Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHCRtYET 25 Nisan 1965 ObİA01ıİOSICA GİIÖIİR Anzakları 50 yıl önce dövüştükleri Türkler karşılıyor Anzaklar bugün ÇanakkaledeL saçlarının çerçeveledıği derın hatlı yuzunde mavı gozlerını aça aça konusu\ordu « Evet» dıyordu «Turklerle harbetmemn ne demek olduğunu bır bılseler!» L'teğmen Sulhavan Yunanlılardan bahsedıyordu ve devam edı\ ordu « Bngunkü Tunan nesılleri Turklerle harb etmenın ne demek olduğuna babalarından sorsalar, bılemedıklenni bıraz da bızden öfrenseler inanınıı ki Ma kanos denen sahte din adamını tekme ile deniıe atarlar!.» Usteğmen Sulhavan tngıltere Hukumetının Kıbrıs tutumundan da «ıkâyetçı ıdı: « Nasıl olur anlavamnornm? tngiltere gibi asırlardanberı politıka hurriyetıni dflnyaya kabul ettirmiş fiyaset kurtlan memleketı Kıbrıs gıbı konvda daha politıka çıraklıfı devresıne erısmemıs Amerıkanın acemı hareketlerine kendini tâbı kılarUr?j» Mr Sulhavan daha çok konuşacaktı, daha çok dert vanacaktı, fakat vanına gelen bır başka 6iper arkadası koluna gırdı « Hey John! Bak gel bizım sipere el bombası atan bır Turk arkadaşla tanıstım, onn «ana tanıtavım.» Madalyamırehinmiecleyim? Şehrimizin Anadolu yakasında ilk Atatürk heykeli, Kartalda dıkılmıştır Tamamen Kartallılann kendı aralannda topladıfı paralarla Kartal meydanına dıkılen heykelın açıhş törenı, 23 Nı «an Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayraınında yapümıştır. Tstanbnlun en böyfik b#ykeUerinden b ı n olan yenı Ataturk heykelinın açılış kordelasını Vah Nıyazı Akı kesrruştır. Heykel 4 metre 30 santün boyundadır. Torende a^Tica, b a a mıUet\ekıllerı, Kartal Kaymakamı, Beledıje Başkanı ile davetliler hazır bulunmuştur Ote yandan, dun b i n Üskudar Hacıselımağa ilkokulunda, dıgeri de Ejiipte olmak uzere ıkı Ataturk aıutı daha dıldlmiştir. Anadolu yakasında ilk Atatürk heykeli Kartalda dikildi Selâhattin GÜLER Kalbınin uzerındekı altın madalyasını gosterdi. Bir an uzaklara, çok uzaklara dönmüstü 18 Fırkayı düsUndü. Hücum taburunu gozünün önüne getirdı. Cep heden cepheye koşmuştu Milli Mucadelenın Salıh onbaşısı hâla o onbaşı ıdi Üzgündü şımdi. 65 vaşında olmasına ragmen dinçtı de Fakat çaresizlik içınde kalrruştı Ondan uzgündü yoksa hiç bır şeyı yoktu. Hucum taburunun kahraman mbaşısı Salih Avcı, M1U1 MUcaJelede cepheden cepheye koşnuştu. Harb bıtmıçti Fakat o ıne koşuyordu. IKt DEVRİN ONBAŞIS1 Bılecık cephesinın alıniîinda bır şarapnel onbaşıyı yere yık mıştı Yümadı Sılâhını kımseye vermedi. Surunerek cephe gerisıne kadar geldı Arkadaşları onu hastaneye kaldırdılar Tedavı gordtı tstıklal madalyası aldı. Geçınmek ıçın çahşmak gerekırdi öyle yaptı tstanbula geldı ve Temızhk Işlerlne gırdı. Bura da da onbaşı idi. Hücum Tabu runun onbaşısı çopçü onbaşısı ol muştu tstanbulda ŞtMDt NE OLACAK? Ortada bır gerçek vardı Salıh Avcı artık terhis edilmişti Ne reden mı? SdylıyeUm, çöpçü on basıhğınd&n. Yaşı 65 oldugu Içın ışınden ayırmışlardı madalyah onbaşıyı. Kara kara dusünüyordu Bir tekaut maası bile yoktu. Istıklâl Harbınd* de yaralanmıs tı Yatrıgı Bılecık hastanesındekı kayıtları kaybohnuç, hakkını aramış, fakat madalya aldıgı halde kendısine son günlerde geçınebilecek kadar bir maaş bağlatamamıştı. Hep işlen sünincemede kalmıştı. TEKRAR... Gozlerını gerüere çenrdı Kırpıkleri nemlenmıştı Konuşmalc ıstemıyordu sankı. Bir sandalyeye oturdu: «Bir şeyinı yok evlât. Ama yas geçti diyorlar. Kad ro yok diyorlar. Onbaşı n« yapsın?» dedı Kendısıne «Tekrar bır harb olsa.» diyecek oldum. Hemen atıldı «Tekrar glderim Daha kuv vetli olarak. Hıicum Taburunda, Hücum Taburunda. Orada olmak istenm » Kulagını kaçuü, hucum borulannı duymalc istercesine kulak kabarttı. Tekrar madalyasmı nasırlanmış avucu üe örttu: «Bütun varlığım bu. Bunu da rehln ml vereyım? Ne yapayun bılmem kı» Çahçmak ıstıyordu ıkı devrin onbaşısı Çalısmak ısüyordu tsmıtin Orhaniye koylü, 18. Fırlcanın Hücum Taburunun onbaşısı. Çalısmak tstiyordu Istanbul Temızlik Islenndekı çopçü onbasısı . Hücum borulannı beklıyordu .. TÜKKLER'in kahramanca madafaası ve muttcfik dc\let kuvvetlennın inatçı taaruzlariyle, tarıhin en kanlı savaşlarına sahne olan Çanakkale bugün, butün dünyanın ılgısıni, yenıden uzenne çekıyor. ÇLNKL bugun, Turklerin par lak zaferler yarattıklan Çanakkale'de a#ır kayıplara uğrayan ANZAC (Avustralva Yeni Zelânda Orduları Birlıği) mensuplanndan hayatta bulunan 350 eski muharip, sılâh kuvveti ile çıkamadıklan topraklara, dostça çıkacaklar ve o raroan kendilerivle vatanlan için kahramanca dövuşen aynı muharipler, bu defa onlarla kucaklaşacaklardır. O ZAMAN 1920 yaşlannda birer delıkanlı olan bu muharipler, şımdi 6970 yaşlannda bircr ihtiyar olarak buluşujorlar. 25 NİSAN günü, sabaha karşı, saat 04 de, Anburnu'na çıkan Anzaklar 50 yıl sonra, aynı gün ve aym saatte, Anburnu'na ayak basryorlar. VE ONLARI, elli yü evvel, ana Batarya takımı kumandam Üsteğmen Hasan, bataryasınm ba vatanlarını müdafaa için, top, şından bir an aynlmadı ve top tüfek ve sfingüleriyle karşılayan eski Türk muharipleri de, bu basında sehit duştü. defa dostça selâmlıyacaklar. BU HEYECAN verici olayları takip için, dunyamn her tarafından yfue yalan, gazeteci, televizVODCD Te sinemacı Çanakkale'de şu anda hazır bulunuyor. VE ANZAKLARDAN BİRİ anakkale Savaşlarının 50 neı j'ldonumu kutlama merasımlennde bulunmak uzere Istanbula gelen Yenı Zelandalı Avustralyalı e«kı muharıpler arasında çok ılgı çekıcı ıhtıyar askerler bulunmaktadır Bunlar arasında Yenı Zelandalı J Sulhavan dıye ceketının ust kısmı madalja nışanlarla dolmuş bır muharıb de vardı. Beyaz ç 45 yıl hep onbajı kaldı. Yine Onbajı rutbesinde. Askerdeki rut besinl Çopçu onbasılığmda devam etttren Salih Avcı yaş haddi sebe Turkıve Sakatlar Derneğı sakat biyle bu gorevinden de alını>or. ların ış ^erlerınde yuzde 24 ora Resunde iki devrin onbaşıaı arkanında çalışmasını temın edecek kadaşmıızla konujurken gorulmeknun tasansının kat'i ş^klını almatedir. sı ıçın te«ebbuse geçmıştır. Bu konuda bır ba>ın toplantısı duzenlıjen Turkıye Sakatlar Dernegı Baskanı Nazmı Büen, dıx ulkelerde sakatlardan ıstıfade edıldı ğını behrtmış «Merhamet değıl, ım kân jaratılmasını ıstıyoruz» demış tır. Tasannın ele alınması ıçın mılletvekıllerıyle goruşmek uzere Ankara\a gıdeceklerını soylr.cn Baçkan, cSakat» kehmesını ıstısmar ederek bazı derneklerın para topladıklannı behrtmış, bu derneklerın «Turkıje Sakatlar Derneğı» ile bxr llgısının olraadığını açıklamıştır. Sakatlar, kendilerine imkân yaratılmasım istiyorlar Askerdeki onbaşılıktan çöpçü onbajihğına Kösele ve deri sıkıntısı olmıyacak Lj UONANMASİ. BO6AZ AÇIKL.ARINDA GÖRÜLÜP BOMBABDIMANA BAŞLAY1NCA, BU TOP İLK MUKABELEYI YAPT1 VE SONRA, BtTLN TURK BATARYALARI ATEŞE BAŞLADILAR. Den ve kosele ışçılerının grevı ve buna karsılık bazı ışvepenlenn basvurduğu lokavt yuzunden pıya sada den \e kosele buhram başhyacağı >olundakı soylentıler yetluhler tarafından doğrulanmamıştır Den \ e ayakkabı sana^ ıi ışvoren lerınden Rıfat Ozderaır, bu konuda \aptığı açıklamada «En ı u derı \» koseleler hıç bır fıat artısı olmadan pıvasa\a arzedılmektedır Endışeye mahal voktur» demıs'ır. SULLtAVAN YENI KALİTE i Durakta Kâbus Ismet Altay yazıyor: Aoele blr isini» var? Bir yere mi gitmek lsiiyorsnnnz? O halde yandınız. Bngunkft sartlar altında şehır içlnde kısa mesafeli naklin taksi, otebfis . le yapılacagi şüpbesfcdir. Bnrada Ikl şıktan bfrtnf terein edeeeksiniz. Tani ya taksıvi yahutta Belediye otobosfinfi. Talebe çıkarına otobüı daha yararlıdır. Buna ragmen acele işlniz dolayısiyle vasıtslann han gisi olnrsa olmn terclhimiıdi. Dnrakta bekledik, bekledik bir ömfir boyn Gelen taksiye el kaldırdık, gelen otobüs* aynı se TI yaptık. Çe|n dnrmadan geçti, dnraniann da ço|u kapı açma SinnmiııııııınııııııuııııımıııııııiHiııııuııııııııııııııııtıııııııııııııııııı dan nıaklasıp gıtt. Bır tanesi te •adufen diyelim artık kapı açtı 8n kapıydı bu. Birkaç kisı indi ve biz de iki arkadaş ön kapıdan içeri girdik, biletlen alaea|ınıız RIrada gerek sofor, gerek biletçi l e gerekse yolcular tarafından protesto edildık ve aşağı ıtıldık. >ladem ki biletçi sabit bir verde oturmnyor \e nereden bınerse binsin yolcuya bıiet kesebıliyor, o halde ön kapıdan binme yasagı ne «ebeple konnlmnıtur (Troleybüsler hariç). Ba ya«a|a ancak arka kapının açılmasıyle riayet edilir. Otobüsun bir başka binilecek yeri varaa lntfen t. E. T. T. açıklasın. Haddıni bılmeyen \olculann •ahsıvetıni bılmedikleri kisılere bu sartlar altında hakaret rdercesıne altına ınmeıc mecbur etmesıne ne buvurulur. Sahsa mahsus bır otobus %eva bır \asıta için adam atma, almama olur amma zarar eden t. E. T. T. mürssesesi için bir iki kisinin alınması lüzumludur kanaatınde^iz. cumhuriyete mektuplar | m ı l l İ İlâçlama uçoğı İ düştü, 1 köylö öldü S S H E E = E E E = 5 ta Benim terhis muometem ne zamcn tamamlanacakl Olobüs uçüruma o!u Askerliğımi 97. sayılı kanuna s Urfa, (Güney nieri Bürosu) Sıverek ilçestnde haşerelerle mu cadele için tarlalan ılâçhyan pılot Ismaıl Dıl'ın ıdaresüıdeki ziraat uBeledıje Meclı^ı, Hasım Iscan taçağı, uçafın anl olarak ateş alması rafından 5 gunluk fevkalâde bır üzenne mecburl inıse geçmıştir. toplantıya çağırılmıştır Bir kaç takla attıktan sonra yePazartesı gunu baslıjacak topre çaküan ziraat uçağının pilotu ile lantıda Beledıje butçesının son tarbdlA) gnstererek Uâçlanmasını sekli bakkmdj Meclıse MTgı verf>: sağlamak maksadiyle uçakta bulu lec»ktır nao Mehmet Baysal, adındaki koyToplantının gundemı, «adece but lu yanarak ağır surette yaralanmıs1 çe goruşmelerı olarak tesbıt edıl | tır. dığınden baska konular ele ahn Devlet Hastanesıne kaldınlan mıyacaktır ağır yarahlardan Mehmet Baysal olmüştür. Pllot koma halındedır. Belediye Meclisi toplantı yapacak TEMİZLEME TOZU KUTULARINDA PEN Cemiyetinin yıllık kongresi İ İlgililer | aydınlatsın = Ankaradan Nurettın Eater >aıi} or: U Nisan 1965 tarıhlı Cumhurıyet gazetesınde, HAVA METDA M GENİSLETÎLtTOR baçlıkh yazıda «Bayındjrlık Bakanı Orhan Alp, (fluslararatı Teçılkoy Hara limanı) tevsi projesinin yabancı bir firmaya Bakanlıkça haıırlatıldıgını..» ve yazının M nunda da « .. Bn tevsi projesinin tahakknku İçin 156 milyon liraya ihtiyaç vardır.» haberi lntifar etraiftir. Mcmteketimiıde jabaneı çırketleria dornmn, tntnmn belli oldnğmna gbre(12 Nisan 1965 tarihli Cumhurhet gazetesınde tl han Selçuk imzasıyla çıkan BAT RAMLIK başhkh yazımn 7. mad deti: «Tarkıyede çogn Amerikan «en#eli yabancı »irketltr bir koyip yfia kaıanmak fistone korknnç bir »«ygnn ticaretinl yfirttmekie ve bunn yerli ortak lariyle yapmaktadırlar. Bu konoTn da bn köjede rakam rakara çıkardık. 5 milyon lira ile knrnlmas bir yabanet şirketin Tiır kiyedekl bir yıllık kSrı 22 milyon Sll bin lira «labiliyor. Bo yabaneı lirketlerin hepsi Türkiye üstfinde korknnç bir kültür ve propaganda kontrolü yaratmaktadırlar.») Aeaba Bakanh%ın bn karan ne dereeeve kadar iıabetlidir? Niçin vabancı fırma? tlgtltleree aydınlatılmajı dile 9 nütus 370 lira ile geçiniyor!. Ufak bir kasabada Tekel koruyucusu olarak calışıyorum. 337^0 lira ucret tutanm, 45 üra af buyurun hayvan tazminatı velhasıl kesintiden hariç (350) lıra ahyorum. " 0 liÎ ra ev kırası, 15 lira elektrik, su, bir orta okul, iki ilkokul talebcsi ile beraber 9 nufus hep bu ucrete bakıyor. Başka hiçbir gelirun yoktur. Benden ayn \e bakuna muhtaç annemle babama da hiç ol masa arada bir yardıra etmek mecburivetindeyim. Şahidim Cenâbı Allahtır ki, evimden çıkarken daireme muteveccihen acaba hangi borçlu önüme çıkar da borcunu ister diye tırtir titriyorum. Benden daha az ücretlileride göruyorum onlan da AUah kavırsın. Sayın yazarlarım, dertlerimiz yazmakla tukenmez, personel kanunu dive böyle borçlara büründük. Savın B.MM. uyeleri acaba bizleri biraz ferahlatacak bu kanunu biran ev\el çıkartamazlar mı? Bektas Karademır Sandıkh P E N Kulup Muharrırler Cemıjetı yıllık kongresını 30 nisan cugore. bırinci senesbıı Ynsufeli E ma gunu «aat İS da Tunelbasında E Malatja, (Guney tlleri Burosu) Turk Alman Kultur Merkezınde Merkez tlkokulunda. tkinci se = sencekl ıse, Ankara Mamak Mu = O «ece geç saatlerde Ankaıadan japacaktır Çoğunluk olmazsa a y habere okuma jazma okulunda = Sehrımıze gelmekte olan 23 AC 1.0 nı toplantı, 8 mavıs cumartesı guvaptım. Terhis olalı iki seneden E plâkah yolcu otobusu Beyler dere nu saat 16 da jıne avnı yerde j a fazladır. Fakat simdıje kadar bır = sınde 100 metrelık bır uçuruma yu pılacaktır turlu terhis muamelemız yapıl ~ varlanarak parçalanmıştır. Kaza soounda gofor Ahmet Umadı. ~ ludağ ile yolculardan Ali Lule, Dcfalarca çesjtli yerlere miıra = Husejin Erkman ve Hıdır Lâçi caat ettik ise de bunlarda bır ne s derhal olmuşlerdir. Rot cıkrtıatıre vermedi. Hattâ muamelem E Turk Tabıpler Bırlığı «Turk hekısından meydana gelen kazada ayurusun diye gecen sene nüfus 5 ğır surette varalanan 17 jolcu mının dunku, bugflnkfi ve vannki kagıdum resmî kanalla Ankara s hastaneye kaldinlmıştır meselelen» konulu bır semıner duÇankava askerlik şubesine gon E zenlemıstır derdım. Bugune kadar ona da E Semıner 2730 nı«an tarıhlerı abır cevap vermek şovle dursun E rasında Belediye Sarayında yapılaîtonderdiğim nufus kâğıdunda or E ... . cak, bu arada «Turk hekiminin budan geri gelmedi. Ben bir sene S OtOOUS l l ö t t l gunu» ve «Turk hekımının vannı» den fazladır nufus kâğıtsız dolaş S maktavım Memurum. Mustacel E Italvan Devlet Demırv ollarımn konulu 2 açık oturum yapılacaktır. halde lazun olursa ne yapacağımı S ıştırakı bulunan Autostradale Şırben de bilmemekteyim. E ketı ile Bosfor Turızm Şırketı taYusufeli askerlik şubesine yap ~ rafından mustereken açılan Istantığımız muracaarta: Burası Çan E bul Mılano otobus hattı dolavısıvka.va askerlik şubosini suçlamak ~ le 35 kısılık bır Italjan davetlı ta, Çankaya askerlik şubesi ise E 14 mayıs tarıhlerı arasında Yusufeli askerlik şubeshıi sucla S: l*T*"u u *ıu '2 1*"" rJ '" ' " ' " " " * " «Harıka Çocuk» olarak Parı»'makta hâla devam etmektedir E s t a n b l > « e t «decektır te oğrenım gormus olan 1945 do ltalvan Autostradale Sırketı taler ğumlu pıyanıst Fuat Kent'ın AnBen \e benım gibi birkaç arka S rafından Turızra ve Tanıtma Bakan kara Devlet Konser Salonunda daşun iki gube arasında iki sene 2 lığımızın da ıştırakıyle vapılan dav erdığı konser basanlı geçmıştır. den fazladır mekik dokuyup dur E vete, Itahan Ula^tırma Demıriolmaktavız. ^ ları Turızm ve Malıve Bakan'ıkKent, «Brahms'ın pivano ve orBu durum ne zamana kadar de E larından Mustesar ve genel mudur kestra ıcın konçerto» sunu buyuk vam edecektir, Bızlere de bilme E sevıvesmde 12 ust dereceh meraur ba^arı ile çalmi'tır. mekteyiz. Aeaba bizleri terhis e E la Italyanın buyuk gunluk gazeteKent S yaşındayken pıyano decek bir şube veya Vekâlet yok ~ derslen almağa başlamış, 1958 vımudur"7 Ve bızim nufus kâğıdımı E lerının sahıp ve ba^muharnrlen lında Parise gonderilmiştir, P«z, gonderttirecek selâhiyetli ma. E bulunmaktadır rıs'te oduller alarak konsenratul l h a n kam bütün bunları vardan mezun olmustur rağmen hâlâ yine \am mı edecektir? Merak etmek BÜLFNT TARCANTN tejiz... ngili makamlann dikkat E SCİTİ lerini eekmenizi rica eder, vayım H Avnı gece Gotthold Lessıng TÖArkadaşımız I'han Selçuk bugun zahmetinize şımdıden teşekkür = M a t 1 5 t e netimındeki Cumhurbaskanhgı Kadıkoy Moda Lozan Kulenmle birlikte saygılanmı «una E lubunde «Amerıka Toplumu ve Tur Senforı Orkestra^ı tarafından E kıye» konulu bır konierans verecek çahnan Bulent Tarcan'ın «Orkes» tır. tra Suıtı» müzikseverler tarafından ılgivle kar«ılanmı?tır. Tarcan'ın e«eri Ankara'd» ilk defa "Türk hekiminin meseleleri,, Fuat Kent başarılı bir konser verdi I Selçuk'un Hakkımı istiyorum Suleyman Arslan Gumuşdam= la: l 31 • 10 195« tarihinden beri ilk okul ögretmeni olarak devamlı koy ilkokullannda çalıştım, bu arada ukerlik görevimi de jedek subay okulundan sonra okuma >az ma taburunda oğretmenlikle yaptınj. Bu yıl kıdemden dolajı İstan bul vilâyeti için sıraya girme dilekcesi verdhn. IlkoğTetim Genel Mudurluğunun »ilsile yolu ile ba n« teblifmde 15 yılı doldnrmadığımdan sıra dilekeem işleme konmamış, Askerlik muddeti kıdemden düfHIflyormaf. Askerllk mfaddeti kıdeme ssvılıyor ve terfl ediyoruı, emeklilık keseneğimiz normai kesihyor da nrava girmede kıdemden niçin dujulu>or? 125« sayıh \e 2« nıayıs 1953 Urih li tebliğler dergirinde yayuılanan kararnamenin 43. maddesinfaı D fıkrasına goreraağduriyetimirinon lenmesm! il^iliierdrn dilerim. Kanunun çıkmasını bekliyorum 1930 yıluıdan evvelki, emekh dul ve vetımlerin aylıklannı duzenleven, kanun tasansının Malı ye, Butçe ve Plân Komisvonlannda muzakere ve kabul edildiğini çok evvel, gazetelerde okuduk. Geçun endeksinın hayli juksclmış oldugu hakikati karşısında. kurtancı olarak beklediğimiz bu kanunun bır an evvel muzakere ve mart 965 ibtıdasından kabulu nun, sağlanmasmı. başta teklıf «a hipleri olmak uzere butuıı ileililerin icten ilgi ve hımmetlerinı bekliyoruz. «Eski bır emekli subav. TüDort senedır Pariste calışıvorum. E tun, Muskırat, Gıda ve Yardımcı Bırcok defalar Turkiyeden bana si Işçılerı Sendıkasmın Beyaz Saraygara gonderildi. Hiç bir defasında ~ da japılan 1 ıncı genel kurul konKuzguncuk Anadolu Yakası Yol hıc bir muşkulât gormeden paket E gresınde Sendıkanın ısmı, ıttıfakla ları Onanm Şeflığlndâ beltçl olaleri aldım E alınan bır kararla «Marmara ve rak çalışan M. Alı Sozcu ile ajnı Bavram dolajısıvle karuna gou E Trakya Tutun, Içkı, Gıda Işçıleri yerde memur olarak çalısan Yılmaz derdiğim 6 paket sigarayı gumruk, jŞ Sendıkası (TtGÎSt olarak değış Yasakı adındaki şahıslar çalıştıkları depO5ra aıt 482 kılo çubuk ve Turkivedeki alıcısma vermedi. Si ~ tırılmıştır garaları geri gonderdlğıni ilisikte E Başkanlığım TurkIş Bırıncl pık demırı çalıp satarlarken suçus ki >an ile büdiıdi. = Bolge Temsücısı tsmaıl Topkarın tü yakalanmışlardır Anadolu Yakası Yolları Onarım Bu ne biçim eumruk anlayısı E yaptığı kongrede. «Kazbçeşmedeki dır. aklım ermedı. Bakanlık, S pa E greve katılan işçılere yardını yapı Şeflığinde çalışan Alı Sozcu ile Yıl ketlik bir armağanı memlekete sok lacağı belirtilmiş, Isçi Sigortalan maz Yasakı depoda duran demırle mamajı memleket menfaati s»yı Hastanesinin SağUk ve Sosyal Yar rı dün akşam çalmışlar ve Muam bağlanmamasını mer Coşkundere adındaki bır şahsa vorsa, ona da aklım ermedi. Poli E dım Bakanlığına satarlarken vakalanmışlardır. Ya tikacılar memleket menfaatini bu ~ ıstemışlerdır.» kalanan suçlular hakkında tahkıka kadar ince duşunme yerine mem E ta başlamlmıştır leketin is gucunu dışanya sevket E mevi durdurmalidır. Ya da vatan « NİSAN 25 ZİLHİCCE 23 daşa en tabii hakkmı Lullanma oz ~ ÖldÜ gurluğunu vermelidir. E M Yazık m ı ' \yıp m ı ' diyeceğmı E Iskenderun Sehrın gecekondu S § sişırdım. ~ mahallesı olan Yıldırımtepede dun a O Hasan KIDAR E ogleye doğru bır mfılâk olmuş ve jaşları 10 ılâ 14 arasında olan 3 ço V 5 05 i ; 12J1S01I1S59 20 40 S l l 29. Rue Godot de Mauroy = Parıs qe S cıık parçalanarak olmuş, 4 çocuk da koma halınde hastaneje kaldı E JI0 07I S 1 4 9 03]U 00' 141 «13 tklndl Giimrük ve Tekel İ TIGIŞ'in kongresi İ dün yopıldı Bakanlığına Marmara ve Trakya Bolgesı Terkibinde TEXAPON Z bulunan yeni FAY kalitesini halkımızı tecrübeye teşvik için FAY kutulanna 1 liradan 100 liraya kadar çeşitli PARA ikramiyeleri ve hoş sürprizler serpiştirilmiştir. Şimdi hem piyasanm en iyi tenıizleme tozunu kullanmak hem de şansınızı denemek imkânma sahipsiniz. Bakkalınızdan ısrarla FAY isteyiniz. FAY, kalıtı kakımından ustun . fıat b*kımından ucıudur. • FAV, bıçaklan, (,ata!ları, kasıkları, tentereterı, tavaları, alumınyum kapun terlemız yapar. • FAY. ban>otan. lâvabolan. mermerlrrı, ^ınıierı v« fayanslan çıımeden lemizltr it parUtir. (pas yapmaz nıadt>nı kutuların pasım temızler) Demir çalarken yakalandılar ş j HERŞEYI DAHA İ Y İ TEMIZIER fay Yenı Ajans ia96/449u
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog