Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Özel Yenişehir Koleji Müdürlüğünden : Lısan (Ingılizce Fransızca Almanca) ve Fen derslen takviyeh olan kolejımizin ükokul I., ortaokul I, II., III. ve lıse I. II. sıruflarına 3 mayıs 1965 tarıhınden itıbaren 196566 öğretim vılı içın aday oğrencı kaydına başlanacaktır Muracaat sırasına gore öğrencı alınacağından, isteklılenn aşağıdaki adreste merkez bınamızdaki kajıt ourosuna muracaat ederek j'er ayırtmaları rıca olunur. Karanfıl Sok. No 53 Tel: 12 03 71 41. yıl sayı 14629 umhuriyet Telgraf ve n>ektup adresı: Cumhurıyet UtanbuJ Posta Kutusu: îstanbul JJe 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 O Ğ L l YAYINEVl :addesı 37 7 (Vılâjet karşısı) ÎSTANBUL BiTMEKN KAVGA Nbbel itanağanı kazanan Amerikalı Toplatılan Kitap STEL\~BEQHMHfe işçisinın ekmek |||^»jpfenlatıyor ^ Beyazıt Beyaz^B|^^&:şısında AğaoğU Yayaıevinden «« bütün 1 tijâ' ıl miin aravınız.. KURTJCUSU: YUMJS NADİ KITRI7CTTSTT: Y1IVIIS N'AFlt * U Pozor 25 Nison 1965 YUNANİSTAN VİZE ANLAŞMASINI FESHETTİ "DIŞAR1YA ASKER İİ ^ DIŞ POLİTİKAM1ZA, GELİŞE*S DÜŞVNÜLVYOR KOMJSISDA HIJKÜMET MİLLET YETKÎ İSTEYECEK OLAYLARA GÖRE YElSt BİR YÖ\ VERİLMESt Güvenlik Kurulu foplanıyor ANKARA Cumhuriyet Bürosu umhurhaşkanı Cemal Gursel'ın başkanüğında pazartesı gunu Çankayada yapılacak Mıllî Guvenhk Kurulu toplantısında «Türkiye Camhuriyetinin dıs politikası» nm yeniden gözden geçirilerek sistematize bir şrkilde vesikalara bağlanacağı» dıin bır yetkılı tarafından ifade edılmiştır. Bundan bir kaç gun önce Bakanlar Kurulu toplantısında gonişülen meselelerın Türk Suahlı Kuvvetieri temsılcılermın de bulundugu MilK Güvenlik Ku rulunda ıncelenmesı kararı alınmış ve bu konuda Dışı^leri Bakanlığında ve Genelkurmay Başkanlığında avrı ayrı ve bazan da ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır. Bn çalışmalar özetle şu noktalarda toplanmaktadır: D Türk dış politikastnın aistematize edilraesi ALİCAN ANAYASADA İİ DECİŞİKLİK İSTEDİ Y. T, P. Genel Başkanına göre icra organının kuvvetlenmesi gerekiyor ALİCAN C Çağlayangil: "Çalışma Bakanlığı işçi Bakanlığı değildir,, ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Kfl Kıbns meselesi, B Patrikhane T* Istanbııldaki Yunanhlar. 27 Mayıs ıhtılâlinden sonra başlıyan bu görüşün, Çalışma butçesi dolayısiyle konu ' nıhai merhalesme bu toplantıda ulaşılacağı ifade şan milletvekıh ve senatorlerden edılmektedır. Belırtildığine gore bu toplantıda Orhan Apaydm <bağımsız) «Türki«Millî raenfaatler sistemalize edilerek vesikalara yedeki Aroerikan isrerenleri|i. Türk bagUnacak* tır. Yeui dış politika bazırlanırken kanunlaruaı tanjnıadıklarınt» iddıa butün kazanç ve riskler gözanüne alınmısiır. etmıştır. Toplantıda ayrıca Mayıs »yı içmde Ankaraya geÇALIŞMA BUTÇESİNİN lecek Rus Dışişleri Bakanı Gromiko ile yapılaTAFSİLÂTLI HABERt 7. cak müzakerelerde ele almacak kennlar d» göSAHİFEMİZDEDÎR. ı Don Aofcara'da yapılan Halkrvleri Kurultayında rüşülecektir. Basbakan Urguplu de bir konnsma japmıştır. Yetkıliler, pazartesi günunden once dış poRetimde, KuruUa>daki dâvetliler goruluyor. ISTANBULLU ERMENİLER TAKSİM ANITTNDA hukaya verılecelc yon hakkında herhangi bir bılgi verraekten kaçınmışlardır. BUKONUDAKt HABKRİMtZ Aynı çevrelerin beürttıklerıne gore Kıbrıs konu7 İNCt SAYFAMIZDADIR sunda pazartesi toplantısında şu ikı oDemli husus de :•«••••••>••« alınacaktır: • D Ynnanistan iie ikili törH«.roeleParis. (a.a.) fAnadolu Ajansıre girişihnesi, nın ozel muhabırı Mücahıt Topalak H Kıbrıstaki feci durumun dera bıldırıyor > ını karşısmda T.B.M.M. den AnaTurk borçlarmın ertelenmesı ıle vasanın «6 ncı maddesi gereğioce ılgılı tasarı nınaı şeklını almıstır oııavlama. Buna gore, Turkıye'nın 1965, 1966 1967 yıllarında odernesi gereken elI.T.P. lideri Sayın Ekrem Aliean, \nadolu Ajansına, baıı noktaları lışer mılyon dolar, yanı ceman yuz gerçekten önemli «örülen bir demeç vermiş. ellı milyon doların odenmesi çok ıS»ym Aliean önee dördüncü koalisjonun knrulusundaki hikmeti Kibrıstakı feci olaylar ıle ablu leri yıllara atılmıs ve bır kısım laiz»nlıtıyor ve «Erişilrn merhalenin Tiırk si>ası re.iiminin istikrara kanıa devanıı kaıjısında. bıraz da lerın mdırılmesi konusu uzermde nlastifi inaneını knvvetlendirdigini» kabul ediyor. Y.T.P. BasTürk Sılâhlı Kuvvetlerınden gelen de durulmuştur. Bu erteleme ıkı kanına g5re, 4 üneü koalisyon bükümeti 27 Mavıs 1960 hareketi telkinlenn etkısı altında. Hukume taraflı borçlara muteallıktır. nin anlamı üzerindeiri tereddâtlrri ortadaıı kaldırmıstır. Savın BETRUT Ijn. Anayasanın 66 mcı maddesinde Konsorsiyum otuz nisanda yaAliean'ın CHJ.'ye vurdntn bu fiskeden sonra vardıtı bir baska belirtden yetkının TJB.MAI. den apacağı toplantıda nihai kararı Cahit GÜÇBİLMEZ bildirivor yargı cidden önemlidir. i'nması yoluna gıbnesı şeklinde bır alacaktır. Bu ertleme sayesinde | karaıa ulaşılması beklenmektedir. önümüzdeki »eçimUrde Y.T.P. nin Meclise daha büvük bir kuv\etTürJriye'nin üç yıl içinde 150 ı Bılindiği uzere İnbnu Hükümele gireceğinden dem ^uran Aliean, sö\lf sdylüyor : mHyon dolar finansman sağla ' ti sizli bir birleşimden sonra T. mış olacağına isaret edilmekte«CH.P.'siz hükümrt fikrinin dördüncü koalisyonla gerçeklestirılI.übnanh Ermenilerin, türlü tahriklerle uzun süreden Yıidiz, reformlar konusunda koB.M.V. den Anayasanın C mcı S dır. ;ı beri hazırladıkları miting bugiin yapılacaktır. LisanUl nuşurken «Siz niye yapmaduuz?» nılan insiyatiflerden elde edileceM mi« slması 1S65 seçimlerinden ı.onra da ajnı fikrin kola>ea germaddesinde belirtilen «Vurd dıçeklesebileceğini ispat etmistir. Bu itibarla siyaai müeadeleler ! Hal gazetesi düu aksamki nüshasında, Dünya Ermeni î«itiinde yönelHien soru>u da «Bi müsbet sonuçlar dolayısiyle bas»« şına asker gonderme» kararmı hayatımız bakımından C.H.P. karsısındaki oyları parçalamı>a1 rıları takdir etmek yoluna tralma» almıştı. t'rgiıplu Hukumetinin bu ileri gelenleriıün Türkiyeden altı vilâyetin iadesini iste ' lım propagandannın önemi de artık kaybolmastur.» lıyız» d»mıstır. eski kararı yeniliyeceği ve bu J miye karar verdiklerini bildirmiştir. rek cevapiandırmıştır. DIS POLİTİKA Anlasılıyor ki, Savın Y.T.P. lideri, C.H.P.siz iktidarın gerçekle»hususun pazartesi toplantısmda 1 Gazetenin mansette vrrdiği Ekrem Aliean, dış politikadaki meıini kendi partisinin gfleceği bakımından bir yandan daha gorusuleeeği soylenmektedir. goruşunü şu sozlerle ifada etmis. j bu habere göre, Türkiyeden ismgun görmekle beraber, öle vandan ovların A.P.'de toplanman Patrikhane ve Ruhban Okulu men tır: ANKARA (Cumhnrivet Bürorc) , tenen vilâyetler, Van, Erzurum, tehlikesine karst uyarma ihtiyacını duyn\or. suptannın vatandaşlıktan ıskatt. ve «Türke, sadeee O'nnn knrveM Bitlis, Trabzon. Kars \f Arda A P. Genel Baskanı Suleyman Aslına bakılıraa, Sayın Alicanın dayandığı «C.H.P.'s« iktidar fikri Patrıkhanenin kaldırılması meselesi dosttur. Bundan böyle, iç T » dıj handır. gereeklenmistir, bn bakımdan oylan parçalamıyalım propagande pazartesi toplantısının gundemın Demırel, Gokhan Evhyaoğlu ve ar' politikamızı bu gerçeğe göre düıcadaslarının davranısı ıle ılgıli ola ' Ermeni Yuksek Komıtesını teskıl dasının önemi kalmamıstır» maniığı gerçekte hayli zayıfUr ve de buıunmaktadır. ! zenlemek zornnda oldnğnmnzn bil rak «Bunn bir ayaklanma kabal et eden lıderler bu taleple ılgılı olaövle tahmin edilir ki, Y.T.P. Baskanı seçim gezilerinde 1)U fikri | memiz lâzımdır. Ben bn anlayı; : rak imzaladıkları protokolde, altı yayabilmek için zorluklarla karsılasacak. belki nvarmalar pek miyomm» demıstır. ! içinde, Lozan andlasmasının ve diI vilâyetin once muvakkat bır sure de faydah olmıyacaktır. Gerçi Türkive, C.H.P.'siz iktidarın isbaTezviratın dort yıldır surduğunu. I fer ikili andlasmalann yeniden göa Dun sabah Genel Kurmay Basiçin Sovyet Ermenistanına ılhakını sına gelebileceğini görmüstür ama, asıl önemlisi gerek Inönu fakat A P. nın hâlâ ayakta durduden geçirilmesinde, herhangi bit koalisvonlannın ve gerek 4 üncü koalisyonun istikrarlı bir dü kjnlığındi dört saat devam eden bır ğunü belirten Demirel, demecın* ] da kaıar altına almi'lardır. Gazete , sakınca görmemekteyim. Gelişen toplantı yapılmıştır I haberinde, Yuksek Komitenın bu zen getiremedi|ini. bangi kitlevi > e hançi likri tcrnsil ettikleri şoyle devam etmistir: Kıbns olayları pek çok gerçeği su, ısteği önumuzdeki gunlerde Birle?bilinmiyen birtakım küçük partilerin iki ana parti arasında ov•ynn yüzüne çıkarmıştır. Bn ger» «Arkadaşlarımın bir araya ge miş MiHeHlere ve butun dunya hunadıkları küçnk ovnnlarla hükümetleri hera istikrarsız, hem de çekler arasında, Türk toplnmn ©• lip gropta görüsülecek konnları kümetlerine duyuracağı da aynca i* yapanuyacak durnma düsürdüklerini de görmüstür. Bırakalarak, güvenliğimiz bakımından, tartısmalan, Grap Baskanım belirtılmektedır. Iım öncekileri, san ömek Ürgiiplü kabinesidir. Kurulduğnndan dost edindiğimiz memleketlerin söı yeniden seçme tesebbüslerini lerine inanmanın, ne kadar bos bn yana dördüncü koalisvon istikrarlı bir çalışma temposuna Diğer taraftan, tejıd edılen bır ayaklanma şeklinde kabul» imbir hayal oldugnnn görmek, bizim girmistir denilebilir mi? Bu istikramzlığı, bu kesmekesi, balkhabere gore, Surivedekı Ermeniler kân yoktur.» için bilhassa hiizün vericı olmnsoyu, politikacılardan çok daha iyi görü\or ve hiç süphe etmiyegösterı yapamıyacaklardır. Ermenitur. Bizim ment'aatlerimizle çatış. t'rguplu ıle Bolukbası arasında lerin her yıl olduğu gıbı kıliselerde lim, hesabını ona göre yapıyor. tığında, milletlerarası taahhütleri aıabuculuk yapıp yapmıyacağı ko dua ile yetinecekleri sanılmaktadır. Sayın T.T.P. lideri bir basks cevabında, ralkantıyı, hükümetlerin kutsal bağlantılar imiş gibi savunusundaki bır soruya cevaben de KınUy'da dun eereyan eden «lay sırasında S. B.F. öğrencileri Haberi \eren kavnak, Snri>e kavveti meselesine bağlamak istemekte ve tam tarafsıı. eblıyetnanlann, baskalanmn menfaatleri Demırel «Gerekirse bütün parti liile «Mukaddesatfilars tartuıyor Hukumetinin azmlıkları ArapIi ve kuvvetli hükümetlcr fikrinin savunncusu oldnğunu söyle'l e Ç*Ilstlf>nda bn çesit taahhütlederleri toplanır, bir çaresini ararıı» DİNÇfcR lastırma karanna değinmektemektedir. Sayın Alican'a göre, hükümetleri birtakım yetkilerle ri düşünmek lüznmnnn dahi duy demıstır dir. Bilindiği üzere Surive Hiidonatmalı ve yürütme organını yasama organı lehine zayıf dümadıkları açıkça ortaya çıkmıshr. Toplantıda İVIilH Sa\unma Bakanı kümeti geren yıl. Ermeni okulO halde, Türke sadece O'nnn knvşüren bazı hükümlerin ıslahı yolnna gidilmelidir. Y.T.P. BaskaHasan Dmcer. birkac gun once Kıb Dığer taıaftan dun bazı A P. larında, din dersleri haric, büveti dosttur. Bnndan böyle iç ve rıs konusunda yapılan Bakanlar Ku Grup jonetıcılerı. adı geçen mılletnı böyle bir düzenin bugünkü seçim sistemi içinde knrnlabiJecetün derslerin Arapca ile eğitimi. dıs politikamızı bn gerçeğe göra rulu toplantısında alınan kararlar \ekıllerının Haysıjet Dıvanına vefine inanacak kadar iyimserdir. Açıkça söylememekle beraber ni zorunlu kılan bir kararname düzenlerack zornnda oldnğumnza hakkında Turk Silâhlı Kuvvetleri rilmesı gerektığını. Grup BaskanSayın Aliean, Anayasada birtakım değisiklikler vapılmak surebilmemiz lâzımdır.» niıı yetkililerine geniş bilgi rer hğına verılmiyen önergenin basına yaymlamıstır. tiyle Bankanlık sîstemine gidilmesi fikrini savunuvor. Amerikanıiştir. A>rıca, pazartesi toplantısın aeıklanmasının Grup yonetmehğı[BU KONUDAKİ HABERÎdaki değil, fakat her balde Fransız sistemi Sayın Alican'ı cezbetda ele alınacak konular birlikte göz ne ajkırı olduğunu ıfade etmışlerMİZİN TAFStLÂTI 7 NCİ mektedir. den geçirilmiştir. Toplaııtıdaa sonra dır. " SAHÎFEMÎZDEDtR.] Bngünkü zayıf hükümetlerin bile partizan bareketlere nasıl kayDinçer basın mensoplarına «Askeri ANKARA, (Cnmhariyet Bürosu) ! dıkları bilinirken. Sayın Aliean'ın bir Baskanın eteklerine yakouulan gorıiştük. Pazartesi gününe ' pısmıs knvvetli hükümetin partizanca davranmıyacafı yargısını «Dönüşüm» adlı dergıyi Kızılay ı hazırlandık» demekle > etinmiştir. anlamağa gerçekten imkân yoktur. Bulvarında satan bır grup S.B.F. | 1 Demeein sonuna doğru. 1960 tan önce özgurlükler ve haklar konuw» öğrencisi, kendilerine «Mnkadde I Ankara (Cumhurivet Bürosu) . sunda pek haseas olduğu bilinen Sayın Aliean'ın, simdi bu haksatçı» adını veren kimseler tarafın Mulıhs Ete (CHP) ve Nıhat Kuışat öte ;. andan, «Kıbnsın son durnları savunanlara karsı hale grlmek istidadında olduğu görülüyor. MJu//T*\ jf^. dan dovulmüşlerdır. 12 S.B F. bğ (AP) taıafmdan hazırlanan Turızm Sorulardan birine verdiği eevapta Y.T.P. Baskanı, bugünkü Ana mu» hakkında duşuncesi sorulan Basbakan Yardımcısı Suleyman yasada me\cut hak ve özgürlüklerin bırsla savunnlduğunu söyrencısi «Gazete satarken halkı izaç ve Tanıtma Bakanlığı butçe rapoDemırel, basın mensuplarına «Bir j lüyor ve devam ediyor : etmek» suçu ıle ^ankaya Savcılığı» runda, TRT Kanununun Ve Anadoliği çıkaramaziar, dediler. Çıkarlu Ajansının Basbakanlığa bağlan«Toplnm düzeni bakımından hnkümetlerın sahip olmaları gereken na sevkedılmişler ve ikametlerine ması istenmektedir. dık. Patrikhaneyi kontrol edemeınormal yetkilerin dahi bu haklar ve hürriyetlere aykırı dnseeeler. dediler. Ettik. Hükümrt bn ko , bağlı olarak serbest bırakılmıılar* İ't gibi ifrat düsünceler ortahkta hâkim gözfikmektedir.» Raporda bu konuyla ılgıli olarak nuda kesiü kararlıdır. Pazarteıi ! dır şoyle denılmektedır: Sayın Aliean'da knvvetli hüknraet fikri öylesine sabit hale gelmiııgünü Millî Güvenlik Kuruln top j «Hâlen Bakanlığa bağlı rauhtar tir ki, artık Szgürlüklerin ve hakların hınla savunnlnıasina bile Fakült» Fikir Kulübü, yayınlantısindan sorra sizlere iyi haber • bir kurum da TRT dir. Bn Knrnkarsıdır. tnsan bu müsabcde karsısında. elinde olmadan, 1955 yılladı^t bildiride ilgililerin Bozler verecegizj» cevabrn venniştır. mnn turizmle ilgisi yoktur. Bağlı larını hatırlıyor. Hürri\et Partisinin karulusunu ve kendisinin fYUNANİSTANIN VİZE ANknrt rozetli saldırganları değil olduğu müddetçe Vekâleti işgal et• hırsta (avundafo ispat hakkı mevelesini . LASMASINI FESHETMESI de, «aldırıya u|rıyanlan topla mektedir. Bunuıı bağlı olacağı %er ] Ecvct GÜRESÎN tLE İLGİLI HABER 7 nci yrp götfirmelerini protesto et Basın Tajın isleri\le beraber yin» SAYFAMIZDADIR.) i BÖLUKBAŞ1 MLHALEFET1E... tMiıııınıııııımııııııııııııııııııımMitmııııniHiııııııı BÖLÜKBAŞI1KTİDARDA miatir, muhtar olarak Başbakanlıktır.» Karma Bütçe Komisyonunda konuşan Çalışma BaYeni Dış Politika kanı Çağlayangil Kozlu olay lan dolayısiyle kendisine yöDışışleri Bakanlığı ıle Genelkurmay Başkan neltilen tenkidlere cevaben lığı çevrelerinde ısrarla belırtıldiğine gore, pa «Çalışma Rakanlığı bir İşçi zartesı gunü yapılacak toplantmın ağırhk noktasını «Türkiye Cumhnriyetinin dış politikasıro Bakanlığı değildir; İşveren yeni bir yön vermek» meselesi teşkil edecektir. Bakanlığıdır da» demiştir. HALKEVLERI KURULTAYI Dış borçlor erteleniyor unun Alicandaki DeğişikUk ERMENİ HİTİNGİ BUGÜN YAPILACAK Meclisten onay alma Mitingci Ermeniler, 6 ilimizin Sovyetlere ilhakmı isteyeceklermiş SEÇLM SISTEM! Alıcan, partisinin 1965 seçımlenn deki şansmın cmuşterek oy pusuTurkıye Mılli Gençlık Teşkılâtı ı lası» sıstemı sayesinde kuvvetli oltarafından Fatih Tıyatrosunda du' duğunu belirterek, şoyle demiştir: < Bu şartlar içinde ekim ' zenlenen «Türkiye'nin Siyasî Haya1963 seçimleri sonunda, Millet | tında Gençliğin Yeri» konulu açık Meolisine bugünkü kuvvetimir, oturum, dınleyicıler arasındaki den çok daha büvük bir k»v» gruplaşraalar yuzunden hâdiseli vetle gireceğimizden kati ıu« geçrniştir. rette emin bulunmaktayıı. îlk konuşmayı yapan Aydın CHP siz hukümet fikrinin, Yalçın: «Gençliği bir iptidaî , dördüncü karma hükfimett« madde, bir hazır kuvvet, sokak gerçekleştirilmiş, olması, VJ6İ gosterileri için bir malzeme hagenel seçimlerinden sonra da linde kulanmak isteyenlere karşı aynı fîkrin kolayca gerçekleseinfial duymaktayız.» demiştir. biltceğini isbat etmistir. Bu itiBuyuk tezahürat yapılan Muzafbarla, siyasî müeadeleler, na>a» ı fer Ozdağ: «Idare kadrolarmda genç tımız bakımından «CHP karsı. lere verilen yerleri az ve mületin > sında oyları parçalamıyalım» geleceği için Uhripkâr görüyoruz.. propagandasının önemi de sriık Müteveffa Birinci Cumhnriyet yaştamamen kaybolmuştur. lı kadrolar yüzünden çabuk yıpANAYASA DEGtŞMELÎ ranmıştı. Ikinci Cumhuriyeti de ayAnayasada değişiklik yapılmas» nı hastalıkla malul görüyoruı» şeklinde konuşmuştur. I gereğini daha ev\el ileri sürmüs •• Sıra Behice Boran'a geldiğin lan Aliean, bu konudaki fikrini d# de salonda bazı hareketler gö su şekiide açıklamıştır. « Bugünkü seçim sistemini m« rulnrıiş, bu arada tezahürat ve hafaza etmek zornnd» oldusn» yuh sesleri birbırine karışmış1 tır. «40 yıl önce siyasi bağımsn i muza göre, knvvetli hükümet fikrini, Anayasamızın knrretlef lığa kavuştak ama iktisadi baayrılığı prensibini eiddî mânağınuızlığı elde edemediğimiz. için gençlerimiz halen antiem . da tatbike koymak surtti>l< sağlıyabilecegimiz anlaşılmak • peryalist mücadele içindedirler.» ; dıyen Boran'ın konuşması zaman j tadır. Bn itibarla, Anayasamız* zaman atılan lâflarla kesılmıs ' daki yürütme organını, yasama «4 ganı lehine zayıf düşuren bazg tır. hükümlerin ıslahı lüznmnna * > YTP adına soz alan Nedmı Usdi j nanmaktayım.» ken'den sonra, oturuma gelemeyen T Turhan Feyzioğlu'nun yerine Orhan , Kalkmma hızı hakkında ileri = İ Bırgıt konuşmuştur. Bırgıt: «Genç rülen çeşıtli rakamlarla ilgill olaliğin uğrasacağı politikayı. yönetici rak; «1964 >ılı kalkınma hızı kolerin görüş çerçevesi içine soka nnsunda, çesitli görüslcr ortaya arak gençliğin politika ile uğrasma tılmıs değildir. Aslında, 1964 yılı* »ını istemek. bir oyundan ibaret nın, 1961 sabit fiatlanna nazaTan, kalır.» dıye sozlerine baslamış ve kalkınma hız nisbetinin, be« yıllık mısal olarak da gazetemız sorumlu plânın hedefi olan yüzde 1 nisbemüdürü hakkında bir gençlık te tinden bir hayli geride, yüzde 3 şekkülunün milletvekiH maaş zam civannda gerçekleştiği, kimsenin lan ile ilgıli olarak yayınladığı bil inkâr edemedi|i bir hakikattir. G5dıriyi neşrettiği içın dâva açüması rüs diye ileriye sürülen fikirler, geride kalısı mazur gösterme eaba> nı gdstermiştır. Abdurrahman Şeref Laç da , «îfköiiomik' gençlıgin istismarınm önlenme. , ,„ i d a r ,â , f a Dasarıv, sını ıstemış, bu arada kendısı n ı a « t l r m a % ; b n k o P n l l d , aleyhıne tezahürat yapanlara elele verme heyecamnı kazandırhadis okuyarak cevap vermış mak zorundayız. Bunnn için de, tir muayyen baslara, insiyatif knllan* Hâdiseli biraçık Y oturum ANKARA, a.a. eni Türkiye Partisi Lideri Ekrem Aliean dün bir demeç vererek, partisinin jçeşitükonulardaki görüşünii açıklamıştır. Demirele göre "Ayaklonma yok,, Genelkurmayda 12 S.B.F. öğrencisi Adliyeyeverildi l. R. T. ve A. A. nın Başbokonlığa Demirel'in sözleri J\ j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog