Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN A H l . U YAS ASI N A UYMAYI TAAHHÜT EDER •c f Sıhibi: NAZİMK NADt * Genel ECVKT CLRESİN * Sorumlu Mudür: Bişan ve yayan: CUMHURİYET G«et*cilik T.A.Ş. Cajaloğlu Halkevi Yayın Müdürü: EROL DALLI + Matbaacılık ve sokak No. 3941 GÜ.VtY İLLKBİ: Küçükısat Meydanı, Edirn» Hanı BÜROLAR Adana Telefon: 4550 * ANKAEA: AUtürk Bulvarı Yener Ap. . Yenisehir Telefon: 12 09 30 12 0» 66 • 12 »5 44 r rtp. • ı CIIIÇCIIJU ı c ı c ı u ı ı . A«* w«» <av i * m w **•* 17 57 35 • İZMİR: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 ABON E ve İ LÂ N Senelik 6 aylık 3 ayhk Türkiye 75.00 40.00 22 00 Haricl 150.00 80.00 44.00 Bafhk (Maktu) 2 3 4 5 lnei ı«hlf«lerd« (tantimi) S 7 nci sahifeler Nijan, Nikâh Evlenme, Dogırnı (Maktu) Öllım. Mevlit. Te$ekkür ve Kayıp aram» Kayıp IKelime»!) 175 Lir» 40 33 75 »0 1 SAYIS1 25 KTIRIJS "düşüneyim" felsefesi yanlıştır Zira kaybolan parayı lekrar kazaıımak nıümkün olcluğu halde düşüıımekle geçirileıı zaınan kabil değil geri gelmez. Halbuki yabancı dil ögrenme amacına varınak için Linguafou plâklaruıı bir an evvel dinlemeğe başlayıp kulağı alıştırmak şarttır. Kııponu derhal BUGÜN yollayarak parasız etraflı izahat isteyiniz 3 00 Ocakbucak meselesi GHP lileri birbirlerine düşürdü Ankara (Cumhuriyet Bürosu) 27 nisan saat 15 e kadar tatile »iren Millet Meclisinde dün Sivasi Parti3er Kanun Tasarısı görüşülürken CHP İstanbul milletvekili Oşuz Oran ile Komisyon «özcüsü CHP Istanbul milletvekili Coşkun Kırca arasında cereyan eden »eniş fikir ayrılığı kavsaya dönerken yatı?tırılmıştır. Tasarının 5 inci bülümünde bulunan. ocak bucak teşkilâtını kısıtlayan madde görüşülürken Komi=von s'izcüsü Kırca, marideyi uztın uzun savunmuş, daha sonra söz alan Oâuz Oran ise Kırca'nın özellikle köylerde ve bucaklarda partı teşkilatı kurulmasına engel olan teklifini yermıştir. Oran, Inönü'nün «ocak bucak teşkilâtları birer mekteptir» sözünü hatırlatarak şöyle demiştir: « Dünyanın hiç bir yerinde partilerin demokratik hükümranlı|ını kısıtlayan ve siyasî partileri birbirine benzetecek kanun mevcnt değildir^ Oran. kürsüden inerken, Komisyon sırasında oturan Kırca, Oran'a anlaşılmıyan bir şey söylemiş ve Oran sert bir şekilde cevap vermiştir. Kırca'nın iki defa söz atması üzerine Oran, üstüne yürümüş ve kendisinı dışarı cağırmıştır. BİR RAPORA GÖRE 1964 ün DURUMU f Z UJ z TÜRKİYE 1964 « Ü o s TARIM GERİLERKEN İLERLİYOR o/o 30,9 arttı ANKARA (a.a.> 2 <s z < u SANAYİ T İmalat v > c a Ju ürkiyenin iktisadî durumu konusunda ha/ırlanan bir raporda 1964 yılında sanavi üretimi genel endeksinin 1963 e göre yüzdc 20.3 gibi önemli bir yükselme kaydettijri, ziraî ürctim endckslerinde yüzde 8.fl oranında bir gerileme olduğu, Bankalaıdaki mevduatın ise yüzde 6,1 nisbetinde bir artış kaydettiği bildirilmek« tedir. TERA 334/4403 [Baştarafı SPOR lahifeıinde] ' dum. Yunan futbolu, Türkierden Burhan, Altaydan: Ayfer, Bur çok daha yüksektir sanırım.» saspordan: Mesut, Beşiktastan: Sanlı, Ülküspordan: Zait, Sarı ÇekOSİOVakyadakİ yerden: Fethi, Feriköyden: Tun cer, Altınordudan: Ismet. Ordu takımından: Muzaffer, ÇağlaPrağ Pazar günü Ankarada yan. Türkiye ile Portekiz arasında oyna Ümit Milli Takımımız da 26nan dünya kupası eleme raaçını izliyen Çek milli takımınm yönetinisanda kampa ahnacaktır. cileri Marko ve Dr. Caslav Jira, Prağa dönmüşlerdir. Çek milli taEusebio 'nun Atinadaki lcımmın gençleştirilmesini temin eüzücü konuşması den Dr. Caslav Jira «Portekiz, bek leneni vermedi; Bartunun klâ.sı. Atina Türkiyeden dönen PorEusebio'yu gölgeledı» demiştir. Gü tekiz takımınm siyahî futbolcusu ney Amerika turnesinden sonra. Eusebio, burada hava alanında Attenkidlere hedef olan Marko, «Por letico Iho gazetesi muhabirine Tür tekiz, Ankarada, Bratislava maçıkiye ve Türk futbolu aleyhinde bir nı düşünerek oynadı. Türklerin beyanat vermiştir. Bugünkü Yu canlı ve güzel oyununu gördiıkten nanistanın ^n çok satan spor gazesonra, Lizbondaki maçın skoruna tesi, bu beyanat] büyük puntolarolan hayretim, daha da arltı» sekla Türkiyeye hakaret eder, Türk linde konuşmuştur. seyircisı ve sporunu batırır tarzda yayınlamıştır. Eusebionun beyanatı şu .".ekildedır: «Türk takımı Portekizde d e ; Ankarada da bize karşı çok sert oynadı. Halk, çok vahşi. Bizi, S Tel: 44 08 04 korkunç şişe yağmuruna, ayva v» portakal yağmuruna tuttular. Türk •••••••••••••••••••••i futbolunun seviyesini düşük bul îlâncılık: 6397 4399 Hedef Romanya Ulay tedbir alınmasını istedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) alınmalıdır. Cumhuriyet Senatosunun dünkü o0 Genel savas için akaryakıt turumunda gündem dışı bir konuş stokları saflanmalı, bir genel lama yapan Sıtkı Ulay, hükümetin vaş için Milli Savnnma bütçetine «Takında ciddî tedbirler alacafız gerekli ilâveler yapılmahdır. ve bunu Meclis kürsüsüne grtireceSıtkı Ulay ayrıca hükümetin yufiz» sözünden memnuniyet duydu karıda da bahsettiği konularda'keğunu belirtmiştir. sin kararlar almasını beklediğini Sıtkı Ulay bugün. Kıbrıs konu ve bir istihbarata göre Yuuanlılasunda Yunanlılara karşı alınması rın Kıbrısı ele geçirmek için temgereken tedbirleri açıkhyacağını muz ve ağustos ayını yeni bir tecabildirmiş ve 11 madde halinde şöy vüz mevsimi olarak seçtiğini. buna göre de tedbirler alınması gerektile sıralamıştır : 0 Patrikhanp derhal teftis edil sini bildirmiştir. melidir. 0 Patrikhane en *rc 24 saatte Parti Gruplannda hudut dışı edilmeli. Q Yunan teb'alı kimselerin der Avrupa Konseyine hal hudut d m edilmeleri için eeiiyeler seçildi rekli tedbirlrr alınmalıdır. Ankara. (Cumhuriyet Büroıu) O Milli iktisadivatımızı sömürmek için Vunanistandan Türkiyeye C.H.P. Ortak Grupunda dün Avrupa Konseyi Istişari Meclisi üyeliğiuzatıian cavretlrr önlrntnelidir. Q Yunanistan ile aramızda val ne Nihat Erim, Turhan Feyzioflu, nız sivasi iliski kalmalı. onıın dısın Kasım Giilek, Esat Mahmut Karakurt seçilmişlerdir. daki iliskiler kaldırılmalıdır. Öte yandan A.P. Senato GrupunA NATO ve difer ımittefiklerimizle iliskilerimiz haki kalmak su da Avrupa Konseyi Istişari Meclisi 1 retiyle tamamen verli silâhlardan üyeliğine Celâl Ertujf seçilmiştir. teskil olnnan hir dördüncü ordu daKAYrP Italyan Ticaret Ortaokuha kurulrnalıdır. Riilün askerî fablundan ald;ğım pasomu kaybettim. rikalanmız 34 saat fasılasız çalısa Hükümsüzdür. rak spfcr stoklarımız artınlmalıdır. NADİDE KADIOĞLU 0 Biitiin hnUrlrr emnivet altına 1 (Cumhuriyet 4400 ı t'MA' PERDE VE SAHNE AKTÖRÜ «DDY (A) dan (Z) ye kadar bozuk» Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Necmettin Küçüker (YTP) ve Şev ki Aysan (CHP) tarafından hazırlanan Ulaştırma Bakanlığı bütçe raporunda Devlet Demiryolları hakkında «TCDD tşletmesi, A dan Z ye kadar boıuktur» denilmekte dir" Raporda bu işletme ile ilgili ida ri ve teknik tedbirler alınması g? rektiği ileri sürülmekte ve «Aksi halde bu büyük mlllî müessesenin çöküntüsünü tamir miimkün olmıyacaktır» diye devam edilmek teclir. 4 f l A m yılında sınai istibıal senel endeksi|M||a nin 1963'e jöre y i z d e 2*3 gibi önemli • W • bir yükselme kardettifi bildirilmiştir. Valnız genel endeks, iıtibsal kollannın tamamını kapsamadıgı için, bu yiikselmeyi ihtiyatla kabul etmek gerrktifci belirtilmektedir. Endekse jiren nruplar içinde en tnühim artış yüzde SO.U ile imalât sanayiinde meydana gelmis. bunu yüzde 27.6 ile «pda sanayii, vüzde 15.7 ile enrrji ve yüzde 12.1 ile madenler takip etmiştir. ME.NSCCAT bölümünde pamuk ipliği. pamuklu dokuma, sentetik iplık ve bunlardan >apılan dokuma ve triko kollarında müspet gelismeler kaydedümiştir. Q HAM MADDE yetersizliği île ilgili olarak yün ipliği ve yünlü dokuma, dahıli talep noksanhğı ile alâkalı olarak da ıpekli dokuma kollarında tstihsalin azaldığı görülmüştür. El TüRKİYE Demir ve Çelik ısletmelerinin ham demir istihsali yüzde 32.7, çelik istihsali yüzmm de 22.1, hadde mamulleri istihsali yüzde 17.1 art» mıştır. Rİ ÖZEL SEKTÖR haddehanelerinin çelik v« hadde mamulleri istihsalinde de önemli yük* "•Imeler olmuştur. 3 ÇtMENTO fabrikalan istihsali yüzde 9, azotlu gübre istıhsali yüzde 6.3 ve kâğıt istihsali '" vüzde 4.4 oranında artmıştır. 3 TRAKTÖR imalâtında cüz'î. boya ve elektrik mdl/emesı imalâtında yüzde 510, sıhht terisat imalâtında vüzde 2025, oto yedek parça imalâtında yüzde2u, oto lâstıği imalâtında yüzd» 1(X) civarında artısa karşılık, ithal tahsislerinin daralması sebebiyle kamyon, kamyonet, çamaşır mak'inesi, radyo, dikiş makinesi montaj faaliye» tinde gerilemeler olduğu ögrenilmiştir. SONT'Ç OLARAK, 1%4 yılında 1963'e nazaran sınai telir reel olarak vüzde 8.3 oranında artmış. hu «nrftlr sınai (relirin safi milli hasıla* daki payı yüzde 17.5'Un yüzde l U ' e yükselmiştir. j DÖKÜM PİKI Apaydının önergesi salı günü görüşütecek Ankara (Cumhuriyrt Bürosu) Bağımsız Ankara milletvekili Burhan Apaydın'ın Hükümetin: TRT hakkındaki tutumu, Istanbul Emniyet teşkilatı için Meclis araştırmasına ilişkin önergenin lehinde oy kullanması, Kozlu olayları ve Anayasa dışı kurumların baskısı »ltında tutulduju gerekçesiyle hükümet hakkında gensoru açılnıasına dair önergesi sah günü görüşülecekîir. Tahıl üretimi azaldı INEK SÜTÜ ÜÜ SATIŞ İLÂNI » Bafra Karaköy Harası Müdürlüğünden: 1 Müessesemiz istihsali yüzde 5,5 nispetinde tam yağlı tahminen ikiyüz altmış ton Jersey inek sütü 4 mayıs 1965 salı çünü saat 11.00 de Hara Merkezinde açık artırma ve pazarlık suretile satılacaktır. 2 Beher kilo Jersey inek sütüne (102) kuruş muhammen fiat konulmuş olup muvakkat teminat (17.500) liradır. 3 Taliplerin teminatlarını ihale saatinden evvel Hara veznesine makbuz muksfcili yatırmaları şarttır. 4 Bu satısa ait özel şartname SamsunAnkaraİstanbul Veteriner Müdürlüklerile Hara Müdürlüğüne mesaî, saatleri dahilinde müracaatla görülebilir. 5 İhaleye iştirak edeceklerin belirli gün ve saatte Hara Müdürlüğünde hazır bulunmaları ilân olunur. (Basın 6215/4393) FREORIC MARCH ve Sanatkâr Esı Florence Eldndge 23 Nisan. Cuma günü. saat 17.00 de, YENİ KOMEDİ TİYATROSUNDA tanmmış piyeslerden seçme pasajlar sunacaklardır. İstikiâl caddesindeki. YENİ KOMEI1İ Tiyatrosu ve Amerikan Haberler Merkezinde satılmaktadır. ^ ^ ^ Fiyatlar: TL. 20. 15, İ0 Cumhuriyet 4404 Belediye araçiarına dön benzin dağıtıldı yılında zirai istihıal endekıinin, bir evvelki yıla nazaran, hububat ve bakliyat endekslerindeki düşüşle ilgili olarak yüzde 8.9 oranında bir jerileme kaydettiti. hazırlanan raporda belirtilmiştir. Bu arada sınai nebatlar üretimi endeksinin yükselmesi, çrııel endeksin daha fazla düşmesine mâni olmuştur. n 1964 yılında 1963e göre hububat istihsalinın yüzde 17.3, bakliyatın yüzde 3.8, Incirin yüzde 13 nispetinde azaldığı tahmin edilmiştir. gj Buna mukabil yağlı tohumlar yüzde 13.2, tü» tün yüzde 33, pamuk yüzde 4 9, şeker pancan yüzde 42 6. çekırdeksiz kuru üzüm yüzde 18.2 ve iç fındık yüzde 104.5 oranında artma kaydetmiştir. 1964 yılında tarım sektörü geliri reel olaralc yüzde 1.6 oranında gerilemiş ve bu suretle bu sektörün milli hasıladaki payı da yüzde 40.7 den yüzde 38.7 ye inmiştir. ~ DANON ve DANON (Tesis tarihi: 1901) Belediye taşıtlarına dün benzin da ğıtılmıs, aksayan görevin devamı sağlanmıştır. Bu arada Belediyenîn Pelrol Ofise bulunan borcu da ödenmiştir. Benzin ilk olarak müdür lerin binek otomobillerine verilmiş. evlerine rahat bir şekilde gidip gelmeleri temin edilmiştir. Ilgililerin açıkladığına göre geçen yıllara nazaran bu yıl içinde. benzin tüketiminde 100 150 bin lira arasında bir artış kaydedümiştir. Öte yandan Petrol Ofisi bir açıklama yaparak, Beıediyenin kendisinden iki gün içinde benzin talep etmediğini. atacaklı durumda olsa dahi âmme hizmetinin aksamaması için öncelikle akaryakıt vereceğini belirtmistir. Mevduat hacmi genişledi vll> o c a k ' kasım devresinde bankalardaki mevduatın yüzde 6.1 oranında S46 milyon lira artıs kaydettiii 6|rerıilmistir. Bunun 458 milyon lirası vâdesiz, 188 milyon lirası ise vâdeli mevduattaki artıştan ileri gelmistir. Bu suretle vâdrsiz mevduat yüzde 5.4 artarken. vâdeli mevduat vüzde 9.1 nispetinde yükselmistir. 1963 yılının 11 aylık devresinde •"evduat lıacmının artıs nisprti yüzde S.8 idi. Q| MEVDl'AT hacmında 1%4 ün ocak . eylül devresinde hiç artıs olrnamıs, eylül'den sonra ^ c hızlı hir yüksclme baslamıstır. Q TASARRI'F MEVDl'ATI 1964 un ilk 11 ayın'la yüzrie 5.6 ni=petinrle 374 milyon lira bir 1 *ı< sösfermistir g| TASARRl'F MEVDUATI artış hızı 1963'e nazaran yavaşlamış, buna mukabil resml sektör •ari mevduatı belirli şekilde artmıştır. g| KKSMt MEVDUAT içinde genel bütçe ve katma bütçeli daireler mevduatının 1963'te mühim düşme kaydetmemesine mukabil 19S4'te vıikseldiSi eörülmüstür 1920 den beri Kendros bulunan Sultanhamam, faaliyette Müessesemiz, katına Handa Merkez Bankası mevduatı ise 1963 yılında 179.Ü milyon lira artış göstermışken, 1964te 116.2 milyon lira düşme kavdetmıştir Bu düşme tamamen A.B.D. yardım karşılıkları hesabındaki azalmadan ileri gelmiştir. Söz konusu azalma ise, 1964 yılında Tıirk parası karşıhğında A.B.D.'nden daha az ithalât yapılmasından doğmuştur. lthalâtın azalması neticesi karşılık paralar hesabının 1963 yılındaki kadar beslenemeyişi. 1964 bütçesindeki gelir kalemleri içinde yer alan yardım karsılıklarınm da realize edilmesini frenlemiştir. 9 BANKA KREDtLERl, 1964 ocak kasım döneminde yüzrie 9 6 nispetinde 1,144 milyon lira artmıştır. 1964 yılında toplam kredilerın 1963'e nazaran miktar ve nispet itibarivle büyülc bir fark goftermemesine karşılık kredi nevileri olarak 1964te ticari kredilerın artıs hızının yavaşladığı belırtilmekte. sınai kredilerın, ipotek karşılığı kredilerin ve esnaf kredılerinin artış hızının yükseldiği, ziraî kredilerin artış hızında ise büyük bir fark olmariıgı kavrieriilmektedir Karaköy, Rıhtım Caddesi, KOZLUCA HANın 4 üncü ••••• Gayrimenku! Satış İlânı ISTANBLL EMNIYET SANDIĞINDAN: Dosya No: 63'396 Süleyman Akgün İPVC. 36 hesap numarah borç senediyle Sandığ'.mız Moda Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil Kadıköy, Rasimpaşa mahallesi, Reşit Efendi sokağında eski: 25 yeni: 41/1 üzerinde 41/1 kapı numarah seneden ve mahallen dükkânlı kârgir apartmamn tamamını Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti Tapu kayıt suretinde işbu gayrimenkui Kadıköy. Rasimpaşa mahallesinin Re»it Efendi sokagmda eski: 25 yeni 41/1 kapı 183 ada, 5 parsel sayılı 157.00 M2 miktarında dükkânlı kârgir apartman olup tamamı Süleyman Akgün adma kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Dosyalarırnızdaki vesikalara göre umum sahası 157.00 m2 olan işbu gayrimenkulün muhammin raporunda bina 104.00 m2 üzerine kârgir olarak inşa edilmiş çatı örtüsü ahşap üç normal kattan ibarettir. Birinci katta: Bir dükkân, iki oda bir sandık odası. bir sofa, bir mutfak, bir WC ve bir banyo (bir arada) ikinci ve üçüncü katlar 4 er oda birer sofa, birer mutfak, birer WC ve banyo (bir arada) mevcuttur. Binada elektrik, terkos, havagazı vardır. Borçlu hakkında yapılan kanunl takip üzerine 3202 numarah kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuşrur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlarını tetkik ederek satıhğa çıkanlan işbu gayrimenkul hakkında herşeyi 6ğrenmiş ad ve telâkkl olunur. Artırmaya girmek isteyenler (12.875) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek Banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya: ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa «;erefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 30/4/1965 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık artırma 9/6/1965 çarşamba günü Cağaloğlunda kâin Istanbul Emniyet Sandığında saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihan ödenmesi icap eden ga\Tİmenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmi? olması sarttır. Aksı takdirde son artıranın taahhüdü bâki kalmak »artiyle 24/6/1965 perşembe günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada ga>Tİmenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hususiyıe faiz ve masarife daiı iddialannı ilân tarihinden itibaren yiımi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satıs bedelinin paylajmasından haric kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 963/396 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk İşleri Servisine miiratflst ~u~<t)rr\ Hinımu il?n nlunur ÖLÜM Bay»n Dul Oro Brudo. B»y ve Bayan Jak Velssid re kızUrı, B»y Te B»y»n Joztf Mls T« kızlan Amarigllo. Mıgrlso, Brudo, Cohen, Mlzrmhl, Mitz. Tanl, Benienk. Benjamen, K & suto Te Donzaft alleleıi, Kocuı, babaları, kkyınpederlerl, kardeçlerl. büyükbabaUrı akraba re doıtlın, NAKLETMİŞTİR İİ Telefon: 44 97 26 • 44 92 25 •••••••ı •••••••••••I IIBIIII ARON BRUDO Manajans 237/4405 Vefat ettlginl blldirlrler c«nax* merulml 22 Nisan 19S5 pcraembe günü saat 12.30 da Buyük Hendek'tekl Nere Çnlom 81. nağoîunda lcra olunacağı tl&n olunur. lltncılık: S41» 4407 EKMEK SIKINTISI DEVAM EDİYOR ADANA (Giüıey İlleri Bürosu) 30fl bin nühıslu Adana şehri dün de ekmek sıkıntısı çekmiştir. Fırıncıların birlik kuraıak ekmeğin jframajmı düşiirmek ve bakkallara satış primi ödememek için aldıkları karan uygıılamalarından doğan olay üzerine. Belediye Başkan vekili Ayhan Kalağoğlunun başkanlığındaki toplantı da bir snmıç vermemislir. ALTIN Cumhuriyet Resat Hamit Aziz Napolvon 24 ıvar külce 94.30 147.M 106.00 95.50 9S.00 14.15 94 40 148.0* 107.00 »600 97.09 14.20 Bir MİLLİ PİYANGO bileti ile 23 Nısanda dağıtılan 7 Milyon 614 bin 500 liradan ÖLUM Istanbul Verem Savaşı Bölge Başkanı Dr. Kâmil Öner. Tüccar Terzi A1I Öner ve Yüksek Orman Muhendiıi Hikraet Öner'in kız kardeçleri. AÇIKLAMA Türkiye Radyo ve TeleTlzyon Kunımu ile bıuıı bağlı yayın orcanlannda bir süredir üzerlme »lmıj olduğnm yornm yapma föırvlnl ıs nisan 19SS akşammdan itibaren terketTOlj' btilnndufumn açıklanm. FAHİR H. ARMAOGLL1 SALİHA ÖNER (Gümüshantll) hakkın rahmetine ka\uşmuştur. Cenazesi 22 Nisan 1965 perşembe fbugün1» öğle namazını mütaakıp Sişli Camiinden kaldırılarak Feriköy Kabristanlığındaki tbe. dl istirahatgâhına tevdi edilecek tir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESt (Cumhuriyet 4395) TÜRKİYE KIZILAY DERNEGİ GENEL MERKEZİNDEN: Türkiye Kızılay Derneğinin 1965 yılı Gene] Kongresi 30 nisan 1965 cuma günü saat 10 da Genel Merkezimiz binasmda yapılacaktır. Nisap hâsı! olmadığı takdirde ertesi günü aynı saat ve mahakle toplanacaktır. TİRKFYE KIZfLAî DERNEĞİ C.ENEL MERKEZ KURULU Konfrenin Gündemi : 1 Yoklama, 2 Başkanlık divanı için bir başkan, iki baskanvekili ve iki kâtip seçimi. 3 Hesaplann tetkiki ve dileklerin tesbiti için en çok onbirer üyeük iki komisyon seçilmesi. 4 Hesap ve Dilek Komisyonları raporları üzerinde Genel Merkez raporumm, bilânço ve kati hesabın, denetçiler raporunun incelenmesiyle, Genel Merkez Kurulunun ibrası. 5 1965 bütçe teklifinin tetkik ve tasdiki. 6 Genel Merkezce yapılan tekliflerin müzakeresi. a) Galata Şubemiz adının (Karaköy) olarak değiştirilmesi. b) Şube kongrelerince Madalya ile taltifleri teklif edilenler. c) Şube kongrelerinin terkin talepleri. d) Kan bağışçılanna Madalya verilmesi. 7 Dilek Komisyonunca incelenerek konereye «nınularak şube dilekleri hakkındaki raporla delegelerin ileri sürecekleri serbest dilekler. 8 Genel Merkez Kurulundan kura ile avrılacak beş üyenin yerine yenilerinin ve vedeklerinin seçilmesi. Üç kişilik Denetçiler Kurulu ile yedeklerinin seçilmesi. siz de büyük bir hisse alınız a.» SabahaHin SELEK ••••••••••• (Basın 5741/4375) T. c. ISTANBUL 9 uncu Asliye Hukuk Hakimliği ÜÇÜNCÜ İLAN 964/433 Mustafa Ertek vekili avu • kat Erdoğan Fındıkoğlu tarafından Istanbul Belediyesi ve Hazine aleyhlerine açılsn tesçil dâvası »»bebiyle; dâva mevzuu Fatih, Hüsambey Mah., pafta 230, ada 2171, parsel 6 sayılı gayrimenkulün dâvacı tarafından yirmi seneden fazla bir zamandanberi nizasız ve fasılasır kılınıldığı iddia edildiğinden mezkOr gayrimenkul hakkında l'Heısi olanların Medeni Karunun 639 uncu maddesi gere*:nce duruşma günü oİBıi f.t W *.*• rihind»n evvel mahkcmeye bildirmeleri hususu i'ân olunur. 19.4.965 ANADOLU İHTİLALİ CİIT: 2 C 1KT 1 Birinci cildi tükenen «s»rln bu sonuncu cildinde Yeni Türk Drvlcttnin kurulu^u ve rüniimüze kadar felen so«y«l sorıınUn biiinmiyan .vöaleri ile inrelenrnektedir. Dajıtım: BATEŞ ÎSTAÎfBUL •••••••••••••••••••••••••••••••••••«^aaı Cumhuriyet İ381 •••••••••••••••••••••••••••••""•"""• •••• (Buın »116/4386)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog