Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

1 Nisan 1965 CUMHURÎYET AiANSLAR HADYO ÖZEL MUHABİRLERİMİZ SAHİFE ÜÇ Washiogton'da hâkim kanaat Amerika hava hücumlarını şiddetlendirecek Wash!ngton (a.a. • A.P. • Radyolar) merikanın Gnney Vietnam Bfiyükelçısi General Max«el1 Taylor dıin Başkan Johnson ıle uçuncu defa goruşmustur. Hukıimeti ile istisarelerde bnlunmak nzere Washıngton'a gelmıs bnlunan Bnyukelçi basına verdiği demeçte, Vietnam buhranının halli ırın «kesın teklıflerde» bulunduğunu soylemış fakat Hanoının bombalanaesgından bahsetmemistır. Johnson'un, Ta\îor dahıl, a«kerl , ve sıvıl muşavırlenvle vaptığı goı rusmelerden sonra vetkılı çevrelerde hâkım kanaat şu merkezdedır Saygondaki Amerıkan Buvuk ' elçılıgine atılan bombadan sonra, Johnson Idaresi Kuzev Vıetnamdaki stratejık hedeflere. evvelkilerden daha siddeth \eni hava hıicam larına geçılmesı emri vermeye hazırlanmaktadır. A>nı çevrelerde ışaret edıldığıne gore, Hanoıve karşı ofke ıle gırısılecek bır taarruz, Komunıst ı Çının mudahalesme v ol açmakla laza raporu ilgili başkalmıyacak Hashıngton'daki mnkentlerde dikkatle incetedıl sahsiyetler buna bnlemek arlenirken, tFThant'ın da zusandadırlar a\nı zamanda Savtaraflan Arabnlucunun gon ıle Gunev Vıetnamdakı dığer tekllfine iıvgnn olarak müzakebuyuk şehırlen tedhısçılerın daha relere dâvet için kolları sıvamagenıs olçude taarruzlanna mâruz »a baslaması gerekmektedır. Ebırakacaktır. jjer UTnant taraflan müzakere masasına oturtma gayretlerinNıtekım halen Ceza\ırde bulu de sahsen basarıva ulasamazsa, nan Komunıst Çm Basbakanı Çu tabiatıjla, çok daha etkilı bır En Lav, kısmen > umusak bır dıl organ olan Guvenlık Konsoının kul'anarak Amerikanın Vıetnamkapısını çalmak mecbnrıjetınde dakı tutumunu tenkıd etmış, ve bu kalacaktır. Guvenlık Konsevının ulkeden çekılmelermı tekrarladıkde Plaza rapornnn benımsemesı tan sonra, «Vietnam buhranının ve müzakerelere gırısmelerını genislemesi Amerıkayı husrana uğ temin amacıyla dünva kamu oratacaktır» demıstır yunn arkasına alarak taraflara mânevî baskıda bnlnnması mum Sovyetlerin yeni kundur. Turkıje ötedenberi Kıbns bun Çin Büyükelçisi ranının muzakerelerle çozulmeMoskova (a a ) So\r\et sıne taraftar olmustur. Ancak Musteşarı Sergeı G Lâpın Pekm e Bubır müzakere masasına oturmayııkelçı tâ>ın edılmıştır dan once bazı şartlar bne surMes'ekten yetışmış bır dıplomat ve mektedir: eskı Vı\ana BaMikelçısı olan Lâpın A 1963 aralığmdan evvelkı 1959 danberi Pekmde olan ve çımdi dnrumun iadesi suretıvle KıbPraga tâvın edılen Stephan V Çervonenko'nun jerıni yerıni »lacaktır rıstaki Türk cemaatine normal havat şartlarımn tanınması. Paraguay Büyükelçimiz £ Londra ve Zunch Andlasmalarının muzakerelerin haitimatnamesi sundu reket noktası olarak kabulu. g) Kıbns bnhranı her sevAsuncıon (a a ) Turkıy*nın Paraguden dnce bır Turk Yunan meay >em Bujukelçlsi Mehmet Fuat Keselesıdır. Dolayısıvla müzakerepenek, dun Lopez Sarayında yapılan lere evvelâ Atina ile Ankara abır torenle Itımatnamesıni Cumhurbaçkanı General Alfredo Stroessner'e tunrasında baslanmalıdır. DıSer ılmuşhır zıli tarafların muzakerelere bilâhare katılabilmeleri içın kapı kapalı değıldır. Halbnki Plaza raporunda vakarıdaki şartlardan hiçbirıne il tıfat edilmemis ve tam aksi s;örıısler savunulmustur. ArabuluCUM göre 1963 aralıfından öncekı durumun iadesi «sivasî ve psıkolojık bakımdan irakânsızdır», nvgnlanma vasfını kavbetmn Londra ve Ziırich Andlasmalan «ıptal, hiç değilse tâdıl edılmelidır» \e müzakereler Kıb rıstakı ıki cemaat, Turklerle ilumların temsilcıleri arasında haslamalıdır. tstelık CThant \eva Guvenlık Konsevinın muzakerelerin hareket noktası olarak Londra ve Zurich Andlasmalarını değıl, Plaza raporunu ıleri surmeleri beklenmelıdır. Rakıplerımize çelince: Papandreu ve Makarios, \erilecek taMZİeri olmadıgı gerekçesi\le andlasmalı çozum volnnu, dolasısnla muzakereleri daima reddedegeimıslerdır. Rumların resmî tepkısi henıiz belli de|ildır. Fakat Yunanistan Arabnlucunan federasvon veva taksimin altına iki çizei çizmesini alkıslarken geleneksel talepleri Enosısi reddetmesini «olnmsuz bir nokta» olarak nitelemis \e venıden g07den geçirilmesini istemıstır. Ynnanistamn, gündeminde Kıbrısa kavıtlı bir bağımsızlik \erilmesi bnlnnan herhangi bir muzakereye yanasmayacağı anlasılmaktadır. Bo\Ie bir durumda, taraflar arasında Arabnlucunun tavsive ettıgi gibi «derhal» müzakerelere girisilmesi beklenmemelidir. I nemelidir. Kayhan SiGLAMER I \GLAMER A Ortak Pazar gelişiyor EKONOMtK BAĞLANTILAR ZENCILM DUMAN BOMBASIYLA DAGIT1LDI DÜNYADA BUGÜN Plaza raporu II ve Türkiyenin I Bonn (a.a. AP Rad>olarl duğu gıbı Polon^a da Ortak PaHırıstıyan Demokrat Partının Dus zan tanımayı reddettığı ıçın resmı seldorf'ta japtığı kongrede Başkan bır anlaşmadan bahsedılememekErhard'ın Ortak Pazara uye altı tedır memleket, De\let \e Hukumet Baş Ortak Pazar jetkılılerı ıle pakanlarının temmuz ayında japacak zartesı gununden berı goruşen Po ları konferansa G«neral De Gaullon>a hejetı Avrupa ıktısadi top Selma (\labama (a^ı. AP) le'un kaülmajı kabul ettığını bılluluğunu fıı'en tanıdığı mânâsma dırmesı buyuk heyecan yaratmıştır gelecek bır hareketten her ne ka Polıs Camden'de ırk a\rımını pro Kongre uyelerı, Fransa ıle Almandar kaçınmakta ıse de, Bruksel testo etmek amacıyla numajış ja ya arasındakı dostluk ve ışbırlıgı deki dıplomaıkt çevrelere gore bu pan 100 kadar zencı çocuğu dağıtnın bır teyıdı olan bu haberı alkıştemaslar Dogu memleketlerinın mak ıçın «duman bombası» kullanbundan bo>le Ortak Pazan bılme mıştır. larla karşılamLşîardır Polısın dağılma ıhtarını dınleToplantı, Erhard tarafından tek mezııkten gelmelerının ımkânsız ol mnen g^ençlere duman bombaları lıf edılmışti Gundemde Batı Av duğunu gostermektedır DOLARIN DURUMU fırlatması grup arasında bır anda rupa Sıyası Bırlığı meselesı bulun maktadır Bu arada Başkan Johnson, Malıye ı bom m k r a t m l ş > b a z l ç o c u k a r Bakam Douglas Dülon a ist.fas.ni b a l a n e b o m b a s l s a n a r a k yer Bununla beraber haber, ne kadar hukumet çevrelerınde memnunluk kabul ettığını bıld.ren mektubun k a p a n m ı ç l a r b l r c o ğ u d a k o r k u d e s a ğ a s o ] a k a ç I ş m l ş t l r yaratmışsa da yme de ıhtıyatlı ha da, dolarm bugun 34 >.l ev^elıne I nazaran çok daha kuvvetlı oldugu reket edılmekte ve elde edılen bu neüce>ı, temmuz avına kadar >enı nu, mılletlerarası para sıstemının, d a Numayış, Selma nın 40 mıl kar batısında bulunan Camden ka guçluklerın bozmaması umıdı ızhar Batı dunyasınuı ıhtıyaçlarım karşılajacak nıtelıkte olduğunu belırt sabasında okujan gençlerın, zenedılmektedır c l l e r e m.ş ve eskı E.ilnın mıllî para 15°> h a k k l tanmmamasını pro İSPANYA VE ORT.UC PAZAR lerındekı sağdu>usunu o\*muştur. testo ıçın Selma uzerıne yuru\uOte yandan Ispanyanın, hazıran Ozel banka ıslerıne donen Dıl se geçme^ı ıl» ba'lamıştır Kalabaya da temmuz aylarında Buyuk Ellon'un yerme, Kennedy ıdaresı za lık, kasabanın sınırı uzerınde, ba? çıler kadernesınde yapılacak goruş melerle Ortak Pazara gırmek ıçın manında Hazıne Bakanhğında Mus I l a r ı n d a ka Mnakam Regınald Alyenıden teşebbuse geçeceğı sanıl teşar olan Henry Fowler getırılmış ' b n t t o n un bulunduğu sı\ıl memur maktadır lar, ıkı şerıf jardımcısı ve dort îspanja ıthalâtının jnazde 40 ını evalet polısı tarafından karsılanv* ıhracatının yuzde 30 unu «altımıstır «bdNŞ lar» ıle yapmakta, dolayısıjle Ispan KaMnakam Albrıtton gençlere, ya Ortak Pazar ıktısadı bağları î f j r j kendi emnıjetlerı bakımından dagıttıkçe artmaktadır. Ayııca, Is V gılmalarını \e dağıldıkları tskdırpanyada yapılan ja da monte edıde ıçlerınden bır hejet ıle goruOVCİU len otomobıllerm yuzde 90 ı şu ya şebılecegını «boyle sığır sürusü da bu şekılde Ortak Pazar ü>esı ul gibi dolasmanın» bır fa. da getırW a s n m g t o n ( a . a .) 3 d , k a n keler şırketlennden gelmektedır. mneceğını sojlemıstır. Bu ıhtar J o n n s o n d u n Amenkdmn KOMITNISTLER VE ORTAK programının 1904 \1l1nda belki de bır derece\e kadar zentln g l da PAZAR nıeml»ket dışında 100 mıhon ınsa cıler U7erınde etkı \aratmış ve ıkı Polonya ıle Ortak Pazar arasın nın dojmasına jardım ettışını a grup tam ıkı saat kar=;ıhkiı olarak da yapılmakta olan teknık goruş çıklamıstır bekle^mı«tır. Ancak zencılerın s?b meler, yumurta tıcaretınde bır neBu programa dahü olarak 10 3,ıl rının t?sması ve bır kaç gencın vı mutabakata varmak ımkanı sag dır fazla yıyecek dıs memlekot'e hattı geçmeje tesebbus •»tmesı uzelamıştır. Batı Alman>a ıle olan yu re ınsanî maksatlarla \erılmekte rıne, kaymakam Albrıtton'un emmurta ve kumes ha\\anları tıca v e u gelı^memış memleketl»re ia retıne buyuk bır onem veren Po tılmaktadır Bu satı« sonunoa el rı\le duman bombaları numaMşlonyalılar, Ortak Pazarın asgari ne edılen kâr bazan aîan nıemleke çılerın uzerıne jağmava baslamışfıatına uvmayı taahhut etmışler te okonomık gehsme ıçın verıl tır tlk bomba\ı kaymakamın fırdır Butun Doğu memleketlerı ol mekt»dır. , lattığı gorulmu«tur. «ALTlLAk» SİYASÎ BİRLİK İÇİN ZİRVE KONFERANSI YAPACAKLAR hakkında röportaj ( 9 ) V N£ DÜÇDNİM)RlAR Londra, 27 Mart 1965 örülmüş şey mi? Bte maçta U gol. Londraya gelmişken fut. bolun beşiği olan hn memlekette bir maç seyretmeyi hepimız istedik. Majestelerin hükume| ti daha ük gunu ızhar ettiğimız bu arzuya karşı anlayış ve husnü kabul gosterdi. Büıyorsunuz.. Ingilterede maçlar Bırleşmış MıUetler Rıbrıs Arabulucusu Galo Plazanın ön cumartesi oynanır, pazar günü oceki gun açıklanan raporu, dun\a olcusunde jankılar uyandır l yun falan oynanmaz. Ne yapılır? mıştır. Dogu Bloku ülkeleri. henuz resmî \e\a ozel herhangi bir Orası malum değil ama pazar ruteplri göstermemişlerdır. Aşaçıda, Batı Blokunun uç buyuk ul nu pek eğlenceb bir giın değildir. kesi, Amenka ile Inpiltere ve Fransanın en buviık gazetelerinin Ancak kırlara gidilır. Plaza raporu hakkındaki yorumlarını bulacaksıru: Bizım seyredeceğımiz oyun tngfltere birinci liginin meşhur kulupsın Yunanistan ile bırleşmesi lerinden Tottenham ile Wolver» nın meseleve daimî bır çözum Hampton takımlan arasuıda idi. şekli bulunmasına engel olacagı Maç Tottenham'm sahasında oj«New York Times» gazetesı, kanaatınden ılerı gelmiştir. nanı\ordu. Saat üçte uzunca bır ılgüı taraflar arasmda goruş Herkes bu kanaatte olmıyabi jolculuktan sonra stada vardık. \melere başlanması jolunda ra lir. Fakat, Plaza'nın meseleji de rabadan yanlış kapı tarafından inporda yer alan tavsıyenın alter rınden inceleme imkânı olduçu mişiz, bizim kapı şark kapısı. In+ na ıfının «bir iç savaş ve gerus için, fıkri muhakkak ki buyuk dığimiz yerdeki kapı batı kapısı . çapta bir dış mudahale» olacabır önem taşunaktadır.» Geri donduk. Stadın varı çevresine gını yazmaktadır düşen sokakları dolaştık, kapımıza Makaleye gore, Galo Plaza ra' geldik. Fabrika binası gibi bir stad. ponında, hasım taraflar arasın«Ne bakımdan umıt parıltısı?» Içeri girdık. Yerimize vannak için da bır anlaşma zemını jarattığı «Le Alonde» başvazarına gore, 80 ayak kadar merdıven çıktık.. nenı ıddıa etmemekle beraber, gaArabulucunun belgesı ılgılı baş fes nefese.. ve yerlerimize geçeryet mâkul ve yapıcı bır teklıfte kentlerde hararet'e karşılanma ken oyun başladı. Tottenham'lılar bulunmuştur. Bu da, tarafların makla bırlıkte, tam ve ortak be^az gomlek, sivah pantalon.. munakaşa ve çatışmajı bır keHampton'lular duz sarı bır red hareketme de uğrama flolvers nara bırakarak meseleye bır çomıştır Arabulucunun Kıbrıs so gomlek ve sarı don.. maç tam klâztım şeklı bulmak ıçın goruşme runundakı çeşıtlı etkenlerl belırt sik Ingiliz oyunu.. ortada gelişiyor. lere başlamalarından ıbarettır. mektekı «Lâtin» zekâsma mute Açıklara veriyorlar. Kale hizasm» Makalede, daha sonra, tarafvazı bır ovgude bulunan yazar, I inip ortahvorlar. lar arasındakı goruşmelenn baş buna rağmen raporun olumlu laması ıçın durum ve zamanm Çayır bizimkiler kadar değilse d« olmaktan çok olumsuz bır ma orta yerleri ve kale onleri iyice ke> musaıt oldugu, zıra Makarıos'hıyet taşıdığını, yanı çozum şek leş. Şimdi burada size isimleri ya> un Adanın butun kontrolunu elı ıhtımallerınden çok, bır yana zamıyacağım, bilmiyonım. Fakat ole geçırdığı ve Rusyadan ıthal bırakılması gereken çozümler yunları 42* sistemi oldugu goettıgı ağır sılâhlarla kuvvetlenuzerınde ısrar ettığınl ışaret et rulüyor. Ne var ki oyun çok süratdığı, NATO'nun Doğu kanadınm mektedır. bekçısı olan Turkıyenın ıse li oldugu için oyuncular çabuk dep «Mosko\a ile yakın bir dostluk Plaza hem «Enosis» ı, hem de lâse oluyorlar. Ben çok futbol sey. kurduğu ve Komunıst Çın'den Adanın «taksim» ını reddetmek rettim. Ve çok futbol maçı dinleCelen sesleri dinlemeye başladıte ve bu çozum şekıllerınm uy dim. Ömrümde bildiğiniz gibi ğı» ıfade olunarak, Kıbns ujıışgulanmasının ımkânsız olduğunu hamdolsun pek kısa da degildir mazlığının hıç bır 2aman basıt ve pek muhakkak olarak Anka bır maçta bu kadar çok gol, hem bır mesele olmadığı, aksıne orra ıle Atina arasında bır karşı de guzel gol yapıldığını gormedim. taya çıkan son durumun ışığı laşma sonucu vereceğınl kaydet> Takımlar birinci haftayımda önce altında «son derece karışık ve mektedır VVohers bir gol, sonra da Tottenhassas bir mesele manzarası arDemek oluyor kı, Kıbns so ham bir gol yaparak maçı 11 bizettiği» belırtılmektedır Makarunun 15 aydanberı hıç bır ıler tirdiler. Lâkin ikinci haftayıma ıki le şoyle devam edıyor leme kajdetmemış ve Plaza, taraf da hızlı başladı. Ve maç 74 bunu bır kere daha yerınde mu Tottenham lehine bitti. 11 gol eder. «Plaza raporunda, Yunanistaşahede etmıştır. Son gunlerde Bizim birinci ligde bir haftada ba nın istediği (Enosis) ile TürkiAdadakı cemaatlerın jenıden kadar gol atılmıyor sanınm. Bu, yenin arzusu olan (taksim) i bir kanlı hareketlere gırışmelerın neden boyle oluyor. Bir kere hergoruşme için tek esas teşkil etden ve Iskenderıyeden gelen ve kes gol yapmak için oynuyor va mektedir.» Sovyet fuzelerıyle yuklu bır Yu müdafaa oyunu yapmıyor. «\tak» «New York Times» jazarı, nan gemısının Kıbrıs açıkların 1959 Anayasasırun ışlemez oldu da geri çevrılmesınden oturü o lar ve «kontr atak» lar birbirini ko gu ve tâdılı gerektığıne daır laylann yenıden başlamasından ı valıyor. Gol yiyen takım Wolvers Makarıos'un ılerı surdugu ıddıa kaygılanıldığını ılerı suren ya > maçın sonuna kadar ne kesildi, ne lara Plaza'nın da ıştırak ettıgımâneviyatı kırıldı. Rakibini sıkışzar şojle devam etmektedır. nı kaydederek şoyle devam et tırdı; fakat onun kadar şanslı ol«Hakikat şudur ki, ard fikir madı. Maçta, ne kavga, ne itiraz, mektedır lerın \e Kıbrıs manevralarının ne gürfiltü. Bizde favul sayüan bır «Yeni bir \nayasa daha dofmaskesi duşurülmediği muddet çok hareketleri Ingiliz «hakem» lenısu vpni bir siyasî statü uzerın çe Kıbrıs buhranına barışçı ve de anlaşmaya varmak, nazik ve âdil bir çozum şekli bulma yo ri vermiyor. Pek kasdi olanlan da muhtemelen de uzun bir mualunda ciddî ilerlemeler kaydedi affetmiyor. Hattâ avantaj kaidesine mele olacaktır. Plaza, Kıbrıslı bile riayet etmiyor, favulün cezasılemiyecektir.» Turkler ile Rumlar arasında on m hemen veriyor. Bu maçta Totten Yunan hukumetı ıçın Enosis» goruşmelere başlanmasını tasten vazgeçmemn guç olduğunu ı ham kendi sahasında oynadıfı içın vip etmekte. Makarıos'un bu kaydeden yazar, bununla bırlık avantajlı idi. Buna rağmen sanıroçağriT» uyması, ihtimali, Türkte Yunanlılann şımdi Makarios' nıra ki bu maçtald gol sayısı Inlerden daha fazla olduğu gibi, un daha çok bırleşık; ve bağım gıliz liginin rekorn olacaktır. SahaAtina da, şu an için Ankaradan sız bır Kıbrıs kurma tasasında da 30 bin kadar seyirci vardı. Sadaha fazla konuşmaya hazır gö olduğunu bılmezlıkten gelemıye ha basit ve ucuı bir inşaat. t'stü rünüyor. ceklerım, buna karşılık Turk harif çatı ile kapab. Plaza'nın bu raporunun, dunmakamlannın Plaza'nın Londra 1 Bizim oturduğumuz yer iyi idi. yanın en tehlikeli yangınların\e Zurich anlaşmalannı zıkret 10 şilin, yani serbest hesapla 16 • 17 dan birinin sbndürulmesi başlan memesıru esefle karşılıyacaklan lira kadar bir para tutuyor. gıcına doğru dnemli bir faktör ra, fakat Turklerın «taksim» fıkMaçtan çıktıktan sonra yer ver teşkil edeceği temennisindeyiz.» rıni genel bır müzakere ıçın bır bu talamların ve diğer Ingiliz tahareket noktasından başka bır kımlarının rozetleri ve renkleriyle şey saymadıklarını ilerı surmek yapılmış güzel kokardlar satan seytedır var satıcılar vardı. Küçiık, 1013 Lıberal eğılımli «Guardian. «Le Monde» yazarına gore, yaşlannda mektep çocuklan sevgazetesı, Plaza'nın raporunda, Plaza raporunun en olumlu yo ı dikleri takımlann rozetini alıyorlar Enosis konusundakı teklıfı «cenu şudur Adadakı ıkı cemaat dı. surane bir teşebbüs» olarak vaYenilen YVolvers'lılerin bir de kütemsilcıleri arasında müzakere sıflandırmaktadır ve daha sonra bu muzakerele çuk mızıka ve kaynana zırütıu şaGazete, Plaza'nın raporunda rin ılgılı hukumetlerce onanma mata takunı vardı; ama neyliyelım «Kıbrıslı Rumlar, Adanın Yusı ve DU hukumetlenn müzake ki yabancı bir sahada pek duduknanistanla birleşmesini hedef tu leri ötmedi. relere katılmaları tan geleneksel taleplerinden gö«Le Monde» başvazarı, yazısıBu maçı gördükten sonra şunm nül nzası ile vazgeçtikleri takna şoyle son vermektedır I inandım: dirde, Kıbrıs meselesinin halli «Her ne kadar Makarios, geç tngilizler bu oyunu gol yapmak için bir şans me\cuttur» dendı mışte her çesıt uzlaşmamn aley ve seyredenleri memnun etmek iğınl belırttıkten sonra şoyle de hınde olduğunu bir çok kere çin oynuyorlar. Ve şüphesiz boylevam etmektedır bildirmiş ise de Lefkoşedeki ba ce kendi oyunlanna daima seyirci «Bu teklif, kabul edıldıği takzı gozlemciler, bugun Makarios' topluyorlar. Bir de bizim golsüz bi dirde, yenî ve belki de tarihi un bu uzlaşmaz tutumunu de ten kapalı ve kabız oyunlanmm bir prensipin, hukümran ulkeçiştirebileceğini sanmaktadır. duşünün. Böyle bir maçı seyir için lerin, komşulan ile bolgedeki "Meselâ Makarios, Adada Bir 15 • 20 lira vermiş olan seyircinin istikrann yaranna hürriretlerin leşmış Mılletlerin bir komiseri golsuz ve maksatsız bir maçtan çıden bir kısnunı fedB etmeleri nın mevcudiyetini kabul etmek karken neler hissedıp ddşunduğunfl prensipinin yerleşmesine yol atedır. Öte yandan, Lefkoşe Par tahmin ediniz. Ingilizleri haklı bucacaktır. lâmentosu bugün Birleşmis M U lur ve bizim futbol değil. gol yapDfinyanın en demokratik ülletlerce kontrol edilebUdiği tak tırmamak için kendi kendimize okesinde dahi, bir vatandaş arzu dirde iki topluluk arasında ko yun oynadığımızı kabul edersiniz. ettiği her şeyi yapamaz. Niçin nuşmalann miimkün olabileceği ı Bir nokta daha var. Ya Ingilizler ülkeler de buna benzer bir topni bildirmişitir. Demek ki, Kıb kaleciye pek ehemmiyet vermiyorlum disiplini kabul etmesinrıs buhranının karanlık gecesin lar, yahut bizim kaleciler daha iyi. ler» de zavıf bir umit ışığınm parla> Çünlrii bugün gördüğum maçta oPIa7a nın bu ta^«uesı, Kıbrıdığını soylemek mümkündür.» lan goller güzeldi; âmenna! Ama bnnlann hiç değilse 5 6 tanesini bizim kaleciler tutarlardı. Ve netice belki böyle olmaz, ama maç da bu kadar zevkli olmazdı. I I Gol TURKJYE Plaza raporu NewYork Times «Le Monde Guardian Sovyetler Silâbsızlanma Konferansının loplanmasını isledi Birleşmis Mılletler. (a.». • A.P.) Sovyetler, 114 uyelı Bırleşmış Milletler Sılâhsızlanma Komısyonunun Nısaran ılk yansında toplan masını ıstedıklerını dun Genel Sekreter U Thant'a bıldırmışler dır Amenka Sov\etlenn teklıfme kar $1 «Birleşmis Milletler uvelerinin çoeunluğu aksini istemezse, biz mutabıkız» demıstır Sıyasi çevreler, Sov\et Sowet teklıfının Moskova • Pekın uyuş mazlığının bır sonucu olduğunu 1 len surmuslerdır Avnı çevrelere gore, Sovyetlerin surorız tesın ya ratan bu ıs^eğı, Komunıst Çınm ASJTI Afrıka blokuvla flort etme sınden duvduŞu endıse^ ıfade et mektedır Gerçekren de bu teklıf Komunıst Çm Basbakanı Çu En Layın Ceza\ır \e BAC gezılerı 1 le Rusıayı gelecek hazıran ayında yapılacak Asya Afrıka Konferansınm aışmda tutma teşebbusu ıle ajTiı zamana rastlamıştır Anlaşıldığına eore, Moskova Pe kın ın As\a Afrıka Blokuna >ak laşmava gajret etmesıne karşılık sılâhsızlanma konferansı \asıtasıy le As\a ve Afrıka ulkelerı arasın dakı prestnmı kurtarmava çalışa caktır Moskovanın Bırle^mış Mıl letlerı bır forum olarak kul'Krma nrzu'iu avnı zamanda Petının dun ya teçkılâtma uye olmamasından | flerı gelmektedır. T. C. Devlet Demiryolları • B. FELEK Dev çekiliş, vatandaşa parasını lâyıkiyle değerlendirebilmesi için verilen fırsatların en güzeli tasarruf sahibine yapılabilecek vaadlerin en muhteşemi .. sağolsunlar. Islanbul Alım ve Safım Komisyonundan 10000 Mefre Yelken Bezi Alınacak 1 10000 metre yelken bezı, muteahhıt nam ve hesabına açık eksıltme usulü ıle satm alınacaktu. 2 Geçici ternınatı teklıf edılecek bedelm yüzde beşi olup açık eksiltme Sırkecıdekı Komısyon binasmda 17 nısan 1965 cumartesi gunu saat 11 de yapılacağından istekhlerin mezkur gun ve saatte komısyonda hazır bulunmaları lâzımdır. S Şartnameler komısyondan parasız olarak verilır. (Basın 4931/3605) Rusyada yüksek öğrenim yapmışların askerlik süresi 12 ay kısaltıldı Moskova (a.a. • AP) Rus\a ^uksek oğrenım yapmış erkekleıın mecburî askerlik suresını b'r \ıl ındırmıştır Resmî Sovjet makamları noımal olarak askerhğın uç yıl olduğunu bıldırmektedırler. Hattâ denızcıler ıçın askerlik suresı dort \ıldır Bu jenı kararla gençl=rın osretmenlık, endustrı ve tarım gıbı ıhtı>aç olan sahalardakı boşlukları doldurabıleceklerı belırîılmektedır Karar ajnı zamanda Kremlın e, geçen arahkta açıklanan bavunma butçesınde askerı ınsan gucu ıçın aynlan 5 mılyar Turk lırdsmda da kısıntı yapma ırakanı verecektır. AHMET ÖZER Bakkal Bılumum banka hızmetlerınde halkımıza her türlü kolayhk göstermeyuvazife bilen Türkıye IŞ Bankası, tasarruf { sahiplerine faydalı olmak volunda da hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. 19 Mayısta yapılacak Dev Çekilişi daha pek çok dev çekilişler"' takip edecek. Tasarruflarını Türkıye tŞ Bankasına yatıranlar daıma memnun kalmışlardır. r Beyoğlu Ciheti Muvakkat Gaz İşletmesinden 1 Pazarlık suretile takrıben 87 ton pık doküm makıne boru yedek aknası yaptırılacaktır l İ«ın muhammen bedelı 140 000 Turk lırası olup geçıcı teminat % 7 dır PazarLk kılogram esası uzerınden yapılacaktır. 3 Şartnameler Beyoğlu İpek sokak 2 'i numarada İşletme Vezııesınden 50 Turk lırası bedel mukabilmde temın edılebılır. 4 Pazarhk 7/4/965 çarşamba gunu saat 15 de ümum Mudiirlük Odasında yapılacaktır. (Basın 4971/3603) TÜRKİYE BANKASI l» Mayıı* ludar tyaaa muhafua ediaiı Pan American Hava Yollarında grev New York, (a.a. \.y ) Pan American Havavolları Şırketının pılotları 1953 tenberı &uren urret meselelerı hallednmeduı ıçın dun Türkıye saatule (12 den ıtıbaren greve başlamışlardır Senrtıka "rev j kararına Sırkette çalışan 1 5(V) ol] lottan • 90 ının uyacağını tahmin • ' letradctodlr. pararıısın... ittikbalinisin emniyetidir Dev cekıiıse katıUaıimek ı X 20 Sufia U k«Ur If " * " 1 " 1 " " yatııauı olduiu nuı tuamOuıu «Q
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog