Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

F. Bahçede Şükrü sakat SEREF HAS Fenerbahçenm mıl lî kaptarunı bu hafta çok muh m goıevler beklıjor DORT BIR TARAFTAN 73.563 OY 42 \ılın en ıvı 11 ı anketıne dunvamn doıi bır taratından, Ingıltereden, Almanjadan, Kerkukden Yunanıstan dan, Bevrut'tan ve daha bır çok dış ulkeden de Cumhurıvet okurlan ankete katıldılar Resımde, dış ulkeden gelen oylar ve zarflardan bır kısmı goruluyor. Yarın 42 yılın en iyi kalecisini açıklıyacağız Şampiyon namzedi son idmanı dün graptı tZMİRLİLER ANAHTARI BİZDEDİR .. ANAHTARI BİZDEDİB M A YILIN EN İYI 11 I Anketı dun nıhavete ermış, akşam saat 19 00 da şerefleU # nne bır çay verilen Buvuk Juri uvelen, okuyucuların seçtıklen kadro nıe• ^ r ı n d e son roiuşlan yapmışlar ve fıkir bırlıgıne ıttıfakla varmışlardır. 73.563 OY GELDI Gazetemizin hazırladıpı 22 gun devam eden, gazetemız, bayiler ve temsilcüenmiz v&sıtasıyle dağıtılan yarım mılyona yatan oy pusulalarının ancak 73 563 u tasnife yetaşebılmıştır. Kuçuk Tasnıf Hevetı tarafından değerlendirılen ovların arasmda tngıltereden, Yunanıstandan, Kıbnstan, Kerkukten, Beyruttan ve Amerikadan gelenler dıkkatı çekmıştır T\KDIRE ŞAYAN BIR D4VRAMŞ Cumhunyetın sporsever okurlarıBin degerı oy tasnıflerı sona erınce bır defa daha meydana çıkmış tır 42 Yüın En Iyı 11 ınm ancak bç mevkıınde oylar başabaş gelmışler. Dığer mevkılenn elemanian açık farklarla bu şereflı seçınu fcnde bftırmışlerdır. Her mevkıın ana tasnife gore 5 en ıyı oyuncu da tasnıf sonunda orKUÇUK KUME tava çıkmıştır. NİN BUYUK M*. T4KDIM ÇI Ikıncı TurYarından ıtıbaren her gun bır kıve lıgının şarame\kım en ıyı adamını \ererek 17 pıvonluk maçını Nısana kadar 42 YILIN EN IYI 11 \arın Dolroabahİnı resim ve roportajlarla bunun çe Stadında Buıyanı sıra her mevkıın en ıyı 4 o sasporla yapacak yuncusunu adlanyle okuyucuları Vefalılar dun hırs mıza sunacagız ıı ve ıddıalı çalış MUKÂFATLAR ular. 42 YILIN EN IYI 11 ı ıçın ga zetemız buvuk bırer hatıra olacak • Fotoğraf Tulav altın madalyalar hazıriatmaktadır Bu madalyalar 18 Nısan 1965 gunu DrvrrçıoGLU mnanacak Turkı\e Portekız ma çından once stadyomda ozel bır torenle verılecektır. Bunun dışında anketı kazanan (11 ıçın) ozel mu kafatların lıstesını de onumuzdekı gunlerde neşredeceğız. Okuyucularımızdan 42 YILIN EN IYI 11 ını tahmın eden veva en çok yaklaşan uçu ıçın de ozel II Turkıye hgının «Lıdeılık maçını» ov bır şekılde çalışmışlardır. Sımdıve kadar mukafatlar hazırlamış bulunuvoruz nayacak olan Vefa ıle Bursaspor takımları, Vefa onunde mağlubıyet yuzu gormıven Bu başarıh okuvuculanmızı da bu buyuk maçın hazırhgını bmrmışlerdır Bursaspor takımında halen kalecı ftıhat sayakında ılan edeceğız VEFA kat bulunmaktadır 18 kışılık bır kadro halınde kampta buMAÇ Y\RIN lunan Yeşılbevazlılar, dun saat 12 00 de son Şehrımızde haftanuı en muhım maçı olaLeeds, Manchester S çalışmalarını >apmışlardır Vefa ıdare heyetı ıak vasıflandırılan Vefa Bursaspor maçı, futbolculara super prım \âdetmıştır Lıder\dim saat 12 30 da Mıthatpaşa Stadında o>Ünited'i 10 yendi • lık maçrnın netıcesı hakkında ıddıalı konu nanacaktır. Bu maç ıçın Bursadan otobus dolusu Voftıngham, lngitteıV l (AP) • şan Vefalılar «'Vefavı bırıncı kumeye çıkaBuısaspor taraftarı gelecekür. Çar^amba g^cesı burada ovnanan g racağız> demektedırler BURSASPOR Bu arada Vefalılar jarm oynanacak Ingıltere Futbol Kupasının varı • Dun şehrımıze gelen Bursaspor ovuncumaç ıçın butun Istanbul sevırcısını Dolmafınal maçında, Leeds Manche«ter ! TJnıted ı 10 yenerek Iınale kalmıs • ları saat 16 00 da Doımabahçe Stadında sıkı bahçeye dâ\et etmektedırler. Beşiktaş lımir'e gitti B tır. u hafta şehrımızde yapılacak olan Turkıye lıgı karşılaşmalarının haziTİıklan dun sona ermış} F. Bahçede Şükrü sakat Bursaspor Sene 955">56 Bursanın >emveşıl sahasmda Karacumruk Acar Idrnan Turkıje Amator Sampıjonası fınalını oynuyorlardı. Netıcede Acar, Karagumruğu 10 yenerek Turkıye Amator Şampıyonn olmuştu O gun, yeşıl Bursanın ve benım yetoyeşıl yıllanmcU. Soyunma odasmda. Bursa sporu içın saçını bembeyaz etmiş «Faık Hoca» ve «thsan îpeker>m gozlerınden sicım gıbı akan sevınç gozyaşlarını Tinutaraıyorum. Sampıyonluk gecesı, ustd açık arabaja koyduğumuz sampıyonluk kupası ıl« kırallar gıbı dolaşrnıstık Bursa sokaklannda. O gun Bu:»a amatorluk devrının ve Bursadaki yonetıcılerın fedakâılık âbıdesı olmuştu şampıjon luk Ne yapılmamıştı Bursa sporunun kalkınması ıçın Bunları ızah etmek çok zor Hıç unutmam' Bursadaki futbol hareketlerıni canlandırmak ıçın gece maçları yapmayı duşunmuştuk. Bır gece 1520 tane otomobıl tutarak sahanın kenarına dızdık Butun farlarını açarak gec« top kontrolu olup olamıjacağını tetkık etauştık! Hatırlaymca el an gulerım . Bursa sporunun bu hale nasıl geldığıni, buyuk otellerde barbunya balığı jıyerek kamp yapan i o netıcıler duşunemezler Nıhajet Bursa da Turkıyedekı profesyonel duşunceje uvarak kuluplerını bırleştırdı Lmıtlerı Bursa Spor ıkıncı profesvonel hgd« Tiaçlar yapacak, jampıjon olacak, Bursa>a bu>uk kulupler geıecek \e Bursa sporu kalkınacak I«te bu tâze umıtler jeşermeğe başladı. Yemyeşıl Bursanın, yemjeşıl arzulu takımmı Allah utandırmasuu takmt'da tfdiab PTT ve G. Bırlığı fle ovnayacak Fenerbahçe takımı, dun saat 15 00 de kendı stadında haftanın »on çalışmasını yapmıştır Koşu ve jımnastıkle başlayan ıdman, topla çalışma ıle sona ermıştır Sarılâcıvertlılerın dunku antren manına sadece sakat olan Şukru ka tılmamıştır Genç futbolcu kuv\et lı bır ıhtımalle bu hafta takımında kı yerını alamıyacaktır Fenerbahçelı futbolcular antrenmandan sonra kampa donmuşlerdır VefaBursaspor hazır Beşiktaş dün İzmire gitti Dun sabah Şer«>f stadında tam kadro ıle çalısan Besıktas saat 1 2 de vapurla İzmıre hareket etmış tır Be«ıkta«lılar»n Izmır kafılesınde ıdarecı olarak Ferdı Sekban, Nazmı Öktem \e su futbolcular bu lunmaktadır Xecmı Sabrı Mufıt F»>hmı Su at Sure\\a, Ka\ a Ismaıl, Samı Cevat, Husevın, Sanlı, Yusuf, K Rahmı Coskun Abmet II Yavıız Sakatlıkları tamamen gecen \e Izmır kafılesıne da\et edılen Suat ve S u r e ^ a Izmır maçlarmda o\ na> acaklardır Halit DERINGOR İZMIRE GITTİLER Bu hafta lıgdekı en krıtık ıkı maçını yapacak olan Beşiktaş. dun ogle uzerı ^ apurla İzmıre hareket etmıştır. tır •••••I •••••••••••••••••••••••••••••••••••a Uludagdo inişi Demirhan ve Yurtsever aldı Uludağ'dan bildirivor Gencler dün Rontanya'ya hareket etti Almanyada yapılacak «Avrupa juI nıor takımları futbol sampı>onası>na katılacak Turk junıor mıllı takımı kafılesı saat 09 30 da ozel bır otobusle Roman>ava hareket etmıştır. Futbol Federasjonu Baskanı Muh terem Ozvurt Baskanlığındakı junıor takımı 4 ve 7 nısan tarıhlerınde Buk |1 reş te romanva muh ]unıor takımı ıle hazımk maçı ovnavacak ve buıa dan 9 nısanda hava volu ıle Almanvava hareket edeçektır Kafılede ıdaıecı olaıak Doğan Kologlu Samı Ozok hakem oıaıak Cezmı Başar, antıenor olarak Sabıı Kıraz masor olarak Zekı Er ve fut bolcu olarak da Kâmıl îsmaıl, Mete Ender Selçuk, Vedat, Cevdet, Salıh Tezcan, Atı'ıa, Kamuran Erdogan Ekrem Xazmı, Tunçeı Ismet Tunçeı Ozden buıunmakıadır. Yahm, Rauf Meleksoy ye Şekip InaFı itham etti eviet Bakanı Şefık înal tarafjıdan gorevınden azledılen SporToto Muduru Haluk Yahm bugun başkentte tertıpıedıgı basın toplantısmda Beden Terbıvesı Genel Mudur Muavını Rauf Meleksoy'u \e De\let Bakanı Sekıp Inal'ı şıddetle ıtham etmış, ezcumle şunlaıı sovlemıstır D (7) Goretımden affcdılmemi Rauf Melek«o> hazırlaınıştır Mufettış Salahattm Zorlu nun teklıfini Bakaıı lolaç reddettığı halde Şekıp Inal derhal kabul ıtmış \e uvgulamıştır © Rauf Melekso» SporToto>a \ekalet ettijçi U gun içıııde 19 u akrabası olan 14 kışıvi hemen «eşkilatta >uksek maaşlarla gorevlendırmıştır. (3) Nuri Gucmrner Guva Genel Mudurdur. Rauf Meleksov her jere elmi sokmuş. \apılması gerekenlerı de > aptırmamakta. ona sormadan iş gorulmetnektedır 170 mılvon lıralık SporToto hasılatının ancak '•10 u spoıa kullanılmaktadır. (A) "Vleleksov azledıldıgı Merkez Danışma Kurulunu kukla haluıe sokmuştur 4rzu ettığı ışleri elden dolaştırıp vaptırmaktadır Merkez Ceza Hevetme tesır etınektedır (5) 19 kışı SporTotoda gorunup Deviet Bakanlıgında çalışmaktadır. (?) Genel Mudurluk SporTotoya çıftlık gozuyle bakmakta, kapıcıla rına serbest gınş kartı dağırmak ta, Totoya ancak 25 kart vermektedır. (7) Istenüen hoşa gıden kımse ler seyahate gonderılmektedır KAZAN NAPOUDEN SELÂM VAR SPORTOTO Mu duru Haluk Yahm, dunku basın toplanüsmda ne lâzımsa açıkladı Yalnız lleleksov ıçın unuttugu bır şey var Geçenlerde Cumhurıjete Napolınm unlu bır sılah mağazasından bır mektup gelmıstı Aaam, Akdenız Ovunları kafıle baskanma uzjn uzun tesekkur edıjoıdu Acaba kımler'' Ne kadar ne almış da Turkneve getırrrıstı'' ULUD\G Turkıje Kavak Şampıyonası, butun heyecanı ıle devam edıjor. 180 metrelık meyılden 22 kapı dan kar uzerınde koşmanın ustadlaıı oldı*darını belh edenler. Kurşun mısalı ındıler yıne Buvukler ve Gençler, Tuıkıve ınia mu^abakasının ıkı ısmı var Eskımı\en Muzaffer Demirhan ıle Bursanın çıfte kabılıvetı Sahap Yuıtsever Kajakçılaı, bugun dınıenecekler devamı obur gune IKI FAVORI ILE Turkıye ka>ak şampıvonasını ızJemek uzeıe Teknık netıceler: Uludağa yoUadığımız arkadaşımız Abdulkadır Yucelman, ıkı favorı BUYUKLER: Şamıloglu ve Ugurla bırlıkte musabaka verınde 1 Muzaffer Demirhan (Gumuş51, 2 Zekı Şamıloglu ıSarıkamış) 53 5, 3 Bahaettın Topal lErz ) 54 5, 4 Zekı Ervıldırım (Upana) 553 5 Celal Oztaş (Sarıkamış> 57 6 Fevzı Tosun (Erz ı 57 8 İST\NBLL Turkne volejbol 14 nı^an tarıhlerı arasında Ba GENÇLER|ampı>onasmın ılk kademe maçları lıke>ırde japılacak olan >ol \e 14 kapıdan bırer vıîlık tecrubeleıı nın kuralaıı bugun saat 1100 de çek^ecektır Şampnonavı yonetecek pı^t ^arıslarına katılacas Kon\a ıle geçtıler 1 Şahab Yuıtseveı olan Bulgar hakemlerı dun gelrmş takımım »eçmek ıcın teıtıp enen (Buısa) 573 2 Salıh Kuıdakul lerdır \arisi Sadık Kelles kazanmı1;, Mar lAnk) 58 7, 3 Dogan Cenkçı «BıtNEW YORK Uman boks maçm mara turu \e Ankara îstanbul j a lısı 58 8 4 Bekır Onuktav «Sarıkamış^ 59 3, 5 Muslım Yanı ıSaııda Amerıka'ı Emne Grıffith KubaBULGAR SPOR HEYETI TurkBulgar spor temaslarmm artması ıçın vuıdumuzu zıvaret eden lı rakıbı Stablejı sa\ı hesabı ıle mag ri=mın galıbı Ha^an Kılıç, an^ak kanıış) 59 3 6 Alı Dayı (Eızurum) dun de Istanbulda temaslaıda bulunan Bulgar Spor Teşkılâtı Başkanı arkadaşımız Abalı ile goruşurken 63 3 be.ıncı olabılmıstır. lüp etmıştır R \ I F MELEKSOY 4Jır ıtham altında Kısa Haberler Balıkesirdeki bisiklet musabakaları B4LIKESIR Bisiklet Federasjo nunun faalıvet programında jer alan «Bısıklet teşvık musabakası» Balıkesu: Susurluk parkuru uzeımde 6 bolgeve mensup 40 musabıkın îstııakı ıle japılmıs ve şu dere celer alınTiıstır 1 Hasan Selçuk (Konya) 2 57 05 2 Ibıahım Gonul (Adana^ 2 57 0a 3 Guıkan Ozdemır (Bur'ia) C04 49 4 Nazmı Sen CKonva) 3 05 08 5 Eıol Çalı^kan (Adana^ 3 05 08 6 Bulent Ozsavaş (Bursa) 3 05 8 ERKEKLIK OLDU IVIU? GEÇEN gun bır ma ceraperest, bızım 50 Mİ bayrağı eoğ sunde tasıjan Lef*erı oldumıege kalktı Gazeteler uzjn uzun \azdılar Mu*ecavızm elındekı bıça ğı kahvecının çıragı mı aldı dı\e sordular «Yok be dedı Bıçagi ben aldıın Erkcklık oldu mu ' İç Anadolu kupası boks maçlarına ilgi gösteriliyor Konva Gazetemizin bırıncı olacak takıma kupa verecegı İç Anadolu kupası boks musabakaları genış ılgı toplamış \e hazrrlıklar tamamlanmıstıı. Cumartesı ve pazar gecelerı saat 20 de Ankara IB> Mersın, Adana, Af>on Konya bolgelerının ıştırakıvle yapılacak olan musabakalar çetm geçmeye namzettır Bulgaristanla spor temasımıx artıyor Ali ABALI jazıjor Jiogıamı tatbıke onumuzdekı a\!ardan ıtıbaren başhjacaklardır IZMİRDE Feneıb?hçe Kaı«ıvaka maçında Feneı bnh çe gol kaçııdıkca Oscar Hold ıkı e'ı ı e bosını dovuvordu Bı ol gırdı Avdına verdı Ajdın çaktı avmt Hold basını tuttu Mne SeMrcılerden bırısı bagndı Kafan vurmakla calışsavdı. Çoookdan calışnıası lazıındı Mr. Hold» KAFANI DOVECEĞINE BİZİM.MİLLÎ NAMZE7LERİ TEMKI D EOİP OUK.UVCM2SUM POCTEKİZ TAkJMINlM SEK1İ Ç.I KAElJ2IM Konyadaki Halter musabakaları Kon\a Pazar gunu gunduz japılacak olan Iç Anadolu halter grup karşılasmalarında takım halınde şam pıyon olacak bolgeje Cumhurıjet Gazetesı bır kupa verecekur Malatya, Ankara, Çorum, Sıvas, Konya bolgelerının kahlacağı musahakalar, şehrımızde ılk defa yapüaıçın hayli ilgı toplamaktadı». 4NKARA Turk ve Bulgaristan •uasında spor temaslalrlınm bır programa baglanması \e daha da sıklaşması ıçın başkentte Istanbulda ve Bur«ada teraaslarda bulunan Bulgar spor he\etı ıle goru«tum Temaslarından çok memnun olduklaı ını belırten Bulgar he\etının açıkladı gı programa gore Turkıve Bulgarıstan arasmda spor temasları hemen hemen her a> olacaktır Atletızm Basketbol Boks Futbol Gureş Halter, Tenıs Voleybol, Bısıklet, Yelken Eskrım dallarında vapılacak olan musabakalatın en enteresanı bısıklet yarışmaları o'acak, Istanbul, Edırne. Haskoy Fılıbe arasında 4 etapll bısıklet musabakası yapılacaktır Ekıplenn ıaşe ıbate \e dahılî se\ahatlerı ılk ıstasyondan ıtıbaren nusafıı eden memlekete aıt olacaktır Genel Mudıuiuk v« Fedstasyonlaı Türkiye voleybol şampiyonası bugün başlıyor Turkıje \Vevbol Sampıyonasının ılk kademe maçları bugun Spor Saravmda vapılacak olan karsılaşmalarla başhyacaktır. 3 gun devam ede cek olan maçların programı şu şeİlalya Millı takımına kıldedur: Bugun 19 00 Fenerbahçe Ankara 18 kisi davet edildi Denızgucu ROM* 20 00 Galatasaray Bevkoz * Polonva ıle duına Kupavı eCuraartesı 19 00 Galatasaray De leroe maçını o\ıınaı»t nian ttalıızgucu >a mılli takımma 18 fulbolcu dâvet edılmiştır. r 20.00 Fenerbahge Beykoz, \LS\N( \K Stadı nın muda\ımleıını en çok ılgılendnen radvo haherı hava durunıu Eger vağmur varsa acık tııhun tuınıkesine, >ok hava acıksa kapalı turnıkesıne Sebehı ne dne sormajın. Yağrnur vagınca acıkt^n kapalna çok kolay gecılıvor da ondan. METEOROLOJI R\PORUVUN FAYDASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog