Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

3 Nisan 1965 CUMHURİTET SAHİFE BEŞ liıbonda 94 yaşında İhtiyarlamadan öldü 400 öğrenci Helena Rubinstein, dünbir depoya yamn en büyük Güzellik hopsedildi Enstitüsünün sahihiydi ün Xew Yorkta 9İ yaşında ölen güzellik müstah7au yaratıcısı Helena Rubinstein, bütün servetini, genç bir kadmkcn \üzünü kendi bulusu olan bir losyonla masaj \apmasına borçludur. O vakit Helena Rubinstein'in arkadaşlan kendisinden bu losyonun formülünü istemişler, bunun üzerine Rubinstein da bu losyonu piyasaya sürmeği düşünmüştü. İşte «Helena Rubinstein» güzellik müstahzarlarmın ortaya çıkması böyle oldu vc bu müstahzarlar bütün dünyada ün kazandı. Aşağıda. Rubinstein'in hayatı, kişiliği ve çaUşmaları hakkında bir yazı bulacaksmız: 3 Nisan 1926 tarihli Cumhuriyet'ten D Isponyada da Üniversitelilerin gösteriteri yaygınlaşıyor Lızbon (a a AP ) l>i haber alan bir kaynaktan ög renildiğine göre, Lizbon L niversite sitesinde dün 400 kız % erkek öğrenci tutuke lanmıstır. Papa Eftim eşyalann hıç birisi zevksizlik etkısi vermez ınsana. Madam dunyanın en zevkli insanıdır. Fakat Kendisıne (Madam) dıye hıtap yazık ki, son yıllarda doktorların ederlerdı. Bu onun en çok sevdı elıne düştuğu için, hiçbir yiyeğı kelımeydı. Boylece kendiml cekten gonlunün istediği kadar kadın hissediyorum. kadın olmak yıyemez olmustur. Bu yuzden de da dunyanın en guzel seyidir.^ hayatı bıraz mânasız bulmaya derdı. Yuz milyon dolardan faz başlamıştır. Buna rağmen kendıIkı gun evvel Ital\ada yılın artı«tı seçılen Sophıa Loren, dun u la olan servetını tek başına, bu sıyle konuşmaya başladığınız zaluşları sayesınde yapmıştı. Aslen çakla Romava gıdıp odulunu aldık man sıze ılk sozü şu olacaktır: Polonya Yahudısı olduğundan ıntan sonra yıne aynı gun Londrava « Perhi/den nefret ediyorum. gılizceyi, fransızcayı ve almanca Fakat bana sorarsanız her kadın donmuştur. Resımde, îngılterede yı Polonyah şivesiyle konuşmak yemek yerken bir disiplin lçerislçevırmekte olduğu fılim yuzunden tan son derece zevk duyardı. îtalyada fazla kalamıyan yıldız, ne girmelidir. Alabildiğine yeŞimdı onun Parists bulunan sa mek yemek, modern kadının zaafı Londraya donuşunde mavı sapkahane evini gezelım. 8i, sarı paltosu ve sıvah gozlukleri olmamalı, kadın hlç bir uunan ile Londra hav» »lanmda goruluPariste Notre Dame'a oldukça lhtiyarlamalı.» yor. yakın bır yerde, Quia de BeUhuBen, «Her gün en aı yanm M ne'deki üst kattayız. Salon sarı atiml kendime hasrederlm» dedıipekhlerle kaplanmıs. Madam her ği tarihte Madam Rubunstein, 93 sene bu salonlarda Parıs'in ünlü yaşında bulunuyordu. Fakat onu kışılerine kokteyl verir. Mermer hıç bir zaman 60 yasından yukakolonlu dam tarasasmda, gecesi rı goren olmamış.tı. nın guzel lıklerinden Madam'm ÖMRÜNÜ GÜZELLİGE yasına rağmen zarafetinden bahVERMIŞ KADIN sedılır ve eğlenıhr. Salonlar, teGeneRubinsteın, •Güzellik çok ras, butun evın herbır koşesı dünyanm dort bır yanından geürıl gruçlü bir çalısma sonucunda elde edilir, bunun için bilgl lâzunmış antıka eşya ıle doludur. Bu dır, azim lâzundır, yorulmadan ealışmak lâzımdır, her seyden ha Londra, (a.a. Radyolar) Şarriç disiplin lazımdır,» derdi. Bır lo'nun oğlu Michael Chaplin, üç kadının yurumesınin şart olduhaftadan beri fakırlere ve ışsızlere ğıonu ilerıye surerken, gülümser, yardım eden «Sosyal Yardım Teş«Bunu da hilmek gerekir» derdi. kilâtı» sayesınde yaşayabilmekteÖzetle Rubinstein bütun ömruchr Bu hususu bizzat kendısi Ingınu guzelhğe vermış, daha doğrulız gazetecılenne açıklamıştır. Gasu guzellık ıçuı vermış ufak tefek zetecıler Michael Chaphn'ı ziyaret bır kadındı ede'ek kendisının Londra'nın ku ' rrymdekı bır banliyode harap bır bınanm tek odasında, karısı Pat ve kuçuk oğlu ıle yaşadığını gormüsEmrınde ve muesseselerınde lerdır. Sarlo'nun Oona O"Neill ile 30 000 kışı çalışmaktaydı. Amerıizdıvacından dunyaya gelen sekız ka, Avustralya, Guney Afrıka, çocuktan ikincisi olan Michael, aıFransa, îtalya ve Isvıçre dahil ollenın kendisıne üvey evlât muamemak iızere 450 guzellik salonu ve lesi yapuğını soylemiştır. Michael satış mağazasmın sahibiydi. Bugeçen subat aymda babasımn arzuna rağmen her yeni yapılan kresu hılâfına, kendısinden 7 \aş bümi en son kendı tecrübe etmeden yuk olan Ingilız artistı Pat Johnasla piyasaya çıkarttırmazdı. «Bu lon ıle evlenmisti. kremler bana annemden hâtıra Michael Chaplin gazetecilere, kalmıştır» dıye her vesıle ıle an«İki senedenberi babamı gönnelatan Rubınstem"ın hayat hıkâye dim. Her halde bu dunımnmsı ılgınçtır. dan o da mcmnun olmıyacaktır. « Ben Polonyada dünyay» %r\ Fakat sinemada bir 1} bulana dim. Oturduğumuz şehrin adı kadar aldığim lsslzlik tanninatı ile iktifa etmek zonındayım. Krakau'ydu. Benden başka 6 kızBir Fransız filminde bana iş vekardeşim, iki erkek kardeşim dareceklerini umuyorum» demişha vardı. Babam alelâde bir tüctır cardı. Fakat okumuş bir adamriı. Ben o tarihte Isviçreye fitmek, «Sos>al Yardım Teşkilâtı» sozcüorada tıp tahsilini yapmak istigü ıse Sarlo'nun oğluna yardıra eyordum. Aile vaziyetimiz buna. im dılıp edılmediğini açıklamamış, yardımlann son derece gızlı yapılkân \ermiyordu. Bu arada Avusdıgmı behrtmıştır. tralyada bulunan amcam beni yanına çağırmjştı. Maksadı çocuklarının vanında bulunmamdı. Eşi yeni ölmüştü. Ben de bu dâveti kabul ettim. Dünyam değişecekti. Yaşım o tarihte henüı yirmi idi. Avustralya bana. isteklerimin gerçekleşme imkânım verdiği için ikinci vatanım gibi geliyordu. Şam (A.P.) Surıje HukumeZira adımınu ilk attığım tarihten tının, Şam cıvannda Ortadoğunun itibaren beni her görenin ilk soen buvuk jet hava alanının ınşası rusu şu olmuştu: (Bu duru trni içın Fransız fırmaları konsorsıyonasıl tcmin ediyorsunuz?) Doğmu ıle 25 mılyon dolarhk bır konrusu istenirse yerinde bir soruydu trat ımzaladığı resmen bıldırılmişbu. Zira orada yaşıyan bütün katıdınlarm tenleri RÜneş ve rüzpârBu, Surivenın 1 M te Fran = adan < 5 dan kuru kabuklar haline gelmis Vıafımsızlığını almasından ben ti. Bana gelince, annem aslâ boFran^ız fırmaları ıle >aptı£ı en vanmama izin vermediği halde, Bır kaç gun ev\el Londrada lnbınuk anlasmadır tenimle yakmdan ilsiJcnir ve her gılterçnın bır numaralı artısti seSurr e avrıca, Fransız SudAvifırsatta bir tenin parlak, şeffaf »tıon ı.çak fabrıkası ıle ıkı «Su çılerek kendisıne Ingılız Oscar oolması gerektifine işaret ederdi. per Caravelle» jet yolcu uçağı al dulu venlen Audrey Hepburn, Biz de bu parlaklığı terain etmek mak ıçın 10 mılyon dolarhk bır an Madritte fılım çevırmekte olan kncası Mel Ferer'ın yanına gıtmış • için aile doktorumuzun bize haIssma da vapmıstır zırladığı kremi surmckle yetinirtır. Yeni hava alanı Şamdan 25 kı dik. (Madam ölünceye kadar ayRe«ımde, sevımlı sanatkâr, hava ]orp"tre me=afçd« olacak \e uçui nı kremi kullanmakta devam etalanına gıtmek uzere evınden cı mistir). tşte bu kremden ben pıMennın uzunluğu 3 200 \e 3 400 karken goruluyor. rr' *ıe olacaktır. SOPHIA LOREN İTALYADA YILIN ARTİSTİ SEÇİLDİ Kimdi ? Sarlonun » oğlu sefalet içinde Hayat hikâyesi Ortadoğunun en büyük hava alanı Şamda yapılacak Audrey Hepburn Madrit'e gitti Bulduğu güzellik losyonu sayesinde 94 yaşında olmasına rağmen fenç ölen Helena Rubinstein Fransada son derece ıtıbar goorada tanıstıgım klmselere azar ren bu kuçuk kadının kapısında »zar vermeye başladım. Tüzüne bır polıs bekler. En buyıık me her sfiren son derece memnun kaldı. Fakat ben kremin içinde ne rakı, kıymette ve gramajda ağır koljelerdır. Çok sıralı kolje tak olduğnnu bilmedİRİmden derhal mayı asla ıhmal etmezdı. Brıç anneme mektup yazarak bu krem den istemeye başladım. Kısa za meraklısıydı. «Ben çalışmak için mandm büyük bir ticaret yolu » • dünvaya gelmişim derdi.» İlk kocası Amerıkah bır gazeçıldı. tecıydı: Edward J. Titus. Ondan Derhal bir dukkân tuttum, dok toru da yanım» aldırttım. Gecede ıkı oğlu olmuştu. 30 yıl sonra ay rıldılar. Ardından bir Rus Prenyalnız dört saat uyuyarak krem Madritte iki ay once baslıyan imalâtına başladık. Inanır mıstnız, sı olan Artchıl Gounllı Tchekenya ile evlendı. Kocalarını as oğrencı hareketı de sona ereceğe kısa bir zaman içerisinde yarım milyon dolara yakın para topla la işıne karıştırtmadı. Oğlu ken benzememekte, ustelık dun de lsdıne \ekâlet ederdı. Rubinstein dım. 1908 de derhal Londraya fit panyanın bırkaç sehrıne sıçrıvan bu gun dunyanın en zengın ka gosterılerle daha bır îure devam tim. Orada eski bir Başbakana dını, en buyuk mucevher ve re edecek gıbı gorunmektedsr. ait saray bozması binayı kiralıyayak «Maison de Beante» adlı Gü sım koleksiyoncusu, »n çalışkan Valencıada dün oğrencıler Edeınsanı olarak havata gozlerını ka zellik Salonunu açtım. bı\at Fakultesınde bir «serbest pamış bulunu>or. Butun kadınAnnemin bana o taribte hedikurul» toplamışlar fakulte dekalık âlemı ıçın omrunu harcamış ye ettiği bu harikulâde kremin nının bu toplantiM gayrıme^ru olan bu kadının hızmetlerı asla adı (Valaze Cream) dı, Londrailân etmesi uzerıne de fakuîte guzel kadınlar tarafından unutulda da a>nı krem sayesinde çabuiçıne kapanmıslardır. öğrencıler cak sesimizi, sanatımızı duvur mıjacaktır. 24 saattır burada bulunraaktadır. duk. Ancak bngıin o kremi sat • Sevıllada da yine bır «serbest mıyornm. Zira, dün>a kadınlarıknrnl» toplanmıştır. öte yandan nın pahalı kremlere karaı zaaf Sevılla sokaklarında 30 martta ları, çok fazla, o krem ise, son gosterilerde bulunan 19 oğrencı derece basit ve ncuza mal olur. Helena Rubinstein, çalışma ez para cezalanna çarptırılmıstır. Tenl kremleri balmak benim icin artık hiç de çüç bir konu ol • mı, teşebbus sahıbı olusu ve ceMadrıt, Barselona, Salamonca, saretı ıle tanınmı^tı Geçen yıl raadı.» Bılbao ve Ovıedo nıversıtelerın>atağ»nda*hırsıriar larafuıdan ude de deviet kontrolundan mâsım >andınlan yaslı kadın, onlara hur dernekler kurmak istiyen ö|karşı gçlmis ve hırsızları ellerı rencıler gosterıler yapmaktadırHelena Rubinstein ı»mı o tarıh boş olarak kaçmalara mecbur et lar. ten itibaren her guzel kadının, mışti. Helena Rubinstein, hırsızher moda duşkununun dıhnden lara «Haydi bakalım oldürun be duşmedı. Bu ufak tefek kadın da nı, ama bır sey alamıyacaksımz> isıni bır gun olsun ıhmal etme demıstı. dı. Her yıl dunyanın belli başlı Geçen yıl 60 ıncı kuruluş yılmerkezlerınd» açtığı mues?e?ele donumunu kutlıyan «Helçna Run bizzat gezerek, âni kontrollar binstein Incorporated» parfumeyaparak, sırrını kaptırmadığı rı fırması yılda 100 mılyon dolar kremlerınin içerisinde yabancı lık (900 mılyon T.L.) ış yapan bır maddelerın bulunmamasına dık tıcarethane haline gelmıstı. kat ettı. H»lena Rubinstein, jasını daıTarry Town (New York), (a.a. • Rubinstein, lâboratuvarlarında ma buvuk bır gizlıhkle »aklamıs kımyagerler çalıştığı gıbı, mues tı Aılesi bıle Rubinstein'in an AP) Bir Amerıkan bıyolojı bılsesesınde cılt cerrahisıyle uğra cak 1871 de doğduğunu tahmm gıni, bitkıler ve ılkel hayvanlarda şan doktorlar vardır. edıyordu. Helena Rubinstein'in, yapılan denemelerin Merih ve belDostları arasında unlü sanat portresıni yapmakta olan Picas kı de öbur dığer gezegenlerde hayeni, şakârlar ve deviet adamlan bnemlı so, bir gun ona kaç ya'inda ol yat olabileceğine dair verı ısgal eder. Hattâ Fransanın duğunu sormak cesaretini goster şırtıcı deliller sağladığını söylemısBa^bakanı Pompıdou, onun kıra dığı vakit şu cevabı almı>;tı tir. Buluşlarını bır basın toplantısıncı^ıdır. «Sizden daha yaslıyım.» da açıklayan Dr. Sanford Sıegel çalışmalarında dbnum noktası olarak pek çok bitkı ve hayvanın havadakı oksıjen yüzdesi düştükçe soğuğa dayanıklıklarının arttığına dair edindıkleri bügıyi ortaya koymuştur. Fen İşleri tamırat servısi motorlu vasıtalar ıçın (28) adet iç ve dış lâstık satın alınması işi kapalı zarf usulü ile eksıltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (16 360) lira ve geçıci teminatı (1227) hra olup, ihalesi 19 4/1965 pazartesi günü saat (15 30) dadır. Şartnamesi Encümen Kaleminde görülebilir. İsteklılerin (2490) sayılı kanunun tarifatı daıresinde hazırlıyacaklan teklıf mektuplarını ihale gunü engeç saat (14 30) • kadar Encümen Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Basın 4358 İ. 4913'3631) ögrenciler, unıversite sıtesı sı SPOR. nırları içinde bır açık hava toplantısı japmışlar, daha sonra aa sıte kantının? gıtmıslerdır. Tam bu sırada mahı\etı henuz bıhnmıyen bır olav patlak vermıstır. Öğrencılerden bır kısmıuın, rektorun emrıyle kapatılan kantının kapılarını kırdıkları sanılmaktaGünde bir buçuk dır. Avustrrya'nın profesyone! 4dBazı haberlere gore, oğrencıler oııra takımı ılk maçını dun Takmilyon sigara kantinde bulunan rektoru tartak ııra stadjomunda Galatasaray ıle lamış, bunun uzerıne çağrılan po İzmlr. (Hususi muhablrimizden) rapmış ve taraflar golsuz berabelıs, oğrencılen, dırenmelerıne Tutün İnhlsarlar (Tekel) İdarere kalmıslardır. rağmen, gruplar halınde tutuklıslnln İzmlr fabrlkası, ClbaU fabrtBir haftadan berl ilân edllen kasından sonra tdarentn en büyük yarak sıtenın deposuna kapatmısnaçı «yrrtmek içın Takslm stadfabrlkası olmuştur. Bu fabrtkad» romnna 3 bin meraklı toplanmıştır. pek çogu kadın olmak uzere 500 »tır. Trıbunlenn jıkılmasından Tanıkların ıfadelerıne gore, umele çallşmaktadır. Bu fabrlkad» lonra bo; bir arsa haline gelen niversıt" sıtesı, mığferli v; sılâh dakıkada 350 adet sl^ara yapan es« ıtadyora sahasına dunkü maç tcın lı polıslenn ışgalı altındadır Öğ ki slstem 7 makınenln yanında da•••• rencılerın de hâlâ depoda olduk • • • • üelacele tahta sıralar Tapılmı; ve klkada 800 sigara çıkartan yeni Avan taraflara da lskemleler ko:::: ları sanılmaktadır. merlkan makinelerl de vardır. nulmn;tar. •••• Bundan ıkı yıl once de yınt İzmir fabrtkası günde 1.5 mllyoa aynı kantinde buna benzer bır ıdet sigara imal etmektedir. olay cereyan etmıs ve 1,000 e ya kın oğrencı bir kaç gun d«poda H» mahpus kalmıstı Hâdise, oğrencilerin, Eğitim Ba kanı tarafından alınan b^r kararı protesto etmeleriyle baslamıştır. Bakan, «ö|renci Gfanii» nü llkbahar geldi. tnadoluda yafmurlann, karın, fırtınanın, hiçbir f*yasaklamıç, oğrencilerin bu mujin durduramadığı umnn (bayuıdırlık) faaliyeti şımdı büsbütun »rt*nasebetle tertıpledikleri «emınercaktır Cumlıunyetin çelık pençesl »navatanm bakımsız, yolsnz kallere ve diğer faaliyetlere ızın mı; olan yerlerini çelik ağlarla brmek içın daha buvuk bir gayretle ç«• vermemistır. öğrencil«r bunun u •• lıjacafctır. Bn sene lnsa edilecek olan hatlardan başka yeni demirjolzerıne, cöğrenci Gunu» yerine •• lannın lnsasına ba;lanması da karar altına alınmıştır. Yann demlr • fabrikalarunız da Işlemeye başladığı zaman demır maJzemenın büyük protesto hareketlerınde bylunma bir kısmı Ue Turkıye demiryollannı hep kendi imkânlanmızla yapayı kararlaştırmışlardır. ca£i7. Ispanya'da Galatasaray Admira ile berabere kaldı Bir tarnftan Patrikhane, afarozlu ve papazlıktaa fcovulmuş Papa Eftlm'in yanında çalıştıklanndan 0turO iki papazı papazlıktan cıkartıp ruhanl Eifatınl ?erl alırken, Papa Eftim de Bulbuloflu adında bir Rum gazetecisinl papazlı^m İlk d»> recesl olan <DUakos> yapmış kendisl de metropolitlilc klsveslnl gljmlştlr Kendt'slne ne sıfatla metropoUt» İlk kıyafeti glydlğl sorulan Pap» Eftım şu cevabı vermlştlr: < Klmse benlm lşlme kan^ımU, ben lstediğim kıyaıetl glyerlm .» Metropolit kıyafeti giyen Papa Eftim "işime kimse karışamaz,, dedi •• •• CUMHURIYETİN ÇELIK PENÇESI iİIlOlEİIfiifiiiifiiiiiiiiiiiifffiiiflIiiiiIiIIifiilIliiIiiiiifliiIiiHiiIflIIiflIIlEliiIiUiiii Gayrim«ıkuJ Satış İlânı ISTANBUL DOKlJZLNCÜ ICKA MEMURLUĞl NDA.N: Dosya No. 1965/48 Fatıh Karıye mahallesınin Nester sokağmda kâın eski: 6, yeni: 8 kapı, 2602 ada ve 11 parsel sayılı 89.70 M2. mıktarmdaki arsanın şıiyuun giderilmesi maksadı ıle tamamının satılmasına karar verilrruştir. İMAR DURUMU: 1/5000 mikyaslı Istanbul yanmadası imar plânpıda 40 rakımh ve az kesifli iskân sahasında kalmakta olup 4.75 m. arka bahçe mesafesi bırakıldıktan sonra en çok 20 m. derinJik ve 9 50 m. ırtıfada ve bitışik nızamda inşaat yapılmasına müsaade edilmektedir. Cephesı 4 m. den az geldiği takdırde bina irtıfaı 3 50 m. v« bma dennlığı de 15 m. alınacaktır. MEVKİİ EVSAFI VE DEĞERİ: Fatih kazasmm Edırnekapı semtınde Kariye mahallesinin Neşter sokağında 8 kapı sayılı arsadır. Bu sokaktaki 6 kapı sayılı kârgir bma ile hem hudut olup; parselin karsısında Istanbul Sular İdaresine ait su deposu vardır. Arsanın zemini düz. İçinde bir miktar moloz mevcuttur. 10 parsele ait bahçe ihata duvan bu parsele tecavüz etmiştir. Parsel Edimekapıda Troleybüs durağı arkasında kâin olup, ana Fevripaşa caddesine paraleldir. Sokak âdi kaldınmhdır. Elektrik, su şehir şebekesi geçmektedir. Tamamına 8970 00 TL. kıymet tahmm ve takdir edilmiş bulunulmakla: Karar daıresinde Istanbul Adliye Saravı satış mahallinde 7/5 1965 cuma goınu saat 1011 arasında açık artırma usulü ile satılacağı. Artırma şartnamesi memuriyetimizde herkesın görüp okuyabılmesi ıçın 1965'48 dosya numarası tahtında 20/4/ 1965 tarihınden itibaren açık bulundurulacağı. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin °i 7,5 ğu nispetmde pey akçesı veya millî bir bankanm teminat mektubunun iraesi gerektiti, ipotek alacaklılan ıle irtifak hakkı sahiplerınin gayrimenku! üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbiteleri ile memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paranm paylaştırılmasından hariç kalacaklan gayrimenkul tâyin olunan zamanda üç defa nida olunduktan sonra en çok artırana ihale olunacağı. ancak artırılan bedel muhammen kıymetin % 75 şıni geçmezse en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak üzere on gun daha temditle mütesadif 17/5/1965 pazartesi gunü aynı yer ve saatte yapılacak ikinci artırmada, paraya çe\Tİlmesi ve paylaşünlması masraflan mecmuundan fazlaya çıkmak şartı ile en çok artırana ihale edileceği, böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılmayıp sabş talebinin düşürüleceği. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vcrılecek müddet içinde ihale bedeli ve tellâliye rüsumunu vermezse ihale kararı feshedilerek kendinden önce en yüksek teklifte bulunan müşteri arzettiği bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale edileceği, iki ihale arasından doğacak fark ve geçen gunlenn % 5 den hesaplanacak faız ve diğer zararlar hukme hacet kalmaksızın ilk abcıdan memuriyetimizce tahsil olunacağı. Artırmaya iştirak edenlerin artırma sartnamesıni okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itıbar olunacakları, daha fazla malumat almak isteyenlerin 1965'48 numara ile memuriyetimi7e müracaat edılmesi ilân olunur. İst 9 uncu Icra M. (Basın 4978'3636) Picasso ve Rubinstein Valaze Credm Gezegenlerdeki hayat hakkında şaşırtıcı deliller İzmir Belediye Başkanlığından: CUMHimtVKT'ın refnkası ı 105 BOZKIRDAKI ÇEKIRDEK 328 Yazan: KEMAL TAHİR 330 Bozkırdaki Çekirdek Bozkırdaki Çekirdek 329 Bozkırdaki Çekirdek Nedir canım Nolnyor? Sahte bu senet .. Gene sırayla Muhtara, Ze>nele, Deli Dervise b»ktı: On yıl önce »lınmıs olamaz, bir kere . Deli Dervis kendini ancak toplamıstı. Gene edepsizliği ele alarak bagırdı: Senedime sahte dedi, bn pisbıyık . Ha.vır!» Satılık mal yok bende Ver ienedi . Senedi ver, dedi. Bu muvdn bana edecejin Zeynel Afa? »enedimi ben senden isterim. Satılık malım yok benim. Geçti. Doldursunlar açtıklan arkları . Şart olsun bak Zevnel Ağanın suratı da, ilk defa, korkulu bir döğuse gırmeje hazırlanan insanların yüzleri gibi donuklaşıp çekilmis, ellerine öldürme hırsının belli belirsiz titremesi lelmisti. Boğnk bir sesle sordu: Nedir Müdür Bey? Müdür sen misin, bn mu? Nnn, hiç bir şey olmamu gibi sSzünfi tamamladı: Çünkü. o taribte bn pullar yoktu. Bir de, bn senedın kâÇıdı da, mürekkebi de jeni . tsterseniz Ankaraja, gonderip kimyahanede baktıralım. Satılık malım >ok benim . Ver ienedimi!.. Elbette yok pis berif . Kimin malım kime satıyorsun? Senedımi Senet de|il artık • . Suç deliü Bn ise uzaktan yakından kim karı^mıssa bap*e girecek «ahtekârlıktan Dolandıncılıktan Devietin malım satmıya kalkmaktan . Üç yıl once açılmıs tar la\a, on vıl önceki tarihte senet çık«rtır«ını« haaa.. Dumn bakalım, sn Topal Muhtarla, bn senedln altına Imza atan tapn memuru nasıl knrtnlacak elimden . Senedimi isterim Zeynel Aga .. Elim kanda mı kalsın benim .. Hadi oradan itoglu it . Kanmış . Kanı görsen, on gün aklını basına toplıyamazsın! Vay! Bana haaa .. Bn şehir oglanı .. Ze>nel Aîa, birden kükredi: Hüs Hüs dedim, rezil, yeter ettin! Allah belânı vere . Ben de yüregi saf diyerek . Hüsss .. Hus dedım bak, Deli Dümbük, kızmaktayım ki, kötü kızmaktayım Bağıslatmayı yalvaran bir yüzle Nnri Çeviğe döndü: Sen bunun knsurnna bakma, oh Beyim, bnnlara adam diyenin ben dininden süphe ederim. Doğru dedi|in . Bn tarlanın açılması dört vıllık . Bu rezıl, az biraı knrnazhk edeyim demis, on yıl öncesine senet çıkartmış Evet, sahteciliktir ve de cezası vardır. Ama snrası da var ki, bn namnssnznn, bn tarlavı yoktan açtıgı, bnnca tasmı ayıkladığını temizledigi de ortada Dilersen senedi müddeiye verir isleme kovarsın, snçlnlar cezalarını görür, dilersen, baSıslarsın. Ama kannndnr, biri bir yoz toprağı üç yıl Bilivorum Zeynel ağa, bavındınraa, üstö, geçirir. Ne faydaki, bn kannn, senin dervişi . dtmaz Neden? Devietin topragım açıp oraya Canabis Indica ekerek Ne ekerek?.. Pardon!.. Hint keneviri ekip esrar yetiştirmek bavındırma sayılmaz, Bana bak, Zeynel afa, sen avanak bir adam defilsin, isi nzatıp canımı nkaeak rauın, yoksa tadında kesip Hint kenevirl de neyrnlş?.. Zeynel A|» yalancı bir hısımla Deli Dervişe döndü: Neymis dedim deyyns Birden hoplayıp bn keı Mnhtara saldırdı: Sakalının dibinde olanlardan haberin yok!.. Allah belânı vere Ulan nedir? Bunlar nasıl bir adamlar? Bnnlar essek gibi bir adamlar Bosnna gnrültü etme Zeynel ağa . Kısa keselim!.. Rn is bnrda kapanıyor mn? Yoksa candarmayı bekliyelim mi? Çocnklardan birini saldım karakola, katıra bindirip . Deli Dervis amansız yere sıkıstmldıgını, hnynnca edepsizliğe vnrnp dilediJB gibi kndnramıyacaifını anlavınca, bir an kalkmak için yekindi. Di«lerinin çam yarması gövdesini tasıyamadıfını g6rünce, kndnz canavar nlnması salarak ynmrnklaTİTİe eöğsünü dövdü, iki kere «Alllah . Allahhhh» diye bafırıp arka üstü devrildi. Göz bebekleri kaymıs, bakıslarına hevkellerin ak boslnğn gelmisti. Kolları bacakları büküldü. Sakalı havaya diki11, katıldı. Herifin kızgınlıktan bavılmasiyle tarla işi, Nnri Çevikin istediği sonnca varmış, Zeynel a|a, sahte senedi tstemeyi bile cöze alamamntı. Enstitflcüler «elâm vermeden yürüdüler. Degirmenin «arıltısı isitilmez olnnea Halim Akın •ordn : Nasıl kestirdin senedin sahte olabileceğini bir kilometrelik yerden?.. Amma vaptın haaa Nnri Çevik keyifle rüldü: E^düdücüvüz dedikse. keramet sahiblvi» demedik. Allah razı olsnn, E|itmen ömer Akpınar ko«np gelmis Seni karapta bnlamayınca, Molla Hıdırı yollamış . Ne dive?.. (Arkan vsr) Soldan Sağa: 1 Canlı v« cansızlara yeni bir kuvvet Te ferahhk veren mevsım. 2 Hayalinı zorlıyarak vezinli kafıyelı yazı yazma ışı ve mesleği. 3 Eski Mısır Uanlarından, gevşek değıl. 4 «Bır çesıt yemıs ele geçirmek» anlamma iki soz. 5 Bir harfın oknnusu, boyle kaütede esyaya çok kışi rağbet etmez, bır sıfat takısı. 6 Parlayıp yanmaya başlamak. 7 Bır kadın adı, nota. 8 «Denızın dıbme doğru gider yahut gozleri bir noktaya takılı kalır» manasına bır çekım, açgdzlüye yetmıyecek d»recede. 9 Dostları dusman yapabilecek tahrik, erkek cet. Tnkarıdan aşafıya: 1 Her zorluğu yenebilen becentli. 2 Nota, «doğum zamanı vucut veya ruhu ne durumda ise hâlâ o etki altında» karsılığı eski bır tıp tenmi. 3 Tersı bir yemistir, bir erkek adı. 4 Kongoda bir şehir. 5 Bır renk, kutsal ölülere he78» | diye vadetmek. 6 tnce duygulular (çoğul). 7 Nehırlerde esas olan ha rekt kabiliyet ve ımkânı. 8 Gemılerın tamir edildıkleri O n bolmacanı* yer ve tesislerO k0 •aHedllnJt )«kH de yapılan iş. 9 «Verii^en oynamış vucut üyeaU (lkl töt). GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÜZME OKULUNA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 1965 yılı yaz dönemi için 7 yaşuıdan 14 yaşına kadar KızErkek öğrenci kaydma başlanrmştır. Fazla bılgı için Beyoğlu, Kuloğlu Sok. No. 36 ya (Yeni Melek yanı) saat: 15 00 den 18 00 e kadar müracaat edılmesi rica olunur. Tel: 44 18 24 Ilâncıhk: 5969'3623 Milli Eğitim Bakatıhğı Yalidebağı Prevantorium Sanatorium Müdür ve Baştabihüği Validebağı PrevantoriumSanatorium Doner Sermayesinin 1965 malî yılı 38 900 Iıra muhammen bedellı bavvan yemi ihtiyacı 21/4/1965 çarşamiıa giınü saat 10 30 da kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir Eksiltme Üsküdar Validebağı kurum binasmda \apılacak ve şartname dosyası kurum döner sermave muhas'pliğinde görülebilecektir. Eksiltmeye gireceklerin 1965 yılı Ticaret Odası belgesi ibraz etmesi ve geçici teminat olarak Mel Müdürlüğü veznesıne 2917 50 lira yatjrması lâzımdır Kapalı zarfın eksiltmeden bir saat evvel Komisvona verilmesi ve postada vâki gecikmenın kabul edılmneretı ilân olunur (Basın 4fi.î2 i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog