Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B AS I \ A H LA K Y \SA SIN A B Y H A Î I T A A H H Ü T EDER * •c f . SahiM NAZİME »ADİ * G«nel KCVET Gt'RESIN * Sorumlu Mudur: Basan ve yayan: CUMHURIYI'r Gazetecilık T.A.Ş. Cağaloğlu BaDnvi Tayuı Müdflrtl: EROL DALLI * Matbaacılık v« »kak No. 9941 tLLERt: Meydanı, Edirn» Han, Adana • Telefon: 4550 + AVKARA: Ataturk Bulvarı Tener Ap. Yenlşehir Telefon 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • IZM1R: Gazj Bulvan No. 18 Tel: 31230 ÜRO..AR t\ D VJ l\ Senelik 6 aylık 3 «ylık 1 A R O M F H. V C l L n « Türkly» Harici 75.00 150.00 40 00 22.00 80.00 44.00 v e T L Â N B a 3 4 S l n d lahifelerde (santlml) < 7 ncl nhifeler Nişan. Nıkâh. Evlenme, Dogum (Maktu) Ölunı. Mevht, Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (KtlımMİ) ** hk lMlürtu > 175 Llra 40 35 75 90 1 SAYISI 25 KURÜŞ (Bastarafı 1 inci sahifede) deki YTP li üye Devlet Baka ve Tanıtma Bakanlığının hazırladığı l nı Şekıp înal'da aynı %olda Osman Bolukbasının soz istediğı (Bastarafı 1 inci sahifede) tâdıl tekhfinın bir hukumet tasarısı ı konuşmuş ve kanunun değiş hat Erim, «Hükümetin, Galo Plaza goıulmus. fakat Baskan Vekılı olmadığını da söylemiştir. ' mesi gerekir. ya da gerekmez hakkında aldığı kararı memnun Mekkı Keskın soz vermemıstır. Konu, Genel İdare kurullaruıda di>e kesin bir kanaatim >oklukla karşıladık» demiş ve ozetle • Plaza raporunun dıs Öte yandan YTP ve AP Genel 1da tur. Oıtada u>gulamalar varşunları soylemiştir: re Kuıulları dun sabahki topîantıla basındaki tepkileri ve >odır. Bunlar (çöıdeıı gerlrilmeBirlesmis Milletler ,New Tork) 1 ıında bu konuyu gorusmüşlerdir. AP «3 giinden beri aleni kılınmıs orumomuz 3. sahifede 0 lidir> demiştir . (a.a.) Birlesmis Mılletlerın bir toplantısında Genel Başkan Suleylan Plaza raporu hakkında hüküSoruşturma istendi sözcusu Turk Dısi"=lerınm tenkıd man Demırel, YTP toplantısında da met tepkisini, önce dün sece, sonÖte yandan dun MıUet Meclisinlerine rağmen Bırle«mıs Mılletle Genel Başkan Ekrem Alıcan, gecekı ra bugün buradan açıkladı. Dikde AP li Ihsan Ataovun TRT için nn Ga!o Plaza'jı Kıbrıs Arabulu lideıler toplantısında cereyan eden katle dinledik, Dışisleri Bakanımn. bir Mechs aıaştırması açılması yocu<u olarak tanıdığım sovlemı^tır gorusmeler hakkında kurullara bılgı hükümetin bundaıı önceki hükülunda veıdığı onerge okunmu^tur. Galo Plaza. Guvenlık Konseyıne vermışler ve durumu anlatmışlardır. Bugun Mechsde bu onerge uzennde metlerin Kıbrıs konusundaki politikasını izliyeceğini bu kürsüden funduğu raporunda Kıbrıs meseleDemirelin görüşü gorüşmeler yapılacaktır. tescil eimesi raemnuniyet \ericiÖğrenildığıne gore Demırel, bu tek sinin esaslan uzerinde tartısarak clir. Plaza'nın raporunda Zürih ve yetkılerı dısma çıktışını ılerı su lıfın hükumete geldığıni \e bir Ba Londra Antlaşmalarının gereği giB r sure once Guvenlık Konseyı ren Turkıve Dısisleri Bakanlığınm kanlık tarafından hazırlandığına go bi değerlendirilmemiş olnıasına toplantıları munasebetiyle New açıklaması uzerıne > orumda bu le hukumette goıuşulüp hükümet tasarısı halıne getirilmesi gerektiği dikkati çekerim. Türkiye, mesele York'a gıtmıs bulunan Kıbrıs Türk lunmamı«tır. ni, gerek yürüılukte olan kanunun nin başından beri bu anlasmaları Cemaati Baskanı Rauf Denktaş ile Sozcu Ekuador un eski Cumhur eksik olup olmadığı, gerekse uyg\ı esas tutarak hareket etmiştir. Tur Mılli Sa\ unma Bakanı Osman Okiye sımsıkı sarıldıitı prensipler rek dun gece uçakla Istanbula gel baskanlarından olan Plaza'nın o/el lamada aksaklık bulunup bulunma den ayrılabileeeği intibaını >erir mıslerdır Ye^ılkoy Hava Alanında isleri yuzunden yarın New York dığı hakkmda henuz tesbit edılmış tan avrılacağını sovlemıstır. Fakat bir goruşıerı olmadığını, tasarı hu Doğu illeıındtrki kuamık ha«tase o anda Kıbrıs'ı kavbeder.» \ew Yorktakı temaslan hakkında Aıabulucunun Bırlesmis Mı"etler kumette ıncelendıkten sonıa bir ka lığı salgınıvle ;.apılan mucadeleve Erım, Suat Hayrı Urguplu' bıl^ı veren Rauf Denktaş. «TürkU deki gdrevı devam etmektedır. rara varılacağını bıldırmıştır. katılan Tuık Ecracıları Bırlığı nün Etnos admdâkı Yunan ga >enin tutumu Kıbrıs meselesini İııala gore Merkez Hevetınm açtıjı kampanzetesme verdığı demeç, üzerın hslledecektir» demıstır. Öte yandan, dörtlu komıte \aya iştırak eden ılâç fabrikalarıde durmus ve bu demeç çevGuvenlık Konseyı toplantıları resınde Turkıye'nın bu prensipnın ha^talıeın yavgın olduğu bollerden fedakârhk edebılecegi munasebetiyle Amerikan, Ingilız geve sevkettikleıı ılâçlar 55 kaleresmî şahsıyetleri ve Birlesmis Milyolunda bir hava yaratmak ismi ve 4 580 adedi bulmuştur Pari». (a a.) Dün dunyanın letler Genel Sekreteri UThant. Atpdığını belırtmısnr Penisılin, streptomisin ve komrabulucu Galo Plaza ile Kıbrıs me her tarafında, msanlar bırbırlerıne Ürgüplu konuşuyor bınasyonları. diçer çesitli antibioselesı hakkında gorüşmeler >aptık 1 Nisan sakaları yapmışlardır Bun New York (A.P.) Unlu mak tikler, vitaminler, diâer tonik ilâçSoz alan Başbakan Ürgüplü ise, larını açıkla\an Rauf Denktaş. Bir ların içinde en orijinallen şoyle sıvajcı Helena Rubınstein dun bura lar, öksürük kesici ve antidivareik lesmis Mılletier Teskilâtının Kıb ralanabılır o?etle şunları soylemiştir : Finlândiva'da da 94 yasında olmu«tur. Ufak \ a ilâçlar, burun ve kulak damlaları rıs meselesıne bir çozum yolu bu«Benim Etnos çazetesiııe verdiUzav çağında 1 Nısan sakaları pılı makyaj uzmanı 63 jıldanberı \e lüzum'u mü'tahzarlardan ıbaiamnacağı kanaatını taşıdığını İ'\m beyanat Dısisleri Bakaniı|ının uymakta bu meslekte bulunmaktaydı. Kur ret olan bu ılâç sevkıvatı devam sovlemış. Guvenlık Konseyı top da tabiatıyla devnmıze mesul bir tnemuru huzurnnda ya«Muhafazakâr» duğu fırma vılda 100 mılyon do etmektedır lantılarının bır olumsuzluk içinde dır. Pınlândıya'da pılmış u zabıt tutulmustnr. Beyacereyan ettıjıni ve Arabulucu Ga bir gazete, Albay Lennart Vıkman larlık ıs yapmaktadır. natıra yanlıs \erilince Dısisleri Inismınde bir uzay pılotunun. ılk Aılesının sekız çocuğundan bırı lo Plazanın raporunun Kıbrn Fınlândiyalı uzay adamı olarak fermasyon Müdürü bir basın topTürklerine mevcut anlasmalarla «Goldıeı» uzay gemısı ile dünya et olan Helena Rubınstem Polonyanın Dr. Zivaettin Maktav lantısı ile bunu düzeltmistir. Şimsağlanan hakları dahi çok gorduğu rafında bir yorungeye yerlestınle Crakow «ehrınde dunjaya gelmıs Kul»k tturun di bu beyanatıraın Plaza'nın raponu so7İerine eklemıştir. Hastalıklart ceğinı. uzay gemisinın lımandakı \e unıveı^ıte tahsılıni de orada runa tesiri oldu mu oimadı mı, yapmıstır Daha sonra Isvnrede »e Rauf Denktaş ile Osman örek patınaj sahasından yağmur yağdıböyle bir şey yok. Kıbrıs meseletıp tahsıl etmiştir Hastane odalaMcn C'en» Slrflriis» Jaat 21 de Ankaraya hareket et ğı takdirde sergı sarayı bahçesınsinde nasıl azimli bir politika jütMütehavmn den fırlatılacağım, bıldırmıştır. rının kokusunu beğenmedığı iv'in tüğüraüz raporda belirtilivor. Pla mislerdır aoktorluktan vazgeçmıs \e bılgıLüksemburs da Taksım Keceopass C S/l za Türkiyeden avnlırken raporııını kadınlann guzellebtırılme>=ıne It 3» W ! Lüksemburg'da gazeteler, tozu na kativen bir telkin kovmıvacaha«retmıstı ! yutan dzel bir volun ınşaatına bas iına söz vermistir. taahhüt etmislandığı ve komur çelık bırlıği bıtir. Ama buna rafcmen bu telkinnasının buKun rehberle gezüebıleleri yapmıstır. Erim arkadasım, cegi gıbi hayali haberler vayınla«eski hiikiimet kalsavdı Plaza feLefko«if. (a.a.) Kıbrıs Rum siderasvon fikrini kabul edecekli» lâhlı kuvvetleri komutanı Genera! mışlardır. Halbukı Lüksemburg'da kl kömür çelık bırligı bınası ınşadeıtıek isliyorsa. bunda yanılıior.» Grivas E O K A. (Ingıliz işgaline atı henüz baslan?ıç safhasındadır. karşı ayaklanma hareketi) nın 10 Bu sırada M P Genel Ba«kanı İs^içre'de uncu yıldonumü munasebetiyle te | Isviçre basınında 1 Nisan şakalevızj'onda verdiğı demeçte, «Mil ' J~^ »» ««»««•«W«. 964'171 lannm Oscar'mı «Rtrıbune de La: letlerarası diplomasi Kıbng mfse usanne» a vermek gerekecektır Bir borcun temini istıfası zımmmdalesine hâl çareleri uvdurmaya ça1 Bakırkoy Ümranıje Mahallesınin E.ski. Zeytıntarla. Yeni, Iısmamalıdır. Zira bizirn için bir Gerçekten bu gazete, Lausanne sıÇekmece Caddesınde kaın 27 Pafta. 836 Ada 39 Parsel sayılı 430 m2 tek hâl çaresi vardır, o da Enosis' nema salonları sahıplerinin bugün Kardeşımiz miktarındakı Tapu Kutuğunun 642 sahıfesınde kayıtlı aısa. tir.» demış ve Kıbrıs'ın yenıden kapılarını bedava olarak halka aça• Necdet Kumbaracıla'r'ın 2 Bakırkoy Umıanı>e Mahalles.nın Etkı. Zeytıntaıla, Yeni alârm durumunda oldugunu ılâve caklarını ilân etmış ve tabiı sıneolumu dolaj ısıyle gerek cenazesıma kapüarı onünde büyuk karışıkÇekmece Caddesınde kain 27 Pafta. 836 Ada, 42 Parsel savılı 441,50 etmiştir ne ıştırak gereks* mektup. telm2 miktarındakı Tapu Kutuğünün 645 Kütuk sahıfesınde kavıtlı arsa. ' lıklar olmuştur garf telefonla acılarımı?ı payla;3 Bakukdy Ümraniye Mahallesınin Eski, Zeytintarla, Yeni, mak lutfunda bulunan başta SaÇekmece Caddesınd? kain 27 Pafta. 836 Ada. 43 Parse1. sayılı 578.38 >ın Basbakanımız Suat Havn { Dr. KEMAL ÇAĞLAR m2 mıktarınd.iki Tapu Kutuğunun 646 Kütuk Sahifesinde kayıtlı arsa 1 Ürgüplü olmak uztre butun akIdrat »olları ve lenaıül ' Gayrimenkuller daıremizde açık artırma »uretıyle satılarak paraba. dost ve tanıdıklarımıza Uastalıklan MUtchaıtııı \ raya çevrıleceklerdır. tesekkür ve minnetlerımızı arz UaUtasardy 1'urlmciD»»! So ı GAYKtMENKÜLLERİN EVSAFLARI: TESPİT ÂNINDA GAYRIederız. No 12 Uguı Apt Saat 1013 ,ı M E N K C T L E R İ N Dl'RUMLARI: Kardeslerl Bakırkoy Kazasının Yeşılkov Ümraniye Mahallesınin Çekmece ' * »e 131» fel 44 1 M 4 ı Ankara 1 (a.».) Yuk^ek Seeım Caddesı me\kıınde bulunan arsalar, Londra asfalt yolundan güneye Kurulu. 10 Ekım 1965 tanhınde >a a>ulan Yesılkoy asfalt yolu uzennde bulunan tren koprusunun al""ii'imilHlüiıllltlllHli'lli'iııııııııııııııııııınıııııııııınılııi'^ pılacak mılletvekılı seçımlerme tından geçtıkten sonra 250 metre kadar ileride asfalt yolun guneyinkatılma hakkına sahıp olan pardedir. Hâlen bos vazıyette futbol sahası olarak istimal olunan arsalatıleun. kendı tuzuklerıne gore ılk rın etrafı eevıılı buiunmamaktadır. Yeşılköyün çok ıyi bir mevkünde genel kongrelrını yapmıs ve en az toulunaıt arsaların crvarı meskun olup. birçok büyük aparrrnsrîîar 15 ilde («ecımın ba=;langıç tarihi oinşa olunmuş ve olunmaktadır. Beledıye hİ7metleri arsalar cıvarına lan 3 ağustos'tan altı ay önce) 3 ' getırılmış ve çok yakmdır. Her üç arsanın kuzeyi kadostro yoluna 1STANBUL EMMYET SANDIĞINDAN: I şubat 1965 gununden once il ve ilcepheli olup dığer cepheleri komşu paısellere bakmaktadır. çe kuruluşlarını tamamlamıs olan 1 27 Pafta. 836 Ada, 39 Parsel sayılı arsanın m2 fıatı 100 00 TL. Dosya No: 1963 2925 § ılk genel kongrelerinı yapmıs olndan tamamı 43.000.00 T L. sı mak kaydıyla T. B. M. M. birle^ık 2 27 Pafta 836 Ada, 42 Par,e! sajılı 441. 50 m2 den ibaret buluLeman Daloğlu İPA 400 hesap numaralı borç senediyle i toplantısında 3 ağustos 1965 çununnan arsanın m2 fıatı 100 00 TL. dan tamamının 44 150 00 T L. sı Sandığımız Beyazıt Şubesınden ıstıkraz ettıği paraja muf de grupa sahıp bulunan, kurulu3 27 Pafta. 836 Ada. 43 Par=.el savılı 578. 3Ü m2 den ibaret bukabil. Eminönü, Çarşı mahallesi, Hazır Elbiseciler soka% •u olsun ve>a olmasın en az 15 > lunan arsanın m2 fıatı 100.0e T.L dan tamamının 57 380 00 T.L. ğmda eski ve yeni: 7 kapı sayılı kârgir dükkânm 1 2 hisZ ılın her bırınde o seçım çevresınin Bulundukları mevkıın önemıne, günün emlâk alım satım rayisesini Sandığımıza birinci derecede ıpotek etmiştı. Tapu ¥ çıkaracağı mılletvekılı savısına eci esası, civar emsalı ve kıvmete muessir bütiın hususivetleri goz ^ıt sayıda adav go«teren partıler kayıt suretmde ısbu gayrimenkul: Eminonü, Çarşı mahal\. önune alınarak >ukaııdaki kıvmetleri avrı a\n belırtılen arsaların lesmin. Hazır Elbiseciler sokağmda 2781 ada, 2 parsel sayıh F olması gerektığını bıldırmistır. üçunün biıden 144 988 00 T L. ı Yuzkırkdortbin Dokuzjukseksensekız Yuksek Seçım Kurulunun aldıîı Tıirk Lirasıi, kıymetınde olabıleceğı 39 1964 taııhli bihıkısi rapo5.00 M2. miktarında dukkân olup 1 2 hıssesı Leman Dal1 kararlar sunlaıdır' runda dermevan olunmuşlardır. oğlu adına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci derece\ «tlçe seçim kurullarının kuİMAR DURUMLARI: de ipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Dosyalanmız\ rulu^u için kendilerinden ad îstanbul Beledıyesı Imar Mudürlüâunün dosvada mevcut daki vesikalara gore, umum sahası 5.00 M2 olan işbu gay\ bildirilme<ıi istenecek partiler 26.8 1%4 tarıh 3204. 3205 ve 3206 sayılı kroki yanlarına gore Bakırbakımından aranan S avlık <ürimenkul muhammin raponında dükkân olup, arsanın ta= koy Cmranıye Mahaüesi 27 Pafta 836 Ada 39 42. 43 parsel sayılı renin bıslançıcının 30 mart 1965 mamı üzerine inşa edilmiştir. Çarjı nizamında beden duİ gayrimenkuller proğıam dışında olup ıskân sahasındadırlar. Ruhtarihi olacağına. varları komşu dükkânlarm beden duvarları ile müşterek5 sat için proje ıle müracaat edıldiği zaman tapudan alınacak ıoperli Partilerin seçime katılma tir. Hâlihazırda evsafı bir dukkândan ibaret olup elekC krokı ibraz edılecektır. tmar kanununun 35 ve 36 ncı maddelerıne şartlarını brlli etmek icin komüsteniden imar yolu talımatname sartlarına uvgun olarak yapıltriği vardır. '=. nnlmus bulunan 6 aylık siiredıktan sonra insaat yapılır. Bina yüksekhklerı 9 50 metre, bina deBorçlu hakkında yapılan kanun! takıp üzenne 3202 Ş nin baManeıcının seçim baslaıırinlıkleri 15.00 metre. on bahçe komsu. arka bahçe mesafeleri kronumaralı kanunun 40. maddesine gore >ukarıda evsafı ya~A ' «ıcı tarihi olan 3 ajustos taribi kide olduğu gıbi. insaat nizamları blok. nıspetleri yok. saçak paraolaca£ma, zıh ga>Tunenkulun 1 2 hıssesı bırbuçuk av müddetle ş petleri civarı gibi çatı meyi'.'.eri °ı 33. mer'ı imar plânı mevzıi ımar Kurnlmus bulunan ilçe seçim açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına gore ğ plânına tâdilatı tasdık tarihleri 21 6.1963 tür. kurullarının yapılarında, kuyapılmaktadır Artırmaya gırmek isteyen'er bunları ve g SATIS SARTHRI: 1 Satı? 3.5 1965 pazartesi günü olup 39 rnlnsa katılmamıs olup da seherkese açık bulunan tapu sicil kayıtlarını tetkik ederek = parsel savılı gayrımenku! saat 9 30 dan 9 45 e kadar, 42 parsel saçime katılacak bulunan partiyılı gaynmenkul saat 10 00 dan 1015 e kadar ve 43 parsel sayılı gaysaülığa çıkarılan isbu gayrimenkul hakkında herşeyı oğ% ler dolayısıyla herhansi bir deıımenkul saat 10 30 dan 10 45 e kadar dairemizd açık aıtırma suretıvle renmiş ad ve telâkki olunur Artırmaya gırmek istevenler j ğişiklik yapılamı\acaeına. anyapılacaktır. Bu artırmada tahmın olunn kıymetin '«75 ıni ve lüçcak, bu kurullarda üvesi bulu(938.) lira pey akcesi veva Sandıkça kabul edılecek % hanlı alacakhlar varsa alacakları mecmuunu j»eçmek şartıyle en çok nan bir partinin o il'de seçime Banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş bıi§ artııana ihale olunuılar Bu bedelle alıcı çıkmazsa en çok aıtıranların katılmamıs veva katılamamıs tun vergılerle Beledıye ve tellâliye rüsumu ile varsa vaŞ taahhütleıi bâki kalmak saıtıvle 13.51965 per^embe giınu 39 parse! bulunması halinde o parti ü>e kıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borç1 sayılı gayrimenkul saat 9 30 9 45 de. 42 parsel sayılı gayrimenkul lerinin kurullardan çıkarılacasaat 10 00 10.15 de ve 43 parsel sayılı gayrimenkul saat 10 30 10 45 luya; ihale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefıve bor= çıııa.» de icra edilmek üzere ıkınci artumaya bırakılırlar. Bu artırmada cu alıcıya aıttir. Şatış şartnamesi 16 '4 '1965 tarihinden itii luçhanlı alacakhlar. alacağını ve ;atı? masraflarını geçmek sartiyle baren açk bulundurulacaktır. Birinci açık artırma = en çok artırana ihale olunurlar. 24 5 1965 pazartesi günu Cağaloğlunda kâın Istanbul = 2 Artırmaya iştırak edeeekler tahmin olunan kıymetin '» 7 5 Kmniyet Sandığında saat 15 ten 16 va kadar yapılacaktır. % nispetinde pey akçası vermeleri lizımdır. Satı; pesin para iledir. IsMuvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin İ teyene 20 güne kadar mehil veıı'ebilir. Tellâliye alıcıya ait olup birikmiç vergiler satış bedelınden odenir. Tapu, harç ve masrafı ile tercihan ödenmesi ıcap eden gayrimenkul mükellefiyetıyle g •hale pulu bedeli müşteriye aıttir Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi ğ Ankara (Cumhuriyet Bürosu) 3 îpotek sahibi alacakhlar ile diğer ilgüilerin bu gayrimenkultakdirde son artıranın taahhüdü bâki kalmak sartiyle = Urgıiplu hükumetı tarafından ha ı ler üzerindeki haklarını husus ile faiz ve masrafa dair ileri sürecek8 6/1965 salı günu aynı yer ve aynı saatte son artırması = zırlanan 1965 Malî yılı Butçe Kaleri iddıalarını 15 gün içinde dairemize bildirmeleri, aksi takdirde yapılacaktır Bu artırmada gayrimenkul en çok artıranın ş , nun Tasarısı uzerinde Butçe ve , paylasmadan hâriç kalacakları. Plân Karma Komısyonunda gorusüstüne bırakılacaktır. Hakları tapu sıcillenyle sabit olmag 4 Satış bedeli. hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse melere bugun saat 10 dan itıbaren 1c. Iflâs Kanununun 133. maddesı gereğınce ihale fesh edilcrek alıcı yan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahıplerinin bu haklarını % baslanacaktır. ıki ihale arasındaki farktan °'o 5 faizi ile birhkte mesul olacaktır. hususiyle faiz ve masarife dair iddıalarını ilân tarihinden ğ Bütçe ve Plân Karma Komısy> 5 Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerivle beraber g nu Başkanı Aydın Milletvekıli Isolup artıımaya iştirak edeceklerın satış, ilân ve şartnamesini gorSandığımıza bildirmedikleri takdirde satıs bedelinin pays met S»zgın, gorüsmelerin on hamüş ve münderecatını kabul etmis sayılacaklan ve satıs yerini terk laşmasından haric kalırlar Daha fazla bilgi edinmek istep zırlığının tesbit edildiğini ve raedenler ihaleden vazgeçmiş sayılacaklan ve başkaca lüzumlu mâluportbrlerin seçıldiğini Maliye Bayenlerin 1963 2925 dos>a numarasiyle Sandığımız Hukuk 1 mat almak isteyenlerin dairemizin 964/6171 Dosyasına müracaatlan kanının açık konusması ıle baslıya ılân olunur. İşleri Servisıne müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. ş cak muzakerelerm arahksız devam îcra Memuru (Basın 4979 3617) i edeceğmi ve butçenın 3 mavıs gunu Cumhurıyet Senatosuna verıl ı 1 ıBasın: 4938> 3607 miş olacağmı soylemistir. PlazaRaporu Birlesmis Milletler Plaza'yı arabulucu olarak tanımakta devam ediyor T. R. T. tasarısı ••••••! •••••••••••••I Denktaş ve Örek şehrimize geldiler ve Ankaraya geçtiler Doğu illerine ilâç yardımı devam ediyor Dünya I nisanı kutladı Ünlü makyajcı Helena Rubinstein öldü Grivas Enosis'te ısrar ediyor Gayrimenkul Satış Ilânı lliilıirltii\ Irrii Ui'iııımııyıııııliiıı DUNYANIN EN İÇTEN SÖYLEYEN, AĞLAYAN J ŞARKICISI, HOLLYWOOD YILDIZI j 1 TEŞEKKÜR « Yüksek Seçim Kuruiu seçimlere katılmo şartlorını açıkladı JOHNNIE RAYİ M A K S İ M PAVYONUNDA k * Avrupada çıktığı 12 turnede kırallar gibi karşılanan, plâkiarı milyonlarca gatapvsr*•""»*? * •*•• . . Gayrimenkul Satıı llânı Marilyn Monroe ile başrolünü paylaştığı filîm birçok menılekette hâdise yaratan ve aylarca gösterilen... Büyük ses yılclızı Johnnie Ray'i sadece 2 matine ve 2 galad» M A K S İ M Pavyonunda dinleyebilirsiniz. Ilk konser, yarın saat 17 de matinede. Yarın gece muhteşem gala Son konserler: Pazar günü saat 17 de matine ve gece muhteşem vedâ galası Konsumasyon : Matinelerde 25. galalarda 60 liradır Rezervasvon: 44 31 34 44 58 69 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Özkm (Bastarafı 1 inci sahifede) tiplerle gayri meşru işler yapan lar. sabıkalılar \eya onların adamları kendilerine gün do^duğunu zannediyorlarsa aldanıynr lar. Bunlar eskisinden daha sjıldetli bir şekilde izleneceklerdir. Talıkik Hryetinp ve BU\ük Mrclisin kararına itimadımız sonsuzdur. Seref \e havsiyetimizi korutnaktan bizi kimse alıkoyamıyacak tır. Memuriyet bize \erilmis serefli bir vatan fiire\idir. Memuriyet. geri alınabilir. Can'ı Allalı vrrmi^tir. İstediçi zaman alır. Ancak ihbarları vapanlar bil«inler ki kimsenin serefini kimse alamaz. Srref Suıuatar bucağın< bai;lı Türbe ve hay^lvet brnimdir» dcmlştır. küvünden Si%ala âsireti reisinin oç lu Ahmet Alcicek ile arkadası Mem Müfettişler duh Erçtııı dün sabah erken saatHalen Istanbulda bulunan îç lerde Adlive binası önüne çelerek Fuat Aksoy'u beklemislerişleri Bakanlığına bağh üç mu avukat Jettiş bir yıldanberı Istanbul dir. Avukat, merdivenleri cıkarken Emniyet Teskılâtı hakkında ya Alcicek iki elinde bulunan iki tapılan çeşitli ihbarları tahkik et bancanın bütiin kursunlarını aı*vımektedırler. Hazırlanan iıç dos katın therlne bosaltmıstır. Çıkan ya Bakanlıga gönderllmiştir. Fa kursunlardan besi avukatın hasına saplanmıstır. Bu sırada orada bukat bu dosyalarda polisin alev lıınan 60 vasuıdaki Mustafa Sııvehinde yeterli bir delıl buluna ren ile Ziva Taslıea da serseri kurmadığı anlaşılmıshr. Yine tstan Minlarla varalaıımıslardır. Fiallarla BÜYÜK Partiler halinde mübayaa etmiş olduğumuz YÜKSEK KALİTE bul Emniyet Teskilâtı ıçmde çaSilâh sesleri üzerine halk heyeca hsmakta olan Genel Müdürlük Mallarımız; aşağıdaki RAKİPSİZ FİATLARLA Sayın müşier'lerimizin emrindedir! Teftış Kuru'u da bazı sabıkalı na kapılmış bu arada Savcılık bek * BUKLE Mantoluklar MOLINELER (Erkek Elbiselik) ir BUKLE Tayyör Döpiyeslik ların yaptıkları ihbarları incele çısi Mehmet Bozar da tabancasını mişlerdir. Haklarında sorustur çekerek, kaçmakta olan Ahmet Al VİGURE (Serj) 5 0 . T.L. • TUtT Tayyörlükler 50. T. L. • ASTRAGAN » T.L. ma yapılmıs olan memurlar va çıçek'in pe«;ine düsmustür. Ahmet BUKLE Ceketlikler + ALTIN YILDIZ Poplin Ropluk bekçınin «Dur» emrıne uymayınea * TIJIT » âdemi takıp karan almıs veya Mehmet Bozar sılâhını ateslıjerek BLEZER CeketUkler * Poplin Emprime (Bü>ük Parti) 4. T.L. 40 T.L. ic SUPLANO » muhakemeleri sonunda beraet fırarıvi avagından ve kolundan vaKAŞF Pantalonhıklar ... 26.50 T.L. * EKOSE » 3 5 . T.L. * SÜRA PONJE Emprime 1 0 T.L. ederek tekrar eski görevlerıne raîamıştır dönmüslerdir. FÜME Seri Pantalonluk 30. T.L. * DİVİTİN » Keten Tayyörlük (Çift en) 20. T.L. Yaralı halde yakalanan Ahmet BÜYÜK Bir Parti mübayaa edilen SANCAK TÜLLER kısa bir müddet için FAJBRİKA FİATINA satılmaktadır. Alçıçek şunları soylemiştir: « Türbe köyündeki ekili ara/imizi avukat Fuat gaspetmifti. Oablllye Mütehassısı Bes yüdanberi devatnl) şekilde muhakeme oluvoruz. Artık masraf vapacak paramız kalmadı. Kendisini öldürmeye karar verdim. ArkadaTaksım bıraselvller Cad şım Memduhla iki tabanca ve bir İSTANBUL (S.ıltanhamam) KADIKOY OSMANBEY ANKARA ESKİŞGHİR BURSA ADAPAZARI LÜLEBURGAZ 111/5 (Alman Hastanesı vanı) kama alarak burava çeldim. Eğpr NOT: Paıea KUMAŞ ve serisi noksanlasmış HAZIR GİYİM DAİMİ seıgımız dc hizmetınızdedıı tabanca patlamasaydı. kama ile Tel: 44 55 14 kendisini öldürecektim.» 4/3619 REKIAMKOL Avukat Fuat Aksoy hastanede öl Bütçe görüşmelerine bugün komisyonda başlanıyor BİR AVUKAT ADLİYEDE 5 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ LRF4 Beş yüdanberi sürüp gi müstur. Samklar yapılan ilk sorgu den bir toprak dâvası, Urfa Adlıye larmı muteakıp tevkif edılmişlerbınasında sılâhların atılmasına ve I dır. kan dokulmesıne sebep olmuş, bır avukat öldürülmüs, 3 kisı de yaralanmıstır Dün sabah elinde cüppesi ve çantası olduğu halde *dlhe binası merdivenlerini çıkmakta olan Avukat Fuat Aksoy. atılan tabanca kıırşunlari\le ağır surette yaralana rak mprdivenlerden asafı yuvarlanmı^tır. Şeref ve haysiyet Harpnt'un 888. fetih yıldönümü için Amerikadan turist «elecek ÇOK UCUZ Elâzig Harputun «Cebük Bey» tarafından fethınin 888 inci yıldönü mü. 20 Haz'ran eünü gerek Elâzı*da ve gprekse Harmıtta büvük törenlerle kutlanacaktır. Bir hafta sürecek kutlama tkrenı. avnı zamanda bır festival seklıni de alacaktır Öte vandan Amerıkada bulunan Harputlulardan büvük bır kısmının festivalde bulunmak üzere Har mıta selecpklert, alman mektuplarcîan anlasılmaktadır Festıvalde avrıca Cevat FPhmı Baskut'ım «Harputta bir Amerikalı» eseri de sahreve konulacaktır 35. 2. İnönü zoferinin 44. yıldönümü kutlandı KSKÎSKHİR îkıncı tnrinü zaferının 44 vıldonümü bugun Eskisehir'e bağlı tnönü bucağın.ia yapılan bır tbrenle kutlanmıstır Askeri ve mıilkî erkanla civar ıllerden gelen kalabalık halk toplulııklannın kqtılriıgı torende çesith kuruluflar adı< na konusmalar vapılmı =tır Daha sonra. tnönü bucacı halkı 'arafından Tümaeneral Muhsın Ba tur'a üzerındp Dıinva ve Kıbrıs haritası bulunan ve «Yurtta sulh, Cihanda sulh» parola^ı vazıh. bir 'embol armagan edılmiş ve bilâhare şehıtlığe çelenk konulmuştur. YENt KARAMURIEL MAOAZALARI Dr. Kâmran Şenel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog