Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Milli Eğitiın Bakanlığınca Dünya Edebiyatından Tercümeler Serisinde yeniden bastırılan eserler. Kuruş HAD1.M Teıentius Nnrullah Ataç ıso SİBİRY/ALI KIZ Xavier de Maislre Sitare Scvin 17 S ESRARLI BIR VAKA H. d e Balzac Yaşar Nabi Nayir 600 KERVAN W. HauH Nijat Akipek Î70 Bakânlık yayınevieriyle biitün kitapçılarda satılmaktadır. (Basın: 4215) 3628 41. yıl sayı 14610 umhuriyet Telgraf re mektup adresi: Cumhıuıyet hunbul NADİKutusu: İstanbul Nc 246 KUHUCUSU: TTJNUS Posta Teletonlsr: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Hk ÖSnya Sava^nın sona ermesinden sonra o savaşart^Hkunç hikâye^Ki bir roman şeklinde OT^getiren Erich Maria Remartjue'ih bu iınlü e s a ± o gün bu^ gündür savaş üstüne 3 ^ ^ f e ^ eserlerin aşılmamış bir örneği J ^ ^ ^ B devamlı olarak okunmakta i&^^^gs hayranlık duygularıru uyandırnUjPRar. BP Cumortesi 3 Nisan 1965 Yaymları arasında 3. basılışı y romanın fiyatı 4 liradır. İlâncılık: 5942/3647 İHSAN ATAÖV: "ORDUYA TUTULAN ALKİŞLAR BANDLARDAN SİLİNMİŞTİR y> ZEKAİ: DORMAN HÜKÜMET RADYONUN TARAFSIZ OLMADIĞI FİKRİNDEDİR,, M. P. UDERİ BÖLÜKBAŞI: "HÜKÜMETIN HATALARININ MUHAFIZI DEĞİLİZ,, Gürsan dünkü otururada konusuyor 2965 bütçesi müxakereleri N dün başladt Eski bütçenin görüşülmesi hakkındaki teklif reddedildi | ! > T.R.T. konusu Meclis'i karıştırdı ANKARA CUMHURİYET BUROSU Önerge sahibinin heyecanh ve ağır ithamlarla dolu konuşmasından doğan sinirlilik diğer üyelere de hâkim olmuş, yer yer başlıyan münakaşalar «mutedil» mılletvekilleri tarafından yatıştırılmıştır. illet Meelisinde dün AP li Ihsan Ataöv'ün «TRT de Meclis araştırması» yapllması için verdiği önerge i görüşülmüş. önerge sahibi Ataöv ve MP lideri Osman Böj lükbaşı TRT yi sert bir şekilde itham etmiş ve tarafsız olmamakla suçlamışlardır. Bölükbaşı ttşvik ediyor N thsan Ataöv, konuşmasında TRT. kanunu gerçek anlamiyle tatbik bu inancının 3. Inönü hü yalanlamiştll". cdilırse faydalı olduğuna inandığım ancak ! kümeti düştükten sonra devam ettirmediğini söylemiş ve «Hata, iktiBaşbakan Ürgüplü «Lidar kamdum bir Bakanı kardeşinin bu Müdürlüğe atanmasiyle baş d e r l e r t o p l a n t l S i n d a h e r b a n lannstır» demıstır. Ataov, T.R.T. nm «Bır demır perde arkası hava. , . .\... ,ANKARA CUMHURİYET BÜROSU sına»^ büründüğünü ileri sürrnüş ve «Kadrosu solculuktan takibata uğ gı bır istifa mevzuu, ne lı^ ramış ve C.H.P. lilerle dolu olan bir kuruluşu tarafsız saymak elver derler tarafından ileri sümiyor.» demiştir. Ataöv konuşurken yer yer Osman Bölükbaşı oturaliye Bakanı Ihsan Gürsan dün Bütçe Karma Komisyonnnda. bir duğu yerden teşvikçi müdahaleler yapmış, C.H.P. lilerle A.P. liler ara rülmüş, ne de benim tarakonusm» yaparak yeni 1965 yılı bütçesini sunmuştur. fımdan beyan edilmiştir» sında bir defasmda bir kavga çıkmaya ramak kalmıştır. Kenisyonda «Reddedilen bütçenin yeniden ele alınıp. raaddeleri İbrahim Göker (C.H.P. ı ile Nazmi Özoğlu fA.P.> sert bir demiştir. üzerinde kısa değişiklik yapılarak yeniden Meclislere sevkedilmesi» isTRT konusu şekilde tartışmışlar. Meclis idarecileri tarafından güçlükle yatenmiş, eski Maliye Bakanı Ferit Melen ise katma bütçeler Meeliste TRT konusunun dört hukukçu tıştınlmışlardır. Bir defasmda da Hasan Tahsin Uzun «C.H. reddedilmedifi balde, bu bütçelerde değişiklik yapıldığını, »slında bunP> hatibi yüksek sesle protesto etmiş. A.P. liler kendisine Bakan tarafından incelendığini söy ların yeniden görüşülmemesi gerektiğini ileri sürmüştnr. leyen Ürgüplü bu konuda söyle «Sus be... Otaır b*...» diye bağırmışlardır. | konuşmuştur: MALİYE BAKAMNIN Ataövün ithamları «Koalisyonda vapılacak par KONUŞMASI lamenter calısrnalar esas itithsan Ataöv özetle radyo hakkındaki ithamlarını şu şekilde sıraMaliye Bakanı Ihsan Gürsan, Î5 bariyle çüctür. Karşılıklı milyar 69 milyon liralık yeni 1965 lamıştır: fikirler teatisi, fikir münakaA Kanunun ruhun» avkırı hareket edilmekte fakat bir muamele yayılı bütçesini takdim etmiştir. Başaları kaçmılraaz bir hâdisekan, hazırlanan bütçenin 4 milyar pılmamaktadır. dir. Bu itibarla, koalisyon 836 milyon liralık bir yatırım gay 0 Kanuna göre sozlü yayınların bandlan *5 gün saklanacağı halde bu içinde. Bakanlar Kurulonda retini ifade ettiğini, önceki hükü jerinc Retirilmemiştir. ve sayın liderlerle sayet tametin bütçesinden 281 milyon lira ^ Dış politik» konusunda sorumsur yorumlar yapılnus. Dışişleri Babii olarak münakaşalar. fikanbğuun ikaıları cevapüiz bırakılmıştır. Pakistan seçimlerinde âdeta noksan olduğunu bildirmiştir. kir tartısları olacaktır. Buntaraf tutulmnftur. GELtRLER ÜZKRtNDE lar. yüksek parlamenter »e0 AvuRtralyada yapılan Asya memlekeUeri radyo, televizyon konferanviye ile halledilecektir.» Gürsan, gelir bütçesi üzerinde sına Dı.şisierinin izni alınmadan Rİdirmiştir. F. ıMelen durmuş ve 350 milyon liralık ge 0 3. koalisyon istifa ettiği zaman giderayak Bakauların veda mesaj | İstifa ve vazifeden çekilme. ancak bn münakaşalar protokolların dısılir noksanının istikraz yoliyle lariyle parti propa^andası yapılmıştır. ns laştığı ve hakkından gelinmez karşılanmasımn öngörüldüğünü f | Orduya tutıüan alkışlar bandtardan silinmiştir. söylemiştir. Maliye Bakanı bu A Yrni hiikümet üyelerinin beyanlan kanuna göre diye özör diler gibi bir hal aldığı zaman tahakkuk eder. VAZİFEDE KALDIKÇA arada reddedilen bütçe ile yeni yayınlanmıştır. bütçe arasındaki farklara değinAraştırma faydalıdtr , Ben vazifede kaldıkça ve koalismis ve şunları bildirmiştir : ; yon kanatları calışmalarımı destek• Rakaıı olarak bu konudaki gö«Reddedilen bütçenin konso riişümü arzedeceğim» diyerek ko; ledikçe çok âhenkli bir gayret ve lıde gelirleri, 14 milyar 314 mil nuşmasma başlayan Turizm ve Tai anlaşma içinde olduğum sayın Bayon lirası genel bütçe gelirlerin nıtma Bakanı Zekâi Dorman (MP*. kanlarla hizmete devam ederim. den ve 736 milyon lirası da kat radyonun son günlerde partizan olAksini gördügüm anda bir saniye ettiği yoma bütçeli idareler gelirlerin 1 duğu. tarafsızlığı ihlâl | tereddüt etmem. den olmak üzere 15 milyar 51 lunda kesin bir kanaat bulunduğu O. Apaydın TRT konusu dört arkadaşmilyon lira olarak tesbit edil 1 nu. efkânumumiyenin de bu oldutan kurulu bir komiteye veüzerinde mişti. Yeni bütçenin hazırlan gunu taraısızlığın ihlâli rilmi.ştir. Bu arkadaşlar. çaması sırasında 1964 senesinin 12 ısrarla durulması icabettiğini söylemiş ve şöyle demiştir: lısma sonncunu Bakanlar Ko aylık geçici tahsilat rakamları «Hükümet de radyonun tarafsız ruluna getirdikleri zaman alınmış olduğundan gelir tah olmadığı hükmünü taşımaktadır.» başta ben ve bütün Bakanminlerinin son duruma göre Bakan ayrıca TRT Kurumunun , lar. vicdanî, kannnî ve siyasi tekrar bir revizyondan geeiril : son günlerdeki hareketleriyle ka ; fikirlerimizi söylemeyi vazimesi mümkün olmuştur. Bu su 1 nunlann Bakanlığa tanıdığı teftiş fe bilecegiz.» retle yeniden yapılan tahminler ve murakabe hakkını tanunamakta neticesinde 1965 senesi konsoli • ısrar ettiğini bildirrniş ve sözlerini . de gelir bütçesi reddedilen büt şöyîe tamamlamıştıı: •Bu Devlet Radyosu hakkında çenin gelir bölümünden farklı bulunmaktadır. Bu fark eski Meclis araştırması açilmasını fayK. Sarıibrahimoğlu (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) dalı ve zaruri mütalâa ediyoruı.» Bakandan sonra Reis dâvet etti ; geldim» diyerek söz sırasının kendisinde oiduğunu iddia eden bir milletvekiline cevap veren MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı daha sonra, 1946 dan beri bir rejim mücadelesinin devam ettiğini dün Parlâmentonun itibarı üzerinde elbette hassasiyet göstermek gerek. söylediğini. bugün unutanlara bu Yasanıa organına karşı miUetin güreni sarsıldığı zaman kuvvetmilletin itimat etmediğini söylemiş ler arasındaki muvazene bozulur ve bu muvazenesizlik memleketi ve MP kanadınm koalisyondan ay \ tehlikeli bir noktaya götürür. Şu var ki, Parlâmento itiban korılacağı yolundaki tertiplere cevap nusunda önce anlaşmalıyız. Bir iki gazetenin filân teklif i, ya da veıeceğini belirterek şöyle demişdavranışı tenkid etmesi Parlâmentonun itibarını sarsmaı. Ama tir: bir Parlâmentonun çoğunluğu, kamu oyunun tepkisine, Anayasanın «Tertipçiler ne kadar güçlü oluraçık hükmüne rağmen, meselâ zam konusunda direnirse. bu dilarsa olsunlar preusiplere sadık karenme elbette vatandaşın gözünde tüm Meclise teşmil edilir. Bir Iındığı müddetçe Bölükbaşı bu koParlâmentonun kürsttsünden onun büyüklüğüyle tezad teşkil edealisyondan ayrılmayacaktır. Ancak cek atraksiyonlara girişilirse bırakınız tenkid i sadece haberin attığı şeref imzasına riayet etmeobjektif nlçüler içinde verilmesi, Meclise karşı olan güven hisyenler bu koalisyondan ayrılabilirsinde gedik açacaktır. ler.... Bakınıı dünkü müzakerelere: Bu bakanlığı alsınlar T.R.T. için Meclis soruşturması teklifinin müzakeresi yapılıyor. Bu Bölükbaşı bu arada bazı espriler teklifi destekleyenler, desteklemeyenler elbette bulunacak. Ve yapmış ve kendisine sataşanları ceMeclis kürsüsünden herkes fikrini söyleyecek, ama bir ölçü içinvaplamış, radyonun bugünkü tutude söyleyecek. Oj'sa dünkü sözlerin çoğu, bırakınız Meclis kürmunda Bölükbaşıyı değil Anayasasüsünü kahvede dahi söylenmeyecek cinstendir. İşte Meclisin yı catlatan bir durum olduğunu. itibarı böyle sarsılır ve vatandaşın güven hissinde bunlar gedifc Turizm ve Tanıtma Bakanhğının açar. hasbel kader partisine verildiğini. bu Bakanlığı almak suretiyle radBir kısım Parlâmento üyeleri durdukları yerde «Meclisin itibarı yoyu bir propaganda vasıtası olasarsılıyor. asalım», «milli iradeye hakaret ediyorlar. keselim» rak kullanmak istediği yolundaki diye tepineceklerine önce kendi iradelerine hâkim olup. davraiddiaların yersizliğini savunarak nıslarını bir biçime sokmalıdırlar. Zira. Meclis meydan kabada(Arkası Sa. 7, Sü. 1 te) yılannın tecrübe sahnesi değildir Te milletvekili olmak. bir kısım insanlara. milletin Meclisini mütemadiyen küçük düşürücü davranışlara girişmek hakkını kazandırmaz. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suat Hay ri Ürgüplü«TRT konusunda MP Genel Başkanıyla tartıştığı» ve «istifa ederim» şeklinde çıkan haberleri dün Başbakanlıktan ayrılırken ÜRGUPLU, «İSTİFA» HABERLERİNİ YALANLADI YENİ BİR FACIA Mecliste I Ankara (Cumhuriyet Bü« rosu) TRT hakkında Meö lis araştuması açılması tek« ' üf i ile ilgili olarak dün MiN let Mecüsinde MP GrupU adına Osman Bölükbaşı ko< jnuşurken CHP lilerle arasında çıkan tartışmalar sonucunda karşılıklı olarak, ! «şündiye kadar parlâmento» da işitilmiyen küfürler sar» fedihniş ve Bölükbaşı ken« disine «manyak», «içkili», «sen sarhoşsun» diye hitap eden CHP lilere «âciz köpek* ler», «terbiyesiz, ahlâksızlar* «utanmazlar», «reziller» di« ye mukabele etmiştir. CHP den İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, Osman Bölükbaşı"» nın parhoş olduğunu iddia P* derek muayenesini istiyerl bir önerge vermiştir. Bsş» kanlık bunu Rözönüne alma^ mıştır. I IMIIII11IIIIMI1II111lllll 1 1 1 IIII1III 11 küfürden başka şey duyulmıyordu llllllllllllllllllllllllll flllllllllllHlltlllllllllll ItlllllllllllllllllMIII OLAY I Büyük karışıklıklara ve karşılıktj j sövmelere sebep olan hâdise şöyU cereyan etmiştir: Bölükbaşı, TRT nin taraflı ve za« rarlı yayın yaptığı iddialarını tev* sik etmek üzere, zaman zaman çan* tasından vesikalar çıkarıp okumakFoto: Tulay Dİ\İTÇİOĞLU ta idi. Hatip bir ara, konuşmava Kurtarılan işçilerden biri kurtarıcılarının kollarında , başlayalı bir saatten fazla bir r,aman olduğn sırada başka bir vesi* i kayı aramak üzere sözünü kesip ! çantasını karıştırmaya baslamıştır» j Uzun bir süre meclis, bek* lemek zorunda kaldığmdarj CHP liler arasında bazı iti» razlar ve fazla beklemekteı* sıkıldıklarını ifade eden ses« ler yükselmiştir. Bunun üze« rine Bölükbaşı CHP sıralan» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) unün Sııçlu olan kim? Bölükbaşt kürsüde Demirel, zamlar için Grup kararı alntamn imkânsız olduğunu söyledi T.R.T. için açılması teklif edilen Meclis soruşturması müzakeresi önümüzdeki salı günü devam edecektir. Görünüşe göre ve hükümet de teklife katıldığına göre sonunda soruşturma açılacak. Aslında böyle bir karar T.R.T. için zararlı değil, belki de faydalı olacaktır. Zira müessese dedikodular ve siyasî çekişmeler arasında hergün biraz daba yıpranmaktadır. Soruşturma açılırsa idarenin taraflı olup olmadığı anlaşılacak ve neticeye göre, aksaklıklaruı giderilmesi çareleri bulunacaktır. Bugünkü hî\va içinde T.R.T. adetâ HUerek hükümetle karşı karşıya getirilmiştir ve bu anormal durumun devam etmesine imkân yoktur. Üstelik mes'ele aydınlığa kavuşmadığı takdirde baskılann büsbütün artacağı kamu oyundaki şiiphelerin demago.ük yollarla istismar edileceği dolayısiyle idarenin bir gün özerkliğini tamamen kaybetmek gibi bir duruma düşeceği anlaşılıyor. Bu bakımdan idareyi kurtarmak için Meclis sorusturmasının yapılması faydalı olacaktır. PTT mensuplarına ikramiye Senatoda yine görüşiilmedi Büyükçekmece Mimarsinan köyü yakınlarında bulunan linyit ocağı dün sabah ikinci defa çökmüş, iki kişi 30 metre toprağın altmda kalmış, biri ieci şekilde ölmüştür. Üç ay önce aynı ocakta yine bir çöküntü Ankara (Cumhuriyet Bürosu) • olmuş, ilk kazada da iki kişi can vermişti. Hasan Salman'ın ruhsatı altmda Türkiye Radyoları 1965 yılının 1 ocak 1965 gününden 31 mart 1%5 ve Şemsi Özturk tarafından işletil metre derinliğindcki merdiven tata A. P. Genel Başkanı akşamına kadar geçen üç aylık dö mekte olan ocak dün sabah 19 talan tamir olunnrken çöküntü vukua gelmiştir. Asansörle inen ocanem içinde yayınlandıkları 277^60 ğın çavuşu Recep Ayaz ile Arif kelimelik haberin bir dökümü Tosun çürük kalaslarm kırüması yapmıs ve ortaya bir hayli ilginç ve toprağın kayması ile mahsur rakamlar çıkmıştır. kalmışlardır. Recep, kaza anında , 277^60 kelimelik haberin dökü j derhal ölmüştür. mü aynen şöyledir: Amerikah ünlü şarkıcı Johnny «3» üncü koalisyon görevde bn • "İNEMEM,,, Ray iki gün kalmak üzere dün 18.30 lnnduğu dönem: Olay yerine saat 12 de giden da uçakla şehrimize gelmiştir. cAği 1 Ocak 19 Şubat 1964 : İstanbul Valisi Niyazi Akı, işçij Yayınlanan iç haber kelime sa layan Şarkıcı» önce şehrimizde, dalerin henüz sağ oldüklanna daha sonra da Izmirde konserler veyısı: 142 bin 946 kelime ir kendisine verilen bilgi üzeriTAZISI 7 NCt SATFAMIZDA (Arkası Sa. 7, Sü. 3 t e ) recektir. ne Sanayi Bakanlığı mühendislerinden birinin olay yerine gel • mesini istemiştir. Mühendis Necdet öztürk, ocağın durumunu tetkik ettikten sonra: «Buraya inilmez» demiştir. Vali ise: «Teknik adam olarak tedbirini al veya aldır» şeklinde konuşmuştur. Mühendis, Valinin bu sözleri üzerine: «Ben istirahatliyim. Sıhhi sebepten raporum vardır. Ocağa giremem ve ne de kimseye girin derim» diye karşılık vermiştir. Vali ile mühendis arasında şiddetli bir tar tışma cereyan etmiş, neticede mühendis ocağa girmemiştir. TRT yaymları için açıklama yapıldı Bir linyit ocağı ikinci defa çöktü; 1 işçi öldü Selâhatfm GÜLER johnny Ray şehrimize geldi Birleşmiş Milletler, (a.a.> E a * yolar) B. »Iilletler Genel Setare» teri Thant, Kıbrıs arabulucusu Ga* lo Plazanın görevine son verilmes» için Türkiye'nin ileri sürdüğü isteği reddetmiştir. Thant, Galo Plaza'nm arabuluculuk göreviyle ilgili son raporunda yetkisini aştığı yolunda Türkiye ta rafından ileri sürülen görüşün ka« bulü için Türk hükümetinin yaptığı teşebbüsü kabul etmediğini bil* dirmiştir. Thant. Türk hükümetinden «Birleşmiş Milletler arabulucusunun görevini sona ermiş say. mak gibi aşırı bir tutumda ısrar etmemesini istemekte ve şöyle devam etmektedir. Çünkü böyle bir tutum, Kıbrıs meselesinin barışçı yoldan çözümü umutlarmı büyük ölçüde azaltacaktır.» Türkiye nin talebini reddetti UHiant DAKIKA Bukalemun! SES GEL/rOR Bir kilometrekarelik bir saha 1 çinde ve 30 metre derinliğinde bulunan ocağa iki işçi kuyunun diğer yollarından içeri girebilmişlerdir. Konuşma borusu ile yapılan muhavereler sırasında aşağıdan şu sesler gelmiştir: «Kazazedelerden biri öldü. Birinin inütisini duyuyoruz. Benl kurtann diyor. Alt kısmı boş tur. Kaza asansörle zemin arasmda vukua gelmiştir» L Şu var ki, soruşturma herhalde kısa zamanda bitiriimeli ve kurulacak komisyon tertip şekliyle vatandaşa güven verebilmelidir. Ecvet GÜEESÎN ••••••••••••••••••••••••••• Ankara (aj.) 125. bizmet yılı münafebetiyle PTT mensuplarına fevkalâde ikramiye verilmesirıi hedef tutan kanun teklifi, çoğunluk olmadığından Cumhuriyet S«Batosunda yine görüşülememiştir. Teklif. Senatonun salı günkü toplantısınrla ele almacaktır. Öte yandan, bugünkü oturumda ' söz alan üyeler, PTT nin hâlen 32 milyon lira civarında bir açığı bulunduğunu söylemi?. bu sebeple mali portesi 15 milî on lira civarında olan ikramiyenin verilmesine taraJtar olmadıklarını bildirmislerdır. DERİİŞ GREV KARARI ALDI Dün Türklş temsilcisi Ismail Topkar'ın başkanhğında Kazlıçeşmede 400 deri işçisinin katıldığı bir miting yapılmıştır.. îsmail Topkar mitingde: «Işverenlerin almış olduğu lokavt kararı gayri ahlâkidir. Eğer lokavt uygulanırsa 200 bin kisilik bir miting yapacağıı» dem i.ştir. Deriİş Sendika Başkanı Mustafa Şahin konuşmasında işçiler tarafından tezahüratla karşılanmıştır. Resımde «Biz ölürsek işçi uğruna ölelim» diyen Sendika Başkanı Süieyman Şahingörülmektedir. (İlgili haber 7 nci sayfada Sçgyal ve £koKomik Olaylar köşesicdedir.) Şimdi, iktidarda bulunan koalisyon partilerinden birinin Başkanı olan Osman Bölükbaşı'nın istediği: (özetle) Radyolar hükümetin daha sıkı kontrolu altına alınmahdır. Kadyolarm başı boş bırakılamaz. Müdürler, intihapla değil, tâyinlc işbaşma getirilmelidir, filân filân... l'ann, muhalefete geçecek par/5 KİŞİ ÖLEBİLİRDI tilerden birinin yine Başkanı oGece vardiyasından sonra nö'bet lacak Osman Bölükbaşı'nın istialacak olan 15 kişinin inmesine ya yeceği: (özetle) Radyolar hükümetin kontrolu altından çıkannı saat kala vukua gelen kaza can kaybmın daha da artmasmı önle nlmalıdır. Radyolar tamamiylfî serbest bırakıhnalıdır. Müdürİer, ' m i ?tir. tâyinle değil, intihapla işbaşuia e n C)Sun> M a « V c ^ f *?•^rf '^' ' gelmelidir, filân filân... , .,e gtT a r k a d a 5 l a r m m yar D. N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog