Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Portbebe ve puset olarak 3 şekıld* kullanılan yegâne harrka arabalardır. Bayilîk verilir Tel. 47 7 8 0 0 ŞişliÇağlayanYavuzSok.No. t Taç Çocuk Arabaları Fab. Nizamettin Reklâmcılık: 4525 ÇOCUKARABALARI umhuriyel KURUCUSU: TUKUS NADt BAM A KEVIAL Yazcn: Şevket Sifreyya^ Aydcmhr Üçüncü ve sşn c M u d e yayınianan bu kitapta, sartla§ rf^yİaî ye bu oteylann içinde geçtiği r ^ * # canlandinlıruştır. Mustafa Keraal hâdisşEİmn geççek hikâye ve tahlillerini 'DU şserde lîulabilirsiniz, I. CiH 10, 1L Cilt 15, m . Cill 15 Liradov REMZİ KİTABEVİ '* İlâncıhk: 5944/43& 41. yıl soyı 14630 Telgraf ve w>ektup adreâ: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 26 Nisan 1965 PflRLflMENTOÜYELERİNEZflM İÇİN TAHSİSAT AYRILDI D.P. T. nın şimdiki binası Haziran ayından sonra Meclis camisi yapılacak Turizm bütçesi görüşülürken Bakanın TRT ile uğraşmaktan işine vakit ayıramadığı söylendi D. P.T.yatırımlar konusundatedbir alınmasını istedi Burhan Apaydm ticarî yolsnzlnk söylentilerini N. Meclisine getirdi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) B. Apaydm Devlet Plânlama Teşküâtı yetki» 11leri Hükümete plânlama ve ekonomik durum haklanda bilgi verdikleri beş saatlik toplantıda «Eko; nomide endişe edilecek bir durnra j olmadığını» bildirmişler, «Ancak ' büyük projelere başlanmamasının telecek yıllarda olumsuz sonuçlar yaratacağını» hatırlatnıışlardır. Başbakan Ürguplü'nün başkanlığında önceki gün yapılan toplantıI da D.P.T. Müsteşarı Memduh Ayi tur, Plânlama Teşkilâtının çalışma\ ları hakkında bilgi vermiş ve daha j sonra İktisadi Plânlama Dairesi ! Başkanı Dr. Baran Tuncer ekonoi minin bugünkü durumunu anlat» [ mıştır. ' KALKINMA HIZI Tuncer, 1964 yılı kallanma hızının • geçici rakamlara göre yüzde 4^ o>. 1 ranında olduğunu. kesin sonuçlann j temmuz ayında almacağını söyle; miş ve «Ekonomide bugün için en\ dişelenecek bir durum yoktur. Müsı pet bir gelişme vardır» demiştir. ! BtNDE İKt GERİLEME BOtçeye 40 milyon eklendi ANKARA Cumhuriyet Bürosu illet Meclisi Senatonun, M aşlarını 1.200velira arttıran Parlâmento üyeleri maf kararına uygun olarak Güvenlik Kurulu toplantısı Dış politikamız dönüm noktasında ANKARA, i Cumhuriyet Bürosu umhurbaşkanı Cemal P Gürsel'in başkanlığında bugün Çankaya köşkünde yapılacak olan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı Anka• ra siyasî çevrelcrince «Türk noktası» olarak tavsif edilmekte, diplomatik çevrelerde ise sonuçları merakla beklenmektedir. ''fl.P. çıkar gruplarınm etkisinde,, Ankara (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkan ve yönetieilerinin izledikleri politikayı yeren ve onları «bazı menfaat jçruplarının tesirinde kalan, partiyi işverenler veya tüccarlar kuliibü haline getirmekle» suçlayan A. P. milietvekiHerinden Gökhan Evliyaoğlu, Heşat Özarda, Hakkı Yılanlıoğlu, Mustafa Kemal Erkovan ve Tahsin Demiray bu konuda hazıı iadıklarl önergeyi imzalaraışlazıiuu diin Bütçe Karma Komisyonunda CHP li üyelerin muhalefetine rağmen koalisyon partilerine mensup üyelerin verdikleri oylarla Meclis ve Senato bütçeleri ödenek ve yollıık fasıllarına 40 milyon 813 bin liralık ilâve ya • pılmıştır. Cumhuriyet Senatosu bütçesi ödenek faslına 7 milyon 942 bin, yol j luk faslına 3 milyon 971 bin ve toplam olarak 11 milyon 913 bin lira ek ! lenmiştir. Millet Meclisi bütçesinde milletvekilleri ödeneği fashna da 19 milyon. yolluk faslına 9 milyon 900 bin. toplam olarak 28 milyon 900 bin \ lira eklenmiştir. Her iki bütçede de bu fasıllara ilâve yapılması için öneı ; ge, YTP Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir tarafından verilmistir. \ C.H.P. KARŞI Diin yapılan bütçe karma komisyonu toplantısıııda CHP li milletvekillerinden Şefik Iııaıı, Ferit Melen. Turaıı Feyzioğlu. Adnan Şcnyurt. arttırma kararını karşılayacak ödeneğin Meclis ve Senato bütçelcrine konulmasıııın Anavasava aykırı olduğunu savunmuşlar ve Mehmet Ali Dcnıir'in önergesi aleyhinde konuşmuşlardır. ! | • Koordinasyon Dairesi Başkanı j Cevdet Akarun 1964 u>'gulaması j hakkında kısaca bilgi verdikten i sonra Nejat Ölçten 1964 yatırımlan Sabit Osman Avcı 'AP.' Biz tohsisatı kovalım Anaya&a Mahkemesi Kartala bağlı Şıhlı köyünde, İs j üzerinde konuşmuştur. Ölçten, plân reddetsin. Böylece Anayasa mahkemesine gidilmesini temin edelim» Toplantıya. Başbakaıı Suat mail Işık adında azılı bir sabıkalı, ve programlarda belirtilen biiyülc demiştir. Nihat Kürşat (AP.ı ise Meclis ve Senato kararmın sadece Ce | Hayri Ürgüplü Başkanlığında bü j öğretmeni kezzapla yakmaya teşcb projelerde büyük gecikmeler oldumalettin Bulak için çıktığını, emsal kararı için başka parlâmento üye | tün kabine üyeleri ve Genel Kur i büs ettiği için, köylüler tarafından ğunu, özellikle Petrol Kimya sasinin başvurmadığını, dolaytsiyle sadece Cemalettin Bulak için ödenek ' öldürül nayi projesine henüz başlanmadifö» may Başkanı Orgeneral Cevdet • «Linç» edilmek suretiyle konmasını istemiştir. Sunay Başkanlıgında Kuvvet Ko ! müştür. 300 den fazla köylünün ka nı. Kâğıt fabrikalannın da aynı duAli Baran Numanoğlu ı.MP.İ. Hüsamettin Atabeyli lAP.ı, b. mutanları ve Kurul Genel Sek | tıldığı linç etme olayının gerçrk fa rıımda olduğunu, enerji yatrnmla•«. Aeneğiu konulmasuıı. bajrlece Aııavasa Mahkemesine gidiş ynedilememişlir, rırun özellikle Kesikköprü Barajıreteri Tümgeneral Refet Ülgen J illeri henüz tespit ; lunud açılmasını istemişlerdir. Ethrm KılıçoğluıAP.) ise Anaalp. yüksek rütbeli subaylar, j Diin çeç vakte kadar İS kişi nesa> nın geciküğini, Ambarlı Santralma Salı günü AP. Grapuna veyasa Mahkrmesinin belki de bütçe kanunu için raahkeroede da ! başlanmadığını belirtmiştir. Bu ko« Dısişleri Bakanlığı Genel Sek. ! rrt altına alınmıştır. rilecek önergedeki esasların va açıldığı zaman usul bakımından bunu reddedebileceğini ilcri I reteri ve diğer bazı ilgililer ka > Kvvelki gece saat 21 sıralannda, nuda gerekJi tedbirlerin ahnmaroa» hasında yer alması üzerine, sürmüş «Anayasa Mahkemesi kararından sonra bugiin aleyhte ' tılacaklardır. bakkal dükkâmnın önünde cereyan sı halinde gelecek yıllarm kalkır* AP. teşkilâtuıdan özellikle işkonuşanlaruı ne yapacağını merakla hekledieinU soylemiştir. çi, köylii ve esnaftan, önergeToplantının gündeminde şu nok I eden linç olayının gerçels sebebi, ma hızlarının düsük olacağını ifs> Daha sonra T.B.M.M. bütresi kabul edilraiştir. ' nin beniınsendiğini belirten t ialarm bulunacağı israrla söylen t öldürülen 39 yaşında. 3 çocuk ba de etmiştir. bası îsmaile karşı, köy halkmın telgraflar önerge sahiplerine I mektedSr: Halük Ceyhan ise üretim konu* AiMERİKALILAR VE CAMİ gelmeğe başlamış, önergedeki Q Türk dış politikasına yeni bir İ : muştur. Verilen bilgiye göre, kötil daki üretimin 1964 yılında 1963 9 hava içinde bazı milletvekilyön verilmesi. T.B.M.M. bülçelerinin müzakei'esi sırasında parlâmento arazisi için| davranışlarından dolayı öteden be nazaran binde 2 oranında gerüedileri de İzmirde konuşmalar de bulunan Amerikan Askeri Yardım Kurulu'nun ıJussmat) «Meclis m~ Kıbrıs problemi için daha et ri köylüler tarafmdan sevilmiyen ğini ifade ettikten sonra tütün, fm yapmıslardır. hükümranlığı bakımından mahzurlu oldıığu» ileri sürülmüş ve bu husus kili çarelere başvurmak için T.B.M. İsmail, son olarak ögretmen Cen dık ve şeker pancarı üretiminin •AP nin bugünkü ters tutuMeclis yöneticilerince de kabul edilmiştir. Ayrıca Meclis mescidinin ihgiz Enginli'yi kahvede «satatekâr gelişmesinin kalite bozukluğu ya. M. nden bazı yetkiler alınması, tna getirilmesinde bazı AP dışı tiyacı karşılamadığı ve Yaıu ağyara takdimden uzak bulunduğu belirI lıkla» itham etmiş ve köy iman rattığını ve ayrıca çeşitli problemtahrik ve teşviklerin bulundugÇj Yunanistan ile ikili müzake için toplanılan paralara karşılık. ka tilince Meclis yöneticileri haziran ayında yer darhğı gerekçesiyle Meclis ı lere yol açtıgını açıklamıştır. ğu» iddiasının da Grupça tahrelere gidilip gidilmemesi, binasından aynlacak olan Devlet Plânlama Teşkilâtının bulunduğu yere silen makbuzlann «sahte» olduğukikini ve tartışmasını istiyen cami yapılacağını açıklamıştır. ^J Patrikhane ve Türkiyedeki jI nu ileri sürmüştür. Fakat bu duönerge sahiplerine aynı göriiYunan uyruklularm geleceklerinin ]] rum karşısında köylüler tarafından şü taşıyan milletvekillerinin MECLİSİN HÜKÜMRANLIĞI ı kahveden kovulan İsmail, bilâhatâyini. de katılacağı sanılmaktadır. Bu konular diplomatik ve askeri I| re, öğretmen yolunu keserek üzerii ne kezzap dökmeye teşebbüs et•BU BİR BASKAI.DIRMA AP li Ethem Kıhçoglu, Parlâmento arazisi içindeki Amerikan Askeri \ Öte yandan Ankara bağımsıa açılardan incelenecektir. [ miştir. Ancak derhal şikâyet edil Milletvekili Burhan Apaydın, çeşitDEGİLDİR» Yardım Kurulunun niçin çıkarılmadığını sormuş, «Meclis muhafız tabuı diğinden, İsmail yakalanmış ve ev< li ticari dedikodular konusunda Ti rumuzun askerleri bodnımlarda yatarlarken Amerikalılar buradan arabaÖnerge sahipleri, önergenin ları ile jeçiyor» demiştir. Bunun üzerine Meclis idare âmiri CHP Edirvelki gün serbest bırakıldığından i caret Bakanının cevaplandırn.ast «bir başkaldırma önergesi olnt Milletvekili Süleyman Bilgen tenkidin yerinde olduğunu belirterek yine köyüne dönmüştür. isteği ile beş soruyu kapsıyan bir madığını beîirünekte ve haıeLİNÇ OLAYI soyle demiştir : ; sözlü soru önergesini Millet Mecliketi «AP nin bugünkü yöneÖğretmene karşı davranışı si Başkanlığma sunmuştur. ticilerini bir uyarma ve AP yi «Amrrikalıların bu binada bulunması Meclisin hükümranlığı bakı ; POLATLI MP Genel Başkanı «bardağı taşıran damla» olakendi gerçeğine yaklaştırma» mındaıı da mahzurludur. Bir Amerikalı gedikli elini. kolunu sallıyarak Osman Bölükbaşı dün ilçemizde Soru önergesinde yöneltilen so. rak tanrmlanan İsmail köolarak göstermektedirler. Meclis nizamiyesinden geçtiği halde kendi vatandaşımız geçemiyor. Ame ' ye döndükten kısa bir siıre rular şöyledir : T.H.A. Cumhuriyet 'Radyofoto) yaptığı sohbet toplantısında TRT rikalıiar bu binadan haziran. ya da temmuz aylarında ayrılacaktır. ve İsmet İnönü'ye şiddetle hücum sonra. kendisini şikâyet eden KBHükümet kararı olmadan KoAP li Alâettin Çetin ile Hürrem FİYASKÜ MİTİNG Yukarıdaki resimlerden üsttekinde. Katolik Er etmiştir. ••••••• i Bakkal Hasan Kömürcü'nün •~ münist Çin ile Ticaret Bakanmenilerin Patriği Batanyan ve Ortodoks Ermenilerin Patriği Paroyan Kubat (AP\ Meclis mescidinin yeTRT yi «Davulu bizim boynn i dnkkânına giderek. kavga cı j lığı adına ticari ilişkilere girişüme. terli olmadığını öne sürmüşler, i sohbet ederlerken görülüyorlar. Altta ise bir Ermeni din adaraının mimuzda, tokmafı CHP nin elin | karmıştır. Durumu duyan j si için «Ragıp Sarımahmudoğlu» tingde konuşma yapışı görülmektedir. dare âmiri Zühtü Pehlivanh hazide» diye vasıflandıran Bölükbaköylüler, derhal olay yerine i firmasına nasıl temsil yetkisi verUran ayında Devlet Plânlama Teşkişı. «TRT ile meşgulüz ve meşkoşarak ellerine geçirdikleri j miştir? lâtı Parlâmento binasından aynlıngul olmağa devam edeceğiz» de j taş ve sopalarla îsmaile vur • n polonya ile ikili anlaşmasının ca buraya bir cami yapılacağını amiştir. mağa başlamışlardır. Olayda •«• bitmesine 15 gün kala ve yeniçıklamıştır. Bölükbaşının konuşması sırasın j başı parçalanan ismail fed s i n j n hazırlandığl bir sırada biten Adalet Partisi içindeki kaynaşmaları lider kadrosu önemsemiyor, ve da iki defa kontak atmış ve ceryan ( şekilde ölmüştür. Dün olay; keresie kontcnjanına 26 bin dolarhareketi yapanlan daha cok varamaz'lıkla \ asıflandırıyorlar. lar kesümiştir. : yerine giden Kartal Jandar ' ı l b y e n i D İ r t a n s j s ygpılmış mıdır? Dış görünüşlere dayanarak yapılan yorumlar da aşağı yukan bu m : Yapılan bu talısis hangi A.P. milmerkezdedir. Hele birlikte hareket ettikleri yazılanlardan ikisi, lerce köylünün ifadesini alletvekiline aittir? verilen haberleri bir sol sabotajı olarak göstermeğe çalışınca haEHLİYETSİZ ŞOFÖR Ankara, (Cumhnriyet Bü • mışlardır. reketüı öııemli olmadığı kanıları kuvvetlenmiştir. Mısıra ihraç edilmek istenen rosn) TRT konusu, cün Bir süre önce babası Mehmed'i çuİHTİYARI EZDİ Oysa bu olayın özelliği ve önemi AP içinde hareket yapanların ki33 bin ton krora için öııceden Turizm ve Tanıtma Bakanlıj vala koyarak denize atmak isterken şiliklerinde yaramazlıklannda değil. Türkiyede gelişmesine çalıI Dün akşam saat 17.30 da Sultan köylüler tarafından yakalanan Is izin verilmediği halde. sonradan iğı bütçesini görüşen bütçe j şılan yeni bir akımııı belirlenip belirlenmemesindedir. AP milletahmet'te ehliyetsiz araba kullanan mail'in, bir ay önce de, bir akraba zin verilmesinin sebebi nedir? karma komisyonunda tartıs J vekili Gökhan Evliyaoğlu. hareketin içindeki adam olarak AP nin bir şahıs, direksiyona hâkim ola sının evini dinamitle uçurmaya malar ı yapıimasına sebep olBakanlıklararası İktisadi Kumenfaat gruplan tarafından yönetildiğindeıı, özellijiııi kaybettijr , muçtur. rulu n demir cevherinin geçici ğinden bahsetmiş. işçi. köylü ve küçük esnaf gibi sınıf ve züraremıyarak kaldırıma çıkımş ve bu j teşebbüs ettiği köylüler tarafından ! Rüştü Özal (C.H.P.1, Turizm BaBEYRUT lerin kaybedildiğini ileri sürmüstiir. Evliyaoğlunun bu arada orI arada bir bakkal dükkâmnın kapı' ileri sürülmüştür. Ancak. İsmailden inracatına izin vcrilmemesine dair kanının T.R.T. ile ugraşmak yütaya attığı bir başka mesele. madenlerin ve petrolün millileştirilsı önünde oturmakta olan 74 yaşın j korkulduğu için, köydeki davranış kararı olmasına rağmcu «Dünıeks* Cahit GÜÇBİLMEZ bildiriyor zünden kendi Bakanlığının işlerine mesidir. daki Mustafa Kekevo'ya çarparak ları uzun süre ilgili makamlara ak I firmasıııa geçici ihraç yetkisi tanıbakmaya vakit bulamadığmı söyleyan emir vcrilmiş midir? ı ölümune sebep olmuştur. , settirilmemi§tir. Evliyaoğlu ve arkada'jlaıınııı iddia ottiği gibi aslında AP nin sadece miştir. Ermeni tehcirinin ellinci yıldirköylü. işçi ve küçük csnafın çıkarlarını koruyucu bir parti olaFındık satışlarının serbest bıDaha sonra kürsüye gelen Bakan nümü münasebetiyle dün Samun rak kurulduğu pek şüphelidir. AP. fteıçek hüviyetiyle bir burjurakılması taban fiyatında düşDorman, özetle şunlan söylemiştir: stadyomunda düzenlenen dinî âyin va partisi olan Demokrat Partinin boşlukta kalan oylaruıı toplame mevdana getirmiş midir? «Eldeki kanunla mali ve idari ; mitinf. tam bir fiyasko ile sonuçmak için alelacele kurulmuş ve fırsatları diğerlerinden daha iyi • işiemlerin denetlenmesi konu lanmıştır. Haftalarca rievam eden kullanarak bugüne erişmiş bir siyasi teşckküldür. Kısacası AP, sunda mevcut tereddütler gide hummalı çalışmalara rağmen. elli belirli bir doktrine değil. bir kitlenin üzerinde oturmaktadır. Bu rilememiştir. Suç ihbarları na bin kisilik Samun stadyomuna sahakımdan partinin temel fikirdcıı kaydığı değil, daha çok kitlesıl incelenecektir? Bizim yaptı ' dece 20.000 Ermeni toplanabilmişdeki şuurlanmalar yüzünden temelde başlayan bir takım çatlağımız tâdil tcşebbüsü hakkında ' tir. malara karşı tedbirler alacak yerde aksine büyük sernıaye grupbilgi vernıek istiyorum. Eldeki i larına doğru aşın bir eğilim gösterdiği söylenebilir. Bu görüşten Nümayisçiieri Samun Stadyomukanunun bir yılbk tatbikatı sohareketle kotayea denilebilir ki. AP içinde başlayan kıpırdanmanunda kusurları ortaya çıkmış na getirmek için kiralanan 1.000 oHasköydc gccekondu yıkma meseların gercek araacı. partiyi basladığı ııoktaya getirmek yerine. tır. Bizim tâdil taslağımızda iste tobüsün çoğu dolmamıştır. lesi yüzünden taşkınlık yapan 1500 killeler içindeki smıflaşma ve gruplaşma şuuruna paralel gibi nen personelde daha kifayet, haFakat, Lübnan Içişleri, Adakişi Belediyc ve Emniyet meıısuplagösterileıı yeni bir akıraın geliştuesi zeminini hazırlamaktır. berlerde daha fazla tarafsızlıktır. ruıa saldırmışlardır. Okmeydanında Bu akım. görünüşe göre Arap üikeierinden ilham alınan bir islâmcı let, Bayındırlık ve PTT BakanTâdil tasarısının Anayasaya ayKalaycıbahçe sokakta yeni yapılan sosyalizm ya da Marksist islâmcı kanşımı Nâsır sosyalizmidir. ları ile birçok milletvekili mi" kırı olduğunu iddia edenler varAhmet Korkmaz'a ait gccekonduyu Vakın günlerde CKMP ye giren Alparslan Türkeş ve arkadaşlarınııı tinge katılmışlardır. Eski Başdır. Bakanbk. huknk devleti Belediye nıcmurlan diin saat İS sıkonuşnıalarmda böyle bir akımın yürütücüsü olmak gibi bir iddia bakan Karami ile Içişleri Baka ] anlayışı ile yetkilerini kullanralarmda yıkmak istcmişleıdir. Bu vardır, ve politik şuur yerine millî şuur tema'sınııı işlenmesi Türmaktadır. TRT konusunda Basm Canbolat da gelmişlerdir. Lüb : mahalde otııran kalabalık bir halk keşin yarı materyalist, yarı spritüalist bir anlayışm peşinde olduğıı bakanla aranmda bir çelişme nan basını, miting ile ilgili re j topluluğu buııa maııi olmuştur. Beintibamı vermektedir. AP de başlayan kıpırdanmaları da Alparslan yoktur. sim ve yazılara çok geniş yer ı lediye Zabıta mcmuıları bunun üze Türkeş ve arkadaşlannm harcketiyle aynı paralelde görebiliriz. Bakan, Anadolu Ajansmın bir verine polisten yardım istcmiştir. TaşHattâ iki hareketin bir çatı altında birleşebileceğini de ileri sürvermiştir. Ayrıca tören, radyo iici radyo ile teçhiz edilmesinin arkınlık yapan halk. gclcn polislere mek yanlış olmaz. Su var ki hcr halde bu çatı Adalet Partisi değilve televizyon tarafından da üç zu edildiğini bildirmiş, Ajans Yöde saldırmış. hazır kuvvctten yardir. Zira AP de böylesiııe bir bünyevî değişiklik imkânı yoktur, kanaldan yayınlanmıştır. Lübnetim Kurulunda değişiklik konudım istenmiştir. aksine bugünkü görüııüsüyle parti. Demirel ne kadar soylerse söynandaki hemen bütün dükkân sundaki sorulara ise şu cevabı verlesin, programiyle ve lider kadrosundaki da\TanışlarIa ekonomik Bu suada yıktırılmak istenen gevitrinleri, taşıt vasıtaları ve dumiştir: anlamda bir Iiberal parti hüviyetine hızla bürüntnekte, dış etkiler cekondunun damında bulunan Dön» varlar «Ermeni dâvasını» savude bu hıza yardım ebncktedir. «Ajansm sermayesinin yüzde dü Korkmaz adında 17 yaşında hanan ve Türkiye aleyhtarı döviz. 49 u Hazineye aittir. Bn hissemile bir kadın yere düşmüş vc İlk Olsa olsa. birlcşme. yakında Türkeş in Genel Başkaıılıgıııa getirilecenin Yönetim Kuruluna temsil afiş ve pankartlarla doludur. Yardım Hastanesine kaldmlmıştır. ği sövlenen CKMP de olabilir. Ancak AP deki hareket ne kadar ettirilmesi görevi Maliye BaBeyrut Stadyomunun içi ve dı Çanakkale savaşlarnıın ellinci Tilını anma törenleri münasebetiyle, dün sabah saat 3.20 de Arıburnunda Taşkınlık sırasında Hamdi Ertürk gelisebilir? Ve kaç kişi ayrılıp yeni akıma katılır? Şimdiden bir kanlığına düşer. Sorulan, ceşı, Doğu Anadoluya yerleştiril yeniden karşılaşan eski iki düşman, biıbirlerini silâb çekerek değil, birer buket çiçekle selâmlıyarak ku adındaki polis memuru da hafif şetahminde bulunulamaz. vabını da bu Bakanbk vermelimiş muhayyel «Ennenistan Cum caklaşmış,lardır. Geliboludaki anma törenlerinin baslangicını teşkil eden, Anburnuna (emsilî çıkı.ş ve kilde yaralanmıştır. Olay geç vakit Hcr halde önümüzdeki günlerde yapılacak grup toplantılarını, o topdir.» huriycti» nin irili ufaklı hari karşılanıa çok heyecanlı olmuş, yarun asırlık bir geçmişten sonra aynı jerde yeniden karşı kargıya gelen yatıştırılmış, Fatma Korkmaz, Ahlantının neticelerini beklemek daha doğrudur. TRT konusundaki raporu i met Korkmaz ve Kâmil Türlübaş ne talariyle donanmıştır. Ayrıca iki taraf bu dcfa dostluk duygulannı karsıhkh hediyeler vermekle belirtmişlerdir. Besimde. bu defa savaş j zaret altına ahnmıştır. Ayrıca, halkve görüşmeleri 7, sayfamızda i Ecvet GÜRESİN broşürler dağıtılmıştır. jemileri ile değil, bir yoku vapunutun sandab ile Çanakkaleye çıkan Anzaklar görühnektedir. bulacaksınız. tan da 3 kişi yaralanmısur. Bir köylüyü linç eden 16 kişi nezarete alındı APAYDININ ONERGESİ Bölükbaşı:* «T.R.T. ile uğraşacağız» ünün i ve A.P. TURİZM BÜTÇESİ Beyrulla yapılan Ermeni Milingi Iiyasko ile sonuçlandı H O H Okmeydonında 1500 kişi polis ve zabıtaya saidırdı ÇANAKKALE SAVAŞININ 50. YILDÖNÜMÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog