Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Insanoğlunun jarattıgı en buyuk eser Montesquıeu < Bendekı bu felsefı tahayyul beş sene evvel husule geldı, ve bunu Iran Mektuplarına medyunum » Turkçeve ÇevırenDr Av. MUHİDDIN GOKI.ll Nefis bez cılth, bınncı hamur kâğıt 30 Lıra. INKILÂP r» AKA KITABEVLERI Öâncılik: 5946 4582 İRAN MEKTÜPLARI 41. yıl soyı U632 umhuriye Telgraf ve m e k t u p adresı: C u m h u n y e t Istaabul NADİK u t u s u : t s t a a t a l No. 24» KÜRUCÜSU: TUNUS Posta Teiefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 07 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 A Ğ A O Ğ L U YAYINEVI .3ia caddesı 37, 7 (Vüâyet karsısı) ISTANBUL BiTMtYEN KAVGA üfa^at Amağaıu kazanan yazar Amenkal) Beyazıt Beyaz Saıay Çarşısında Ağaoğlu Yaymetanden v*î*ütun krtapçılardan araj ı n ı z . ^ Toplatılan Kitap STEtNBECK toprak işçisinin ekmek kafgasını anlafayor Wm Çarşamba 28 Nisan 1965 Eskişehir'de 3 ölü, 6 yaralı var Ankara'da rüzgâr 126 km. hızla esti KASIRGA, HORTUM Yıldönümü VE PANIK... 28 Nısau. guoeşin ısü ışıl parladıgı tatU bir bahar günn. Öfleden gonra matbaaya geldım. Dı? dunyanın coşkun heyecamnı içım bır turlu paylaşmak istemiyordu. Yurt duzeyinde gittıkce artan baskı re jımı ruManmm ıyiden iviye karartmıştı. Meclıste kavgalar, Tahkıkat Komısyonu, sorgular, sualler, hapısler, kapanan gazeteler ve vasaklar, yasaklar, yasaklar Bunların nstunde tehdıt nutukları, \atanla terrece ılışıği olmadıgını hep bıldıgımiz «\atan Cephesı» edebivaıı. Tavıc venneje vanaşmıvan polıtika vazarları işi sembolızme dokmuşler va Smâlı, kuıayelı yazılarla bır Ksevler» gevelemeye çabşıvor, ya da kapkaranlık bır bunalım icınde cırpınıyorlar. Çetın Altan'ın bır fıkrasını hatırhvorum. Tek cumleden ibaretti, «Bugun canım vazı vazmak ıstemıyor» demış, altına ımzavı bas mıstl. Dostlar telefon edıyor. 4 . sen misın? Tevkif edıldiğiııı duvmuştuk da. aman kardeşim dıkkat et, rsmayı ustune sıçratnu' Dıyorlardı. \urdumuzda demokratık ılkelen vasatmak araacı ile isbaşına gelen bir iktidar, demokrasının de, ilkelennin de canına okumuştu. Işte o gunlerden bir giın olan 28 Nisan gunu, oğleden hemen sonra matbaaya geldiğım zaman tela«lı bır heyecan bavası ile karşılaştım. Imvtrsıtede bır şevler oluyordu Ataturk hevkelinin onunde oğrencıler gosteri vapmava kalknus lar bahceye giren polıs kalabalıgı dagıtmak istemiş gürultü kopmuştu Mmdi Beyazıt mevdanında buyuk bır kanşıklık vardı. \ e olduğunun farkına varmadan riısarıdakı bahar havası bırden ıcımı ısıtmaya basladı. Gençlıgin detnek artık tahammulu kalmamıştı \e bu hareket karanlığa karşı yapıldıgına gore bir gun ortamın avdınlanması umutlan da kendiüğınden belıriyordu. Bır ara vıldırım hızı ile Yaşar Kemal odava daldı. Nf duruyordum" Dısarıda onemli olaylar vardı Gençlık cosmuş, gruplar habııde yuruvuse gecmiştı Beraber ^okaga fırladık. Iran Konsoloslugunun yanından sola kıvrılan bir kol aralarında ba\rak taşıvan gençler, Istanhui Lısesıne doğru yurüvorlardı KafıleTe bız de katıldık. Gençletden çe»reve Tavılan hevecan dal Eası nese dıvemiYeceğiın, fakat her halde kızgınlık da de^ıl. daha zıvade bır azmın. bır ınancın belirtüerını andınyordu: Karanlıgı vırtmak azmı, karanhğın bir gnn mutlaka yırtılacagı ınancı' Gençler arasında Taptıçım be* on adımlık vunı\uş, ıçımın kas^etını EidermeTe vettı Odara donerken havadakı babarın ruhumdakı karları erıttıgıni âdeta damarlanmda hısspdıjordum. Jupıter yerıne Polaris füze/erı Amerikan kongresî Türkiyeden sökülen tartıştı Fred J. ZUSY bildiriyor WASHI\GTON Temsil. ciler Meclisi Dış Munasebetler Komitesinin yaptığı gizli oturumda. jüpiter fuzeleri. nin Turkiyeden sökulmesinin Turk kamu ovundaki etkileri tartısma konusu olmustur. FSKtSEHiRDE DFVRtLEN BtR MİN \RE\I\ \LEMt Toplantıda Akdenudetvi polaris denızaltıları konu>undakı muzakereden sonra Sa\unrra Bakanlıgı A^kerı Yaıdım Teşkılatı Dırektoru General R J Wood a Frances P Boltan tarafından «jupıterlerın sokulmebinın Turk kamu ojTindakl etkılerı» hakkınaa bılgı=ı sorul» mustur ANKARA Cumhuriyet Bürosu Maliye bütçesi dün tartışıldı D un ogledeıı sonra Batt Anadolu ıızerınde gelışen bır şıddetlı kaMrga kısa surede vurdun ceşıtlı bolgelerme dagılarak genıj hasara sebebıvtt vermıstır. Saganak halınde vagmurla bırlıkte mevdana gelen kasırga tahrıbatını bılhassa Eskısehır. Ankara, .Nıjdr \e Bor ile çevresınde vapmıstır. Bu arada Eskısehırde ıkı camıın mınaresı vıkılmıs mınarelerın \ıkılmasıvle çoken ıkı dukkânın ıçındekı uç kısı enkaz altında kalıp olmüstür. EskUehırde çok kuvvetlı hıssedıleıı kasırga şehır ıcınde paıuge de sebep olmuş. mejdana gelen hortumla bıııaların çatıları uçmuş. bazı fajtonların jerle ırtıbatı kesılmıştır. Kasırga Ankarada da hemen bulun semtlerde genıs hasar vapmıv bıııaların çatıları. pencerelerı acmns, asırlık çınar ağaçları kökundrn vokulerek devrilmıstır. Yerlennden koparak rastgele saga sola nçan reklam tabelâlan balkın varalanmasına vol açmıstır. Ankarada rfizgârın hızı bır ara 126 kılometre>e çıkmıstır. (KASIRG\ İLE ILGİLÎ HABERİMIZIV ' TAFSİLATI 7 NCİ S\HÎFE\IÎZDEDİR) "1965 yılındo enflâsyon tehlikesi vordır,, Ankara. (Cumhurrvet Burosu) Malıve Bakanlıgı butçesının Butçe Karnıa Komısyonunda dunku muza keıe«ı sırasında soz alan CHP lı Ferıt Melen ve Şefık Inan «Yıl irinde pnflasjon meydana gelmesi tehlikesi olduğunu» soylemışlerdır. Yenı but çenm gıder kısmının reddedılenden 218 mılvon lıra fazla olduğunu, ayrıea dun aksama kadar 103 mılyon lıra daha ılave japıldığını behrten Sefık Inan durumdan endışe duvdııgunu ıfade etnıştır AP lı Muslıhittııı (.urer ı&e ser vet boannamelerüıın kaldırılmasını ıstemış. pijasadakı durgunluSuıı ancak bu kararla kalkacağını s«r\ Iemiîtir. Vagımsız Nl.varf \gırnaslı Sılahh Kuvvetlerın da rumuna değınnuş, 1542M bin kışl lık bir ordunun kâfı olduğunu, uzun bir sure askerlik yapan gene lerin kalkınma sahasma kavdınl ması gerektığıni belırttniştır (BU KONtDAKI HABKRIMIZtN TAFSÎL4TI 7 NCI SAVF4MIZD4DIR.) • • A. P. Grupu dün dörtlîi önergeyi görüşemedi G. Evliyaoğln: "Teşkilâta tesir edenler var,, dedi Zabıtlaıa goıe ıkiü arasında şo\ le bır muhavere geçmıştır General Wood «Behrttıgını» gibı Turkıj»de (Jupıter) lerımız vardı ve buruar.n modasl gecmektevdı Tu'klere, her /aıtidn Akdenızde kalacak uç (Polaris) denızöltısı bulundurnıavı tcklıf ett»k » Mıs Bolton «Sımdı oradalar mı"» < BOSLLĞU DOLDURMA Geneıal \\ooci «h\tt oraaalaı ve ddirai oıada oldcai >ekılde degı<;tmlm''ktedır]er. Hu uç denızaltıdan belıerı • taM^ık Idiı fuzelerın adedını a(,ıklar\soruz (Jupıtcr) lerın bırak'ıj,ı boslusu doıduracak Kapa^ıtededır vc mcn^ıllen d Q 'n ı /undur. Atom ^avaş baslıklarl AA dana kuvvetlıdır A^nı 7A ruanda Tur».leıe toprak ustunde bulunan (Jupitcr) lerın bır savaşta korunamıvacaV hedefler teskıl ettıklerm, halbjki (Polaris) lerın denızaltmda devamlı surette sejrettıklen ıı,'*» tecavuzden masun bırer ates gucu olduklarını soyledık. Yıne Turklere, jaçlandıkça (Ju • pıter) lerın bakımlannın m,srafının aıtıp gaçjesecegını ızjh ettık Tabıatıvle (Polaris) Ier Turk'erın bdkımınd Utıjaf, g s termemeiLtedır Turkler de bun laıı kabul ettıler 'san^ur^ > AIi", Bolton «TurUIer kabnl ettıler derkeıı, Turk HuKume • tı kabul ettı mı demek ıstnorsu nuz"» C=ner<u \\ j u d »h\et» DEMIRAY Vnkara (Cumhurıvet Kurosu) \P Grupunnn dun vaptıgı toplantıda Balıkesır mılletvekılı Gökhan Evlıvaoğlu 7 maddelık bır onerge vcrmıs ve onergesınin gundeme »lınmasım ıstemıstır. Ev lıvaoğln'nun onergesinin soru. gensoru yada genel gorusme sekıllerıne nvmadığı gerekçesiTİe mdzakere koııusu vapılamıyacağı Baskanlık Dıvanı tarafından bıldırılmıstır. Evlıvaog > lu bunnn uzerıne onergesını açıklamak ıçın kursuve gelmıs ve «Grup Yonetım Kurulu takrırımı tetkık ettıkten sonra gelecek otnrum gundeme alsın» demıs, bu ıstegı de onergesınin bu balı ile muzakere konnsu vapılamnacatı gerekçe«ıvle kabul edılmemistir. EVLIYAOGLU • O gunden bugune tam bes vıl gec tı \e bu bes \ıl nınde Turknede çok ş o l e r dcçıstı Olavların tam gobegınde \asadıgımız nın bız bu de gısıklıgın azamctını her zaman IM goremı>oruz. Zaman zaman karam «arlıga kapıldıgımız, «bır ruTa mı ıdı o hetctan selı?» dıye dösundugıımıız olu\or lakat elımı/ı Miüanımıza kOMip baktıgımızda mtıtlıı yarınlarımıza ınanmamızı gerektıren buvuk gutu yuregımızın ta derınlıklerınde duv mamazlık da edemı>oruz Be^a7it olaTİannm 27 Mavısı mujdclnen bır başlangıç noktası o latagını. butun he>ecanınııza ras men, 2& Nısan guııu kestırebılır mı ıdık' 2" Mavısın da kendı çerçeklcrımızı aravıs \e bulus çabalarımıla hız vercn bır cıkıs gunu olduçu mı bugun hala anlamıvanlar ara mi7<ia belkı cottınluktalar. ^tatukocular »e gerıcıler ne ka dar dırenırlerse dırensmler lurkı TPVİ kadercı felsefenın yorunçesıne tfkrar oturtrnava ımkâıı bulamna caklardır. \laturk genclığı yurdumuzu cagdas u\garlık duzeyine >e tı«tırecek knsıılları ersec varatacak ve ozlednımız mutlu varmlara bızı mutlaka kaıııstııracaktır. Evlıvaoğlu onergesını usulune uv gun olarak venıden hazıriıracagını Ankara (CumhuriTet Barosn) açıklamıstır. Grup ajrıca daha oncekı dortlj Basbakan Suat Havrı Ürguplu Ça onergenın de goruşulemıvecegı hu lışma Bakanlıgı salonunda duzen lenen «Bakanlar • Sendikacılar dorsusunu karar altına almıştır duncu toplantısında yaptığı konusraada. Tfirk işçisı kısa zamand» bubuBılmcugı gıbı Reşat Ozarda, vufc bır olgunluk gostererek (.okhan Evlıyaoğlu. Ismail M. Ke günku medenı seviyeTe ulasmıştır» mal Erkovan ve Tahsin Demira» demıstır Grup Başkanlığına A P. nın gı1 Turk Iş tarafından duzenlenen dışuu jeren bır onerge vermışıer, Grup Yonetım Kurulu da a dunku toplantıja Urguplu Bakançık bulmadığı ıçın onerge sahıp lar, Bakanlıklar temsılcılerı, Turklerını fazla bılgı vermelen ıcm Iş Genel Başkanı Seyfı Demırsov, Yonetım Kurulu toplantısına ça Genel Sekreten Halıl Tunç ve vo netıcıler ile sendıka ve federa^von gırmıslardı Onerge sahıplen bu davete ı ba^kanlan katılmıslardır Türkİş yöneticileri ile gizli toplantı yapıldı MJO ve B. Mületiere müracaat ediyoruz Adanın anlaşma dışı silâh ve askerden de tecridi istenecek Ankara ıCumhurıvet Burosu) brıs'ta anlaşmalara avkırı olarak bulunan askeri kuvvetler ıçın Bırleşmiş Mületiere ve bu kuvretlerın elındekı sılahlar hakkında da >4TO Bakanlar Konsevıne basvurulacagı, Basbakan Su at Havrı Irguplunun dun basın mensupUrına verdıgı bır demecten anlaşılmıştır YARISI TIKIL\\ BtR E\ Öncesi cabet etmemısler, Grup toplan t'«ında konusacaklarını bıldır mıslerdır Dun AP Grup toD lantısında onerge «ahıplennden Gokhan Evhvaoglu konusmuş tur DAKIKA: BIR o K 7 madde OZARDA Evhyaoglu A P nın hukumette gorev alışından bu jana Grupta parlamento açısından memleket me selelennın enme boyuna gorusuimedığını behrten konuşması protestolarla karşılanmıştır. Erhyaoğlu grup ıdare heyetının bır mektuo olarak vorumladıgı fıkırlennı bu defa 7 maddelık bır onerge halınde Baskanlığa sumnustur Evlıvaoğlunun 7 maddelık onergesı ozetle şov ledır Q | Dortlu koalısvonun en buyak kanadı \.P li TÖneticılrr hiikü mettekı davranıslan ile 4..P, TI yıpratmaktadır Q Hukumet vonetunlnde Kıbrıs konusundan gajTi sorunlar ele almmamaktadır ( trkası Sa. 7. Su. 4 te> Meşhur tâftır Kalkınmamızın tuzdesı, i 7 ile S, 9 ar*sınd* derece derece, rakam rakam. Mrgul nrgul munakasası yapılıjor. Sız oıın bır kenara bırakın. Gelelım Plânlamanın kendı sıne Ev\ela «bıze pian degıl pı lâv lâzım» d n e baslamısiık. *>onra. daba bır çok lâl edıldı. sımdı, haber alıvornz kı, bosalacak olan Devlet Plinlama Dairesı, camı halıne getırılecekmıs. Bakın bu cok ıvı olur. Tam yennde bır fıkır. Isler Allaha kalınca Urguplu, oncekı gece Turkıje radyolarında vaptıgı bır konuşmada, Kıbrıs Adasmda anlaşmalara aykırı olarak toplanan askeri kuv vetlerın ve Adaja soxulan her tur lü andlaşma dısı sılâhların çıkartılması konusunda Turk huktbnetın ce tesebbuse geçılecegını bıldırmış tır M • Bolton «lurk kamu o> ı u l)« meseleden nr oKude babcrdardır"» Ocneıaı \\ oud 'ridivin ıe olcude habeıdar oldu^ua^ DI mnorum Mescl«nın Turk Dasınında onemli bu muhalefet ; arattıgını hatırlamn orum Avnı zamanda Turklere F104 uçakları vermejı progıamlaştırdıgımı zı bıldııdık F104 Ier sımdı v erılmeve başlanmıstır. Bı!ı\or>a nuz kı bunlar modern uçaklsrdır ve ellerındekı c=kı mod«lle rm jerını aİTiaktddır > Genera! \\ood sov le devam etmıstır «Havır Basbakan, ba uma Bakanı ve Dı«ı«lerı Brikanı 05bıl hukumet ve a^kerı sefle le îni ve\a uç gun devdm ed>n muzakereler «ıra^ınaa heıhangı bır muralefetle karsılaştığımı sovlıvemem Bıldıgım kadau ile halk da bunu kabul etmısUr Du^unceme f,ore, Turkıvenın ates gucunun m o d e n l^stırılmesı açısından îji bır ış japılmıstır • MODERNLEŞME SOVYET SILÂHLARI Basın mensuplarmın dun bu ko nuda daha genış açıklama yapılmasını ıstemelerı uzenne Basbakan Suat Havn Urguplu şu demecı ver mıstır « Idada sadece N\TO sılâhları degıl, Rus sılâhları da vardır. Rus Buynkelçısi bu konuda (Bız sılah vardımı yapmıvoruz) dedı Halbukı duyuyonız. Buvükekı kesınlikle Rusyanın silâh göndermediğını sov luror. Tabıı gereken demarslar \apılacaktır. Silâh gonderılmesıni onlemek ıçın her turlu tesebbusu vapacağız "F 1C5»lerin Atinaya neden verildiğini, Amerikaya soracağız Ankara. (Cumhurıjet . Burosu) MUlet Mechsı ve Cumhuriyet Senatosu Dıışleıı Konusyon.arnun dun vaptıgı oıtak toplantıda, «F105» npı uzun menzılh jet uçaklanıiin Yunanıstana verılıs sebebının Turkıve ta'afmdan Amerıkava sorulacagı açıklanmıstıı Yunanıstandan Kıbıısa kadar uçup donebılecek vasıfta olan «F195»ler den Turk Hava Kuvvetleıınde de bulunmak*aaır Ote >andan Dışıslerı Bakam Hasan Esat Isık oıtak toplantıda, sıD e l l l ? Kuvvetleıı ddıııa Istanbul Lnıversızan haberıere gore şu açıklamalarda tesınde okuvaıı 50 den fazla unıfonnalı ogbulunmu=tur renri, Aksarjv dakı «Pıcatura» kulubunu basarak tahrıbat vapmıslardır Resımde oğreııcılerın eleba^ısı goruluvor. lYazısı 7. saMadjdır I D Turkıve, Kıbııstakı haUha7ir durumu Turkler aleyhina değıştırecek her hangı bır har» ketı .kabul etmıjecektır. NAD1R NADI ERKO\AN !••••••••••••• Nisan T M T Federasvonu Ba kanı Ketend T M G Teşkılatı Başkanı Erol ünal I U T Bırllgl Baskanı Bozturt ^uhoglu dun 28 Nısan olayla nnm 5 vıldonumu munasebetlyle m aşteck bır b ldlri yavınlamışlardır Btldlride ozetle so le denilmettedır «5 TII once ılerıeı kuvretlerm bırbınne kenetlenerek yaptıklan başanlı deTrım sonncunda elde ettığımız bazı haklann bugün uzulerek elden eittnekte oldugana gormekteyız. Bu haklar knvvetinı dış kaysaklardan alan re Turkl. •e ıçındekı çıkarcı çevrelerce de » d^teklenen bazı faşıst akımlar demokrıtık durcni temsil ettikleri jri'iplar yaranna bozmak lstemtktedjurler.» Bu tesebbuslerımmn ılkı Dışışlerı Bakanunız Hasan Isık tarafından Mayıs avının ılk haftasında toplanacak olan ivrupa Konseyine de getirüebılır. Fakat bız ilk teşebbusumuzu Işık vasıtasıvle Mayıs avında Londrada toplanacak olan H Turkler alcvlııne bır kat\\TO Bakanlar Konseyınde vapa lıama gıdıldiğı Tnrklenn bulun cagız Adada N4TO sılâhları da ol duğu mahallrrp saldırıldiğı tak dugundan tesebbusıın vapılması dırde Turkıje derlıal mudahale dogru olacaktır edeccktîr I E T T Idaresınden Beledıje he turulmustur Mestan Denız den baş Tekrar edıvorum, her turlu teseb sabına yatırılmak uzere Merkez ka çantajı muhafaza ile gorev'ı busu vapacajrız » Bankasına dort kışının muhafazasın odacı Omer Goren odacı Husevm da goturulen bır çanta ıçındekı Tan \e ıc emnıvet gorevlılennden KAÇLNILMAZ 75 750 lıra, vezne bankosunun uze Fuar Arı da kavbolma olavı sırasın TEDBIRLER ruıden bılınnmen bır şahıs tarafın da bankada bulunmuşlardır ^ Yunanıstanın Lıraasol uze dan çalmmıştır IÇ DİKIKAD^ Ankara, (Cumhumet Burosn) rınden soktugu bınlerce a; I E T T veznedan Mestan Denız e ı Mp^tan çantavı vezne banko Şehrımızde hırıstı anlık prokerın Adadan çıkarılması teslım olunan \e ıçınde 10 5 25 ı s ınjn uzenne bıraktıktan sonra naganda«ı j apan uç turist v a. bulunan çanta ' Q Bu kuvıeun hcıaoerınde EC Urank banknotlar arkadaşı Husevın Tan ı çagırmı* \ ^alanarak adlıyeje ; T AZI S I Z ; (AıkMi Sa. 1, Sa. 4 te) sast UJ0 da Merkez Banltasına go (Ark»sı Sa. 7, SU. 3 te)* lerdır. ••••••••••••••••••••••••••••••••aaaHBaaııııııaamııııaııauaaıaaııaaaaaııaııaııııaııııııııaıııaaııııi MERKEZ ANKASINDA 75 BİN LİRAIIK HIRSIZ1IK HRJSTIYANLIK PROPAGANDASI . * •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog