Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Dünya tdebıyatının Slmtt tttrlerinden birinı daha sunar! W1LK)£ COLLİNS bu rommndı Wy»c»*« *• f'tr rfalu bır *»h rraccrıunır yam «ff» enun hıdar denn, K*ı doiu btr m«r»k ıçınrf* «bıriiıhklâ okuntft b* «s«r yiratiri|tır Dunya *dcb Yitrn.n *n unlu «»rlermden eUn bu W>Ü BEYAZLI KADIN : tl jGuI NENI A V E V umhuriyet KURUCUSU: FUMJS NADİ 41. yıl sayı 14633 Telgraf v e » e k t u p i d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : îstanbu! N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 T 2 2 4 2 98 22 42 99 Perşembe 29 Nisan 1965 yaşaznaam yaattığı « M ^ ^ b M d u r u m u n , tek insanın ruhunda j^BBByıkıntıla»&Jpir aile t8rihinin: ya 4 0 ^ devJBb&sı ve soancu olarak •Wlirir. J ^ p y H V 5 0 Kunış REMZİ İlancıUc: İ LAKLAR Cevdet ANDAT Bütçenin Komisyonda müzakeresi sono erdi • Amerika TürkYunan Donanmaları\^ arasındaki dengeyi Yunanistan lehine bozdu Sitmen'in İta Âmirliğifiin kaldırılması istendt ANKARA Cumhuriyet Bürosu | ütçe Kanununun 32 inci maddesini değiştirerek, I pariâmento üyelerinin maaşlarmı 1200 lira artıran kararı uygulamak istemiyen Meclis Başkanı Fuat Sirınen'de bulunan İTA Âmırliği yetkisini Meclis İdare âmirlerine vermeği ongören bir onerge dun Bütçe ve Plân Karma Komir.yonunıı kanştırmış ve sert tartışmalardan sonra reddedilmistir. İTİHA İHK4RİY4 TERCIH EDILDI i I GRİYflS, "ENOSÎS GERÇEKLEŞTİ,, DEDİ [Dış Haberler Servisi] Kıbns Rum Kuvvetlerının Yunanlı kumandanı Griva'î, Lefkosede «Enosis çerçeklesti» derken. Kıbnslı Turklerın hderlerinden Denkta=. Ankarada «Türklük bâki kaldıkça netıceden iimitliviz» «ek'ınrie konu<rau^ rar. Gnvas Mm »uııu muna^ebetr.le keiıdısıni tebrık eden Makarıosa gonderdıgı cevabî telgrafta demıştır ki : « Eminim ki, vrrimli işbirliğimix sayesinde, enosis olup bitmis bir gerçek haline felmiştirj Öte yandan Denktaş, Anadolu Alansım şovle konu'mustur : « Tiirk milleti Kıbrı* için kan ağlamaktadır. Bnrön bükiimft nvüsaade etse, yüsbinlerce çönüllfi Kıbns» akın edecektir. Tiirk Hükümeti. Kıbrı* meselesiııe tamamen ve hassasiyetle e«ilmis bir dnramdadır. Kıbns Türküne yeni bir kıyı. aynı sartlar altında geçirtmryiz diyorlar. Bn bevanatlarbize ümit ve kn\vet vermektedir.» «BÖYLE BtR SET YOK» B Çuvaldız veiğne . Sert tartışmalar . önerçe Mansur Vlnsoy (MP) \e Ksat Kemal Avbar (AP) tarafından \erilmistir. Öner?e cörüsülürken Mehmet \U Demir (YTP), Esat Kemal AA bar ( \P) ve Turhan ¥r\ 7ioğlu (CHP) arasında sert tjrtısma cıkmıs. birbirlerinr siddetle bajıran Komıston ineleri gurlukle >atı>tırılmı>tır. on zamanlarda Amerıkalı dostlarımıza fazlaca kızar , olduk. Neden kıznoru?: I Dıs pohtika alanında birı tutrauior, ekonomi alanında hiFe\?ıoğlu so/. alarak. «tta â7i somnrüyor diye. Bu görüsün ger , mirlUini Meclis Başkanından çek yanları şüphesiz var. Bir sualıp idare »mirlerine vermek Uredir Sam Arocamız o eski güler tiven arkadaslar ne gerekçew \üzlü, her derdimiıe devâ any»n ileri ıürerse sürsün, maksat açık •evimli, cana yakm halini bırakmış tır. Meclis Baskanı bo parayı bgibidir. Divalanmızı umursamıvor. demem demistir. Simdi bu yetki sikâyetlerimizi dinlemHor, yanıp oııdan alınıp idare âmirlerine yakılmalarımıza, sıılanmalarımııa \erilmek ist*niy»r» demıstır omuz silkiyor, çeçi^or. Komısmsnm burasmda E«at Kertostianmntn bn * w » » > ı n » s»smal Avbar «Kimmis Meclis Remakta da. kırmakta da hakhvız. isi? Kim eluvor Meclis karşısınLlimızı sakaîımıza ko^up «eııel poda?» dr e hasırmı*. Fe\/ıogl» litıkamıza bir ceki du/en \erecek 1a buna «4na*asa karsısında jollar aramanın kaçınılmaz bir çore\ oldufnnu artık hep kabnl ediEsat Kemal A.tbar kim olu.vor?» joruz. dıve cevap vermı^tır. Yalnıı, bunu >aparken bır ııefis mıırakabesine \arraak şereıjini de DiıutmamaliMZ. Baskalarını tenkide kalkısmadan once kendi kendiFe\/ıogıu «ozlerıne devamla, Amızi tenkid etmez, baskalanna kı naya«a Mahkemesı kaıarı çıkıncaAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) zarkeıı kendi kusurlarımızı da gö \a kadar ıta âmnlığı yetkısının bas2X .Nisan olavlaıınm 5 inıi \ildonumii muua»eb«ti.\le dun şehBaibakan Suat Hayrı Urguplu, KArup orta>a çıkarmazsak, ileride ıt ka^nıa de\ ledılmeiinın mah/urlaTO\a verdiğimiz askerî kuvvetlerimı/de. Ankaıada \f diğer illeıde anma toplantılaıı >apılmı^tır. ni ha>al kırıklıklarına uçramaklan rııv belırlmı'; \e âneıgee değinerımızın dısmda olmak uzere yenı Bu arada (,esitli lesekkulleı. gunün onemini belirten bildiıiler yayine de kurtulamavız. bır mıllî hizmetier ku'.vetı teskıl reK: »\na>asa Mahkemesi karar >ınlamı«lardır. Re>imde. Hurrijet mejdaumdaki anıta diin konan Sinıdı düsünclim: Amerıkaıım bı \rrmedrn para\ı almanın formüluedıleceğme daır çıkan haberler ucelenkler Korulmektediı. rc karsı takınır çoründusü su \ur dur bu» dem s'ir zerme, «Böyle bir sey yok» demı«dıım dn^maz hal kendiliî;iııden nıi BU KON'U İLE ILGILI HABERIMIZ 7. SAYFADAD1R. tır. Kat Kemal A;.bar \aptıf,ı konu^orta\a cıktı? llk «ündenberi AmeÜrguplu, bazı gazeteleıde bu yolrıka bızı hep azımsı>or mu ıdi? madd. Umumi Munasebe Kanunuda haberlerın ycr almasl uzerıne Rncunkü olumvuz durumun vara n'in Mecıs 1ta Amırlığıni ıriaıecı lılmasında bizira da\ran)s.larnnız kendisine sorulan soruya cevaben faiçrairol ovnamadı? şunlan söylemı^tır : tkincı Cihan Sa\asının bilımin« Ne Bakanlar Kurulunda. ne drn, hele 1950 lerden bu \anı gütde Milli Güvenlik Knrnlnnda bo>tiıtumüz politikayı sö>le bir sözle bir sev konusulmıdı.» den geçirirsek >ukarıki sornlara ^ üz ayartıcı cevaplar bulmakta güçluk çekeceğimizi faemen görece|imize şiiphe yoktur. Ikinci Cibaıı Saıasında Batı A\rupa. kurtulusunu bü\ük ölçüde Birlesik Amerika devletlerine borç, In ıdi. Eiscnhower komutasındaki Amerikan ordusu Normandia kıyıAnkara, Cumhnri\rt Bürosu larına asak basıp kanını dokerek kahramanca «.arpısmasavdı, Baiı Bdhkesır Mılletvekılı Gokhan E\lı\aoğlu dun yaotığı basm A\rupa milletleri bncünkü ozçıirtoplantısında «AP hükümetinin kısa >önetinıinde aksakbkPatrikhane içindeki A>a Y'orgi liık duzejine kendi sucleri ile ımları me>dana çıkmı»tır > demiş. buna orntk olarak AP run asıl kay kilisesinin Maliye \e Vakıflarla ılMANSIR ULUSOT kâııı ' ok ka\usamazlardı. Fakat gili defterlerin denetimine diin de • A\rupa milletleri Amerikaıı ordu uvelere verdığını bıldırm = a^lında nağını bırakıp < Lsverenler yahut tüccar kulubune dondüğunu>, bin de\am edilmiştir. sıınun sadece insaıılık \e ozsurliık bır yanhslığı gıdermek ıcın bu o leıce sciyi ılgıl;nd:ren Denızİş Kanununa, kuçük esnafın, koylünün Malhe Bakanlığı Basmüfettısı uiruııa do$u«medi£ini bıli^o^lardı. rerge\i verdığını bildireıek. <Ana n.esclelorıne eğilmediğini gostermiatır. Hüseyin Necipoğlu, Vakıflar Ge • Bu hençâmedc Birlesik Amerika \al.a Mahkemesi ödenekler lehinde yorum. AP içinde ^Inız deşi nel Müdürlfiğü Basmüfettisi Or AP gıupunda onceki gun ceıevar nııı ulusal çıkarları elbette daha karar alsa bile bu parayı alnmacalim. önergem müzakere edildiçi han Ünsel \e Siyasî Polis Seli Taa«ır basıjordu. 4\rupa htikümet Eim» dpmıstır. A, oar avrıca Fua*. eden muzakerelenn, «Basın sözcu zaman bu görülecektir» demı= sar Okçnoğlnndan müteşekkil Deleri «bızı Nazilerden kurtardı. ya Sırmen'ı kastedeıtk. «Meclisin iti su tarafından basına yanlış intikal tır. ettirildiğini» ileri suren Evhyaog netleme Kurulu: kilisede 2,5 saat >.asın bfijük dostumuz!» dıve satakadar çalısmıs ve defterleri incefatlı demeçler yayınlamadılar, A barını kaybetmis bir sabsa ita âmir lu «Grupta protesto cdilmedik, taliği yetkisinin tanınmasının» doğrı \ ip eördiik. Konaşmamı istemiven liyerek ilgililerden bilgi almıştır. merıkaıı ordusnna «tel. memleketimızın bütün uslerine \erles. ken olmadıç.nı iddia etmiştir. iki arkadas. umumi bir protesto Patrik AthenagOTas da kurul üdi gucuınüzü bavıtsız sartsız emrıile susluruldn» deraı«tır. ;.elerine A>a Yorgi kıh'esım geznc \er'.yoruz!» gibilerden anlasmaGokhan Evlıyaoğlu, srizlenne şoyle dirmi^tır lara da çirismediler. Ameriki ile de\ anı ^trai>tır: Denetleme kurulu u>eleri ile Pat isbirlifinın bir hesap u karsılıUlı «Kütleyi ve AP voneticılerini nkhane sorumlulan, denetimın ge bir cıkarlar denjesi meselesi olduu\arıyornra diye simdi bana da lı=meleri hakkında açıklama ;"ap çonu bır an unutmadılar. Hattâ. Feıit Melen 'CHPi ve Şefîk açır iftiralarla bücum eden Bapıaktan kaçınmı«lardır. kendi jurtlarıııda Amerıkalıları Dikkat ediyor musunuz? SiInnn 'CHP» onergemn ale>hmde hadır Dülgerlerle Mümtaz Fa ı»e\ınıyen. Amerikan politikasıııdaıı öte yandan Patrikhaneuin ıan ha\atımızda yeni bir pakonusmuslar \e ıtâ âmirlığı \etk' iklere bakınız. Bunlardan biri hoslanmıyan cevrelerm daxranıslabaşavukatı Nikolas Saris. 5İ zı:: rola, gittikçe, yaygın bir hal sının Meclis Baskanında bulunuo yıl once (s.en bir kabramanrını enıelleme\i de akıllarıııdan Rnm kilisesine ait defterlerin, alıvor. masının noıma'i olduğunvı. uraum sın) diverek gene ellerimi öpgecirmediler. Tutumları avrı olaıı Mütevelli Heyetleri taraftndan muhasebe kanunundaki hukmun Solcnlar, ötekilere. iki satırmeve çalısmıs, diğeri 21 Mayıs\ atandaşlar gazetelerde Amerika Maliyeye verildiğini ve normal sadece paıalan hazineden kimın da bir, damgayı yapıstırıyor ta subavların a\aeına kapana • ale^hine \azabili\or, pariâmento • denetimden geçirildiğini belirt çekeceğını gosteımek için konullar: Satılroıslar. rak kalemini kırmıs ve yazı larda Amerika ale^hine konusabimis ve sunlan söylemistir: duşunu belirtmişlerdir. Melen. Saîcılar da, berikileri, bıkıp tazmaia tö\ be etmisti.» li^or, hattâ hiç bir *.ev vapamaz<>a. Bu >etkivi idare âmirlerine veusanmadan, yaftalıyorlar: Sa • «Medenî Kanunun 80 inci Evlıyaoğlu. bu harek>tnle sokakta du\arlara renkli tebesirle ıiısek vağmadan nıal kacırılı>or tılmıslar, maddesi gereğince aile \e dini baska bir partne girecppı ;. o(Go home = Evine döıı!) tekerle••ııphesi. kaınu o\unda u>anabiNe demeli? Ilani, vitrinlerde muessescler kontrol edilemez. lundakı so\lentıleri yalanlamıs mesıııi cızebıli\ ordu. lır» demıstır esja teshir ederler de, üstüııe Fakat biz gerek Patrikhanenin. Fikrî mücadeleme AP içiııde Amerikalılar bu haıau hic \a Onerge bundan sonra o\ lanmıs «satılmıstır» derler. Ona bençerek kiliselerin denetimlerinı •>onuııa kadar de\ am edeceğim. dırsarnıvorlardı. Polıtik oz^iirluk • neıge sahıplerı E^at Kemal Aybar zivor. prensip olarak kabul ettik» Fikirlerini yürütmek istiyen bir hu dernekti u hö\le bir ozsürluk \e Jlaniuı Ulusoy har:c KomısyonAnlasılan. bizım «mal» lar aemistır. kimse. bunda muvaffak olmaz • ortamında karsılıklı çıkarlar den da bulunan dıger ıı\eler alevhte ov hep satılıp bitti de, piyasadaki sa va veni bir knrulusa gider, getinın kurulmasım oıılar da ça veımısler i f oneıge reddedilmistir dnreunluk ondan! ^ahut da fikrini yürütebileceşi jet olaian sayıj orlardı. D. X. baska bir kurulusu secer. An[BUTCE MÜZAKERESÎ ÎLE Bizdeki ortam, yukarıkine ııenzicak bövle bir kurulusn jöremiII.GILİ HABER 7. savfada] vor mn idi ya? Biz demokrashi bile gittik San Franeisco'dan çetırdik. Öndan sonra da tnttuk, AmeAmman, (A.P. Rad?olar) Ku rıkavı tenkid etmeji yasak ettik. '1us Rum Ortodoks Patrıgı BeneNATO'va çirmemizi doğru bulmadıktos, Papa Altmcı Paul ve B. M dıgını sövlemek cesaretini göste • Genel Sekreterı U Thant'a çektiğı renleri hapse attık. Kore'ye asker telgraflarda, «İsamtı mukaddes kab ANKARA. (CUMHURİYET BÜTIOSI ı >e>.l«rle ahlâk kurallarmı ve aile bağlaıını sarsgonderirken Büyük Millet Mecli ri katedralinden, Tiirk hükümetinin lıgını> iddia etmiştir. Millet Meclısınin dünkü bırleşımınde gün*ine danısılması gerektiği tezini saPatrikhaneye karşı sert baskısını Konuşmacı. daha sonra 23 nısan günü Kıvunan politikacılara «komünist!» dem dı=ı konuşan AP Bahkesir Mılletvekılı protesto eden sesiraizi vükesltiriz. diye saldırdık. Amerikan dostlu • zılayda L.ıiversiteli öğrencilerin aDönüşüm • Cıhat Tuıgut. son gunlerdeki sosyal akımlan Patrikhane işleriyle ilsisi olmıyan tunu dıs politikamızın dokunnlısımli gazeteyi satarken sarfedılen cıimleler. değınerek <Kı.ıl sosyalizmden memleketin isbu hareketin siyasî sebebini takbib maz, kntsal bayrağı haline getirtekrarlamış ve komiınizm ahtapotunu» hükulikbali için endişe ediyonız > demistir. ederiz. Bu gibi tehditlerin gerçekdik. Amerikadan bir istersek karsıaıet m?haaıizm; stna da gırdiğijıi ileri surerek Mılletvekılı, RKIZII sosyalitlerin gaz«te *u lestirilmesi \alnız Ortodoks kilisesi Iıj;ınd3 üç. be«, on vermevi az bnlı Burhaniyenin Gomec kdyündc bir ilkokula ne dcfil. fakat hiitün RıristİTanlık nınlarında ve deıgilerde makale, ftkra ve kaduk. Tüklendigimlz ağır faizlı âlemine tesir edecektir.» demekte Tonguç adını kim vernıiştir? Hukumete soruııkatur va>ınh\arak me\cut idareyi vc ıejimi. NADİR NADt dır. şorum demiştır. plânlı olarak hırpaladıklarını, tij atrolarda, pi (Arkası Sa. 7, Su. 1 te) "Maksat acıktır,, merikan Askerî Yardımından Tu nistana verilen destıoyer adedi 6. çınanistana verifen deniz üstü vu karma gemisi ise 9 dur.) Buna karşılık Turk Deniz «Dost rucu gemileriyle Tiirk Yunan doııan Amerikanın» vurucu denizüstuKuvvetlerine yerıne silâhlan malan arasında bozulan dengenin dü ieklif ettiği yardım ise mayın arama tarama gezeltilmesi için yeni tedbirlere gidilmek mısı, elbise v.s. den ıbarettı . Bu durumu dikkatle izlıyen Silâhh Kuvvetlerın tedir. yetkilıleri çok sıkı temasta bulunduklan Amenkan Mesele son Kıbns buhraru sırasın Askerî Yardım Kurulu yetkililerıne gayet acı bir da bütün açıklığı ile yeniden ortaya lısanla sitemde bulunuyorlar. «Bize Uıtiya<nnnz olan yardımı yapmalannı, yoksa lüzumsuz bir taçıkmıştır. kim malzemeyi. kendi arzu ettiklerini vermeleriTürk Silâhlı Kuvvetlerinin yetkili nin hiç bir faydası olmıyacağını» sbylüyorlardı. leri hayret ve teessür içinde görmüşler Ama bütün bunlara rağmen karsı tarafın baredir ki, «dost Amerika» Askerî Yardım ketlerinde yıne de bır değısıklik görülmüyordu lehinde dengeyi boz* Anlaşmasını artık bize karşı işlemez makAmerikanın Yunanistan durum o kadar gprcabası arttığı nısbettp hale getirmiştir. Donanmamızm ihti 2:nleşti ki. Türkijenın Amerika Birlesik Devletlayacı olan muhripler yaptıklan bütün rıne karsı tutumunda barız değısıklikler görulmevaadlere rağmen teslim edilmiyor, ih ve basladı. Sıkâyetler artukça arıu Ve nıhajet Wastiyacimız olan çıkarma gemileri ise Yunan Deniz Kuvvetlerine hediye edili hmgton durumu yeniden gozden geçırmek ıhtıyacıyor, onların lehine dengenin bozulma nı hıssederek telâş içinde Amerikah Korgeneral C. H. Bonesteel ile General ve Amirallerden mıisma çalîşılıyordu. (5 yıl içinde Yuna tesekkil bir askerl kurulu Turkıyeye gönderdı... A NflTO'nun prensiplerine de aykırı bir hareket orgeneral C.H. Bonesteel ile yanmdald diğer general ve amiraller günJerdenberi Ankarada \apttkları temaslar sırasında durjmuıı Washıngton'da duyduklarıncten daba da vahım olduğunu buyuk bir şaşkmlık içinde öğrendiler Evet, Türkler bu defa daha önceki gibi yumuşak değil, gayet sert koauşuyor, haklı bir takım ıtırazlarda bulunuyor, yapıldlğı söylenen Amerikan askerl yardımırun kifayetsızlığini, kendilerine bunun karşılığının çok üstünde imkânlar sağlandığım acı bir lisanla anlatıyorlardı. «Dost Amerik», Tiirk ve Yunan donanmalan arasındaki muvazeneyi Yunanlılar lehmde bozmak gibi haksız bir taraf tutma pohtikasma gir K Formül 28 NiSAN OLAYLARI ANILD! mişti.. Aslında bu hareket de NATO'nun ruhun» aykırıydı.. "Suhun yanında, Kıbns buhranı sırasında Anıerıkanın takındığı tavnn ne olduğu, açıkça Yunanıstanın yaaında yer aldığı dunyanuı malumu değü mıydı?.. Işte butıin bunlar, Amerikan Askeri Yardııa Kurulunun üyelerine anlatıldığı zaman mısalirler renkten renge giriyor, kaçamak cevaplarla kendilerinl savunmaya çalışıyorlardı... Esasen Ankarv daki Amerikan B. Elçisi Raymond Hare de bu gibi acı, fakat haklı sıtemlere karşı muafıyet kazanmış sayıürdı!.. Amerikan B. Elçisine yapılan uyarmalar Evliyaoglu diin bazı eski D.P. lileri ağır şekilde itham elli A nıerikalı diplomat son zamanlarda resmi kabullerde çok sık çörünmeye çalışıyor, bütün scmpati fösterilerine rağmen neticenin biç de iyi olmıyacağını görüyordu. Turkiyenın iç ve dıs politıkasmda söz sahibi devlet adamları, siyasi partilenn ılen gelenleri ve nıhajet savaş gücu dıllere destan bır ordunun en ust seviyesindeki kumandanlariyle sık sık karşılaşan Büyükelçı, kendisine yapılan sıtemlerin, hattâ sert çıkışlann aslında ne kadar derın manalar ıfade ettığini gayet iyi hissedıyordu Devlet adamları, siyasî alanda çekısme ıçmde olan zıt politikacılar hepsı, hepsının bır noktad3 birleştıklen gbruluyordu Tiirk ordusunun üst kademelerındekı kureıandanlara, generallere gelınce .. Onlar Tiirk Amerikan işbirliğinin herkesten daha yakın izleyıcısıvdller... Tiirk • Amenkan dostluğunun zaruretme manıyorlardı, ama bır takım hakikatlen de apaçık söylemekten çekınmıvorlardı. Harb gemisi yerine elbise istemiyoruz» Patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi denetleniyor HI arb gemisi yerine, mayın arama tarama gemisi Tiifek yerine, papnr. Uçak yerine, paraşiit lâzım değüdi Tiirk ordusuna .. Fakat nzuntüyle görülüyordu ki «dost bilinen Amerika» asağı yukan böylesine «şekll» bir ikili yardım anlaşmasını ağır aksak yürütmeye çalışıyordu Ote yandan; Türkiyeye yapıldığı söylenen askerl ve iktisadî yardımlara, Amerikadaki Yunanhların tesirt altında bir sekil verildiği bilinen bir hakikatti.. Seçimlerde oy hakkına sahip 1 5 mılvon Yunanlı. Amerikan Kongresinde bir takım uyelere zaman zaman müessir oluyor. Böylece yardımlann ilende Yunanistan için bir tehlike "teşkıl etmemesıne âzamî gayret gösteriliyordu . Di ğer taraftan Yunanlı mılyonerleıin Amerikan basını üzerindeki tesirleri de bilinmıyen bır husus değıldı... İşte bütün bu hakikatler Kıbns buhranı sırasında daha açık olarak suyun yüzüne çıkmış \e Türkler yıllardır devam eden bir efsanenin aslının ne olduğunu mutlaka arastırmak ıhtıyacını «geç de olsa» duymuşlardı! Netice: Türk mılletının goğsunü gururla kabartacak nitelıkteydı.. Çunkü; anlaşıhyordu kı, Kıbns meselesinde karsımızda sadece Yunanistan değıl, bir de Amerika vardır! Ve heps'nden daha muhımmi, yıllardır devam eden Amerikan yardımınm karsılıgı, en azından beş kere dostumuz Amerıkaya odenrtuştır. Bir efsanenin içyüzii ürk Amerikan askerî yardım anlaşması 12 Temmuz 1947 de Hasan Saka hükümetiyle \merikan Dısişleri Bakanı yerine Edvin C. Wilson arasında imza edilmişti. Bnnun yanında bir de herkesin bildiği iktisadî vardım vardı. «Türkıye ve Yunanistana iktisadî vardmı anlaşması» dive \merikan Konçrfsinden çıkmıştı bn kanun da Kuvveüi bir orduyu daima hazır bulunduran Türkiyeye yapılan bu askerl yardımın mıktarı senede 110 120 milyon crrarındaydı. Ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin teçhizini, takvivesini hedef tutuyordu. 1948 senesinden ıtıbaren dsha ıji ıslemeye başlıvan yardımm vasati olarak °ı 60 tna yakm kısmı Kara Kurretlerine, °'o 30 u Hava Kuvvetleri "Yağmadan mal kaçırmak,, . BİR . . DAKIKAi T Sebep bu mu? ne, % 10 u ise Deniz Kuvvetlenne ayrılmıştl .. Bu şekle göre görülüyordu ki Amenkan askeri ^rdmundan en az Deniz Kuvvetlenmız ıstifade ettiriliyordu. Her ne kadar Deniz Kuvvetlerımızın cesametı ıtibariyle vardımm bu sekılde tanzım edildiğı sövlenebıhrse de. haddi zatmda boyle bır sebep dusünüleme?dı bile Cunkü, her kuvvetın kendi karakterme göre vazıfeleri olduğu ve bu vazifenin ıfası için her seyın söz; götürmiyecek sekilde tanzimi en büvük zaruretti. Türkıyenin coğrafî durumu ve Deniz Kuvvetlerımizin ihMyacı da Amerikan askeri yardunının en az bir mısli arttırılması lüzumunu gerektiriyordu aslında .. Vurucu harb gemisi nicin vermiyorlar? ürk • Amerikan askeri yardım anlaşmasının işlemeye başlamasmdan kısa bir müddet sonra yardımcı bir takım gemiler hariç olmak üzere 4.B.D. tarafından TürkiyeTe 4 tane 400 sınıfı nıuhrip verilmişti . Daha sonra açık deniz filo tipi 10 denizaltı gemisi buna ilâve edildi. Ve işte 1954 senesine kadar devam eden bu \ardımlardan sonra da Türk Donanmasma yapıIsn Amerikan asker! yardımı aşağı yukan durduruldu. O tarıhten bugune kadar ı?e bu mçkanızma .ırtık işlemez hale gehnişti... Bu arada Türkiyedeki Amerikan askerl mis' onıı ile Silâhlı Kuvvetîerimizin vetkilileri müzakerelerde bulunuyor, ordumuzun ıhtiyaçlan üzeı;nde onlara gereken bilgiyi vererek haklı talepler ılenve surü>orlardı... Bizim, elbise, malzeme gibi teferruat yardıma değil, muhrip ve denizaltı gibi > urucu gemilere ihtiyacımız vardı t«te o zaman karsımıza sebebının anlajiiması T ilkokula Tonguç adını kim verdi ?„ PROTESTO hiç de guç olmıyan bir takım engeller çıkjj'ordu. Amerikan askerî j'ardım kurulucun yefSjlıleri bıze diyorlardı ki: • Muhrip ve denizaltı gibi yurucu" gÇmilerin verilmesi valnız vardım parasına\ağlı değil. aynı zamanda .Amerikan Kongresinin 'garariyle kavıtt lıdır... • ' * (Arkası Sa. T, Su. 1 de) • î i SENE JQİNOE VERİLEN 9 ÇIK/foMA GEMİSİ, 6MUHWP VE OENİZALTI AVLAYICIL&RI ••••••>•••• •«•••••«•••••••••••»•••••••aal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog