Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

TEK 4DAM MTJSTAFA KEMAL Vazan: Şevket Sürejya Aydemir Üçüncü ve son cildi de yayınlanan bu kitapta, şartlar, olaylar ve bu olaylarm içinde geçtiği haia canlandtnlmoştır. Mustafa Kema) hâdisesinin gerçek hikâye ve tahlillerini bu escrde bulabilirsiniz. I. Cilt 10, IL Cilt 15, HL Cilt 15 Liradır. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 5944.4382 umhuriye KURtTCUSU: TTJMJS NADÎ DEKYAYINLAR1 SÖZCÜKJLER. Jean Paul Sartre. (Les M%ts î» Nobel 1964) 7.5 lira. BAT^EL.€İRE. Jean Paul Sartre. 7.5 lira. SAKTRE, YAZABLIĞI VE FELSEFESİ ^ ^ lira. EPİK 4 R H B ÜZERİNE. Bertolt Brecht. ÖLÜRKEN. SVilliam, Faulkner f TÜRK S D E B I Y A T I K Memet Fuat'ın SeçHkîer:. f\ntoİo!llW7.5 üra. DE YAYIN.Evİ, VILÂrtr HAN, CafcUoğlu Cunıhuriyet 4402 41. yıl soyı 14626 Telgraf v e m e k t u p s d r e s ı : C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 T e l e i o n l a r : 22 4 2 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Perşembe 22 Nisan 1965 Patrikhane ve RuhbanOkulu için ulusal bir politika istendi ANKARA, Cumhuriyet Bürosu ontenjan senatörü Nadit Nadi ve tabii senatör Ahmet Yıldız, Senato Başkanlığına başvurarak, «Patrikhane ve Rura Kuhban Okullan için» ulusal bir politika tesbit edip uy«juiamak üzere «yasama organlarının bütün gruplaraıın katılacağt bir hazırlık çalışması» yapılmasuu istemişlerdir. URGÜPLÜNÜN MECLISTE YflPTIĞI ONEMLI KONÜŞM&DJIN SONRfl... GEREKTİĞİ ANDA PATRİKHANE VE RUHBAN MENSVPLARI OKILU V AT ANDAŞLIKTAN İSKAT EDİLECEKLER K KARARLARIG. KURULU İNCELEYECEK YARIH A$EH SONRA ANKARA Cumhuriyet Bürosu akanlar Kurulu «Gerektiği and» Patrikhane ve Ruhban okulu mensuplarının vstandaslıktan ıskat rdihneleri» kararau almıştır. Ayrıca azınlık müesseselerinin denetlenmesine hemen başlanması kararlaştınlmıştır. , Bunların dışında «Yunanistan ve Makarios kanun ve andlaşmalar dışı i hareketlerine devam ettikleri sürece Tiirk hükümetinin Patrikhaneyi yurt I dışına çıkarma» yolunda bir karar alacağı hükümete yakın çevrelerde I ısrarla belirtilmektedir. Bakanlar Kurulunun vardığı bu sonuçlar pazartesi gunü yapılacak Mıllî Güvenlik Kurulu toplantısında da görüşü'.ecektir. İSTEMLER îki senatörün bu isteraleri şöyledir: •Ulusumuzun yüzyıllardan beri, gösterdiği sınırsız ijiniyet ve hoş görürlüğü kötü amaçların ger çekleştirilmesi tutkulanna destek yaparak siireli şekilde, aleyhimiz I de olduğunu açıkça belirttiği halde. bağrımızda beslediğimiz bu yıkıcı yuvalarm durumlarını ele al t makta çok geciktiğimizi üzüntü ile belirtmek isteriz. Bu kurumların türlü eylfm ve işlemlerini izliyen herkes üzüntümüzü paylaşmaktadır. B YURT DIŞINA ÇIKARILACAK YUNANLILAR TESBİT EDİLDİ 1 Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Yunanistan Türkiyeyı proiesto etii (Özel ATİNA muhabirimizden) İçişleri Bakanhğınca başlanan YuMilli Güvenlik Kurulu pazartesi günü Çankaya köşkünde nan uyrukluların, Türkiyeden çı enellikle iyi haber alan kaynalc [ Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında Bakanlar Kurulu karılmaları hazırhkları ilerlemeklar tarafından bildirildiğine gö üyeleriyle önemli bir toplantı yapacak ve Başbakan Vrgüplü'nün | tedir. re, dün Türkiye ve İngiltera Meclise getirileceğinden bahsettiği Bakanlar Kurulu kararlarını O Ulusumuzdan öç alma zamanı Büyükelçileriyle Amerikan maslaBakanlığa, dün İller Emniyet Mü inceliyecektir. gelinceye değin orta kapıyı hatgüzannı makamına çagıran Dışdürlüklerinden Yunan uvruklula • : Milli Güvenlik Kuruluna, Bakanlar Kurulunca getırilecek olan bu ra ait ilk bilgiler ve İstanbnldan açmakta pervasızca bir direnişleri Bakanı Kostopulos Ankara kararların en önemlisl Türkiyedeki Fener Ortodoks Patrikhanesinde ve da listeler gelmiştir. me sürdürülmektedir. hükümetinin Türkiyedeki Elenler Heybeli Ruhban Okulundaki din adamlarının Türk vatandaşlığı durum : ve Patrikhane hakkında beslediği Bunlara dayanılarak kısa bir süları hakkında alınan karardır. H Sözde dinsel kurum olmasına açıklanan niyetlerini protesto etj re sonra Yunan nyrukluların yurt karşılık, Rum Okullarındaki miştir. dışı edilmelerine baslanacaktır. öğretmenlerin ücretlerini ödeGörüşmelerden sonra taraflarc» me görevini yapar. Yapılan hazırlıklar sırasında resmî hiç bir açıklama yapümatstanbnlda S694 Ynnan nyruklu mıştır. ! öğreaildiğine göre Bakanlar Kurnlu devamlı surette yaptığı t J Tek bir Ortadoksun bulunma nun oldnğu tesbit edilmiştir. İs; toplantılarda Patrikbanedeki gerek Patrik, gerekse diğer kademeİMROZ VE BOZCAADA dığı bölgelerimizin temsilcilitanbul Emniyet Müdürlüğü dün | lerde bulunan papazlar TC ayrıca Heybeliadada Ruhban Okulunda Dışişleri Bakanı evVelâ Ameriği adını taşıyan yöneticilerine, sabah gönderdiği listeler ile : görevli din öğretmenlerinin dnrumlarını öncelikle ele almıştır. ka Maslahatgüzarını. 45 dakika hasımhk duygularını gizlemebunların adreslerini, meslekleGerek Patrik ve gerekse diğerleri, sonra İngiltere Büyükelçisini ve yen bir yabancı devletten alrini ve isimlerini bildirmiştir. Türk vatandaşlığına 406 sayılı kanusaat 13 de de Türkiye BüyükrN dığı paralara, cemaatten de Ayrıca İstanbuldaki Yunan a • nun 23 üncü maddesine dayanılarak çisi Turhan fuluy'u kabul etsağladıklanm katarak, on bizınlık okullan ile baıı kilise KUAS vıllarca önce «MUkteaep vatandaş» miştir. Oörüşmelerde Türk hünin üstünde maaşlar verir. lerde Yunan uyruklu 7 rahibe hükmiyle aknmışlardır. Bakanlar kümetinin İstanbuldaki Elcn aAleyhimizdeki yıkıcıhğın rais ile 5 rahip oldngu, Universitede Kurulu bu hususu tesbit ettikten zınlığı ve Patrikhane hakkında yonerliğini de bu kadro ile ise 52 Yunan öğrencisinin o: sonra. aynı kanuna göre muktesep beslediği niyetlerle İmroz ve Boz yüriitür. kudnğn bildirilmiştir. vatandaşlıktan ıskat mümkün olducaadadaki Rumlara uygulandıeı Türlriyeye geQ Uyrukluğumuzda olmasına rağ iddia olunan baskı tedbirlerinin : ğundan, kendilerinin Verilen bilgiye göre, son bir haf lişlerinden bugüne kadar geçen dev resmeıı protesto edildiği bildiril» rasn, başka bir devletin kon ' ta içinde kendiliklerinden 72 Yu] redeki bütün tutumlannı ve davra mektedir. solosluğu gibi çalışır. nan uyruklu, Türkiyeden çıkmış 1 nışlarını incelemiş ve müzakereleri ve dün bildirdiğimiz 2879 rakamı Q | Aleyhimizde yaşatılan «Memüteakıp «G«rektiği anda bunların böylece 2807 ye düşmüştür. galo İdea> tutkusunun fikir vatandaşlıktan ıskat edilmrlerini» 2807 Ynnan uyruklunun Türki mihrakı gibi çalışır. karar altına almıştır. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) yedeki yaşayış dagılışı şöyledir: •31 Ruhban okullan ile dayanışBaşbakanhktan ayrılırken dün ken istanbul 2694, îzrair 57, Hatay 20, j Ankara. ıCumhuıiyet Bürosu) disiyle konuşan gazetecilerin soru Ankara 15, Edirne 10, Antalya 4, ma halinde, bizi zayıflatacak l Avrupa İstişaıi Konseyi Ekonomik her hareketi destekler. , oııte karşı karşıya olanlar şimdi yanyaııalar Yunanistan ve Makarios kanun iannı cevaplandıran Başbakan Yar tçel 3, Adana 2, Çanakkale 2. l Komisyonu Ba^kanı Mister HecksheL ve andlaşmalar dışı hareketlerine dımcısı Demirel: «Başbakanın Mec! dün yaptığı basın toplantısmda Kıb• devam ettikleri müddetçe Türk hü listeki konuşrnası sarihtir. Bu ka• Türkîş Genel Sekreterı Halıl i î'is hakkındaki bir soruya cevaben • ' kümetinin Patrikhanenin yurt dışı rarlar formüle edilecektir. BakanTunç'un iddialarını reddeden Tür Siyasî komisyon büyük bir dikkat na çıkarılması yolunda da karar lar Kurulu bu akşam da toplanacak tır» demiştir. kiye İşçi Partisi Genel Sskreteri ve endişe ile mcselcyi takip ettnckalacağı ısraria belirtilmektedir. Rıza Kuas, Parti Genel Merkezin tedir» demiştir. Öte yandan Demirel. «Amede bir basın toplantısı tertiplerikanın Vietnamda izlediği polimiştir. tikanın tarafımızdan uygulanma Türk hükümeti aldığı karar ge«15 senelik sendikacıyım, bü.Sayın Hasan Işık'ın, Komisy oııdaki müzakerelerde sorulara karşı Cumhuriyet Senatosunda dün bir sı yolunda Mecliste bir efilim reğınce. azmlık müesseselerinin detün arkadaşlanmla beraber mü verdigi cevaplar, hükümetin dış politikadaki, özellikle Kıbrıs var, siz ne düşünuyorsunuz?» konuşma yapan Sıtkı Ulay, hükücadele ettik. İstediklerimizi elpolitikasındaki tutumnnn moayyen bir oranda aydınlatması baPazar günü Çanakkalede yapıla netlenmesi içüı hazırlıklara geçmiş şeklindeki soruya ise şu cevabı metçe almacak ciddl tedbirlerden Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) de etmek için politik yone döncak olan anma törenine kaulmak ü tir. memnunluk duyduğunu belirtmiş kımından ilçi çekici. Dışişleri Bakanı bu konusmasında, Türk vermiştir: mek şarttır. Politik güce eriş • Irak ordu bıriıkıennın Barzani Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişzere Aünaya kadar uçakla, oradan ve üzerinde durulması gereken ko Yunan ilişkilerine değinirken Lozan Antlaşmasının getirdiği medikçe işçi ve emekçı halkın kuvvetierıne karşı çirıştıği harekâ «Bizim hiç kimseden milli nulan 11 madde halinde sıralamış da. «Karadeniz» vapuru ile memle leri Bakanlığına bağlı mülkiye ve siyasi hükümlerin arazi ve ahali dengesine dayandığını söylelehine kanun çıkmıyacagına e ta paralel olarak Türkiyeden de, menfaatler hususunda örnek al tır. keümize gelen Avustralyah ve Ye Maliye Bakanlığına bağlı teftiş hemektedir. Gerçekten Lozan Antlaşması ve zabıtları incelendiğî minim» diyen Kuas, süzlerine kendi sınırlarmda sızmayı önleyikurulu bir maya ihtiyacımız yoktur. >Iilli ni Zelandalı eski muharipler dün yeti müfettişlerinden zaman görnlmektedir ki, Türkiye, antlaşma mflzakerelerinde bu devamla: «Halil Tunç ve Sevfi cı tedbirler alması yolunda ricada BU KONU İLE İLGİLt HAmenfaatlerimiz neyi icabettirirİzmire uğradıktan sonra bugün şeh kaç «denetleme heyeti» önümüzdedengenin muhafazasına dikkat etmiş ve aslında mağlup olduçu Demirsoynn iddialarını kabul bulunulduğu şeklındekı haberler üki günlerde İstanbula giderek çalışse onu yapanz ..» ıimize geldiler. BERİMİZ 7. SAYFADADIR. halde galip devletler'iıı himayesinde bizden bir seyler koparmaedemem, bugüne kadar sabret zerıne, Suat Hayrı Ürgüpiü «Bize Birinci ve İkinci Dünya Savas malara başlıyacaklardır. Heyetteki ğa çalışan Yunanistaııa karşı bu anlayışta direnmiştir. Hattâ tim. teypte; (delil) diye kendi intikal eden bir durum yoktur» larıııın muharipleriııiıı ve artık mülkiye müfettişleri Patrikhaneyi 12 Adadan Italya lehine feragat edilmesinde de stratejik nedeııiddialarını kendi sesleriyle din cevabını vermiştir. aralarında bulunmıyan arkadaş koruyucu ve yasatıcı gelirler temio lettiler. Artık yalan ve iftiralar Öte yandan Dışişleri Bakanı Haler rol oynamakla beraber, dengenin muhafazası fikri bizim delarınııı eşlerinin nıeydana getir etmek üzere kurulan ve sirasetle geriye dönmüştür» demiştir. san Işık da, Hükümetin bu yolda legasyonda hâkim olmuştur. Şu var ki, 2 nci Diinya Harbinden diği :I15 kişilik grup rıhtımda uğraşmaması gereken, Türk kanun; Genel Sekreter, sözlerini şöyle alınmış bir kararı olmadığım ve sonra 12 Adanın Müttefikler tarafından Yunanistana verilmesiykendilerini karşılayan Çanak larma tâbi dernekte, Maliye mü tamamlamı.ştır: «Ben, hiç bir zadurumun, Türkıyeyi ilgilendirmekaleııin kahraman Türk muha fettişleri gerek bu dernekte, gerekle denge yine bozulmuştur. Sayın Işık'ın söylediğine göre, zaten man Türklşin karşısmda olamam. : diğini söylemiştir. ıipleri ile sanıimî bir hava içe se Patrikhanenin gelirlerinde her bozuk olan dençe Kıbrıs'ın Yunanistan'a geçmesiyle gerek topyönden teftişler yapacaklardır. daima işçiyi birleştirmek için, çaHt'Kt'METE BAGLILIK risinde kucaklaştılar. rak ve gerekse nüfus bakımından büsbütün bozulacaktır. lıştım. Artık konuşma sırası bende. , Bağdat (a.a. AP Kadyolar; Aksaın üzeri gruplar halinde şehHeyetlerin kurulmaları için hazırDışişleri Bakanı bu noktadan itibaren pek sarih olmamakla beraber, I r a k 400 işçinin çalıştığı Good Year îâs ! Ordusunun kuzeyde Kürtlere toprak ve ahali dengesi içinde mütalâa edilen Türkiye ve Yu ri geren ıANZAK> nmharipleri Tür lıklar yapılmaktadır. tik fabrikasının toplu sözleşmesin karşı giriştiği harekât devam ederkiyeye birer «Barış EIçisi» olarak nanistandaki azınlıkların statükolarına da de|inmiştir. Hasan de Seyfi Demirsoy, işçinin iiieyhij ken. Irak Askeri İstihbarat Servisla gelmiş bulunmakla çok sevinçli olIşık'ın sözlerinden anlaşılan şudur : Genel Müdürü Yarbay Hadi Ham ne işverenlerle birleşmi^tir. Bu, eduklannı ve karşı karşıya çarpıştıkLozan Antlasmasında tesis edilen denge, Kıbrıs'ın Yunanistan'a illimdeki vesikalarla sabittir. Şim mas. Kürtlerin °; 65 inin hükümeları kimseler tarafuıdan böylesine hakiyle bozulduğu takdirde Türkiye, Batı Trakya meselesini, diye kadar bekledim. Artık dâva te sâdık kaldıklarını ileri sürmüşsıcak bir şekilde karşılanmakla hagerek toprak ve gerekse nüfus bakımından ele alacak ve aynı tür. açmak sırası bende.» yatlarının en mes'ut anlarını yaşa' Bağdat Radyosunda Kürtlerin Haçlı oranda kaydırma talebiyle antlaşmanın değişmesini istiyecektir. makta olduklarını belirtmişlerdir. Savaşlarında Müslümanlarla birlikte Gerçekten nasıl Kıbrıstaki Türk halkı Rum idaresi altında yasavastıklarını da belirten Hammasa şamak istemiyorlarsa, Batı Trakyadaki Tiirkler de Yunanistan göre, "Kuzey Iraktaki Kürt hareketi egemenliğini Lozan'ın zoriyle kabul etmişlerdir ve bu bakımdan niıı gorçek meıışei. bu bölgede topTürkiye böyle bir talebi ortaya atabilir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu> rak reformuııun uygulanmasmda a« Ancak burada halledilmesi gereken bir mesele var: Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) rannıalıdır.» Bütçe ve plân karma komisyonunBütçe Karma Komisyonunda dün Nüfus ve toprak konuları Lozan Antlaşmasının toprağa. azınlıklara Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) da dün Gümrük ve Tekel BakanlıTarım Bakanlığı bütçesi gorüşülürdair hiikümleri içine girınektedir, ayrıca konular çeşitli protoBaşbakan Ürgüplü, TRT konusunda ğı bütçesi görüşülmüş, Bakanlığın ken hâlen Mecliste bulunan Toprak MP lideri Bölükbaşıdan bir şikâyet tütün alımı politikası tenkid edilkollarla ve mukavelelerle bağlanmıştır. İmzacı devletler olarak Reformu kanun tasarısı tenkid emiş, buna karşı Gümrük ve Tekel mekvubu aldığmı, açıklamıştır. bir tarafta Türkiye, öte tarafta tngiltere, Fransa, Italya, Japondilmiştir. Balıkesir Milletvekili AyÖte yandan MP lideri Osman Bö Bakanı Ahmet Topaloğlu, yaptığı ya, Amerika, Yunanistan, Romanya, Sırp Hırvat Sloven (simdın Bolak (CHPı tasarı için Bu ta ' lükbaşımn Anadolu Ajansı Yönetim konuşmada: diki Yugoslavya) vardır. Hattâ Boğazlar meselesiyle, iktisadi sarı. tasarıyı hazırlayan yctki« Tütüncülüğümüzü sivasi iı Kurulunun seçim şekline, bu seçive malî roeselelerde Rusya ile. Belçika ve Portekiz de müzakeli kişilerin yetkisizliğine bir belgeAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) min Dörtlü Komiteden geçmediği tismar dışında tutmak gerekir. Biz relere katılmışlardır. Gerçi protokolların imzasında ilgili devdir» demiştir. Konya Mi;ietvekili Kadircan Kaflı, ve daha önce tesbit edilenleıin ye ne müstahsili, ne de tüccarı boynu letler ve Müttefikler taraftırlar. Ancak antlaşma bir bütün olaKanun tasarısının gerekçesine de ,Başbakana yönelttiği bir soruda 4 L 8 rine başkalarının seçildiği gerekçe egik bırakmıyacağız.» rak ele alınmıştır. Bu duruma göre Lozan Antlaşmasının değisğinen Bolak. gerekçede kesin bilgi ı ser.e İslâm mabedi oiarak kullanılan BİRA FABRtKASI İÇİN AGlT şiyle itiraz ettiği ö»renilmiştir. Ürtirilmesi Türkiye ile Yunanistan meselesi olmaktan çıkmaktaolmadığı halde kesin hükürr.lere va ,Ayasofyanm yeniden cami haline koİsmail Yeşilyurt (AP) Y'ozgaî güplü bu şikâyete derhal cevap dır. Böyle bir talepte bulunursa Türkiye, ki antlaşmaların yerıldığını ileri sürmüş ve şunları söy ı nup konmıyacağını sormuştur. bira fabrikasının ne zaman kuvermiştir. niden gözden geçirilmesini istemek mümkündür o zaman imSoru sahlbi Başbakanın cevabı. lemiştir: lülacağını sormuş ve bir ağıt nı yazıîı olarak bildirmesinl lstc. Öğrenildiğine şöre. Başbakan zacı devletleri davet etmesi ve antlaşmanın taraflarca tekrar • Köylüyü beyhudc iinıitler yazdığını bildirerek: miş ve 1934 senesinde Bizans mü. ele alınması gerekecektir. Bu ise her halde kısa vâdede gerçekbu cevabında şikâyet konusunuıı peşinde koşturmamak ve birbiri«Yapılmadı Yozgat bira fabzesi ha'.ine getirilen Ayasoıyanın. leşebilecek bir iş degüdir. vârit olmadiKinı. üyelerin seçim ne düşürmemrk için meseleler rikası yeniden cami olmasınl Türkiye üzerine bilgi haysiyeti ile eğille işbaşıııa geldiğini. bu konuda Görülmedi onun uzun bacası» Büyük Millet Meclisi Uyelerinln Sayın Hasan Işık'ın üzerinde durduğu bir başka önemli konu, Patmek gerekir. Memleketin topyeyapılacak başka bir işlera bndemiştir. çoğunlukla. kabul edeceğini belirrikhane ile Yunan uyrnkluların durumu.. Dışişleri Bakanına gökun geleceği bu tasarıya nasıl Bakan, fabrikanın bu yıl ihaIunmadığını bildirmiştir. ter»K bıında neden tereddüt edil. l>aîlanıyor.» ' re gerek Patrikhane hakkmda alınan karar, gerekse Yunan uvle edileceğini bildirmiştir. diŞlni hükümetten sormuştur. AA îdare Heyeti için dörtlü komirukluların misafirliklerinin sona ermesi kararı Kıbrıs meselesiyBakan Topaloğlu, yaptığı konuş • te, Ziya Sehşık ıMilli Emniyet Eeile ilgili değildir. siı. Bedii Faik, Turgay Üçöz (Son nıada bu yıl Türkiyede 17 milyon Sayın Işık'ın bnram burara diplomasi kokan bu sözleri bilmiyoruz Havadis Ankara Mümessiii'. Aydın litre rakı s.atılacagının tabmin edil Komisyon üyelerini tatmin etti mi? Tatmin ettiğini pek sanmaKöker «Medeniyet Gazetesi Sekrete di s ini ve bundan 232 milyon lirayız. Zira. misafir Yunan uyrnkluların sınır dışı edilmeleri kararil ve Hüseyin Cahit Aküzün (Eski lık gelir saçlanacağını söylemiştir. GÜMRüKLER Ankara. lCumhuriyet Bürosu) rı her halde onlardan bıktıgımız için, ya da, eski hükümetin ileri Zafer Gazetesi. müntesiplerinden >e almaları. nıenfaat sağlamaları, Topaloğiu ayrıca, Mecliste bulu Mecliste kurulan Geçici Kosürdüğü gibi, topunun muzır faaliyeti yüzünden değil, Kıbrıs Avukatı ı seçmişti. borç para almaları yasaktıl. nan Gümrük Kanun tasarısı haknisyonda «Devlet Personel KaDaha önce ise yönetim kumlunihtilâfmda Yunanistanın hasıra hale geçmesi yüzünden alınmıs2 Memurlar gizli bilgileri anun tasarısının üzeriııdeki çalışda Ecvet Güresin IGazetemiz Ge kında bilgi vermiş. tasarı. kanuntır. Patrikhaneye gelince; elbette o mesele de yine Yunanistanın çıklıyamaz. malar ilerlemektedir.» Komisyon nel Yayın Müdürü), Abdi İpek laştığı takdirde «lhbar alınmadı^ı tutumnna bağlıdır. Bnnları hepimiz biliyoruz, diinya da biliyor. Eşiyle beraber Ankara'da temsiller vereıı. Amerika'nın iyi niyet elMühendis, hekim eibi meslek tasarının SS. maddesine kadar gel çi (Milliyet Gazetesi Genel Ya takdirde hiç bir turistin ve yol çisi, Hollywood'ıın tanınmış karakter artistlerinden Fredric March O halde gerçekleri ters çevirip kararlan bir tslâm . Hıristiyan tunun aranmıyacağını» belirtmissahiplerinin idareci olarak çalışmiştir. yın Müdürü), Özcan Ergüdet dâvannın neticcsiyraiş gibi ç«sterecek davramşlara götürmentn tir. Bakan ayrıca bütçeye konan dün T. H. Y. larına ait bir uçakla İstanbul'a gelmiştir. s malarım engelliyen 36. madde Kabul edilen maddeler arasın(Khn Başyazarı) ve Miinir Mü l.ö mi'yon lirahk bir ödenekle | geregi var mı? «Çok yorgunum, busün istirahat edcceğim» diyen ünlü aktor, buda ju hususlar yer almaktadir: komisyona verilmiştir. Mimar v e eyyed Berknıan tEski Basın Ya Eümrük kapılarının ıslah edilece gün saat 11 de Am«rikan Koıısoloslugunda bir basın toplantısı tertiplf1 Memurlann. isleri ile ilgif Ecvet GÜRESÎN Mühendis Odalan bir yazı ile bu yın Genel Müdüt Yarriımrnı) 1 £ini söyiemıjtir. jecektir. Resimde iyi niyet el(isi Fredric March görüimektcdir. MHUIIUIUUIUUIIIIIHUIHIHIIHIIIIIIIIIIIIIIMIMIIinill U olarak hediy« Jsteueleri, hedimaddeye itirazda bulunmuştur. Güvenlik Kurulu G yatandaşlıktan ıskat DEMIREL, "KARARLAR FORMÜLE EDILECEK,, "Konuşma sırası bende..,, Patrikhane Denğe ünün Meselesi Anzaklar 50 yıl sonra İstanbulda Kuas da Demirsoy'u itham etti Avrupo Konseyi endişede Ulay: Savaş için ; Denetleme tedbir alınmalıdır» Kürtler hakkında karar alınmadı MARCH İSTANBULA MP, A.A. Idare Meclisine de itiraz etti HİÇBİR YOLCU VE TURİST GÜMRÜKTE ARANMIYACAK Bolak, Toprak Reformu aleyhinde konuştu Başbakana soruldu: «Ayasofya ne zaman Cami olacak?» MEMURLAR ve HÜDİYELER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog