Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ît Nlsan 1945 CUMHÜRİTET AjANSLAR RADYO ÖZEL MUHABtRLC.RİMİZ SAHtFE ÜÇ Endonezya Dünya Konferansı DÜBLİN, (a.a.) Parlâmentolar arası birlik konferansının dünkii çalışma otarumunda Endonezya delegesi, Birleşmiş Milletleri yeniden teşkilâtlandıracak ve yasasını yeniden tesbit edecek bir dünya konferansı toplanmasını teklif etmiştir. M milleün üye bulunduğu konrenns* sunulan bu teklif, hafta 90 nunda birlik konseyinc* Ineelenecektir. Ancak konseyin bu teklifi destekliyeceğinden »üphe edilmek ' tedir. En büyuk muhalefetin de ' Amerika Birleşık Devletleri ve Sov yetler Bırliğmden geleeeği tahmin edılmektedır. Yılbaşında B. M.'den a>rılmiş bnlunan Endonezya, konferansa ' aj rıca, Parlâmentolararası Birliğin de yeniden teşkilâtlandırılmasını ve bölünmüj ülkelerin parlâmentolaının da konferansa üye kabnl edilmesinl istemiştir. Her iki teklifin de konsey tarafından oy çoğuniuğu ile reddedileceğl muhakkak gibidir. ** "2 4 ncü Kuruluş *" yıldönümü, Akaryakıt satışmda 2 yenilik getiriyor. AKARYAKIT Eski dünya ile yenisini biribirinden ayıran en büyflk başkahk, n« ba«ı kimselerin bn eağa verdlklerf atom devri adı, ne feıs çağı. Mahakkak kl, yeni danyanın, eskisin» nazaran başkalıfı «imdikinin pek fazla artan gürültüsfl. Sinir hekimlerini, rnhiyatçılan, psikoloeları, etrafında araştırmalsr yapmağa, knrtnlma çarelerl bnlmağa zorlayan bir pürfiltü cehenneminin içinde yasıyeruı. Tirmind asır HONOLULU (a.a. Radyo) Amerika Birle, üısanı, çürültii yüzünden, »inirlerl şik Devletleri Hükümeti. Vietnam savaşına doğrukökünden sarsılan lavallı Wr y»dan doğruyn kanşacak Rus ve Komünist Çüı'lilerin ı ratık haline gelraistir. «Amerikar. hücumlarından zarar görebileceğini»: Asıl garibi de sn ki, bu acayip | SANTİAGO (ŞiH) Guney Amerika ülkelennde «maceracı» yaratık, kendi icat ettifi gürült*ihtar etmektedir. ! ihtilâlciler yarunda solcular da iktidarlan tehdit etmeya başlamış nün knrbanı kendisidir. Yetkıli bir askeri kaynaktan ög• lardır. Şili Kolombiya ve Venezuella'dan gelen haberlere gore Fidel Dfin denilecek kadar yakm gee• renıldığme gore, Pentagon (Ameri ! Castro taraftan •olcular hükümet aleyfatan hareketler hazırlamakta mişe ait bir eski yazı elime geçti. ka Savunma Bakanlığı) yedınci fl ' dırlar. Eski Istanbnl'nn, o xamana göre lo ile Vıetnamdaki Amerıkan askeGeçen T martta yapıian genel se canh, hareketli, patırdılı sayılacak ri kuvvetleri komutanlığına gonçıml«rde zafer kazanan Şili Cum bir semtindeki hayatın gflniük bi| derdıği yazılarda, Rus veya Çmlihurbaskanı Eduardo Freı, yaptığı ' lânçosnnn gözönüne »eren bir yan^ lerın Vietnam savaşına «gönüBü» radyo konusmasında, solcuları hu Bir gürültülü sokak tasviriyle bafolarak mudahale etmeleri veya ukumeti devırmeğe çalısnıakla ıt lıyan bir hikâye. ' çaksavar bataryalarının nezaretini hara etmiştir. Solcular Şılide bul Sabahın erken »aatinde, güneşin Tokyo, (a.a.) Tokyoda yabancı' ede Vietnam savaşına doğrudan doğ « almalan halinde, her ikisinin yuk bır baltalama hareketine girış basm mensuplarının duzenledığı nıya kanşmış sayılacaklanru bildimışlerdır. Bunlann tahriki ile oğ doğduğnnn haber veren taoroı »esbır yemekte bugun bir konuşma rerek buna göre hareket edılmesmi rencılerin yarattığı ve dün Santi t leri; sonra ban komçn evlerinia vapan eski Fransız Başbakanların emretmiştir. aco'da ve Şili'nin üçüncü buyük ! enmbalarından kaldınmlara d5küdan Edçar Faure, Başkan JohnTiınns, (*J.) önceki geee sehri «Consepcion» da ayaklanma len, mahalle kızlarının aeerai u* özetle, yeni emirlere göre Ason'un Güney Vietnama kendi kaTunnsta vuku bnlan tren kaza halini a!an karışıklıklara çimdı tıngırtılan; »aatler ilerledikçe somerikan uçaklarına Çin ve Sovderini tâyin \e bağımsızlık hakları m sonnnda 10 kisı ölmüş, 40 ki «Sili îşçi Konfederasyonn» ile Ko kaktan geçmeğe baslıyan tektük yet personeli tarafından idare si de yaralanmıştır. Kaza, iki münist Partinin, hükumetin iktisa arabalann tekerlek sürültnleri; so\erilmesi fikirlerini öne sürdüğü edilen füze üslerinden ates açılbanliyö treninin çarpısması 10 di siyasetine karsı «kütle hareket kakta oynayan eocuklann yaygaraBaltimore konuşmasmdan Amerika raakul sonuçlar çıkannaya hanr raası karşısında, Amerikaa kuv lerinde» bulunulması yolundaki lan, bir zentevatçt, bir yoğnrtçn, nnnda meydana gelmistir. olduğu takdirde Vietnam sorununun vetleri de ba politikaya nygnn Trenlerden biri, Tanns sehri çağrıları ve bir grev dalgası eklen bir tahin helvacısı; ikindi fistü akçöziimü bence imkânsn değil» deolarak aym seküde mtıkabele ene üç kilometre aıaktaki Sidi mis bulunmaktadır. deceklerdir. mıştır. Perşembe gunündenberi ulusal , şam simitcisi. ortalık karanrken, Fetbullahtan, öbürü de başken SAYGON Amerikan hava kUTEski Pransız Başbakanı. Amerika te 16 kilometre nzaktaki Ham ( konvansiyonu toplantı halinde bu , nıakça bir minareden akseden eıan mn basıt «Bir propaganda manev : vetlerine bağlı altı Canberra jet mamlif'ten gelmekteydi. Kaza, lunan Komünist Partisi. hukünvçte iesi, onnn arkasından bir derln »e«rası yapmakla suçlam:} ve sözleri1 bombardıman uçağl, önceki gece Tnnns sehrinin güney kapısın karsı «kütle halinde mücadelenin sizlik, ve gece... O devirlerde yasıyan insanlar, gflne şunları eklemiştır: Kuzey Vietnam uzerınde «silahh da Bab Elnva köprüsn altında , siddetlendirilmesini» istemekte ve •Imnştnr. •Tırmanma siyasetinin etkililifi bir keşif uçnşuna» çıkarak tesbit simdiki hükumetin öncekiler kadar nün bu muhtelif saatlerindeki çeşiisiiphe götürür. Bu siyaset, daha ge ertikleri hedeflere hucum etmisler«gerici» olduğunu ileri siirmekte •1 li hafif gfirültülerden bile baıan SOSYALİST niş bir savaşa yol açma tehlikesi ta dir. Hucumlar sırasında bir uçakdir. Şili Komünist Parti Gen»l sinirlenecek kadar vüksünürlermiş. şımakta, Baiı demokrasisinin mâ savar bataryasının tamamen tahrip ENTERNASYONALİN Sekreteri Senatör Luis Corvalan , «Vakitsiı öten horoznn ba?ı kesildiVietnamdaki «Bitmeyen Ka%ga > nm suçsuz bir kurbanı, kendisini nevi ve hukuki durumunu sarsmak edıldiği ve Hanoi'nin 140 mil güneda, konvansiyonda yaptığı konus ği> rahat, sakin, fisnde zamanlar. kurtaran doktoria. Doktor, askerlerle çeteciier arasındaki çatışmada ta ve sosyalist dünya içinde nzlaş ymdeki bır yolda ılerliyen bir konBİLDİRİSİ mada, «Genç komünistlerin, öfren 1 Bir kelime ile «devri saadet» denitesadüfi bir kursunJa göğsünden yaralanan 15 aylık Pham Thi Minh'i maz bir tutum alma eğilimini güç voyun da «roketler ve bombalar» cilerin yaptığı mücadelenin ön sa Ien devir! Londra, (ajı.) Sosyalist Enterile safdışı bıraküdığı büdirilmektoIendirmekted ir.» fında yer aldıklanm» doğrulamıs 1 Bn asrın bir sünlük bilânçosnn» başanyla ameliyit ederek onu yeniden havata kavuşturmııştur. dir. Her iki harekât sırasında da nasyonalin Londra'daki burosu 23 ve «Sili'de bngun, de|iMkli^e ber üç ton bomba atan ve 50 den fazla nisanda yaptığı toplantı tonunda zamankinden daha çok lornnlnk kaç türlü güriiltü haneri açılabileeegini düsünmek bile insana dehroket fırlatan uçaklar, herhangi bir aşağıdaki bildiriyi yayınlamıştır : ve Imkân var» d'îmiştir. set veriyor. zayıat rermeden Uslerine dönmüs 0 Büro, Uzakdoğudaki aiyasi duVEVEZÜELLA VE KOLOMBÎSabahleyin gözflnfizB aear açmaı lerdır. rumu inceledi Te EnternasyoTATJA KOMPLO knlağımza ilk dolan gürültünön, nal Sekreteri Albert Carthy'yi, bu WASH1NGTON Dışışleri BaKolombiya Cumhurbaskanı Leon radyo «esi oldngunn söylemefe taakanı Dean Rusk, Amerıkan Mület yaz Hindistan, Malaysia, Fılipinler 1 Valencia, kendisi ve Venezuella cet yok. Ne kadar erken Sterse ötlerarası Hukuk Derneğinin yemek ve Japonya'ya bir seyahat yapmak Cumhurbaskanı Raul Leoni'yi bu sfln, hiçbir taorozvn yanık, içli selı toplantısmda yaptığı bir konuş la görevlendırmeğe karar verdi. yıl sonundan önce «ortadan kal siyle kıyaslanamıyaeak kadar sirmada, Amerikanın Güney Vietnamı ^ Sosyalist Enternasyonal Kon dırmavı» hedef güden mılletlera ret tarafından yükselen bn sesi, seyı ve Kongrenin toplantısı rası bir komünist komplosundan Kuzey Vietnamın tecavuzüne karşı korurken meşru kuvvete baş vur 18 ma>ıs 1966 tarihinde Stock haberi bulunduğunu soylemekte kendi radyonnzu açmamı? bile olsanız. otnrdnğnnuz apartmanın alt duğunu soylemıştır. Dean Rusk, te holmde yapılacaktır. Bu konuda dir. cavuzun durması halinde, toplu sa Buro su kararları almıştır: a) GeBogota'da yapıian bir toplantıda katı, yahnt üst katı, e da olmazsa . | lisme halindeki memleketlere tat konu>;an Cumhurbaskanı, Kuba karşıki apartman. size mntlaka duvunma tedbırlerine de ıhtıyaç bık edilecek iktisadi siyaset hak Basbakanı mıyacağını belirtmiştır. Dr. Fidel Castroyu ynracaktır. Sabata sabata, nyka Amerikanın hava akmlanna bir k l n d a «eçenl«de toplanan Sosya «Koiombiya'daki yıkıeı anrarlan manmBrlnğa ile, avan çıktığı kason vermesini ve Guneydoğu Asya ''list îktisat Uzmanları Konferansın kışkırtmakla» suçlamıs ve son gün I dar haykıran bir kadın «arkıcının, dan çekilmesini istiyenlerin kendi I d a hazırlanan vesikalan yukarda , lerdeki soygunculuk ve adam ka ' gırtla|i nkıldı|ı için iradat ça|ırıkendUerini kandırmaya çahştıklan zikredilen toplantıdan önce yayın çırma olavlarının da «dısarıdan ! yer hissini veren avazesinl dinlenı Ueri süren Rusk, bu Ulepleri, U»mak. b) Gelecek toplantılarda l tertiplendiğine dair ellerinde de • ! meniz mnkadderdir. Mihvet kuvvetlerin Ikinci Dünya | Afrikalı sosyalist delegelerin daha ' liller» bulunduğunu sözlerine ek ' Bn ses, bazan, aym tis perdeler1J den dolaşan bir erkek sesi, nlnma Savaşından önceki durumlariyie *"*" ;ekilde * =' J ' ' bir * temsil edilmeleri lemistir. Öte yandan Venezuella'nın «La •• bir trampete tangırtısı, bir »aksoiçin gayret sarfetmek ve Afrikada karşılaştırarak şöyle demistir: 1 ra» evaleti vali'i. evalet ba'kenti «Bır defa daha, neslune ikinci sosyalızm, demokrasi ve tek parti «Barquisimeto» da, dün aksam yı fon zınltısi, gazelimsi bir tngilizce ler arasındaki münasebetleri gö îcıcı bir komplo mevdana çıkarıl | sarkı da olabilir. dünya savaşında büyuk belâlar geı Adı, knlli aybından başka mfizik tiren goruşlerle karsı karşıyayız. rusmek, c) Sosyalist Enternasyona 1 dıgını bildirmistir. ; olan bn knru çürültülere, tempo tnSımdı guney doğu Asyanın çok u lin Sılâhsızlanma Komisyonunu, Bu yıkıcı faalıyete katılanlann zakta olduğunu soylüyorlar. Man nukleer silâhların dağıtılması me , Venezüella'nın her yanına yavıl tarcasına irill nfaklı daha baska çurya ve Habesistan da çok uzak «elesini görüşmek üzere 5 ekim 1965 mıs olduklarını ileri süren vali 25 sesler de kansır. Siıi bazan yeriniz. tajdı » te toplantıya çağırmak. ' kisinin tutuklandıSını sövlemistir. den »ıçratacak kadar büyük bir banltı ile tepeniıden geçip giden iepkili nçaklann yüreğinizi aÇzınua getiren çatırdılan bn aradadir. Kendi hesabıma ben, flç sündrn beri. bvnlann dısında. bir baska nlama gürültOnün knrbanıyım. Evimin yakınmda bir temel kaımais ' basladılar. I Sabahın alaca karanlığından gân Çok kıymetli aile büyuğumü2, Ereğli Demir ve Çelık Fabnkalan T.A.Ş Genel Mübatıncaya kadar, üç tane koca bniduru. Yuksek Muhendis, dezer, bir arsada, dnrmadan asa£ı •vkan dolasıyor, sonn gelmîyen bir oarıltı île, yeH g5|ü sarsıyor. 1 Her sabah vürek çarpıntısivle nvanıyornm. Harıltı ha basladı. ha I başhyacak diye. Bnldozerler. kar23 Nısan 1965 cuma gunu âni bır kalb krızı sonucunda Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. ?ıki arsada, M, kara sövdelerivle Merhumun cenazesi, 26 Nısan Pazartesi günü (yarın) Ankara'da Hacıbayram Camiinden beklîyorlar. Kazdıklan enknrlara öğle namazını mütaakıp kaldırılacaktır. rahatımı c5mme|e hazirlanan me| zarcılar gihi. Mevlâ rahmet eyleye. Arabın, dünyanın en sakin derrlnde bnlnp göylediği «Iâ rahate ffd SÜBERK AİLESİ dfinya» tekerlemesi, bele bn kars koneoloslar karnıma dikileliberi, 5yle derin, «yle köklü, 5yle ««rçek b!r nfina almafa basladı ki! i Hamdi VAROĞLU A M E R İ K A İHTAR ETTi: LÂTÎN AMERİKÂD Gürültülö dünya Rusya ve Kızıl Çin Vietnam'a gönüllü gönderdiği takdirde savaşa karışmış sayılacak «İKTIDARLARI SOL AKIM TEHDÎT EDİYOR..» Botı Demokrasisinin itibarını sarsıyor,, Tunusta Tren kazası: 10 ölü var PETROL OFİSİ w ACI BİR KAY1P CEVAT SUBERK COK ACI BÎR KAYIP kıymetli Genel Müdürümüa Yüksek Muhendis, TEŞEKKÜR Karaclger fibrosn teçMilyl» ytu «nlan babam Şevket KnrdoSlu'. nun enerjik ve slstemU bir tedavi Oe sıhhate kavusnıasını sağlayan Guraba Hastaoeal m . tln. cO DahlllTe kllnlğlndeİEl degeru hocalarım: Prot Dr. Cihat ABAOGLü, Prof. Dr. İUıaa CLAGAY, Prof. Dr. Sermet ERGÜN, Doç. Dr. Şeref tN'CEVIAN n» kıymetH arkadaalanm tas a. •laten Dr. Tflcel Tansttn, a«stan Dr. Wuri Kattay, Dr. Tezar Ar. c«n, Dr. Mlnn Inkaya. Dr. Onal Özsaruhan'a, dlger alâialı doMor arkadaçlara Te serrls hemsireleri «• hastabafaeı ra pereonellne yakın alâka re tttlmftnüan dola. Jiıjyla sonmnı teşekkOrîerlmlzl blldlrlrtm. Dr. Gönftl Knıdoiln Şirketimizin ilk İdare Meclisi Reisi v« CEVAT SUBERK âni bir kalb krizi sonucunda 23 Nısan 1965 Cuma günü Hakkın rahmettn* kavtışmustur. Şirketimizin kurulusundan bugün* kadar de V amh olarak hizmetini Müessesemize rakfetmiş Te kıymeti zor takdir edilir, unuruteuut nesaisi ile anılacak merhumun âni kaybından dolayı kederli ailesine ve Şrrketimij maaauplanna basaağlığı dileriz. EREĞLİ Demir ye ÇeKk Fabrikalan T.A.Ş. TEŞEKKÜR YÜKSEK OKTANLI BENZİN Petrol Ofisi Türkiyenin her köşesinde yüksek oktanlı benzinl satışa arzetmiştir. Motora daha fazla güç, yüksek çekiş kabiliyeti Te tasarruf, az benzin ile çok mesafe sadece Petrol Ofisin yüksek oktanlı benzuıini kullanmakla mümkündür. Oğlum SBXÇÜK TARHAN'ın «eçirdiği kazada yakın flgilerini görduğüm Saym Hocam Op. ÇOK ACI BİR KAYIP kıyraetli Genel Müdürümüz, Yüksek Mühendis, Dr. HAZIM BUMİN ve Başhekım Dr. FAHUK İIJCZR'e Uk mtidavatmı yapan kıymetli arkadaîim Op. Dr. MEDİH EGE! • BtETTe. RSntgen Mütehassuı Dr. NECDET BAYHI, NarkozHör Dr. Cahit Bergil lle Op. Dr. Nurettin Apaydın ve Op. Dr. Muhsin Bas. tesekkürteriml sunarım. DT. ERTUĞRÜL TAIRAN Cumhuriyet 4495 Şirketimizin ilk İdare Meclisi Reisi v« ÇEK KULLANINIZ ÇÜNKİ: ÇEKLE Akaryakıt ve Madeniyağ alanlara tenzilât yapdır. ÇEK Karşılığında verilen fatura Gelir Vergisi hesabmda gider kaydedilebilir. ÇEKLE Akaryakıt alanlar arasında her üç ayda bir ikramiye çeküişi yapıhr. Her On lirahk ÇEKE bir knra numarası verilir. ÇEKLER Petrol Ofisin bütün Depo, Acente ve Bayilerinde geçerlidir. Petrol Ofisi ÇEKleri akaryakıt müşterilerine emniyet ve garanti sağlar. Daha fazla büsri Petrol Ofisin Acente ve Bayilerinden alınabilir. CEVAT SUBERK âni bir kalb krızı sonucunda 23 Nisan 1965 Cuma günü Hakkm rahmetine kavuşmuşrur. Tesislerimizin kunıluşundan işletaaeye açılışina kadar kendisini büyük bir feragat ve fedakârlıkla Müessesemize vakfetmiş olan ve e e c e ] i . gündüzlü mesaisi ile bu büvük eseri memleketimıze kazandırmak yolunda üstün bir örnek veren m»rhumun kaybmdan dolayı kederli ailesine ve Şirketimiz mensuplanna bag«ajl:ğı dileriz. YEFAT Hâkıın General RIZA OLGAÇ esi Meral Bulut ve Guneri üıtel'ta anneleri 22 Nisan I9SS gunü sabahı Hakfcın rahmetine kavusmus olup aynı gün ebedl istirahatgahına tevdi edilmUtır Allah rahmet eyİMİn. HERİ3: IISO 45M EREĞLİ Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. Mensupları HURİYE OLGAÇ Manajans: 259/4507
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog