Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE tKÎ CUMHÜRtYET 8 Nlsan 1965 ^•••••••••ı •••••••••••• YENİ T.R.T. TASARISI Prof. Dr. Ismet GiRiTLi T. R. T. Yönetim Kurulu üyesl lerlni değiştirmekle taraisrzlık T » karakter s a | oalisyonun M. P. kanadınm isran lle Turizra lamlığı yönünden başanlı imtihan vermls olan buve tanıtma Bakanlığınca hazırlanarak veya günkü Yönetim Kurulu üyelerinden banlanm enhazırlatılarak Bakanlar Kuruluna sunuldugu haber verilen yeni T. R. T. Tasarısı eğer direkt bir şekilde tasfiye etmek amacını gütmektedir. basında çıktığı gibi ise bir Anayasa oranı olan T. R. T. yi ciddî ve kaba şekilde redeleyen ve Diğer taraftan ayni Tasan Yönetim KurulunAnayasanın 131 ncl maddesinin öngördüğü mnhdaid bükümet temsilcilerinin sayısım arttırmak ve tariyet ve tarafsızlık ilkeleri ile bağdaştınlması bunlann tarafsız ve mutatar bir kurulusun en yüklmkânsız hükümleTİe doludur. sek organının flyeleri olduğonn düşünmek dahi isHer ne kadar bu Tasarıyı hazırlayanlar, alatemeksizin, bu üyeleri Siyasi iktidarların tam bir turka bir kurnazlıkla Genel Müdürü seçme ve de maşası ve robot haline getirmek istemektedir. ğiştirme yetkisini Anayasa Mahkemesine verirBununla da yetinmeyen yeni Tasarı; Turiım ken, Anayasaya aykırılığı önlcmek istemişlerse ve Tanıtma Bakanlığının guya kanuna aykın bude, Âmme Hukukundaki bilgi noksanının sonncu lacağı yayınlarla ilgili sorumluların görevine hnolarak bu işi de başaramamışlardır. kümetçe son verilmesini ön görmek suretiyle, AnaŞöyle ki; 1961 Anayasasının T. R. T. için önyasaca muhtar ve tarafsız bir kurulus olarak dügördüğü muhtariyet, kurumun temsilcisi duruzenlenmis olan bir kurumu, Devlet dairelerinin en munda olan Genel Mudürün T. R. T. nin en yük teminatsız haline sokmakta ve T. R. T. nin çalıssek yönetim ve karar orıranı vaziyetinde bulunan malannı siyasî İktidarların devamlı kapris ve keYönetim Kuruluna karşı sorumlu olmasını, bugün yiflerinin baskısı ve korkusu altında tutmayı arolduğu gibi bu organ tarafından tayin ve gerekirzulamaktadır. se değiştirilebilmesini icap ettirmektedir. Nüiayet bu Tasarı bütün siyasi yayınlarla ilgiysa bu yetkinin yeni Tasanda Anayasa MahU bantların Bakanlıklardan başlıyarak siyasî parkemesine verilmeye kalkışılması Anayasanın ti gruplarına kadar değişen çeşitli siyasî organlaT. R. T. bakımmdan şart olduğu Tarafsızlık ra tevdiini şart koşmak ve bırakınız bütün bunlailkesi ile bağdaşsa bile, yine ayni Anayasanın lsn siyasi iktidara T. R. T. üzerinde sonsuz müdararla aradığı T. R. T. nin özerkliği (muhtariyet) hale imkânlaruu sağlamak suretiyle bir Anayasa prensipi ile bağdaşamaz. organı olan T. R. T. nin ne özerkliğinden ve ne de Fakat ne yazık ki, yakın siyasi tarihimizde sitarafsızlığmdan hiç birşey bırakmamakta ve bu yasî \e hissi maksatlarla bir seçim çevresinin Anahali ile bir «T. R. T. yi değiştirme Tasarısı» değil yasaya aykırı olarak (Böiükbaşı Kanunu) ile par «T. R. T. yi tahrip etme tasarısı» niteliğini taşıçalanmasına hedef olan bir siyasî partünizin, bu maktadır. kere ayni hissi davranışla bir (Adnan öztrak KaŞimdilik ijln tafsilât ve teferruatma faıla girnunu) çıkarmağa kalkısması konusunda gösterdimeksizin su kadannı söyliyelim ki: Yeni T. R. T. ği sür'at ve enerjinin, bu gibi sakat bükümleri Tasarısı hissi ve sübjektif bir davrams içinde buayıklamak fırsatını Turizm ve Tanıtma. Bakanlılunan bazı siyasilerimizin ve Turizm Tanıtma Bağının sayın mensuplarına vennediği anlaşılmaktakanlığı bazı sorumlularmın yaptıklan işbirlidır. ğinin bütün zaaflarını taşımaktadır. Nitekim ne pahasına olursa olsun gugünkü T. R. T. Genel Müdürünü T. R. T. den söküp koparmak çabalarının, yeni Tasanda; Genel Müdiir ol2 ste bütün bu sebeplerden dolayı biz, bu tasamak için: «Bir siyasî partinın başkanı veya Genel I n n ı n kanunlaşamryacağına, kanunlasmaması geYonetım Kurulu uyesi ile uçüncü dereceye kadar 'rektiğine inanryoruz. kan vejra sıhri hısım bulunmamak» gibi çağdas Bugünkü T. R. T. kanunun T. B. M. M. de göhukuk anlayışı ile bağdaşamıyan ve üstelik Anayarüşülmesi esnasmda, başta bugünkü koalisyon Bamızın 58 nci maddesinin düzenlediği (Kamu hizHükümetini teskil eden siyasî partilerimizin sayın metlerine girme hakkı) nı lâfız ve ruhu ile ıedesözcülerinin Meclis tutanaklarındaki sözlerinin levpn iptidai hükümlere yol açtıgı esefle görülmekmürekkebi dahi henüz kurumamıştır. tedir. T. R. T. nin özerklik ve tarafsızlığı konusunda. çok kısa bir süre önce bu kadar titiz davranan ve Hükümetin hiçbir müdahalesine yanaşmıyan siyasi partilerimizin 180 derecelik bir dönüs yapmalarına «Siyasi Ahlâk» anlayışlannın engel o lacağı, olması gerektiği ortadadır. akat Yeni Tasarı bu kadarla da kalmamakta T. R. T. Kanununun görüşülmesi esnasında sir. n. T. nin en yüksek karar, yönetim ve muyasi partiler adına yapılan konuştnaların ana batrakabe organı olan Yönetim Kurulunun üyelarmı ise bir baska yazıda ele alacağız. lerinde yüksek tahsil şartı aramak veya seçim usnl Imam Hatip öğrenciierine! • ••> •••• l'liiıııliilıi hedefin ıınıliyt'li K •••* •••• Doç. Dr. MÜKERREM HİÇ K alkınma plânında 1972 yılmda ilkokula devam eden oğrenci nıspetinin ^olOO'e çıkanlacağı derpiş edılmişti. Buna göre toplam oğrenci sayısı 1962 yıhnda 3,367 milyon, 1963 te 3,567 mılyon iken 1967 yılında 4,736 mıl yon ve 1972 yılında ise 5 992 mılyona çıkarılacaktır. 1963 yılındaki oğrenci sayısı o yıl ilkokul çağındaki nufusun °i>73'udür. Bu nispet 1967 yılında %87, 197Î yılında ise O ol00 olacaktır. BİN OL »'M â | ^ 1 = ^= m Mll • 1 >• 1 •• •«• I I I B = O Sonuç Gerek 1967 gerek 1972 yılına ait ilkokul çağındaki toplam nüfus, bugunkü mevcut nüfu» ve nüfus artışı hızı gozönünde bulundurulmak suretıyle tahmin edılmiştir (rakamlar ve tahminler kalkınma plânından alınmıştır). Buna karsı, ilkögretim için prosrama 1963 • 1967 devresi toplamı olarak 1.5*5 milyar liralık yatırım masrafı konmuştur. Devreye ait toplam eğitim yatınmları t u t a n 4.227 milyar liradır. Bu son rakara 196367 toplam kamn yatırımları tutan olan 35,7 milyar liranın *ıl2'si, özel ve kamu yatırımları toplamı olan 59,6 milyar liranın ise 'o7,l'i civarındadır. Tarım kesimi devreye ait özel ve kamu yatırım toplamından Ool7,7, imalât '.16,9, alastırma Ool3,7, konnt *ı20,3 pay almakta oldnğuna göre, egitim bu kesimleri takip etmektedir (plân). Demek ki, egitime oldukça büyük bir pay avrılmıstır. Bu pay dijer egitim hrdefleri yanında ilk e | i t i m d e ögrenci nıspetinin 1963'te '«73'ten 1967de '»87'ye çıkmasım sağlıyacaktır. Ancak, ilk eğitim hedefinın tahakkuku için gerekli masraflar sadece yatınmdan ibaret degildır Eğitim kadrosu personel mas rafları, ejıtım genel giderleri gıbı câri kamu harcamalarında gozukecek kalemleri de hesaba katmak mecburiyetindeyız. Bunun yanında, hedef içın gerekli sayı ve kahtede öğretmen jetiştirmek üzere yapılması icabeden ve muh .temelen daha yukarı eğitim kademelerinde kaydedılen masrafları da 'ilOO ilk eSitım malıyeti içinde kabul etmek gerekir. Demek ki. eğitim hedefinin malivçtinin tesbiti. ilk görüldüğü gıbi basit bir yatırujı^jJjyrıniD, hattâ ilk eğitim câri kamu •^•rcamalarının tâyin edilmesinden ibaret değıldir ve hakikî malivet bunl a n n üstündedir. ^ > o | ' ı = 1 ^= 1= 4 r> c K ArNAS ? t ' • ' o m j «o g < m î ^ H • • o •1 1961 t /> YILLARA GÖRE İLKOKULLARDAKİ ÖĞRENCİ SAYISI dır. Ancak, bu hususun 10 yıl içinde başarılabilmesi mümkün değildir ve bir veya birkaç nesil boyunca beklenilmesi gerekebilır. TRT yi tahrip etme tasarısı F Kaybettiklerimî; Otd. Prof. MAUK SAYAR VE ESERIERİ I yıl içinde genel ilkokul eği tımi hedefınm ekonomık tahlili, bu hedefın gerektır dığı malivet ve külfeti bu eğitımden <eğitimin yapılmadığma nazarani temin edilecek olan istıhsal artışı ile kıyaslamayı icap ettirmektedir. Süphesiz ki mesele akla kara arasmda bir seçim olmayıp ilk eğitimin 1962 yıhna ait olan % 73 gibi bir nispetten 1972 yılında °o 100 e mi. yoksa meselâ '« 80, \eya '< 85. veya "o 90 a mı çıkarılması daha realist, yâni ekonomık bakımdan faydah ve tahakkuku ka bildir şekhnde vaz'edılmelidir. Bu vesıle ile, iskân durumu ve Kati rakam verilmemekle beraeğitim konusu ile yakından ilgilı onemli bir hususu ele alalım. Nü ber 1972 yılında ' ı 100 ilkokul eğitımi maliyetinin, bilhassa son marj fusumuzun çok küçuk yerleşme merkezlerinde ve dağınık bir şe larda çok yüksek olacağı hususu kılde yaşamasının mahzuru sadece yukanda izah edilmıştir. Eğitimin eğitim maliyetini yükseltmekten iekonomik faydasının tahminıni yap baret değildir; durum her türlü sos mak ise, malivet tahminine kıyasla yal ve ekonomik hizmetlerın bu büsbütun güçtür ve âdeta imkânsız köylere gereğınce ulaşabilmesinı dır. Her şeye rağmen, çalışanlann kosteklemektedir. Şu halde, nüfubunyesini nazarı itibare almak susun yeniden iskân edilmesi. uzeretiyle bu husus hakkmda bazı şey rine onemle eğilmemizi icap etler söylenebılir. tiren ve şimdiye kadar ihmal edilYARIN mis bir konu olarak ortaya çıkmak tadır. ZamanFa ve tedricen alına% 100 İLK cak olan direkt ve endırekt tedbfr ÖĞRETtM lerle küçük köylerin yerini daha büyük köylerin alması plânlanmalı ilkokulu bulunmayan köylerin ço ğu ise nüfusu 1500 den az olanlardır. Diğer taraftan, bu gibi köyler deki öğrenci sayısı azlığı eğitim ka litesinin yüksek olacağına dair karine de teşkil ederaez. Çünku. kali te>i etkile>en diğer bütün faktörler aleyhtedir. Nufus yerleşmesinin bugun arzettiği bu genel durumun 1972 yılında büyük ölcüde değişeceğini beklemek de yersizdir. Şu halde, 19 yıl içinde °b 100 eğitim hedefi ancak ve ancak çok yuk sek bir maliyetle tahakkuk ettirile bilir. Idare ve bina masrafian vanında bilhassa öğretmen kıtlıjp. eği tim maliyetinin > ükselmesinde en fazla rol oynayan unsur olarak ka bul edilebilir. Demek ki, sırf eğitim maliyetinin gittikçe yukselmesi. •« 100 ilk eğitim hedefinin 197? > gibi kısa bir müddet içinde gerçekleştirilme<iini ciddî sekilde tehlikeye düşürecektir. o100llkeğitimin ekonomik faydası o/ W tmam Hatip Okullanna para yardımı yapan adams : Oğlunnzn niçin imara yapmıyorsnnuz? diye «ordum. Şaşırdı. Niçin Imam Hatip Okuluna göndermiyorsunuz da Koleje yollnyorsnnuz? Imam Hatip Okullarının koruyucusn görünen herkese ayni soruyu yöneltmeniıi dilerim. Ve öncelikle Imam • Hatip Okullarının gencecik ö|rencilerine öfütlerim: Kendilerine pek yakın görünen, kendilerine para yardımlan yapan, kendilerine Ramaıan güntt yinni bin lira sarfedip iftar veren, ve iftarlarda nııtnk atan zenglnlerimize sorsnnlar : Peki, siz neden çocuklannızı bizim oknla yollamıyorsunuı da Amerikan, Fransız, Alman, Avnstnrya okullanna yoIlnyorsBnnz? Daha da ötesi Avrupalara, Amerikalara gönderiyorsunnz? tmamHatip Oknlu öğrencilerinin yüzde 99'n Anadolnnun fakir aile çocuklarıdır. öğrenim programlarının ağırlığı bellerini bükmüstür. Çoğunnn zengin istidadı toprak altındaki hazineler gibi içlerine gömülü kalır. Kendilerine eğitimde esitlik imkânı verilseydi, bn çocuklar, en iyi oknllarda okutulmos olanlan fersah fersata geride bırakıp memlekette en önde gelen kisiler olacaklardı. Şimdi nasiplerine düsmüs olan köy imamlığına razı olacaklar; razı slmakla da kalmıyacak başka işler yapmak için polltikaya zorlanacaklardır. Hançi politikaya zorlanacaklar? Gayet açık: Kendilerinden sonra yetisecek fakir köylü kardeslerinin de nasipsiz, yoksnn ve corak kalmaları için adaletsiz düzenin oldnfu çibi sürmesi gerekmez mi? Bu düzendeki sömürücüleri bastacı edenlerin ellerinde yetisen tmamHatip Okulu öğrencileri, memleketin tktisadi %trçeklerinden nzak kalacaklardır. Kendilerine aşılanan 8£renimin temel ilkesi : Hakikatlere giden vol, akıl yolu deîil Seriat yoladur. Ve akıl yolunn kapayıp da Seriat yolunn seçen ImamHatip öSrencisi sömürücü takımının âleti olmak için yetistirilecektir. OJnlIarını, kızlarını gâ\iır mekteplerinde okntup. danseden, fiört eden, sosyete dedikodolarında başrole çıkanlar, elbette b a durumu n sürmesini istivecek : Memlekete din diyanet gerek efendim, daba da tmam ve Hatip vetistirmeli dive bağıracaklardır. tmamHatip Oknlu ögrencileri eğlenemiyecekler, dans edemiyecekler, kızlarla arkadaslık edemiyecekler, gençliklerini futbol topundan bile nzak seçirecekler. ama bütün bnnlan en âlâ tarafından yapan ve kendi çocuklarına vaptıranlann politikasma Slet olacaklardır. Kırık, ezik ve brzgin bir hayatın, yılmıslıgın, dövülmüsliıjün psikolojisinde yasarken zaman zaman bırslanacaklar Kendilrrine din düsmanı gibi tanıtılanlara di< bileyecekler, tslSmı ve Tanrıvı savunduklannı zannederek sairlere ve yazarlara : Komünistler!.. dive kızacaklardır. Anadolunnn has cocnklannın nvanması zamanı çoktan gelmlstir. tmamHatip ögrencileri memleketin iktisadi konnlarına kafa yormak ve bütün t^lâm dünvasının nicin bu kadar teri kaldığını çözümlemek zorundadırlar. Bugün tslâm dünvasının bir yanı nvanıs içindedir; ama bir yanı da kapitalist Hıristiyanların kölesi halindedir. tmamHatip öfcrrncisi düsünmrlidir kl, din. insan içindir. ö y levse fakir, geri ve köle insanların ülkesinde tslâmiyetin dnrumu nedir? tranda petrol gelirini Hıristivan kapitali^tlerivle kırısıp kendi halkını geri bırakaniar kimlerdir? Kuveyt'ten başlıyarak bütün Arap dünyasında Hıristivan kapitalistlerivle ortaklaiarak kendi halkını sömflren ve kendi kaynaklannı yabancılara peskes çekenler kimlerdir? Ve tmamHatip adavları düsünmelidirler ki : Hiç kimse Tanrıvı elimizden alamaz. Hazreti Mnhammed'i de alamaz. ama petrollerimi7İ alır. madenlerimizi alır, millî kavnaklarımızı sömürür. Bu sömürücülükte yabancılara eslik edenler kimlerdir? Petrol dâvasında yabancılann Türkiyedeki temsilciliSinl kimIer brnimsemistir? Madenlerimizi yabancılara peskeş çekmek İçin kimler tertiplere çirismislerdir. Dâva nereden kazanıldıgı »orn isareti jihi zihinlere takılan paralarla iftar verip halk cocnklannın gözlerini baglamak detildir. Dâva. Türkivenin kurtulusn için gerçekleri ortaya dököp konusmaktır. Tiirkive, millî bağımsızlığını vabaneı ipoteklerden kortarmak mücadelesi içinde hulnnmaktadır. Ve bn mücadelede Anadolunnn has çocakları kendi kurtnluslarımn ışığinı da bnlacaklardır. Derleyen T. A. İlk eğitim kalitesi ve süresi m lk eğitim mahyetinin tesbiI tinde bellibaşh şu gibi faktorler rol oynar: Eğıtımin kalite ve suresi nufusun iskân durumu. İlk eğitim ferdın sosyal tutumunda bir terakki yahut ekonomik faaliyetlerinde bir verimlılık artısı kastiyle yapıldığına gore, fıilen ferdin bu kabîl faalıyet lerınde bir ıslah temin edeır.iyecek kadar kalitesiz ise israftır. Burada. ilk eğitim gormus kimselerm bir an için ekonomık faaliyette bulunma imkânma sahıp olduğu v e ayni zamanda ekonomık bağımsızhSa kavuşturulduğu farzedümektedır. Yoksa, ilk eğitım kaliteli de olsa eğitim gören kımie ekonomık bakımdan faahyette bulunma imkânından mahrumsa ve ekonomık bağımsızlığa kavuşamamıssa, eğitim yıne israftır (fertlenn kaliteli eğitim gormelerı halinde görmemelerine nazaran şuur kazanmaları ve haklannın uzun surede parlâmento kanalıyle elde edilmesını çabuklaştırmalan ihtimali hariç). Eğitim kalitesi, öğretmenin yetistirilmesi ve öğretmene verilen şevk, ılkokulun içinde bulunduğu iskân yerınin sosyal durumu, ilkoku'.a yapılan eğitim teçhizatı masrafı v.s. gibi çeşitli faktorlere bağlıdır. Bunlann yanında sınıftaki öğrenci adedi de önemli rol oynar. Öğrenci adedi az ise eğitim kaliteli fakat masrafh, çok ise kalitesiz fakat masrafsız olur. Eğıtimciler kalite bakımından genellikle en iyi öğrenci «ayısını 25 olarak tesbit etmektedirler. Memleketimizde ise masrafların yüksekliğini gözönüne alan Plânlama Teskilâtı bu rakamı ilk eğitim için 40 olarak tesbit etmistir (Nuri Kodamanoğlunun adı geçen etüdünden). İstanbul ValiUğinden MEVLİDİ ŞERİF Aramızdan ebediven ayrılan kıvrnetli varlığımız eoloji bilimine, Türk eğitimine, İstanbul Teknik Cniversitesine yaptığı değerli hizmetlerle tanmmış olan Ord. Prof. Ahmet Mâlık SAYAR: 1892 de htanbulda Çamhcada doğda. 11 mart 1965 te yine İstanbulda kalb sektesinden oldu. Ünlü Türk matematikcisi Prof. Salih Zeki'nin oğludur. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra. Devletçe açılan sınavi kazanarak, yüksek öğrenim için Fransa'ya gönderildi: Lyon Üniversitesinde jeoloji öğrenip yurda döndü (1913). Birüıci Dünya Savafinda, Sina cephesinde yedeksubay olarak görev aldı (191418). Terhis olunca. İstanbul Darülfünununda (ilmi arz \ e maadin) asistanlığuıa atandı (9.12.19181. Müderris muavini (temmuz 1919), daha sonra jeoloji, petrografya \e paleontoloji muallimi (1924) oldu. Onbeş yıl bu üniversitede calışarak (1933) Türkiyenin taş ve fosillerini inceledi, orijinal araştırmalar, değerli koleksiyonlar yaptı, binlerce öğrenci yetiştirdi. Ayni zamanda, Halkalı Ziraat Mektebi Âlisinde (llmi arz ve madeniyat) öğretmenliği yaptı, (zirai Jeoloji dersi okuttu 09.1.191924.12.1922). Pek az bir süre Yüksek Mühendis Mektebi Müdür MuavinBoş zanıanlannı degerlendirmek üzere eski paliğinde bulundu (ekim 1924). Fcn Tatbikat Okulıınralar (hele Frikya \e Hclenistik çağı Yunan parada (19303İ). Ist. Kız Lisesi \ e Pertevniyal Lisesinde, ları) ile uğraşmaktan zevk alır, koleksiyonlar yapıp Orman Mcktehinde (193344) (tabıi ilimler) öğsatar, bu konularda tarih der^ilerine yazilar yazardı. retmenliği vaptı. ESERLERİ: Darülfunuıı'da hoca iken. Yüksek Muhendii Ilmi arzı zirai (Halkalı'daki ders notlan, ta§Mektebi (ilmi arz) dersi doçentliğine getirildi basnıası, 1336/1929); AnadoKı ilmi arz haritası (16.4.1921). sonra Profcsör oldu (1924). Bu yüksek (1:1.3(M.MM ölçekli, rcnkli, Damat Kenan'la 1336/ okul, Teknik Üniversite haline gctirilince (1944), 1920); Geyve civarmda Yılanda heyelânı (İbrahim İnşaat Fakültesinde Jeoloji Profesorü olarak büHakkı Akyol ve Ahmet Müştak'la, 1340/192fl; Arzitün çalışmalarını bu üniversiteye verdi. Jeolojiyat (lise ders kitabı, 2 eilt, 1340'1924. 1928); Madeninin gelişmesine, yeni lâboratuvarlar \c kürsülcyat ve arziyat (üniversiteliler için, 1926); Sürmene lerin açılmasına, Maden Fakultesinin kuruluşuna \e Of mıntakasımn jeolojik teşekkülâtı ve petrograbüyük emck harcadı. Bu Fakültenin Dekanlığrnı fık bünyesi (1930): Mineralojı ve jeoloji (1932, 1949, da yaptı (1953 55). Ordinaryüslüğe yükseltildi 1955); Küçükçekmece fosıl fıkra^ı hayvanlar mec(1954). Emekliye ayrıldı (1963). Butün ömrü boyun muasılProf. Hâmit Nafiz Pamirle, 1933, Fransızcası da ca, tam 45 yıl. Türk eğitimine dersleri ve yayınları var); Jeolojı (Ahmet Tevfik Gökmen'le. lise ders lle yararlı oldu. kitabı. 1934); Jeoloji (Mâlik Ongan'la, lise ders kitabı. 1939, 1940, 10. bası 1950); Bayındırlık işlerinde Ders kitapları, makalcleri, haşka yayınlan ile jeolojınin yardımı ve Türkiye inşaat taşları haktanındı. Tam 26 yıl (19245») Türkiyede bütün orta kında notlar (19511955): Türkiye memnerleri ve in ve lise derecesindeki okullarda okutulan tek •Arziyat Jeoloji» kitabı, onun ya tek başıııa. ya şaat taşlan (Doç. Dr. Kemal Erguvanlı ile, 1955, da iki meslekdaşı (Ahmet Tevfik Gökmen ve Mâ 1962); Paleontoloji dersleri (1. fas.: Omurgasız hay van fosilleri, 1958); İstanbulun surlar içindeki kıslik Ongan) ile birlikte hazırladıği kitaplardır. Ünimının jeolojisi (C. Sayar'la, 1962). versite öğrencileri için yazmış olduğu, bircok defa MAKALELELRt: basılan ders kitapları, bugün dc üniversitelerin ve Yeni Ziraat Gazetesinde (1921, 1924), Fransa mühendislerin pek yararlandığı eserler arasındaJeoloji Derneği bülteninde (1933), İst. Tek. Ün. ia. dergisinde (1943. 1945. 1952, 1953, 1955), tarihten SesBn ders kitaplanndan başka 20 ye yakın orijiler Dergisinde (1944). Fransız Mineraloji Derneği Bal çalışma, araştırma ve incelemeM yayınlandı. bülteninde (1959) tam 1 bilunsel Incelemesi y«1 Hele omurgalı hayvan fosilleri uzerindeki yayınyınlandı. l a n Avrupa bibliyosrafyasına girdi, Türkiyede bu tip çalışmaların öncülüğünü etti. İlkokul inşası için 6830 sayılı kanunun 5. maddesinin (C) fıkrası gereğince Vılâyet Özel İdaresi adına İl Daiml Encümenınin 8/12 '1964 tarih v e 3693 '3547 sayılı kararı ile istimlâki uygun gorülen Adalar İlçesi Kınalıada, Hamam ve Kınalıbağ sokaklarmda kâın ve tapuda maliki hanesi açık bulunan 3 pafta, 18 ada, 7 parsel sayılı 2101.50 m2 miktarındaki bahçeye ödevü Takdıri Kıymet Komisyonu tarafından tamamı için (92466 TL) doksan iki bin dörtyüz altmış altı lira kıymet takdir edildiği İstimJâk Kanununun 13. maddesi gereğince ilânen tebliğ ve yapılan tahkikata gore de hiç kimsenin zilyedinde bulunmadığı anlaşılmakla mezkur kanunun 19. maddesi gereğince de tescil için m a h kemeye müracaat edileceği beyan olunur. Husamet İstanbul İli Özel İdaresine tevcıh edilecektir. (Basm 5006/3635) BURHAN KUNT 4 nisan 1965 tfünü ikindi Mevlit okutulacağından kendisini sevenlerin v e rica ederiz. KUNT AİLESİ İlâncıhk: 5998/3654 un vefatının 40. gününe tesadüf eden namazını mütaakıp Şişli Camiinde muhterem akraba ve dostlarımız ile bütün din arkadaşlarımızın teşriflerini •••••I [ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI | İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan • Galvanize Sac ve Oluklu Sac Alınacak J • ! • S • 2 • • J • 1 7 kalem galvanize sac ve bir kalem galvanize oluklu sac 21 nisan 1965 çarşamba giinü saat 15 de Sirkecideki komisyon binasındâ kapalı zarf usulü ile satın almacaktır. Tekliflerin en geç o gün saat 14.30 a kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 Muvakkat teminat teklif edilen bedelin yüzde beşi olup şartnameler komisyondan bedelsiz alınabilir. 3 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın 5011/3634) SAİMBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 General Motor marka az kullanılmış 80 beygirlik 60 Kw. lık bir adet dizel motor 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılıktu. 2 Muhammen bedeli 25000 lira olup % 7,5 geçici t e minat 1875 liradır. 3 İhale günü 20/4/965 salı günü saat 10 da Saimbeyli Belediye binasmda Encümen marifetile yapılacaktır. 4 Adı geçen motor Adana Karşıyaka Kemâ! Soylu Ticarethanesinde günün her saatında görülebilir. 5 İhale tarihinden bir saat evveline kadar alıcılann geçici teminatiannı Belediye veznesine yatırarak makbuzlannj Encümene ibraz etmeleri şarttır (Basm 4872 A. 2792/3637) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Â • «•t İstanbul Valcıf lar Başmüdürlüğünden Satılılc Gayrimenkuller Kazası Tatih ratih Fatıh Fatih Mahsllesi Kariyeiatik Alipaga Atikmustafa Pas» Mollaaşkı Sokağı Salma Tomruk Cad. Eğrikapı Fırın Çavuşhamamı Ferruh Kâhya Tandır Demircl Hasan 42. Sokak Damlatası Kapı No. EE. Ea. T e , TaJ 37 1 4 16 t 8 1» 49 47 4 « 14 «4 Ada Pamel No. N o . 2628 1891 M3İ »94 35 Clnti Arsa Hisse Miktan Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı M2. si 62.4S 23.98 118.48 13058 82.20 99.00 45.1T 17.00 19.66 16.76 Muhammen Muvakkat Bedeli Teminatı Lira Kr. Lira Kr. 13264.25 10010.80 »536.00 9168.60 5959.50 5142.00 4520.90 1445.00 1868.60 995.00 751.00 716 00 (88.00 447 00 386 00 340 0(1 109.00 125.00 107.00 •••• MtlHHHMIIIMMdllMMM'HlltMMIMHIMmHtmkmnfltMniHlrilll !•*»•«•*•*••*•••• ••••••••••••••••••••«•••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••«•«•••«••• • •••••••••••••••«•••••••••••»•••••••••••••••MHIMIIIIIHMIIfHHaiMIIIH, ••«••••••»•••••••••«»•••«•»•••••••"••••••••••»»••••••••••••••••••••»•••••a • YÜKSElTDENİZCİUKOKULÜMübü^ C tNS t Zeytinyağ, sabunlar v e reytin tanesi Nebatt Margarin y a ğ l a n Çeşitli kuru erzak ^ Miktarı Muhammen Muvakkat teminat bedeli Lira Krş. Lira Krş. 28000 00 25010 00 2100 1880 00 00 Eksiltme ve saati gfln Eksiltme şekii : Kapah *arf l Kapalı zarf ; 40000 Ad. 5150 Kg. 29.4.1965 10J0 29.4.1965 10.45 Nufusun iskan durumu ayet nüfusumuz ilkokul sınıfına 40 öğrenci verecek sekilde, nispeten yüksek nüfuslu yerlerde yerleşik ise mesele yoktur. Fakat, bu hususta yapılan hesaplar maalesef aksini göstermektedir. Bizde 40 öğrenci çıkartabilmek için iskân yerinde en az 1540 kişilik nufusun bulunması gerekmekte dir. Halbuki, nüfusumuzun büyük çoğunluğu 1.500 den az yoğunlu yer leşme noktalarında yaşamaktadır. O halde, nüfusumuzun çoğunluğu çeşitli seviyelerdeki öğrencilerin birlestirilerek okutulduğu ilk öğre timle eğitilecek demektir. Daha fe nası, 12.000 noktaya dağılmıs 2,5 mil yon nüfus 300 den az yoğunlukta köyler teşkil ettikleri için bir tek öğretmeni dahi idare edecek ögren cl verememektedir. 1540 rakamının hesabı ve iskân durumu ile ilgill mütalâalar çu etüdden ahnmıştır: Nuri Kodamanoğlu. nüfus yapıtnız. J. HAlm 33 Kârgir Kv 4 20 Arsa Arta Arsa Tarla Arsa An» 5 Atikmustafa Pasa Fatih Mollaaşkı Zeytin Yenidoğan burnu Fatih Atikmustafa Paşa Fatih Dervişali Fatih Fatih Dervisali Dervisali 2648 24 1846 202 2873 I 29.4.1965 11.30 Kapah zarf : 1437 00 19150 00 3700 Kg. 25630 Kg. Kapah zarf « 29.4.1965 14.45 4790 00 63855 00 23000 Ad. 24450 Kg. Yaş t e b ı t Kapah zarf J 29.4.1965 16.00 2778 00 27000 Ad. 37009 00 6600 Demet 1 Okulumuzun 1965 malî yılı lonuna kadar yukarıda cıns ve miktan yazılı ihtiyacı, hizal a n n d a gösterilen gün v e saatlerde kapalı ısrf usulü ile eksıltmeye konmuştur. 2 B u ise ait eksiltme şart nameleri her gün nvssai saatlerinde, okul lîlemler Şefliğind» görulebilir. 3 lsteklilerin 1965 yılı Ti caret Odası belgesi, geçicı teminat makbuzu ve teklif nvektuplarını lhale »aatinden bir saat evveüne kadar komi»yona vermeleri gerekir. 4 lhale, okul binasındâ Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Postada vaki gecıkmeler n» J (Basın 4564/3641) »an itibare almmaz. ' " " " ....••.llllllllllllllllllllll.l.l! Tercüman Yunus Mescidi T « IS M Çulhaham avlusu Tercüman 18 22 Yunus Mescidi Tt Çulhaham avlusu Tercüman 15 24/1 Yunus Mescidi ve Çulhaham avlusu 1540 51 2540 46 Arsa Arsa Z540 4» 1423 68 Yukarıda adresi yazılı gayrimenkuller 19/4/965 Pazartesi günü saat (15) te Basmüdürlüğumüz thale Komisvonunda açık artırma usuliyle satılacaktır. lsteklilerin ayni gun ve saatten önce ikametgâh ilmühaberi, nüfuı cüzdanı v e teminat makbuzu ile birlikte mezkur Komisyona ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Emllk v e Gelirler Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın: 4808/3638) . .......AAAAAt.AA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA •» «i 4 4 j j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog