Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CumhunYet B A S I N A HLA K YASASINA U Y M A Y I T A A H H Ü T EDEK Sahıbı NAZIMF N4.Dİ • Genel Yayın Mudurü ECVET r.LRESIN * Sorumlu Yazı Islerı Muduru EROL DALLI • Basan ve >a>an CUMHUHIYE7T Matbaacıhk ve Gazetecüık T A Ş Cağak>£lu Halkevi sokak No. î»41 GÜNZT tLLERt: Küçuksaat Meydanı, Edırne Ham Adana • Telefon: 4550 • ANKARA: Ataturk Bulvarı Tener Ap. Yerujehir Telefon 12 09 20 12 09 66 • 12 95 17 57 35 * IZMIK: Gazı Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR İ T Senelik ( ayhk 3 ayhk Türidy» 75 M 40.M 22.00 Hariei 150.00 «0 00 44 00 « 7 n d •lüfeler Nıjan, Nikâh. Evlenra*. Do|um (Maktu) Ölum. Mevlit. Te»ekkür y« Kayıp arama Kayıp (KelimMİ) («»ntlml) 17» 40 35 75 »0 1 Lir» • > » • • SATIS1 25 KURUS YÜNÜS NADİ armağanl Yunan hukumetı 10 subat 1955 tarıhlı vıze anlasmasını bozmuş, Yunanistana gırmek istıyen Turk uyrukluların 22 Nısan 1965 tarihinden ıtıbaren herhangı bir Yunan konsolosluğundan vıze almaları şartmı koymuştur. MfrknTıl: Yunan Dışişleri Bakanlığı aldıjn Yazan: Mesut AKÇA bu kararı oncelikle Turkiyedeki Bu 4711303132 yıikelçiliği ile konsolosluklarına telsizle bildirmiştir. Ediroe sınırında 21 )u ya^amak bıle eksikti Bıliyordu trenle Yunanistana girmek isteyen ' Deniz mavisi giymi?ti. Meltem, vatandaşlarımız bu karardan haberama bu kadarı da yeterdı. uzun saçlarını, yarı ıslak saçlarını siz olduklarından Yunanistana sokul , daracık sokaklar gibi dolasıyor. daHerkes yemeğını yemıs. bahçeye mamışlardır Turki>eden Yunanistağıtıyordu Adı: Baby idı. «Baby» çıkmıştı Gııer gırmez \ıne ıçıni na gıdecek olanların yollarda peridemışlerdi okulda. «Haydi Baby», sıkıntı bastı Uzaklara. çok uzakla jan olmamaları için pasaport kon«Sutünü ıçtin mi Baby'» ra, geldığı yerlere gıtmek ıstedı. trol >erlerinden ve çıkış kapılarınîki saattir usundan kaçıyor. duSevmedıklemle selâmlastı I=te daki ileililer \olcuları dunden itişünmeden do ! asıyordu Kedı S«miyerek güldu. Gitti. kımsecıklerin baren ıkaz etmege başlamışlardır. ven sokağına daldı. Yıkılacağım olmadıiı bır ağacın golgesine otur Dun sınırdan geri çevrilen dort kişi sandığl duvarın dibinde durdu. du Ayaklarını öne doğru uzattı. Sirkeci garına gelmijlerdir Portakal ımsı yüzünü avuçları araYunan konsolosluğundan ismmi Pabuçlarını, siyah yenı pabuçlarısına aldı, donuk gözlerle gehp gesovlemek istemıyen bir ılgili dun' nı sevretti uzun uzun çenlere baktı Kimseye benzemivor Otların arasındaki bır kaplum «Bize bu konuda bir emir geldi. An du. Benzemek de istemiyordu Ubağa sağa sola çeviriyor başını, ö ' cak 23 Nısan bayramı ve Yortu *esundan kurtulmak, özgür olmak, bulunduğumuzdan nundekınin davranışlarını izlivor bebı>le tatilde özgurlüğünü duymak için geMıdi du. Yetışmek istedı. Önündeki kaç ' \izc işlemlerine ancak «alı gunıınburaya. Burada her *ey değışır, OOKUZ AY TAKSİTLE den itibaren ba;lı>abileceğiz» detı. Otların arasında kayboldular. yeniden olujurdu. Soluyan atlar, mıstır aç kopekler. yağmur bulutları bu Doğa'nın gerçek yasası, dedi Yunan hukumetının bu kararı dün rada bambaşka olur, h«r şey, ama kalktı. Dışişleri Bakanlığına davet edilen her | e y güzelleşiverirdi. YüreğınZıl çaldı. Yine hiç sevmediği a Turk Buyukelçiliğı musteşarına vede yasamın füzeüiğini duvuran damın dersi. Tam elli dakika rılen sozlü bır nota ile Hukumetitürküler soylenirdi. Elli dakika özgurlük yok. Zi mıze duyurulmuştur Ellerini indırdi yuzünden. Yalin kolesi olmak var. Dedi. ' Alınan karara gore Yunanistana nmdan geçen pis kedi yavrusunu Gozlerini yumardı böyle saatler gıdecek Turk Dıplomatlar, Turkler (Tüp, Mortum, Detandör V Ocak) ttıttude. Dağlara çıkar. ciçekler top'.ar, ve Turk uyruklu Rumlar vize ala Annenin bir gözü kördü ama uolgelere girer, balıklara şa:kı soy caklardır. Turkıyeden Yunanistana güzeldi. Onu bır sofor ezdi. Seni ler, mutlu olıırdu. Usun. yasanm gıdecek olan yabancı turistler ıçın rezil etti. Havaya, başının üstüne dısında yaşardı bu kararın uygulanmıyacağı anlaşıi doğru kaldırarak : Sınıfın ortasına geldı oğretmen mıştır Aynca transıt geçenler de LİRA AYDA Bak. annenden daha güzelsin. Gözlüklerini çıkardı. Gunaydın» bu kararın dışında kalmaktadırlar Üstelik kimseye zararın yok. Kadedi. Oturdu. Ellerıni masaya koLefko?e. (Özel) 23 Nısan Ulusal fandakileri bilmiyorum. Benden yarak : Egemenhk ve Çocuk Bayramı Kıbkotü dusünebilir misin? Dedı. • Geçmiş günu beyhude yere yad rısın butun kasaba ve koylerinde Aynca 100 lir» peıın ayda 100 lir» taksıtl* (1517 »1 ) mükemrtfl. Göğsüne bastırdı. Her tarafı titri etme. yapılan mutevazı torenlerle kutlanyordu. Yavaşça yere eğıldi, bırakBir gelmemi; an için de feryâd mıştır. Bu arada Kıbns'takl huzurkompie bır AYGAZ FIRININA sahıp olabılırsmız. tı. Arkasından baktı. Usu özgürluetme 1 suzluk dun de devam etrai; ve Rum günü kelepçeledi. Yine titredi Geçmis gelecek masal bütiin 1ar. uzun zamandanberi cember al tnsan dediğin yürek. Dedi. bunlar hep tına aldıklan Bağlıkoy'e yeniden a• Yalnız AYGAZ'ın detandoru % 100 emnıyetınızı »ağlar. Avrıldı duvarm dıbinden. EJlenmene bak, omrünü berbâd te; açnıışlardır. Rumların makineli Eşeklerin kuyruklannı duşundü. etme'» • Muntazam ve devamlı gaz ıkmalı. tufek atışlarına Turkler mukabele Önündeki eşegin kuyruğunu oksaYasamalısınız çocuklar. Zaman etmemişler ve can ka>bı olmamış• Devamlı bakım ve arıza servısi. mak geldi içinden. Yaklastı, bir geçer. Durduramazsınız. En iyisi tır. şey dıyemedı. Utandı. gulmek, eğlenmek. Yaşıyabılmek Öte yandan Kıbrısın guney kıyıBu ödeme şartları Ue bütün AYGAZ bayiteri hizmetinizd«dirl U S ! U S ! Senden yoksun yaşa için vurdumduymaz olmak şart .. smda, bır Rum çımento fabrıkasına mak, gerçek yaşamak. Dedi, haySiz ne yapıyorsunuz* Sıimüklü bö ait ıki büvük benzin deposu öncekı vanın kuyruğunu tutuverdı. Gulecekler gıbi dusunıiyorsunuz Kısmet 432 4489 gece arka arkaya bırkaç siddetlı ınrek : Babv'nin gozlerıne baktı. Bınler fılâkten sonra yanmaya baslamıstır Amcacığım, eşeğmizin kuyruce goz vardı gozterınde Hepsi a Itfaıye butun gajretle'ine rağmen Eiınu sevebılır miyım? çık, hepsi kocaman kocamandı Öe vangını sondurememıştıı Cnardakı Satıcı şaşndı. Alay mı ediyordu reimen vezin. kafıve dedıkçe griz kdylu er. depoların açıktan geçmekbu kız . Yok. Eseğın Iruyruğunu ler azald», kuçuldıi, bır tane bıle te olan bır Turk gemısınden atılan okşuyordu, sıkıyordu. Erınç vardı kalmadr ateşle ınfılâk ettığını ıddıa etmışler v uzunde. Baby kıpırdadı. önunde oturanın dır Polıs ıse ınfılâk sebebının henuz nını çizen Ardem Mikovın Çok sevme kirlenir ellerin. BEYRLT Dün akşamkı Lısanarkasına sak'andı Gorunmedığine meçhul olduğunu soylemiştır. Dedi. Baby değışti. Bırakıverdi kuy • UlHal gazetesı, buyuk mansetle. Sovyet SiTinmı Bakanı Lefkose \e Atına gazetelerı koyınandı. yumdu gozlerıni Pabuçlar Ankara, (Cumhurijet Burosu) bir an onte kurulmaMnı ve gerekAnkar» (Camhuriyet Bfiraıa) ruğu. Erinci tedirginliğe dondu. dımcısı Marenl Ivan Behranyan sıkıyordu ayağını. Elını dokunma luleıın ıfadesım esas alarak depola T B M M Karma Plan ve Butçe Ko li odenejrin arttırılarak 1965 bütçe Butçe Karma Komisyonunda Çalı; dunya Ermenı ıleri gelenlerının Elıni salladı. Geri döndü. Hızlı 'Turkıyeden altı vılâyetın Udesini Amerik» Savmnma Bakan T»rdan çıkardı sol teki. ttti arka ta rın Turk gemısı tarafmdan ateşlen misyonunda Sanayı Bakanlıgı but sine konulmasmı istemişlerdir. hızlı yurudü. Anacaddeye çıktı. Öma Bakanlıgı butçesı gorusulurken, tısteme\e hazırlandıklannı bıldırdımeısı Panl Agnatyos. rafa. Serin yeller dolaştı ayağını. dığini yazmışlardır. Bu arada Yu çesınde soz alan senator ve mıllet MEHA1ET T t R G L T T N CEVABI nunden lıren gibi geçiyordu diik=enator Nıvazı Agırnatlı. Zongul mektedır. Gazetenın haberıne gore. Ermeni Gozlerini iyice yumdu. Yeni bir nan Savunma Bakanı Garufalvas vekıllerı, petrollerımızın hangı şart kânlann .. Enerji Bakanı Mehmet Turgut, dak olaylarına değınerek şuniarı Cumhuriyet'te çıkan, Amerıkan bulunan her memlekette, Türkiy*evren kurdu Sonra sağ teki de çı Yunanıstanın Kıbnsa NATO askerı lar altında devletlestınlmesınin du U S ! U S ' Dedi. Derin bir ıç kardı. Gozunü açmadı. Parmakla malzemesı sevkettığı >olundakı ha şunulebılecegını, devletleştirme ya petrol konusundakı sorulara cevap sovlemıştır: Üniversıtesi profesörlerinden To den 6 vilâyeti istemek amaciyl» biçekti. rını ovnattı. betona koydu. Ayak berlerı kesınlıkle jalanlamıştır. «Küçuk ucret farkı vüzünden rıkyan ıle \aptığımız konusma ga rer komıte kurulduğu, ayrıca bunpıldığı takdırde Turkıye Petrollerı vermış ve ozefle sunları sovlemiş Sarmısak kokuları. et kokuları larının ozgurluğunü duydu. « Ye çıkan bu olayda ateş rmrini ve 7etenın bahse konu haberını tevıd ların üstunde bunlan temailen va A O nın bu petrollerı ışletmeye tır gelıvordu. Sarhos olmak, işkembe nıden tfoğmak. ustan akt3redeıl, merkezı Bevrutta bulunacak «Tükm ı basiretsiz idare.cviler içia ue •ttmektedır muktedır olup olmıjacaklarını sor«Petrol politikamrr petrol kanıııçmek kimbilir ne kadar güzel diyasadan kurtulmak tıe gflzet.*' DeTapılmiftır? BunUrın isten uııluşlardır. ııunda tespit edıldigi >ekildedır. George Be«ir imzalı habere töre, •ek Merkez! Ermemıtan Kamiteti» •e duşündu. Sarhoşlar hep iskemdi. Yana eğildi, aralıktan ögretmezaklaştırılmif olması gerekir» Katolik. Protestan ve Ortodoks Kr nin teskıl edildıği belirtilmektedir. be ıçer. Dedi. Butçe uzerınde ılk sozu alan Y T. Petrol Kanununun değiştırilmesi bane baktı Adamcağızın dudakian, Ruştu Özal (C H P I ıse aynı meni rubani liderleriyle, sağcı lihı< koııusu değildir Petrollerin mil Bunlar içın mi bu sabah doktoLısanÜl Hal gazetesine göre, P. lı Nıhat Dıler, petrol servetımıelleri tıtriyordu. Sesi sınıfı doldurkonuya dokunarak «Bu olayda lıleştirılmesi duşunülmemektedir. ra yalan soylemı§u? beral Ramgavar. »sırı sajcı • milli •Tfiksek Merkezî Ermeniıtan Kozin lüzumu kadar suratlı ışletılmemuvordu. Hep bu saatlere satmıştı Bakan görevini yapmıs mıdır? mitesi* nın üyelen sunlardır : Ben delıyim. Kendimi tanımıdiğını, bazı petrol şırketlerıntn MİUilestirmenin zararlı olacağına ozgürlüğünü. \oksa VişinRton lokantasında vetçi Tasnak ve solcu Hmçak parvorum. Derinliklerime inemiyoTurkıyeyı ıstısmar vesılesı japtıkla inanıvoruz Ithdl edilen ham petrol oğle yemeğini yiyip. grupundaki tileri baskanları, Türkiveden, vüzâl Lübnan Ram^avar Partiii BasÇanakkale (Ahmet özkan bıldi rını soylemış, Trabzon ve Van'dan fıatlarında daha fazla indirim sağrum Yakarmıyorum. Tanrrra! Bukanı Hraç Strakyan Kerpeten gibi bir el yapışmıştı rivor) Çanakkale savaşları sıraarkadaşlannın tazyiki üzerine euraö Lübnanın dö'rt misli tatan ve lamak için çalısmalara devam edilyüksün, güclüsün, iyisin, sevgin etıne. Açılıverdi gozleıi. Garıp ses sında bırbırlennı oldurmeje az sonra Erzurumda da bır çımento mektedir.» mi olav yerine gitmek sereğini aslında Ermeni milletinin malı ol Lübnan Hmçak Partiıi Baskanı sonsuz demıyorum Dedi; yürüdu. Haritynn Çıracıyan ler jeliyordu. Önundekiler donmü? metmış ınsanlar, savaştıklan jer fabrıkasının açılmasının daha ıktıdu|n ilrri sürnlen altı vilâyetimihissetmiştir?» diye sormuştur. Cantasına baktt Neden buraya kaKarma Butçe ve Plan Komısyo " bükıyordu. Yanındakinin çuruk lerde 50 yıl sonra tekrar bır ara>a sadî olacagını bıldırmıştır zin iadesini ve muvakkat «larak Le Soir gaıetesi tahibi, eıki mildar geldığini anladı. letvekili Dikran Tosbat dişleri gözüküyordu. Öğretmene geleceklerdır. BAKANIN CEVABI Sovvet Ermenistanına ilhakını isteSeker pancarı mustahsılının ge nu'nun dun akşamkı toplantısındz. baktı. Gözlüklerini eline almış aAnma tdreni bu sabah saat çen yıl şeker fabrıkalarma teslım Sanayı ıle Enerji ve Tabıî Kaynakmek husnsunda anlasmıslardır. Bu Dr. Dikran Vercebedyan Çalışma Bakanı I. Sabıı Çağlayan Pabuç istiyorum. Bol oisun. yakta dik dik ona bakıyordu. 430 da Arıburnunda baslıyacak ettığı pancannın ucretını halen ala lar Bakanlıkları butçelerının goru gıl tenkidlere verdiği cevapta Tür husustaki protokol Ermeni liderler Pref. Barimak Tomaıyan Aj aklanmı sıkmasm, acıtmasm. G e l ' Dedi. tır. Karadenız volcn gemisi ile madığını soylıyen Yozgat A P se ^ulmesı tamamlanmıs. butçeler, kı>ede 1964 yılmda 765.000 işçıden arasında Bevrutta imzalanmı<itır Dr. Vartan Topalyan Dedi. Yenı loıtular getirdi tezgâhÜşıiyordu, soluğu kesilmişti. Çabu sabah 5* yıl bnceki gibi An natoru Yeşılyurt ıse, pancar mus çesıtlı bolumlere yapılan 1 mılyon 84 000 nın çeşitlı ış kazalarına uğra Ermenilerin memleketimizden ı^te Avukat Nubar Torserkiıyan tar. Açtı, dağıttı kunduraları. Kemaşırlarının ıslaklığını duydu Üzak kovuna çelecek Avustralya tahsılının bu sebeple ekım yapma 250 bin hralık bır ılâveyle, 14 mıl dığmı bildirmiş, iş emniyeti konu dıkleri vilâvetler ^unlardır' Van. Sair Fahi Fahiyan lebeklmın guzel, sağlam olduğuşuyordu. Hıç böyle üşunıemışti \on 283 bın 842 lıra olarak kabul sunda çahşmalar yapıldığını açıklı ve Yeni Zelandalı muharipler dığını ılerı surmustur Erzurum. Bıtlı«. Trabzon, Kars ve Gazeteci Cirar Navri nu soyledi. Baby kelebekliyi attı Ayağa kalktı. Ayakları ile pabuçden 30 kısilık bir grup, temsili edılınıştır Mühtndi* Asop Daridyan ladıktan sonra Zonguldak olayları ^rriahan kenara. CHP mılletvekılı Muhlıs Ete larını aradı. Bulamadı. Yanındakiolarak karava bir çıkartma vaPetrol Daıresı Başkanlıgı butçesı na değınmış ve ozetle şunlan soySanajı Bakanına bır kaç soru yoErmenıstan Yuk«ek Komite«inı ne. arkasındakine baktı. Herkes Sı>ah, topuksuz ıstıjorum depacak, sahilde ay nı sayıdaki lemıştırteskıl eden lıder'er protokola derc konu^uyordu. Smıf kaynıyordu. Öğ di Türk muharıbi tarafından kar neltmış ve hukumenn petrol polıtı de, çeşıtlı bolumlere yapılan 99 bın kası bakımuıdan ne duşunduğtınu 203 lıralık bır ılâveyle. 1 mılyon retmen masaya iki kere vurarak : Yuıumesi, gulmesi değışti Hep sılanacaktır. Alaca karanlıkta «Bu olavlar kokunu uzak geç ettıkleri su karara varmıslardır • Susun! Susun 1 Dedi Goz'.eriayaklarında, kaldırım taşlarında yapılacak çıkartmayı müteakıp >p açıklamasını ıstemıştır Bu arada 758 bın 703 lıra olarak tespit edıl mişten almıstır. Ola>ların çok «Ermeni halkına kendi mnkaddeni Baby'ye dikti : kaldı gozleri. Sessizce, isteklerınde Geliboln.va hareket edecek olan Ete, Sanayı Bakanlığımn kuçuk mıştır. eskiden gelmiş sorumluluğunu u ratını kendisinin tivin etmesine sanayıe yardım edıp etmıyeceğını, sevdıklerınde yuruyordu. Sana söylüyonını. haydi gel. Anzaklar bnrada Ingiliz, Fran dece IS gunluk bir hükumete yük imkân vermek ve idare seklini kenKarma Butçe ve Plân KomisyoBaby üç adım attı. Bır suçlu gı Yaşamak olmalı tüm kutsal sız, Alman, Kanadalı eski mu Avrupaya gonderılen ışçılenn Tur nu'nun bugun saat 10 da yapacağı lemek insafa sığıaaz. l;çilere a disinin seçmesi sartı ile bahve konu bi başı önünde idi. Ağlamakh : kıtapların adı. Beş \ön!ü yaşamak harip ve barısı temsil eden 12 kıyenın gelecektekı sana>ıleşmesıne toplantıda, Turızm ve Tanıtma Bates edilmc meselesi idarî tahkl altı vilâvetin muvakkat olarak Sov Ayağımdan pabuçlarımı almışSevilerek severek, duyarak, bağıKıbrıs Barıs Gücü çönüllüsü gore eğıtılıp eğıtümıyeceğıni açıkla kanlığı 1965 mali yılı kata sebep olmuş ve onun neti vet Ermenistamna ilhakı » butçesının Santa Doraingo (a.a.) Dominilı lar. Dedi. rarak, dokunarak Eksikti. bu turile bulusacaklar, kendilerini 50 masını ıstemıştır celeriue gore tasamıflara girişilgoruşulmesıne baslanacaktır. Ermeni^tan Yük«ek Komitesi bu ladvosu dun radyonun ihtilâlciler >ıl önceki kıyafetleri (çivmis omiştir. Bir Bakanın Bakanlıgı ile Kars CHP mılletiekılı Kemal lan bir seref bölüğUmüz karsı Okvay, kapitalıst ilgili onemli bir konu olduğu za millî taleplerinı Ermeni cemaatleri ehne geçtığını bıldirmistir. memleketlerın 1 Santa Dormngo'da dolasan çesitli lıyacaktır. Töreni, mülki ve as Turkıyeve >uzde 35 fazla man vemek vememesi terektiği ve parti lıderlerınin imzasını tasıfıyatla kerî erkân, yabancı ve yerli petrol sattığını bıldırmış ve yenı diye bir seydeıı haberdar deği van vazılı bir muracaatle Birles o\lentılere gore Dominik Cumhu» basın mensuplarile civar il ve hukumetın petrol fıyatını normale lim. Avnca o gıin Başbakanlıkta mis Mılletlere ve bütiin dunva hü ııvetıni Voneten askeri Triumvira Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) etmektedir. Bugün Halkevleri polikumetlerine ^unacaklardır Bbvle ı«basından uzaklastırılmntır. Her ilçelerden gelecek dâvetliler iz mdırmek ıçın ne duşunduğunu og venıek >edim.»> Dun sabah çalışmalanna başla>an tikadan uzaktır, ama politikacılar li.v ecektir. renmek istedığını ıfade etmıştir «Çalısma Bakaıılıtı bır ısci Ba hır talepte bulunurken Ermenıle ne kadar bu haber resmen doğru» Halkevleri Kurultaymda Başbakan , sizin pefini bırakmayacaktır. Polikanlıfı de|ildir. tsçi ve itveren Ba rın. dunj adakı Ermeni ılerı gelen lanmamıssa da Cumhurbaşkanlığt Suat Hajrı Urguplu ve Halkevleri | tikacılar Halkevierine kasabın koÇanakkale Şehıtleri Abıdesınd» Okyaj, aynca Bakana su soruları da sormuştur Genel Baskanı Prof. Tahsın Ban [ yuna baktığı (tihi bakarlar. Halkev duzenler.ecek brıfıngden sonra kan Ankara, (Cumhurıvet Burosu) kanlığıdın dıven Çağlavangıl dı lerinden de":tek erirecekleri ümidı Saıavının kapıları kapalıdır ve Saj\ıoğlu bırer konusma yapmışlar lerini politikadan. politikacılardan ıı savasların vapıldığı ve varım O Türkiye Petrolleri *.O. ile Pet Trabzon mıllet\ekıh Ekrem Dıkmen sarda çalı^an ısçılerımızın durumu nı hpsledıklcrini belirten haberde lavın dısmdakı kılit noktalarına ciır koruyunuz. Halkevleri kötü ideolo mıl>on ınsanın kanları ile su atlık rol Dairesi, petrol kanununun tat ı A P ) tarafından hazırlanan Petrol na değınmış aralık avında bu ısçı bu Ermeni zevatı sovle sıralanmak tanklar mevzılenmıstır. tadır • ları Seddulbahır Anafartalar Arı bikatında yeni bir anUyışa varmıs Banguoğlu konuşmasında, Halk jilerin yavılmasım onlejecektir. Daıresı butçesı raporuna gore 1965 lerden yurda uç mılyon dolar geldı Sovvetler Birliği Baskanı Anwburnu. Conkbavırı Kabatepe, Mes mıdır? S*Ğ VE SOL e\lerıne polıtıkanın sokulmamasmı DÜZELTME tas Mikovan jılında Turkiyede ham petrol üreti ğı halde bu rakam «ubat avında bir Bizim ne sağcılık ve ne de solcu tantepe \e Ataturkun SdVası ıdare ta\sıye etmış ve «Mcmleketimizde 0 Turk petrollerinın satışında ya mmdekı artıs geçen yıla gore yuz milvon vedıyuz bın dolâra dustüğu Dünya Astronomi Cemiveti Basrirrin biri itimat buhranı vardır. lukla iUşkimİE yoktur. Biz Atatiirk "ttışı Kemal \erı gezılecektır. Dunkü nüshamızda Kurultay Ba? 0 bancı şırketlenn baskısı var mıdır nü belırtmiş ve bunun sebebıni Hiç kimse kimseye inammror »e çüyüz, sola sapanlar sola, sağa sakanı Viktor Hamparüumvan kanlığına getirilen Bahri Sarcı ü* Urunlerın satışı rahatça yapılabılı de 54 9 oranında olacaktır bankalann bu isle onemi derecesın TNESCO Baskanı Norayır Çi ılgili haber yanlıshkla «Bahri Sarkarşısmdakine oyun hazırbyor. panlar sağa çiderler. Biz Atatürkvor m u ' 1965 vüında Türki>enin ham de uğrasmaması olarak gostermısMemlekcti bu itimat bubramndan çüyüz, dosdoğru jidececiz. cı, Devrim Ocaklan Genel Bascekyan petrol ihtivacı 4 milvon 930 bin tır. kurtarmalıyız.» dedıkten sonra O Yabancı şirketler buldukları pet Biz Atatürkçüyüz diyen herkese Vatikanda Kardinal Kirkor Aça. kanı oldu» şeklinde çıkmıstır. Halkevlerının 33 yıl once hangi inanmayacağız. Bugün komünist ton olarak önçrirulmüştür. BuDuzeltir, örür dileriz. rollerin kuyularını kapatarak vurBakan ı^çı tesekkulleri konusuna canvan sartlar ıçinde kurulduğunu anlata de, Nurcu da Atatürkçüyüz divor. dumuzu larara sokraaktaynııslar. nun 3.5 milvon tonu ithalden, değınerek. «tsçi tesekküllerinin ta Sovvet Atom Enerjisi Komitesi rak yıkıldıgı zaman 450 Halkevi Biz Atatürk'ü ivi tanıyoruz. Bu giBu iddia varit midir? 1.5 milvon tonu ise verli istih mamen pelitiks dısınd» kalmasının Baskanı Antranik Redrosvan 1 bulunduğunu soylemış ve şoyle de bi sözlere inanmayacağız.» Yeni Delhi (A.P.) Yenı Delhı O Çımento ihraç edebılecek mıyız' salden karsılanacaktır. Bütün memleketin gelececi bakımından Mif tipi Sovvet uçaklarının plâmıştır: B\SBAKA\ KOVLSIYOR Hukumetı bugun en az 3 000 mevcut Hukumet bu konuda bır açıklama bu ham petrol Turkiyedeki rafi en büyük teminat oldu(a kını<ıııBanguoğlundan sonra umumı ıs Iu bır Pakı^tan Ordu^u tuğayının yapmıstı Oysa sımdı ıthal etmek YERE DÜŞEN BAYRAK nerılerde işleneeektir. Ithal e divıra» demistır. Trafık kazası neticeainde (enç «Halkevleri yılaldığı zaman kitap tek üzerine bır konuşraa yapan Hınt topraklarında 11 kılometre Ka teyız Bu durunı 9 ne zanıana kadar dılecek ham petrol miktarı 1%4 y»smda vefat ederek. bizleri unularımız çiğnenmiş, gençler dağıl Başbakan Suat Hayrı Ürguplu, dar ılerledığını ağır ka^ıplarla pus devam edecektır tulmaz acıiara «arkeden çok « v yılına gore 52 bin ton bir azalMESKEN MESELESt mış, kötü ideolojilere sapmışlırdı. 1942 yıhnda CHP Istanbul II Baş kurtulduğunu ılerı surmustur. gıli oğlumuz. kardesuniz, dayıDaha sonra senator Kajıp lııer ma gostermektedir. kanı ıken Halkevleri ile sıkı tema Bakan, isçilerin mesken meselesimız Z" Mayıstan sonra sîzler yere düşBır «ozcu. o'a\ın Batı Hındıstan ile milletvekilı Baran Nuraanmüş olan bu bayrağı, Ataturk'ün sı olduğunu, fakat hiç bır zaman 1965 vılında gaz>ağı fthaline ni halletmek için bir me<;ken ofısı Toksek Muhendis Moskova (A.P.) Buradakı Erbayrağını kaldırdınız, toznna silkip Halkevlerının çatısı altında pobtı da HucSınd hududunda u r aldı oflu, Nevsehir Tekstil Fabrikasınııı lüzum kalmıyacak. buna karsılık kurma yoluna gıdıleceğini bıldırTAYYAR BALKIR gını Pakıstan'ıların 1 M Pak^tan < 8 kadan bahsedilmedığim «Atâtürk' •• eniden dalgalandırdınız.» bir nıiktar ftıel oil ve nafta ih raı>, ısçılere «anabtar teslimi» volu meni oğreneılerımn Turk Elçılığı ve eşı Hındı^tan harbındenberı ılk defa rac edilecektir. ıle evler temın edılece|ını \e Em ınunde \apma\a kalkıstıkları bır Banguoğlu aynca, Halkevlerını ün doğru volunda vürüdiıklerini» , oîarak tanklar kullandıklarını so\gosterı polıs tarafından onlenmısGÖNÜL BALKIR «Emanete ihanet etmeden Tİirüt ve bugun de hükumet olarak bu alak Kredı Bankasının aradan çıkaT.P.A.O.'NUN DURUMU ve kızı tüklerini» bıldırmış ve şöyle de sıl dâvaya hızmet etmekten şeref .emı«itır ulacağını bıldırmısfir «Mümkün tır öte vandan «Sovvet Armenia» duvduklarını bıldırmıştır \am etmıştir: Ote yandan gene Ekrem Dıkmen olda(n takdirde 7 vıl daba dısarıva şazetesı dun Turkıvevı 50 vıl evvel ŞAFAK BALKIR'ın «Meraleketimizde fikir buhranı Urguplu'ye konu^masından sonra ve Mehmet Sağlam (CHP.) tara ısçi gönderece^iz» dı%en Bakan cBatı Ermenistanda bir jenosit havefatiarının 40 ıncı gunü rauDul Bn Suzet Raafın birivardır. Memleket ahlâkı buhran i bir Halkevlerı rozetı armağan edıl nasebetıyle azız ruhlanna ithaf fından hazırlanan Sanayı Bakanlıgı grevier dolavısıvle Turknede kav reketine sirisraekle» suçlamıstır cık esı Fuat. S«mıra ve Ferıt'in 1 çindedir. Bu hal Halkerlerini tehdit mıştır edılmek uzere: 27 NUan 1»S5 butçe raporunda ıse Turkıye Pet bedılen isgunu savı«ının 1964 te Eııvan'da Na\mlanan gazetenın sevgılı babası, Du! Bn Refıka salı gunü ıkındi namazını murolleri Anonim Ortaklığı tenkıd e 223 312 olduğunu aeıklamıshr LBastarafı SPOR sahifesinael bu yazısını Tass aıansı da nakletRaat\n sevgılı evlâdı, Dul Bn teakıp Nuruosmanıye Camiindt takmak «erefı verılen Muvaffak Me dılmekte yatırımları vaktınde yap mıstır. Yazı eskı Dısıslerı Bakanı Ojenı Tanbav ın se\gılı damadeğerlı ehlı Kur'an ve Mevlithanı emencıoğlu «4Î Yılın en hevecan madıgı, oneınlı rezerv bulamadıgı, dı B l e Bn Jan Raat, B ve Erkın'ın geçen sonbahaıda Moskolardan Duahan Hacı Hafız Nusorganızasjonun bozulduğıı ılerı sü verici renkli ve hisli olavını görBn Ra\mont Raat, B \e Bn \a\a \apti"i zıvarettenberı, Sovvet ret Yeşılçay. Hacı Hafı» Ali rulmektedır , dük. Tebrik ederim» demıstır Ojen Munır Raat Ba> lar Edbasınında çıkan ve Turkıyeye yo Gulses. Hacı Hafız İbrahim Çamon ve Alfons, B ve Bn KaEn ıyı on bııe seçılen mıllî «pornakkalell. Hafız Feyz» Hınt, neltılmıs ılk kuvvetlı tenkıddır. Hafız Azız Bahriyeli v» Çarjılı zar B. ve Bn Mısel Sa'em cular seref turunu fe\kalâde mun31 maıt 1965 tarıhinfîe yapılan alelâde Umumî Hevet topNew Yorktaki vürüvüse Ilâhi Grupunun okuyacaklan (Kahııe) ın se\gılı kaıdesı. B tazam bır sekılde japarken alkıstan 35 kisi katıldı lantısında. Bavlar Osman Fıkret Arkun ve Remzı Saka'nın Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerife ve Bn Can Tambav ve Antuuğulda\an trıbunler karsı^ında goz 1965 yılı murakıplıklarına seçıldıkleri ilân olunur Birlesmis Milletler (a.a.) Erarzu eden akraba. dost ve din. van Tambav'ın sevgılı enı^tesı \aslarını tutamamıslardır Her sohmeni katlıâmmın 50 yıldonumunu daslarımum huzurları nlyaz olulet ıçın «Ya va ya sa sa sa» dıve trıBay Fransova RAAT'ın i VEDETTE ZENCt | anmak uzere dun New Yorkta dunur. İlâncüık 6440 4499 bunler terrpo tutmuslardır. AİLKtt muessıf bır kaza netıcesınde ?enlenen vuruvu«e sadece Ermeni | DAVİS | d'illı 35 kısı katilmı«tır l! l'H:il|i|'tıHIIIR|i?'IÜİ|Hl|'t"HS 22,4/1965 gunu vefat ettiğını Şeref tuıundan sonra takıma kap Cumhuriyet 4S0» sonsuz teessuıle bıldırırler Ce= ve l tan secılen Zekı Rıza Sporel ın anaze merasımı varın 26 Nısan ~ nonsu ıle 42 YILIN EN lYt H'ı her 1965 PazarteM gunu saat 11 de g Meşhur İspanyol Dansdzü | ıkı tnbunu «Türk sporu ve ^encli^i Ferıkoy Lâtın Katolık MezarHer akşam matınelerde, ^Ankara Gol Gazınosunda Evet '= serefine üç defa sağol, sa|ol, sağol» | CARMİNA SERRA | lık kıhsesınde ıcıa olunacağı Haj'ir cjununda J dıverek selâmlamıslardır 1965'1966 bğretım yılı için aday kayıtlan 3 Mayıs 1965 10 ılân olunur I İtalyan Mario Bar^hini î Staddan torenın naklen anlatılıHazıran 1965 tarihleri arasında yapılacalttır. 2 fotoğraf, tasdikli GÜR VEYA MİNİK SÜPÜRGESİ \1 Işbu ılân hususı davetıve j e | orkestrası refakatinde ! sından baska gece 1° 35 'e Turkne nüfus tezkeresi örneği ve 30 lira kayıt ücreti ile, 913 saatleri rıne kaımdıı Hedne etmektedu Rad\oları Haber Bııltenmde Kemal ş Rezervasjon 11 65 10 Metrdotel 3 ; arasında muracaat edılmesi rica olunur. !!'lı IMi: l,!,ı!' IT H !, Denız, torenden geni} jeiilde bah'M SPORDAKİ BlLMtCENİN İlâncılık: S222/4502 (Herı#: 1145/4506) »etmışUı. HALLtUlL.Mll? ŞEKLt lıancıiık 6468 • «87 ı 1964 • 1965 Yunanistan vize «KÜÇÜK HİKÂYE» BABY'NİN PAPUÇLÂRI AYGAZ A.Ş. £ 4O Pelrollerin devletleştirilmesi Çağloyangil: "Çolışma ERMENİ Bakanlıgı Işçi Bütçe Komisyonunda soruldu Bakanlıgı değildir,, MİTİH6İ Çanakkale Savaşları bugün anılıyor Dominik Gumhuriyetinde hükümet darbesî Halkevleri Kurultayı Gaz ithaline lüzum kalmıyor Pakistan ve Hindistan askerî kuvvetleri arasında çatışma MEVLİT Ermenilerin gösteri teşebbösü önlendi Gözyaşlarını tııtamadılar YEFAT Istanbul Umum Sigorta Anonim Şirketinden: ANKARAPALASİ | PAVYONUNDA j ERKAN YOLAÇ } Alman Lisesi Müdürlteünden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog