Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CTJItlHUJ 22N3san 1965 fîAHİFE ALT1 TV D A İ M A ıVI , JOMES MU D E & K BUTÛfJ Roma, Viyana, Frankfurt, Amsterdam, Londra... Avrupada nereye gitmek isterseniz . titiz ve dikkatli Hollandalıların hava yolu KLM HOLLANDA KRALİYET HAVA YOLLARI ile uçunuz Paza rtesl ANKARA İSTANBUL ROMA Kalkış Kalkış Varış 1115 11.15 13 25 Çarşamba Cumartesl 08.55 10 30 1150 VIYANA FRANKFURT AMSTERDAM LONDRA HAMBURG NEW YORK 1 • 13 25 16 00 le güvenebılırsınız. Bütün hava şırketlerinden da« ha uzun zamandan beri yolcu hızmetindedir 4 5 sene Şımdı KLM hergün 4.400 yolcuyu hedefleri. ne ulaştınr. Bu kadar aranmak ıçin lyı bır şohete sahıbolmak lâzımdır Bırçok tecrübelı yoleu KLM'ın dünyanın en güvenılen hava yolu olduğunda hernfıkırdir. Avrupaya vardığınızda * unutmayınız ki her KLM ofisi sizi hoş karşılar. KLM yolculara yardım etmeyı, güvenılen bır hava yolunun vazıfelennden sayar. Seyahat acentenız sıze KLM hakkında etraflı malumat verebılır. Kendısını zı yaret edıp KLM Hollanda Kralıyel Hava Yollarından en lyi ne şekılde ıstıfade edebıleceğınızı öğrenıniz. KLM ın Türkıyede 3 ofısi vardır Istanbul . Taksım Mevdanı. frl 44 46 89 Ankara i BQydk Apartman Atatörk Bulvan 133 C Zafer Me>daru, Tel 12 84 18 lzınır Kânm Dmk Caddesı No. 17 . Te» . 32064/65 Öâncıhk: 6389/438* 14.20 16.00 18.00 18 05 1915 15.50 18.00 18 05 1915 18.00 » 18.05 1915 AOIC? T.AS 2 KLM'ın Avrupada 44 şehıre servisi vardır Bunlardan 4'üne Istanbuldan dırekt gıdilebılır. Arnsterdam a Kadar uçtuğunuz takdirde KLMın dığer bütün seferlerine uygun aktarmalar yapabılirsinız. KLM He Avnıpa seyahatj rahattır. Çünkü KLM'e tamamiy HOLLANDA KRALİYET HAVA YOLLARI İSTANBUL ANKARA 6 25 Açılış 6 30 Gunavdın 7 00 Tuıkuler ve ojun havaları 7 20 Dın ve ahlak sohbetı 7 30 Saz eserlen 7 45 Haberler ve hava duumu 7 55 Ankarada bugun 8 00 Sabah muzığı 8 15 Kuçuk ılân l a r 8 20 Her telden 9 00 Ev ıçın 9 20 Sarkılar 9 40 Solıstler. orkestralar 9 55 Arkası jarın 10 15 Turkuler 10 30 Kısa haberler 10 32 Çocuk bahçesı 10 45 Haiat bılgısi 1105 Trafık 11 10 Muzık dınhjelım 1130 Turkuler 11 45 Konser saatı 12 15 Kıbns saan 12 25 Kuçuk ilânlar 12.30 Ikı solıst sovluvor 13 00 Haberler \e hava durumu 13 20 Öğle kon J3 45 Turkuler 14 00 Sarseri tılar 14 20 Dan» ve caz muzıği 14 50 Sarkılar 1510 Turkuler 15 25 Kısa haberler 15 30 Havat bılgısi 15 50 Trafık 15 55 Muzık dınlıyehm 16 15 Çocuk bahçesı 16 30 Radvo sınıfı 16 55 Kısa haberler 17 00 Incesazdan Suzıdıl faslı 17 30 Ocak başı 18 00 Reklâmlar 19 00 Haberler ve hava durumu 19 30 Çesıtli muzık 19 50 Uykudan once 19 55 Kuçuk ilânlar 20 00 Şarkılar 20 15 Bır kov. bir kasaba, bir Itent 20 40 Turkuler 20 55 Kuçuk ilânlar 21 00 Kısa haber•ıer 2i 02 Radvo sanatçıları bır arada 22 00 T B M M saatl 22 20 Yırrunci yuz}ilm muzlği nayın oene, hare , lerindenbrî dtklan bot ve zcnğin " l b H 6 25 Açılı? 6 30 Gunavdın 7 30 Sabah çajı 45 Haberler ve hava durumu 7 55 Manbulda bugun S 00 Saz eserlerı 8 13 Kuçuk ilarlar 8 20 Bu sabah sı] 8 40 Şarkılar 9 00 San z m e soloları 9 15 Turkuler 9 30 Kadm ve ev 9 50 Muzık kutusu 10 10 Sarkılar 10 30 Kısa haberler Kuçuk ılânlar 10 35 Arkası varın 10 55 Solodan solova 1125 Turku'er 1140 Çal sırken muzık 12 00 Şarkılar 12 20 Ogle tatill 12 35 Kuçuk. ilânlar 12 40 Şarkılar 13 0O Haberler ve hava durumu 13 20 Hafıf mu2ik 13 30 Bır reklâm 13 40 Orkestra muzığt 14 00 Şarkılar 14 15 Turkuler 14 30 Haftanın bestecısı 15 00 Kısa haberler, kapanıj 16 55 Açılış 17 00 Yurdun ses! 17 25 Vasfı Uçaroğlu orkestrası 17 40 Çocuklar ıçln 17 57 Kuçuk ilânlar 18 00 Reklâmlar geçıdi 19 00 Haber'er ve hava durumu 19 30 Şakılar 19 45 Kuçuk ılân. lar 19 50 Turkulerle Anadolu 2010 Şerıf Yuzbasıoğlu orke'trası 20 30 Kısa haberler 20 32 Turk müîiğı kı.çuk konsen 21 00 Radvo tiyatrosu 22 00 Reklâmlar geçıdi 22 40 Hafıf muzık 22 45 Haberler ve hava durumu 23 00 Seçtığmız eserler 24 00 Kapanıs BU KACAK Al^VSVÖLUMUZ C*\ (JZüM ma^a çal tolluycrci tSTANBUL tL BADYOSl 22 45 Haberler ve hava durumu 17 58 Açılıs 18 00 Mınyatur muzık 18 45 Dansa davet 1915 23 00 Orkestra kılavuzu 23 45 G e . ce y»nsına doğru 24 00 Kapanl». Melodıden melodıye 19 45 Her AVK4R4 tL R4DYOSU zaznan »evllen plâklar 20 15 Radvo 17 57 Açılış 18 00 Dansa çağrı İle Fransızca 20 30 Piyano »oloları 18 30 Bir ienfoni 19 00 Dun 21 00 Müzlk sohbetl 22 00 den bugune 19 30 Almanca meGece konserl M 00 Bu gee» lçta lodiler 19 45 Radvo ile Almanc; 24 00 Kapanıs l Bu kadar bağırmanıza hiç Iü2um yok, içerdekiler azarlanmak üzere çağrıldığımı nasd olsa büiyorlar. Nevar 2115 'Şampanya ve Vıaln» • tes pazar lo te vanta Kemal (F Hatan) KADIKÖY (36 06 82) tBerKardeşe iher gece 18. cumartesl. paLLKİ (44 03 ) lf\AL(44 93 061 1 Kara narda Ablanın Evı» perşemBır Gelın (F Gırık ı zar 15 30) Yılan (N Sesıguzel , 2 Asbe harie (Her gun 21. pazar .I4.RV (22 38 601 Hong AZAK (22 62 46) »Onlar Erfalt Rıza (F Aıcm) 15 30) Kong Esrar Beldesı (R Ingı mış Muradına cher akşam KARACA: (44 54 02) üyandır ALE"MDAR « 2 36 831 Plâjda MELEK (Eyüp) 21 58 76: 1 YENI AR (44 28 51) Plâjda 2115, çarşamba, cumartesl ma Bakanı (her akşam 21 15. Sevışehm < E Bora) Sevışelım (A Pek'ian) 1 3 Kardeşe Bır Gelm (F. 16 15 de «Hacamat Nıvazi» çarşamb», eum»rt««l psmr TENt ATLAS ( « 8 S 0 2 > ATLAS (44 08 35) Anjelık Gırık), 2 Susuz Vaz pazar 21 15 ve 16 15 de Boş Beşık (Z Degırmencı. 17 matlne) Saray Yosması ıR Ing OPERA (36 08 21) 3 Kardeşe B4.KIRKÖY TIYVrBOSU Har K E M OYNCULAH1 (44 97 AYSU (21 19 N ) 5ak» üe Bır Gelın YENI (B Koy) (71 68 26) putta Bır Amer.kalı pazar36) Pembe a»aın (ÇarsamBa Karışık (S Ahüik) OZEN (36 99 94) Boş Beşık tesi salı harıç her gun 1 Ekmekçı Kadm (T Şoharıç her gun 18) pazartesi BLLVAR 21 35 78 ı 3 Kar REKS: «36 01 12) Anıelık 21 15 pazaı 15 ve 21 15 rav ) 2 Berduş Mılv oner 18 ve 21 15 te de e B r Gelın (F G ııs. Saray Yosması 8ULVAÜ (21 * » « Ü*n aoYEM (S Başı) (22 58 92) ÇELIKTAŞ (43 44 98) Boş R E ^ ,„ SAHNI (ül»> O " » ' '21 15 25) Kartallann roj pazrtesı harıç her gece Anjelık Saraj Yosması (49 56 52) Gozlerımi KapabeşK (Z Degırmencıcglu) Hucumu 2115 çarşamba cumartesi ÎEN1 MELEK (44 42 89) nm * Mtftni Tapari^ E1IEK (44 84 30) Alkatraz V 44 84 39) Lana (Çtp Amelık Sarav Yosması pazar 16 15 te Fazarte=ı harıç her gün 1 8 K1ÇÇJCU lB Lancester aklar Pe.ısıı YENI METB (Eyüp> (31 55 " > OORMBN (44 97 38) DOD Oe ve 2115 de Pazartesi matıne « suaraSARAY (44 16 56i Hong 1 Cuppelı Gelın (F Akın). ce Yolda Giderfcen ÇoK Ko ORALOĞLU (49 49 35) GÜJlerde «Batj faEssuun H) Kong E<rar Belaesı 2 Aşk Orada Başladı ml» Blrçej oiau sraDan) (PazartesJ üarlç heı fcâyesl» N Wood) SINEMA 63 Sonsuz Sokaklar YENI TAKSIM (44 31 91) gun saat 21.15 te cumartesl GUREL (47 03 94) 1 Kara SITE (47 77 62) Anjelık SaAvanta Kemal (F Hakan) ba 17. curaartesi. pazar 15 te pazar saat 15 de) Pollvanna Yılan (N Sesıguzel), 2 A» ray Yosması YILDIZ (Beşıktas) (47 63 42) FATHî (22 01 71) «Bozuk pazartesl çarşambs nartç üeî kın Gozjaşları (M. Nur) SUVAR (36 03 69) Hong Kong Duzen» pazartesi harıç her sun 18 çarşamba 15 te. 3 Kardeşe Bır Gelın IŞIK (Uskudar) (36 24 93) E=rar Beldesı ZVFER (44 93 06) 1 Goz gece 21, pazar 15.30 da. Boş Beşık (44 » *7) P»SUREYYA (36 06 82) Bos lerl Ömre Bedel (T Sorav) GENAR (49 31 09) Havagaz tHYA (55 10 721 Flajda. p%gMTtt^ Q&r9aA^ Beşlfc (Z Degirmencloğlu) Pazartes) barlç her gee 21 İC 2 Yavaa Gel Guzelıiı Sevlşel'm (A Pekkan) t>s Cum» «"* 1 J a e ŞAN (J8 67 92) 3 Kardeşe cumartesi, pazar 15. çarşarntNCI (48 45 95, PUJda S«(Buzlar Çozulmeden» Sen Bir ge ln ba 1S de Tişe.itn (A Fekkani Dul (Salı persembe cumarŞEHZA.DE SINEM^SI (22 «8 3thJtIZ SfTKDBl ENUİN KERVA\ 148 04 2S) Uç Kar. 64) Plâjda Sevışelun tesi 21 de) CW&LA& (ttftanDn> dese Bır Gel n (F Gırık) USKUD'Ul Cuma harlç (Her ŞIK (22 35 42 ı J Kardeje AKSABAY HAİK TIYATRO sunda Keşanlı All (her KONAK (48 26 061 KartallaSU: (21 21 19) «Kopru Altı Bır Gelın pazartesl 1815 ve gun 21 de pazar 15 30 da) rın Hucumu (R Hudson) Mektebi» pazartesi harıç her gun 18 aı J O d» oum» 15 »» 18 ı s < * • tKapının Ardında» TAN '48 07 40) Sandokan KULUP ($ Ba$.l (22 71 geee 21 15 çarşamba, cuYENI KOMEDI' (44 M 09) tSTAJîBüL: (44 23 86) ZorsJd TUNCA: (21 S8 76) 1 3 Kardeşe Bir Gelın martesl pazar, 15 30 da «HüDeei» her gün saat 21 d« Askerı Pazartesl harlç her 1 Bir îçim Su 2 LALE *44 35 «51 Boş. Beşık («JUSHA rtYATBOBD («4 64 18 5 dEf* AJJ» çarşami»» 14 W i* eece 2' l çarsamöa cumar Çıtı Pıtı Kız LEVENT (63 55 39) Sarap ve T» «M>p«tt Ol«r • DZtn«ATA: (M « «> *Gül Sinemalar : Tiyatrolar: Tım=aMar mı' Ne çıkar, vam ' Tımsah bana iızgelır' Amma 1 da korkak henflersınız ha Şımdı gorursunuz' Cooper bır hamlede sov undu Yazan: Erich Von Strohelm Çeviren: Hamdi FAROĞLU Gırtlağına kadar, buianık su>a Havdı. Durmavahm Dev çeneler ıslıjor, takırdıvor, atladı Dıkkat' . Cooper1 Çabuk, Eraır dınlendı, kurekler venı Havdı, şımdı sız de gelın' ka>ığa atla! Çabuk, çabukl dıye koparıyor, çığnıyordu Azgm kuy den ışlemeğe başladı ruklar suları dovuyor, kopuk koYoksa hepınızı ka>ıktan çeker, havkırdı Artık hıç kımse konuşmu>oı suja alınrn. Zencıler, Cooper e kurekler, puk bırakıyordu. Tekne bır sarsmtı geçırdı, su sulara dahp çıkan kureklerın c\ Zencı a=kerlerden ıkısı, korku kancalar uzatıyorlardı Fakat ış dan zangır zangır tıtrl} erek, ıs :«ten geçmıştı Sularda ı n bır kızıla boyandı, Krontz gozunun çulu sesınden ba<:ka gurultu du \ulmuv ordu temıve ıstermve su) a atladılar tımsah kuvruğu çırpındı. Tırnsah onunde geçen bu kanlı sahnemn XVIII Kavıktan, kendılerıne uzatılan çenelen ığrenç şekılde takırdadı tesırı altmda, sandahn oturağına çokuvermıştı kureklerı, manıvela gıoı kullanUzaklarda PotoPoto kıvıU Cooper avazı çıktığı kadar hayYan, sadıst zevkı tatmın edıl rında, sısın bır kefen gıbı sardı mak uzere "eknenın altına sur kırdı, sesı, gok gurultusunü ordiler tecek kadar kuvveth ıdı Sular mış bır halde, arsıı arsız gulu ğı, orkıdelerle kusatıimış ağaı Şımdı sudakılerle kajıkta kd korkunç jekılde çalkandı, kopur jordu Krontz kendını tutamadı, govdesının uzerınde, Masha ılf lanlar, elbırlığıjle uğraşıjorlar du Cooper'ın kollan, umıtsız bır Yan'ın boğrune kıyasıy» bır Tım'ın hareketsız duran sırıl dı. Butun kuvvetlern le, kaj ığı çırpınışla, havayı yakalamak ıs vumruk ındırdı. Sonr» ıkıncı bır sıklara vucutları goz kamal=tın ıtmeğe bas'adılar Tekne hafıfçe tercesine boslukta sallandı. Son konyak sışesı aftı, tıkanacak gı cı sımseklenn ışığında ıkıde t n kımıldadı Nıhavet çamurdan ra Cooper gozden kayboldu, bu bı hırsla ıçtı gece karanlığ rdan fırlarcasıra kurtuldu Zencı kjrekçıler da lanık sulara gomuldu Az sonra, gerıden gelen otekı bır gorunup bır kajboluyor ha fazla beklemedıler Gıtgıde Her ?ey goz açıp kapıjacak ka kayıklar da onlarla bırleşmışlerYe^ılımtrak ajdınlıklar, b' artan korkunun te^ırıvle tekrar dar kısa zamanda olup bıtmıştı dı Cooper'ın uğradığı fecı âkıbet kavığa atladılar Kavık bu te Hıç kımse parmağını ovnatacak onlgnn tavfalanna ve subaylara an, ıkısını de mevd?na çı^n lâ'lı hareket sıra«'nda, sarııla kadar vakıt bulamamıştı. anlatıldı ölumun golgesı butun vor Sonra karanlıklar ıkı^ın: n« sallana Cooper'ın olduğu yerYalnız Doktor Krontz, koyu kayıkların ustunu kaplamıj gı \ utuyor den uzaklasmi'tı bıydı 1 bır kufur savurabıldi. ötekılerın Bır sanıve gozukı. orlar snn Bırden tavfalar, bır ağızdan hepsı, iet ifinde beklıyor, her llk toparlanan yıne Krontz olra karanlıklarda erımıs gıbı avnı havkmştılar, koîlannı havada bıri Cooper'in bir parçasını ko du Dehşetten lliklerine kadar sallamağa baçladılar Krontz, va p«r»n tlnuihlann iğrenç kiv ritr«ren îencı askerler*, »abır anda vok oluyorlar ziyetin korkunçluSunu kgvra n ı ı n a n n ı Myredıyordu. «ıılıkla »u emri verdl : rasfh POTO POTO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog