Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHDRÎYET 3 Nisan 1965 ŞEHİRDE ve YURTTA I TANIDIKIZ Politikaya girmeden önce idareci olarak çalışmış, batkent Belediyesinin Baskan Yardımeılıfına kadar çıkmıstı. Eski idarecili|ine rağmen polisle bir türlü yıldııı barısamadı. Hele politikacılığı sırasında adı aksi tesadüfle bir • iki olaya karışınca polise biisbütün dişbiler oldu ve nihayet tstanbul Emniyet Müdürlüjü hakkında verdiği Meclis somşturması önergesini kabul ettirdi. Doğrusn polisten İntikam böyle alınırdı. [Cevabı: Yarın. Dunku Fahır Gırıtlioğlu] AVRUPA İLE ASYA ARASINDA 94 YIL ANADOLU VE EGEDE KIŞ MEMLEKET HABERLERİ SERVİSİ Memleket Haberleri Servisi Baharın ikinci ayına girilmis olmasına rağmen bilhassa Orta Anadolu ve Ege bölgesinde karakıj tekrar gelmiş ve sürekli kar yağmıya başlamıjtır. Mevsimsiz soğuklardan, oiçek açan badem ve kayu ağaçları büyük zarar görmüştür. Devamlı yağmurlardan sonra unnın eksi 5 dereceye düştüğü Şarkışlada, sehir içinde karın kalınlıgı 34, Sivasta 5 santimi geçmiştir. Slvas Sorgun arasında ise kar yarım metrevi bulmuş, trafik aksamıştır. Eskişehir dolaylarına yağan kardan da bazı yollar kapanma teh likesi göstermiş ve vasıtalar giiçlıikle yollanna dcvam edebilmiştir. Nazillinin Sanova, Asağıova ve Belenox;)!!i köylerine düşen karın kalınlıgı da 84 santimi bultnustur. Dieer taraftan Afyondada ısı, ani eksl 4 dereceye kadar düşmüj ve sehirde karın kalınlığı 56 santitn olmuştur. Bazı bölgelerde ısı duşmekte ve kar yağışı beklenmektedir. Bayram tatili | cumartesi ı gününden başlıyor ' 12 Nısan Pazartesi günü başla| yacak Kurban Bayramı dolayısiyI le resmî dairelerle okullar 1215 Nısan günleri arasında tatıl yapaI caklardır. [ Bayram ziyaretleri dolayısiyle trafiğın artması yüzünden İ.E.T.T., , Denizcilık Bankası ve Demiryolla ' rı işletmeleri ilâve seferleri ihdas edileceğini açıklamışlardır. Beledıye kurbanlık koyunların satış yerlerini tesbıt ve ılân etmiştir. Sürülerin şehir içinde dolaştınlmalan da yasaklanrruştır. I Satışa çıkarüacak koyunlar, ilçe j vetermerleri tarafından muayene I edilecektır. I 1 • g • B Böyle genel sekreter 30 mart 1965... Saat 18.30... Ak»am gazeteieri Türkeş. özdağ, Baykal, Er ve Taşerin CKMP'ye fireceklerini ve yarın CKMP Genel Merkezinde bir tören yapılaeağını yazıyor.. Daha fazla bılgi almak için CKMP'yi telefonla arıyoruz, karsımıza bu partinin Genel Sekreteri Fuat UIuç çıkıyor... Derdimızi anlatıyoruz, su cevabı veriyor : • Katiyen böyle bir sey bitmiyoram .. Efenim, ben bu partinin Genel Sekreieriyim . Ne, nasıl mı haberim olmaz? Tok ds ondan.. Evei.. evet.. Tekzip edebilirsiniz efendim.. Bir sey değil Aslı yok...» Ertesi gün adı geçenler törenle CKMP'ye girdiler.. Türkes törende soyle dedi : « CKMPIİlerin dürüst, ıamimi, vatansever ve inandıklan prensiplerden aynlmaz olnşlan bizl bu partiye çekti..» Türkef eski bir askerdir, mü•aadesiyle bir komut verelirn : « Genel Sekretere bak, hizaya Geeeeeel...» kat gorevli arkadaşı yerinde bulamamış. Sonradan dıl bilen Dı; Haberler Sekreterine goturmüş, Dıs Haberler Sekreteri işi başından askın, turisti savmış. Turistler genellikle başlarından geçenleri, görduklerini ve isıttıklerini şahsî terazilerine vururlar ve emsalsiz intibalar topladıklanna kanaat getirirler. Böyle bir değerli hazinenin de mümkün olduğu kadar daha fazla ınsan tarafından paylaşılmasını diğerkamlıkla arzuladıklarından, gazetelere seyahat notları yazmağa heveslenirler. Başını kaşıyacak vakti olmıyan Dış Haberler Sekreterimiz de Almancağızı bunlardan biri sanmış. Derken Salamon turisti almış ve gene dil bilen Magazin Sekreterine götürmuş. Tesadüf bu ya, onu da yerinde bulamamıs. Neticede misafirini Halkla Münasebetler Bürosuna bırakıp savuşmaktan başka çare bulamamıs. Turist orada 10 dakika kadar beklemiş ve neticede arkadaşlar Dış Haberler Sekreterimize dayatmışlar, «Tahn ayıp olnyor, git svnnnla iki dakikaeık konuş, bak bakalım ne istiyor?» demişler. Dıs Haberler Sekreterimiz «başa gelen çekilir» düsüncesiyle istemiye istemiye Halkla Münasebetler Bürosuna gitmis. turistin karşısına oturarak U7.un bir dıyalofia hazırlanmak için piposunu doldurmuş, yakmış ve nihayet sormus : «Bnynrnn efendim, sizin için ne yapabilirim?» Turist sabırsızlık içinde ve Salamonla karşılastığına bin pışman cevap vermiş : • O adam bana Fransızca bildijini söyledi, fakat tek kelime anlamıyor. Biitün iste|im Kapalıçarşının yolnna »ormaktan ibarettir. Beni Kapalıçarşıya götüreceğini lannettim, bnraya getirdi... Şimdi «Cumbariyet» te hepimiz, Alman turistinin bizim hakkımızda neler düşündüğünü tartışıp duruyoruz. Emektor "SAHiLBEHI,, hızmetlen çıkorılıyor 94 yıldanberi A\rupa ile Asya arasında durmadan çalışarak iki kıt'ayı birbirine bağlayan Şehir Hatlan Işletmesinin emektar «Sahilbent» isimli araba vapuru önümüzdeki ay içinde kadro dışı bırakılacaktır. Şehir Hatlan İşletmesi. ihtiyar «Sahilbent>> araba vapuru ile beraher 62 yaşındaki «Dilnişin» ve «Tarzınevin» 60 ar jaşlarındaki «Süreyya» ile «Tarabya» vapurlannı da çürüğe çıkartmaya karar venniştir. Denizcilık Bankası, kadro hariri bırakacağı 4 Şehir Hattı vapurundan sonra 66 gemi ile çalışmaya dcvam edecek ve çürüğe çıkartılan i gcminin yerine yenilerini koymak için yönetim kurulundan karar alacaktır. Şehir Hatlan İşletmesi geçen yıl Boğaziçi hattında 27 milyon, Marmara hattında 38 milyon, Haliç hattında 2 milyon, İzmit hattında ise 1 milyon 340 bin yolcu tajımıştır. Sokak adları ve numaralar hazırlanıyor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Seçimlere ve nüfus sayımına esas olacak numarataj işlenne devam edilmektedir. Kapı numarala rı ile sokak isimlerini gosteren ye ni tabelâlar hazırlanmıştır. En kısa zamanda numaralar ve tabelâlar yerlerine takılmış olacaktır. Gayrimenkul Satıs İlâm Karaköy yeraltı geçidi mayısta açılıyor Karakoy yeraltı yaya geçidinin mayıs ayı sonlarına doğru açılma sına çalışılmaktadır. Hâlen geçidin giriş ve çıkıs kapıları inşa edılmek tedır. Kapıların tavanı beton, yan ları cam olacaktır. Geçidin elektnk ve havalandırma tesisatı tamamlan mı^tır. KADIKOY ICRA Memurluğundan Dosya No.: 96:463 Bır borçtan dolayı ipotekli bulunan Kadıköy Suadıye Mahallesı Bağdat Caddesı Eski 275, yenı 341, 341/1, 341/2. 341/3 kapı 86 pafta, 350 ada. 58 parsel sayılı 3214.50 M. kare mıktarh bahçeli kârgir 4 ev vasıflı gayrimenkulün tamamı borçlu namına kayıtlı olup 1. t. K. nun hükümleri dahilinde açık artırma suretiyle satılarak para3a çevrilecektır. EVSAFI: Mezkur gayrimenkul Kadıköy Suadiye Mahallesi Şaşkınbakkal Bağdat Caddesi uzerinde 341 kapı No.lu olup bahçeli ve içind.e iki katlı diğerı birer kat olmak üzere 4 adet^cft»Sir ve bir adet de duvarları kârgir çatısı ahşap, kı cem'an 5 adet ev vasıflıdır. Halen Huzur Tedavi Limited Şirketinin elli bin lıra yıllık tahtı icrasında olan gayrimenkul tek katlı arka cephedeki kârgir ev Idare binası, arkada gırise nazaran sağdaki tek katlı kârgir ev C. pavyonu, soldaki tek katlı kârgir ev D. pavyonu, Bağdat Caddesindeki iki katlı kârgir evın alt katı A bloku ve ust kat B pavyonu olarak adlandınlmıştır. Gayrimenkulün arkadaki cepfesi sol kosedeki çatısı kâreir bölüm halen mutfak olarak kullanılmaktadır. Gavrimenkule Bağdat Caddesinden çift kanatlı demir bahçe kapısından girilmektedir. Beton yoldan ilerlendiğınde tam karşıda iki katlı kârcır eve eelinmektedir. Evın alt katına ön cephe«inden ust katına sol yan cephesindeki mozaik merdıvenle çıkılmaktadır. Alt katına ön cephesinden 9 mozaik basamaklı merdivenle çıkılmaktadır Giri^te bir teras olup tamamen kapalı ve ortadan ahsap bir bölmeyle ikiye avrılmıs durumdadır. Terastan çift kanatlı ahsap kapıdan gırıldigınde buyuk bir L. salon. saçda bir oda salonun tam karşısından çıkıldıgmda zemini karo mozaik geniş bir hole gelinmektedir. Holün 'agında bir arahk Ü7erinde bir banvo ve bir küçıık oda mevcuttur. Holün ilerisinde karsılıkh iki oda ve nihayetteki bir kapıdan kapalı teras ve mozaik merdivenden bahçeye inilmektedır. Holun solundaki bir arahk uzerinde iki küçuk oda bir helâ. yanında bir mutfak mahalli ve ona bitisik bir küçük oda daha mevcuttur. Hela zemini ve duvarları varım boy k»ro mozaik kaplı mermer alaturka helâ taslıdır. Üst kata binanın solundaki 2S mozaik basamaklı merdivenden çıkılmaktadır. Ust kat yanılı» ve evsaf itibariy» le alt kat gibidir. Bu kııttan küçük ahsap mer» dıvenle çatı ara«ına çıkılmaktadır. Ahşap bir bolme ile ikive ayrılmış olup bir bölümü yatakhane diSeri depo olarak kullanılmaktadır. Bu binanın bodrum katmdaki bir bölüm kalorifer daire«i halinde olup binanın dıs cepheleri tarahlı mozaik kaplıdır. Bina çatılı, çatı örtüsü alafrsnea kiremit kaplıdır. Bütün odalar ve salonlar hasta koŞusu olarak kull»nılm*ktadırlar. Evde elektrik ve su ve havagazı tpsisleri ile kalorifer mevcuttur. C pavyonu Bağdat Caddesinden girise nazaran sag yan taraftaki tek katlı kâreir evdir. Bahcede demir camlı kapıdan girildiSinde zemini mermer kaplı bir «ahanlık uzerinde sagda bir helâ. yanında bir aralıkta blr favans lâvabo, onun bitisiginde bir banyo olup zemini mermer duvarları favans mermer kurnalı ve termosifonludur. SahanlıSm solunda vsnvana zeminleri carke kaplı iki oda olup 2 nciM eömme doiaplıdır. SahanlıSm tam Varsısmdaki kapıdan mutfak hölümüne eeçilmektedir. Zemini karo mozaik. slcı dgvlumbazlı, tezpâhlı ve fayans evivelidir. Mutfaktan bahçeye açılan bir demir kapı mevcuttur. Evin çatısı olup üreri alafranea kiremit kaplıdır. Evin pencereleri demir parmaklıklıdır ve demir akordiyon kepenklidir. D. pavvonu C. pavyonunun tam karsı«ında BaSdat Cadde«ine nazaran gayrimerkulün solunHadır. ön cepheden betonarme koloniar Ö7erine insa edilmis. üzeri kapalı ve remini karo mozaik kaplı bir terastan eve eirilmektpdir Giriste 7emini karo mozaik kaplı bir sahanlık uzerinde karsılıklı iki oda tam Varsida bir )e koririor uzerinde bir oda, bir banyo. bir mutfak mevcuttur. Oda zeminleri ahsap döseme tah>ası kaplı. koridor 7emlnf dökme mozaiHtdir. Banvod» 7eminde bfr hüvük e w e va?ıflı banvo hlr favan* kloozet, termosifon ile lâvabnsu vardır Mutfak hslen eezane olarak kullanılmaktadır. Bina kâreir çgtılı ve Brtüsii alafrsnga klr»mlt kaplıdır Odalar hasta adalan elır»h kullanılmaktadır. tdare binası, 4 flncü kârpir evdir. Gayrimenknlün arkasmd» saÇ tnraftRdır. Betonarme Vo'onlar üzerlndt lnsa edilmlş blr kath uttfl kar>»lı bir terastan çift kanatlı kapıdan eirilmeksağda bir oda, solda bır oda. yanındaki bir korıdordan bır aralıga geçılmektedır. Aralıkta gömme banyolu bır banvo ve bır mutfak mahalh mevcuttur. Mutfaktan ayrıca bahçeye çıkılmaktadır. Bu binada çatılı ve üzeri alafranga kiremit kaplıdır. Kârgir evlerin hepsinde elektrik, su. havagazı tesisleri ile kalorifer mevcuttur. Bahçedeki mutfak: Gayrimenkulün sol arka cephesinde duvarları kârgir, çatısı ahşap olarak inşa edilmis bölüm olup halen iki gözü mutfak ve yemek pisirme mahalli olarak bir gözü kiler odası ile helâsı mevcuttur. Çatısı ahşap ve alafranga kiiremit ile kaplıdır. îdare binasının bitisiğinde çatısı ahşap bır küçuk gasilhane bölümü mevcuttur. Bahçede yetişmiş çam ve saire süs ağaçlan olup bakımlı bir durumdadır. tMAR DURUMU: Imar Müdürlüğünün 12/2/ 965 gün ve 596 sayılı imar dunımunda: Bir kısmı âmme hizmetine aynlan sahada. program dı şında, iskân sahasında, 1/2000, 1/500. 1/5000 mıkyash BOSTANCI Erenköy Bağdat Caddesı ve nazım plân dahilinde: Bina yüksekligı Baîdat Caddesinde 15.50 M., arkadaki 6 00 M. genıslığın dekı imar yolunda 12.50 M., bina derınlıği en çol< 20.00 M., ön bahçe mesafesi Bağdat Caddesinden 10 00 M.. arkadaki imar yolundan 5 00 M, kom #u ve arka bahçe mesafesi 4.00 M., bırakılmak suretıyle avnk insaat nizamında ve Bağdat Cad desinde ''o25 nispetinde ayrıca çatı katı yapıl maz kaydı ile insaat yapılabileceği ve asgarı 15 00 M. cepheli, 450 00 M. kare sahalı olarak if raz şartlannı haiz olduğu bildırilmıştir. Gayrimenkulün hududu ve sahas! tapu knv dı ve kadastro çapı gibi olup tamamı 3214 50 M kareden ibarettir. Kıytneti: Bulundugu mevkii imar durumu Im»r durumu şartlanna uyularak yapılacak ıf raz durumu, içindeki binaların insa tarzları İIP inşaatta kullanılan malzeme, bahçesinin duru mu. bu civardaki gavrimenkul ahm satım ravıçleri ile gayrimenkulün kıymetine müessir bilu mum hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle gayrimenkulün tamamına 1400 000(10 (bir milyon dörtyüz bin) lira kıymet bilirkisi tarafından takdir edilmiştir GAYRÎMENKULÜN SATTLAC^Gl TER GÜN VE SAATLE, SATTŞ SARTLAR1 : Karar gereğince Kadıköy lcra Daıresi satıç mahallinde 27/4/965 salı günü saat 1112 arasında açık artırma usulü ile satılacsŞı, artırma şartnamesi herkesin görüp okuvabilmesi için i'.ân tarihinden itibaren açık bulundurulacası. artırmaya istirak etmek istivenlerin muhammen kıv metin •/o7.5 u nispetinde pey akçası veva mıllî bir bankanın teminat mektubunu iraesı gerek t i f i , ipotek alacaklılan ile irtifak hakkı sahıplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarmı husu siyle faiz ve masrafa dair olan iririiaiarını isbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleriyle memuriyetimize bildırmelen. aksi halde haklan tapu sicili ile sahit olmadıkça paranın paylastmlmasındar hariç kalataklan. gayrimenkul tâvin olunan zamanri* üç defa nida olunduktan sonra en çok artırana ihale olunacası. ancak artırılan beHe) muhammen kıymetin »075 ını eecme7>:e en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere on eün daha temditle müte«adif 7'5'9fi5 cuma eünü avnı ver ve aynı saatte vapılacak 2 nci artırmada satış istivenin alaca&ına riiçhanli olan diger Rİacaklıtarın bu gavrimenkul ile temin edilmi« alacagının ve bundan baska paraya çevrilmesi ve pavlaitınlması masrafları mecmuundan fazlava çıkmak sartivle en çnlc artırana ihale edileceŞı. bövle bir bedel e'de edilmezse ihale yapılmavıp satış talebiiin dü^ürüleceği. cayrirrpnkul kendisine ihale olunan kimse derha) vevfl verilecek müddet içinde ihale bedelt ve tel'âlive rüsumunu vermp/se ihale kararı fe'hedilprpk kpnriinden önce en vük«:ek teklifte bulunsn müsten ar7ettiŞi bedelle almaya ra7i olur«a ona. razı olmaz veva bulunmazsa hemen 7 eün miiridptlp artırmav» cıkarılarak en çok artırana ıhalp edilece5i: i k i ihale arasında doğacsk fark ve eeçen eiinlerin »n ten hesaplanacak faız ve dıeer za'S rarlar hükme hacet kalmaks!7in i l k alıcıdan mpmurivptimİ7re tah«;il olunaca». prtırmava istirak pdeniprin a ' t ı r n s sartname'sini okıımııs. lü7':mlıı mfllnmatı simı< ve bunlan tamamen kahul etmis »d v itSar ohınafnkları, daha fazla mslumat almak ist.vPnlerin W2/463 numar» ile memurivpfinni^f. m ;;r,ra a fları ılân olunur 'Basm: 4950/3606) Salamon'un fransızcası Bizim «CUMHL'RtYET» ın temizlik işlerını yuklenmiş bulunan Mösyö Salamon, girişlten, konuşkan bir adamdır. Dört kelimecik dağarcığiyle Fransızca bildiğini tevehhüm eder. Ha, pardon. bir de, «Ben Franazca konusabilirim» demesini bilir. önceki gün yolda bir Alman turisti, Salamona, beynelmilel dıllerden herhangi birini bilip bilmediğini öğrenmek istemis. Salamon da iftıharla, «Franıız. ea» demis. Neticede adam yarım yamalak Fransızcasiyle Salamona bir şey sormuş. Salamon tabiatiyle anlamamıs. Fakat tutrous adamı kolundan, matbaay» getırmis. Turistceğizi kemali ciddiyetle «Cnmnnriyet» in Halkla Münasebetler Bürosuna göturmüş, fa Boğulmaları önleme Gemiyeti kuruldu Suda boğulmaları onlemek gayesiyle kurulmus olan Turk Can Kur tarma idare heyetı ve Teknık Komitesi bugün saat 15 te Harbiye • de eski muharipler merkezınde top lanacaktır. NİSAN 3 ZİLHİCCE 1 c ü • O < V. ] 5.39 12.17] 15.53 18.36 20 10 3 54 E. 111.04 5.42 9.18 12.00 1.34 9 s > Iklndl h<nıııınıııııııiMiıııııııımıınıııııııııııııııiııııııııııııııııııuıııııııııiMiııı | Sayın, Kırklareli İ Millî Eğitim Müdürü İ Bunlarî biliyor musunuz..? tsmi Mahfaz bir okayncamnz yazıyor : Çocnkların terbiyesinde çeşitli nsnller vardır derler. biz, cahil inssnlar olarak bunları bilecek durnrada de^iliz. Her balde dayak da bu isde rol oynamaktadır. Bunun bir dereceye kadar yerinde olaca|inı zannetmekteyim. Fakat bir okulda bir öfrencinin a|zını burnunu kanstana kadar dayak atmak, bir öğrencinin kolağinı ayırırcasına morartmak ve kanatmak, bir kaymakam çocnğunn daba ortaoknla Çfldiği ilk giinde vnrduğn bir ynmrnkla yere sermek, ve baska bir öğrenciyi aya|ı altında çignercegine bırpalamak öğretraenlerin dayak nsallerinden olmaz zannediyorum. Evet biitiin bn saydıklarım bir kaç senedir Alpullu Ortaoknlunda eereyan eden olaylar olup Kırklareli Maarifinin çöz yumduğu idare eihetine çittigi ve kendilerine yapılan mtiracaatları örtbas etmeye çalıştıjh bir hakikattır. Bn dayakçı öjfretmen de Alpolln Ortaoknln öğretmenl Ahmet Vnral'dır. Çccntnm *i%ı bnrnn kan içinde eve geldifi zamsn bir bilgisizlik dolayısiyle rspor »Iraamıştım. Bnnnn için netieeye nlasamadım. Sonra adı geçen ögretmen, ben boksörüm, var mı bana karşı çıkacak? diye »ınıfta eeketini çıkarıp kollarını sıvayıp ıınıfa meydan okndviu da bir hakikattır. E»asen ögretmenlik şefkat ve insanlifindın yoksun görünüşlü, asık snratlı bir kişidir. Gazetenic iütonlannda çıkacak bir yan belki bn adamın biraz düxelme«ine ve elinden bir kaza çıkmanna engel elnr veya Maarlf Vektieti de bir kere kendiıinin knlatını çeker Inşallah. Saytılarımla. NOT: Dayak yiyen çocuğun babası simdi Niğde Vali Muavıni Harun Algın, kulağı çekilen ve iki defa dövülen çocuğun babası Alpullu Gar Müdürü Muzaffer Erön, dayak yiyen çocuk velisi M. Bumas, H. Güler (Alpullu Şeker Fabrikası personeli). Smavda çocuğu korkutulan ve bu husuıu okula gelen müfettise de duyuran: HtlUe Mutkam (Şeker Fb.). Kitapsız öğrenciler hakkında Gazetelerde senelerden beri köy oknllarında kitap bulunmadığından öğrencilerin okntnlamadıkları yazılmaktadır. «Cumhnriyefe Mektuplar» sütnnnnda Elbistan"ın Eskiköv'ünün ATATÜRK llkokulu Müdürü köyde şa'saalı görünüslü bir oknl yapıldığını fakat hiçbir seyi olmadığını, her türlü ders araç ve gereçlerden mahrum bnlnndngnnn, oknla gelen köv çocnklannın ise kalem ve kitap alamıyacak derecede dahi fakir oldnklannı bildiriyor ve nihayet vatandaslardan yardım istendiğini okuduk .. Şimdi sizden sornyornm: Aeaba oknl idarelerine sınıf geçen öğrencilerden, kitap temin edemiven öjrencilere verilmek üzere, kitaplarının t 'amlması hakkında bir emir, tallmat, ka E ramame. v. s. çönderilmiş mi E dir? Gönderilmisse neden hâlâ ~ kitap trmini için başka nsnilers Ş baş\urulnyor? Dr. Mahmnt TJçar = Imsak .19 GRİPİN, baş, diş, adale, sinir, romatizma ve lumbago ağrılarını teskin eder GRİPİN, nezle ve grip başlangıcında faydalıdır GRİPİN, 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir ~" Yeni Ajans 1646/3643 (< Ânkara traffiğinden şikâyetçiyiz,, Ankara »ehir içi trafifini TSnetenierden sikftyetçiyiz. 1 Trsflk poliıl düdflk çalmakla dolmnşlann yasak yerlerde dnnnamalan ile me?zııl. Bn m ı vaıife? Toksa kannnl müevyideltrl tatbik raiT t Dolmnşlar tretavardan 12 m. açıkta dnrarak yelea indirip blndlriyorlar. Pellı düdfifü İle mâni olmaya (alimyor vey% (Srmemezlikter gellyor. Bn rn« vaıife anlayıaımıı?.. I Traflfin kalabalık oldagv yellara arabalar biribirlni geçemeı levbalan ktnsa, kaıalar da, trafik 4t dtizelir amma trafik vtneticilcrl bnnlan bildikleri hald* neden yapmazlar? Cebeei Diklmevi Mkinlerl F" SAMSUîf = i İller Bankasından Elektrik Tesisatı yaptmlacaktır İ llllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllillllllllllllMIIIIIIIIIUIIlllHIIIIIIIIiIlln Geçiei Son Askeri Sftra teminatı TL. i Kasaba adı tli Keşif bedeli da alınan kararlardan anlaşıldı|ına göre lise ve mnadili oknl meznnlan askerlik hizmetlerinl E t îsçehısar Demır profiller Afyon 438.074, İ1.273 Bankaca verıleceTedek Astsubay olarak yapağıne göre caklan anlafilıyor. Tabiî kannn Demır profilleri 717J57, 32,464, Meclisten çıkarsa» Pek âlfi çüyüklenicı temın zel. Bn arada benim gibi binleredeceğıne gore, ce lise ve esidi oknl meznna fii > 700.001,31.750, Beton direkli II askerlik hizmetini er olarak yaptı ve er rütbeslyle terhis ol1) tsçehisar kasabası elektrik tesisatı kapalı zarf ve birım dnlar. thtiyat olarak tekrar sifıat esası ile eksiltmeye konulmustur. lâh altma alınacak olsak mer'i 2) Teklıf zarflan 26.4.1965 günü taat 15 t» Bankamız Satmkannnlara çöre yine er olarak alma Komısyonunda açılacaktır. vazife göreceğiz. Çıkacak olan 3) Teklif vereceklerin (Bankamızda 40,TL bedelle satılan kannnda hakkımız nazan itibara • eksiltme evrakında yazılı belgelerle bırhkte) yeterlik belgesi alınacak mıdır? Aksi balde zaalmak üzere 19.4.1965 tarihine kadar Bankamıza muracaatlan. ten mağdnr olan bizler, ikinci 4) Teklif mektuplarının 26 4.1965 gunü saat 12 ye kadar bir defa daha magdnr olmns oBankamıza teslimi gerekmektedir. laeagız. Mehmet TİHt (Baıın 5028 • A 2901) 3642 Eşitlik sağlanmaİ! E t | E t toplantıların =t (Basın 4950/3629)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog