Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

MARKI BECCAKİA SUÇLAR ve CEZALAR Yahut BEŞERİYETİN MECELLESİ .Beni okuyup anlasalardı doğrusu oniardan korkum olurdu; lâkin, heyhat zalimler hiç okumazlar!» Es«ri dilimize çeviren ve notlayan: Dr. Av. MUHİDDİN GÖKLÜ 3 JBaskı Nefis bezli ciltli, birinci hamur kâğıt 15 Lira. İNKJLÂP ve AKA KİTABEVLERİ 41. yıl soyı 14628 umhuriyet KURUCUSU: YUXUS NADİ Telgraf re nıek+up adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 *»RFYTİ 'arlık 7T ıkliyan ^ . Kayseıihoğlu içinde itendi bUgilerinizi, kendi ideolojinizi bj^Jcelime ile kendinizi bulaı Genel BATEŞ BAYİLİK vere Cumartesi 24 Nisan 1965 EGE SULflR ALTINDJl Mahsur kalan ekicileri kurtarmak için Hava Kuvvetierinden yardım gönderilmesi istendi MAHSUL TAMAMEN H4RAP OLDU SÜGÜTLÜYAYLA. S£MTİNİX HALÎ... şikflyet etti ATİNA (Özel muhabirimizden) B. M» 6 urdun çeşitli yerlerinde 24 saatten beri sürekli olarak yağan şiddetli yağ p mur, özellikle Ege bölgesinde büyük • f • tahribat yapmıştır. Mahsul tamamen ha^m rm W7 rap olmuştur. Yağış yüzünden, Gediz, £ ^#MM Menderes, Söke ve Salihli ovaları tamamen sular altında kalmış, bu arada huıbns dâvasında AngloAme bubat ve tütün tarlaları ile bağlar | 'rikaniarın hakh istekierimi önemli hasara uğramıştır. Avrıca, bölge % destekiiyecekierini umu d e t a ş a n ç a y ı a ı % Sarayköy, Yenipazar ve I Horsumlu ile Çanakkalenin Biga ilçesine de öTeye, biiyük bir° hayal kı; bağlı Çıuardere, Ağköy ve Katrancıköyle rıkufına uğradık. Bu ruh durumu riniıı tamamen sular altında kalmasına nnn baskısı altında şimdi yerimiz sebep olmuştur. de duramıyor, tepki göstermek ihtiyacı ile çırpınıyor gibi bir halimn var. Oysa, daba başından başlıyarak fünü gününe tedbulere nevesıenmrsek ve olaylan serinkanla ineeliycbüseydik simdiki hayal kınklığına hiç uğramaz, realiteyi vaktinde " "r, siya«al rotamızı da on» göre İstanbulda son 24 saat içinde metrekareye 4 8 kilogram su bırakan yağmur, Güngoren köyü deresinin taşmasına yol açmış ve bu yüzden Söğütlüyayla Osmaniye KoşuyoSemtı sular altında kalmıştır. ı u n da suyun yüksekliği 30 santiıni bulmuş T« baza otomobil ve minibüsler su içinde uaun süre çahşamaz n a ı e geimiştir. .. Aceleye Lüzum Y İZMİR Cnmhuriyet Bürosu r 23 "AP nin Parti Grupuna getiriliyor ANKARA Cumhuriyet Bürosu Adalet Partisi Grupu içinde partinin g^dişinden memnun olmıyan ve ötedenberi bilinen bir hizip adına harekete geçen Gökhan Evliyaoğlu'nun yaptığı beyanlara birkaç kişi dışında kimsenin katılmadığı dün anlaşılmıstır. unanistan, Türkiyenin Yunan uyruklular ve Pat rikhane hakkında uygula« maya başladığı tedbirler konusunda yaygaraya başla* nuş, «Türkiyenin Elenlera karşı açtığı baskı kampanyası» nı Birleşmiş Milletle* Genel Sekreteri UThant nezdinde protesto etmiştir. Y Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Güvenlik Konseyinin toplantıya çağrtl masının da muhtemel olduğunu a* çıklamıştır. Komşumnz Yunanistan, buynk ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ İZIMİR Yağışın önceki gece ve. dün şiddetlenemperyalist devletlerin ötedenberi koruduğu bir varlıktır. 1829 da ka mesi bölgede ciddi endişe yaratnuştır. İamir ve oevzandığı bağunsızlığını bile bu devlet resi dün sabahın erken saatlerinde yagan «pcmbe» lerin yardımına borçludur. Rum renkli bir çamurla örtfllmü^tür. Ortodoks kilisesinin sürekli gayretBölgeden alınan haberlrre göre, şiddetli y*leri, hanedan ilişkileri ve dışarıda ğışlar yüzünden Menderes ve G«diz ovaUn tamayaşıyan Yunanlılaruı propagandalamen sular altında kalmış, Söke ovasında solar 3 rı sayesinde Hellenizm akımı Bametreye yükselmiştir. Bu arada taşan Alaşehir tıda komşumuza karşı duyulan çayı, Salihli ovasını da olduğu gibi sular altında srmpatiyi ayrıca desteklemektedir. bırakmıştır. Sarayköy, Yenipazar ve HorsHmlu Bizim kadar değilse de fakir bir sular altındadır. Ayrıca su taskınlan yüzünden kamiUet olan Yunanistan, bugünkü rayollannda seferler aksamı?, Manisa girişinde rejimi ile geçimini Baü ekonomik sellerin yıktığı beton köprü onarılamamıştır. Tasistemine dayamıştır. Ödemeler mamen dolmuş bulunan Demirköprn barajında da dengesini başlıca deniz ticaret fitaskın başlamıştır. Bu barajdan sanryedc 300 metlosu, turizm ve dışarıdaki Yunanlıreküp sn akmaktadır. Kemer barajı da tamamen ların gönderdiği döviz gelirleriyle dolmuş, fazla sular kapaklardao akmaktadır. sağlamaktadır. Bu dengenin bozulması komşumuzu büyük krizlere ÇOk bİİVÜk. Rürükliyebilir. Zaten azımsanamıyacak bir varlık olan solculuk hareketinin bu memlekette yeniden güçlenmesini İngilizler ve Amerikaular Bolgemizde yağışm en büyük tahribatı hububat hiç bir zaman istemezler. İkinci Ci tarlalarında olmuştur. Bölgenin bütün kesimlerinde han Savaşından sonra komünistlere hububat mahsulü diye bir şey beklenilmemektedir. karşı girişilen temizleme hareketini Havalar açtığı takdirde ekicinin hububat tarlalannı bastırmak için Batılı büyük devlet^ ler çok zahmet çekmişler, Kıral hü bozarak ba?ka bir mah?ul ekimine kümetine geniş ölçüde para, mal geçeceği anlaşîlmaktadır. Rütubetzeme, hattâ asker göndererek yar lt hava tütiinde «Mavi küf» hastadım etmişlerdi. Kıbns Yunanistana lığının yayılma ihtimalini artırm ] , t ı r katılırsa hem yürürlükteki rejimin ' devamı sağlanacak, hem de Doğu Akdenizdeki İngiliz üsleri korunnıııs olacaktır. Bize gelince. bizim bugün Batıya lCinu hâkim olan büyük devletlerle böylesine köklü bir ilişkiler geleneğiBtGA Sürekli yağmurlar. Biga miz yoktur. Birinci Cihan Sayaşı ve çevresinde tahribat yapmif, kabitimine kadar Batı, Osmanlı İm baran Kocabaş Çayı etrafa yayılaparatorluğunu daima bir yarı sömürte bilmis, bu İmparatorluğu rak 1500 dönümlük araziyi kapla"ağıfıp parçalama denemelerine bi ""?««'. Bu arada Çavuşkoy ovas.nda çeltik eken 100 den fazla işçi, anle girişmiştir. ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak sızm ovayı kaplıyan sellerle boğuşbağımsızlığımızı Batının yardımı ile mak zorunda kalmış, ancak bulduk değil, tam tersine Batıya karşı ka ları ev ve ağaçların tepesine çıkT Türk Silâhli Ku\ vetlerinde görevli personelden (Subay zanmışııdır. San Francisco demok mak suretiyle hayatlarını ktırtarrasisini yürürlüğe koyduğumuz gü mıslardır. Assubay) 1522 sinin 1964 yılı içinde ordudan aynldıklane değin Batı ile olan ilişkilerimiz Biga Kaymakamı. çeltik ekicile " Öğrenilmiştir her zaman eşitlik ilkesine dayanmış1963 yılının ilk dört ayında ise tır. 1950 den sonra eşitlik koşulla rinin hayatlarını kurtarmak ve su gerek kendi anulariyle, gerek 42 rıııın alevhimize bozulması ise, bu lar içinde mahsur kalan köylere sayılı kanunun ilgili maddesme dajrün üvey eviât işlemine uğTamamı yardım ulaştırmak için Hava Kuvyanılarak «re'sen emekli» ye sevkezm başlıca nedenlerinden biridir. vetlerinden helikopter yardımını isdilen subay, assubay ve sivil persoAyrıca, bugün bizde komşumuz Yu temiştir. Biganın bazı köylerle ir> nelin adedinin de bir hayli kabarık nanistanda olduğu gibi güçlü ve ör tibatı halen kesilmiş bulunmaktaolduğu belirtihnektedir. gütlü bir sol akım da yoktur. Yur dır. Ayrıca, Çanakkale Bandırma İktisadi İşbirliği ve Kalkınma dumuzda sol akımı kısıtlayan et yolunda suyun yüksekliği bazı yer Teşkilâtmm (O.C.D.E.) yayuı orga42 sayıh kanunun geçici ikinci kenler. ekonomik durumun uygun nında Türkiyeyle ilgili önemli bir maddesinin yürürlük süresinin taluğundan ziyade yönetici kadronun lerde 1 metreyi geçmiş, trafik kayazı yayınlanmıştır. «Bazı üyelerin , mamlanmasmdan önce emekliye aydavranışlarıdır. Bu bakımdan dost panmıştır. sağladığı menfaate rağmen Konsor ( rılmak istiyenlerin çoğalması karşılarımız bizden yana rahattırlar. siyomun Türkiyeyle yeteri kadar , Smda Genelkurmay Başkanlığınca Kıbrısta haklanmızın yenmesi ile ilgilenmediği> belirtilen yazınm ö ; gerekli tedbirler aimnnş ve bundan ğ bıırada kıyamet kopacağına ihtimal vermemektedirler. ESKİŞEHİR Porsuk barajında nemli bölümleri 7. sahifemizdedir. böyle her istiyenin emekliye 1 Durumu böylece serinkanla ince çatlama olduğuna dair halk arasındümemesi kararlaştırılmıştır. ledikten sonra, şimdi biz ne yapma da dolaşan söylenti, büyük heyeca••«»mımmmmnMinmtmnımtnnnmımıımmm lıyız? Bir defa hayal kırıklığını, gü na sebep olmuştur. Belediye hoparcenmeyi bir tarafa atmalı, acele ten İörleriyle yapılaa devamlı yaymlar kilerden, fevrî hareketlerden vaı da «halkııı heyecana kapümaması geçmeli ve içinde bulunduğumuz istenmekte» ve söylentinin gerçeğe politik realiteyi görüp tutacağımız uymadığı belirtilmektedir. Şehir ve yolu ona göre adım adım kararlaşçevresinde son yağmurlar dolayısiy tırmalıyız. Övle'görünüvor ki Kıbns gitmiş l e b a z l semtlerde, sular yerden kay tir. O halde kıyamet koparmak ne namaya başlamıştır. Porsuk çayıye? Simdi bütün çıplaklıği ile kar nın seviyesinde ise henüz bir inme şımızda Hellenizm dâvasını görüyo olmamış, Valilik, «barajın yağmurruz. Alacağımız tedbirler. bu dâva ar yüzünden dolduğunu fakat bonın ileride başımıza açabileceği teh •ıltma suretiyle tehUkenin önlendilikeleri önlemek amacını gütmeli ıni» bildirmişitir. dir. Türkiyedeki Yunan uyrukluları meselesi, papaz okuUarı meselesi. Patrikhane meselesi, Oniki Ada meselesi hep bu açıdan ele alınmalıdır. Bunlan Kıbrıstaki haklanmızı Sağnak halinde yağan yağmur, t ı kurtarmaya yanyacak bir pazarlık ı tanbulun özellikle çuknr semtlerinkonusu olarak düşünmek yanlıştır. ' de baskınlara sebep olmuştur. Gün Saydığımız meseleler ve benzerleri gören köyü deresinin taşmasiyle, Hellenizm ülküsünü yaşatan birer söğütlüyayla sular altında kalmış, bayrak gibidir. Biz bu bayrakları semt sâkinleri arasında heyecan ayavaş yavaş ortadan kaldırarak Hel ' yandırmıştır. Bakırköy Osmaniye lenizmi tasfiye etmek zorundayız. ile Zeytinburnu arasındaki bazı Sinirlerimize hâkim olur ve intikam vollarda suyun yüksekliği 30 santi«tKt NOKTA ARASINDA EN KISA YOL BİR POĞRUdur.» EUCLİDE NADİR N'ADİ i metreyi bulmuş, bir çofc taşıt suia«ıııııaıauj•*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••I•••••••••••••••*•••••*•••••••••••••• (Arkası Sa. 7, Sıi. i de)lar içinde 'EGE BOLGESINDE DURUM: Tarlalardaki Genel Kurmay tedbir alıyor 1964 de 1522 suboy ordudon ayrrtdı OCDE IOBSERVATEUR Gökhan Evliyaoğlu TS 20 kadar milletvekilinin Genel Başkan Demirel'e karşı çıktığı yolundaki haberler Evliyaoğlu tarafından da doğrulantnamı;, ancak, «Grnp çalışmalannın dabs düıenli yapılma»ı, halen boş bnlonan Grup BaşkaBI ve Grnp Başkan Vekili seçilmesi, büküaıet yünetimi ve memleke(Cahit Güçbil^ıez bildkiyor) tin hayati meseleleri karsısında parBeyrut Cismani Mecüsle uösteti gidişinin gözden geririlmesi» için ri Tertip Komitesi, yann Beyrut Stad pazartesi günü A.P. Grupuna bir yomunda yapılmasına izin verüen dini törensiyasi mitingin programıönerge verecekleri öğrenilmiştir. nı açıklamıştır. HABERt TALANLITANLAR Pazar sabahı 08.30 dan itibaren Ankaıa, (Cumhuriyet . Bürosu) * çeşitli semtlerde gruplaşacak ErYayılan haberlerde adı geçenmeniler, 2.M0 otomobil ve 500 oto Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, «Atina lerden Mnstafa Kaptan ve Habüsle şehrin dolaylarındaki cad basını resmî çevreler ve din adam* san Aksoy, A.P. Genel Merkedelerdcn Beyrut Stadyomuna ge ları Patrikhane ve Yunan uyruklazinde bir basın toplantısı yapaleceklerdir. Vâsıtalar. afiş ve pan. lar konusunu bir hıristiyanhk \4 rak Evliyaoğlu çevresindeki müslümanlık ratışması halinde gös« kartlarla donarılacaktır. grnptan haberleri olmadığını, Ermenilerin otomobillerinde terip dünva ülkeleri nezdinde pıoböyle bir harekete katılmıyacak daha şimdidcn. Türkiyenin do paganda yapıyor» demiştir. lannı bildirmislerdir. ğusunu içine alan hayalî Ermeııistan haritalan ile bölgcye el EVLtYAOĞLU'NVN uzatan ve fesinde ayyıldız buluSÖYLEDtKLERt nan Tüıke. bir elinde Burası Ermenistandır» fermanı taşıyan bir Kendisiyle konuştuğumuz Gök Ermeni gencinin nıâni oiuşunu han Evliyaoğlu, A.P.'nin «Bir Ankara, *a.a.) Öğrenildiğine gf eanlandıran el afişleri görülmek re Ereğli Demir Çelik Fabrikaia» tüecar ve işveren kulübu haline tedir. llusal Egemenlik ve Çocnk rı Genel Müdiirü, Yüksek Mühengelme tcmayülü» içinde olduğuTören raitinge bütün Lübnaa dis Cevat Süberk, dün saat 13.38 da Bayramı dün bütün ynrtta nu söylemiş, partinin gidişini siyasi parti ler i temsilcilerini gön Ankaradaki evinde âni bir kalb iat kutlanmıstır. Şehrimizde yaf £ «rotasına sokmak» gerektiğini, dereceklerdir. ranr sebebiyle törenler oknlzi yüzünden vefat etmiştir. bu fikri destekliyenlerin Grup larda yapılmıştır. içinde 20 den fazla olduğunu ileSabah Vali ve Belediye ri sürmüstür. Baskanını ziyaret edeıı 50 kişilik öğrenci grupo arasın • dan Vali, Belediye Baskam ve daire mndürleri seçilmişHr. (Arkadaş.mız Orhan E u RlNÇ'in, 23 Nisan bayramı f ile ilgili bir röportajı, dör % Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) düncü sayfamızdadır.) % Başbakan Suat Hayri Ürgüplü bugün saat 15.30 da Çankaya'da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul edilmiştir. Bu arada Cum i hurbaskanı ile Başbakan öğrenci : lerden tesekkül eden «Çocuk Bandosuıınu birlikte kabul etmişler ve ; marş dinlemişlerdir. Saat 16.40 da Çankaya'dan ayrılan Başbakan, ga , zetecilerin sorularını şöyle cevap | landırmıştır: SORU Bölükbaşı'mn davranış i lan koalisyon için tehlikeli olur , Hükümet Başkanı Yardımcısı mu? j »ayın Süleyman Demirel, KıbCEVAP Tahmin etmiyorum. ns bahsinde «Millî menfaat neSORU Bölükbaşı, Koalisyonyi gerektiriyorsa, ono yapaeadan ayrıür mı? ğız» divor. CEVAP Onu kendi bilir. ; Çok güzel. Elbette öyle. MilSORU Ayrılırsa Koalisyon üçli menfaat neyi gerektiriyorsa, lü olarak devam eder mi? ı hiç şüphesiz, Hükümetle elele, CEVAP Koalisyon onu meyda { milletçe onn yapacağız. •a getiren parti liderlerine ait bir i Barası nmhakkak. iştir. Buna kendi sralannda kona [ Ama, neyi gerektiriyor, millf şurlar. | menfaat? D.N. Beyrutta Türk aleyhtan afişler LefKOşe, 'AP) YetkiU bir Yunanlı askeri kaynak son günlerda Kıbrıs'a bir takım Rus yapısı uçaksavar roketler ulaştığını ve bunların kullanılmaya hazır durnmda yerlerine yerleştirildiklcrini açıklamıştır. Buna muvazi olarak, İngiliz hava gücü kaynaklan, iki Türk hava gücü jet av uçağının Perşembe EÜnü kısa bir süre için Doğu ve Kuzey Kıbns üzerinde dolaştıklarıra söylemiş ve bunun, roket rampalarırun yerlerini tespit için yapılmı» bir keşif uçuşu olduğu inancuu b * lirtmişlerdır. Iki Türk jet'i Kıbrısta görülmüş Müslümanlık ve Hristiyonlık çatışmosı Ereğli tesisleri Müdürö C. Süberk vefat etti Ürgüplü: "Ayrılma işini Bölökbaşı bilir,, DAKIKA Karar zamanı Hacılor 3,7 milyon dolar döviz kullandı .„ y ^ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne gelen kayıtlara göre, bu yıl Türkiye den hacı olmak üzere Suudî Arabistana gidenlere resmî olarak 3 miiyon 700 bin dolârhk döviz satışı yapılmış tır. ZİRAÎ KKEDİ ARTrYOR llgililerin ifadesine göre, her yıl hac mevsiminde ziraî kredi plâsmanında belirli bir artış kaydedümelctedir. Müslümanlığın gerekli şartlan gözönün» alınmadan hacı adaylarm çoğunluğu I Sabık İngiliz Ba bakanlanndaB Harold MacMillan, nir İngiliz fir5 borç para ile genellikle ziraî kredi ile yola çıkmaktadırlar. | masının turistik geziler içm kiraladığı Ankara gemisi ile dün şehrimize gelmiştir. Genellikle yaşlı tnristlerin teşkil ettiği ziyaretçi ka. filesine dahii olan Majestelerinin eski Basbakau ve esi Lady MaeMillan basın mensuplarile göriişmemişlerdir yatoız. Mr. Harold MacMillan daha önce Başbakan bulunduğu sırada Ankarayı ziyaret ettiğiai, Istanbula ise ilk defa geldiğini söylemiş; başka konulara ceTurgutlu Dün kuthtnan 33 vap vermekten kaçınarak «ben dinlenmek için geziye çıktım > deNisan Bayramı tör»ni sırasında mekle yetinmiştir. MacMillan ve esi diğer turistlerle birlikte SultanAtatürk anıtına konulan çelenkler ahmet, Ayasofya, Süleymaııiye ve diğer tarihî ve turistik yerled arasmda Türkİ3> İşçi Partisine ait olanuıı bazı kimseler heyke gezmişler 12 saat kaldıktan sonra saat 19 da Iimanıınızdan aynlmı»lin önünâeo alarak paıçalamışlar Iardır. Rcsjmde MacMillan ve eşi Sultanahmet camii öniinde gorii* i lüyoc an. ; Macmillan İstanbulda Turgutlu'da TİP in çelengi parçalandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog