Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

S Nİsan 1965 CUMHURtYET SAHtFE ÜÇ ÂjÂNSLAR HADYO ÖZEL MUHABİRLERİMİZ VIETNAMDA İHTİMALİ MVZAKERE ARTIYOR askeri harekâtın yoğunlaştırılması taraftarı , Iki senedir oynuyormuş Meşbur ı Oliver adındaki hikâyenin mızıka ile sahneye konuşu. Mevzu pek eğ| lenceli değfldir. Hazin bir şey. Bir çocuğu kuçucük iken çaüyorlar. Şa raya buraya çırak veriyorlar. Hır« Kahire, (a.a. • A.P.) Öncekı «Çın ve Cezayir, Kongonun kurnkaraya gelip başta Urgüplü olduğu halde ileri palanıyor, ve kaçıyor. Derken hır» SIT, yankesici güruhunun eline ddgun Cezayırden Kahıreye gelen Ko tuluş savaşını azimle desteklemekgelen resmî şahsiyetlerle Kıbrıs konusunda te şuvor ve onlarla çahşırken nihaParis ( a j . • A.P.) îngıltere Baş munıst Çm Başbakanı ıle Mısır tedirler ve Kongo meselesinin de bakanı Harold Wılson, Fransa Devlet Başkanı Nâsır arasındakı ancak Kongo halkı tarafından, emmaslar yaptıktaiı sonra geçtiğimiz hafta Atinaya yet ailesine kavuşuyor. 1012 çoCumhurbaşkanı General de resml gorüşmelere dun başlanmış peryalist ve sömhrgecilerin müdacuk var. dönen Yunanlı gazeteci Drosos, Türkiye intıbalannı on uç on On, on iki ^bilemedin Gaulle ve hukumetın dığer ile tır. Ika devlet adamırun yakında halesi olmaksızın ve yabancı bir«BİR ZİYARETTEN İZLENİMLER» adı altında levkle, ne dort yaşlarında. Aman ne ri gelenleri ıle çeşıtlı konuları toplanacak Asya Afrıka Konferan liklerin çekOmesi Ue haUediIebileşevkle, ne tath oynuyorgoruşmek uzere bu sabah uçak sı ıle Vıetnam ve Fılıstın konulan ceğine kanidirler.» yayınlamaya başlamıştır. Aşağıda tercümesini bu lar. Bayıldım doğrusu. Lstelik şarYVashington (a.a. A.P. Radyolar) la Londradan Parıse gelmış ve na değınmelen beklenmektedır Kı lacağınız üçüncü yazıdır ye iktidar orgam kı da var. Lstelik bu şarküar orBıldırıde, ayrıca, Çın halkı ve Orly hava alanında Basbakan zorunda. nl Çın, Fılıstın Kurtuluş Ordusuna hukumetının, Arap ulkelerının Fe«ETHNOS» gazetesinde «BUGÜNKÜ TÜRKİYE VE kestray» uymakşekilde.. bir Vstelık Georges Pomıdou ıle Dışıslen askeri yardımda bulunmuştur dekor modern takım Başkan Johnson dun, Amenkanın Vıetnamdaki komünistlere deral Almanyaya karşı tutumunu KIBRIS MESELESİ>başlığı altmda yayınlanmıştır. merdivenler, direkler.. koprüler haBakanı Maurıce Couve de MurÇu En Lay'ın Cezayir Devlet Baş tasvnp ettığı belırtılmekte, Almankarşı «olçulü ve uygun» tedb^rler almaja devam edecegım soylemıştır. vılbe tarafından karşılanmıstır bire değişıyor. Altmdan girip usBaşkan, bununla beraber, Saygon'dakı Amenkan Buyukelçılığının Dun başlıyan Wılson De Gaulîe kanı Ben Bella İle yaptığı goruş janın, Israele süâh vermekle, bu urkıyede Kıbrıs meselesı, gunluğu ıle hurmetını ve ana tünden çıkmak, hayli karışık. Bır meler sonunda yayınlanan ortak memleketın mutecavız emellerını olumlu, olumsuz, sozde cıdbombalanmasına mısılleme oiarak «dramatik bir harekete girisüraivatanla bırlesme>ı arzu etme şaşırdılar mı, sahnedeki 4050 kigorusmeleri, Fransa Cumhur bıldırıde şoyle denılmektedır di ve gulunç, başlı başına bır yeeefini» de ıhsas etmekten gerı kalmamıştır sı olajını ıse, vasat Turk ne şi birbirine girer. Şaşmadan oynuteşvık ettığı ılen surulmektedır başkanının Ingılterenın Ortak konu, >a da spekulas\ona mudusunmek, ne de konusmak ıs yorlar, bir yankesicıler ustası ve cTaraOar, yabancı memleketlere DAHA SOMUT SONUÇLAR ^fc Johnson, şu sıralarda VıetnamPazara gırme teşebbusunü 1962 saıt bır konu oiarak çe'itlı setıvor. Geçen hafta zarfmda patronu var. Hânka bir artist. Isdaki amaçlarına erışebılmeleri içın Ortak bıldırınm onumuzdekı As de veto edışınden bu yana yuk •sker yoUanmasını ve iıcretli asker kıllerde ortaj a çıkmaktadır Ankarada pek ÇOK >etkılı ve mini unutlum. Ben pek tiyatro ış> butun dıplomatık ve sıyasi lıderlik sek kademedekı ilk Fransız knllanılmasını, yeni somürgecilik ja Afrıka Konferansına Sovjetler Fakat her halıvle \e şuphe godeğerlı Turk şahsıjetı ıle go lerini takip etmem bilirsiniz. ThtU bareketıni lorla yerleştirmek mak Bırlıgının katılması sorununa da mekanızmasını harekete geçırdıkle Ingılız teması olacaktır turmez bır şekılde mılli bır ruştum. Bunlar tamamen baş sasım dahilinde değıldır; ama bunnı soylemış ve «Eğer başanys n İkı lıderın mılletlerarası durumu, sadını tasıyan bir mudahale ve bır hıç değınmemış olması, dıkkatı da\a halıne gelmıstır Kabaka bır lısanla bazı mantıklı raya gelıp bir Ingiliz piyesi gormelaşamazsak, bu kuçukfilkeyiter ozellıkle batıdoğu muna&ebet tecavuz savmaktadırlar. çekmektedır. Çu En Lay bır kohat tngıhzlerderoı'Menderes veva hıç olmazsa haklı goru mek ayıp olurdu. Geldik, görduk. Çin ve Cezayir, Amerikan emper nusmasında Cezayırde toplanacak kederek kaçmayı veya sönunden lerını, Vıetnam buhranını ve rejımınde mı' Kabahat sonranen delıller one suruvorlardı. geri donmeyi veva taahhütlerimin gunevdoğu Asvadakı genel du yalistlerinin Guney Vıetnam halkı olan Asya Afnka konferansında kı durumlarda mı? Basında Fakat delıllerının tukendığı ' Pek beğendim. Bir kere sahneye na tecavhzunu ve askerî harekâtın emperyalızme, somurgecılığe ve yırtmayı tasarlamıyoruz» demıştır. rumu gozden geçıreceklerı, aymı' koyuşta orijinallik var. Bir defa nokta da şudur: Johnson bır soruya cevap oiarak, rıca îngılterenın batı Avrupa Kuzey Vietnama teşmilini şiddetle jenısomurgecılığe karşı mucadele Belki haklısımı, fakat ka perde kapanıyor. O d» Londranın takbih eder ve Vietnamdaki duru de geçen seferkı Bandung konferan komunıstlerın Vıetnam savaşını Ö\le sanıjorum, bunda herile munasebetleri ve Atlantık mu oyn bnrada o derece tah sisini gostermek için olacak. I s t sona erdırmek içın yapıcı sonuçlar kesın bır parça pa>ı var ve ıttıfakının durumunu da muza mun gerek dunya banşını, gerek sında elde edılenlerden «daha sorık edilmistır ki, bugün sadece tarafı sahneler perde açık iken, deguvenlifini mut» sonuçlara vanlacağını Jlerl meydana getırecek bır muzakereherkes sorumluluğun bır kıskere konuyu edeceklerı tahmın Asva memleketlerinin kızfin kamu ovunu tatmın e • korlann dönerek veya tavandan idoğnıdan doğruya tehdit ettiği ka surmekle yetınmıştır ve yanaşmaya hazır olduklarmı gos mını paylaşıjor. Bo\WıKle bu edılmektedır. debılecek bir çozüm yolundan nerek veya çıkarak değişmesiyle naatüıi belirtir. gun, Kıbrıs meselesı, Turklerın Washıngtrn <aa APt terecek hıç bır ışaret mevcut olma Öte jandan, Sovyetler Bırlıgının baskasını kabul etmemiı ira goz önünde değişiyor. Yani bir sah Savgon'dakı gorevine donmek ^ 0 ^ liade e t m i s v e ş u sıra d.a a k \e ozellıkle kutlelerın kalbg Vietnam halkı ile faal dajanışma konferansa katılıp katılmaması kone bitip de hareket başka bir yere kânsızdır.) lerını alevlendırmektedır. Bunuzere olan Buvukelçl Maıvell tedılecek bır konferansm da yapıcı yı, banş ve hurriyet sever memle nusundakı sonılara Cezayir resml Turknede vardığım sonuç intikal edeceği zaman bir takım lar, Ada uzerınde gerçekten Tajlor, dun akşam Johnsona, s o n u ç l a r m e ydana getırecegınden ketlerin vazifesi telâkki eden Uraf çevrelerınm vereceklerı cevap hatahtalardan, kirişlerden, lâtalardan, lardan bırı de şu olmustur: hakları olduğuna \e Yunanıs Vietnam'da askerî alanda du v e y a b a n ş mmtierinı tazelıyecegın lar. meselenin ancak Vietnam halkı zırdrr Once, Cezayır konferansının Kıbns meselesı Turkler ırın I merdivenlerden yapılmış dekorlar, tanın jalnız kotulukten \e esnımu kurtarmak ve Guney d e n s u p h e l i olduğunu bıldırmıştır. terafından, emperyalizmin muda duzenledıgı ev sahıbi ulke oiarak mılli bir dâvadır. Fakat belır yukarı kalkıyor, bir kısmı dönüp, kı Turk alejhtarlığı yuzunden Vietnam'a Amerikan desteği <NE \V YORK TIMES» İN HABERİ halesi olmadan ve '\ietnam halkı bu soruna doğrudan doğruya kah bır mıllî toprak talebmın yerlerine başkalan geliyor ve ar. nin etkililiğini arttırraak icın Kuzey Vıetnanüı Kıbrıslı Turklere baskıdan B u n a m u k a b l l nın meşru emellerine uygun bir şe^ rışmak ıstememektedır. Sonra da, tatmın edılmesınden zıvad, tıstler çekUiyor, yenileri sahneye âcilen kabulu gerektiğine i y o n e tıcıler, yaptıklan ozel mahıyet baska bir şey japmadığma \e kılde emperyalist birliklerin çekıi bu konuda kararın Asya Afrıka bır prestıj, bır gurur meselesı çıkıyor. Dekor değişiklikleri teyirnandığı blr dra enerjık teklif t e k l konuşmalarda, hukumetlennın, Turkı\e\ı rencıde ettısıne ımesi suretiyle halledilebıleceğine Devlet Baskanlan konferansından cilerin gözleri önünde oluyor; hip te bulunmuştur. Vıetnamla ilgılı yeni bır Cenevre şeklı\le ortaya çıkmak, ır nanmaktadırlar' inanmaktadırlar once 24 Hazıranda Cezayırde vapıBaska bır musahadn de, fena tesir yapmıyor doğrusu. Ben VVashington (\P) Amerikan Kuzey Vıetnam'ı borabalamak k o n f e r a n s ı n a rıza gosterebüeceğıni Kıbrıs halkının bu\uk. ço • lacak Dışıslerı Bakanları toplantıMtTECA\IZ EMELLER kamu o\u ve konuştuğum bu Ingılizce anlamıyorum. Piyesteki Dış Yardım (AID1 \etkılılen, Isgıbi bır hucum taktıgının mıman Bıldırırun Kongo ıle ilgılı kısmın sında verılmesım beklemek verıntun şahsı>etlerın Lefkose ıle dildeki biraz hususî bir şive imis; tanbuldakı Robert Kole] oğretım savılan Taylor'un öne surduğü da şoyle denmektedır de olacaktır Atına>ı, Makarıosla Papandre ama piyesi başından sonuna kadar teklıflerin başında, duzenlibır^ \ j T . uj'eleri tarafından vapılan bır muuyu bır tutmaları olmustur. zevkle seyrettim. Her turlu ölçulekac Amerikan b.rlığmm daha Vı mahreçlı bır haberınde tarafsız bır racaatın mutalâa edılmekte olduğuKıbrısta butun olan bıtenden ri mahfuz kalmak üzere bizim «Ke etnama gondenlmesımn geld.ğ. memleke m dıplomatları şu kanıyı nu soylemıslerdır. Amerıkan Hukusorumlu olan Atma hukumetı şanlı Ali» tarzında bir piyesti. Krisan.lmaktadır belırtmışlerdır «Kuzey Vıetnanüı metınm malî yardımından maaş adır Atına ısterse, Kıbnstaki tikler pek medhediyorlarmış. Hd Asker Dıplomat Maxwell Tay yonetıcüenn ozel tutumlan resmî labılmelerı içın oğretım ujelerının butun kotu durumları duzelte ' senedir oynuyor. Daha bir kaç selor'un komünistlere karşı askeri davranışlanna tayasen çok dah* •emniyet kontrolu» tâbır edılen bır bılecektır Yanı, Lefko=e huku ne oynar diyorlar. E 10 milyon nü harekâtın yoğunİEstırılmasına ta esnektır. tahkıkata tâbı tutulmaîarı gerekmetının Kıbrıs meselesinin ju fuslu bir şehirde 500 kişilik bir tiraftar olduğu bılınmekte bunun «New York Tımes» şunlan yaz mektedır. Fakat oğretmenler bu rutulmesı ısınde başlı başına yatroda iyi bir piyesin 34 sene içın de hâlen Vıetnam'da bulunan mıştırkararın kaldırılma'îinı ıstemışlerbır unsur olduğunu kabul et ' ovnaması normaldir. Amerikan askerlennın sa>ısmı «Hanoi hükumeti. resmî demeçle dır. mek ıstemıjorlar. arttırmavı zorunlu gorduğü \e bu rınde, ancak Amerikan kuvvetleriKolejdekı profe^orlerın «emninıı teklif ettığı tahmın edılmek nın Guney Vietnamdan çekılmeletskoçya Ingilterenin kuzeyine düTurknede avrıca, jıne Kıbtedır. rinden sonra Vietnamla ilgili mü yet kontrolu» na tâbı tutulma kararıs meselesı j uzunden, Duyuk şeı bir kısmıdır. Gıdeceğimiz GlasAmenkan sılâhlı kuvvetleri eskı M k e reler başhvabıleceğini ifade rını ofke ıle kar«ıladıkları bıldırıldevletlere karsı genış bır ıti cow şehri 56 ncı arz dairesi uzeKurmay Başkanı General Tavlor' etmiştir. Buna karşılık Kuzey Vi mektedır madsızhk hukum surduğunıi rindedir. Istanbulda 41 inci arz dai un Washıngton'dakı temasları sı etnamlı Kolejdekı ıdarecıleraen bırının, de muşahade ettım. Bana şu ı resi ustünde soğuk olduğuna göre ıdarecıler, tarafsız bır raunda Johnson ıle danışmanla memleketin diplomatik temsilci • 4m*rikadan para temin edemezkorktum sozlerı soylıyen butun resmî ' Iskoçyada donanz diye rına «scrt çıkışlar» yaptığını du leri ile yaptıkları özel görüşmeler sek bnrasını kapatmak mecburiveve jarı resmî şahsıyetlerın sa doğrusu. «Tunus» tan gözüm yılsunmek ıcm zaman erkense de, de boyle bir sart ileri surmemişler tinde kalacağız» ^eklınde konuştumınıî oldukları kanısındavım: dı; lâkin Allah büyuk. Bizim hareone suıdugu teklıflerin, Kuzey dir (Kıbrıs meselesi, Londra, ı ketimiz gunu derece 18 e yukseldi. Müzakereler konusunda, Ku ğu bıldırılmektedır. Vıetnam ı sılâh kullanmaktan vaz tey Vietnam hukumetinin davranıWa>hinçton \e>a Moskova ka I GIascowa geldik ki; gun, şüneşlik. Washıngton dakı AID basın burogeçırecek bır ıstıkrar içın tek çı şı gayet onemlidir. Zira gerek RusAman bize yazı getirdiniz, derısnıadan, sadece Atina ile Ansunun bıldırdığıne gore, Robert Kokar yol olduğu şeklınde telkmler l a r karıı arasında gbrüsülmelidir. diler. Iki giin evvel biıtün bu sokak bu konuyu Ha lejden maasların, Amerikan Hukude bulunduğu kuvvetlt tahmın e n o , ' h u k u m e t i n i n karanna bırakaButun bunlar meseleyi basit larda kar vardı. Hikmeti huda. Lâ metınden temın edılen paradan dedılmektedır caklannı belirtmişlerdir.» lestırecek yerde daha fazla ka kin şu Gold stream dedikleri sıcak ğıl, ba«ka ka\naklardan temın edılAyrıca, Johnson ile Taylor'un, a£ıntı jqk mu? Ingiltereyi kurtarıstı rmaktadırlar. V THANT'IN FAALIYETt me« ve ma.ı durumlarını buna goha\a akmlannı 19 ncu Enlem Dat>ttlhkle, îngılızlerl, kendı rsıt bn! Yoksa so^uktan kakırdarBırleşmîş Mılletlere yakın ıyı ha re avarlamaları ı«tenmıstır Ameıresıne, vanı Hanoi Haipong salerını Kıbns meselesıne sok lârdı vallaM. Ne demektir 56 na navı bolgesıne kadar, uzatmak da ber alan bır kaynaktan dun oğre nkan Hukumetınden \ardım alan tuktaıı sonra terketmek ve yar arz dairesi. Prağ, Krakoli, Frankdahıl olmak üzere her ıhtımalı nıldığıne gore, Genel Sekreter U bu mue«eselenn oğretım uvelerı dım etm'ğe muktedır olmadan furt, Kolonya. Bunlar 50 nci a n boylehkle «emniyet kontrolu» na ıçıne alan plânlar uzerinde goruj Thant, Kuzey Vıetnamın ve Komılveja yardım etmeden bırak dairesi üzerine düşerler, soğuktan munıst Çının dostları aracılığıyla , tâbı tutulmıvacakları gıbı kararın tuklerı sanılmaktadır. makla suçlamaktadırlar. Ame 1 analan ağlar. Beride Inçilterede Is Hanoi ve Pekın nezdınde, Vıetnam tatbıkı meselesı de kendılığınden rıkalıları da, sık sık fıkır de koçyada 18 derece sıcak olur. Şan» {'"""""''" ' " " " " sorununun muzakere yoluyla çoortadan kalkacaktır. ğıstırmek, kâh teşvık etmek, lı millet vesselâm. zulmesı konusunda duşuncelennı kah kendılerını terketmek ve AID yetkılılennın bıldırdıklerıSokaklarda pazar diye kimse* Muayçnehane Nakli oğTenme teşebbusune geçtığı takdevamlı oiarak uzlaşıcı gorun ler yok. Nerede bunlar Kırlarda.. dırde, bu teşebbusun nasıl karşıla ne gore kanun, Amerıka dısındakı m^ge zorlamakla suçlamakta , biz de kırlara gittik. Yuzlerce teAmerıkalılara İDr. Cemal ADADEMİRÎ nacağını ogrenme>e çalışmaktadır. maaş verılmesını AID vardımından dırlar. Nıhajet Ruslardan da kerlekli ev.. her tarafa yayılmış. uvgun gormemek U Thant ayrıca, bu goruşu gekorku' orlar Rusların hem Gol kenarı, deniz kenan.. kuçuk Fızyoterapı mutehassısı rektığı takdırde ilgılı otekı tarafla ı tedır. Bo\le bır harekette bulunudu:manlığından, ama hem de oteller, pansiyonlar.. hep şato şek* Halâskârgazı Cadd 326 3 ra, ozellıkle Amerıkaya büdırmesı labılme^ı içın, Amerıka dı*ındakıaostluğundan korku\ orlar ö linde yerler.. an'aneyi bozuyorlar. nı Hanoi ve Pekın'ın kabul edıp ler avnen Amenkan Hukume'ı meŞı;li Tcl : fl 08 02 zelhkle de, Sov\etlerın bazı Şehirde büyük gemi tezgâhlan var. etmıyeceklerını de oğrenmek ıste , murları gıbt «emnıvet ve memlekeIIIHIMIIIHHMMM * ! • * hususlarda kendılerı ıle muta Madenler var. Büyuk işçi kitleleri te sadakat kontroln» na tâbı tutul(Cumhurıjet. 3644) mektedır bık kalmalarma rağmen Kıb var; ama Iskoçya zevki ve geleneı maları lâzımdır rıshlara sılah yardımı yapma ği. Bizi gezdiren şofor söyledi: IsMamafıh, profesorlerın ve dığer ğa devam etmelennden dert koçya belediyesi halkı birahanele>anı>orlar oğretmenlerın «emniyet kontrolu» rin açılmasına karşı oy vermiş.. key ndan muaf tutulmalarının, akadeGenelhkle, Rusların, Turk j fi değilsın ya! diyor. Öyle munasip | mık hurrıvetı ongoren hukumetın lerle Yunanlıları bırbırlerme görmiış; ve fakat, canlı, renkli, hadusurmeğe çalıştıklarına ve reketli.. bir gcnçlik el ele kol kola.. | genel tutumuna muvazı olduğu beKıbrıs ıhtılâfınm ılânıhave de çifte sandık. Kırmızı fındık.. gü> lırtılmektedır Malı durumu munavamını arzu ettıklenne man neş, çayır.. su kenarı.. öpüş bre «ıp bır şekılde avarlama tavsıvesı, maktadırlar. butun meselenın ortadan kaldırılaopuş.. ne yapacaksın kardeşim! IsGeçenlerde Ankarada jaban tediğm kadar ayıpla! Bu hajatın bıleceğı umıdıvle yapılmıs buluneı bır dıplomat, resmî bır Turk sesi.. yasak edersen sozüm ona maktadır şahsıjetıne sorar: lçınde bulunduğumuz malî vıl fahişe oluyor bırakursm da bari «Niçin Bulganstanda yasıyan birbirinden ve cemiyetten utanır, zarfmda dış ulkelerdekı Amerikan 800 bin, Irakta yasıyan 800 bın namusuyla elvenir.. bu boyle . okulları içın 15 750 000 dolâr tuta>a da Yüfoslavyadaki 180 bin nnda bır tahsısat >apılmıstır 1 tem Ha bir tuğla bina.. bize mihman soydasınızla ilgilenmiyor da, muzda başlıvacak onumuzdekı maKıbrısta yasıyan sadece 100 bin darlık eden, genç memur; gosli yıl içın AID 7 mılvon dolârlık tah Turkun kaderi için bu kadar terdi: sısat avrılmasını ı^temıstır. Yetkıheyecanlanıyorsunuz?» Bu, Ingilterede yapılan ilk olılerın bıldırdıklerıne gore, 101 vılCevap: (Çünkü baskı altmda tomobil fabrikası idi. Top attı.. son danben oğretım faalıvetınde buluyasıyan diğerleri değil, Kıbrıs ra bu fabrika torpil yapmaya başnan Robert Kole] içın avrılan tahlı Türklerdir.) ladı. Şimdi isliyor.. dedi. sısat 1 5 mılvon dolârdır Soru: Peki, bundan sekiz on Bir tedâi: Bizde de otomobil işi yıl once kansıklıklara basladı muvaffak olamadı idi, hatırlarsınız. ğınız zaman bunlara baskı ya Acaba bizde de torpil yapmaya baş pıhyor mu idi? Galiba yapıl lasalar muvaffak olur mu? Belki mıyordu. de Ankaradaki torpiller buranın Cevap: (Bizi bu meseleye mamuludür, diye aklımdan geçti. karıstıran îngılizlere lânet öl Benimkisi de delilik. Ankara neresun; bugün bu meseleden na si, torpil neresi? sıl çıkacağımın bilemıyoruz Ingilizlerin yuzündeni) Kahire, (a a.) «El Ahram» gaAkşam yemeğine oturmuştuk. zetesının bıldırdığıne gore, BAC Bu noktada şunu da ılâve et Karşımızdaki garson: donanmasma bağlı bır savaş gemelıvım: Ö\le sanıyorum kı, Ne emredersiniz! dıje fasıh mısı Mısır karasulannda avlanan Turklenn buyuk bır çoğunludort Yunan bahkçı gemısını çeviğu, muhakkak ki, yetkı'ı kısı Türkçe konuşmaz mı? Aman ne sererek tevkıf etmıştır. Beşınci bır lenn arasındakı çoğunluk, Kıb vindik ne scvindik. Meğer Hıltoııbalıkçı gemısinın ise kaçtığını soy ns meselesım hıç olmazsa top da imiş. Buraya gelmış. Yedı arkahyen «El Ahram» gazetesı gemilerraklar uzerındeki bir hak ıddi daşı daha var. Kendileri de memdeki 50 ye yakın Yunanlı denizclası açısından kesın bır sekıld» nun. 48 tane daha unlu olan iclareAvrupa'da çıktığı 12 turnede kırallar gibi karşılanan; plâklan nm sorguya çekUdıklerınl ilâve kaybettıklerıni farketmjsler de.. Çabşan \e iyi işliyene her yeretmektedır. dırBu yuzden de, esaslı olmak de iş var. Mesele terbivesi ve bilmilyonlarca satan... tan zıjade manevî bir şekılde gisi ile çalışmakta.. pek sevınthk tatmın edılmek istemektedır doğrusu. Ne iyi şey. Her tarafta * Marilyn Monroe ile başrolünü paylaştığı fflim birçok memlekette memleketlisi bulunmak. ler. Komünistlere karşı Amerikanın tedbirleri uölçülü» olacak De Gaulle Wilson görüşmeleri basladî ortak bildirisi yaymlandı Çu En Lay Nâsır ile gorüşmelere başladı TÜRKJYE A DIŞ BA5IMJM Komedi Müzikal Glascow, 28 Mart 963 una istersenra çaigıh oyun D 1 da diyebiliriz; ama benca tam mânayı vermez. Vermezse vermesin. Turk çedir ya! diyenler için sozüm yok. DROSOS'ÜH IZLENİNLERİ T Robert Koleje verilen Amerikan yardımında kısıntı yapıldı en güzel hediye DÜNYANIN EN İÇTEN SÖYLİYEREK, AGLAYAN ŞARKICISI, HOLLYVVOOD YILDIZI Yunan balıkçıları şimdi de Mısır kara snlarını ihlâl ediyor JOHNNIE RAY M A K S İ M PAVYONUNDA PEREJA KOLONYASIDIR Turistik resimli lüks ambalaj içinde 6 muhteüf koku TURİSTİK Kadın kaatifi \ öğrelmen asıldı Pretoria (Güney Afrika), AP) Yaşlı bu beyaz kadını geçen sene bomba atmak suretiyle ölduren 27 yaşmdakı öğretmen Frederick John Harrıs'ın dun Pretona Hapıshane.linde asılmak suretiyle idam edıldığı açıklanmıştır. hâdiss yaratan ve aylarca gösterilen... BÜYÜK SES YILDIZI JOHNNİE RAY'İ SADECE 2 MATİNE VE 2 GALADA M A K S İ M PAVYONUNDA DİNLİYFBİURSİNİZ. B. FELEK TFSEKKÜR 23 Mart tarıhınde aramızdan ebedıj'en avrılan sevgılı kocam, babamız ve buyukbabamız İlk konser bugiin saat 17 de matinede. Bu gece muhteşem gala Son konserler: Pazar günü saat 17 de matine ve gece muhteşem veda galası Konsumasyon: Matinelerde 25. galalarda 60 liradır Rezervasyon: 44 31 34 44 58 69 "TffHlt 8İBB/96İ3 Prens Tallal Ürdiin Veliahdı oldu ' Amman, (a.a.) Ürdun Temsılcıler Meclısı ıle Senato'nun japtıkları toplantılarrnda Urdun Kralının kardeşı Prens Hasan Bın Tallal'ın Velıaht olmasına karar veı Imıştır Daha sonra Mıllî Meclıse Prens Hasan ıle bırlıkte gıden Kral Huseyın, kardeşını Velıaht ilân etmıştır. Yeni model'Avrupa Fermuar ÇANTALAR f25 URA Beaths Çania15Lıra Gataiasaray Ilâncılık 5909 3649 SAİT tBRAHtM ESİ'nin vefatı dolavısıjle son jolculuğunda buyuk yardımları dokunan, acı gunlerımızde bızlerı yalnız bırakma>ıp kederımızı pavlaşan. cenazesıne ı;tırak eden, çelenk gonderen, telefon, telgraf ve mektuplanyle veya bızzat geIerek tazıyetlennl bıldıren akraba, dost, meslek ve mesal arkada;Urına derin mınnet \e ştıkranlanmm blldirİTİz. AILESİ KÖY OĞRETMENI IMAM1 MUHTILRI Isbırhgi Ederck Koyu Okula Kavuşturanuz m AHLÎK DERVLĞI YEDEK YAKA VE KOLLU (NEYLONTEX) Ilançılık. Wö3/3650, . Cumhurı%et S6M P Lux aksou GÖMLEKLERI tuhafıye mağazalaruıda satılmak*adı | Öâncılık: 5850/3653 tuıuııu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog