Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

BUYUK OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK Mustafa Nihat ÖZÖN Bu sözlük her hangi arap harfli bir lügatin aktarması olmayıp metinlerle kontrol edilerek raeydana getirilmiştir. Tanıklar ile 30.000 den fazla Arapça ve Farsça kelime ile 10.000 den fazla deyim ve kılışenin anlamlan açıklanmıştır. Fiatı ciltli 40 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEB1 umhuriYef KURUCUSU: YUNUS NADÎ YAKIN KÂZrçjKKARABEKIR'inALARI . TI* RACF HÂTmaZyi*Tİ^XEYKMEDİKLERİ 10, YazanTFlfKİD Bütün kitapç Genel Dağı BATEŞ BAYİLİK Bates Reklâ 41. yıl sayı 14625 Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : Cumhuriyet I s t a n b u l P o s t a K u t u s u : tstanbul N o . 248 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 96 22 42 9 7 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşombo 21 Nisan 1965 BAŞBAKAN MECLISTE GUNDEM DIŞI KONUŞTU: t DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜRKEN SOVYETLER BİRLİĞİNİN KIBRIS POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKÜĞİN FİİLI SONUCU HENÜZ BELLİ DEĞİL DEDİ GIDDI KARARLAR ARIFESINDEYII ANKARA Cumhuriyet Bürosu aşbakan Suat Hayri Ürguplü, dun Millet Meclisinde Kıbrıs konusunda gundem dışı yapılan bir konuşmaya verdiği cevapta: «Kıbrıs konusunda helki pck vakında Buvuk Meclise tekrar gelinecektir. Bu seferki miiracaat daha ciddi kararların Meclisinizce tasvibi yolunda olacaktır» demış ve bu sozleri alkışlarla karşılanmıştır. IŞIK 2879 Yunan uyruklu sınır dışı ediliyor tt ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu kararına göre Yunan uyr u k l u 2879 kişinin Türkiye,den çıkarılması için dün I sabahtan itibaren İçişleri I Bakanlığında hazırlıklara 1 başlanmıştır. 2879 kışının 1226 sı. ikamet süreleri bu yıl içinde sona erecek olanlar, 1653 u ise onceki hükümet tarafından altı ıstısna sarta uyduklarmdan çıkışları gerıje bırakılanlardır. BAŞBAKANLIKTAKt TOPLANTI onceki günkü Bakanlar Kurulunun, Yunan ujrukluların derhal yurd dısına çıkarılması ve hiç bir istisna tanınmaması yolunda almıs olduğu karar üzerine dün sabah Başbakan Suat Hayri Ürçüplü ile Emniyet Genel Müdürü Ahrnet Demir bir çörüsme vapmıslardır. Bu görüsmede Başbakan, alınan ka rarı izah etmis ve gereken muamelenin vapılması için Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılı emir verilmistir. Yl'NANLILARA AİT SON RAKAMLAR llgililer önce, son ve kesin rakam ları diğer ilgili dairclerle karşılastırmıslardır. Buna çöre Türkiyede 31 Aralık 1963 tarıhindc 12.592 Ynnan uyruklu sahsın yasadıfı tesbit edilmistir. Kavıtların incelenmesi sonucunda 12.592 Yunan uyruklu sahıstan 2.990 nının Batı Trakvadan şelmis Türk sovundan söçmen olduğu, 2.492 sinin muvakkat vize ile kaldıjı ve Vize andlasması feshedilince bir kısmı Türkiye dısında olduklarından esasen çelmedikleri, Türkiyediklerin de Yunanistana gittiklerı. 977 sinin zararlı faalivetleri tesbit olundueundan Türkiveden sınır dısı edildikleri, 1.881 inin kendiliklerinden gittikleri, 1.373 ünün ise 16 evlül 1964 sünıı Vize Andlasması feshedilince ikamet süreleri dol dugundan Türkive dısına çıktık ları anlasılmıstır. Boylece geriye Yunan uyruklu oiarak 2 879 kısı kalmıstır. İST4NBULDAKİLER İstanbulda 2694 Yunan uyruklunun daha bulunduğu çıkarüan lıstelere gore tesbit olunmuştur. 2694 kişi arasında hastalıklan, yaşlı olmaları sebebıyle istısnaı ışleme tâbi tutulanlarla, oğretmen, oğrencı olanlar ve konsolosluklarda çalışan kişilerin bulunduğu gorülmustür. Yine bu rakkamm içmde ıkâmet süreleri 1966 nisan ayına kadar olanlar tesbit edilmistir. İkamet sureleri tamamlanan kışılerın eski karar s»ereğmce sınır dışı edıldiki leri ılgililer tarafından ifade olun| muştur. J İLK ÇIKACAKLAR I Alınan son karar şeregınce sınır I dışı edilecek olanlardan ilk beş kişi sunlardır Sophıe Vitsaras, Dimıtri Nıko Tranıs. Atına Lefkaros, Dimıtrı Salakoumas ve Yani İoannis Panas \ ."» B ÜRGÜPLÜ'NÜN KONUŞMASI | ALTINSOY Başbakan Ürguplünün bu konuda yaptığı konuşma aynen şbyledir: •ATkadaşımızın Kıbrıs konusundaki endişelerini hükiimet olarak tamamen paylaştığımızı ifade ederim. Bütün sulhu koruyucu gayretlerle çalışmamıza rağmen karşı tarafta anlayışsızlık ve ciddi inkişafların izhar ettiği tehlikelere karşı kayıtsızlık devam etmektedir. Hükiimet. buııdan evvel Kıbrıs nıeselesinde Yüce Mecüslerin gosterdiği hassasiyete uygun olarak kararlı durunıa yavaş >avaş .vaklaşmaktadır. Her giin. hukıinıetin çalışma konusıınu teşkil eden ve her çeşit tedbirler üzerinde ciddi ve nıüspet faaliyetlerin hazırlanmasıııı gerektiren Kıbrıs konusunda belki pek >.ıkıııda Büyuk Meclise tekrar gelinecektir. Bu seferki miiracaat, daha ciddi kararların Merlisinizce tas\ibi yolunda olacak. ıBıavo sesleri ve aikışlar) Kıbrıs meselesiııi lıundaıı e\vel olduğu gibi Tiırk Hııkıııneti bir Tıirk Yunan meselesi. Lozan Andlaşması ile bolgede kurulan dengenin mulıafazası meselesi olaıak telâkki etmektedir. Bu itibarla eğer Kıbrısta gayri insani ve tahammül edilmez halc gelen hareketler devam ettiği takdirde Türk Hükümeti. Kıbrıs mesclesindeki bütün meseleleri bir bütün olarak. Lozan Muahedesi hükümlerinin de gözden gecirilmesini gerektiren bir bütün olarak huznrunuza getireeektir. Şimdilik arkadaşımıza bu kadar cevap ile iktifa edeceğim ve bununla yetinmelerini rica edeceğim.» \«Patrikhane \denetleneceh> ' Ankars, (Cumhuriyet Bü Irak, Kürtlere karşı Türkiye'den yardım talep etti Dış Haberler Servisi BEYRIT Bura>a ulaşan haberlere gore, beş Iıak tumenine bağlı birlikler, roket ve bombalar taşıyan jetleıin refakatinde, Kuzey Iraktaki Kürt aşiretlerine karşı biıyuk bir taarruza geçmişlerdır. Haberlerde, Irakın kuzeyindeki dağların eteklerinde bulunan Dohvık şehrine yangın bombalannm atıldığı ve hükümet kuvvetlerinin Kürt gerillalarını gerı püskürterek burayı ele geçirdikleri bildırılmektedır. I rosu) Devlet Bakam Mehmet Altınsoy, dun duzenledıI ğ i basın toplantısında bir soru üzerine «Patrikhanenin denetlenmesi için Maliye, îçiv I l e r i Bakanlıkları ile Vakıflar Genel Müdürlügü arasmda çalısmalar devam etmekI İedir» demıstır. I I I Teyid edilmeyen haberlere gore de, lrak. kaçak Kürtlerin onlerini kesebılmesi için a«ker ve uçaklarına hudut ve semalarını açmasını Turkiye ve Irandan istemiştir. ' Altınsojv bu. ara ErrğliÖte yandan Iraklı Kürtlerin Kahiredeki temsilde. oğretnıcnler icin •intan cisi Şevket Akravı, dün, «banssever mılleti, lrak Hüsız» dediği yolundaki hakümetini Kürtlere karşı askeri harekâta girişmekten berlere değinmiş. bunun ahkoymaya» dâvet etmiçtir. Kürtlerin sozcüsü, «Biz I d o ğ r u olmadığını. bir yanKıirtler barı? istiyoruz. fakat mecbur edilirsek, teredlış anlamadan doğduğunu dütsuz silâhlt savaşa gireceğiz» demiştir. belirttikten sonra «Hataen lrak, kuzeyde. Kürtlere karşı 40.000 askerden müI d e olsa, böyle bir şey deteşekkil bir yığınak yaptığına dair çıkarılan habermcdinı. bğretmenlere karleri devamlı surette tekzip etmiştir. şı sonsuz saygım vardır.. Beyruttaki diplomatik kaynaklara göıe çarpjşma I demiştir. mahdut olup, lrak Ordusu hâlen Kürtîerin zayıf noktalarını dene' ÖĞRETMEN İMAM 54 mektedir. Fakat Bağdatla doğrudan doğruya temasları olan başAltınsoy, «iktisaden çeri DERI Butçe Kaıma Komisyonunda dun, Dısışleri Bakanlığı bütçesi go'rüşülka kaynaklar, deneme ve nüfuz kalmış memleketlerde» kal muş. •Patrikhanenin kontrol edilmesi, Yunan uyrukluların yurt dışıııa edici çarpışmalaruı sona erdiğini ve İŞ kınma çabalarmda oğretmençıkarılması, Kıbrıs konusu. Çin Halk Cumhuriyetmi tanıma konusu» ele topyekun bir harekâta girişildiğini alınarak çeşitlı gorüsler ıleri sürülmüştür. YERİNDE söylemektedirler. ımam ikilisine büyuk gdrevAP lı Hüsnii Dikeçligil •Patrikhanenin kontrol edilmesini \e Yunan • ler düştüğunü söyl?miştır. Bu bölgede çarpışmalar bundan 14 GREV uyrukluların gözlerinin yaşına bakılmadaıı yurt dışıııa çıkarılmasını» isDeri Iş Sen <v evvel, bir ateşkes. anlaşması terken Celâl Tevfik Karasapan 1AP1 «Kıbrıs meselesi bir çıknıazdadır. neticesinde sona ermişti. dikası tarafın^ • • • • • • • • • • • • • • • • Patrikhaneve dokuııduJumuz gün ••••••••••••••••a dan 54 fabrika S >losko\a \e Romada büyük reaksida ilân edilen • \onlar olacağını unutmamak lâzımerevlerin beşi dır. Hıristi>an dünya, aleyhimize dün sabah baş Barzani kuvvetleri 1961 den bu dönecektir» demistır. FA"Z.\.\İ lamıştır. Revana, lrak Hukümetinin üç haresimde. vakitleTabıî Senator Samı Kui.uk. Patkâtını neticesiz bırakmışlardır. Fa rini davnJ zur rikhanenin basında. l«tıklâl SavaM kat buraya ulaşan haberlerden an Rİ7 Bir »aııdan dün\a basını. Yunan basıııı Türki^e ile Yunanistan arana çalıp oynılaşıldığına göre, şimdiki harekât, ^ıra^ında Mılli Mucadeleye karşı varak geçiren sında hazırlayıcı mahiyetteki ikili çörüsmelerin basladığındaıı daha evvelkilere nazaran çok dadııran Mavrı Mira Cemiyetinin uSIIIIT10TIfTIIZd0 isçiler görülbahsediyor. öte \andan bizira bir takım sert kararlara gittiğimiz ha büyük olup. geniş bir sahaya . velennın bulunduğunu ı!eri ?uımektedir. Bu söUeniyor. Hattâ bir milletvekili Amerikanın Yietnam'da >aptıcı yayılmıştır. Düzinelerle Kurt kö tCCIDİrlİVIZ U6C1İ mus. Sefık Inan (CHP) «Cumhurikonu ile iljili çibi, Türkiyenin de Kıbrıs için harekete çeçmesini istiyor. * elhayiinün yakılarak harabe haline so ' >etin ilânından uzuıı vıllar Patrik. haberler 7. say sıl karısık ve çelisik bir durum. Gerçekten ikili görüsmeler baslakulduğu bildirilmektedir. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) rrsmi makamlarla bir işi oluııca fadaki Sosyal dı mı, baslamadı mı? Yunanistaııla raünasebetlerimiz ııedir? BilÇarpısma, bildirildiğine göre. bun Millî Savunma Bakanı Hasan Dınçancak Eyüp Nahiye Müdüründen ve Ekonomik dan bes gün evvel başlamıştır. er dün Bakanlar Kurulu toplantısımnoruz. Hükümet Yunan u> ruklularııı tamamen hudut dısı edirandevu alarak görüsebilirdi. SoııOlaylar bölüKürt kuvvetleri ovalardan dağla n a gelirken Iraktaki Mılli Kuvvetleceçi hususunda bir karara \ardığına çöre Yunanistaııla münaraları oy mülâhazaları ile üevlet mümüzdedir. ra çekilmişlerdir. ler ile Barzani arasında yeniden sebetlerimizin eskisinden daha düz|Uıı olduğuııu düsünme^e ira\e Hükümet Baskanları buna basbaşlavan hareket dolayısıyle Barkân yok. Sayın Başbakan dıin Mecliste vaptıçı konusmada bütün ka bir mevki verdiler, protokol zani kuvvetlerinin Turkiyeye sızmevzularında çok dikkat etmemiz bu karısık ve «.elisik sörüneıı duruma fazla a\dınlık çetirmis demasını onlemek gayesıjle Türk trrekiyor. Patrikhane muntazam fildir. lrak sınırında herhangi bir askeri teftiş edilmelidir. Boyle bir mevzu Lrgüplü, bir millet\ekiline \erdiği ce\apta karsı tarafta hâlâ antedbir alınıp ahnmadığı yoiundaki oluııca hadi teftiş edelim demek layıssızlıçın ciddî inkişafların ızhar ettiği tehlikelere karsı kasoruya «Biz her zaman sınırlarıdoğru olmaz» demistır. >ıtsızhğın devam ettieini söylüyor \e hemen ilâ\e edivor; «Hümızda tedbirhyiz» cevabını vermisAnkara (Cumhuriyet Bürosu) kümet bundan önce Kıbrıs meselesinde Yüce Meclislerin çösterBir konusma yaparak soruDışişleri bütçesini goruşen Bütçe tir. Patnk Vekılı Pıutosıngellos Ağa diği hassasijete uygun olarak kararlı duruma yavaş yavaş jakları cevaplandıran Dısisleri ve Plân Karma Komisyonunda dün pıos. Fencr Patrıkhanesınae ruhani lasmaktadır.» Esat Kemal Aybar (A.P.) Barzanî i Bakam Hasan Isık, çeşitli kosır.ıf dahıl, 45 kısının çajı.stığını ve Kararlı durum nedir? ile ilgili olarak bir soru sormus. nulara değinen konusmasında bunların «Türk» tdbuvetınde buAnkaıa, (.Cumhuııyet Buıosu) ' sı bulmasını en iyi duygularla «Bundan iki yıl önce. Barzanîye ait i | n u f ( n Lîtnkı Sjjın Başbakanııı konusmasındaıı anladığımıza göre hükümet, • Kıbns meselesi hdl yoluna lunduklaıını acık'amıs. «Yunan uy «Herkesle olan münasebetlerini temenni ederiı.» kuvvetler ve Barzaniye bağlı kabi l ı U V y O . , KIIODI proğramıııda belirtti*i şibi Kıbrıs meselesini; gırme/se Turk Yunan muna! ruklu vatandasların, vurt dısı eleler, Turkiyeye girdiği zamau, Hü1 Bir Turk Yunan meselesi; sebetleri tamiri çok guç sekil gözden çeçîrmek» uzere îoplanan Unlu Amerık^n yazarı S t e i n b e c k i n dilmeleri, bir hükümet tasarrufu«Koalisyonda abenk ve tesa kumet. lrak Hava Kuvvetlerinin Millet Pnıtjsı Genel Idare Kuıulu , •• , . , . . . «B'tmiyen Kavga» adlı romanı. d u n dur. Bir sey söv lenenıez» demıstır. 2 Lozan Andlasması ile böl.eede kurulan dengenin muhafazası de müteessir olacak» demiştir. nüdün sajlanması, her seyden , , dun j'ajınladığı bıldııide, THT ko t Açapıos. .Patnklıanecie gore\ li meselesi olarak ele almaktadır. evvel bu esasların samimiyetle Turk sınırları içinde bunları takıp Sivasi tarafmdan toplatı!mı=Pol:s Isık, Turk . Sovyet bağlantılan nusunda Başbakan Suat Havrı Urbulunan hiç bir kımseje yurt dısı tatbik edilmesine bağlıdır. etmesine izin vermişti. Ve lrak jet t:r Kıbns konusu bir Türk Yunan meselesi olarak ele alımnca ki asguplünun davramsını «koalisyonın gelistığıne işaretle. «Sovyetleİçişler! Bakanlığından gelen bir e edıleceğıne daır bir teblıgat yapılMüşterek taahhüt ve mutaba leri, Türk sınırları içindeki bazı lında Helenizmin neticesi oldu«u için Türk Yunan meselesi harin Kıbns politikasındaki deeisik ııuıı ahenk ve tesanüdünü zedelekat mevzun olan bazı meselele koyleri bombalamıştı. Bu olay doğ mır üzerine harekete geçen polls. 1946 madıgnnı behrtmıs. «Türk fâbiiline çelmektedir onun çözüm >olu iki deilet arasında bulunayici mahivette» buiduğunu açıklaliğin fiilî ne netice vereceği belli mıstır rin partimizin şahsi bir mesele ru mudur? Hükümetler. Meclisten aJilında Bakanlar Kurııhı tarafından yetinde bulunan vatandaslar da cak. Bulunacak ama nasıl?. karar almadan boyle bir harekete l l n a n b'f karara dayanarak kitabı yurt dısı ediliior mu?» sualını scrdeğil> seklınde dıi'uncesinı açıklaYunanistan Makariosla belki bir lakım çekismelere girmistir. AnMF NİN ÜZÜNTÜSÜ esefle karsılamamak mümkün nasıl müsaade edebilirler?» demiş Verllen bilglye göre, 19 yıl once mus ve baska bir açıklamada bunııstıı cak bu çekismeler amatta değil. izlenen politikadadır \e hertiı. TRT konusunda Başbakamn davı detildir.» Bakanlar Kurulu taraîından, Ste l halde bustünkü, hattâ daha baska Yunan Hükümetleri taratınDısisleri bütçevvle ilgili ?e ranışının ayrıca üzüntu uyandırdıBakan Hasan Işık. yaptığı konuş inbeck'in bu romanı zararlı neş. M. P. Genel Idare Kuruiu, ça mada Esat Kemal Aybarın sorusuna dau çok daha değisik ve Kıbrısııı pesini bırakacak bir politikağına değinılen bıldiride özetle şoy riyattan sayılarak Turkıvede vaııis haberimiz 7. sayfadadır. lı^malarına devam edecektir. cevap vermemıştir. nın izlenebileceğini düsünemeviz. Kaldı ki dıs sartlar Türkiveyınlanması vasak edilmistir. le denilmektedir: nin deçil. Yunanistanın lehindedir. Amerika dıs sörnnüsü\le iki < Turizm ve Tanıtma Bakam, tarafı çücendirmemeve çalısırkeıı. gerçekte Enosis'i destekli\or. Hükümetin, devlet radyosunun tnçilterenin Plaza raporunu beııimsediçi açıkça ifade edilmistir. tarafsız olmadığı kanaatini tasdiki gereğini Meclis kürsüsün Demek ki «Türk Yunan» meselesiııin hallinde biz esit sartlara den açıklamıstır. Bu kanaati ve imkânlara sahip deçilız. Su halde ne olacak?. tamamen paylastığını yakinen Sayın Irgüpiü, konusmasından anlasılıvor ki eşitsizliğin Lozan bildiğimiz sayın Başbakamn Se Andlasması hükümlerinin gozden geçirilmesiyle ortadan kalkanatoda vaptı|ı konusmada da bilecegine, daha doğrusu Lozan Andlasması hükümlerinin debu hnsusu açıklamaktan ve teğistirilmesi konusunda vapılacak bir atağın Amerikavı. Ingilreddütleri ortadan kaldırmakLefkoşe, (AP) Kıbrıs Rum hutereyi ve Yunanistam hizaya eetirebileceğine kanidir. Ancak tan kaçınmasını üzüntii ile karkümetinin bir sözcusü, Lefkoşe'nin Lozan Andlasmasının ele alınacak olan hükümleri nelerdir? Ankara, (Cumlıurivet Buroitu) sılıyoruz. Türk kesimine karşı 6 günden beri Belli değil. tlk akla jelen burada, azmlıklar meselesi, Batı Senatoda,••Amerıkadan ıthal edılen Cereyan eden soıı olaylar kar tatbik edilen ablukanın. bölgeye yi Trakya meselesi, Lozanla terkedilmis olan Adalar meselesi ve zırai ısrihsaf 'azlası gıda maddsMsıııda, sayın Başbakamn bu vecek maddeleri Rİıebilmesini sağlerı ile diğeV malzememn gümrük Yunanistanla iliskili olan diger hükümler. Şu var ki Lozan Andtutumu, muhalefete cür'et ve lamak için dün kaldınldığını ileri resmınden mual tutulması hakkınlasması sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir cesaret verici ve koalisyonun sürmüştür. dakı kanun tasarısmın göruşulmeahenk ve tesanüdünü zedeleyiandlaşma değil, çok taraflı bir andlasmadır. Bu bakımdan mesi tartısmalara seoep olmustur Sözcu, şimdiden 30 tondan fazla ci mahiyette bir hareket olarak selenin sadece iki devleti ilgilendiren bir ölçü içinde nasıl ele Ilk soz alar. tabıî Senaror HayOuğdayın şehrin Rum kesimindekı karsılanmıstır. alınabileeeği gerçekten tartıs^acak bir konudur. Tek taraflı oladar Tunçkanat, ricaret Bakanmın KOALİSYONDA hükümet depolarından Turk kesirak bazı hukümlerini tanımadığımızı belki ileri sürebiliriz. Anhangi maksatla bu mallarııı ithal mindeki fırtnlara nakledıldiğini, dicak sadece ileri sürmek, hattâ uygulamasına girişmek acaba me«ÂHENK» ettiğini açıklamasını istemiş. CHP ğer gıda maddelerinin sevkinın de seleji halledebilecek midir?' Tereddüt ve ıtimatsızlık varaBalıkesır Senatöru Nejat Sarlıcalı kısıtlanmıyacatuıı, ancak Kıbrıslı Herhalde karışık bir kon« ve k«.rışıklığı oranınd* da h»lli süç Wr tan bu nevi davranışlara son Innirli I? adamiaı» Kıt'a. Çin'ınin tanınmasını istiyor ise vAmerika'dan ithal edilen yiye. Türlderia, fcesimlerine girip çıkmaverilmesini. ortaklan birbirine ı?efe =maddelerinin, esasen düşük oTAZI8IS larj yassSnjm kaJduümayacağını w ve HUkümete haglıvan bütün EemtGÜREStN Un iç igtihsatimizi baltaladığım isöylemijtLr. prensiplerin auratle tatbik taha ••••••••>a>l •iHuıııııımiMiunuuıuııuıuııııı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) SORU Yardım istekleri • «DEMEDİM» Başbakan bu konusmayı S. Osma nın sorusu uzerıne yapmıştır. Gundem dışı konu«an AP. l?mir mılletvekili Şınasi Osma. Kıbrıs konusunda Türk Hukümetinin «Amerika'nın Vietnam'da yaptığı harekete nygun olarak» hareket etmesinı teklıf etmıstır. Oma, bundan onceki hukumetlenn Kıbns dâvası konu.sunda becenksız. pasif \e o>ala\ıcı hareket ettığini ifade ile sovle demistir: «Üç yıldanberi pasif hareket eden mes'uller adaiete teslim edilecekler mi? Bu davranış daha ne kadar devam edeeektir? Hfikümete soroyoruz.» Osmanın bu konuşma.ından sonra Başbakan Suat Ha> ri Ürgüplü kursuye gelerek Kıbrıs konusunda vukarıda verdiğimız konuşmayı yapmi5,tır. DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ Yaklasılan durum Yeni harekât M.P. BU DEFA DA URGUPLUYE ÇAIII Komisyonda Barzanî ile ilgili soru soruldu Patrikhanede çalışanlar Türk uyruklu Steinbeck'in "Bitmeyen Senatoda tartışma Kıbrıslı Rumlara göre abluka dün kaldırıldı Amerıkadan iîhal edilen bazı mallardan gümrük alınmaması kabul edıldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog