Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALT1 CTJMHURİüET 25 N'isan 1965 kumarbazın hilesi j Hafif Müzik Hikmet Şimşek'e gö're BELİRLİ BİRSANAT POLİTİKASI İÇİN KÜLTÜR BAKANLIĞ1ŞART P umhurbaşkanhğı Senfoni Orkestrasının genç ve başarılı yöne^ ticilerinden olan ve gerekse dış ülkelerde (özellikle adını duyurmuş olan Hikmet Şimşek, aytu zamanda toplumumuzun müzik sorunlarma değinen idealist bir sanatçı olarak biliniyor. Bu yaz kim, nerede? Yaz sezonunun başlangıcında olmamıza rağmen hangi orkestranın nerede çahşacağı şimdiden belli oldu. Bu arada yeni kurulan topluluklar, yurt dışına çıkacak orkestralann yanı sıra, yurda dönecek orkestralarımız da var. Şerif Yüzbaşıoğlunu bu yaz Moda Deniz Kulübünde dinleyeceğiz. Ertan Anapa Büyükada Kulübüyle anlaşmış vaziyette. Caddebostan Gazinosu kurulduğunu bildirdiğimiz bir toplulukla sezon» giriyor: Kadri Ünalan orkestrası. Hilton Koofa Süheyl Denizci'nin kuracağı topluluk yerleşirken Şadır van Ferdi özbeğen ve arkadaçlan ile kontrat imzaladı. Jevket Uğurluer gene Club 12 de. Ergun Özer Ankara dönüşü Galatasaray adasına yerleşeceğe ben zer. Kanat Gür orkestrasını bu yaz ve belki de kış sezonunda Çınar otelinde dinleyebileeegiz. Ismet Sıral ve Halikarnas Altıhsı yurt dışına çıkarlarkea Ibrahim Solmaz yurda dönüyor. Bo gaziçi Turizm Bankası Otelinde çalışacakmış. tlhan Feyman, Selim Özer, Faruk Akeî orkestralannın dururau ise şimdilik meçhul .. KENDI S&CECÖSİ »Cİ GEMİSl EVE CEK OLUE6A ? UCUZA Süheyl Denizci İstanbul'a döndü Kı* serojranu Ankarada geçiren tanınmış mülti en? Istanbu'da Geçenlerde Konservatuar konserlerinde Şehir Orkestrasını yönetmiş olan Hikmet Şimşek ile, bir ara, genel olarak müzik kültürünü halka yay mak problcmleri üzerinde konuşurken, söz CumhurBaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Devlet Operası ve Orkestrası ile diğer benzeri kurumlardan açılarak Dev letin sanat ve kültür işlerine elini nasıl uzatması gerektiği noktasma gelmişti. Sempatik santöz Gönül Hikmet Şimşek önce bazı Turgut uzun süredir dolaşgerçek durumların özetle tığı gitarist Kadri ünalanbir panoramasını çizdi: la nişanlandı. Filim çalısc ^ Devlet Operamız ve maları yüzünden aksattığı Orkestramız döner sermaşarkıcılık mesleğine de dö yelidir. Millî Eğitim Bakan nen Gönül Turgut simdi A» lığının bütün kültür işleriKuiüpte çalışıyor. ne yılda ortalama verdiği S milyona yaklaşır. Bütün O ESlN ÜLUER bunlar ancak organik desüdir, dağınıktır. Çünkü Devletin belirli bir sanat politikası, bir plânı yoktur. Kültür işlerinin yüzde ioksan çoğunluğu Millî Eğitim Bakınhğı hizmetleri içindedir. Bu ise aynı Bakanhğın bütün hizmetleri1 A Place where ^ nin. yani genel iş hacminin, no one gots ancak yüzde birini tutmakFoor Pennica * tadır. 2 Se Piıngi, se 3 ridi ^ Türkiyede kültür ve Bobbv Soio J sanat işleri için «Yeni bir I Maltncholie J Srgütlenme» gerekiyor, şu Peppino di Capri ] halde. Bunun için gereken 4 Le Toreador j şartlar ne olabilir, sizce? Cbarles Aznavourî «Evet. Yeni bir örgüt5 Amici Miei < lenmeje gitmek için su Nicola di Bari J ba5İıea şartlar gerek: * L» noit J 0 Milli Eğitim BaAdamoJ kanlığının {erçfklerin 7 davs x 4 derinliğine inebilmesi week için önce müsait olmıyan Beatleı 3 şartlann giderilmesi li8 A Gome of love J zım, Wayne Fontana j # Türkiyede sanat • Si Vedrs « işlerinin gelenekleri knLeu Snrf» J rulmalı. Hâlen sanat ku19 Alaaddins 3 rnlusları var, fakat yetLamp j . , kjl/ çalısamıjorlar. Gene Pitney j 0 Bir tarafUn Jüzumsnz »kilde dcçcr trümanistimiz Süheyl Denizci Istanbula geldi. Yaz sezonu çahşacağı orkestrasını kurmak için çalışmalar yaparken diğer yandan da her gece bir iokalde Jamsession yapan müzisyen arkadaşlarına katılmaktan geri kalmıyor. Cönül Turgut nişanlandı Haffanın j Melodileri 1 sarfı var. Diser taraltan yardon en biiyük böljfIrri ganattan haberdar drçil. Bnnan dengeleştirilmesi jerekiyor. örne|in: Devlet Operasın da 80 e yakın solist var. Ancak bnnların 1520 si faaliyet gösterebiliyor. Diğerleri boş otnrnyor. Çünkü tek sabne var, Halbnki pekâlâ ynrdon çeşitli bolgeleri boş, bek liyorj» Az gelişmiş ülkelerde >lduğu gibi, bizde de bu şart ların yerine getirilebilmesi için neler eksik? 9 Konservatuarların f e v kalâde imkânları var. ZAMAN: Tnrkiyeda sanat ve kültür işlerinde kaybedileeek tek bir dakika yoktnr! Q ÎNSAN: Bütün Türkiyede sanatçı sayısı as sayılır. Her 30 bin kişiye bir sanatçı düşüyor. Ancak sanata yakın in•anları da en iyi şekilde yetiştirmek ve knllanmak jerekiyor. Genel olarak bu sorun ların çözümüne nereden oaşlamah?. konu ve resım: AYHAN BAŞOGLU ııııııııııtfiıııııııııniiıtııııııııııııınııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt lillllllllllllKIIIIIIIİİ'lllllllllllllllllllllllMlllllllltllllll İSTANBUL 6.25 Açılıs 6.30 Günaydın 7 W Tstil sabahl 7.45 H^berier ve hava durumu 7.55 İstanbulda bu^iTi 8.00 Marşlar 8.15 Şarkılar 8 30 Çanakkale içinde vurdular beni 9.00 Kemavı soloları 9.15 Türk müziği dinleyici istekleri »45 Ates ve kan 10.00 Kısa haberler 10.02 Hafif Batı müziği dinleyici İstekleri 10 25 Bizi dinler misiniz? 10.30 Tatil tiyatrosu 11.00 Konser . 12.00 Yurdun sesi 12.25 Küçük ilânlar 12.30 $arkılar 13.00 Haberler ve hava du rnmu 13 15 Kayıp mektupları 13.20 Piyano 11* hafif melodiler 13.30 Reklâmlar geçidi 15.00 Kı»a haberler 15.02 Opera konseri 16.00 Mill! lig maçlarının naklen yaymı 16.45 Ocak bası 17.00 Yusuı Behiç Günsell orkestrası 17.15 Küse faslı 17.40 Çocuklar için 17.57 Kısa haberler ve küçük ilân'.ar 18 00 Reklâmlar geçidi 1900 Haberler ve hav» durumu 19.30 Çanakkale özel programı 20.30 Kısa haberler 20.32 Özel eğlence programı 22.00 ReklSmlar geçidi 22.40 Hafü" müzik 22.45 Haberler ve hava durumu 23 00 Türk bestecileri 23.Î0 Günümüzün plâkları 24.00 Kapanif. İSTANBUL tL RADYOSU 14.58 Açılıs 15.00 Müzikli dakikalar 16.00 Mmyatür müzik 16.40 Her zaman »evllen plâklar 17.00 Gençler İçin müzik 17.30 Caz albümleri 18.00 Orkestra müziği 18.45 Dansa davet 19.15 Melodüer ülkesinde gezl 19.49 Plâklar arasında 20.30 Oda müziği 21.00 Balete çagrı 21.30 Ayın konseri 22.30 Tatil bitiyor 24.00 Kapanıs. . « Osmanh tmparatorlu« Bu nokta çok önemli. ğundanberi Batılılaşma saBazı temel unsurlar olmazlece bir yönden alınmış. Bisa ne yapılabilir? Bizde de çim var, fakat öz yok! Bizju üç temel ya eksik, veya de en basit olay mesele haayarlanamamış: line geliyor. Bir takım ko0 PAKA: Yok diyeme miçyonlar, toplantılar, kayiz. DüttT bütün nlkeler rarlar bir işi büsbütün çıkiçinde bazı sanat kurul maza sokuyor. Bence sanat ları ve fsaliyetinde Türşleri cyeniden düzenlenkiye en çok para yatırı meli». Bunun için de önceı mını yaptığı balde en az güvenli sanatçılardan kurandıman alan, jarip rulu danışma kurullarının bir dnrofBİa karşı kar Çalışması ve b^şta bir,Külşıy»! Orneğin, Ankara für Bakaplığının bulunma* ve tstanbnldaki Yatılı M şarttır.» ÜtPÜ . ET Pe İNEVİM A N K A R A 6.25 Açılıs 6.30 Günaydın 7.00 Türküler, oyun havaları 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarada bugün 8.00 Pazar sabahı için müzik 8.30 İsteğinize göre 9 00 Atlı karınca 9 15 İstekleriniz mikrofonda 9.50 Bugünün kadını 10 00 Kıs» haberler 10.02 Pazar konseri 10.40 Bizi dinler misiniz? 10.45 Stüdyo 12.00 Diskoteğimizden seçmeler 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Yurttan »esler 13 00 Haberler ve hava durumu 13.25 Eyfel'den müzik 13.40 Geleeek hafta 14.00 Reklâm programları 15.00 Kıs» haberler 1502 Müzik dünyası 15.30 Dilek kutusu 16.15 Oyun havaları 16.30 Çocuk bahçesi 16.45 Hava Kuv\etleri dans ve eaz orkestrası 17.00 Kısa haberler 17 02 İncesudan Nisaburek fasll 17.30 Ocak başı 18.00 Reklâm programları 19.30 Çeşitli müzik 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük ninlar 20.00 Sarkılar 20.20 Küçük kon. ser 20.40 Türküler 20.55 Küçük ilânlar 31.00 Kısa haberler 21.02 Spor dergisi 21.15 Sarkılar 21.35 Alkatraz kuşçusu 22 00 Erkekler topluluğu 22.30 Erol Pekcan e t z toplulufu 22.45 Haberler T« h»T» durumu 23.00 Solistler v* orkestralar 24.00 Kapanıs. ANKARA İL KADTOSU 14.57 Açılıs 15.00 Küçük konser 15 30 Dansll çay 17.00 Çek Füârmonisi çallıyor 17.4S Dan* müziği 1830 Aksam konseri 19.00 Haftenın aolistl 19.30 Bir aenfonl 20.15 Plâklar arasınd» 21.00 Mozaik 2200 Ünlü »olirt T * orkeıtralar 33.00 Daıu mUzi|l 24 0 Kapanıs. WKaröanaa umutmaslık. pîr^ey ddu ih. • tşe ahnırken doğruluk hakkında dinledlğim uzun öğütlerden sonra ilk görevim sizi anyanlara burada olmadığınızı söylemek oldu. 71 r J J Nerede • Ne zaman • Ne var 21.15 «Şampanya ve Viskiı lesı pazaı 15 te LÜKS: (44 03 80 ı 3 Kardeşe DZUNKAYA : (53 41 43) A. (her gece 18, cumartesi, pa KADIKÖY: (36 06 82) «BerT&nta Kemml (F. Haian). Bir Gelin (F. Girik) zar 15.30) narda Ablanın Evi» perjemMARMARA: (22 38 60) Hong ÜNAL: (44 93 06) 1 Kara Kong Esrar Beldesi (R. İng) Yılan (N. Sesigüzel), 2 As AZAK (22 62 46) «Onlar Er be harie (Her gün 21, pazar ALEMDAR: (22 36 83) Plâjda rnis Muradına «her akşanı 15.30) falt Rıza (F. Akın) MELEK (Eyüp) 21 58 76: 1 Sevifelim (A. Pekkan) 21.15, çarşamba, cumartesi K.ARACA: (44 54 02) Dyandıt 1 3 Kardeşe Bir Gelin (F. YENİ AR: (44 28 51) Plâjda ATLAS: (44 08 35) Anjelik 16.15 de «Hacamat Niyazi» ma Bakanı (her aksam 21.15, Sevişelirn (E. Bora) Girik), 2 Susuz Yaz Saray Yosması <R. Ing.) çarşamba, eum&rteal paznı TENİ &TLAS: (48 65 02) | pazar 21.15 ve 16.15 de. AYSU: (21 19 17) Şaka İle OPERA (36 08 21) 3 Kardeşe 17 matlne) Bos Beşik Bir Gelin BAK1RKÖY TİYATROSU: Har Karısık (S. Alışık) KENT OYNCULAR1: (44 97 YENİ (B. Köy) (71 68 26) putta Bir Amerikalı pazarBtLVAR: (21 35 78) 3 Kar ÖZEN: (36 99 94) Boş Beşik 1 Ekmekçi Kadın (T. Şo tesi REKS: (36 01 12) Anjelik salı hariç her gün 56) Pernb* Kadın (OarşuDtM deşe Bir Gelin (F. Girik) hariç her gün 18) pazartesi ray), 2 Berduş Milyoner 21.15 pazaı 15 ve 21.15 ÇELİKTAŞ: (43 44 98) Bos Saray Yosması YENİ (S Başı) (22 58 92) BULVAJ* l l l t n n ı ümn Ho 18 ve 21.15 te. beşik (Z. De£tnnencioğlu). RENK: (21 15 25) KartaUarın Anjelik Saray Yosması Hüeumu SAHNB (U1V> Orn) roz pazrtesi hariç her gece BMEK: (44 84 39) Alkatraz (44 42 S») 21.15, çarşamba. cumartesi. (49 56 52) Gözlerünl KapaRÜYA: (44 84 M) Lana (Çtp <ENİ MELEK Kusçucu (B. Lancester) Anjelik Saray Yosması rtro fazlfsaı} Tıpina: laklar Perisi) pazar 16.15 te Pazartesl matlne T» suarePazartesi hariç her gün 18 (44 16 5«) Hong TENt UETB (EyHpı (21 55 14) OOHMKN: (44 n 38) Ofls Qelerae <BaO Takutnm Hl SARAY: 1 Cüppeli Geiin (F. Akın), ve 21.15 de Kong Esrar Beldesi kajrest» II. Woud) ce Yolda Glderken Çok K.o2 A;k Orada Ba;ladı mlk Blreej jiau (Puarteci ORALOĞLU: (49 49 35) GülGÜREL: (47 03 94) 1 Kara SİNEMA 63: 3 Kardese bir YENİ TAKSİM (44 31 91) banç ne? geee ll.lS. O&rtvnvaban) (Pazartesi hariç her Yüan (N Sesigüzel), 2 Aş gelin (F. Glrlk) Avint» Kemal (F. Hak»n). SİTE: (47 77 62) Anjelik Saba 17. cumartesi. pazaı 15 te. gün saat 21.15 te cumartesi kın Gözyaşları (M. Nur) pazar saat 15 de) Pollyanna YILDIZ (Beştktas) (47 63 42) FATİH: (22 01 71) «Bozuk IŞIS (Üsküdarl (36 24 93) ray Yosması 3 Kardeşe Bir Gelin SUNAR: (36 03 69) Hong Kong B03 Befik Düzen» pazartesi hariç her pazartesi çarsamba barlç ber 3ün 18 çarsamba 19 M. ZAFER: (44 93 06) 1 G8zEsrar Beldesi gece 21, pazar 15.30 da. İBYA: (55 10 72) Fl&Jd» SÜREYTA: (3« 06 82) Boç leri Ömre Bedel (T. Soray) GENAR: (49 31 09) Havagazı rEPBBAŞl: (44 U S7) P m Sevişeum (A. Pekkan). Beşli (Z. Deglrmencloglu). 2 Yavas Gel Güzelim ear • Puartea Çarsam. Pazartesi hariç beı gece 21.15 tNCİ: (48 45 95> Pl&Jd» SeŞAN: (48 67 92) 3 K»rde?e M • Ctım» • * U de. •» cumartesi, pazar 15, çarşamTl«allm (A. Pekkan). Bir gelin. cBuzlar Çözülmeden» Şen ba 18 de. KERVAN: (48 04 23) Üç Kar ŞEHZADE SINEMASI: (32 68 Dul (Salı, perşembe, cumarOOmTZ SÜTİOKİ CNOtN dese Bir Gelin (F. Girik) tesi 21 de). 64) Plijda Seviielim AKSAHAT HALK TtYATRO OESZAB) (laMnDaı rurmtroK.ONAK: (48 X 06) KartallaSU: (21 î l 19) «KSpru Altı •unda Ke;anlı AIi (heı CSKÜDAR: Cuma hariç (Heı ra Hüeumu (R. Hudson) ŞIK: (22 35 42) 3 Kudefe gün 18, pazartesi 18.15 ve Sün 21 de, pazaı 15J0 da) Mektebi> pazartesi hariç her KULÜP (S. Bası) (22 71 83) Bir Gelio 21.30 d» euma İS T» 18.19 de ıKapının Ardında» gece 31.15, farsamba, cuS VTdeg* Bir Gelin TAN: (48 07 40) Sanrfokm marted p u r , 15.30 da. tSTANBTJL: (44 23 36) Zonkl YENİ KOMEDİ: (44 04 0S) ZJtLE: (44 JS 95) Bos Besik TTJKCA: (11 88 76) 1 Askerı Pazartes) hariç her cHülİMİ» her gün iaat 21 d» LKVENT: («S S5 39> Serlnıll 1 Bir tçim Su, 3 Ay^eeöc UUDTA TtYATBOSU (44 8418) gece 21 15. çarşamba. curatr«Ef« AIİ» «artnoba 14.30 dı. AU« (H. Fnte) Çıü F ı h Kız Çat « • Smemalar : Tiyafrolar: Beri tarafta, Yan, sersemlemiş, aptallaşmış gibi oturuyordu. Gozleri, üzerlerine çeküen tentenin altında naanrms yatan Masha ile Hawks'in, kaskatı vücutlanna dikilmişti. Sonunda, Krontz, bitkin, sinirŞiroşekler nâlâ çakıyor, gök leri gevşemiş bir halde, kendini hâlâ gürlüyor; bulutlar, ne kabıraktı, bir an, Masha'nın kireç dar yağmur yükJeri varsa, oldugibi beyazlaşmış yüzüne baktı, ğu gibi dünyaya boşaltıyorlardı.. sonra bu temaşadan zorla ayrıKayıklar hızla yol alryordu... lrrcasına, gözlerini öteye çevirdi, * * * bir kere daha şişesine sarıldı. Şafakla beraber ilk horosun O sırada gözleri Raleigh'e ta sesi duyuldu... kılmıştı. Sınlsıklam esvaplan, Semada, birbirinl kovalıyan, perişan hali, Raleigh'in de ne de birbirinin arasına giren, çarpışan receye kadar bitkin olduğunu gös ve dağılan bulutlar arasından do teriyordu. nuk, soraurtkan bir gün ışığı sü Sakın, bayılayım, mayılayım zülüyor... demeyin, anlaşıldı ıru?.. Siz cer Pırtına diniyor gibi... rah Cığil pedikür olmalıymışsıŞimşekler seyreldl... nız, doktor!... Alın, bir yudum Gök güriUtülerl boğuk boguk için! uzaklaşıyor... Raleigh şişeyi aldı, bir yudum Kayıklar nihayet sahil« yaklaiçti, gülümsedi. Acınacak hal şıyorlar... deydi. Yerli askerler, ciğerleriai dol Halinizi görmüyorsunuz, ko duran iğrenç kokulu sisin tesiriy e» sersem! le harap, kürek çekmekten yorŞişeden, Krontz da sindirs sin gun, son bir gayretla, kayıklandir» lrl vudumlarlft lçH. nı ymnaştırdılar... Haydi artık gidelim, dedi. Hayatlarını kurtarmak istiyorsak çabuk olmalıyız!... Son süratle! Motörler çatırdadı. Tekneler önce geri geri giderek manevra yaptılar, burunlarını PotoPoto'ya çevirdiler... Doktorların ikisl de, yerde yatanların damarlannda donup ka lan kanlarının dolaşımını temin etmek için, ellerini, kol ve ayak bileklerini uğujşturmaya başlamışlardı. POTO POTO Yazan: Erich Von Stroheim Çeviren: Hamdi VAROĞLU Krontz'la Raleigh de bitkin bir halde, Timle Masha'nın kayıktan sahile taşınmalarına nezaret ediyorlar... Sedyeciler, dikkatle, itina lle gedyeleri kaldırdılar, kemerlerine kadar balçıga gömülerek Vrenen'in evine doğru uzaklaştüar. Yan, olduğu yere göçmü?, kımıldamıyor, ağzuıı açmryor, karanlıkta öylece oturuyordu... Uyuyor gibiydi... Askerlerden ikisl, omuzundan sert sert dürttü... Heey!.. Kalk bakalun!... Çabuk!... Bir daha dürttüler, ittiler... Yan'ın başı, gevşek gevşek sal landı... Zenciler, hayretle baJoştılar. Sonra KrontzTa Raleigh'e seslendiler. Doktorlar dönlip baktüar: Ne var? Vrenen'i uyandıramıyonız. Dyumuş! Krontz'ls Raleigh, söylens »fty len« geri döndüler. Kronts kayıga girdl. Oturduğu yerde yığılıp kalan Yan'a yaklaş tı. Eğildi, omuzuna kuvvetle yapışta, onu silkeledi. Uyan!.. Allahın belâsı rif!... Haydi, uyan bakalım! he Bu sözleri, yaradana sığınıp in dirdiği bir vunırukla tamamladı. Yan'ın vücudü, daha göçtü... Yüzünün çizgileri, iğrenç bir ifade ile katılaşmış, bir vampırin kanlı maskesi haline gelmUti... Göz kapaklan örtülü idi.. Ağzı bir karıs açıktı. Krontz, merakla eğildi, daha yakından baktı, göz kapaklarmdan birini açtı: Raleigh! lngiliz doktor, istemiye istemıye onlann yanuıa yakiaştı. Krontz, stetoskopunu Yan'uı kalbine d^yamışü.. Bir süre din ledi, sonra âleti Raleigh'e uzsttı.. Raleigh de dinledi, mânâiı mânâlı Krontz'un yüzüne baktı, başinı falladı. r Arkası paı)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog