Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Ounyo edebıyatının ölmtz tserlerınden bırını daha sunar! BEYAZLI KADIN COLLİNS bu romcnmda h«y«c*n n fiır dotu fTt*ceraıırır yam strj onun lcadtr d«rın haı dofu ak ıçmde «bırııılıkla okunan btr eıer y*r»tm jt r Duny» edeb yat nm en uolg cserlerınd*n olan bu kİMik roman kıtapitgmu* ustun b>r («n^ınlık kaurırf*r»»klır 41. yıl sayı 14631 umhuriyel Telgraf ve mektup adresı Cumhurıyet ı ul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 4^ 97 22 42 98 22 42 99 YAKIK TARIHIT.ÎIZ YAYINLARI : KARABEKlRin IN HÂT1RALARI atı : 10. E SOYLEYEMEDİKLERl 'iatı : 10. T.L. FEBİDmLKANDEMİR Butun kıtaB^flHtt arajmız. Geru Salı 27 Nisan 1965 BATEŞ flM0^ TEŞJf^ÂTI 4540 M. G. KURULU VE KABİNE DÜN TOPLANDI * I BARIŞÇI TEŞEBBÜSLER SONUÇ VERMEDİĞİ TAKDİRDE MUHTEMEL OLAYLARI ÖNLEMEK AMACI İLE ASKERÎ BAKIMDAN BAŞVURULACAK YOLLAR TESBİT EDİLDİ Hnayasa Mahkemesine llllillllllllllllllllllllllllll MSB BOTÇESİNE 250 MİLYON LİRA ÖDENEK KONDU ÜrgüpliTnün Radyo konuşması Ankara. (Cumhurıvet Bürosu) Başbakan Suat Havıı Urguplu dun Mı.lı Gınenlık Kurulu \e Bakanlar Kurulu toplantılarından sonra gece de Turkı>e Radyolarındd şu konusmavı japmıştır: •Hukumetımiz Kıbrıs meselesine bır cozum >olu bulmanın ancak vururlukte olan andlaşmaların Turk cenıaatıııe ve Turkive'ye tanıdıgı hakların korunması ile kabil olacağı ınancmda israrlıdır. Bugune kadar cerevan eden hadıselerııı de tevid ettıgi gıbi Kıbrıs ıhtılafı bır Turk iuıı.m meseleMdır. Kıbrısta mılletlerarası ahıdlere ve bukuka a.vkırı olarak çirişıleıı hareket ve ınudahaleler Turk cemaatini insanlık dışı ıstırap ve sıknıtılara maruz bırakmış ve butun rnilletlerce takbih edılmesi gereken bir durum yaratnnstır. Hukumetımizm bn kabil hareket ve mudabaielera lakayıt kalmasuta imkân yoktur. T B. M. M. ve Hukumetitım Kıbrıs durumunu lnıyuk bır tıtizlikle takip ettığıni biliyorsunuz. Hergun >eni bir olup bittı >aratnıa>a matuf davranışlar karşısında hukumetimizın de Bırleşmiş .Milletler Guvenlik Konsevinın 4 Mart 1»64 tarihlı kararının tam ve eksiksız olarak tatbikini ıstıjeceği tabiidir Ada nin bu kar.ıra da a>kırı olarak tehlikeli bır şekilde silahlandırılmış olmasmın maksat ve ka>naklarını araştınnak icın mılletlerarası teşekkullerin ılgısi ısteııetek. Ada' \a ahitlere ve Bırleşnıış Milletler kararlarına ajkırı olarak çıkartılmış kuvvet ve sılahların çckılmesi tekrar talep edilecek ve bu husus uzennde ısrarla durulacaktır. Mılletçe çok yakından t&kıp edılen Kıbns dâvasının gelismelerınde hukiımetimiz ıcap ettikçe umnmî efkârı avdınlatmıs ve avdınlatma devam edecektır. Turk Silâhlı Kuvvetleri gerektiğınde kendisıne »erileeek her turlu odevı serefle verıne getırecek kuvvet ve kudrettedır. Hukumet Kıbns konnsunda gereklı butun tedbirleri zamanında almava devam edecektır. Sızlere bugunku toplantılarla ılşılı olarak şunu da sövlemek isterim: Millî Savunma butçesine şımdılik 250 nıılyon lıra ılave odenek konulması kararlaştırılmıştır Benim savın v atandaslarımdan ricam: resmi bevanın dısında yavılan her türlu haberlere itıbar etmemeleri ve tam guven ve huıur içinde bulunmaları ve en nfak bir endiseye kapılmamalarıdır.» Gürsel, zam konusunda "yetki Meclisindir,, dedi ANKARA, ANKARA Cunhuriyet Bürosu 4 LER AP GRVP İDARE HEYETİKİN DAVETİJVE Cumhuriyet Bürosu B.M M. butcesmin, Bütce Karma Komisyonunda 1 koalisyon kanadı uyelerinın 'oylanyla Senato uyelerıyle [milletvekillermın maaş fark lan için butçeye yeniden 40 milyon 813 bın liralık bır ilâve yapılması, kamu oyunda geniş etkiler yapan «Mebus maaşları» konusunu yeniden gunün meselesi haline getirmiştir. 40 MİLYON 813 BIN LIRA ı ı ı | ı j ı 1 C umhurbaşkanı Cemal Gursel'in başkanhğında 4.5 saat devam eden Millî Guvenlik Kurulu toplantısında «Türkiye Cümhunyetinm dış politikasmın mıllî menfaatler acısından esasları ve hedefleri daha sarih olarak» tesbit edilmiş ve «Kıbns probıemı konusunda alınan kararların daha suratîi ve daha kesin şekilde uygulanması» kararı almmıştır. GtTMEDt Ankara. (Cumhuriyet Bürosu» AP. Yonetım Kurulu, dun saat 10 30 dan 12.30 a kadar yaptıgı toplantıda Gokhan Evhjaoglu, Tahsın Demıray, Reşat Ozarda ve Mustafa Kemal Erkovanh'yı, onergelerını ızah etmelerı ıçın saat 15 00 de yapacakları toplantıya davet etmışler, ancak onerge sahıplen bu dâvete ıcabet etmemışlerdır. Dun sabah toplanan AP. Grup Yonetım Kurulu, «Dörtlıi onerge» yı «açık bulmamış ve onerge sahıplerıru «fazta bilçi vermeleri ve anuclarının ne oiduğunu ö|renmek» ıçm saat 15 00 de >»pacakları toplanhj» dâvft etnuftır Mustafa Kemal Erkovanlı, hasta olduğunu üerı surmuş, Gokhan Evlıyaoğlu ıse «aynı saatte daha önce verilmiş sözum vardır. Grupta s»z hakkun bakidir» dıyerek gelemiyeceğını bıldınnıştır. Onerge sahiplennden Reşat Ozarda ile Tahsın Demıray bulunamamıştır «MUHTEMELEN GORtStrLECEK» Ote yandan goruştugumuz bır Grup Yonetım Kurulu uyesı, onergenın bugun yapılacak Grup toplantısına «sunuş olarak getirıleceğini» soylemıştır MUSTEREK TOPL.4MI AP. Grup Yonetım Kurulu, bu konuyu da gozden geçırmek uzere Genel Merkez Başkanlık Dıvanım da muşterek bır toplantıya dâvet etmiştir Bılındığı gıbı Genel Merkez Başkanlık Dıvanında Partı Genel Başkaru ve yardımcıları da bulunmaktadır. Bir îurisi sevgilisine tecavüz etmek istiyen şoförü O I Saat 09 da Gursel m başkanlığında, Çankaya'da başlavan Mıllı Guvenlık Kurulu ve Bakanlar Kuru.unun ortak toplantısına Başbakan Ürguplu, Başbakan Yardımcısı Demırel. Bakanlar, Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Sunay. Kuvvet Komutanları, Mıllı Guvenlık Kurulu Genel Sekreten Korgeneral Refet Ulgenalp ve Dışı^len Bakanlığı G«nel Sekreten Bavulken katılmışlardır. Çağlayangil'in açıklaması Buııa karşılık Hukıimet sözcuni thsan Sabri Çağlayangil ıse resmî bildiri olarak şunları soj lemiştir: •Bugun, Sayın Cumhurbaşkanmın başkanlıgmdd Bakanlar Kurulu ile Millî Gnvenlik Kurulu birlikte toplandı. Bu toplantıda Kıbns nuselesinin butun vonleri. ceşitli ihthnalleri gozden geçirilmiştir. Hukumet her turlu tedbrröe kararlıdır.Kendısıyle konuştuğumuz ve toplantıya katılan bıı jetkılı bıze şu bılgıjı vermıştır «Toplantınm agırlık noktasını Kıbrıs olavları teşkıl etmiştir. Kıbns'ta mevcut olavları ja da muhtenıel olavları onlivecek tedbirler konusunda kararlar alındı. Dış politıkanın daha sarih bir şekilde sisteınatıze edılmesi ve bugune kadar yapılan calışmalarııı en kısa zamanda sonuçlandmlması konusunda Dışişleri Bakanlığı gorevlendirildi.» Bu toplantının bugune kadar yapılan toplantılardan en onemh farkınm ne olduğunu sordugumuz yetkıh şu cevabı vermıştır •Şimdive kadar Kıbns konusunda çeşitli kararlar alınır. fakat bunlar uvgulanmazdı. Bugdnkıi toplantıda bundan bovle alınacak kararların suratli ve kesin bir şekilde ujgulanarak verıne getirilmesi kararma ulaşıldı ki, bence en onemli ve en yeni fark budur > EDİRNE. a.a. tostopla Turkiveve gelen 20 vasındakı bır Fransız turistı, beraberınde sevahat eden Kalıfornıvalı sevgilisi Charlotte'a tecavuz etmek istiven Edirneli bır minibus şoförunü sivri uçlu ç*kısı ile öldürmüştür. Cınayet, Edırne ile Karaağaç arasında evvelkı gece yansı ışlenmıştır. Dun Ağır Ceza Mahkemesinde 15 30 da başlayan ve 2,5 saat suren duruşma sonunda Andre Raymond serbest bırakılmıs, bu arada ırza geçmeye teşebbusten sanık Orhan Anlamam ile Mumın Ustunel tev kıf edllnnşlerdır Serbest bırakıldığını oğrenen Raymond ile arkadaşı Charlotte bırbırlenne sanlmışlar ve «Türkiye de de hâkimlrr var. Banu duymuştak. Şimdi bizzat öğrenmiş burunuyornz» demışlerdır. Curaa gunu olay yennde yapılacak keşıften sonra dunışmaya devam edılecektır. (Olavla ilgili taJsılâtlı haber, gazetemizın 7 nci savfasındadır) I 1 Onceki gun. Butçe Karma Komisvonunda Tiırkıve Büyuk MUlet Meclisi bütçesi göruşülurken, Parlâmento üyelerinin maaşlarını 1300 lira arttıran Senato \e Millet Meclisi kararma uygun olarak koalisvon kanatlarına mcn sup milletvekilleri bir öncrgs vern^bler, Senato ve Millet Meclisi bütçeleri odenek ve yolluk fasıllanna 40 milyon 813 bin Uralık' bir ilâve yapılmasım istemislerdir. C.H P. li Uyelerin ıtirazlarına rağmen onerge kabul edilmis ve gerekli para biıtçcye ithal olunmuştur. «TAKÎPÇtSİ OLACAĞIZ» SATIRIN SÖZLERİ Daha onceki muzakereler sırasında CH.P. Genel Baskanı Inonıı, naaşları 5500 lıraya çıkartan bu kaar karşısmda «CH.P. olarak me< ••elenin takipçisi olacaklarını ve Anayasa Mahkemesine basvuracaklannı» açıklamıştı Tecavüze uğnyan Amerikalı turist kız.. ünün 40 Mîlyon Komis>ondaki goruşmeler sırasında milletvekili ve senator odenekleri ıçm Meclis butçesine 40 kusur milvon lıra eklenıverdi. Basının ve halk o>unun siddctli tepkisi karşısmda zamcıların biı suredenberi >atar gibi gorundukleri kış uykusunun aslında aldatıcı olduğu tahmin edilivor ve sessiz sedasız bir punduna getirip kendi deyimlerijle «glikoz» karannın u>gulanmasını sağlamağa calışacaklan beklenivordu. Nihayet dun ellerine fırsat geçmiş, CHP ve bazı ileri>i gorur AP railletvekillerinin muhalefetine rağmen bır Tunceli senatorunun oııergesiyle odenek bahsinde ilk hamleyi >apmışlardır. Ikuıci hamle. Senatoda. Mecliste yapılacak ve bu 40 mil>on lirayı almak için butun belagât ornekleri kursulerden verilecektir. Vıuak bundan onceki gurultuler sırasında anlaşılmıştır ki zammuı Meclisten çıkması. zamcıların amaçlarına tamamen eriştikleri anlamına gelmemektedir. Zira Meclis Baskanı itâ âmiri olarak ödemeve karsıdır ve kararın Anayasava avkırı oldnğnnu ileri sürmek tedır. Meclis. butceje odenek knvmakla kararı kanun şekline sokmaktadır bclki. ama Anavasa>a aykınlık iddiasını ortadan kaldıramamaktadır. Ita amiri olarak odenıe vapmamakta direnen Fuat Sirmenden başka Cumhurbaşkanı sayın Cemal Gursel de, alınan kararın Anayasaya avkırı olduğunu açtk açık sojlemiş ve eğer odenek butçe kanununa gırerse Anavasa Mahkemesine muracaat edeceğini ilân etmiştir. Butce Kanununa karşı veto hakkı olmamakla beraber, Cumhurbaşkanı kanunun icine giren fasıl. >a da maddelerin Anayasava aykınlığını her zaman ilerı surup, iptâli icin mahkemeve muracaat edebilir. Kaldı ki sayın Cumhurbaşkanı. zamcı uyeleri kırmamak ve şimşekleri uzerine cekmemek amacivle mahkemeye muracaattan çekinirse CHP nin muracaatı her halde yurüyecektir. Zira. Parti Meclisi bundan onceki oturumun sonunda vayuılanan bildiriyle zamma karşı olduğunu ilân ve karar kanun haline geldiği takdirde ıtıahkemeye başvurulacağını taahhut etmiştir. Aynca Parti Genel Baskanı CHP deki zamcılann muhalefetine rağmen kararın Ana>asajla olan uvgun^uzluğuna karşı gereken tedbirlerin alınacağını sovlemiştir. Bu bakımdan zamcılar, zorlamalaıa. karşılıklı muhtenıel tâvizlere rağmen. milletin 40 milvon lirasını hukuk dışı bir kararla kolay kolav ceplerine aktaramıjaeaklardır. * * * Adı zaman zaman zâbıta haberleri sııtunuııda geeen bir milletvekili, Anayasa Mahkemesi, muracaatı usul bakımından reddedebilır demiş. reddetsin. Mahkemenin reddi karann Ana>asa>a uygun, ve bu zammuı haklı olduğunu ispat etmez. sadece. Anayasada boşluğun bulunduğu anlamına gelir. Yine red. dolayısiyle zamcı uyelerin milvonları pa>laşmaları halk oyunda kendilerüıi temlze çıkarmaz, aksine açık kapılardan fa>dalanan pazarcı kurnazlığının vesikası olarak sivasi ttrihimıze intikal eder. VP de ve diğer part»lerde bu gerceği goren vok mu? Elbette var, nitekim gazete<H milletvekili Nihat Kurşat «hiç olmazsa diyor, muracaat sahibi eski senatonm istediği para kadar odenek koyalım. Biz bojle bir mııracaatta bulunmadığımıza gore. odeneğın gereği vok» \navasa. hak. hukuk bir tarafa, pratik ve politık bakımdan doğrudur Kursatın teklıfi. Doğrudur ama, eski senatdrün raüracatının «onucunn avuçları kasına kavına beklevenler için değil | NOT: Bn vazı Gurselın vazılmıstır. bu konuda dun verdigi demeçten önce Ecvet GÜRESİN ••••••• Dıger bır vetkılı ıse toplantı hak kında şu bılgıyı vermıştır. A «Dış politikaya yeni bir yön verilmesi: Türkije Cumhuriyetinin dıs politikasmın esasları ve hedefleri. daha sarih ve daha geniş olarak tesbit edildi. Ankara, (Cumnurıvet Burosu) f) Kıbns konusu. bugune kadar alışılmış şekluıden farklı olarak I Çalısma Bakanı Ihsan Sabrı Çağlıİki sevgili bir arada... Saldırganlar karakolda daha geniş bır çerçeve ıçınde ınce I yangıl, Koln Radyosu aracılığıyle lendı , Almanvadakı ısçılerımıze hıtaben O \unanistan1a görüşmeler: N\ dun japtığı bn konusmada «BnnTO Bakanlar Konsevi toplantısına gidecek olan Dışişleri Bakanı Ha | dan sonra Türkiyeve giinderece|isan Işık'ın duruma gore Yunanis niz paralar Türkiyeye varısının ertan ile ikili. >a da Ingiltere Dışişle tesi sünü alıcısına teslim olnnaeakri Bakanının da katılmasiyle üçlıi tır» demıstır. görüşmeler yapmasına karar verilBakan, konuşmasında konsolosdi. | luk ıslerının basıtleştirılmesıne çaO Patrikhane ve Yunan uyruklular Patrıkhane denetımının sonuç ! hştığmı, ısçılerın Almanvadakı dav BU GÖRÜŞE KARŞI larına gore hareket edılmesi ve ge | ranışlarıyle «iftihar ettiğin» bıldırÇIKANLAR rek Patrıkhanede, gerek Yunan mıştır. ••• • • • « • « • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • Bu goruşe karşı çıkanlar ıse, but uyruklular arasında mıllî menfaat • « « • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • f Ankara, (Cumhnrı>et Burosn) ' Butçe Karma Komi5>onunda dun I çe kanununun dığer kanunlardan lara aykırı hareket edenlerın Içısîen Bakanlığınca sıkı bır kovustur ayrı bır ozellığı olmadığını ıleri sur İmar ve Iskân Bakanlığı butçesı maya tabı tutulmasma karar verıl mekte ve bu kanunun «Hiikümete gorusulmustur. Goruşmeler sıraharcama yetkisi veren» bır kanun sında bılhassa gecekondu meselesı olduğunu behrterek dolayısiyle uuzermde durulmustur. Bu arada sul bakımından bu kanunun madMehmet Ali Demir (YTP), «Önce delen uzerınde Anayasa MahkemeDoğoda mağaralarda yasıyan insan lan mağaradan kurtaralım, sonra , Ankara, (Cnmhnriyet Bürosn) 6inm işlem yapmasına hıç bır engel Aynı >etkılı toplantımn yeni tajtecekonduların ıslahına gideriz» CHP. Genel Sekreten Dr. Kemal olrnadığını belırtrnektedırler rafı hakkında sunları soylemıştır: Satır, «CHJp'nin elaitındân TTPTye ! GÜRSELİN BEYANATI demistır. «Aleseleler şimdiye kadar Bakankoalisyon teklif ettiğine dair» soy ' Cumhurbaşkanı Cemal Gursel, Mıllar Kurulu çerçevesinde inceleniMuhıttın Guven (AP) ıse, ajnı lentılen kesin olarak reddetmiş ve , « Guvenhk Kurulunun on beş gun yordu. Şimdi. Tfirk Silâhlı Kuvvet konuda «Gecekondu meselesinin 15 «CHP snni olarak koalisyon için bir s o n r a t e k r a r toplanacağını açıklaleri temsilcilerinin bulunduğu Milyıldır tazyiki altmdavız, Bn mese zorluk çıkarmıyacaktır. Söylentiler ı n u | t l r lî Guvenlık Kurulu acısından inceG u e 1 lenin hâkimi olmadık, mahkumu sureti kativede yaland.r» demutır. , " ' P"lamenterlerın odeneklenmesi işin yeni tarafıdır.» l e n k o n u s u n d oldnk» demistır. Guven, Ankarada YTP Genel Baskanı Ekrem « ıse şunları soylemış her gece 25 gecekondu ınsa edıldıAlıcan da, haberlenn aslı olma tır: «Meclis bir kanun yapıcısı olarak ğını ıleri surmustur dığmı açıklamış, «Hiçbir snret her türlü salâhiycti elinde bulunBAKANIN KOMŞMASI le aslı esası yoktnr. Biz koalis ' durur. Bu konu dah çok milletvondan ayrılmamaya kararlı vekillerini ilgilendirir. Bazı çevreİmar ve Iskân Bakanı Recaı Isv ız. Bnnu birkaç gfln önce yeni j ler Anayasa Mahkemesine muracaat kenderoğlu tenkidlerı cevaplandırden belirttim. YTP'nin koltuğa f edeceklerini söyledüer. Artık bn me rau, bu arada «Gecekondn bannak ihtiyacı yoktnr» demistir. ı seleyi kendileri hallederler.» lannın dnrnma ciddî bir hal almıststanbul Savcılığı, Patrıkhanede tır. Gecekondu dâvası millî bir dâki sorumlnlar ile i Rnm öfretmen va olmustnr» demiş ve şdyle devam hakkında «millî bütünluğümuze ay etmıstır : kırı hareket ve propaganda yapmak «Gecekondnların yapımını öntan» tahkikat açmıstır. Savcılık B» leme, ıslah ve tasfiye yolunda sın Bürosu, dün tahkikatm henflz çalısmalar» girisilmistir. Kal , sonuclanmadığını beltrtmiştir. masında mahznr gdrnlmiyen ' Soruşturma konusu olaylar; PatAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) gelmıs biilunmaktadır. cccekondu bolgclerinde yol, sn, rık Athenagoras'rn Papa ile Kudus Sjlâhlı Kuvvetlerimizde go^ Teklif, tabiî senatör Kâmıl Kaelektrik, kanalizasyon gibi ka ' te buluşması ve Aynaroz Manastırırevlı kadın subaylarm istıfa etravelioğlu tarafından hazırlannm kurulusunun bıninci yıldjnümu tesisleri vapılmaktadır. tıkleri takdirde kendilerinin mıs ve kadın sabayların çorevrnunde yapılan torenlere ait füimle Liıks konnttan çok, luks olmecburî hızmet kaydından uzak lerini devam ettirmede büvuk rm, Patrikhane mensuplan tarafın mıvan konotların vapılması, tutulmaları ve kolavlıkla istifamüskülâtla karsılastıklan gerekddn gızlice yurda sokulması vc bazı T AZ I SI Z toplu konutların insasına önce i larının sağlanması ıçın ha?ırlaçesiyle Millî Savunma Koraıs • Rum okullarında goEterılmesıdır. ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıı lik verilmesi gerekmektedir.» nan kanun teklıfi, Millet Mechvonunda kabul edılmıştı. Alınan kararlar Çağlayangil Köln rodyosunda konuştu imar bütçesinde doğudaki mağaralar görüşüldü CHP nin YTP ye koalisyon teklif ettiği yalanlandı Dun goruştugumuz CHP. Genel Sekreterı Kemal Satır, bu konuda şunları soylemıştır «Biz, C.H P. Parti Meclisi ( • > larak o zaman meseleyi müzake re etmiş ve bu farkın ödcnnıemesi için her türlu karşı durmavı yapmayı kararlaştırmıstık. Maaş farkları Parlâmentnda bu şekliyle kabul edilirse clerhal Anayasa Mahkemesine başvurup kararın iptalini istiyeceğiz.» Bu konudaki fıkirler ikiye avrılmaktadır. Bütce kanununun dığer kanunlardan özelliği sebebıyle Anayasa Mahkemesi tarafından bunun bir maddesi va da bir faslı uzerinden herhangi bir hükmevarılamıyacağı da ile ri surulmektedir. Bu gorüşte olan lara gore ödeneklerle ilgili fasIın Anayasaya aykırı olduğu nu ileri sürenlerin iddialannı Anayasa Mahkemesi muhtemelen usul balamından reddedecektir. Anayasada belırtıldığme gore, butçe kanunu Cumhurbaşkanı tarafından veto edılemıyen bır kanundur. Oyleyse dığer kanunlardan ayn bir dzellığı vardır Ayrıca hernangı bır odeneğın Anayasaya aykın olup olmadığını Anayasa Mahkemesi nasıl goruşebılecektır? Mah keme muhtemelen bu odeneğın arkasındakı «mesnet» e bakacak fakat mesnet de bır Meclis karan olduğu için usul bakımından Anayasaya aykınlık muracaatini reddedecektır. Türk Silâhlı Kuvvetleri Patrikhane sorumluları hakkında tahkikat açıldı KADIN SÜBAYLARA KOLAYLIK SAGLANIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog