Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Diinya tdtbıyatının öfmez cserfcrinden birini daha tunarl IX | r WlLKIf COLLINS b° rtmamiHİa K D K H »• ffir 4.1ı, fcır aılc r»i£«raıın,r. ranı s.ra onun hldar «*rin, h«l dolu bir m«rık Ktnde «abırsıılıkla okıman bir «sar yaratımştır. Ounya adabıyatııun «n ünlü •tarlehndmı olan bu klaı.k kiuplığınna öttön bir ecnginliv kazandıracaktır BEYAZLI KADIN L 41. yıl sayı 14624 umhuriyet Telgrsrf ve mektup Telefonlar: 22 Ünlü Amerikan Beyazıd, Beyaz oğlu Yaymevindcn v e . dan arayınız. Merkez: CVUiyet karşısı) Cumhuriyet KURUCUSU: TUNUS NADİ adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 346 HP 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Solı 20 Nisan 1965 üku , dfin iki önemli karara vardı FENER PATRİKHA1SESİ DAHİL OLMAK ÜZERE BÜTÜN AZINUK KURUMLARIDENETLEJSECEK Teypli basın toplantısu. Ayrıca Bakanlar Kurulu, İçişleri ve Maliye Bakanlannın. Türkiyede İDDİALAR Mayıstan ba yana bulunan ve Türk kanunlanna tâbi olan Patrikhane dahil bütün azınhk müesseselerinin de kontrolu ve denetlenmesi için çahşmalara başlanmemleketimizde geliş • Türkİş"in T.İ.P. yöneticileri hak tiğini gördüğümüz sos masına karar vermiştir. kındaki iddialan özetle; «Kavel yal akımlardan rahatı grevinin istisman; toplu sözleşmeUZUN TOPLANTI kaçan statükocu çevreler, seçimlere ye karşı tutum; sendikalardan istibir hayli yaklaşıldıfı şu sıralarda, faya işçileri toşvik ve Türklşi par gittikçe tehlikeli oyunlara başvurKıbnsta Lefkoşedeki Rum ablukasının kritik bir durum alçalama yolunda gayret sarfı» nokmak egilimindedirler. Şimdiye kamakta olduğu yolunda gece saat 02 de Dışişleri Bakanbğına Leftalarında toplanmaktadır dar beğenmedikleri yazarları «sakoşe Büyükelçiliğinden gelen haber üzerine Başbakan, sabahın erHALİL TUNÇ Ayrıca diğer bir iddiaya göre, tılmış, vatan haini, komünist» gibi ken saatlerinde Bakanlar Kurulunun toplanmasma karar vermiştir. son hükümet değişikliği sıradanıgalarla lekelemeye çalışan çıBunun üzerine dün sabah saat 8 de Ürgüplü'nün başkanlıgında sında TİP. Genel Sekıeteri Rıkarcılar, bu taktiğin sökmediğini başlıyan toplantı beş saat kırk beş dakika devam ettikten sonra za Kuas Türkİş'e (Sağcı bir görünce işi daha da azıtmışlar, 13.45 te sona ermiştir. hükümetin işbasına gcldiğini) ynrt düzeyinde, kanun dışı bir miBakanlar Kurulunda Dışişleri Bakanı Hasan Işık, Kıbnsta cebelirterek (protesto için yurt İis örgütü kurmaya heveslenmiş • reyan eden son olaylar etrafmda geniş izahatta bulunmuş ve saatçapında genel grevlere gidilmelerdir. Bnnlar 198Î IUly»sındaki lerce süren bilgi vermiş, Tiirk Yunan münasebetlerini inceliyen sini) teklif etmiş ve (Sudan'd* karagömleklileri ve 1933 AlmanyaPATRİKHANE SOZCUSU AGAPİOS ve iki devlet arasındaki bütün ilişkileri goaden geçiren uzun bir . karışıklıklar) başhklı gazete kusındaki SS leri taklid ederek gropkonuşma yapmıştır. pürlerini Türkİş Genel Başlar halinde sağa sola saldırmakta, kanı Seyfi Demirsoy'a göstereparti kongrelerinde hır çıkarmak, YENİDEN VE DERHAL rek (Sudan kadar olamıyor mn sözcülere gözdagı vermek »macı yuz? Türkiyede genel grer ilân ile ortalığı dehşete boğmaya yeledin) demiştir. 'ıı tenmektedirler. Faşistlerden ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler gözden geçirilirken daha Nazilerden ayrıldıkları nokta şu önceki hükümetin aldığı bir kararla yurt dışı edilmeye başlanılmışken SORULAR dur: Mnssolini ve Hitler yönetiminde örgütlenen başıboznk taburlar, sonradan kendilerinde bazı istisnal haller aranan Yunan uyruklularm smır dışı edilmelerinin hangi sebepler içinde durdurulduğu konusu gö«ırf iktidarı ele geçirmek ugruna Basın mensupları tarafından soT.İ.P. Genel Sekreterlerinden Cezorbalık raetodlarını deniyorlardı. rüşülmüş ve Yunan hükümetinin Rodostaki Türk din adamına karşı mal Hakkı Selek, îçişleri Bakanlığı ru yağmuruna tutulan Türkİş yöBizimkiler ise şimdilik sadece geli gösterdiği tutum üzerine, smır dışı muamelelerinin «yeniden ve derhal» na bir protesto telgrafı göndererek neticileri bazı sorulara kesin cevap «•n demokrasimizi engellemek ça başlanmasma karar verilmiştir. Bu arada Bakanlar Kurulu, Yunan uyDördüncü Koalisyon Hükümetini lar vermemişlerdir. Nitekim Seyfi bası içinde görünüyorlar. Bunu ba mkluların sınır dışı edilmelerinin istisnasız olarak yapılmasını da kaDemirsoy basın toplantısım açış •Anayasaya tecavüzle» suçlanmştır. şarabilirlerse 27 Mayıs öncesinin rar altına almıştır. komışmasmda «Rıza Kuas'ın işçikapalı devrini geri getirmek için ANAYASAVT İHLÂL lerle orduyu çarpıştırma teklifini YUNAN UYRUKLULARIN DURUMU ellerinden geleni ardların» koymı1 Patrikhanenin, gayrimeşru çahşmalarda bulunduğu yolundaki iddiaMehmet Ali Aybar'ın 11 nisanda yaparken orada bulunanların adlayacaklarıııa şüphe yoktur. yaptığı basm toplantısında söyle rının açıklanacağını» söylemesine Daha önceki hükümet zamanında alman smır dışı karan üzerine lar ve Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ile Başbakan Yardımcısı SüleyKarşılarında en büyük düşman Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) man Demirel'in «İcabederse bu müessese yurt dışına çıkanlabilir» şekdikierini bildiri halinde dağıtan rağmen Tunç. isimleri söylememekolarak T. t. P. ni görmelerinin, bu İçişleri Bakanhğınca yapılan incelemelerde Türkiyede muvakkaten ika lindeki beyanı üzerine kendisi ile konuştuğumuz Patrikhane sözcüsü CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gaziantep parti yöneticilerinin te direnmiş, nihayet ısrarlar karşıküçük partiye diş bilemelerinin met eden 2.500, devamlı oturan 7.000 Yunan uyruklunun olduğu tesbit Agapios: «Bu hükümetin bilecegi iştir. Ne isterse yapar. Hiç bir şeDr. «Türkİş Genel Suphi Baykam, dün yaptığı nezaret altına alınışı ve bildirinin sında bunların edilmiştir. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile bunların yurt asıl sebebi budur. basın toplantısında Akşehir Belede toplatılışını yeni bir Anayasa Sekreter Yardımcısı Muzaffcr Sıdışına çıkarılmalarına başlanıhnış ve zararlı faaliyetleri görülen 977 kilde müdahale edemeyiz. Bütün salâhiyet hükümetindir» demiştir. T. î . P. nedir? T. İ. P., yürürlökdiye Başkanı seçimlerini CHP nin yı ihlâl olarak vasıflandıran Se ranç. İzmir Lâstikİş Sjube Başka Patrik Athenagoras adma konu ] ^^ teki Anayasamıza göre kurulmuş, kişi Türkiye dışma çıkarılmıştır. Bu arada Bakanlar Kurulu ikinci bir kazanmasına değinmiş ve «Vatanlek, Akhisar ve Kmkkale olayla nı Atalay L'ysal» olduklarını açıklakarar almış ve sınır dışı edilme faaliyetine bir süre için ara vererek şan Agapios: «Patrikhanenin dinî ' ^ toplumcu bir siyasal kuruldur. mıştır. Bir gazetecinin «Atalay Uy. daş da, bizi de şaşırtacak seviye rına da değinmektedir. Yunan uyruklular içinde 65 yaşını doldurmuş Rum soyundan olmıyan, görevleri ile bağdaşmıyan tarzda Programında Anayasaya aykırı bir sal suç unsııru sayılacak ordu keİide CHP ye yönelme vardır. Artık öğrenci bulunan, öğretmenlik yapan, din adamları ve yabancı mües faaliyette bulunduğu» ıddıaları ko. nokia yoktur. Cİküsü, emeği ile mesinin geçmcdiğini açıklıyor ne boş lâf istemiyor. Plânın nygulan MUTLAK SORU>ILULUK nusundaki soruyu da şöyle cevap j geçineıi vatandaş kütlelerinin çıka seselerde çalışanların Türkiyeden çıkarılmamasını kararlaştırmıştır. dersiniz?» sorusuna Tunç: «Seyfi masını rcforraların gerçeklof mesiSelek, telgrafında landırmıştır: ' rını korumak, toplum düzenimizi ni, bir kelime ile beklediği refaha ketlerin devam edip bu kabil hare Demirsoy bu sözleri 60 kişinin kaetmiyeceğini de KENDİLİĞİNDEN (sosyal devlet) kurallanna uyşruıı ulaşmak için gerekli tedbirlerin sormakta ve «Anayasa dışı davranış tıldığı büyük toplantıda benden nak «OrUlıkta dolaşan bir takım olarak demokratik yollardan şelişbulunan alınıp yörütülmesini Istiyor» de larda bulunanların er geç fakat mut len tekrar etmiş. orada iddialar var. Bu sorunun bize tirmektir. Şunu söyliyelim ki bız miştir. AYRILANLAR sorulması bile doğru değil. Çün laka sorumlu tutulacağı hiç düşünül Rıza Kuas değil inkâr, tevil dahi T.t.P. nin prograraına hayranlık Baykam, Akşehir seçimleri için memekte midir?. demektedir. kü burası dini bir müessesedir. (Akası Sa. 7, Sü. 1 de) duvanlardan degiliz. îurt gerçekA.P. nin bir gövde gösterisi yapBiz kanunların çizdiği yoldayız. Böylece Yunan uyrukluların Türleri açısından partice güdülen potığını, Bakanları ile, genel idare Siyasetle hiç bir alâkamız yokkiye dışına çıkanlması 977 kişıden litikayı da fazla ütopik buluyoruz. M.T.T. Birliği Bursa Başkanı Ra kurulları ile belediye seçim faalitur.» sonra durmuş ve kendilerine TürkiBu. bizim görüşümüzdür. Ama, tesim Cinisli ile I.Ü.T. Biriiğinin ola yeti gösterdiğini ileri sürerek; yeyi terketmeleri için tebligat yapıl mcl siyasal düzene bağlı kalraak Agapios, Patrikhanenin, malî yön ; ğ t ü kongresi sonunda Başkan «A.P., her ne kadar idare tarafsız dığı halde geriye kalan Yunanlılar, den kontrol dışında kalma çabasın ' a n ü s şartı ile. nygun buldukları yolda olacaktır diyorsa da seyahatlerin ı gene Türkiyede yaşamaya devam et da bulunduğu ve Malive müfettiş j s e ç l l e n M e h m e t Ş a v a t a d u n B a ? b a " de (A dan Z ye kadar personel deilerlemeye çahsmak da T.t.P. yo\ mişlerdir. Buna rağmen kendilikle | , . . , , , . . . . " , ,. I kan Suat Havri Urgüplüve bir tel ğişmelidir) demekte ve memnrlîr neticilerinin hakkıdır elbet. Buşü;ı T ü r k n , ü s a r a a h a s l n , rinden Türkiyeden ayrılanlar da ol jlermı kabul etmedıgı şeklındeta j f k k ne değin parti adına yapılan kotedirgin edilmektedir» demiş ve açıklamaların dogru olmadıgmı da muştur. nuşmalarda, verilen demeçlerde, şunları soylemiştir: : Yeni alınan karara göre, bu istis ileri sürmüş ve şunları söylemiştir: kötüye kullanan Fener Patrikhanedağıtılan broşür ve yazılarda ka« Idare mekanizması, bu gisinin ve onun saygısız Reisi Athena | nalar kaldınldığından «bütün Yununlara aykırı, suç sayılabilecek «Hesap sorulmuş olsa vermebi beyanlarla tedirgin edilmiş. gorasın yıllardanberi devam eden | nan uyruklular, Türkiye dışına çınoktalara rastlanmadığı meydan mezlik edemeyiz. 1964 yılı Ağusmemur cııdişeye kapılmış, ça • karılmaya» başlanacaktır. dadır. Aksi olsaydı Cumhuriyet tos ayında müfettisler şifahî o menlur çalışmalarına son verilmelışamaz hale gelmiştir. Biz, en Savcıları çoktan harekete geçer, larak kontrola geldiklerini söy sini istiyonız» demişlerdir. yetkili iktidar sorumlusunun bu AZINUK MÜESSESELERİ sorumlular hakkında koğuşiurma lemişler ve kendilerine 4 Eylül gibi söylentilerin tesirlerini or Bu arada gençler Kıbrıs ve Pataçardı. Belki statükocuların yurt 1964 tarihli yazımızla cevap vetadan kaldırmasını istiyoruz. rikhanenin son durumları ile ilgiblçüsünde uyandırdığı kuşku yü rilerek hangi defterleri istedikVE PATRİKHANE li Hasan zilnden parti şimdiye kadar hep leri sorulmuşrur. Fakat bu yaolarak Dışişleri Bakanı çekingen davranmış, heııüz fılız zımızdan sonra bir daha gelen Işık, Birleşmiş Milletler Genel SekBakanlar Kurulu, dün ayrıca Türhalinde iken kapatılıvermek korolmamıştır. Her kilise gibi Pat reteri UThant ve arabulucu Plakiyedeki bütün azınhk müesseselekusu ile oldukça pısırık bir \3rl1k rikhane de Vakıflar Idarrsinin z a ya da birer telgraf çekmişlerdir. rinin durumunu da gözden geçirmiş, göstermiştir. TÎirk işçilerinin <,odenetimine tâbidir.r : bu arada bilhassa Patrikhane üzeğu partiye karşı hâlâ ilgisizdir. ÖUThant a çekiien telgrafta, «Kıbrinde durulmustur. Yunanistanın nümüzdeki seçimlerde T.t.P. sekiz Agapios daha sonra Patrikhane n , m e s e ı e s i n d e basiretsiz tutumuTürk din adamı Hasan Günayı Ro de çalışanların vergileri ile ilgili n n z a ^ ^ Crençlifî olarak protesto on milletvekilligi kazanabilirse Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) dostsn sınırdışı etmesinden ve Pat bılgı vermiş ve Mart ayında her e d e r l z Parlâmentomuz ilk defa olarak Danıştay Genel Kurulu dün Turizm ; Görevınızi dünya sulhuna ve Tanıtma Bakanlığının TRT Gerikhanenin geçen eylül ayında tef çalışan için ayrı bir beyanname C.H.P. nin solunda, 011dan çok datişi kabul etmemesinden sonra orta doldurulduğunu söyliyerek: «MaU : >»rdımcı olacak şekilde kullanma nel Müdürlüğünde yapmak istediği I ba zayıf da olsa, bir başka toplumya çıkan durumun ışığı altında Ba ye Bakanlığınid istegine uygun ola n l z i c a p e d e r k e n *•'•**»««'« h « e denetime TRT tarafından engel ocu kurul daha görecektir. Bu da kanlar Kurulu, yeniden bu yöndeki! rak beyanname düzenledik. Halbu • ketiniı dolayısıyle şahsınıza ve lunduğu yolundaki şikâyetini ince ' C. H. P. ne bir çekidüzen vermek ve halk yararına işlemesi gereken Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ilişkileri gözden geçirmiş ve karara• ki kanunen muhtasar beyanname »ahsınızda Birleşmiş Milletlere iti lemiş, bazı belgelerin getirtümesi \ varmıştır. demokrasimizin ilerive dogru selişvermemiz gerekirdi. Buna bile iti madımıı kalmamıştır» denilmekte gerekçesiyle kararı başka bir güne münasebetlerini gözden (Arkası Sa. T, Sü. 4 te) [ raz etmedik.» demiştir. mcsi bakımından iyi bir sey ola cBütün bırakmıştır. ; dir. geçirmek üzere» toplantı halinde caktır. Ancak daha önce Danıştay 1 ve bulunan Millet Partisi Genel İda••••>»••••••••••••••••••••••«••< 3 üncü daireleri Turizm ve TanıtAma işte bu ihtimallerin gerçek re Kurulu dün bir bildiri yayınlı • ma Bakanlığınm şikâyetini ince i leşebileceğini düşünerek uykusu yarak. ilk olarak MP nin «Kanunî lemiş ve Bakanlığın «İdari ve mali kaçan statükocu çevreler; seçimle zaruretler, Devlet ve Hükümet hiç bir denetime hakkı yoktur. Anre hir hayli yaklaştığımız şu sıra Başkanlarının vazife icabı yapa cak belirli konularda Başbakanlık larda ortalıği karıştıracak fırsat cakları toplantılar ve milletin beYüksek Murakabe Heyeti kanalıylardan hiçbirini kaçırmamaya gay kasını tehdid edebilecek tehlikela bilgi «ahibi olahilir» şeklinde \ ret ediyor, hattâ fırsat yaratmak ler dışında, CHP ile hiçbir suretbir karara varmış, esas karar için ngruna gece gündüz çırpınıp duru le bir araya gelmemeğe ve işbirlide bu yoldakl göriişünü Danıştay yorlar. gi yapmamaga ittifakla karar veGenel Kuruluna sevketmiştlr. Seçimlerin düriist ve gölçesiz bir rildigini» açıklamıştır. düzen içinde yapılacağına dair Bildiride, CHP nin «iktidarBaşbakanın zaman zaman gazeteledan nzaklaştırılmasını bir iürre verdiği demeçleri memnun olalü hazmedemediği» muhaleferak okuyoruz. Sayın Ürgüplünün te geçtiği andan itibaren «mempolitik kişiliği de bu konuda zaten leketi ve rrjimi yeni bnhnuıl»ayrıca güven verici bir nitelik tara sürükliyebilecek silâhlan ye ERGANİ Çüngüş ilçesinde bir şımaktadır. Yalnız şunu unutmıyaniden kuilanmağa başladıfi» kahvede politik münakaşaya tutuşan lım ki düriist seçim, sadece sandıileri sürülmektedir. CHP lilerle AP liler arasmda taşlığa atılaıı oyların oradan alınıp, olsopalı bir meydan kavgası olmuş, 6 iâugu gibi değerlendirilmesi demek Bılindiği gibi bundan daha ön kiş yaralanmıştır. Taş, sopa, kazma deçildir. Dürüst seçim, aynı za ce, Bölükbaşının kapalı toplantılar ve küreklerle birbirlerine giren 100 manda, Anayasaya göre knrulmus da yapılan konuşmaîarı açıklamaPariste «Lady L» filmini a çevirmekte VIHU uufiua u m v n . rcjımıu 6 VrLKin psrtiîının rvatılaıjîı ıcsvss, . * • ..~ olan Sophia Loren, resnıiıü »e yürürlükteki kanunlarımıza sö sı üzerine CHP Genel Başkanı înöD^mirel tPatrikhan» kapatılabilir» dedi Gazetekr NADİR NADÎ nü, Bölükbaşı ile aynı masaya oiki saat kadar devam etmiş, jandar < ? e k m e k isteyen bir fotoğrafçıya engel olmak için, işte böyle yapmışi AZ I SI Z (Devamı Sa. ', Sü. 3 de) turmıyacağını acıklamıştır. tarafından güclükle bastırıl ; "• Sebep mi? O sırada dudak boyasını henüz sürmemişti de". Fakat •••••••••••HHIUIIfllMluluuuııuıuıılı •••ııııııııaıııııııııııııııııııımnın mı§ür. Dikkat Edilecek Bir nokta Yunrni uyruklular istisnasıı yurt dışı ediliyor ANKARA Cumhuriyet Bürosu Bakanlar Kurulu dün beş saat kırk beş dakika süren toplantısında, bir süre için durdurulmuş bulunan Türkiyedeki Yunan uyrukluların sınır dışı edilmeleri işlemLne «istisnasız olarak yeniden ve derhal» başlanılmasını kararlaştırmıştır. Türk İş yöneticileri iddialarını tekrarladılar ŞAHİT GÖSTERİLEN GENEL SEKRETER YARDIMCISI KONUŞMAKTAN KAÇINDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkİş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy ve Genel Sekreteri Halil Tunç, dün yaptıkları ortak basm toplantısında «Tüzüğünde belirtilen ilkelere büyük say gı duyduğumuz T.İ.P.'in bazı yöneticilerinin tüzüklerini paravana olarak kullandıkları intıbamı uyandınrcasına bir yandan anayasa düzenini savunurken, bir yandan da Anayasamızın getirdiği müesseseleri insafsızca tahrip peşinde olduklarını samimî bir üzüntü ile izledik» demişlerdir. Hubııbat Fiatlarını Toprak Ofisi Hazirandan Once Acıklıyacnh Patrikhane sözcüsü «Hükümet ne islerse Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülmüş, görüşmeler sırasında «Türkiyede ticaretin 5000 Rumun elinde bulundnğu ileri sürülerek, ticarete Türk lerin hâkira kılınması, Türkiyenin sosyalist ülkelerle ticari bağlarını kuvvetlendirmesi» is tenmiştir. Kars milletvekili Kemal Ok yay (CHP) cTürkiye, yabancı sermaye, imtiyazlı dış yardıralar ve dış ticaret yoluyla istismar edilmektedir.» demiştir. 5000 Rum Okyaydan sonra. Hüsnü Dikeçligil (A.P.), Ekrem Özden (C.H.P.), Sadettin Tosbi (C.H.P.) nin yaptıkları konuşmalarda şenel terıkidler yer almıştır. Ko nu?anlardan Dikeçliğil, özetle «Mılli bir iktisadî politikamıı olmalıdır» demiş, Türkiye tıc» retini 5.000 Rumun elinde bu lundurduğunu ileri sürdükten sonra «Bu meseleyi ele almak ne faşistliktir, ne ırkçılıktır» diye sözlerine devam etmiştır. Petrol fiatları Orhan Apaydının (bağımsız) (ArkasııSı. 7, Sü. 6 da) TiP, Hökumeti "Anayasaya tecavüzle. suçladı Onil y a p a r » d e d İ İMemurîa rtedJrgin ediliyor, dedi Suphi Baykam U ri Gençlik Palrikhane, prolesto elti UThant ve Plaza'yı M.P., C.H.P. ile Danıştay dairelerine göre Bakanlığın TRT yi denetlemeye hakkı yok ıs yapmıyacakmış Erganide GHP. liler AP. lilerle kavga etti Sofia Çekindi i» Ifotoğrafçı ondan daha atik davranıp bu ilginç pozu yakalayabilmistir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog