Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

22 Nisan 1965 CUMHüRtTET SAHtFE BEŞ Buzdolabı alırken gözünüzü kapamak iil... 0N ÜÇ YAŞINDA BİR COBAN SOPAYLA LEOPAR ÖLDÜRDÜ Kampala (Cganda) 13 vasındakı Ernestı Baguma, bır degnekle Leopar oldurdukten ?onra Afrıkanın en magrur ço* uşu o l ma\ı hak etmıstır Baguma bun dan başka saraja gıderek postu, Kırala sunmu'tur Erenestı batı Ugandada »nkole Kırallıgındakı evlerınd» arnesı nın da\arlarına çobanlık ednor du kı, bır leopann, \akındakı ağaçlardan bınne çıkarak ^uru\e goz dıktığmı gordu Ankolehler ıçın hajvanları kendı havatları kadar kı\metlıriır Erene«tı de hemen agaca çıkarak bır dal uzerınde dur«ın îeopnra Mrığnla kuv\etlı bır darbe ın dırdı Ha\van takla atarak \ere dustu \« bo\nu kırıUrak oldu •• • • • •>• • ••• •••• • ••• •••• •••• 22 Nisan 1926 tarihli Cumhuriyetten Italya, Türkiye aleyhtan pakt yaptığı iddaisını tekzip ediyor Londradan bıldınldıgın* gore Ital>a nın Ingıltere Sefırı M Ramano Avezono gszetecılerle yaptıgı bır goruşme esnasır.da Italvanın YunanısUn 1 * Turkı>e ale^hta^I bır pakt japtıg: \olundakl 1 mavetlerı tezkıp etmıştır Pansten alın»n bır dığer habere goıe Mussohnı nın nutkanda ılerı surduğu emelın »Amavutlukı oldugu so\ lenmektedır Şam'da çarpışmalar Şamda çarpıımalar olmaktadır. Gcçen gun fchrin en tflek caddelertnden binndc Pransıziar balkın üzcrine mıtraljoı Ur »te» »çmı? Ur Te bir h>Tİı kiji öldurulmu^ lerdir Aylıklı (maa$lı) Ermtnı askerl» ri de MtMİüman batka k*r;ı rahgi. ce tecavüzlerde bnlnnmaktadırlar. Bn arada kadınlann bUeziklerlni almak içın kol kesen rataıaeılara da rastlanmaktadır Adana'da yeni bir fabrıka faaliyete geçti DDRT AÇMAK GEREKİR! Buzdolabı, sık sık değiştirilebilecek, her zaman alınan mallardan değildir. En iyisini en müsait şartlarla almak gerekir. Oolabınızı seçerken işte dıkkat edeceğiniz hususlar: KAYIP Gaziantep Emnıjet Mudurluğunden aldığım 13 1964 tarıh, 403/289354 numarah pasaportumu kaybettım Hukumsuzdur ŞUKRÜ İYİS4RAÇ (Cumhurivet 4389) • ••• • ••• üii :::: Pamuk çeklrdeginden yağ ç:Kar. m«)c ve sabun yaproak Içın Adanada trols olunan modern tabrıka çalışmaTS başlamıştır S^nenın 10 nnda faallyet gosterccek otan rabrlka onbın ton pamul: cekııcKv gındcn btn ton vaj dortbin ton küsbe ve 100 ton Unter lstlh=al edllecekttr Tasfıve amelljeslnden arda kalacak posalı yagdan da • toD kad&r sabun Imal olunacak. tır «•••••»SSÎÎÜÜÎÎÎ:. . . . !••••«••••••••» •• •••••••••••••••••••' •••••••••••••••••••••••a Yayın Hayatı Minnetoğlu Kitabevi AĞAOĞLU YAYlNEVİ BtTMEYEN KAVGA STEİNBECK ç ı k t ı • AGAOGLU YAYlNEVİ. Dünya Edebıyatı Dızısı • AMBERSONLAR. B Tarkıngton • OONUS Erıcb Marı» Remar* que • MUHTESEM GATSBV Scott F Fıtzgerald • HUCREDEKt AUAM Samet Ağaoğlu • UGURSUZ AVLl). tvo Andnç • CEHENNESTOE BIR YUSUF. Feyyaz Kayacan • STRAZBURG HATTRALARI. Samet Ağaoğlu • GIOVAVNTnln OD4S1 James Baldwın • AC1 YOL Tahir Kutsi Makal Kultur Kıtaplan Dızısı • PLSKtN IZERINE KONLSMA Dostoyevskı Toplum meselelerının halkçı bir görüşle tahJılı • KUVAY! MtLLlYE RUHU Samet Ağaoğlu. Kurtulus. Sava|ma ve Atatürk devnmlerine yöa veren fıkır çatısmalan. Bınnd Türkiye Büyük Millet Meclisinın destanı • SOSYALtZM VE İKTÎUAR. P Ramadıer Demokraük topiumlarda Sosyal Demokrasi ilkelennın uygulanı^ı Casus Romanlan Dızisi • RISYATJAN SEVGILERLE. tan Flemins •k BERLtNDE TUZAK. Lındsay Hardy • TOKTODAN SEVGtLERLE. Jean Bruce • AGAOGLU TAriNEVt 0 Bevazıt, Beyac Sarav Kitapçılar Çarsısında her tfirlü kitap isleri için bizmetinizdedir. • Bütün buzdolaplan burada ımal edıldığıne göre memleketin en büyük, en modern fabnkasında en son teknik tekâmülden faydalanarak ımal edılıyor mu? • Titiz bir kalite kontrolundan geçı\or mu? • Fıatı iyi hesaplanmış makul bir fiat mı? Tediye şartları bütçenize uygun mu? • Pıyasada mevcut dığer nıarkalara kıyasla kat kat fazla satılıyor mu? • Bugüne kadar alanlardan herkes memnun mu? • Memleket çapında servıs, yedek parçf ve bakım kolayhğı mevcut mu? DE YAYlNEVİ m YENI DERGİ. Nısan sayısında BRECHTın SORGUYA ÇEKÎLISİ. Wıllıam Faulkner'ın «Döjeğımde Olurken» ı uzenne uzun bır ınceleme: Sımonov'la konuşmı; Oktay Rıfafın. Ulku Tamer'm. Bertolt Brecht'ın şıırlen Ayrıca Tahır Alangu Umran Nazıf Yığıter. Rıchard Roud Dem>'nın Dunjası Gultekm Elıbal Op Art \e Pop Art. Çetın Altan'ın «Mıllıyet» ten ajrılmasma vol açan yazısı; Asım Bezır cı, Konur Ertop, Demır özlu, Do ğan Hızlan'ın tartışma ve kıtap tanıtma yazıları 0 YENİ DEBGrye 20 sayfa eklenmis, fiyatı değıştınlmemıştır. Sayısı 2,5, yıllık abonesı 24 lıra. 0 YENİ DERGrnın Mayıs sayısı «Romanda Bılınç Akımı ozel Sayısı» olarak 120 sayfa çıkacaktır • 0 Bulunduğunuz yerde «De Yaunlannı» «atan bır kıtapçı voksa YENl DERGtje mutlaka abone olunuz • SOZCÜKLER. Jean Paul Sartre (Nobel 1964). Bu kıtabın Turkıyede yaymlanma hakkı Gallımard Yavınevı'nden satın alınmıştır 7 5 lıra • DÖSEGtMDE ÖLÜRKEN. Wıllıam Faulkner (Roman)7 5 hra • TüRK EDEBİYAT1 1965. Memet Fuat'ın seçtıklerı Sabahattm Eiupoğlu, Vedat Gun yol. Orhan Burıan, Nâzım Hıkmet, Ahmet Muhıp, Fazıl Husnu Oktay Rıfat Melıh Cevdet Yasar Kemal, Orhan Kemal gı bı 42 seçkın yazardan ele?tırı, «ıır kısa hıklve 7 5 lıra • DE YAYINEVt. Vılâjet Han, kat 2, Cağaloğlu Istanbul 10.2 AY \K Peşın: 2.900 lıra Tak«ıtle: 3.700 lıra (500 lıra peşın, bakıyesi a>da 200 lıradan 17 taksıtte) S A^AK. Hcşın: 2.500 lıra Taksıtle: 3.200 lıra (225 lira peşin, bakıyesi ayda 175 lıradan 17 taksitte) Biliyorsunuz ki BÜTÜN BU SUALLERE EN TATMİNKAR CEVAP VEREN MARKA :RCELÎK rın yılın belırlı zamanlarında al dıkları, bırını herhangı bır borçtan kurtulmuş olma durumuna sokma ha reketı (hukuk terımı) 5 Kol uçları (çoğul) Dttnktt bnlraacanın mensupluğu var hjüledllmi, ıekll g Çevrıhnce maden ıp olur lımon bu taddadır 7 Çevrılıno; «ılerı» nın aksı durumdakı hal belırır, urpertı 8 Çok dınç ve çabuk hareket eder becerıklı kışı 9 Kur'anı bastan basa ezberlemı? kısı, bır mal n satış değerının jarısı en üsiün kaliie en uygun fiat gerçek garanii güvenilir servis markasıdır Orn'l Sahcılsn BEKO TİCARET A. Ş.: Istıklâl Caddesl 349, Beyogiu, Tel 493500 BURLA BİRADERLER ve Şsı.: Hezaren Caddesi 6163 KarakSy, T»l 444720 Yenı Ajans 196/4387 6789 nota, Arap harflerınden bırının o kunuşu. 6 Dnan edebnatında bir şe>e »«bep olarak gosterılen ış ıçın bu edat kullanılırdı, buhranh ı zamanlarda geçırılen 7 Ekınlerın olgun çağlarında pe\daladıkları. 8 «Yonetmecılık ıle ılgılı hız met» karsıhğı ıkı soz 9 Ekonomık durum kotu olunca alı? venş ı boyle olur, eskı Turk Imparatorluklanndan bırı SOLDAN SAĞA: YUKARIDAN AŞAGITA: i 1 Başkalarından dahı ustun 1 Kendısınden \ağ çıkarılan gorunmek ıçın başvurulan acayıp hareketlerden. 2 Uzun zaman ça ! bir bıtkının ağaçlarının kapladığı lışıhp ortaja konulanlar (çoğul) alan. 2 Askerî araçların toplan 1 3 Yataklar, onların ustuste ko ma merkezı, bir goz r»ngı, sojle' nulması ıle yapılır 4 Ayakla 3 Bınne yaranmak ıçın baska kuvvethce vurma hareketı, pot kı bırını ona hos gostermeğe kalkısranlann yaptıklan. 5 Bir edat, ı ma ışı, ıskambıl beyı. 4 tşçıle DENİZ KUVVETLERİ KOMUTÂNLIĞI Seyır \e Hıdrografı Oaıresı Başkanlıgından bıldınlmıştır DENIZCILERE VE HAVACILARA 40 SAY1L1 BİLDİRİ 26 ılâ 30 nısan 1965 tarıhlerınde 09 00 ile 12 00 ve 1330 ıl* 17 00 saatıerı arasında aşagıda sınırları bıldırılen saha ıçınde se^retme, demırleme, a\lanma ve bu sahanın 1500 metreye kadar olan jukseklıgı. can ve mal emnıjetı bakımından tehlıkehdır KARADENİZ EREGU 1 ıncı nokta E 5826 No lu OLUCE FENERİ. 2 ncı nokta Enlemı 41 derece 26 dakıka Kuzey, Boylamı 31 derece, 41 dakıka Doğu, 3 uncu nokta: Enlemı 41 derece 32 dakıka Kuzey, Boylamı 31 derece, 19 dakıka Doğu 4 uncu nokta: Enlemı 41 derece 22 dakıka Kuzey, Boylamı 31 derece, 13 dakıka Doğu DENÎZCÎLERE VE HAVACILARA ONEMLE DUYURULUR. ( UMHHKlYKT'ln >>rrikıun ı 121 Cafalotlu Meydanı Istanbol MİNNETOGLU DAGITIM TEŞKtLÂTI Savgılariyle Sunar : ŞtİR SERİSİNDEN *• SÜT * Cahıt Külebi nın son şıırlerı • DOSTHR B^MNA • Bekır Sıtkı Erdofan'ın Hancı, Ki'lada Bahar, Mar\a ıle bırhkte butun «uırlerı • GÜNES CLKESİ • Nevıat Cstun'un «ıırı ir YAŞAMAK OYtNU • Ca\ıdan Tflmerkan'ın son şıırlen ir 19CS ŞİİR ANTOLOJİSİ • Needet E^livafil'ın hazırladığı jaheser • SIRTIM1ZD* KIZGIN GÜNEŞ * Alı Pusküllıiofclo nun şıırlerı • KORKU ZAMB\KL4R1 • Muharrem Vakar'ın sıırien • BAS4MAKL4.R ir Ferit Erdem Boray'ın şıırlerı. • GEZÎ VE İNCELEME Serısınden if GtDE GİDE 7 BİR KARIŞ TOPRAK tÇtN * Fikret Otyam ir ESKİ TÜRK DEMOKRASİst * tsraaıl Hâmı Danısmend • İSLÂM LLULARI Ş\HABELERt •• Çe\ıren tsmet * Parmaksızoğlu ir Hazretı Âdem'den bu güne kadar SOL SAG DÜŞÜNCELER SERGtSl • Hazırlnan Sıtkı Çifçı • BfLÎM SERİSfNDEN : Prof. Rasiro Adasal'ın • MEDtKAL PStKOLOJİ Prof. Dr. Reşat tzbırak'ın • COGR4FY* TERtMLERl SÖZLCGÜ • «SAıNAYt PStKOLOJtSİ Mehmet Toprak • MINNETOGLU DAGıTıM TEŞKİLATI öğrencılere buyuk fajda sağlıvan TEST kitaplarının merkezi olarak tanınmıştır Test konusunda gerçek bılgı ve tecrubeye «ahıp test uzmanları ve Hıdır Ozdağ ıle Mehmet Bertan'ın hazırladıklan kıtaplar HIDIR ÖZDAĞ'm kıtaplan: ir tlkoknla Bitirme Ssra v t Cevapları • tlkokul Son Sınıfı Bitirme \e Ortaokullara »iriş testleri • Lise ve öfretmen Oknllarına Giriş tçin Zekâ Bilrl Teıtleri, Yatılı Oknllar Rehberi •k Kslejlera Giriş Tettleri ir Ünivenitev* Giris Testleri • Üniversiteye ve Tüksek Oknllars Gireeekler tçin Zekâ Testleri lld NEBİOĞLU Yayınevi • BÜTÜN DÜNYA YILLlGl 1965 % Yılın en guzel şıırlen (67 ?aınn 90 şıın ıle) dunvadan seçme ya7ilarla ÇIKTI Fıatı• 10 hra BÜTÜN DÜNYA 46 sayı«ı fevkalâde guzel vazılarla çıktı. NEBİOĞLU YAYINEVt tstanbul AY YAYlNEVİ BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK 376 Bozkırdaki Çekirdek Bozkırdaki Çekirdek Yazan: KEMAL TAHİR 378 Bozkırdakj Çekirdek 377 Bu>ur Ogretmen Bej.. N'erden bu gelıs gece vakti?. Yaramaz bir ij mi oldu, sakın esdudumuzde". Geç buyur! Oooo.. Yamörenin Murat e i l f meni de gelmıs. Ha>rola Murat ağa Muratın elındekı sopajı gorunce, kaşlannı belli belirsiz çat tr Havır mı, şer mi, gecenin bir \akti* Dmduk ki, hukumathğını ilân etmissin .. Okul hasıp egıtmen tutar olmuşsun Cezasını kesmekte, darnlara tıkıp hapıs yatırmaktavmıssın Gıdelım bakalım, nasıl iş.? Doğru nıu" dedık, surduk geldık! Zejnel ağanın suratı gıt gide karanyordu. Candarmd mandarma gormeyince soluğu biraz genişlemıştı Kasıntıyla arkasına yasUndı, once Muradı. sonra \ur yi çol degersız bir şeymışler gibi suzdu: Sopalanmış ve gelmışsın Kulaksızın Murat.. Ivı etmışsın .. Bura kopeksız ko; degıl.. Ağadakı değışıklığı ponnesiyle, Cıncı Nezır toparianıp doğruldu tki dızi ustune gelıp kasılarak sozu aldı Bunlar, resmen basluna gelmış Zeynel Ağa'.. Bellı bisey... Baskın bunlarınkı... Aşağıdan seslemek olur. Seslemedıler. Merdivenden pıtırdısız çık tı bunlar .. Eveeet... Resmen koy baskını Kaç kişısıniz boylece bakalım?.. Mudurünuz de birlik mi? Birt'en şirretlendi: Köy basmanın ce7ası kaç yıl öğretmenım! «Çıktık açık alınla» dıyerek turku çağırmalı değil, bunu bilînelı!.. kapıya baktık. GorduRTi şev çok ayıpmış gibi başını salladr Bebelerı toplavıp Kelmişsin! Vay vay Esdudüyü sız, koy basmaya mı kurdunuz toprağımızda?.. Ya ben olmuş müyunV* Ya ben Gordun mu, Zeynel aea, >edıkleri naneleri dilekçrye yazıp mufettisi getırince Çızgıyı yanlıs çizdin ki, dgTetmen, ne kadar yanlış Bak bakalım, yarın neler olur: Nurı donuk donuk gulümseyerek Topal muhtara döndu: Kanunda, ev basıp adam dövmek var mı, Osman A|a, Mahkeme kmran ohnadan adam hapsetmek.. Bu nasıl muhtarlık" Muhtar vutkunurken, Cincı Nezir atüdı: Duydunuz komsular?.. Sövdü resmen muhtanmıza, bu zibidi . Ulan Muhtar, tuh Allah belânı vere, yureksiz'. Muhtar ne demektir?.. Bugune bugun köyde cumhurbaşkanı demektir. Aman, eğıtmenı çıkarmışlar Ağa Baskııun Şimdi hiç suphem kalmadı, baskın bu Birden kuzucu Huseyine dönup bağırmaya başladı: Ulan çığnese su rezilleri Kanh Husevin'.. Hiç kan yok mu sende? Bunca yıl mahpus damında boşuna mı yattın, bun9 ca leş atlayıp .. Çek vursana şn yabanlan Nuri, fukara ömer Eğitmenin yüzunu görünce dehşetle irkilmıştı Omeri tanımak bıle imkânsızdı. Sol gozunde kanh bır yas sızıyor, butun vucudu Ntma nöbetındeymiş gıbı titriyordu. Nuriyle Muradın bir anük dalgınlıklarından korucu kanh Huseyın az kalsın faydalanıp atılacakti kı, Esef ortaya çıktı. Elinde, Cemal Avşar'ın çalınan uçlu tufeği omuzunda fişeklik vardı: Host Creri dur akılsız Huseyin! Oda sanlmıstır. Kıpranan ölmüs bılsin kendmi.. Zeynel ağa tufeği tanıyınc» şaşkınlıkla «Hıhhh» diye ınleyıp irkilmiş, Cinciyle topal Muhtar meseleTİ bilmedıklerınden koyluye bağirıp i?i vuruşmaya dokmedıklerine sevinmisti Tfifeğı tanıyan Nuriyle Muradın saskınlığı da Zeynelden aşagı kalmıyordu. 4 Evi de mi bastın Kadirin Esef . Ya bu dunyadan kanun kalktı mı? Ev basmak sana yaraaır! Ya bu tufek?.. Senin evde miydl yoksa*. Esef kundağı eanh bir şeymia ffbi oksayrp ksrsısındaklnin afn» dan lâf almak istediğini saklamayan bir yumusaklıkla sordu Senin mi bu?.. Biraı bekledi: Nereden geldi senin eve*.. Gene bekledi. Zeynel ağa, hırü hırıl soluyarak hızla duşünıiyor, hem kendi lâfıyla tutulmanın, hem de tufeği kurtarmanın yolunu anyordu. Esef hep bdyle, yumuşacık sordu: Kımden aldın?.. Kâğıdı var mı".. Izin kâğıdı?.. Zevnel Ağanın gözlennden, kıyıcı bir kurnazlık geçti \er bakayım! Bakmayınca ne desem boş. Tüfek tufeğe benzer. İşte sımdı halt ettın ki. Sumüklunun Zeynel, boyunca Bu tufek, başka tufek Ağa, osmanlı ülkesinde benzerı hiç yok bunun . Çunkü, bnnda namlu uç Şu gorduğun alt namlu mavzer mermisi atar ki, adamının ebnde, b l saşmaz. Bu sebeple bakmak gerekmez! Senin mı değıl mı".. Zeynel ust uste yutkunmava başlamıstı. Sonunda, «Ne olursa olsun, gerısınde ölflm yok ya bunun* dıve duşunup «Evet tufek benim» diyeceği sırada, Esef namluyu sallıyarak onledı Benım, dedın mi, 4vanak Zevnel, gece hırsızIığını sırtına sararsuı . Çunku Tufek bizım Cemal Avşar Öğretmenın .. Babası Fransızdan getirmiş... Yedi yerde yazıhsı var namlu numarasının Fazladan bıze kahpelık eden Molla rezili sana etmedi mi? Sorguya çekıldi karakolda «Benl Sumüklunun Zeynel yanılttı, gece vaktı geldi esdddüye.. Benim nöbet sıramda, girdl deppovdan aldı gitti. Bana da, sus payı verdı on kayma» dedi Zeynel de telâşla davranıp ıki dizi ustnne geldi. Yardım ıster gibi Cınci Nezire bakarak soylendi: Hele Mollanın kotü Hıdıra hele'.. Bız almt8ix he mi, kendi getirmemis te... Biz buna İH yür kavma saydık, Esef Kuzucu Husevıni goiterdi: Nah Hüseyin tanık I Arks» rtr) MEHMET BERTAN'm kitaplan • ir tlkoknl Mezanlarının Girecekleri Sınsvlar îçin llkakml Testleri ir Ortaoknl Son Sınıf Testleri • Eğitim Enstltttlerin* Giris A Testleri •• Zekt, Kabillyet v« Basarı * Testleri •• Scrain . Cevaph Rehberli * Üniversltelere Girl? Testleri I Ü T U I T A Z A R U R I M EN GUZEL ESERLERİ • Dünya Edebıyatı Klâsiklerı TERCÜMB ROMANLAR Çağımızın En Onln Romanlan t * Tolltor HARP VE SULH 14 hanl Serumden bır saheser * D M lltrr*nc« GUNAHKAR RUHLAR ' * T.lıtoy, DIRILİS 0. banl * KCKLA KADIN • Bu kıtap * D H L»wr.nc. OGULLAR VE SEVGILILER • * E. Z.l* NANA * H.Walp*le BİR BAŞKA KADIN i ııze uykuyu unutturacak, «ı* E. Z*ta SEN BİR MELEKTİN +\A. M«ırsK IKLIMLER İ zı tesırı altında bırakacaktır • V Hutm NOTRE DAME IN KAMBURU * S. MtVfhm ŞEYTANIN KURBANLARJ i * * A. Dum.ı Fılr KAMEIYALI KADIN * A. J Cnnue HAYAfA DÖNUS J KUKLA KADIN Citherine * G. Fl.ub.n SALAMBO * A J Cronm EROOVAN AGACI a tnal i Arley'den Adnan Tanlr'ın * & FlauİMrf MADAME BOVARY * N. StnflK KUMSALDA (2 basu t * J. Auıl.fi EMMA temız Turkçesıyle dıhmıze * J OHaraı VIZONLU VENUS l * K Mur«*r LA BOHEM * O D V M M T I V KAOER VOLCUI.ARI { çevrıldi * K. Mann. MAVİ MELEK * V^tf K«n*t YER DEMIR GOK BAKIR i * W Csttmr BEYAZLI KADIN * Tcrh* C.UJl. SABAH SARKI5I i • Nobel Kazanan Yazarlardan MINNETOGLU DAGıTıM VEOA S TEŞKILATI ' DR JİVAGO & b w Yazarların v« Kıtapçıların gu* St.fnb.ck. C E N N E T YOLU a t M vendıklerı tıtız bır fırmadır * Sl.ınb.<*J ASK O T O B U S U * Smclırr LCVIK VAHSI ASK Minnetoğln Kitabevl'nden ka' * Sımtm Lnrtr SENI SEVMJK KADEtlM talogunu ısteyınız * Porl S. Butir ANA MÎNNETOGLU KİTABEVİ * Andr* Q*m KAJ.PAIANCA* Cağaloğln Meydanı tstanbnl • ACI GOK HÂTIRALAR SEHRİ. Iskender Fikret Akdoranın en ffuzel şıırlen. Ikı kitap bır ÇEŞİTLİ yaymlar arada bes lıra ısteme adresr Mo da Devnye Konağı Ünlü tngılu aosyalıvtı John Strachey'm *** •BÜYTK UYANIS VE DE • HAL1T BENLrmn son şıırMOKRAStMN USTÜNLUGÜ. lerı. tkmcı baskısı çıktı Fıatı 5 lira. • GÜL YAPRAKLAR1, Gufteler Destanlar bır kehaneün *** hıkâyesi, 160 sayfa, 3 lıra, ısteme ir Hayatınıza yon \erecek ki adresr Topluın Yaymevı PK. tap: SEVINlZ, BIRLESrNtZ, BIR 176 Ankara OLUNUZ Bılgılerı veren; bedensız varlık BEYTt, açıkhyan: Hazreti Âdem'den bnçüne k a d a r ' Dr. Refet Kayserilıoğlu. Onun • SOL S4G DÜŞÜNCELER g sahrlan içinde kendınızj bulacak SERGÎSt • Hazırlıyan: Sıtkı • «ınız. Fiyatı: 5 lıra. Genel dağıÇiftçi. Sol Sağ hderlennin fı J tımı BATES kırlerı; Sol Sağ mezhepleri, • *** bu mezheplenn bırbınne karçı J ir DINDE TEFEKKÜR. Yazan: ıtırazlan. 2 cılt 640 sahıfe 20 lıra • Dr. H. Mâlık Evrenol. Bu eserd* ÎSMAİL AKGÜN KtTAB£Vl, • Cumhurbaskaru Gürsel'ın bır Ankara Cad. 4 tstanbul J bıldırısmi oku> «caksmız. Bütun *** • aydınlara tavsıy» olunur. BedeÜniversiteye gınşi tâlıhe bı S 1J 2.50 TL. tnkılâp KıUbevi, Urakmayınız' • tanbul ir MEKAMK PROBLEMLERİ • *** çozumlu 5W problem. S •k OZANLAKA ÇAGBI ö j * MEKANİK, Huseyin KÖR S retmenlıkle ılgüi fiirlarıniıi ve OĞLU, Konya Eğıtım Ensütusü • »dresınm bekhyonu. AnafartaMudurü Herbın 15 TL, ıkısi 9 lar 724 İZMİR. birden 2 5 T L • • BONJUR PARIS. Yazan Ernest Hemıngv, ay, 1954 Nobel ed«bıyat armağanuıı alan yazarın son eserı olup ayrıca thtiyar Bahkçı hıkâyesi d« kitaba ılâve edılmıştır. Lüks cıltli Lâk« somızh 12 50, FERHAN BOZKURT ŞİRKETI. ŞAHESER ROMANLAR «••••••BBBBJIB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog