Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT CUMHDRÎTET 2 Nisan 1965 ŞEHİRDE.ve YURTTA TJUUDIMZ MI ? mrsrjp Gözü pek tanınan bir politikacı. Hattâ ona anarşist diyenler bile var. Kendi ifadesine göre zamma taraftar değildir arna hakkını istemekten de korkmaz. Daha önce de hak konusunda hassasiyet göstennis, ödenekler bu hassasiyetle 300 lira artmıştı. Kızdığı zaman ne Cumhurbaşkanı. ne de Genel Başkan tanryor. Yalnız bir kusuru var, küçücük bir kusur' Meclis kürsüsünden basın hakkında ihbarda bulunuyor, tabiî vine kafası kızdığı zaman... Ovabı: (Yann) Geçen yazmın cevabı: Kemal Aygiin. I TERKEDİLEN ÇOCUKLAR Deniz nakliyafı geçen yıl ne kâr ne de zarar etti Merhamet avcılarıyla mücadele Belediyenin başıboş bıraktığı ciı **lencilerle nihayet polis müca ı dele etmeğe karar vermiştir. Tophane Lülecihendek Caddesi 29 sayılı evin «Dilenciler Karargâhı» haline getirildiğini haber aîan polis dün sabaha karşı yaptığı baskında 18 yaşında bir genç tarafından idare edilen. yaşları 60 ilâ 80 olan 6 merhamet avcısını yakalamıştır. Yapılan ihbarda, dilencile rin 18 yaşındaki Veli Kalkan ve arkadası Mustafa Gündo fanın emir ve direktifleriyle hareket ettikleri ögrenilmiştir. Polisin verdiği bilgiye göre, merhamet avcılannın başka bir şebeke tarafından kira lanmak isiendiğî ve bu sebeple iki şebeke arasında ihtilâf olduğu da ortaya çıkmıştır. j İSLAM DEVLETİNDE REFORM Habib Burgiba, Millet Meclisine lâiklik dersi verdilrten ve dini devleti savunduktan sonra İnönü'yü ziyaret etmişti. Ankarada dolaşan haberlere göre, aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. İnönü dinl devlet esasını telmih ederek sorar: « Taaddüdü zevcât (birden fazla kadınla evlilik) meselesini ballettiniz mi?» H. Burgiba: « Bir kanunla hallettik.» tnönü: « Ya mlras meselesi?» « Onu da bir kanunla halletük.» Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'ya şehrimizde suikast yapılacağına daır bazı haberler dolaştı durdu. Gerçi Istanbul po lisi en seçkin detektiflerini muh terem misafirimizin korunmasına ayırmıştı. Ne var ki araç derdi bir defa daha ortaya çıkmıştı bu koruma sırasında. Sayın Burgiba'nın Şâle köşküne gidişi sırasında görevli takip otolardan birinin kaybolduğu polis telsizi ile diğer araçlara bildirilmiş ve derhal başka bir aracm kayıp otonun yerine geçmesi istenmişti. 34AA770 süratle boşluğu doldurmuştu. Ancak işin ciddiye tini bilmiyen ve normal trafik düzenleri dışma dahi çıkan bir taksi, polis otosunun yanmdan süratle geçmek istemiş ve sol tarafına bindirmişti. Fakat gayet usta bir şoför olan polis otosunun yöneticisi hem arkadaşlarını, hem de otoyu parçalanmaktan kurtarmıştı. Takip bittikten sonra tamirhanede polisler: «Bu duruma göre suikast bize yapıldı.» diye konuşmuşlar. Kaybolduğu bildirilen takip otosu ise trafik sıkışıklığından geri kaldığı ve başka bir izlemeye girdigi sonradan öğrenildi. KISJL. KISflCIK. Adalet Bakanlığı, Çankayada yeni bir icra dairesi kunılmasına karar vermiştir. Bu daire borçlu olup da icraya verilen Parlâmento üyelerimizin muamelelerini takip edecektir. Karma Dilekçe Komisyonu raporunun Meclis Umuml heyfetindekl müzakeresi sırasında A.P. 11 milletvekilleri ile C.H.P. 11 milletvekilleri sıralar arasında devamlı bir halde birbirlerine lâf atıyorlardı. Samsun milletvekili Mehmet Başaran, oturduğu yerden «Bu rapor Anayasaya uygundur» dedi. C.H.P. den Urfa milletvekili Atalay Akan cevap verdi: «Senin böyle konuşmaya hakkın yok. Çünkü Samsun, referandum sırasında Anayasaya red oyu vermişti. İşinize geldiği zaman Anayasayı ileri sürer, İşinize gelmediği zaman onu inkâr edersiniz» dedi. Deniz ticaretinin liberalleştiriimesi ile evvelki yıl 11.5 milyon lira zarar eden Deniz Nakliyatı bu yılki bilânçosunu zararsız kapamış tır. Yabancı şirketlerin rekabeti karşısında gerileyen işletme ihraç malları tarifelerini indirmesi ve Ticaret Odaları ile yakın irtibat kurması neticesi zararını kapatmıştır. Finansman kredilerinin yüksekliği dolayısı ile senede ortalama olarak 15.5 milyon lira faiz ile 30 milyon dış borç ödemektedir. Bundan başka toplu sözleşmeler sonucunda işletme memur ve işçilere 2.5 milyon fazla ücret ödemiştir. tşletme 1964 yılında Kuzey Avrupa hattındaki yük miktarmda azalmalar olmuşsa da Amerika hattınm gelişmesi senelik 131 milyon olan hasılatın devamını sağlamıştır. Şilepçilik tşletmesi ilçilileri. bu yıl kâra geçmesinin muhakkak olduğunu söylemişlerdir. annelerine teslim edildiler ülehnrşazdan tstanbala getirilerek Sirkecide terkedilen dört kardeş polis muhafazasına alınmış ve dün sabah da anneleri bulanarak kendisine teslim olanmnşlardır. Hamza Pehlivanın çocukları olan Recep, Mustafa. Nezire ve Ekrem, babaları tarafından bir hafta önce îstanbula getirilmişlerdir. Çocuklar Sirkecide gezerken Gülpalas Otelinde çalışan anneleri Behice ile L karşılaşmışlardır. Fakat Behice de çocuklarını otelde terkedip ortadan kaybolunca iş polise düşmüştür. Behice dün sabah: «Kocamla ayrı yaşıvordum. O çocukları getirip bırakmış, ben kendileriyle sokakta karsılaştım. Bakacak dnrumum yoktur. Çalışmafa gidince de çocukları otelden çıkarmıslar» demistir. Suikast. Akgün Koleji münazara şampiyonu Robert Kolejin tertiplediği. 24 Lisenin katıldığı Okullararası Mü nazara Turnuvasının son finalistleri, cBoğaziçi Akgün Koleji ile Robert Kolej» dün Robert Kolej Lise kısmı konferans salonunda 2 şer kişilik gruplar halinde Tez ve Antitez'i savunarak karşılaşmışlardır. Okulun en önemli vazifesi, talebenin karakterine yön vermektir. konulu münazarada «Boğaziçi Akgün Koleji, Robert Koleji 1 puvan farkla yenerek Okullararası münazara şampiyonu olmuştur.» /. U. 7. B. de kapılar kınldıktan sonra kongre yapıldı FATMA KARAALİ KULAĞIMI KESTİLER Dilencilerin en yaşlısı olan tbrahim Özcan: «Bizi başkaları ihbar etti. Geçen yıl da ben dilenmek istemediğim için gece uyurken kula5ımı kestiler» demiştir. Yakalanan Mahmut Kahraman, Süleyman Benco, Ali Akgün. Mehmet Göçer. îbrahim özcan, Bazır Gündoğdu, Şemo Deniz ve 18 yaşındaki Veli Kalkan nezaret altına alınmıslardir. Bayramın yaklaşması sebebiyle şehrin bir dilenci istilâsına ugramasını bekliyen ılgililer bu konuda gerekli tedbirleri aldıklannı j söylemişlerdir. Toprak Reformu hakkında konferans Yüksek Ziraat Mühendisleri Bir liği ve Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul şubeleri müşter>ek «Toprak Reformu» konulu 3 konferans tertip etmişlerdir. İ. Turgut Dündar'ın ilk konferansı, 2 Nisan 1965 Cuma günü 18 de 4 üncü Vakıf han, Ticaret Odası toplantı salonunda verilecektir. DENIZGILIK BANKASI T.A.O. DAN Aşağıda yazılı malzeme alınacak 1 Don Yağlı Pamuk: 1500 Kg. Kazan Kapak Salmastrası: 375 adet. Son teklif tarihi 16/4/1965 dir. 3 Beyaz Sabufi: 70 ton. Teklif müddeti 19tf/1965 dir. 3 Pirinç Oksijen Kaynak Teli. (Muhtelif eb'adda): 1000 kilo. Son teklif verme müddeti 22/4/1965 dir. 4 Navigasyon Malzemesi: 15 kalem. Son teklif verme müddeü 26/4/1965 dir. Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edüebilir. (Basın 4854/3604) NİSAN 2 ZİLKADE 29 V. I 5.41 12.17 15.53 18 35 20.08J 3.56 E. 111.071 5.441 9.19 12.00' 1.33! 9.22 H.U1111III1III1II lllllllllllllllllillflllllllllllllllllllll llllllllllllllllll İ Bu okul inşaatını f kimler kontrol ediyor? Köyümüze 196465 yılı tedrisata yetiştirilmek üzere yaptırılması kararlaştırılan okul ve lojman binaları 1964 mayı» »onnnda mütaahhide ihalesi yapıldı. Bu okul ve Iojman inşaatının kararlaştırılan süre içinde bitirilmesi şByie dursun, her iki inşaat da halen yınra ve nzun bir zamandan beri de raütaahhid ve ustalar tarafından terkedilmiş vaxiyette*îir. Bn yüzden yüzlerce mâsum yavru bütün bir kış, kar, ya|mur ve çamur içerisinde eski bir binada her türlü saflık knrallarından yoksun çaraur ve soğnkI» mücadele ederek okumaya mecbnr bırakılraışlardır. Bn inşaatlerin sornmlujn kimlerdir? Bnlancık kazası Yaslıbahçe köyü balkından bir oknyucn cumhuriyete mektuplor ııııııu E ^ 1. Ü. T. Birliği kongresinin yapılmakta olduğu Marmara lokali kapısının Mehmet Şavata tarafından kapattırılması üzerine dün kongreye gelen gençler kapıyı kırarak içeri girmişlerdir. Kapının kırılması üzerine olaya savcılık el koymuştur. Bilindiği üzere bir süre önce laganüstü bir kongre sonunda Başkan seçilerek Birlik binasını ele geçiren Mehmet Şavata, 2 aydan azla bir zamandanberi Marmara okalinde devam etmekte olan t. Ü. T. Birliği kongresinin mesru olmadığını ileri sürerek Vilâyete dilekçe vermi.ş ve Birliğe ait olan lokalin boşaltılmasını istemişti. Dilekçe Vilâyetten Eminönü Kaymakam lığına. oradan da Kumkapı Komiserliğine gönderilmiş ve dilekçenin metni dün Komiserlikten lokale gönderilerek kapılar kapatılmıştır. Bu arada kongrelerine devam etmek için lokale gelen karsı taraf kapının kapatılmış olduğunu görerek kırarak içeri girmişler ve kongrelerine devam etmişlerdir. Kapının kırıldığını gören Savaşta. Eminönü Ka3*makamlığına müracaat ederek meskene tecavüzden doları dâvacı olduğunu bildirmiştir.. Olay yerine gelen Savcı. her iki tarafın da ifadelerini aîarak hâdiseye el koymuştur. Öte yandan devam eden kongrede 1. Ü. T. Birliği Baskanlığma p'nrt Nuho s lu F^cilmisti Poiis tarafından dün toplanan dilcııciler Emniyet Müdiirlüğünde kendilerini dilenmeye zorlayan şebekelerden sikâyet ettiler •••••£ İstanbul Belediyesinden 1 Makine elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğüne lüzumlu 10 adet komple Vidanjör beheri 138.000. lira hesabiyle cem'an 1.385.000. liralık tahmın bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 55,300. liradır. (Makine elektrik ve sanayi İş. Müd. de 34,62 lira.) 2 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesesseselere 1965 malî yılı için lüzumlu 60.280 kilo yemeklik margarin cem'an 307,428. liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 16,047,12 liradır. (Levazım Müd. 769 kunış.) 3 Haseki Hastahanesine lüzumlu 76 kalem muhtelif ilâç cem'an 77,489,47 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 5124,47 liradır. (Haseki Hast. Baştabibliğinde 194 kuruş) 4 Haseki Hastanesine lüzumlu 12 kalem muhtelif ilâç cem'an 61,410. liralık tahmin bedeli dahilinde satın almacaktır. İlk teminatı 4320,50 liradır. (Haseki Hast. Bashekimliğlnde 154 kuruş) 5 Haseki Hastanesine lüzumlu 27 kalem muhtelif ilâç cem'an 59.880.50 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 4244.02 liradır. (Haseki Hastahanesi Başhekimliğinde 150 kuruş) 6 Haseki Hastahanesine lüzumlu 1 kalem ilâç (40.000 Penicillin Crstalise 500.000 Ü.) cem'an 33.456; liıalık tahmin bedeli dahilinde satın abnacaktır. İlk teminatı 2509,20 liradır. (Haseki Hastahanesi Başhekimliğinde 84 kuruş) 7 Eminönü, Sarıtimur mah. 127 pafta, 351 ada, 89 parselden arta kalan yol fazlası 38,66 m2 sahalı arsa senelik 7500. lira muhammen bedel üzerinden ve üzerinde 3.50 metre irtifamda dükkân yapılmak kaydı ile 3 sene müddetle ihaleye çıkarılacaktır. İlk teminatı 1687.50 liradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd. de) 8 Belediyeye bağh hastahanelerle diğer müesseselere 1965 malî yılı içinde lüzumlu 9070 kilo nohut cem'an 19.047, liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. ilk teminatı 1428,52 liradır. (Levazım Müd. de) Tahmin, kira bedel ve süresi ile ilk teminatlan yukarıda yazılı işler 26 nisan 1965 pazartesi günü saat 11 de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde 7. ci iş kapalı zarf artırması diğerleri kapalı zarf eksiltmesi suretiyle şartnameleri veçhile ayrı ayn ihale olulıacaktır Şartnameleri hizalannda yazılı Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit edilen ücretleri mukabilinde satın alınacaktır. Ihalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplarını (7. ci i; hariç) 1965 yılı Ticaret Odası vesikalarını havi olarak hazırlıyacakları kapalı zarflarmı ihale günü saat 9,30 dan 10 a kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. (Basuı 4550/3608) Akhisar faizmetinizdt. 30.000 Liralık Özel Çekilişte: 1 Adet 2 « 4 « 8 « 20 < « 70 « 5000.2.500. 1.000. 500.250.100.Yekun « « « « 5.000 5.000.4.000.4.000.5.000.7.000.Çckiliş Tarihi 27 Eylü! 1965 İ Gaziantepte dolu İ hasar yaptı S S 3 ~ Ş = Z S E S Ş Ş = = E E E E = = = = ~ 3 E E E E 3 GAZİANTEP Nızıp ilçesinın birer zeytin ve fıstık merkezi olan «Keftrcebel», «Batal», «Ça|ıl>, «Kuşdam», «Çanakça» ve «Ahtnetobası» köylerine önceki gün yağan «ceviz» büyüklüğündeki dolu, büyük hasara sebep olmuştur. Zeytin ve fıstık ağaçlarına yaptığı zarardan başka, evleri de hasara uğratan dolu, dağlardaki çobanların da yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Çobanların bildirdifine göre, Nizip civarında bir kartal, haşına âni olarak inen dolndan mnvazenesini kaybederek yere düsmüş ve »ğzından kan gelmek snretiyle ölmüştür. Diğer taraftan bilhassa «Kefercebel» ve «Ahmetobası» köylerinde doludan yaralanan knşların sayısı onbinleri geçmektedir. Yanında teknik elemanlar olduğu halde âfet bölgesini dolaşan Vali Salih Tanyeli, dün yaptığı açıklamada. maddi zarmrın 5 milyon liranın üzerinde olduğunu söyle1 miştir. tlgililer, doludan «yaralanan» fidanların, önümüzdeki mevsimde meyva veremiyeceğini belırtmislerdir. Gazetelerde yabancı ülkelcrde bulunan Ennenilerin memleketimiz aleybinde fösteride bulunacaklanm üzüntü duyarak okumaktayım. Aslında gösteri yapacaklan bildirilen bu güruhun elli sene evvel zararlı ve menfur faaliyetleri sebebiyle vurdumuzdan Rİttikleri bir hakikattir. Dış tesirler altında kendi kendileri1954 yıhns kadar b»?ta kadro ne ayrı »yrı isimler altında cesuzluk olmak üzere çeşitli scb«p> mivetler knrarak aralarında bile lerle terfi edememiş olan öğr«t anİaşamıyan bu zavallı gürub menlerin mafdnriyetinl Snlemek a hiç bir zaman Ermeni cemaatimacı ile 6273 sayılı kannn çıkarıl ni temsil edemiyecekleri çibi, dı. aslında bizler tarafından da her Adı geçen kanun Milll Egitim Ba zaman nefretle anılan ve bulunkanlığı tarafından öğretmenleı za dukları ülkclerde kimliklerini rarıua yanlış ufgnlandığı için za kaybeden topluluk olarak kabul rar gören ü^retmenlerden bir çoğu cdiyorum. Türk vatandaşı olarak Danıştaya baş vurarak kanunun bu zavallı güruhun hareketlerini vanlış uygulandığına dair karar aldılar. Aradan onbir yıl geçmi; ol nefretle takbih ettiğimi dünya masına rağmen bu haksızlık diizel umumî efkânna açıklar ve va. tilmenıiş, binlerce öğretmenin Danış tandaş olarak şeref duyduğum tay kararı ile percinlcnmi} kanuni asil Türk milletinden ve bükümctlcrinden daima şefkatle mua hakları verilmemiştir. arzetmeyi Şimdl ise kanunların bojhıklann mele gördüğümüzü dan faydalanarak kendi tnaaşlannı bir borç bilirim. za ayda 800 lira zam yapma peşinSahak Bekyan de oldnğunnzu görüyonıı. Bundan Kurtuluş Baysungur iki yıl kadar önce de kaşla ?öz asokak 171 rasında maaşlarınıza ayda 300 lira eklediğiniz] bilmekteyiz. Bu sefer de • giirültiisüz patırtısız 30 milyonn ; alacağımza, şüphe yok. Şimdi sizleri diişünmeye ve ju ; hususları açıklamaya çagırıyornm: ; 1 Binlerce öğretmenin onblr | yıldan beri çiğnenen kanuni hakla; rının verilmesi bötçeye yiik oluyor \ da sizlerin. kanuna uygunluğu bile ; tartışılan bir davranışla yapacağıİlmin yuvası olarak kabul ettiI nız zamlar btitçeye yük olmnyor İ mıı? ğimiz İstanbulun merkezine 1520 ; 2 Bu hareketiniz meydan nıı dakika uzaklıkta Bakırköy Mah• tuklarında ağzınızdan dtişürmediği mutbey köyü llkokuiu öğrencileri ; niz hak, adalet ve esitlik kavram kitap sıkıntısı çekmektedirler. • ları ile hağdaşabilir mi? Okulun kütüphanesinde öğren; 3 Bu olay binlerce öğretmeni cilere yardımcı olarak tek kitap [ ümitsizlik ve jriivensizliğe düşiire yoktur. Hayırsever vatandaşlar• rek onların çalışma Isleklerini bal dan ilgi ve yardım bekliyoruz. ! talamaz mı? Bakırköy Mahmutbey • Hilmi ERKIFL köyü İlkokulu ; Burdur De\rim tlkokulıı ötrencileri Öğretmeni Biz îiirk, Mıllefinden daima şefkat gördük Fahri Bilen Kardeşime... 8.3.1965 tarihll Cumhurıjet gazetesinde (Öğretmenin sağlığı Böyle mi Korunurı Baslığı altındakl yazınızı birkaç Kfer dikkatle okudum. Eret kardeşim, öğretmenin sağlığı değil bayatı ancak o kadar korunabilıyor. Sizin gördOgünuz hastanın durumu bizinı alışık oldugumuz, dert bile saymadığımız nedenltr. Öyle dlüme can kurban. O hal her öğretmenin mesleki hayatında birçok seforlcr gördüğü olaylardandır. Oaha sizin bilmediğiniz ve gormedlğiniz neleri var öğretmenin kaderinde: Politikaya nedef edilmeler, dövülmeler bakaretler, yolu kesilmeler, evi basılmalar. çeşitli iftiralarla şuraya buraya «uriilmeler daha neler neler. Ben bir tanesinl bilirim, meslek! yolunda çaba içinde bnlunurken, cezaevine posteki termij, beraet ettiğ) halde ne DÇ ay bapis yattıgı günün maaşı rerilmiş ve ne de mahkeme süresince vekâlet emrinde kaldığı günün terfisi. Aynı öğretmen okul rolunda keza raerkezinde nurcu ve gerici tayfasınca çevrilnıi; bir Tiğın sopa atılmi}, kafası gözü dağıtılmış. Kendisine Dev let Hastanesi Baştabipliğince doldurulan 28 günlük rapor Adll Tıbca on güne Indirilmij, müteoTizler ancak tlc ay ceza •Imısla.rdır. Takannra sajıa âziz kardeg ne olur kızını Öğretmen Oknlnna ver de daha bizim nelerimiz var bir rakından gör ve nefsinde tat O zaman daha da ıçli ve aniarnlı yazarsmız flkrinlzde ol»nl»rı. Sana bütün meslekdaslanm adına candan teşekkür eder. öğretmen dostn %*zetenin aynı sütunnnda bu teşekkür mektubntıu yayınlıyacafmızı Umlt edeıim. NEŞET «FE MERKEZ HLRRİ^TÎT hkoknln MüdUrü CORUM Son para yatırma tarihi: 5 Temmuz 1965 TMRKİYF HMl A K Q kKHDİ BANKASI (Basın 4050/3614) •••••••••••• Bir öğretmen zammı protesto ediyor Tiirkiyi Emlâk krnli Bankası L 0. Kadıköy Şuhesindpn: Kartal ılçesinin Maltepe köyü Bağlarbaşı Mahallesinin 269 ada 443 parsel numaralı 367 metrekare mesahai sathiyeli bahçeli kârgir ev aşağıda yazılı şartlar dairesinde ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının teşkilir.e mütedair 4947 sayılı Kanun hükümlerine göre 30 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. DUKUMU : Kartal Maltepe Çakmak Sokak 17/A kapı numaralı ve Tapunun Maltepe Bağlarbaşı 268 ada, 443 parselinde müseccel iki katlı kârgir bina 367 metrekare arsa üzerine 9,80x7,70 = 75,46 metrekarelik bir saha ile oturmuştur. Bahçe kapısmdan iki adet mozaik basamakla bahçeye üıilir, oradan da 5 adet mozaik basamakla binanm sokak cephesindeki esas giriş kapısının önündeki döşemesi kaplamasız. terasa çıkılır. Binaya girildiğinde karomozaik kaplamalı bir hol üzerinde sol tarafta ahşap döşemeli iki oda, sağ tarafta ön cephede ahşap döşemeli bir oda vardır. Holün sağ arka tarafmdaki kapıdan küçük ve karo mozaik döşemeli bir koridora geçilir, koridor üzerinde baş tarafta bir mutfak vardır. Zemini karo mozaik döşemeli, üzeri 8 sıra 10x10 karosiman kaplamalı beton tezgâhı ve beton daviumbazı olan bu mutfağın tezgâh üstü duvarları iki sıra karo mozaik kaplıdır ve duvarında ahşap bir tabaklığı vardır, koridor üzerindeki banyo zemini karo mozaik kaplıdır. duvarlarında iki sıra karo mozaik kaplamalar gerisi düz sıvadır. Banyo mahallinin duvarlarının yarıya kadar olan kısmı badanalı, geri kalan kumı badanasızdır, koridorun sonunda alaturka taşlt bir helâ mahalli vardır. Holün arka tarafından bir kapı ile küçük bir terasa çıkıhr, bu terasın sol tarafında yukarı kata çıkan merdiven vardır. Binanın iç ve dış sıvaları düz çimento sıvadır. Zemin kat dış badanası eskimiş kireç badana, birinci kat ise sıva halinde bırakılmış olup badanası yapılmamıştır. Zemin kat doğramalan kullanılmış ve eskimiş yağlı boyalıdır. Birinci kat teşkilâtı zemin katın aynı olup sadece badanası yapılmamış, doğramalan takılmış fakat boyası sürülmemiş, camları takılmamıştır. Binanın çatı yapılmamış, sadece tavan betonarme tabliyesi yapılarak bırakılmıştır. Bahçede bitişik 444 parsele yarı yarıya müşterek 6 metre kutrunda büyük bir kuyusu vardır. ihata duvarlan eski ve vasati 80 santim yüksekliğinde olup bahçesi bakımsız, içinde 15 kadar muhtelif cins ağaç vardır. Bodrum katında bir odunluğu ve kömürlüğü vardır. Binada sadece elektrik tesisatı vardır. Arsanın mevkii üzerinde müesses binanın inşa sahası ve malzeme ve işçilik kalitesi bahçedeki ağaçlar, kuyu ve gayrimenkulün kıymetine tesir edebilecek diğer bütün faktörler nazan itibare alındığında gayrimenkulün tamamına bu günkü alım • sstım rayiçleri muvacehesinde 30.000 (otuz bin) lira üç bilırkîşı tarafından kıymet takdir edilmiştir. tMAR DURÜMU: Maltepe Belediye Başkanlığının imar durumunda gayrimenkulün imar plânı dışında olup ınşaata müsait olduğu bina yüksekliği iki kat 6.50 metre, ön bahçe beş, yan ve arka bahçe mesafelerinin üç metre olacağı bildirilmiştir. SATIŞ ŞAR1LARI : 1 Satış açık artırma ile ve 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredı Bankası Kanununun 17 nci maddesi hükümlerı dairesinde 3 Mayıs 1965 Pazartesi günü saat 10 dan 11,30 a kadar Çubemiz bınasında yapılacaktır. 2 Ahcı çıkmadığı veya verilen bedel takdir olunan kıvmetin °b75 ini bulmadıgı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartiyle artırma süresi 10 gün daha uzatılır. İlk artırmada teklif edilen bedel takdir edilen kıymetın 0o75 ını buldugu veyahut 10 uncu 13 Mayıs 1965 Perşembe günü ssat 1 dan 11.30 a U kadar yapılacak ikmci artırmada teklif edilen bedel Banka Kanununun 17 nci maddesinde yazılı hadler dahilinde bulunduğu takdirde üç defa bağırıldıktan sonra gayrimenku! isteklı.iıne ıhale edilecektir. Aksi halde mezkur madde hükümlerı risiresınde işlem yapılacaktır. 3 Artırmaya girenler. tahmin edilen degerın oo7J u nıspetinde teminat akçesı vereceklerdir. Satış peşın para ıledır tstenildiğinde 20 gün kadar süre verüebilir. Tellâlıve resrnı ve hırıkmiş vergüer satış parasmdan ödenecek ve fapu harcını, karar pullarını alıcı verecektir. 4 Satış parası zamanında ödenmpzse Icra ve Iflâ* Kanununun 133 üncü maddesi gereği yapılacak ve alın fıat pksıklıgınfien sorumlu bulurıacaktır 5 Bankadan başka ipotek sahibı alarakhlarla ,1ıceı ılcıliler. bu ma! üzerindeki haklannı. faiz ve ma«raflaı ıçın ılcn sürdüklerini. belgeleriyle birlikte 15 gün içinde Barıkava bilriırmelidirler. Aksi halde hakları tapu sîcilıvle sahıt nlmarlıkça «atış parasının üleştirilmesine gıremıyeceklerdır 6 Şartnamede yazılı hükümler dışında kalan hu'Uslarda Banka Kanunu ile tcra ve !flâs Kanunu hükümlerı rtaıresınrie muamele yapılacaktır 7 Şartnameyı bu gündcn başlıyarak Bankamı/.ın 9H2,'^'J numaralı dosyasında herkes görebilir tsteklilerın, bu tarıhieıı ıtı baren satış şartlannı görmüş ve kabul etmış savılnraklan ılân olunur. (Basın 4849'3594) 1 Mahmutbey İlkokulu kitap bekliyor S E E E E = E E E ~ E E Ş Topkapı Kartal Lâstik Fabrikası işvereni Aleksan Ağca'nın vefatı üzerine. mirasçı yeni patron, 82 işçiyi fabrikadan çıkarmıştır. Bu olavın açık bir lokavt olduğu• • iddia eden Lâstikİş Sendi< kası. Zeytinburnu Savcılığına mfiraaat ederek işverenin tevkifini istemiştir. Öte yandan 60 işçiyi işten çıkaran Zengen Lâstik Fabrikasının patronu C.H.P. Hatay milletveklli Saki Zorlu Lâstikİş Sendikası tarafından Savcılığa verilmiştir. BİR LOKAYT İODİASI İ Giimrükte kalan İ mallar için toplantı E E E E E E E 3 E E Z E 24 Mart 1965 tarihinde Ankarada çeşitli Özel Sektör teşekkülleri ve İstanbul Ticaret Odası temsilcilerinin katılmasıyla yapılan toplantıda; «Gümrükte kalan malların çekilmesi» konusunda hükümete yapılacak teklifler müzakere edil i miş ve bu konuda bir protokol ha l zırlanarak 5 Nisan 1965 tarihinde yeni bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 5 Nisan'da yapıla j cak toplantıya, Ticaret ve Sanayi Bakanhkları ile Gümrük ve Tek^l Bakanlığının da iştirak edeceği i büdirilmclttedir. i lııııııııııtııııiHiııııııııııııııııııııııııııııuuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıuııınıııiMiıııııuııuiiıtıııF.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog