Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHÜRÎYET 22 Nîsan 1965 Oğrenciler bir pavyonu basmaya kalkıştı önceki gece sabaha karşı Beyoğlu Bekâr Sokağındaki Panama Pavyonu öğrencıler tarafından basılmıştır. Ancak zaraanında müdahale eden motorlu ekipler, öğrencilerin içeri girmelerine engel Clmuşlardır. Olay 10 jün önce a\m pavyonda garsonlar tarafından d5|ülen Haiil Aear ve Enver Çerçi adındaki öfreneilerin »rkadaslannı alarak pavyona gelmeleri ile başlamıştır. tki öğrencinin II gfin öneeki rafiracaatlannda dâvaeı olmadıklannı Tbelirttikleri halde yeni den pavyenn basmalan dikkati çekmiştir. ŞEHİRDE ve YURTTA DOGAN KARDEŞ SANAT MÜSAMEflESİ PARLAK OLDU Doğan Kardeş'in 20. yıldönümü münasebeüyle dun saat 15 te Spor ve Sergi Sarayında özel bir «SANAT MÜSAMEEESİ' yapılmıştır. Mac Millan Kuşadasında Eski İngiliz Başbakanı «Ankara» ile geziyor KUŞADASI Ingılterenin eski Başbakanlarından Mac Millan ve eşi dün, bir İngiliz fırması tarafından kiralanan ve Akdeniz turuna çıkan Denizyollannın •Ankara. vapuru i l ı Kuşadasına gelnııştir. Pollan mabedinin buhınduğu Didim'e fırtına dolayısıyle yanasarnıyan Ankara» bilâhare Kuşadasına gelerek içinde Mac Mulan'ın da bulunduğu yolcularını buraya indirmiştır. * Iskelede büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Mac Millan ha.ka •Mcrhaha» demış ve alkışlanmıştır. Ingılterenin eski Baçhakanı gemidea ınen diğer turistlerle birlikte Selçuk Sen Jan harabelerini, Merj'em Anayı, Efes müzesi ve harabe'.erini gezmış, Kıbrıs ve dun>a olayları hakkında ne duşünüyorsunuz» şeklindeki bir soıuya ıse «Hlç bir sey düşunmu>orum. Emekliyim ve gezi'onım> demiştir. Bılâhare ısrar uzerme yaptığı konıısmada özetle «Gü. ne>de u kuzeyde sulh içinde kardeşce ,\aşamalı;ız> demiştir. Efes'i harıkulâde bulan eski Bajbakan ve eşı gezileri sırasında trafık arabasına binmeyı tercıh etaıi| ve polisleri tebrik ettikten sonra polıs armasını tetkik ederek «Fevkalade, çok güzel bir anna» şeklınde konuşmuftur. Istanbul Teknik lni\ersitesinin 192. kuruluş Mİdonümü dün Taşkışla'daki merkez binada yapılan bir törenle kutlanmıştır. E«ki îngıliz Başbakanı MacMıllan ve e^i kendilerine Ku«ada«ı Kavmakamı Özer Türk tarafmdan veriİstiklâl marşı ile başlıyan törendr açış konu^masını >apan Lniver len folklor gofterisınden duyduksite Rektörü Prof. Dr. Sait Kuran özellikle Cniversitenin tarihçesini ları kıvançı belırtmi'ler ve Mac Millan yaptığı konuşmada «Siyasi anlatmıştır. hayatım söreiince çok takdir ettiMezunlar \e oğrenciler adına yapılan konuşmalardan sonra Teknik ğim Tfirkler ve Törkiye ile tngilteVniversitede 30. hizmet yıllarını dolduran öğretim üyelerinden Ord. renln dostluğunun pekleştirilmesi Prof. tlhami Civaoğlu ile Prof. François Duscio'ya birer hatıra plâkası için devamlı ve samimi gayretler verilmistir. sarfettim» demiştir. "Siyasi hayatımızda yerı,, T.M.G. Teşkilatında düzenlenen «Türkiyenln siyasi hayatında gençliğin yeri» konulu seminerde dün Prof. Dr. Ismet Giritli «Toplumumuzu baş kaldjrmaya götüren nedenlerden biri, Türk toplumunu açık toplnm olmak karakterinden a zaklaştıran ziimre ve parti oligarşüerinin ve kartvizit saltanatuun yetişen gençleri kabiliyeüerine g6r devlet hayatının her kademesine ulaşma. imkânından mahrnm bırakmasıdır» demiştir. Bu arada Prof. Giritli öıetle çunlar ı soylemiştir: «Memleketimizde gençlere kapa Biteleri ölçüsünde toplum ve devlet hayatının ber kademesine, ıa> hıslann etkisi veya zümrelerin tazyiki olmadan, ulaşma ve is yapma imkânı vermek ve kamu hayatında (babalar ve çoctıklar) problemini çözflmlemek zamanı çoktan gelmiştir. Yannın idarecüeri olarak büyük sorumluluklar yöklenecek olan gençler dernek olarak değfl, fert olarak siyasi sornnlar özerine eğilmeU ve kanaatlerini açıklamalidırlar. Ancak aktif politika, üniverBite ve öğrenci derneklerinin dıaınBoğazda bahkçılar tarafından d» da. olmajı ve bn ilgi üniversite öğrencisine asıl görevi olan ögrencili nize bırakılan istakoz sepetlerini çalan dört itakoz hırsızı, dün akğini unutturmamaudır.» sam yakalanmıslardır. Zekı Taşçıoğlu, Salih Cambaz, Kemal Odabaşı v e Mehmet Kah raman adındaki istakoz hırsızları. dün gece Ortaköydeki Balanay gazınosu önünde gazinoya ait oln, her biri 150 lira değerind* olan ADANA Evlenmek üzere iki canlı 15 istakozu çalarlarken yaka gun once nikâhı kıyılan 17 yaşında lanmışlardır. Sanık istakoz hırsızki Huseyin Pısırıcı, düfün masrafı ları hakkında tahkikata baslanılmıştır. nı karsılamak iizere maske takıp hırsulık yaptığı «ırada yakalanmı» ! tır. Yurdumuzda mini mini kabiliyetlerin ortaya çıkmasına ve genç istidatlann tanınmasına hizmet etraiş olan Doğan Kardeş'in bu müsameresi, aynı zamanda Yapı ve Kredi İstanbuidakı her 11 esnaf ve gıBankası'nın Kültür ve Sanat Progda maddesi satıcısmdan bırının ramı çerçevesinde verilmiştir. mevcut yasaklara uymadığı resbıt Çok kalabalık ve seçkin bir dinedılmiştir. Yasaklara uymıvanların başında da fırıncılar ve bakkallar leyici ve seyirci karşısında yapılan gelmektedır. Son yapılan kontrol bu müsamereye, memleketünızde ilarda 1005 esnaf ve müessese ınce sim yapmış ve ilk «Doğan Kardeş lenmis ve 118 i cezalandırılmıstır. Çocuklan» olan müzisyen, ressam, Bunlardan 36 sı fırın, 20 si bakkal karikatürist, balerin ve diğer sanatdır. çılarından birçoğu kaülmışlardır. Memleketimize Idil Biret, Suna Kan, Ayşegül Sanca, Ferruh Doğan, Altan Erbulak, Öztürk Serengıl, Gülây Uğurata, Aylâ Erduran, Verda Erraan, Selma Emiroğlu, Yalçm Emiroğlu. Mustafa Eremektar (Mıslktisad Fakültesi Gazetecilik tık\ Güngor Kabakçıoğlu. Yıidız Enstitusü oğrencilerinin yıllık ta Alpar, Tahsin Yücel. Halit Refiğ ADANA Ceyhan'ın Sarıbahçe nıçma çaylan, cumartesi gunu Ruj Alev Ebüzzıya ve diğer değerlerımıkoyunde «ihtilifiı arazi» yüzünden Nuar'da yapılacaktır. zi kazandırmış olan Doğan KardeMustafa özcan, ıki oğlu ile birlikÇayda, mezunlar ve oğretım uye sin bu müsameresi buyuk ilgiyle tate damadı Hamza Timur'u taş ve leri de hazır bulunacaklardır. kip edılmiştir. sopa ile yaraladıktan sonra ıırtın» orak saplayıp ciğerlerini parçala I mak suretiyle öldürmüslerdir. Hazineye ait olup, üzerlerine tesŞılepçilık tsletmesi, bu yıl içincil ettirmek istedikleri, bu yüzden Şair Ahmet Hâşım, dun Galatade yeni bir sülfirik asıd tankeri de ihtilâfa dügtükleri 20 dönümlük saray konferans salonunda yapılan yaptıracaktır. 1966 yılı içinde işlettoprak yüzünden işlenen einayetin bir törenle anılmıştır. meye konması düşünülen tanker iüç kaatili de jandarma tarafından çin muhtelif memleketlerden tekyakalanmıştır. lifler »lhnmıştır. tş sahası hayli Mustafa özcan ile, henüz ortao genis olan «ülfirik asid tankerinin kulda okuyan ve babalannın tesvi 11 milyon liraya mal olacağı tahkiyle cinavet suçuna iştirâk eden min edilmekt^dir. Îhsan ve Kâzım özcan ilk sorgulannı mütaakıp tevkif edilınişlerdir. Bakkal ve fırınlar yasaklara aldırmıyor Bir arazi anlaşmazlığı daha cinayetle son buldu Gazetecilik Enstitüsünün yıllık çayı Yeni bir tanker yaptırılıyor Ahmet Haşim anıldı istakoz hırsızları yakalandı Düğün mosrafı için hırsızlık yaptı Belediyede 940 hademe bulunmakta ve bunlara yıllık maa? ola rak da 9,133,560 lira ödenmektedir. Belediye Meclisinin çalışmaya baslamasından bu yana Belediye deki hademe kadrosunda dsvamlı bir artış görülmektedir. Belediyede 940 hademe var \\W\\ II M'lll 1111! ERGANt ÖZEL APARTMANLARIN ALT KATI BÖYLE PARISTE İSMET KÜR MAL BİLE SAHİBİ 3 çocuk bahçesi daha açıhyor Alidede Mahallesinde Haeı Ahınet Özgüllü'nün evine giren «maıkeli damat. ilk odadan 28 lira para çalmıs, diğer odalara geçtiği sırada yakayı ele vermiştir. Adliyeye sevkedilen Hüseyin Pısmcı, «îki gün sonra dSğünüm vardı. Eşime bir hediye alabilmek ve düğün masraflarını karşılamak itfrn bn isi yaptım» demis ve ağlamıştır. KOTA 263 84.52.90 Çocukların ıvi bir sekılde eğlenebilmeleri için «çocuk bahçelerinin» sayısının artırılması kararlas tmlmıştır. Bu cümleden olarak Eyüp, Beyoğlu, Unkapam bolgelerinde birer çocuk bahçesi daha kurulmuştur. Bahç^ler, bugun hızme te açılacaktır. NtSAN 22 ZİLHICCE 20 Muhaıebc makineıi veya damga makineai lisanı lahiplerinin Tel: 4* 41 It a teması rica olunur. İlincılık: »401 Kesentaş Koyu tlkokulu Müdürü Hasan Basrı Dede ile oğretmen Asım Genç'in lojmanları. önceki g e . ce koy imamı ve 10 koylu tarafından taslanmış ve bına tahrip edılmıstır. Olaya. okula devam etmıyen oğrencılerin velilerı hakkında Okul Mudurlüğünce ceza uygulanmasının teklıf edilmesi sebep olmuştur. Geee Müdflr ile öğretmen, yanlarında köy mnhtan Abdülkerim Güney ile jandarma eri Yakup Çetinkaya ile birlikte etnrup konnsnrlarken, olavı haber alan köy imamı Bekir Ege, beraberine aldığı II köylü ile birlikte lojmanı basmısiır. Atılan taşfetcdaıı cam ve panctırlar parçalanıms, kocaman " kayalar evfn odalannt tahrip etmistir. Gerek llkoknl Müdürü ile öğretmen ve gerekse mnhtar ile jandarma eri de heyecanlı dakikalar yaşamısIardır. Olayı öğrenen jandarmalar, lojmanın etrafını çember içine almış ve köy imamı Bekir Ege ile 10 sanığı yakalamışlardır. Olay ilçede teessur yaratmıs. tlköğretim Mudurü Remzi Ipek ile llkoğretım Mufettişlerinden Hayrettın Gulfıdan incelemelerde bulunmak üzere koye gıtmislerdir. BULUNMAZ... Farelerin Dostu Bayram... 4 S aııııııiMiııııııuııııııııııııııııımımııııııııiHiııııııııunıııuıııııııııııııtı lErmeni meselesi Ortadoğuda yaşıyan insanlann müşterek karakterlerinden biri de hiç şüphesiz «aşırı milliyetçilik» dır. Kültür noksanlığı ve diğer 5nemli faktörler «gerçek mUHyetçiliğin» gelişimini önlemekle kalmamış, aynı zamanda hissi ve sakat bir anlayışa kurban gitmesine ttbep olmuçtur. Ortadoğulunun bu zaafını iyi bilen batı emperyalisti bunu kendi çıkarlan uğruna bir silâh olarak kullanrnaktan çekinmemiştir. Asırlar boyu, itaatkâr bir turumla Imparatorluğa bağlı olan Ermeniler bile, 50 yıl önce Batı demagojisinin kurbanı olmuş ve müessif birçok hâdisenin doğmasma sebep olmuştur. XX. asrın son yazısı, kanaatimiz ce, insanların topluca uyanma çabasını setnbolize eden bir devirdir. Böyle bir uyanı; içindeyken dünya, kuru bir milliyetçilikle bareket eden, mâlum zihniyetlerin kurbanı olan saf bir kütlenin mev cudiyeti hele Beyrut gibi nispeten Batı medeniyetiyle teması olan bir sehirde blzleri oldukca şaşırtmıştiT. Türkiyedeki Ermenllerin bn davranış karsısındakl tntnmlan tartısıldı ve yaııldı. Gerçekten de Beynıttaki hareketlerl tasvip etmemeleri bhr gösteTiden ziyade samimi duyırnların tezahürüdür. Azınlıklann kinde Türklerle en fazla kaynaşanlar Ermenilerdir. Bütün sanat kollannda, kültürel Tt sosyal alan larda, 1? ve özel hayatlarında Ermenilerle Tüıkler • kadar kaynasmışlardır ki, Beyrut'taki maceraperest bir toplumun akıl dışı davranıslan bu kenetlenmis zümreyi birbirinden ayırma ya asla yetmiyeeektir. Her Ermeni, millî şuurun kalkınmadaki önemini idrak etmekte, hareketlerini ve düşüncelerini bu açıdan değerlendirmektedir. Gazetelerden öğrendiğimiz* gö cumhuriyete mektuplar = E E ^ • Ş Ş ~ Z E E E E re. Beynıttaki Ermtniler hayali bir cumhuriyetin rüyasını görmekteymişler. Sevinerek söylemek gerekir ki, bı«ün Türkiyenin en kültürsüz. en hayâlperest Ermenisi bile böylt bir hayale dalamaz; çünkü bu güzel metnle ketin acı gerçekleri onu böyle s» kat bir romantizme karjı tesirsiz hâle getirmiştir. İçinda degduğu, içinde ya«adığı, örf ve âdetleri kendi örf ve âdetlerine bağdaşan topraklar için çarpar insanm kalbi; hayâli bir ülke için değil... Bir hareket, ilerdeki asırlarda saygı ile anılabilecek özellikteyse, gerçek bir değere sahiptir. Bey nıttaki hareketlerin böyle bir ni teliğe sahip olduğunu iddia etmek gerçekten gülünçtür. llerlemek, yalnız ileriye bakmak varken, ikide bir durup, geriyi seyretmenin hiç bir şey kazandıramıyacağına inanıyoruz. Hagop Muratçal Robert Koleji Müh. Okuln. "Yasak edilmiştir,, M/İ/K5 gtinlü gazetenizin S. 4. 8 , 2 de Intisar eden «Çoeoklana kumara alısmacına mânl olalmı> başlıklı yazı tetkik edildi: Bahls konuso edilen rulet makineleri Valllik makamı nın onaylan ve Emniyet Mü dürlöğtinün 28/Subat/jlCl gün, 48 sayılı te$kilâta tâmim yazılan i l t Vilâyet hu dutlan içinde oynatalması ve aynanaıası yasak edilmiştir. O tarlhten bu yana yapı lan mücadele neticesinde Vilâyetimizde nılet makinelerinin faaliyeti tamamen önlenmis ve mevcudu kalmamıstir. Langırt ve buna ntümasü oyun âletleri ise mevzuat meselesi olduğu iein meu d betine gidilememektedir. Ancak 1« yaşından küçük eocuklar görüldüğönde sahlpleri hakkında kanonl muamele yapılmakta ve mezkfir yerlerin kapatılma cihetine gidilmektedir. Bilgilerinize ve yazı sahi bine tebliğine müsaadelerinizi rica ederim. HATDAR ÖZKIN İstanbut Emniyet Müdürü İ 3 iincü Istanbul İ Çocuk Eglenceleri | Festivali Z E S ~ U E E = S Iki yıldır Çocuk Haftasında tertıplenen Istanbul Çocuk Eğlenceleri Festivali, bu yıl da Karaca Tıyatrosunda duzenlenecektir. 5 gün devam edecek festival süre«ince. küçiık sanatçılar tarafından folklor. bale. temsil, muzık gosterileri yapılacak ve çocuk filmleri gosterilecektir. Millî Eğitim Bokanlığı koloriferleri neden yakmaz? Ankaramızın kışı daha bitmedi, soğuklar devam ediyor, Bakanlık ksloriferleri aylardanberi yanmıyor. Bakanlık memnrlan da nezleden, gTipten kortolamıyor. Sebep: Levazım müdürü trfan öıalayın haksıı ve yer»iı bir davranısiyle yakacak faıh 8denefini otobüslerin benzinine barcamasiymıs. Bnnn arayıp so ran da yok, biz memnrlann haIine aeıyan da. Genç bakanımızdan ilgi rica ediyernı, Bakanlık memurlan 3 Türk Tıcaret Bankası hımayesınE de düzenlenen Festivale IlkokullaE rın grupları ve istıdatlı sanatçılar katılmaktadır. AGI BİR KAYIP Sabriye Hekimgil'in sevgili eşi, Dr. Yıldız Hekımgil. Y. Muh. Gündüz Hekimgil"in kıymetli babaları, Filiz Hekimgil'in kayınpederi, Esat. Tevfık, Niyazi ve Namık Hekimgil'in ağabeyleri, Burak Bayraktar, Mine ve Çiçek Hekimgil'in büyük babaları Emekli P. Albay Abdülkerim Nadir HEKİMGİL 21.4.1965 Çarşamba günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 22.4.1965 Perşembe günü öğle nanıazını müteakip Fatih Camiinden kaldırılacaktır. Dost, akraba ve arkadaşlarına duyurulur. Ailesi ve Çocuklan Istanbul As. 7. Huknk Hâkimliğinden: 964764 Haydar Kurbankul Kasımpaşa Bahriye Cad. Akarçatı sokak No. 2 de Mehmet In hanh tarafından Haydar Kurbankul aleyhme açılan dâvadan dolayı; adresmızın meçhul olması sebebıyle dâva arzuhali ve dâvetiye ılânen tebliğ edilmıstır. Durusmaya gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı tebliğine karar verilmistir. Durusma gunü olan 7.6 965 saat 10 da mahkemede hazır bulunmamz ve ya kanunî bir vekil gondermeniz, aksı halde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği teblij makamına fcaim olmak üzere 20 gün nvıddetle ilân olunur. (Basın 62074392) BÖLÜKBAŞIYA AÇIK MEKTUP Sayın Osman Bey, TJt.T. den stzin kadar bizler de şiklyetçiyiz. Yalnız sikâyet meTZUlarunız başka başka. T.R.T. haberlerden sonraki yapmıs olduğu Tornmlarda, memleketimizin can aiıcı meselelerinin bazılarına temas etmemekte. 1 PetroUerimJ'i ecnebilere fcdmler peşkeş çekiyor, TB Türk petrolunun kalkınmasına mâni ohıyor? Sayın Vekfflerimiziıı bu husustaki çalışmalan nedir? 2 Yeni hazırlanan madenler kanununun maddeleri nedir? 3 Ereğli Demir Çelik Fabrikalan hakkında yazılanların doğruluk derecelerinin açıklanması. 4 Toprak refonnuna karşı duranlann kimler olduğu? 5 Kömür Işçilerinin (hayatlan pabasına) aylık kazançlan nedir? 6 Çok sayın milletvekillerimizin açık reyle yapmaya eesaret edemeyip kapalı oyla ayhklanna nasıl zam yaptıklannı? 7 Son T.R.T. mevzuunda Mecliste birbirinize nasıl nazik hitaplarda bulunduğnnnru duyurmuyor. Evet, ba bakımlardan T.R.T. den «ikiyetçiyiz. yoksa siılerin papağanı olmadığı için »ikâyrtçi değil, bilâkis kendilerine müteşekkiriz. Adnan Abacıoğhı Karactbey Kaymakomla bayromlaşamodık Tatvan balkı adına: = Üç aydan beri kazamızda Kay = makam olarak bulunan Yavuz Se E lim Bıyıktay, geldiğinden beri S halkten uzak kalmıs, gerek rev = mî iş ve gerekse bosusi işlerde va E tandaşı yanma dahi almadıjh ci ^ hetle Kurban Bayramı münasebe ^ tiyle halktan bir kişi dahi Kay E makamın bayramına gitmemiştir. E Bu münasebetle halkla diğer me = mur zevat da bayramlaşma imkâ nını bulamadığı için müteessir bu E lunmaktadırlar. = Her sene Belediye Riyaset ma kammda yapılan bayramlaşmalar = da halk, öğleye kadar ilk bayram = merciini Kaymakam ve memur ların bayram ziyaretlerîni yap E makU iken, bu bayTam halk İçin 3 mııuımııı. çok üzüntiı yarahnıstır. s ZATt BahçelleTler tlkokulu nnıı KeyfljreH, kazamız meınurlan S 1 na arzederiz. E 1 B No 737 pasomu ksybettlm. HüHümıUadur. CEL4t KURTfLVS plillllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIKUIIIIIIIIIIIlltllllllllllllllllllllllllllllllllMIUIUUilllUUİUİIUIllUIIUUı^ (OumhurtrM UM) işlideki apartımanın girişınde, yerden bir karış jniksekte 60 santim kadar genışlık te bir öğPC«5* vardı. Bana: KLmTTö'iyorsunuz?.:' Diyen ıt>u pencereden»gel mıştı. . Garıp bir sezışı olmalıy dj bu sesin sahibının.. Sadece ayaklanmı görerek, benım bir yabancı olduğumu anlamıştı Çunku bu penceremsi yerden, kapıdan girerüerin ancak ayaklan gorulebılirdı sanıyorum Yere çomelerek. sesın sahıbin; gormeye çalıştım: Başı, beyaz bir ortuyle sanlmış, orta yaşlı bir kadındı bu Sızı görmek istiyorum. Beni m ı ' . Boş daire yok bu apartımanda . Daıre falan değil, sizinle gorüşeceğım Dedım ve karşılık beklemeden karanlık merdivenlerden inmeye başladım. Karşıda buyük bir kömürlük \Tirdi Onun yanındaki açık kapının önünde penceremsi yerde benımle konuşan hanım duruyordu . İçerı gırebılir miyım?. Elbet Buyur gel Once karanlık bır aralık U radan genışçe bır odaya geçılıyor. . Buranın tek ışık alan yeri, o, tavanına yakın yerden a Küçük Bayram ve salıncaktaki kardeçi gün ışığı görmeyen odalannda partımanm gırişme açılan, bır Bayramla bundan başka Merdiven basamaklannın birinsıze vereceğim» diyor.. E, bukarış gemşlığınde. 60 santim boçocugun olmadı mı? de, ışıl ışıl bakan bir çift göze, nu demesı bile ne nimet, Hajundaki yerdı . Karanhk.. Pen Olmaı olur mu?.. arkadas çakmağını yaklaştırdı.. nımcım... Ne mal sahipleri goceresız Fakat tertemız bır o Nerdeler? kımıldamadı... ruyoruz etrafımızda... Hem, tna Meçhul jTiratık daydı burası Yerde Sıvas kı Sizler» ömür... Dört tana Ben de çakmagımı yaJctım; o nır mısınız, benim çocukların lımlerı . Sedırde tertemız ortuöldü... bıze bakü, biz ona baktık; arıkisine de okumayazma öğretler. Yastıkları işlemeli, güzel kadaşım, «Fare...» dedi. Ben, Na»ü öldüler? tı mal sahabmm oğlu .. Küçük bır karyola Eski model, bü«Yok, bu boyda fare mi olurKadın bakıyor: zaten okula gidıyor... Koca, çoyucek bır radyo .. muş» dedim, «Hem de bu ka öldüler işt«, vâdeleri yetti. cuklar, bülbul gibı okuyorlar Bız, Sivasın Moluç köyündar cesaretli.. » O ara merdiven Ba>Tam gülüyor: maşallah... Bırı matbaada çalıdenız, Hanımcım . Köyümuz, başında esmer, şipşirin bir küşıyor şımdı .. Daha bir şey al Bir tanesini fareler yedi, yurüyerek Sivasa ıki buçuk saçük oğlan belirdi; yansı dökülmıyor, öğreniyor... Biri de Beteyze... Hani, o, merdivende gor at çeker . Köyumüzde okul yok müş dişlerini göstererek güldü: yın yanında .. Hem biz köy yedüğünüz koca fareler var ya, tur . Mektep var ama, ben kürinde çok gorgıisüz olunız, Ha Amcanın dedigi doğru .. Fa onlar yedi işte... Araa bana doçık oğlumu okula gondermek nımcım... Ve fakat şimdl bikunmazlar, onlarla oynarım redir o .. istedim. zim çocuklan gdrsen, şehirde ben. Anlamadım. okul yok ama Neden kaçmıyor? doğmuş büyümüş samrsın. Hamektep var dedın. . Okul, mekKadın ltiraz ediyor: Bilmem, kaçmazlar işte... nım alır karşısına nasihat etep aynı şey değil mi? Yok, fare yemedi, kulağını Bır babam öldürür onlan... der .. Bey desen öyle... Diş fırKadın gülüyor: yedi, bir de burnunu... Sonra Senin adın ne? çası bile elıverdilerdi. Bak, şım Kusura bakma, sen gelınçocuk öldü ya, ondan mı oldü, Bayram. di hepimizin var... ce helecanlandım da, şaşırdım. yook, vâdesi yetmış... Kimsin sen? Bayramlık esvaplannı gosteBiz okul diye hükümetın mek İsmailin oğlu. Bunlann da, her aıle gibi, bır ren çocuk neşesi içinde bana, tebine deriz. Mektepde de îsmail kim? hıkâyeleri var . Bana sorarsaküçük masanın UstUne sıralanKur'ân öğretirler... nız bu hıkâyenm en önemlı ki Benim babam. mış 5 tane fırçayı gösteriyor .. Ha, anladım... Peki, Kurân şisi Bayramdır Henüz altı va İyi ama, ne iş görür? Ve ekliyor: mektebine hükümet bir şey deşmda .. Çok sevimlı, zekı alabil Ha, onu mu soruyorsun Sen böyle mal sahibi, Pamıyor mu? diğine paraya düşkun, alabıldıHiiç.. Bu apartımanda kapıcıyız riste bulamazsm, Hanımcım. . Yok, ne dıyecek Bütün ğıne başıboş bir buyüfc sehır ?o biz... Kendi de gülüyor bu söziıne: koy çocuklan oraya gıder. . Becuğu.. Hanı, o, tstıklâl cadde Nerde oturuyorsunuz? nim öbür ıki oğlum da Kur'ân Paris neredir, bilmem ya, smde yan dilenen. yan çıklet Kafasiyle aşağısını işaret etti: mektebine gidip 5 yıl olnıdular . bizim mal sahabının kızı gittı, falan satan büçuk çocuklar var Aşağıda ya işte... Hem hükümetın ne demeğe yügeldi... Pek senasım etti de... ya, cümlesi yaka silkıyorlar Bav Hadl, bizi sizın odaya gözü var ki, Hanımcım?.. Kaç keram'dan .. Yakınmalar geldıkçe, tür. reler yalvardık, «Bizim koy babası da dövüyor çocuğu Fa5060 hanedir... Bir sürü çocuk önümüzde düştü, kapkaranlık kat dayağın falan kâr eHıgi yok var; açıverin bir okul» dedik.. merdivenleri tekrar indik... Geki .. Yakın bir gelecekte onu, Dinletemedık. En yakın okul, ane kapkaranlık ve üstünden ka< önce Emniyettekı çocuk burosuvakla bır buçuk saat mesafede. nalizasyon sularınm aktığı uzun Taksimdeki Atatürk heykelinin nun, sonra da herhansı Oır çoBızım oraların kışı malum bir koridor geçtik. KUçük, ıslak önünden bakınca, Bayram'ın acuk ıslâh evının «çtKuğu» olaıak Neyse, başınızı ağntmıyayım, übir mağaraya girdık. . Burada partımanmı görmek kolaydır; agörürsek suçlu oıarak k'mın vacuncü oğlum çok akıllıdar. Buda 15 murnluk bir lâmba yanma apartımanın kapısından girkasına vapışacağız? sünkü gunde mekteplerin ne makta.. Buranın da kiracılan dıkten sonra küçük BayTam'ın Bu apartımanda 6 daıre var .. değeri var . «Ben bunu okula fazla aydınlığa izin vermiyorlar ve ailesinin yasadığı j'eri bulKimi ayda 10 üra verırmıs bun»ondereeeğim, elı ekmek tutmış... Topraktan bir karış kamak bir hayli güçtür. lara, kimi 20, kimı 25 Bır tasun» dedim, dırettim dar yukanda, tahta bir zemin Ben ki, artık kapıcı dairelerinı nesi de varmış kı. vıllardır <tö"ustünde serili, alabildiğine pıs Bu aılenin de uzun bir geliş elimle koymuş gibi bulmak yedür Allah» vermıvormuş Kirayataklar, yorganlar... Bunların e yerlesış hıkâyeleri var. teneğini kazandım sanıyordum, cılardan biri, merhametli bır arasında bir bebek uyuyor... Az Kaça aldın burasını? iki aparüman bana bile oyun bayan, mal sahıbina nca edıvor sonra Bayram'ın armesi de gel Üç bın Iıraya. etti... Bunlardan biri Bayram' muş hep. bunların yattıkları vedi; belli ki yakında bir bebeğe Pesın mi? m apartımanıydı. ri degiştirsın dıye.. Bıraz daha daha anne olacak... Evet .. Foto muhabiri arkadaşımla iyi bir yer varmış ya*. oraya da, Memnun musun? kapkaranlık merdiven başında Dün gelseydiniz, dedi, buo, bunlara aylık vermıyen fci Allaha şükür, memnunuz. durduk.. Seslendik, bağırdık; ralara hiç giremezdiniz... Kanaracı fazla eşvalarını koymus Zeki kadın .. Etrafa gbz gezkarşılık alamayınca da aşağı lizasyon taşmıştı; yataklar falan İnsan inanamıyor înanarmdırdığımi hemen farkediyor: ınmeyi denedik... O, çakmağını hâlâ ıslak... Sık sık taşar böyyor bu kadarına . Ama. su gör Evet, oturduğumuz yer çok çaktı, ben duvara tutundum; sıle... Aha, boru şurdan geçiyor düğünüz resımler sıze vetmezse, kotu.. Ve fakat mal sahibimız rat köprüsünden geçer gibi bir istiyen her okuyucuyu teker teçok iyi . Ne kadar iyi, anlatainiş yaptık... Fakat bir de bakOdada tabammül edilmez bir ker götürüp o sefaletı şösterme mam. «Bmanın borcunu bıraz tık ki, affedersiniz, apartımanın koku vardı. ye razıyım. . Razıyım. tek, bu odıyeyim, elım bıraz ferahlasın, kanalizasyonuna düşmek üseTe Bebek kaç aylıkT insancıkların. bu yüz bınlerin binnol kattaU küçük dainyl yi* yuton attık ke&dimlzl... Vıaına geliyor.» trajedisıne son venlsin artık... Farelerin dostu : Bayram
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog