Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Ofinyo etfefeiyotımn Slmtı w«r lerindtn birını daha lunart COLLtNS b. K M M * h q t » ı » ffr « « . bır a f k •tMccrısmrn ymı ura onun kMkr daıin. I M I fefe bir m«r' « *çind« «btrtıılıVH «inifian bı» * M T jwılıiMflıı • Düny» •d*bfy»tıfiNi tn ftnlö mritrındM «bn bv kMt% BEYAZLI KADIN Gl/VEN VAVINCVI umhuhyet KURUCUSU: İ'UNUS NADİ M İK R OP AVCILARI PAUljDE KRUİF Çeviren/ Mithat ENÇ jbrinei defa bas£mıştır. BakarJık Yaymevleriyle bütü» kitapçılarda 810 kuruş Byatla «atılmaktadır. (Basın 4815/4431) 41. yıl soyi 14627 Tejgsatf «• mefctup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Rutusu: İstanbul No. 246 21 « M 32 42 96 2 2 4 2 9 7 2 3 4 2 9 6 2 2 4 2 8 9 Cumo 23 Nison 1965 BflK&NLflR KURULU KIBRIS KONUSUNU GÖRÜŞTÜ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: «ALINAN KARARLAR Ğ. KÜRULUNDAN SONRA AÇlKLÂNABtÜR» Koalisyonda sallantı... Kuflu Olsun PATRİKHİHEHİN TEFTİSİ BASLADIJ««» *• Stlâhattln GÜLER ener Rum Patrikhanesl ile kendisine bağlı Aya Torgi kilisesinin hesaplannın dün sabah saat 9,35 ten itibaren denetlenmesine başlanümıştır. Uzun süre Patrik Athenagoras ve Sen Sinot meclislerinin direnmeleri ve teftiş heyetlerini içeri sokmamalann da bu şekilde son bulmuştıır. Vakıflar Kanunu gereğince denetlenmesine başlanan Patrikhane ile bağlı bulunduğu kiliselerin hesaplanna Maliye Bakanlığı Başmüfettişi Hüseyin Necipoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Orhan Ünsel ve İstanbul Siyasî Polis Şefi Yaşar Okçuoğlu el koymuşlardır. Özel bir araba ile Fener Patrikhanesine gideıı iç kişiük heyet, Bükümetin emri gereğlnee Patrikhaneye gireceklerini ve denetleme i;ine başlayacaklannı Patrik Athenagoras'a bildirmişlerdir. Bu sırada Athenagoras, 18 nisanda başlıyan büyük Ortodoks yortusunun pazar günü tutianacak ikinci büyük töreni için dahili kilise olan Aya Yorgiy» gitmi«Ür. Teftiç heyeti d« TemsHciler odasına alınmıjtır. Kilisedeki dinl meraaimc başkanlık cden Athenagoras 11.35 de tekrar Patrikhaneye dönmüştiir. Patrik, gazetecilerin sordukları aoruları çok kısa cevaplandır1 1 7 ve şunları söylemiftir: <TerUs« geldiler. Gidip on11 larla konuşacağım. Ba^ka bir jey bilmiyomm . Elbette ki denetleyecekler.» Üç ki?ilik denetleme heyeti saat 11.45 de Athenagorasm odasında toplanmı^tır. Patriğin de hazır bulandugtt bu toplantjda ahcxn karariar kakkmda bir bilgi verilmemiştir. Ancak bir yetkili: •Hükiimetten aldığımu dhektif gereğince ve Vakıflar Kanumınun verdiği yetkiye gore Patrikhane ve dahili kilised olan Aya Yorgi kilisesinln besaplarmı kontrol edeceğiz» demijtir. Eski Hükümetin aldığı kararın Patrikhane tarafından inrazlara uğ raması ve müfettislerin hesapları denetlemelerine mâni olunup kiliseye sokulmamaları üzerine patlak veren olay için başka bir yetkili de şun'.arı »öylemiştir: «Patrikhane ve diğer mütevelli heyetlerine alt hesapların denetlenmesi için alınan yeni bir karar yoktur. Bu daha önce alınan bir kararın kanun yetkllerine dayanılarak yapılan hareket tir.» Hemşehriler Cemiyeti tarafından 1O kişiye uyguianan ve •Patrikha0O ne tle mensuplarmm yurt difina çıkarılmasım ister misiniz?» sonısu sorulan ankete verilen 1«M cevabm da «EVET. jeklinde oldnğu dün a<,'iklanmı«rtr. Bölükbaşı «Urgüplü gerçeklere aykırı ANKARA, Cumhuriyet Bürosu F ugiin Ulusal Eğemenlik BayJ a m ı n ı kutluyoruz. 45 yü önD l c e bugün Ankarada Türkiye ^ B ü y i i k MUlet Meclisi ilk toplantısım yaptığı zaman ynrdıımumn genel dunımu hiç de bayram edecek bir nitelik göstermiyordu. Emperyalist derletler topraklarunızı işgal etmişler, ordumuzu dafıtmışlar, devletimizi boyunduruk aliına almışlardı. Emperyalistlerin «ımarık çocuğu rolünde Yunanistan, bir yıl önce İzmire çıkardifi ordusu ile Ege bölgesinde yayıldıkça yayılıyor, kendine bol keseden bağışlanan (hayat sahası) na yerleşnıeye çalışıyordu. Antaiya ve dolaylan tâ Oniki Adalara kadar İtalyanlara, Adana ve dolaylan Fransızlara, Diyarbakır ve çevresi İngilizlere geçmişti. Dofuda bir Ermenistan, kuzeyde bir Rum Pontus Cumhuriyeti kurulacaktı. Bütün bnnlar yetmiyormu» gibi 16 Mart 1930 günü İngilizler Istanbulu resmen işgal ederek devletimizi (Haritai âlem) den büsbütün silmek, adrta nazari bir varlık haline fetirmek denemesine giriştiler. Şehzadrbaşında nıasıım askerlerimizi kahpece yataklarında öldürdülcr. Meelisi basarak hoşlanmadıklan milletvekillrrini yaka paça sürüklercesine hapishaneye RÖnderdiIer . İşte, o tarihten üç hafta sonra, Mustafa Kemalin çağrısı iuerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankarada toplandiğı zaman yurdumuz böylesine korkunç bir karanlığa jömiilü bulunuyordu. 23 Nisan, bu zifirî kantnlığın orta.sında o kadar küçük bir ışıktı ki onu aramızda seçebilenler bile belki kendi jözlerine inanmıyorlardı. Fakat 1930 yılının 23 Nisanında Ankarada parlıyan bu ışık sittikçe büyüypcek re aradan iki buçuk yıl fteçmeden, 30 Ağustos 1922 günö bir zafer meşalesi halinde bötfin ynrdu aydınlataoaktı. ^°e parlaklıçı ile dünyanın gözlerini kamaştıran o ışık, yeni Türkiycnin karuluşunda bizim en fövenilir yol EÖstericiraiz olacaktı. Kuşaklar geliyor, kuşaklar feçiyor ve zaman dediğimiz durmjyan koca deçirmen gözümüziin yaşına bakmaksmn hizleri öçütüp giderken toplumu da belli bir yönde hahire Topıınıyor. Bu yoğuruluşta zaman dcğirmeninin kaprislerine kurban Kitmemek için insanlara davanıp îriiçienecekleri bir takını nirenjti noktaları serekir. Atatiirk Türkiyesi açısından 23 Nisan bu nirenci nnktalannın şüphesiz en anlamlı olanıdır. Birinci Türkiye Biiyiik Millet Meclisi, tarihimizde ilk defa olarak yalnız halka şrüvenen, tüm enerjisini halktan ve dâvasına olan inancından alan bir yasanıa organınııı, son derece uyg;unsuz iç ve ılış koşullar altında da olsa başarıya ulaşabileceırini gtistermiş şerefli bir tanıktır. Butün kırk beş yıllık bir mesafeden jeriye doğru bakarken Birinci Türkiye Büyük Millet Merlisini. Başkanlık kürsüsünde o Meclise sayçı ile ışık tutan Mııstafa Kemali ve bunlann ^öğüs kabartıcı başanlarını aynı heyecanla jföriiyoruz. Görüynruz ama. 23 Nisan ruhunun çizdiği mutlu yolu kırk beş yıl boyunca. hele Atatürkten sonra da hiç aksamadan izlediğimizi iddia edebiliyor muyuz? Bu soruya evet cevabını verirsek. sanırım. kendi kendimizi aldatmış oluruz. Onun için. buKÜn kııtladıçımız Bayram havası içinde hepimiz bir süre bir vicdan murakabesine dalmalı ve selişen dünya koşulları önünde üzerimize düşen görevleri 23 Nisan ruhu ile değerlendirraeye çalışmalıyız. Saat 9,35 Genel Başkanı Osman B8« lükbaşı dün verdiği bir de» meçte, Başbakan Ürgüplü' yü «çerçeklere aykırı konnşmak» ve «hilâfı bakikat iddialarda bnlnnmak» la suçlamıştır. Başbakan Ürgüplü. cnceki gün M.P. Genel Başkanı Bölükbaşı'nıa kendisine bir telgraf çekerek, Anadolu Ajansı Idare Meclisi üyeliğin» yapılan seçimlerden şikâyet ettiği» ni basın mensuplarma açıklamıs, Bölükbaşı da dün hemen bir demej vererek. Başbakan Ürgüplü'yil «gerçeklere aykırı konuşmak» la itham ederek Başbakana telgraf çckmediğini belirtmiştir. Siya^i çevrelerde, «Koalisyondan çıkmak için sebepler icat eden MP" nin yeni bir davranısı» olarak yo" rum'.anan Bölükbaş:nın son demed şöyledir : NP «GERÇEKLERE AYKIRI «Savın Başhakana atfen gazetelerde yayınlanan ve radyo ile millete dnynralan sözler maale(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) MP li Bakanlar Ürgüplü ile tartıştı Ankara, 'Cumhuriyet Burosu) TRT konusu dün toplanan Bakanlar Kurnlunda Başbakan ile MP II Bakanlar arasında kısa sürem bir PATRİKHANEYİ DENETLEYEN MÜFETTİŞLER ATHENAGORAS İLE tartışmaya sebep olmuştur. Dün sabah 3,5 saatlik bir toplantıdan sonra akşam üzeri de 17 den 21.30 a kadar devam eden İkinci bir toplantı yapan Bakanlar Kurulunda MP li Bakanlar TRT hakkında komite karannın niçin Bakanlar Kuruluna getirilmediğini ve meselenin neden geciktirildiğini Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'den sor muşlardır. Kısa süren bir tartışmadan sonra Başbakan Ürgüplü, «Ba konu ile inceleme dört Bakandaa kurulu komitededir. Bana getirme» diler ki, ben size getireyim» demişCahit GÜÇBİLMEZ bildiriyor tir. Dörtlü komiteden bir Bakan bilâhare yaptığı açıklamada henüz komitenin bu yolda karara varmaBEYRCT Lübnan Bakanlar sayiş, Atranik Gençlik Teşkilâtı iz dığını, çünkü komite üyesi olan MP Kurulu, dün yaptığı beş saatlik o cileriyle Taşnak Hınçak Partisi li îçişleri Bakanının geziye çıktığıturumu mütaakıp, «Ermeni Cemaa . muhafızları tarafından deruhte edi. nı ve komitenin bu yüzden toplana ! rak meseleyi inceleyemediğini ifatinin Türkiyedeki Ermeni katliâmı lecektir. Önemli Kataeb Partisi Iideri 'de etmiştir. nın ellinci yılını anmak üıere 35 nive Bayındırlık Bakanı Pierre j san pazar giinü Beyrut StadyomnnGemayel, hükümetin Ermeni da tertiplemek istedikleri tören ve mitinginde «embolik olarak tem mitinee müsaade etmiştir.» •ilini istemiş, Bakanlar Knrnlo ! Sokak yürüyüşüne izin verilmeda bnnnn üzerine Cnmhorbaşmiştir. Ermeniler Beyrut StadyoAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) kanını temsilen bir delege gönmuna otomobil ve otobüslerle toplu Başbakan Suat Hayri Ürgüpderilmesine karar vermiştir. i halde gidecekler ve ayrılacaklar, alü, dün saat 14 te Başbakanlıköte yandan Başbakan imzalı | tan ayrıhrken, gazetecilerin «B5 genelgeyle, mitinsre katılabilme j lükbaşı sizin koalisyon protokoleri için bütün Ermeni memnr I Innn çisnediğinizi ileri sürüyor, lara iki gün izin verilmistir. i ne dersiniz?» şeklindeki sorulaSon duruma göre Lübnandaki bürır.a cevap vercrek, «Benim ayatün partiler Ermeni mitingini des i fımın altında bir şey yok» detekîemektedirler. i mistir. Arapça gazetelerrie aleyhimize ı Bu arada Başbakan. bir basın yazılar devam etmektedir. En çok | menşubunun «Dün bize Bölflksatan akşam gazetesi «Lisanülhâl» ; başının telçrafından bahsettidünkü başyazismda, Yunan uyruk | niz, bneün de Bölükbaşı, telgraf luların sınır dışı «•cü'neleri kara i jtöndermediğini söylüyor, bnns Beyrut, (a.a.) Ciddedeki Altrn riyle Ermeni olayını birîeştirmekte j ne dersiniz?» deyince, şu cevabı ve Türk zihniyetinin değişmedifini cı Islâm Kongresi, Birleşmiş Milvermiştir : letler üyesi 36 Müslüman memle ileri sürmektedir. «Bana Millet Partisinin Ba?keti temsilcilerinin hazır bulunduDün «abahki nüfuzlu «EI Nahar» kanvekili Ahmet Bilein imzasiyğu son toplantısından da Türk he da Ermeni mitinRİni mıınşet olarak le Genel Baskan adına telçraf yeti başkanı Senatör Fethi Tevet verm»Vf )ir. et eöndermişler.» oğlu ve arkadaşlarının Kıbrıs konu lÜBMAN HÜKÜMETj BEYRUT ERMENİNİTİNGINE İIİN VERDİ Anket Bakonlar Kurulu Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu. dün de Kıbns ko nusundaki iç ve dı? meseleleri görüş meye devam etmişıir. Dünkü müzakereler de tamamiyle Kıbrıs konusunda cereyan etmiş, Ba kanlar, Hasan Işıkıan çejitli yönler deki gelişmelere ait sorular sormuş lar ve Dışişleri Bakanı da bu sorula 11 teker teker cevaplandırmıştır. Akşam üstü yapılan ikinci top lantıdan sonra Çağlayangil şu resml açıklamayı yapmıştır: «Kıbrıs mevzuu görüşüldü. Abnan karariar Millî Güvenlik Kuruluna götürülecektir. Gerekirse o zaman bir arıklama yapüabllir.» Başbakanın cevabı ti Nisan l lıısai Eğemenlik vp Çocıık Bayramı bugün bütün yurtta olduğu jibi şehrimizde de törenlerle kutlanacaktır. İlk Büyük Millet Meclisinuı açıhşı dolayısiyle özel bir önem taşıyan ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edileu Bayramın 45 inci yıldönümü törenleri İstanbulun her üçesinde ajTi a\Ti yapılacak ve ılkokul öfrencileri katılacaklardır. Bayram dolayısiyle şehir bayraklarla ve defne dallan ile süslenmiş, âbideler ve resmî yapılar ışıklandınlmıştır. Kutlama törenleri sabab saat 9 da başhyacak ve Kaymakamlar tarafından yönetilecektir. Bayramın dün öğleden sonra başlanıası dolayısiyle ilkokullar ve resmî daireler de tatile Rİrmiştir. Bayram bu akşam sona erecek, fakat cumartesi yarım işgiiırii oldağnndan tatil pazarteşi sababma kadar sürecektir. «İzmirin yönetimini çocuklar devraldı» başlıklı haberimizi vedinci sahifede bulacaksınra. tslâm Kongresi Türkiyenin Kıbrıs Karar Tasarısını ittıfakla kabnl etti vazgeçmiştir. Ancak silâhlı «abıkalılar yakalanacaklalrını anlayıncaa arka ptncereden evin damına tjrraanıp 8 apartıman geçtikien sonra yere inmişlerdir. ANKARA. (CumhıırİTet Bürosu) Adanalı genç bir kadm olan gengül Tarım Bakanı Turan Kapanh, dün Büt. Baydan i!e eski gangsterlerden Hadi çe Karma Komisyor.unda Tarıra Bakan Karataşın da adının k«rıştığı olayın lıfı bütçesi dolayısiyle yaptıjı konuş tafsilâtınl 4. sayfamızda bulacaksınız. rrada toprak reformu konusuna değinmis ve «Toprak reformuna seviyoruz. O7İüycru7. ha kanunun çıkanlmasında hudutsuz fayda vardır» demiştir. Kapanlı bu konuda özetle şunları föjlcmiştir: Ankara Talebe Birîiğinin Millet• Ancak rcformun inandıncı ölçuler vekilleri maaşı ile ilgili bildirisinj Icinde çıkarıunasında, Anayasanın 37. vaymlayan gazetemiz hakkında Sa\ maddesinin. doniim başına hasılayı cıhkça kovuşturma açılmış, sorumartıncı, istihsali artıncı «sprisi dışına lu Yazı Işleri Müdürumüz Erol çıkarılmamatında. tasarının takdim şek linde dikkatli davranllmasında fayda Dallı'nın dün ifadesi alınmıştır. Bilirkisi raporlarında olayın 159. mad T»rdır. de kapsamına girdiği belirtilmekteBeıüm blldiğim kadırl, ba kanunun tfdvini halinde (topraksız vatanda; dir. Suç gsbit görüldüğü takdirde isbalmıyacak) dcmek hatalıdır. İnklsar ^«•andırır. Taparı önce doriim bagına lenecek cez» 57 yıl arasında hapis Dün sabah Cihangirde yuvalanan iki azıl: h:r.«ız, müke',lef döşeli bir Böyle bir murakabeye bugün her apartman dairesinde kıstırılmışlarcır. Fakat polislerin kapıya dayandıklarını jören soyjnncnlar, silâhlarını çekerek ateşe başlayınca oriatamandan çok ihlivacımız var. NADİR NADt lık karışmıştır. Folis içerden kadın feryatlarını duyması üzerine silâh kullanmakian iki hırsı polisle çatıştı Şehrimizde bulunan, Çanakkale birliklerine ' ATİNA, (a.a) Atina'da çıkan Savaşlarında Türk muhalefet organı gazetelerden karşı savasan Avusturalyalı ve Te «Acropolis», verdiği bir haberde ni Zelânda'lı eski mnharipler «ANRus yapısı füzelerîn «bnndan birkaç , ZAKLAR» dün Taksira anıtına çegün onee» Birleşik Arap Cumhuri lenk koyarak saygı duruşnnda bulunmuşlardır. ANZAK'lar, IngilI yetinden Kıbrısa bir şileple sevke tere ve Fransadan gelecek eski Çadildiğini bildirmektedir. nakkale savaşçıları ile 25 Nisan güÖte yandan, Washington'daki [ nü Geliboln yarımadasında «AnAmerikan Dışişleri Bakanlığına ya ' zak Koyu» denilen bölgede 50 yıl kın çevrelerde, Kıbnslı Rumların j önce olduğu gibi karaya çıkacakuçaksavar füzeleri için yer hazırla , lardır. Resimde Taksim anıtın» çedıklarını gösteren emareler mevctıt ' lenk koyan ANZAK'lar sörülmektedir. olciugu belirtilmekte idî. «••••••••••••••• •••••••••••••••ı Rus füzelerinin Kıbrıs'a vardığı iddia ediliyor ANZAKLAR sundaki bir karar tasarısını oybirliği île kabul etmiştir. Tasarıda şöy le denmektedir: «Uzun süredenberi Kıbrısta ayrı bir İslâm camiası olan Türk din kardeşleriraizin Hıristiyan Rumlarca uğratıldıklan katil, eza, cefa ve tedbir faciaları cümlenin malfimu dur. Bütün Müslümanlann kalblerini yaralıyan » hiç bir dinin tasvip etmiyeceği bn faciaların süralle durduntlması ve bertaraf edilme si yolunda İslâm Kongresine katılan memlekrtler temsilcileri ittifak la $u kararı almışlardır: Catlak M.P. tutumunun koalisyonda huzursuzluk yarattıeı bir ger4ek. Sadece koalisyonda değil memlekette de huzursuzluk yaratıyor. Bn yüzden koalisyonda belki de bir çatlama olacak. Aslında Ürgüplü hükümeti daha knrnlurken M.P.'nin ortakhça girraesi dolayısiyle öziirlü knrulmnştur, çatlak knrnlmnştnr. Politikasını yalnız kolay söhrete dayamağa alışmış ve başka çeşit politikayı düşünmiyen, ya da düşünemiyen bir başkan l e o n n n emrindeki ekipin sonunda ortaklarını bir çıkmaza surükliyeceğini tahmin etmek için kâhin olnıağa Iüznm yoktnr. M.P. takımının totnmnna dikkat ediniz. tstanbul polisi bakkında Meclis arastırması önrrgesi veriliyor. M.P.'li tçişlerı Bakanı kendi emrinde çalışan insanlan suçları varsa atması, •turları yoksa komması şerekirken Meclis kürsiisünden arastırmava taraftar olduğnnu söylüyor. Onda.ı sonra teskilât şöyIe çalışacak, böyle çalışacak diye demeç üstüne demeç. Teşkılât çalışmasına yine çalışıyor ama Bakana çüvendigi için değil, jörevini yerine getirmek için. Danıştaym karariyle sırıtıveren T.R.T. fiyaskosunun bas aktcirü yine Bölükbaşı ve figüranı M.P.'li Turizm Bakanı.. Bir vandan topyekfin hükümeti bn fiyaskoyla kamu oyn karşısında muşkül dnrnmda bırakıyorlar, öte yandan ürsüplü'nün konnsmasından şikâyet ediyorlar. Arkasından bir Anadoln Ajansı Yönetim Knralo playı. Başbakana basvnrmalar, onn yalancılıkla snçlamalar vj, v.s.. Bütün bnnlar ne zaman oluyor? Kıbrıs ihtilâfının büyüdüSu hükümetin önemli kararlar arifesinde bnlnndnğnnnn ilân edıldifi sırada. Türkive bnjfinedek böyiefine gayriciddî bir ortam içine firmemistir. Ve Türkiyenin kaderi bajünedek böylesine ny '•>•" poUtikacü»rm eUne |eç«eıni«tir. Kapanlı: "Toprak Reformunu özlüyoruz,, D Kongre, Hıristiyaııların Kıbrısta ki Müslüman kardrşlerimize reva görülen câniyane mnamelelerini şiıl detle protesto eder. Kıbrıs belâsımn derbal durdurul mast ve bertaraf edilmesi için gerekli ve mümküo her çeşit yardım v« müzaheretin yerine getirilmesin de hükümetlerin, halkların ve büf n tslâm âleminin müşterek mii cadele^ini diler. EJ Bu cihat ve mücadeleye karşı olan her davranısı şiddetle takbih ve tel'in eder. Q Bu dâvaum üye memleketlerdc ve Birleşmiş Milletlerde savunulma şında Kıbnslı Müslüman kardesleruı hak ve hukukunun teslimine «KtTAP GİTTİ. KAVGA BİTTİ» rardımı riini ve insani bir recibe Hiıuıcııııııuııııtı •••••••••••••••••••••••••••aı kabul eder. ÜnJü Ajnerikan yazarı Steinbrtk'in ••Biımi; Kavga» kitabı toplatıldı Gazeteîpr Gazetemiz hakkında soruşturma artıımaya ınatuitur. I cezaauu kapsayacakUr. •ııııtıııııııııııııııııııııııııııııııı •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog