Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

25 Nisan ltfttft CtMİHJKlIKT Udi ııııııııııınınnınnıııiiiıııınımııiüinınıııııııııııiiüinniüiıııııiü Uzun ömür ilâcı Bir merâkî Yanlışlık olmasın Iki yeni cephe Şişe spor Yanhşhk olmasın Istanbnlnn meşhnr (nesi meshur G azetelerde,mnbarek şehrin!) Çöp meıelesine degil kı, SS = = = USLANMIYANLAR Uslanmiyanlaı Mir San Fransisken rihibesi (Lanra Gievanni) ™ çogu adalarda bulnnan, Tnnan manastırlarında uznn uzun tetkiklerde bnlnnmnş. Tam 63i manastırda günlerce otnrmug. Vardıgi netice şu: Tnnan rahibelerinin ekserisi çok gtizel kadınlarmıs, fakat, bnnlann yüıde 85 i, bir takım «günahlar» işledikten lonra tövbekâr olup raanastırlara kapanmıslarmış. Dogruya benıiyor. Hatti, yalnıs Tnnanlı defil, her çeşit rabibenin büyük çogunluğu böyledir. Aralarında en iyi bilineni, sonradan «Azi»e» lik mertebesine kadar ynkselen, Kndüs sokaklannm meshnr Maris Magdalena'sıdır. O kadar günan islemisti ki, halk tarafından, her föriildfifü yerde taslanıyordn. Fakat bizi ilgilendiren Tnnanlı rahibelerin gütelliği ve tövbeklrlığı değil, dahs riyade, Tananlı rabiplerin çirkinlifl re devam eden günahkârhğidır. Onlar, bir turlfi, tövbeMr olamıyorlar. Bir San Fransiiken papan ds çıkıp, ynnanlı rahipleri tetkik etmiş olsaydı, hiç sfipheıis, çok onteresan hakikatler çıkardı ortsya!. Uzun ömür ilâcı *** çkl etrafında, bilininls, ötedenberi çok lif edilir. Evvelâ bir «içki içmelt mi, iememeli mi?> n î nakaşan vardır. Hadi onn T.K.G. dostnmnrnn, malfim ve meshur (dest re kelimı haıakatına) bırakabm, Bir de Içkl çeşidi hakkında kennfulur. MeseM, viski çok iyiymiş, kalbe giden damarlan açarsaış. Tersi de rar. Damar ıertli|i yaparmı*. Şarap için de öyle. Dünyanın bn en eskl Içkisi do lif ebelerinİB elinden kendinl kartaramadı. Fakat, tspanyadan gelen bir telgraf haberl, farap etrafındaki mfinakasayı, keıin «larak, bir neticeye ba|lamif gibi göriinayor. Orada yapılan son tetkikiere gire, sarap içenler Içmiyenlerden (özellikle, sarap Uçileri dijerlerinden) çok daba fazla yasıyorlarmıs. Bütün ba, birbirine zıt, fikirterden gayenin de, eninde lonnnda, dsha fazla yaşamak oldngu düşünülürse, deraek ki, yaşasm sarap. Güzel bir teıadüf olarak, tam tspanya havadisinin çıktıgı günlerde, Tekel Bakammıs Sayın Ahmet Topaloflu'nan da. bütçe münasebetiyle verdifi beyanat çıktı: Memlekette, bir sene zarfında, 12 milyon litreden çok sarap içilmis. tstih•alâtımız da mütemadiyen artıyormus. Rakı da üzümden yapıldıfına göre, onnn da böyle bir «ömür nzatıcı» tarafı olsa gerek. Tine Topaloflu söylüyor: 17 milyon litre de rakı içmişiz. Onun istihsali artıyor. O halde, ne yapalım, sevimll F.K.G. kendi başının çaresine baksın. Biıden, ikitek, şerefe:. I dair, iizüntülü bir haber çıktu Bilmem gördnnüz = müî. = Efendim. bizim çöpleri deferlendirmek için a; Belediyeye basvurmus olan 14 yabancı firma (ma ~ sallah, ne kadar da çokraus) çöplerimızi kalitesiz bulmns. Adamlar, nzun boylu tetkiklerden son ra, çöplerimız için «bunlardan, olsa olsa, gübre ^ yapılır, başka bir ise yararaaz» deyip çıkmıslar = = isin içinden. ~ Onlar, belki çıkmıslar ama, bizler yine isin Z^ içinde kaidık demektir. Çöpten gübre nasıl ya j j ş pılır? Hrrhalde bir fabrika falan kurmak ieap ^ edecek. Fakat, ne knrulnrsa kurnlsun, meselS ^ simdi mevsim geliyor, tstanbnl çöplerinin yüzde = 85 ini karpnz, • kavnn kabnkları teşkil edeeek. = Karpnz kaba|nndan gübre olnr mn?. ^S Maamafita teknik bir seydir. Olnyormnş ki = •aar yabancı mütehassıslar öyle söylemişler. Ta= pılmasa söylemezlerdi elbette. = Ba arada bir ihtimal de akla geliyor. Sakın = ba adamlar, çöp diye, lstanbolnn açıkta akan li ^ = (ımlarını görmfiş olmasınlar. ^^ Gübre fabrikasına baslanıadan evvel, içi, bir = de bn bakımdan tetkik etmeli. = *** = İki yeni cephe Bir merâkt *** B n patırdı gürültB arasında bir de sakal mesele™ miz var. Hiç gülmeyin, ldeta, bir önernli mesele. Memleket, neredeyse, bir de sakalhlar . sakalnzlar diye ikiye bölüneeek. Bizim matbaada da Ali Ulvi, Mneahit Beser, Ziya Nebioğln gibi arkadaslanmız sakallı. Salihattin Güler de, bir ara sakallıydı, sonra kestl, sakalsızlar eephesine katıldı. Sülün Osmanın hikftyesinl oknmnşsnnnıdnr. SaŞa sola mnska yazıyor, diye adamı yakaladılar. Başı biraz derde girdi, O da «ne çekiyorsam bn sakal yüzünden çekiyornm» diye tnttn, sakalını kestirdi. Evet, sakal deyip geçmeyin. Onın da, kendine göre önemi var. Meselâ, geçen gün, Î.E.T.T. Idaresi, sakal bıraktıkları için iki memuronan işine son vermif. Oranın «iç hizmet tnzüğü» ne aykınymıs sakal. Onlar da tdsreye karjı tazminat divası açabilir. Şimdi. koca bir mahkeme, ba divayı ineelemeklo meşgnl. Demek istediğim bn sakal işine, daha fazla genislevip yayılmasını beklemeden, bir sekil bnlmalıyız. Nerede bırakılır, kaç yasında bırakılır, ne kadar uznnlukta bırakılır; kararnamemi, nizamnamemi her neyse, bir formüle baglamalı. Bn bahiste olsnn, fazla gecikmiyelim. #*# Şfşe Spor S ıvas kSylerlnden bir Tataadaş, çalısmak İçin gittijH, Almanyadan bir terp makinesl fetirmis. Ve, geçenlerde, bn ileti, o ffin gSmülmfis olan birinin mezarına yerlestirmif. •lüleri, Vbfir tarafta, bir takım sarpıya. Hale tâbi tntTTJrorlar ya .. bizimki de, aklı sıra, ba snalleri ve eevaplan teypine alaeak, dinleyeeek, Ve belkl de, kendisi, bir fikir edinip, ona r6rt, hazırhk yapaeak. Hanl, orta ok«l TO IİM talebelerl, lmtihan odalannın kapısına knlaklannı dayayıp, bir ıcyler dnymaya çahşırlar, ona benziyor. Halbnkl, bosnna zahmet. Bu is için teype flIftn Ifiznm yok. Biz kendisino ne (•rnlacafına dair yeni ve knçük bir misal verelim: Üç gün evvel cenap hadndnranzdan gelen bir hacı otobüıünde çok miktarda (külliyetli) kaçak halı ve feccade bulnnmoş. Gümriikten kaçmak için hiç bir hacı bnnlara sahip çıkmaraıs. tşte, meselfi, ba soralnr. Ve, ötedeki teskilât. bizim gflmrfik ve polise nazaran, çok daha baska tflrlfl oldntnndan, hanci haeının kaçakçılık yapmak Iftediği, şıppadak anlasıhr. Sonrs ne olnr? Orasını bileraeyic. Zaten, xannederim, Sıvaslı, meraklı vatandasımızın teypi işdahi olsaydı, ba tafsilâtı alaraazdı!. İ ye çki için «sisede dnrdnfn gibi dnrmas meret» dibir lif vardır. Gerçi crası Syledir ama, biıie, içkisiz sişeler de elde dnrmnyor. Kendi aramızdaki maçlarda, artık alıstıgımıs için olacak, fntbol sahalanna atılan siseler n e aelesi fistünde pek darnlmnyordn. Geçen bafta PoMekizliler gelip Ankarada milli maç yapınca bn çirkin konn yine tazelendi. Görenler anlatıyorlar vo yanyorlar: Tagmnr gibi sise yafmif sahaya. Bajhnp eıfırmayı, eosmayı, nnmayis yapmayı, tezahürat yapmayi, hatti seyireilerin (oyancnlann degil) birbirleriyle kavgaya tatuşmalannı, hepsini anlamak mümkfin. Maçtır, aeyeeandır, filân . Ama fntbolcnlars fise fırlatmak niye? Geçenlerde radyodan bir maç dinliyordnm. Spikfr sahaya pek cok sise atıldıfından oyuneuların kenarlara eidemediklerini «öyledi. Hatti, maçı idare etmekte olan yabaneı hakem, bir ara, stvtrcilere eileriyle isaret ederek, fise atmamalarını rica etmeye mecbnr elmns, Ba siseleri birisinin kafasına rastlasın da ovunea kan ve revan içinde yere yavarlansın diye mi atıyorlar?. Cidden ayıp sey. Dedifim gibi bir stadda her tfirln «österiyi anlanz, hoş görürüz ama, gaddarlıgın böylesine akıl erdirmek. dotrnsn, gâçtör. ofrosnna isterseniı evin sahibi Mahbftbe Hanım | idi. Mesot Beyin pek esamisi okanmazdı. Ama para pnl, servet, apartman, araba Mesut Beyindi. Ne var ki adam para zornyla yfikselmisti. Aslında kendi de bnlnndngn «irtifa» dan memnan defildi. Mütevazı bir hayat surmek isterdi; ama Mahbube Hanım oralarda değildi. Mahbube Hanım bir öğretmenin kızı idi. Mektepta arkadaslık ettiği zenrin aile kızlarını göre gSre bir «Lfiks hayat» yaşamaya karar vermişti. Bnnnn için de kestirrae col zengin bir izdivaç yapmaktı. Mahbube gerçekten «üeel bir kızdı. Babası kırmış sarmıs: bir yabancı mekteoinde okntmnstn. Gfinfin birinde Mahbubeyi bir tasra eenjininin oğlnna istediler. Çocn|nn iyi çocnk oldnfnno tıerkes «öylüyordn. Baba da zengin. Mfibalâğa olaeak >al Bir gün bir yere gidecekmis, otobuse binmis.. otobns kalkmamış. Ne bekliyornz? demis. Vakti gelmedi mi?. Vakti geldi ama a|am miı$teri gelmedi. 4 kisi ile koskoca otobns gider mi?. Deyince: Kes hepsinin biletini benim hesabıma! demii. Bnnn diren adam iste bizim Mesndnn babası Hacı ökke«! Hacı ökkes çok iyi bir adamdı. Ama bir kanaati vardı ki; oknyan adam para kazanamaz. Bnnn her yerde söyledigi gibi oğlnnda da tatbik rtti. Ortayı bitirir bitirraeı çekip yanına aldı. Ne var ki Hacı ökkes akıllı adamdı. Bn oflan bn kafa ile zengin olamaz, inancına vardı. Bir akıllı kız almalı bnna!. tki okfize bir sapan veremez bn! dedi dnrdn. Çünkü Me*nt iyi çoenktn. Çok hnsnü ahlâk sabibi idi; gelgelelim aklı pek erik degildi. Hele bngünkn hayata kendini ve ömrünü ayarlayabiieeek kabilivette değildi. Haeı ökkes'in Nail Bey adında eski hâkimlerden bir avnkatı vardı. Hemen her derdini ona açardı. tşte Mahbnbeyi, Mesnda başgöz eden bn adamdır. Gerçekten de ba izdivaç her ikisi için de iyi olmnstnr. Mahbnbe Hanım igtediği tibi liiks bir hayat imkânına, Mesnt Bey de kendini sosyetede tanıtacak bir ise sahip olmaslardı. Ne var ki; ikisl birbirinin pek de knfvü dtğildi. Tani dısanlanna göre her şeyleri olan bir aile» relgelelim.. birinin dediğinl atekl anlamıyor, birinin yedifini öteki tadamıyor bile. *** Mahbnbe Hanımın dinerleri meshnr idi. On beş gnnde bir aksam yemefi verir, sosyetenln yerli yabancı ileri gelen söhretlerini gmp gmp davet ederdi. Gerçi ev sahibi Mesnt Beydi. Masrafı o yapar, parayı • sarfeder, Iâkin zavallımn adı sanı anılmaz, herkes: Mahbnbe Hanımın dinerlerinden bahsederdi. Mesnt Bey de ba lâfa alısmıstı. Ahbablanna: Bizde bn akşam yine diyne var, diye söylerdi. Herkes de bnna alısmıstı. Hatti bn dinerlerin «devamlı» larından yaslı bir Fransız profesörfi «Mahbnbf» nin adını frenkçe telâffnza nvdnrarak Ma ponpe sekline «okmu«, ideta kadının ismi Ma ponpe kalmıştı.. o kadar ki; Mesnt Bey bile artık.. Bizim Mapnpe diye konsere nymaşta. Adameağızın rolü zaten sofrada evin erkefi olarak bnlnnmaktan, masraflan görmekten ve mfimkün mertebe lifa karnmamaktan ibaretti. Mesnt Bey hayatından merannndn. Bn «diyne» ler vesilesiyie insan tanıyor, malumatı artıyordn... Bn dinerlerin çoğn mnzikat yani mnsikisinaslara. bazan Teuamlara, bazan edebiyatçılara verilirdi. Mahbnbe Hanımın Batı ve Do£u mnsikisine merakı vardı. Anneti alafranga keman çalardı. Babasınm ise bestelenmis biriki şarkısı vardı. Tabiî babadan, anadan mal kalmadıysa da Mahbnbe Hanıma ba mnsiki sevgisi bol bel intikal etmiştl. *** O akşam da vine mnsiki gecesl idi. Bir kaç alafrangacı, bir kaç alatnrkacı davetli idi. Temekten evvel mâtad oldagn fizero biraı aperitif alınmıs. hanım İki viski. Mesnt Bey de mntadı hilifına ac tane Tek rakm içerek havli nevelenmisti . Temete Mahbube hanımın dine'leri Yazan: Burhan FELEK otnrdnlar. Her yemekte, tabajiyle bnrnn bnrnna otnran o sessiz sadasız Mesnt Beyin dili çözülmüstü... Etraftakilerle konnşuyor, sohbet ediyordn. Mahbnbe Hanım da bnndan memnnndn. Kaç defa : Mesnt Bey! Temeklerde hiç afzını açmıyorsnn canım:. Havadan, sndan. yemekten bir seyden biraz bahsetsen ne olnr?. Hanımcım. Bnnnn adı diyne defil mi? Ben de diyniyornm diye cinaslı lâf etmisti.. araa o aksam mfistesna bir se\rzpli|i tnttu Meseli sotraya bir sis kebabı gelmisti. Alaturkacilardan Nesim Beye ddnüp: Nesim Bey.. hani sizin «Cigerim kebab olnyor» çarkısındaki kebap bn kadar ynmnsak mı? diye sordn. Nesım Bev gayet mvhafazakâr bir bestekârdı giilümsedi: Havır beyefendi. Bizim kebap kovnn etinden degildir, drdi. Mesnt Bey çüldü: Aman Nesim Bey.. sen de kebaptan heç çakmıyorsnn! Bn koynn eti deeeel! Knzn eti 15 kâğıt verdim okkesine. Mahbnbe Hanım: Mesnt Bev böyle sakalan sîz hiç «evmezdiniz .. Sevmezdim ya!. Tine de sevmem; ama kebabı severım.. «Ciğer kebap oldn..» Bizde de yanık sarkılar vardır.. öyle deeel mi Mapnpe?. Mahbnbe Hanım gözlerini açtı.. Mesnt Beye baktıve sonra yanındaki zata sordn: Ben Verdi'yl pek severim .. Çünkü başka bir letafet vardır, nefistir doğrasn .. Sofrada eski Hariciyecilerden Tnrhan Bev isminde bir zat vardı. Bütiın hayatını nflkte, einas ve hieiv ile harcamıs, hattâ kariyerini de bn yfizden bozmnş bir adamdı. Bn dinerlere nadiren gelir ve Mesnt Beyle, Mahbnbe Hanırala biraz sakalasırdı. O aksam onnn da bir iyi gün a idi. Mesnt Beye sordn: Mesnt Beyefendi .. Verdi hakkında satıâliniz ne bnynrarsanaz? Hangi verdi?. Allah verdi... Ha!. Toptancı .. Eyi tnctardır; ama eli sıkıdır. GülfistBler.. Mahbnbe kızardı.. Tnrhan Beyefendi!. Tine zalimlije başladınız.. Aman Hanımefendimiz.. Mesnt Beyefendinin ba tjüzel sohbetlerden mahrnm olmasına bir sebep bnlamıyornm.. Ama Verdi'yi.. Ne yapsın Hammefendü. tanıdıfı bir Verdi aradı, bnldn. Bendenis de Verdi'yi hiç sevmem„ Nevazilli bir adammış.. Zaten eserlerindekl aksınk sebepleri bnndan 1leri gelir. Bötün hayatmda 18 bin defa aksırdifım tesbit etmisler (Gülerek) Aman Tnrhan Beyefendi!. Adamı mab»fttiniz.. Kimi Hanımefendi?. Verdi'yi .. Ne mnnasebet Hanımefendi! Teeddüp ederira humrn aliyenizde Verdi'ye ilişmeye» o bir biçaredir. O ıırada ortaya enginar geldi.. zeytinyaglı. Güzel biı yemek.. Hafıı Recep adındaki alatnrka üstadt... Efendim ençinar çok haysiyetli bir sebzedir. Nı bavaralar Mesnt Beyefendi? diye mevzna de|işt)rmeı lstedi .. Mesat Bey: Haysiyetli olraayıp da ne edecek?. t'ç lira verdim tanesine Ama pek güzel olmnş . Afiyet olsun.. ben enrinan çok se\rrim.. birrz pahalıdır ama adamın kanını temizler. Hafız Recep Efendi lâfa devam etti . Enginardan aklıma geldi. Bestenigâr'dan hoslamr mısınız?. Heç yemedim bnra yemegi mi?. Gfllmekten Nesim Beyin yedifi yemek genzine kaçtı öksürük, tıksınk adam yerinden kalktı» hor<w lar gibi öttfl arkasına vardnlar... Tnrhan Bey dayanamadı: Hanımefendi, dinerler çok enteresan olnyor, hattS boğnlma vakaları falan gibi hidiseler bile rnümkün... Mahbube Hanım tekrar kızardı: Tnrhan Beyefendi! Mesnt ba aksam biraz keylf.. onnn kasnrnna bakmayın. Hâsâ!. Ciddî söylüyornm, çok enteresan olnyor. Acaba mnsaade eder misiniz kendisine bir sn^lim var t Mesnt Beyefendi.. Şen Dnl hakkında ne düsünüyorsnnntf, Tnrhan Bey kardasım bnna bnrada konnşmıy»» lım müsaade edersen!. Mahbnbe Hanım içerledi... Neden Mesnt Bey?. Tnrhan Beyin snaline niçln ee%ap vermiyorsan? Sen de artık Sen DnPu, Tarasa'yı tanıman lâzım! Her gnn likırdısı geçivor.. Mapnpe knsnra bakma!. Benim bngünkfi aklım •Isaydı yarasa da, yaramasa da bir sen dnl alırdım tlyatorada gördfikten sonra içim eız etti; ama çi fayda!. Mesnt elden gitti bak, bak... Tnrhan Bey şn böre(in.. yajhna bak insaf be.. bnra yağkapanı mı? Gelgele* !im bizim aşçıya afnatamazsın!. Ne dlyorsnn hafıı efendi.. pesenkerani mi idi o yeme&in adı?. Hayır Mesat Bev.. Beyati .. Ona tanınm.. Hayatinin kardaşı olacak.. Balıkhanede çalifirlardı. Eyi çoeaklardır. Herkes snımnşta.. Mesat Bey konnşnyordn... Ne snstnnaz yahn!. Temekte snsnlnr mn?. Konns•ana Müsyfl Paskal bn senin adında.. evlere şenlik yahn I. Ha! Baban sağ mı?. Tek. ölmüş . Topragı bol oisnn.. bnla bnla bn adı mı bnldn.. senin Paskal neren?. Ağzı yüzn yerinde bir adamsın. Tok<am mektepte arkadaslann mı taktı bn adı sana! Paskal.. Paskal da ne demek . Tok bn baska Paskal.. Baskahn baskası olur mn?.. Müssü Paskal?. Paskal. pas'laldır iste, bana biri Paakal dese alimallah şu sürahiyü. Diye snrahiyi eline alırken önündeki bardağı devirdi. Uian snlan döktnk, diyerek: Snrahiyi Turhan» verdi.. ve o sırada: Amanın bana bir fenalık geliyor, diye yerine çöktn . Tnrhan Bey de elindeki snrahiyi Mesnt Beyin batına dökmeye başladı.. Mahbube Hanım: Aman Tnrhan Bey, ne yapıyorsnnuz?. Hanımefendi, tnücerreptir. Kendileri fazlaca içtiler ve yediler, Her ne kadar melekâtı akliyeleri yerinde ise de vagotonik bir kriz .. Hab bakınız açıldı.. Mesat Bey gözlerini açtı... Elhamdnlillih! Bir şey degil, gözlerim karardı birez.. geçti şnkür^ oglnm getir sn" haa!. Ben elbise defiştireyim.. yogsam yagmnr ma yafdı?. Adamı kaldırdılar.. odasına götürdüler.. misafirler d* az sonra dafıldılar.. ertesi gün Mesud Bey kendine geldi t •nı Mahbube Hanım artık bn acayip dinerlerden vaz !•••••••••••••• •••• ••••••••••••••••«•••••••••M' PINARHİSAR ÇİMENTOSU Kullanınız (Bastn 6326/4449: •••• Insaatlarınızda Ustün Kaliteli DENIZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1 İçinde «çocuk bayramı» yapılan yılın on iki parçasından biri (iki soz). 2 «An duygular içinde bulunan çocuk sahibt kadın» anlamma iki löz. 3 «Konuk olarak kabul »t!» mânasına karma bir emir. 4 Baçlıca besi maddelerımizden biri, ctek beygir» mânasına iki soz. 5 Tersı «ürlatan» anlamınadır, ilerimızdeki yönumuz. (Basm 5579/4481) 6 «Kederi henuz yem» karşılığı ıki soz. 7 «Bırıni söz kalabalığı ile isınden alıkoyan» manasına iki IÖZ. 8 Dağ kovuğu, ctoprağı karı;tınp altüst et!» anlamma bir Mariey yer dosemeleri zengin renk çeşitlenle M2 32 TL. emir. 9 Bir gün önceki yirmi Avrupa Filinkoti ile. Alemiyum profil çe?itleri Asansör, kabinleri vitrinler VA Telefon: 48 56 42 Cumhuriyet 44855 <*ort taat. ttt***A4*AA*****tÂ**AÂâ*t«*Ât«***>t*AA*Att***At*tt«tn«AAAAAAAt*1 TTJKARIDAN A Ş A & T A : Seyir v* Hıdrografi Daire» Bafkanlığmdan biidirilmi$tir. DENIZCHJERE VE HAVACILARA 40 SAYHJ BILDİR1 26 ılâ 30 nisan 1965 tarihierinde 09.00 ilo 12.00 va 13.30 llo 17 00 saatleri arasuıda aşağıda »ınırlan bildirilen saha ıçindo seyretme, demırleme, avlanma v« bu «fl^anin 1300 metreye kadar olan yuksekliğı, can ve mal emniyeti bakımından tehlikolidir. KARADENİZ EREGLİ 1 inci nokta: £.5826 No. lu ÖLÜCE FENIRİ. 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 26 daktka Kuzey, Boylamı 31 derece, 41 dakika Doğu, 3 uncü nokta: Eniemı 41 derece 32 dakika Kuzey, Boyiamı 31 derece, 19 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey, Boylamı 31 derece, 13 dakika Doğu. DENİZCILERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. SOLDAN SAGA: >••• • •aı • •*ı • •«• • •«« • ••• 25 Nisan 1926 tarihli Cumhuriyet'ten :::: ENVER PAŞA KISKANMIŞTI 25 Nisan, Urlhimiıd* muhim bir (ündur. 25 Nisan, Harbi Umnnüde(Birlnet Clhan Harbtnde) İnciliı ve Fransız ordularuıın Çaaak» kale Boğanaı nptctmek lçU karaja asker çıkarttıklan, fakat «ahUo nkısıp kaldıklan fttndttt O zaman Enıtr Paja'nın kıskançlığı yunınden bu muhlnı ol»y reırai teblislerin utırları arasında gizll kalmıştı. Buffünü ise tncilİ7İ^r bile kntlarlar. Niçin, Karaya asker cıkartnnya mnvaffak nldnklan için. Ama biz onların yenfhnis olarak gitmi] olaıalarını hatırlıyarak bn tarihe ehenuniyet Termemi'iiz. S«bcbl ise Envn Paşa'nın Gaıyi'yl kıskanmasmdan baska bir sey dafclldir. 25 Nisan günantin tentl İBgilizlere değil, Türk ordoıuna v* G«Ubolu'da Uk defa tstanbul'n knrtarmif «Ian Gazi'ya altttr. llllllll İstanbal Umum Sigorta Anonim Şirkelinden: 31 Mart 1365 tarihinde alelid* surette toplanan hıssedarUr Umumî Heyetinde alınan karar gereğince, Şirketimiz hisse senetlerinin 40 No. lu kuponlan mukabilinde 3/5/1965 tarihinden itibaren % 25 temettü tevziine bajlanacağı hissedarlara bildirilir. DOKTOR Tarık Z. Kırbakanî üert, Sae to Zlhreri Uastahklan MttchaMisı tsusla) Cad Parmafckapı No 86 Tol 44 1U 13 ğ § ş İ İHıal Malı Mariey ve Alemiyum Profil KATIP Pasomu vo OrKo girlş kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. OSMAN SOTLU nâncılık: 4639/4500 (Cumhuriyet: 4494) rPrrıkaa>ı 1Î4 BOZKIRDAKI ÇEKİRDEK Bozkırdald Çekirdek 385 386 BoztardakJ Çckirdek ökke», bayrağı acele indirip topladı. Direğe amn p bağladı, malayı alarak çuknrun üstünü örten çimentoyu saplamaya giristi. Dumanlı Boğaz Köy Enstitüsüniin bayrak dıreğl, Kesis Dozfinün bafrına dikilmişti kl, «düşmanlanmızda durnan arttıran ünlü Yavuz gemimizdn direği kaç para . » Esef böyle düşünürken, çesmeden akacak suyu hatırladı. Kimseye sezdirmeden yürüdü. Koca cesmeyi, mtidür bey, nedense buranda bezine sarmıstı. Esef, firkek bir hayvan kolluyor gibi çeşmenin çevreainde dolastj. Su sesini alabilmek için solnklannı tutarak dinledi. «İster misin Deli Dervis bornlara bir oynn oynasın da, tSrende müdür bey muslnğu çevirince su akmayıv«r«in? Rezillik ki, adam utancından ölse daha iyi!» Gülüp dunırken, bu işin sakaya gehnediğini anlayıp telâşlandı. Tıldın bulup meseleyi açmak geldi aklına önce, sonra, Murat Eğitmene söylemeyi daha uygnn buldu. öğretmen çadırlanna kostu. Mnrat eğitmeni göremedi. Bekdr hneh hızb geçiyordn. Esefin sorusuna durmadan karşüık verdi: O m â l öğretmenle depoya Indiler Aga... Teni giyun çıkaracaklar tören için... Neye aradın Mnrat ağamı?. Esef, elini sallayıp yürüdü. Çeşmento ardını dolandı. Kunsenin kendisiyle ngüenmediğinl anlayınca, burandayı aralayıp giriverdi. Baranda gevşekti ama, içerial karaohktt. Mualnklardan birini tuttn, kötü bir iş yaptyormnş giM bınl hınl soradugnndan snynn sesini alamıyordn. Bir an «oluklannj keserek dnvara kulagını dayadı. Çok sfikiir an geliyordu. Borulara birsey olmannştı. Birden, dayanılmaz bir susnzluk sardı içini, üst fiste yntknndn. Musluğn yavaşça açıp iki rudum içse kıyamet kopmayacafını biliyordn ama, törenden Snce soyn akrtnumn Mndür beye saygısızbk olacağını da kestlrlyordn. Blraz debelendi, yüregiyle bognsta, «H8«t oflam! Törenden Snce yalnsık abnaz! Tutkundu Neden yakı»ık almannıs?.. AW»>»«« sayv... Sn vermek aevap... Sevaoa girer çesmemiı, kötü mfi?> Musluğu çevirecekken vas geçti. Dısan çıkmadan önce kafasını nzatıp «Gören var mı?» diye iki yana baktı. hoplayıp çıkö. Susulağu geçmisti. ömer eğitmenin yattığı çadıra gürültu etmeden yaklastı. Fukara Ömer uyanmıs cıgara içiyordu. Merhaba egitmenim, çay gelsin mi? Sagol Esef!M Beldr geüreeek! Hırpalanmış suratmdan ntangaç bir gniüınseme geçti: Neye daldun bilir misin? Dnn gece Şirini basıp beni almayaydınız, simdi kollanm bağh kasaba yohında sürünmekteydim. tçini çekti: «Kan milletine inan olraaz» derlerdi. Kulak asmazdun. Benden sana ögüt, arkadaa, bundan böyle kanların «Allah bir» dediğiM inanma! Herkes, Osmanlı kan bilmeı mi, su Sultan kahpesini Tosya toprağmda .. «Ulan, namnssuz!» desem. . Nasıl çaldın bu karayi bize? Türeguı snnca«ık sulaınadı mı? Birden irküdi: Neye guldfin Esef?.. Tok gttlmedim!.. Güldün! Neye güldnn? Sftylemedin mi kflserlm!. Şartolsun küserim! Esef bir sıgsra yaktı, üd çekip avucuna sakladı: Tok blşey!.. Var! Demedin mi, ohnaz! Kara mı çaldı sana Tanığm Snltan?. ömer eğitmen, s a | gözü kapanmış olduğundan sol göziinö korknTİa kirpıstiTdı: K a n elbet.. Kara çalan kan, Duraliyt dams ne diye göndermekte baskından «onra?.. Neden «nikahı kıysın! Zeynel atatn bmkaeak! Ben konustnm» demekte? Kim dedi «ana bnnn? Snltan kahpesi mi?. Kim dediyse dedi? Yazan : KEMAL TAHİR Boztardaki Çekirdek 387 Aman Esef! Amanı bilir misin! Mndür bey duyarsa... tlle Emine öğretmen dnyarsa bnralarda hiç dundnu»! Kim dedi arkadas? Bırak künin dediğuıi^ Aklımm ermedigi, kannın sendo fönlfl Tarnu? da bu rezilligi neden yaptı?.. Nikâhlayalım diye .. Hey kan miUeti!.. Akü mı su!.. Zeynel namussuza, diyesi ki, «Bnnun seni nikahlamafa niyeti yok!.. Basalun ki zorlayabilelim!» diyesi .. «Ulan kahpe» desem, «Ben mi dolandım senin ardmda?... Hayır... Kancık it gibi, gelip sürtünmedin mi?» Allah tanık.. «Git bacım .. Belânı bana sürme!.. Eğitmen lasmına böyle işler yarasmaz. Bize kurpta yemin verdirdi Müdür Bey, harama uçkur çözmek bizim zagonda yazılı değil!» diyerekten, çok yalvardun. Cıgaradan derin bir nefes çekti: Ama yüreğime doğdu, inanır mısın! «Gel açma kapıyı bu gece, yüreğimde sıkıntı var!» dedim ben bana .. Sabahtan başladı, «kapıyı sürgüler de, uyuya kalmısım, duymadım tıklattığmı, dersen, keyfine..» dedi. Oğleyin geldi. «Cnntmadın ya, oh ömer, lsteğimi kursanmda koyarsan gerisini kendin düsnn» diye sıkıladı. tkindiyin, yunacak çamasırlar bahanasına geldi bir daha «Aksama... İnsan yatsıyı kümaya gidince... Sakın, yemek memek yersin, küserim. Tavuk sövttsü aaldın» dedi. «Beni her zaman bu tavda bulamazsm koç yiğit ömerim, bilmif ol!» diyerek kamımın etini avuçladı namussuz... Biraz düsnndn: Müdür Bey sordu mu, «Snltanla arasında gereektea bişey var mı, yok mu?» diyerek? Sormadı: Sormaz! Çünkü «vardı» diyen olsa da Inanmaz. Neden mi? Kisiyi kendi gibi bilir do ondan . Tamam! Inanmas evet!.. ülan kan milleti!.. 9oneaeık aaal araınayscaksuı karüarda arkadas!. ( «'«M rar) 1 Moıtra olmak üzere yapıl mış şey. 3 Müsaade koparan (iki • • : ! soz). 3 Kadmlann güzel görunmek için yaptıkları, eski Türk musıkisi araçlarından. 4 Zencılerin oy hakkını tam [jjj mak istemiyen Amerikan eya • :İS leti. 3 Siir :•••• ::: lerinde herkesi yerdiği için sonunda başı kesi len büyük Türk sairi, iteriye doğ ru süren. 6 Dflnkfl btümacaBrn «Birdenbire fırhalledilnüı ı*kll ç a veya baska bir araçla yapılan düzeltme ve güzelleştirme isi» manasına iki sdz. 7 «Ortahğı ikiyt bölen alev» kar sılığı iki soz. 8 Trsi «birinin kisıliği hakkında bilgi sahibi ol!» •«•• anlamma bir emirdir, efsane kahramanı «Rüstem» in babası. 9 •••• Bir renk, iki vasıtayı birbirine sı ••«• kıca birlestirmek için yapılan. t Haval adalanmn «a buyiik dağı oluo Eİrvesl dainıa karla örtülu l>alonan Mavnalna hirkaç gttn önca feTerana baslaraıstır. 14675 kadem yiikseklitindeki bn da£ 1861 sen«. sinde de faalijete geçmis eski bir volkandır. Bir nehlr haline felen lâvlar dağın eteklerindekl bir kaç körö raknıs, bn arada dokflldfltfl yerde de denizi bir kae metre n e safpre kadar karnarmıstır. Velkanın tahribatını tncelemek icin haralanan tayyareler haraırtin fazlalıfı y«znnd«B vaslf* KBremeıniflerdir. Bir yenardağ etti TÜRK OCAKLARI KURULTAYI Hamdnllah Snphi Bey ftamazan sona erdi ŞebnmaneH (Belediye), Ramazan BUnasebetiyle ıtnema ve tiyatrolann uat 2 ye kadar açık kalınalarına Izin vermişti. Ancak Raraazan ve Bıyram n ı u erdiğinden Eraanet normal procramın Utbikine karar rermistlr. Sinemalar saat 23.30 a, tlyatrolar !se 24 e kadar açık kalaSileceklerdir. ) HATA REJİMDE Mİ? î | PETROL )NtÇtS SAVAŞI i \ TOPRAK •••• • • • « Türk Oeaklan KuruUayı 2. umııml içtimaıını diın saat 10 da akdetmtjtir. Ziya Gokalp'in hâtırasına hür. meten ayakU bir dakütahk ihtiran» vakfesinden sonra muzakerelere geçilmistir. Biga Ocağında erkcklerin kadın kıyafetinde dans etmeleri meselesi uzerinde tartışmalar yapılmış ve ba arada Turk Ocakiannda dansedilip edilmemesi fizcrinde d» durulmnştnr. Ramdullab Snphi Bey bn mevznda yaptığı konuşmada ıdansın nezih bir eğlencc olarak «caklara firmcsi. luzumuna ijaret etmistir. REFORMU VE OLAYLARIN YORTJMU BUGÜN ÇIKAN FORUM DERGlStNDK Forum parasız kitap veriyor P. K. 131 Ankara . 100 kuru» Cumhuriyet 4493 KAYIP Hüviyetiml kayberUm. Hükünuuzdur. Lcm] Kabardaî bir muharrir yazar aranıyor. Bu şahıs kabarda Hsanmı mükemmel bilmekle beraber, tecrübeli muharrir veya kabiliyetli yazar ohnahdır. Ruacayı da iyi bilmesi sarttır. Boyle bir sahıs Batj Avrupadaki bir rtdyo tarafından aranmaktadır. Yüksek ücret •« diğer imtiyazlar temin olunacaktır. Yalnız yukanda zikr olunan yasıflara vakıf sahıslar nazara alınacaktır. Hal tercümesi ilo murac«atın ajagıdaki adrese postalanması rica olunur: W O 18 684 CARL. GABLER WERBEGESELLSCHAFT MBH., 8 Münehen 1, AbhoUtch, Deutschland. (Basın 6062/4482)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog