Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

2Nisan 1965 CUMHURÎYET SAH1FE BEŞ AMERIKANIN KALBİNDEKİ KANSER KLUX KLAN merikanın güney eyaletlcri yaşayışının derinliklerine nüfuz etmiş muhafazakârl serseri, iki yüzlü, korkak bir teşkiluttan bahsetmek istiyoruz: Ku Klux Klan. Bunlan, saf, milliyetçilik hisleri taşıyan zararsız kimseler zaıınetmek güç. Klan'cılar şimdiyedek Amerikan tarihinin, en iğrenç ve korkunç cinayetlerini işlemişler ve birçok linç, bombalama, dövme, katletme olaylanna katılnuşlardır. 2 Nisan 1926 tarihli Cumhuriyet'ten İ Büyük Gazinin büyük hayatmdan hatıralar eçenlerde «Buyuk Gazi'nin buyük hayatmdan hatıralar» başlıkü tefnkadan bır pasaj SUMIHUS tuk. Bugun de aynı hatıralardan blı başka kısmını >a\ınlı>oruz Mustafa Kemal. o zaman Veliaht ı Vahıdettin ıle beraber Almanya seyahatindedır. Alman Imparatoru hclm Il'nın verdığı akşam yemegınden sonra Vahıdettin Imparatorla Mustafa Kemal de Mareşal Hindenburg ile konuşmaktadır. Bır ara In aDarator Wılhelm Mustafa Kemal'l işaretle Mareşal Hindenburg a sorujor: « Ne dıyor'H Mareşil cevap verlyor: « Bir şevler > Mustafa Kemal slgarasını vakarak Hmdenburga balcıp, İmparatorla konusmakta olan Vahldettln'ln >anına gıdıvor ve ve'ıhto ^nıvnr « Hakikati anlamıyor musunr.z, ı uhatabınız Almanya Imparatoru( j r Benlm size arzettlğlm endlşet 1 lZ3h edecek bır tek kelıme soyI medl ral'1» ahldettlni Hayır'» dlye cevap verlyor. Mustafa Kemar < Konuşmaya devam edlniz ve 5 ıddı kotıu^unLZ. Butun ondıselerl İmparatora söylemekte tereddüt »tmeyıri7. Ben emınım kı sızden memnun olmıyacaktır Pakat blç olmazsa Turkiyede haklkatl görmüş olanlann mevcudlyetlne lnanacaktır » dlvor. Mareşal Hindenburg A 6 Atinada telâş yaraton birrekor ^\ I İ J ^ " YIL 153,185 YUNANU GÖÇ ETTİ ^ m ^\ f A| L I " La l U L . l J^ l l " • Tf \ğ I I Y I I I I ^B "^ eci olanı, bu nevi ola\ lara el'an devam etmelerıdır. Teşkılâtın Güneyde dchşet salıp korkutmadığı en ufak kasaba ve koy yoktur. Başkan Johnson'un Klan'a karşı harb ilân etmesi karşısında ortadan yok olacakları yerde, gızliden gizlıye gemşlemeye devam etmektedırler. Teşkilâtı yakmdan tanıyan bir kimse, Klan'cılann çoğunluğunu 1 i* &*<& olmayan cahıl kimselenn teşkil ettığinı ve bunların Güneylilerden aıdatları topladığıtu ve bir gosteri olacağı zaman yuklü paralar aldığını söylemıştir. Ku Klux Klan teşkilâtı, Amenkan ıç harbinin akabinde 1866 yılında kurulmuştur. Mensuplannın «Gizll İmparatorluk» dedıkleri teşkılâtın tüzuğunde gayeleri «mertlik, insan lık, hakseverlik ve vatanperverlik> olarak ıfade edilmıştır. Başiangıçtakı hedeflerı mağlup ulkelennin Kuzeyli kapıtahstler ta rafından istismar edılmesıni ve >eni hürriyetine kavuşan zencılere sıyası haklar verılmesıni önlemek olmuştur. Kısa bır zamanda uyelerının sayısı 530,000 i bulmuştur. Birçok kitap ve jazılarda teşkılâttan sitayişle bah sedılmıs. ve hattâ 1915 yılında «Bir Milletin Doğuşu» adı altında kendileriyle ilgili bır filım de çev rılmıstir. ÎKAZ: HAÇ YAKMAK Bugun Alabama, Mıssısıpı. Geoıgıa, Flonda, Kuzey Carolma, Guney Carohna, Louısiana, Tennesee, Arkansas ve Vırginıa eyaletlermde faal haldedırler. Kısa sure once Mıssisıpi eyaletınin McComb şehnnde Klan'cılar, dort zencı kıhsesını yakmışlar, bir tanesme bomba atmışlar. 13 zenci evinı tah rip etmışler, ıkı zencıyi de oldüıesıye dovmüşlerdır. Geçen haziran ayırtda katledilen uç «medeni haklar savunucusunun bunlar taraftndan öldürüldüğu zannedılmek tedır. Fi l'zun yıllar Amerikada dehşet saçan KuKluxKlan"cılar bir âjin sırasuıda nin oldürülmesi olayını hatırlatmak istemıştır. KOMÜNİSTLER VE CtNSİ SAPIKLAB Fakat teşkılâtın en korkunç kin cı mensubu. Başkan Robert Shelton'dur. Kendısı 36 yaşında ve bır zamanlar fabrıka işçıliği yapmıs kımsedır. Amenkan Cumhurbaşkanı ve dığer zenci taraftarlarından alayh bır lısanla bahsetmekten kaçınmaz. Geçenlerde Başkana gonderdığı bir telgrafla «Amenkan Hukumetinin içine sızan komunistlcr \e cinsi sapıklar» hakkında gorüşmek üzere Johnson'dan randevu istemıştır. Klan'ın halihazırdaki kuvveti hakkında kımsenin yeterli bılgısi >oktur. Her meslekten 100.000 kişı olduklarından bahsedılmektedır. Birçok şerıf ve dığer kanun uygulayıcısı, teşkılâtın üyesıdır. Aralaıında mahallı hâkımlerden bazılarının ve din adamlarmın da bulunduğu zannedılmektedır. Federal bir polısin dedıği gibi «Wa» hington ne yaparsa yapsin K K K daha uzun sure polisin başına dert olmaya de\am edecektir.» •••••••••••ı ••••••••••••••••••••••••••a B.B.C: Radyosu kokulu yayın yapacağını bildirerek Ingilizleri aldattı 1 Nisan günü dünyanın her tarafında şakalar yapıldı LONDRA, (AP) Dünvanın aldatmaca günü olan 1 Nisan münasebetiyle dün çeşitli şakalar yapılmıstır. Şakacıların başında gtltn BBC, birçok televizvon sevircisini. televiz\onda koko nakledilebileccğıne inandırmıstır. BBC «Smello\ ısıon» adı altında reklâm ettığı jenı teknıkle bır gosteri vapması ıçın Londra Ünıversıtesmden hakıki bır profesor getirtmış, bu bilgın acayıp gorunuslu bır cıhaza kavrulmuş çekirdek kahve ve daha sonra sojan kovmuş, bu maddelerın kokularmı, molekuller halınde televizvon cıhazlannm ekranlarına kadar ulasabileceğinı anlatmıstır. Seyircilere, «tvi netiee elde etmeniı için, citaazdan iki metre kadar nzakta dnrun ve etrafı sık sık koklayın» tarzında telkinlerde bulunmayı da ihmal etmemiçtir. Neticeyi telefonla studyoya bîldirmeye davet edılen seyircilerden birçoklan, kokulan gerçekten a'dıklanm <oylemiî hattS barılan sojanm gözlerini yaşarttığmı anlatmışlardır. Stockholm'da bir saka binlerce şehirlivi telâ^a du5Ürmu'=tur. Su sirketı tarafından dağıtıldığı ıleri surulen el ilânlarında suyun uzunca bir sUre için kesıleceği halka duyurulmus. ev kadınları ellerine geçirdikleri kab kacağı doldurmuşlardır. Sonradan su sirketine sikâyetler yağmağa ba^laması uzenne durum anlas'lmıştır. BAŞMAKALE Papa Eftim Hristos kilisesine el koydu Vrguplü boyacı Yorgi'nin cenaz«v fini kaldırmak meselesi yüzündek çıkan lhtilâf ytlzünden Fener papaa lan ile Papa Eftim arasında başjölteren munakasa. Papa Eftım'in Hri» tos kilisesine elkovması ile halledllmiştır. Kılısenln kapısına asılı bulnnad «\farozlu Papa Eftim'in kilisesln* tırnıeyinız» vazısı Papa Eftim tarafından yırtılmıstır. Ingiliz lirası :::: •••• • • • « • ••a ATİNA ÖZEL Verılen resmî bilgılere gore, 1964 yılı zarfında 153.185 Yunanlı, başka memleketlerde çahşmak uzere tren, vapur. uçak ve dığer vâsıtalarla goç etmışlerdır. Bunlardan 112.702 si erkek, 40.4&3 u ise kadmdır. Bu rakam, Yunamstandan goç edenlenn sayısın da geçen yıllara kıyasla rekor sayılmakladır. Bunlardan 103,569 u daımi goçmen olarak yabancı memleketlere gıtmış bulunmaktadırlar. Bu daimî goçmenlerden 79.489 u başta Batı ve Doğu Almanya olmak üzere Batı Avrupa memleketlenne gitmışlerdir. Bunların en büyük kısmı Yunanistanın Makedonya bölgesınden gidenler teskıl etmektedir. Durumdan buyuk bir endışeye kapı lan Başbakan Papandreu, bu konuda uzun açıklamalarda bulunmuş ve Hü kumetın bu konuda izliyeceği yenı tııtumu izah etrniştir. Papandreu beyanlarında, işçi ve goçmenlerin mescleleriyle uğraşan kurumun bundan boyle devletten yardım görmiyeceği nı de söylemişür. Başbakan olumlu bır goç politıkasının izleneceğini ve kontrolsuz ba?ı bos. göçlerin önlenece ğıni belirtmiştir. Papandreu, göçieri teşvık eden bugüne kadarki hükumet tedbirlerın kaldınldığını da ilâ\e etmıştir. Başbakan ayrıca yabancı memleketlere giden kalifıye işçılerin yeniden Yunanistana dönmeleri için harekete geçıleceğıni de ilâve etmıştır. • 7 TABLO 3 MİLYON 663 BİN LİRAYA SATÎLDI •.. İngılız lirası bujun yine muttkattı (çarpık) adımlarla zik zaklı hatlar çizerek o\nu>or Bu da fokstrot gibi bır zaraane dann oldn. Adına Infillz lirası denilen kiğıttan bır para habire dönüyor, habire sıçrıyor. mutereddit ve mahmur ağır ağır kıpırdadığı dakikalar olur. Bir bakarsınız başını almış gidıyor, bu «ıdişle şatır ve handan u< up gıdecek sanırsınız. ha^ır c .. Bn Ingiltz lirası meselesmde doğrııdan doğru^a paranı ıstihdaf etmış bır tngilız oyunn bn lunmadığını sovlemelıyiz. Bu is başka tstir ve bu I; cok derin ve muğlaktır. Bir iş ki onda milli ve bevnelmılel botün bir hayatın hcmrn bütfln meseleleri mundemıçtlr.» Sarayburnu'na diküecek heykel Gazı h.i7ic*!erın'n Sarajhjrmı'n» dıkilecek heykell dun yerlne getlrllmış ve ambalajmın açılması amell» vesine başlanılmıştır Dördüncü Vakıf hanı dün açıldı Dorduncü Vakıf hanı ve Borsa da*> (rrsinın acılıs merasımi dün japılaııstır. ^IcrasıI^de çimde bil daretli kıtlesi hazır bulunmns ve BOT» sa komiseri Kemalettın bey bir ı t o . tuk söylemıştir. LONDRA. (a a. AP) Dün Londrada Sotheby galerisinde dnemli tablolar açık artırma ile satılmrştır. Pissaro'nun "Bır hazıran sabahı» 28.000 sterlin (>akla;ık olarak 700 bin T.L.), Monnefnin • Argenteuil'de llkbahar> adlı pe>Şımdıye kadar birçok teşkılât , zah 24.000 sterline (yaklaşık olamensubu tevkıf edılmıs, fakat hıç rak* 5M bin T.I..I satılmıştır. bıri hüküm giymemiştir. Mahkeme AMERIKALI ressam Morgan Rusjurileri, kendilerine Guneylılerm sell'in Modigliani tarafından >ahaklarını koruyan kahramanlar gö pılmış bir portresi Ncw York zü ile bakmaktadır. Bu sıyasi ha«Aquavella» galerisl tarafından va içersinde yeni üye kaydı ve ha 31.500 Sterline (>aklaşık olarak raç toplamak içın açıkça kampanya 7SS bin T.L.), Manefnln «Berthe yapmakta ve reddedenlerın bahçe Morısot» portresi de blt lsviçreli İermde ıkaz mahiyetinde tahta haç tarafından 20.000 sterline I yakyakmaktadırlar. laşık olarak 300 bin T.L.) satın Ikaza aldırılmadığı takdırde de, alınmıştır. muhataplannm can veya malları RENOIR'ın Sokakta» adlı eseri na zarar vermek yoluna gitmekte11.000 sterline (>ak!aşık olarak dirler. 275 bin T.L.). Degas'ın dort danGeçen eylül ayında Ku Klux sozu temsil eden bir pasteli 12.000 Klan mensupları bır toplantı yap sterline (yaklaşık olarak 3*0 bin tıkları sırada teşkılâtın ıleri geT.L ) alıcı bulmuştur. lenlennden Charles Maddox, verdığı demeçte: «Bu ırk kaynaşunı ta Öğrencilere verem raftarı politikacılan durdurmamız için yapmamız gereken cok şey bulaştıran öğretmen var. Sizlere bir gencin Teksas'ta > aptıklarını hatırlatmak isterim» yargılanacak demiştir. Maddox konuşmasının New Tork (AP) Yuvarlak yonMonlcgiorfîio (a a ) Vereml! bir i son cümlesıyle Başkan Kennedy' oğretmen hastalıgını gızlı\erek çalış , tulmuj 29 pırlantadan muteşekkıl ve son Rus Çarı lkınci Nıkolaya ma suretıyle ^edı jaşlarında 23 ogrencı>e hastalık bulaştırmaktan sanık ' aıt olduğu soylenılen bır gerdanolarak jakında mahkeme önune çıka I hk burada ParkeBernet Sanat Gacaktır Öğretmenle bırlıkte okul idalerHınde açık artırma ile 105 bin recıleri ve şehrın Beledıve Başkanı da dolâra (1 mılvon T L ) satılmıştır. Ihmal» suçıı ıle \argüanacaktır. Gerdanlık muteveffa Helen W Evi çalındı Rıvas'ın terekesıne dahıl mucevher Treııto (ttalya), (AP) Benıto ler arasında\dı. Antonıollı adlı bır ıs adamı polıse Galerının bır sözcü'u elmas eerdanlığın Çar Ikincı Nikola tarafınLondrs, (a,a.) tngılterenin «en eMnın çalındığını b;ldırmıstir. Adam dun sehır dışındakı yazlık dan yeğeni Prenses lrına\a, Prens düşük öcretli» ışçilen olan tutukkoskune gıtraıs. sadece temellerin Yunusof ıle evlendığinde dugun luların ucretleri artacaktır. hedıyesi olarak verıldığım sovleTutuklular şımdı en fazla hafta yerınde olduğunu gormuştür. Meçmıstir. Prens Yunusof, 1916 tia Çar d» 12 5 TL almaktacıırlar. Bundan hul kımseler evın ahçr.p duvarlasara\ınm nufuzlu dıni •sıması Ras sonra haftahklarında 130 kuruş ka rı, pencereleri ve dığer butun kısımlannı sokup goturmuşlerdır. putının katlı olayını tertiplemışti. dar bir artma olacaktır. Anafartalar HİZMETİNİZDE TÜRKİYE EMLAK0KREDİ BANKASI YUNUS NADİ 1 •• •*••«•• •ııııt**ttı*ı • ; : • • • • • • • • • " • • • • •••••! ";" « • • • • • • • • • • • • • ILAN Istanbul İkinci İcra Memurluğundan 2964 '8722 EvAelce Kadıköy Mühürdar Yeniyol Cancr Apartımanı No. 3'5 de iken halen adresi meçhul BEYHAN OKKAYA (Akkaplanh) jaAlacakh Guven Turk A. Sigorta Şirketinin zimraetinizdeki (676) lira (03) kuruş alacağının tahsili hakkında yaptıgı tâkipte, admıza çıkarılan icra emrinin ikametgâhınızın meçhuliyetinden dolay tebhğ edilememiş olduğundan, icra emrinin 5 gunluk müddetine 15 gün ilâvesl «uretiyle ilânen icrasına karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren 20 gün içinde borcu ödemeniz, aksi halde icra tetkik mercii hâkimliğinden veya mahkemeden icranm geri bırakıldığma dair bir karar getırmeniz, getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği, yine bu müddet içinde mal beyanmda bulunmanızı hakikate muhalif beyanda bulunduğunuz takdırde hapısle cezalandırüacağınız. İcra Emri tebliğ makamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. Rus Çarına ait gerdanlık I milyon liraya salıldı 50.000 Lirahk Özel Çekilişte: I Adet •> «4 tutukluların ücretlerine zam yapılacak „ , II « 10 .30 10 000 5 000 2 500 1 000 500 250 Yckun ıoono.10 0 0 0 7500500050007 500 5.000. Çckiliş Tarihi: 5 Ekim 1965 a 3 (Basm 4899'3595) 50 Son 100 ı kabul tarıhr 12 Temmuz 1965 Tekirdağ Valiliğinden SOLDAN SAG A: 1 Çanakkale Boğazımızın kar sısındakı bu etrafı denızle çevrılı kara parçamızdan Rumlar kaçıjorlar (karma ısım). 2 Eskı bır Turk Imparatorluğu, Türk musıkısındekı Ermenı bestecilerden birınin adı. 3 Büyük bır ıyılik etme işı, kapıyı vurana verılecek <imir. 4 Yanardağ ağzı, bir harfın okunuşu. 5 Tekaüt edilmış kısinın iki başı, «yenilecek yemeği pure gibi bır hale koyan» anlamı na iki söz. 6 Birınci Dünya Savaşmda bu nehır çevresinde ve kenarında Almanlarla Fransızlar ara sında çok kanlı çarpışmalar oldu, bır emir. 7 Lâstıkli ve ımâlı soz ler hep bu çeşıt anlamlar ta^ır (iki soz). 8 Şıkhk ve ınce zevklılık (eskı terim). 8 tDurtüştüre durtusture» mânasına iki soz. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Vücutteki goğus ve sırt kemıklermm dayanma merkezi olan yer (karma soz). 2 Mısafirlerin zıyaret ettikleri yerlerde yaptıkları hareketlerden. 3 Vaktiyle Avusturya devleti yıkılmadan orada tmparatorıçehk etmis kadının adı, Karadenız böl den bin. 4 Alın damarı çatlamış kısilerde boyle bır duygu yoktur 5 Hiç durmadan basını sallıyan keçinın sahibi (bır oiınkiı nnimıcıntn Arap efsanesi), halledilml* jekll orta yerdeki kı! ım 6 Gü?el sanat, parlakhk. • Onlar bırbırlerıne kavusmazlar ' ama, insan insana kavuşur, zavıf kişiler (eskı usul çoğul). 8 «Bırdenbire vücut üzerinde sıcak su damlalan fıskırması hah» karsıh gı iki soz 9 Ulastırma vasıtalanndân, üç, umuıdaji blrl. 1 (2.108 459 64) lıra keşif bedelli Tekirdağ Devlet Hastanesi inşaatı; (750.000.) lirası 1965 yılında Bâkiyesi de 1966 yılında ödenmek üzere Sari olarak, kapalı zarf usulü ile eksıltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksıltme 29 4.1965 perşembe günü saat (15) de Hukümet Konağı içinde Bayındırlık Müdurlüğü odasmda yapılacaktır. 3 Geçici teminat (77.003,79) liradır. 4 Bu ışs aıt üıale dosyası her gün mesai saatleri dahılinlie Bayındırlık Müdürluğünde gorülebilir. 5 Eksiltmeye gırebilmek içın, isteklılerin; 26.4.1965 pazartesi günü saat (17) ye kadar, usulune göre hazırlıyacakları plân ve teçhizat beyannamesi, Teknik Personel beyannamesi, Taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığmdan almış oldukları (B) Grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar ışın eksıltmesine girebıleceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesıni dilekçelerine ekliyerek îl Makamına müracaat edip iştirak belgesi almaları sarttır. 6 îstekülenn 1%5 yılına ait Tıcaret Odası vesikası, iştirak belgesı ıle geçıci teminata ait makbuz ve mektuplarmı hâvi ve 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazırhvacakları kapalı zarflannı eksıltme günü saat (14) e kadar makbuz mukabilinde Komısyon Başkanhğma vermeleri lâzımdır. Telgrafla muracaatlar ve postadaki vâki gecikmeler kabul edılmez. (Basm 4813'3592) (Basın 4725 A. 2644'3602) CUMHURtVKrin Tefrtkası ı 104 BOZKIRDAKI ÇEKİRDEK Bozkırdaki Çekirdek 235 Yazan: KEMAL TAHİR Bozkırdaki Çekirdek 327 326 Bozkırdaki Çekirdek Aman essah mı? Aman ınanavım mı? Uuydun mu. kulağına dürttüğümün Muhtarı: Toprağın(\A dunva sa\aşı patlamış da haberin vok Llan ne ış! Demtk öğretmen bey, sizin arkadaş \urmasnla he mi'.\. Bildiğimiz kürekle okuıımu* kılıcın karşısına cıkıp Tüh. Eorülmesi varmış Seyir ki, Kastanıonunun sineması kaç para \ay Kara diımbuk Hani bunun kılıcı önünde dıırulmazdı? Sana dedim topal pezevenk, okunmuş Rufai kılıcı değil mi bu? II«nı bunun. Istanbul Tekkesinde gördüğü bunca pala talimi?. Evet, Mudür BeT, şimdi iman cttim, yaşlılık E'bi rezillik yoktur. Tüh . Şaşmıştır ki, Kara domuz. esşckten diismüse dönmüştür. Anla^ıldı. «Bunun kızgınlıgı kolay hasılmıyacaktı ya, nejin nesi?» ricdim. «Pazarlığa hırpadak vatmıyacaktı, noldu buna?» dedim. Ohhh, eli vesil olsun Nuri beyinıin Demrk. h'ldiîimiz toprak kürefini tutmasnla Zernel \ğa, defirmene kadar bu lâfı kapamadı. Kara Meşenin altına şiltc. yastık. kilim koşturan Deli DerAişe takıldı : Getir bakalım, Rufaı sultanın okunmuş kılıcını da Müdür Bey forsün! «Düşmana salınca, bu kılıç, yedi arşın uzamakta» dedim. inandıramadım, kap gel şunıı Deli Deniş ellrri >:obeğinde, ayaklarının burnuna bakara': edepli edepli gülumsüvordu. Gülümseme, suratının deli sertliğini alıp gitmiş, yerıne sevimli bir vumu.şaklık. acıklı bir gücsüzlük setırmişti: Kocadık Zeynel \ğa. Koca\ınc<ı. elindeki Rufai Sultanın kılıcı dcğil, Hazreti Aliniıı Zülfikân olsa, bos Yedi bizi hakçası Nuri bey Hayır, yürekli yiçit çok gördüm bcn, Nuri bev gibisine rastlamadım. Gdzünü şuncacık kırpıştırsa ya . Hayır Kılı depremedi. Osmanlıda viğit çıkar ağa, kendin bilmez değilsin ya, Osmanlıdan yiğit çıktı mı, dort yuz dirhem çıkar. Helâl olsun!.. Yaktın mı semaveri?.. Ne demişler? «Saçalacak hastanın aya|ma gelir doktoru» demişler. Biz tarla sınınnda boğuşurken kım gelse i>i buraya, bil bakalım?. Senin Yanıfm Sultan hanım gelmiş Semaveri yaktı coktaaan Iyi Hadi getir tarlanın tapusunu da, bıtirelün bu işi Deli Derviş yokuş aşağı seğirtti. Zeynel ağa arkasından bakıp içini çekti: Allah adamıdır bu kara kodoş .. Yüreğinde şuncacık kötülük yoktur. Bakma esip gürlemesine •viüdür Bey, yüreğinin saflığından . Aklı olsa, atar mı kunı başmı gurbete... Baba yurdunu boşlayıp .. Ocakoçludur ki bu, so>u tarih kitaplarına yazılmıstır. Ne favda!.. Akılsızlık gibi belâ olmaz. Derin dir okumuslueu Bakarsın yerin altından üstünden haberi var. Bakarsın, arada bir yaptıgı işi bebeler vapmaz. Deli Der\is gittiği gibi koşarak döndü. Elindeki kâğıdı Müdüre uzattı. Resimli mesimli, pulln mullu bir tapu senedivdi bu On j ı l önce, bos topraklan onarrnaktan, özel kanunu gereğince \erilmisti. Buna kalsa, alımkâr defildi tapn mapn «Bana kim bnlasır, bn da£ başında» dedi bir zaman Benim zorumla çıkarttı. Nah Muhtarımız tanık . «Olmaz Deli Dervis .. Aklın ermediğinden direnmektesın katır gibi» dedim. Nasıltnıs? Senin dervis kitabında yazılı mı bunlar? «Tapnnu al, kovnuna koy da, ilerle dilersen bana «5v »n» avrat » dedim. Tarlayı aldıŞına gevindim, Müdür Bey! Su altında toprak sahibi oldn ki esdüdümüz, c»n eksen çıkar. Bakma gözüme faasts koynn gibi, Kara Der\is, dediçim gibl, peyini verecek müdfir beyım... Rükumat isidir, uzarsa, ben öderim senin paranı, ilerde hüknmatımızdan alınm. Sağol Ze^nel a|a!... Müdür Beyimiı de sag olsun!.. Müdür Halım Akın, defterini çıkarmıs, senedın numarasını, tarihini, tarlanın sınırlarını yazmaja baslamıstı. Deli Der\is, Zeynel ağa>a kuskmla baktı. Zeynel ağa Cemale sezdirmeden «yok bisey» anIamına göz kırptı: Üstüne para almadınsa ferahol Mddür Bey. Ben vereyim, dönüste uğrarız Kesis Düzüne . Nuri Çeviğin hızlı hızlı geldiğini gSrünce saştı: Buyur öSretmen Be\ !.. Nuri Çeviğin suratı a«ıktı. Çok önemli, bir sey olmasa isi bırakıp gelmevecegini bildiklerinden Halim Akınla Cemal Avsar bakıstılar. Nuri Çevik, Topal Mnhtarla Kara Dervisin sıçrayıp kalkmalarıvla ilgilenmeden sordu: Gördünüz mü tapn senedini Müdür Bey? Tapu senedini mi? Gördük. Nolmus? Bakabilir mhim ben de? Al bak! Nolmus diyorum? Nuri soruvu du^mazdan gelip senedi aldı. Dik katle gözden geçirdi. Ayaklarını iki vana açraıs. sıkıca durmus, yas meseden kestiği kalın sopavı kolunnn altına sıkıstırmı«tı. Senede baktıkça kaşları çatılıyordu. Tamam Senedi katlavıp önce Muhtara sonra Zevnele. daha sonra Deli Dervise kızgın kız gın baktı: E\et Ne var Nnri? Kestirdiğim gibi, Halimcim Senedi iç eebine ioktn: Para mara vermediniı ya (Arkavi v«rt I L A N 1967 DIŞ, 1294 İÇ VASITA LÂSTİĞİ SATIN ALINACAKTIR Devlet LJretme Çifllikleri Genel Mudurlüğundcn: 1 1967 dış, 1294 iç vâsıta Iâstiği kapalı zarf usuluyle eksiltmeye konulmuşrur. 2 Eksiltme 21/Nisan/1965 çarşamba günu saat 15 00 de Genel Mudürlukte yapılacaktır. 3 Bu ışe ait şartnameler Genel Mudurluk Ekonomı İşleri Mudurluğunden alınır veya gorülebilır. (Basm 4890 A. 2741/3593)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog