Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRÎYET SAHİFE İKİ 2 Nisan 1963 Tuhaf isler oluyor.. Kitap toplatmalar, bağımsız Radyoy» hücumlar ve tiyatrolara saldırılar, kar ile karışık yağmur gıbl •••• soğuk soğuk serpmeye basladı. Zaten kahvede gele aUrcasına beklediğimiz seviyeli tiyatroların çoğalması hikâyesi, polıtıkacıların ters taraftan ise el koyroalariyle büsbütün hayal o 1 »" 1 1 * 1 '' Istanbul Sehir Tiyatrosunun tarih çizgisinde önemı pek buyüktür. Türk tiyatrosunun hamuruna maya gibidir. Ankara Dev•••• •••• İet Tiyatrosu kuruluncaya kadar Türkiye için tiyatro demek Istanbui Şehir Tiyatrosu demekti. Sahnede ve seyirci sıralarında tiyatro eğitimini ve disiplinini kurmak ödevini de Sehir Tiyatrosu başarmıstır. Artık tarih sayılan bu zamanları yasayıp da tıyatronun temellerine tas tasımıs değerler, daha kadrolarda alın teri dökmektedirler. Gidip de onlarla bir konusan çıkmadı ?*«"•*'?• kadar Ben muhabir arkadaslanmın yerinde olsam, gıdıp Munsin ErtuğruHara. t. Galip Arcan'lara, Vasfi Rıza'lara. Beledıye irinci 5 yıllık kalkmma plânıpolitikacılannın tutumları hakkında ne düsündüklerinı sorardım. merikada üretilen soya fasulyesinin bir yan terinini düşürücü yağlar ithal etmeyi ve vatanna göre iik ögTetimde 1972 yılı Parti teskilâtmda nutuk atıp Belediye Meclisine giren Insanlar ürünü olarak ortays çıkan, gerek Amerika, daşlarının sağlığını korumayı düşünmüştür. sonunda ilkokul çağmdaki nüŞüphesiz; Türk halkı gibi, zeytinyağına alıgerekse diğer biIinçH loplumlarda tüketimi kadar söz haklan yok mudur bu emektarlann? fustın hepsine okvuna imkânlarının •«•• güçleşmis bulunan soya yağı, son bir kaç yıl sık ve bu lezzetli yağı severek yiyen bir toplusağlanılması «toplumsal. bir hedef Ama doğrusunu isterseniz. Şehir Tiyatrosunu Balıkhane, içiııde Türkiyemize su gibi akmaya baslamıştı. mu, asırlarııı kazandırdığı alıskanlıklardan vazolarak kabul edilmiş bulunmaktaMezbaha Hal gibi ele almak tuhaflığı bizim Belediye politikaeıgeçirip; soya ithal eden bir memleket haline Belirli bir beslenme politikası olmadığı için, dır. Türkiye gibi tasarruf ve yatılarmın kafasına yarasıyor. Çünkü ancak sanattan nasibi olmıher türlü besin maddesine paıar olmaya elve • getirmek; bazı fedakârlıkları gerektiriyordu. run imkânları kıt ve gizli işsizlik yanlar sanata bu kadar pervasız uzatabiiirler ellerini .. Bunun için öncelikle üstün fiyat verilerek nşll olan Türkiyemiz ve şartları Türkiyeye oeır yekunu yüksek, buna mukabil okul Şehir Tiytrosunun bugün hiçbir derdi ve düzeltilmeğe nmhzeytinyağı, Türkiyeden çekilmiş ve bu esnada liyen memleketler, güçlü dostumuz Birleşık çağındakı nüfusu çok fazla olan margarinler, gerçeğe aykırı reklâmlarla parara taç yanı yok mudur? Amerikanın PL. 480 Kanunn ile yönetilen nu bir ülke için, heie nüfusun önemii çeşit operasyonlarından kendilerini koruyama • sürülmüstür. Dar gelirli Türk aileleri, bu sartElbette vardır. bir kısmının çok küçük köylerde Iar altında, 15 liraya zeytinyağı satın alamadıkmış Pakistan, Mısır ve bir çok Güney Amerika Ancak bu dâva politika ve politikaeı yoliyle çSzümleneme». yerleşmiş olduğu da düşünülurse ları için; 5 liraya margarin yemeye ve bun3 ülkeleri de muhtaç olmadıklan halde çok raikTiyatronun ve oyuncuların bütün meseleleri tiyatronun çagenel'iik eğitimin 10 yıl içinde ger tarda soya yağı ithal etme lornnda kalraış alışıp radyoda duyduklanna inanmaya mecbur çekleştirilmesi tahakkuku hayli güç tısı altında ve sanat çerçevesinde halledilebillr. kalmış bulunuyorlardı. lardır. olan bir hedeftir. Bütün bu güçlük Ve simdi mesele nedir? Operasyonun birinci safhası böylece tamamSağlığımız, tanmsal ve ekonomik bunyemız lere rağmen bu hedefin ittihaz edil landıktan sonra, zeytinyağlarımızı yok pahası Mesele ehil ellerde hazırlanan bir yönetmelik tasarısını kelçin büyük bir tehlike haline gelmeye başlıyan mesinde belli başlı şu gibi âmiller nara itip, sanatla sanatçıyla teserrüf etmemiş kisilere hazırlatısoya ja?ı ithalâtının, kabulü güç teklifler kar na Avrupa ve Amerika pazarlarına aktarma çarol ojnamış olabilir: Demokratik lışmalanna başlanılmıstır. fisında durdurnldu|unu ve bu korknnç hikâyelan yeni vönetmelikten doğuyor. Dünvanın hiçbir yerinde geçernizamın eğitime bağlı olması, eğlÜç yıl önce, zeytinyağını dıs pazarlara denin böylece bir sonuca bağlanmış bulundugunu li olmadığı bu isin uzmanlannca söylenen yeni yönetmeliğin özeltimin ekonomik faydalan ve Türvamlı olarak 10 liraya satacağını tahmin eden aevinerek haber almıs bulunnyoruz. Alışılmıs liği sudur : kiyede hâlen okuryazar nispetinin ve borca giren üretici, bugün bes liraya da alıcı olan idarei maslahatçı bir devreden, gerçekçi ve Grafik, 1927 ilâ 1960 yılları arasındaki okur yazarları gösteriyor Sehir Tivatrosu yönetiminde sanatçılara değil politikacıladiğer ülkelere kıyasla çok düşük ol bulamıyor artık. Çünkü; soya, Türkiveye yerfakat, olumlu bir devreye geçis, bazı çiiçlük na çıkartılmış: yâni takriben 'tl50 fus yapısının da çok oluşu gibi se ması. lesmiş ve tahtını knrmuştur. Halk, her yerde r» vetki vermek! lere sebep olacak, fakat işin sonunda, Türkivebepler yüzünden 1960 da erişilen artırılmıştır. Aslında harf devrimi margarin aradığı için iç pazar da zeytinyağına Eğitimin uzun sürede verimi artı ıtıizin hiç de mnhtaç olmadıgı halde satın almaBeledive Meciisi politikacılan arasından seçilecek üç kisi tlokuryazar nispeti, diğer ülkelersonucunda cskifkn okumayazma ran bir yatıran mahiyetinde olduya mecbnr oldugu bir maddevi kendi kaynak yüz çevirmiş bulunuyor. Zeytinyağına karıştırıdeki ökuryazar nispetine kıyasla, yatroyu kontrollan altına alacaklar ve oynatılacak piyesler bn bilenler de bilmeyen durumuna düş İan soya yağı, kolayca teşhis edilememekte, bu ğu hususunda bugün herkes ittiİarından üretebileceği görülecektir. maalesef çok düşük kalmıştır. Bu siyasi ekipin ellerinden geçecek. tüğüne gore, bu artı? hakikatte aza durum, halkın likid soyanın bir kısmını da bu fak halindedir. Eğitimin ekonomik hususta elimizde ancak 1950 yılına mî 3,644 milyon olarak kabul edile Böyle bir düzen yalnız sanata ve sanatçılara değil, tstanbu! suretle kullanmasına sebep olmaktadır. ait etrafh istatistik bulunmaktadır etkisi konusunda en yeni misâl ola bilir. Okuryazarlar 1.126 milyonsehrinin halkına da saverısızlıktır. ürkiyede üretici elindeki zeytinyafı stoklaUNESCO ve UN raporlan). Bu israk II. Dünya Savası sonrası Aldan 2.518 e çıktığına göre. 8 yıl i tatistiklere göre, 1950 yılmda dünya ürkiyede her insan, günde 2830 kalorilik yiPeki . Belediye politikacılannın tiyatroyu kendilerlne benn, her gün biraz daha artarken, soya anlasman mucizesini gösterebiliriz. Bu çinde bunlann okuma yazma bilyecek tedarik edebilmektedir. Bn miklar, zetniek istediklerinin karsısına çıkacak kimse yok mudnr? malar gereğince limanlarımıza akmakta ve nufusunun Do 63,3 ünü teşkil eden mucizeyi yaratan başlıca sebep Al mesi bahis konusu nüfusa olan nis kalorinin büyük bir çogunluğunu tahıldan •ulkeler, okuryazar nispeti itibaAmerika, elimizdeki yağların baska pazarlara İki kisi bu konuda vetkilerini kullanmak imkânlarına sahipman halkmın birikmiş. teknik ve peti *. 10,7 den ° < ı 19.S a yüksel•ağlıyan topluraumuz, et, süt, balık ve yumnrta ıiyle Türkiyeden daha iyi dunımihracını da engellemektedir. Nihayet, yakın zatirler: Vali Nivazi Akı ve Bfledive Reisl Hasim tscan! bilgisi ve çalışma gücü idi. Bütün tilmiştir. gibi hayvansal protein kaynaklanndan yoksun dadır. îleri batı ve bazı Asya memmana kadar, bize Türk lirası karsılıfı verilen Tapılacak is. Sehir Tiyatrolan yeni yönetmeüğinin durdurulbunlann bilinmesine rağmen plânSaj'et okuryazar artışını 3,644 mu leketlerinde nispet "o 95 in üstünve yelersiz bir beslenme şekli uygularaaktadır. soya yagının tonu başına 300 dolar istendi|ine ması için ağırlıklannı kovmalarıdır. N'iyazi Akı ve Hasim Işcan da ilkokul eğitiminin ekonomik ve yon olarak telâkki edersek, âzam: Tahıllarda bol olarak bnlunan nişasta, uzviyet sahit oluyoruz. Buna karşılık tek alıcı durumudedir. Okuryazar nispeti aşağı yu «plân Içi» değil de «plân dışı» bir bu konuda bir imtihan karsısındadırlar. nispet °o 28.3 olur. Bu kısa devre te kolayca yağa çevrilebildiği için, gerçekte ya na gelmiş olan Amerikah dostlarımız, bir ton karı bizim kadar olan memleketkarar olarak telâkki edilmesi anTıpkı Fuat Sirmen çibl, hırslı politikacılann karsısına diklliçindeki yüksek artış bir taraftan ler dünya nüfusünun • » 7,2 sinı, ğa değil, et" süt, ynmurta ve balığa muhtaç bu zeytinyağı için 450 dolar Sdiyebileceklerini de cak şu şekilde yorumlanabilir: îlk ı'.k okullar, diğer taraftan •Millet mek cesaretini ve görevini basarıp basaramıyacaklan sağduyv bizden kbtü olanlar ise ancak °,ı lunuyoruz. Esasen Türkiyede blr insan», bir ifade etmişlerdir. •*•• «••• eğitim hedefi bilerek ve sosyal ve Mektepleri.ndeki eğıtimle hallol•••• sahiplerinin dikkatle izledikleri bir konudur. 29.4 ünü teşkil etmektedir. Durumu vılda 8 kilo kadar yağ isabet etmekte ye bu >••• Aradaki 150 dolarlık farkın iki taraflı tasıma poütik gayelerin tahakkuku makmuştur. 'Bu rakamlar ve mütalâabizden kötü oîan memleketler Afri Halk. Ankarada maaşlara zam ile, tsUnbulda tiyatroya hBiniktar dısandan yag ithalini gerektinnıyecek masraflan olarak nasıl olsa bizden alınacağı düsadiyle bu eğitimin ekonomik faylar geniş ölçüde Nuri Kodamanoğka ve Asyadaki bir kısun azgeliş cum ile iş yaptıklarını sanan politikacılara notunu çoktan verbir sevivede bnlnnmaktadır. sünülecek olursa, o zaman soya yağı hikâyesidasının üstünde tutulmuştur. lunun Türkiyede Eğitim adlı etümiş ülkelerdir. 1960 yıluıda ise oZeytinciligimiz, .geliştirilmeye çok musaıt mistir. Bu «idise «Dur!» demek için ağırlıklannı koymak cesarenin tümünii kavramak güç olmıyacaktır. Ru dünden aluımıştır.» kuryazarlık bakımındân diğer ül«r. Hayvancılık, kalkınma yolnna girdiği tak noktada Türkiye zeytinyağı gibi üstün degerli tini gösterenlere de elbet lâyık oldukları değeri verecektir. Alk eğitimin politik ve sosyal fay kelere kıyasla Türkiyenin duru194050 devresinde okuryazarladirde, endüstrideki yağ ihtiyacım geniş çapta bir yağ ile Amerikanın istihsal fazlası haline Idası inkâr edilemez. Ne var rın okuma yazma bilmesi gerekli munda bir ileriye geçiş pek bahis hayvansal yağlarla karşılıyabilir ve yağlı tohum gelen soya yağını basabas değisecek, bu suretle *ki, demokratık nızamuı iyi nüfusa nispeti °o 22,4 den 'D 34,1 e konusu olamaz. tarımını da geliştirebiliriz. Ayrıca, soya fasul sağlığımız, ekonomimiz ve Tanrının sadece biriş'.emesinde yegâne âmil, iik eği çıkmışür. 1950SO devresinde ise yesi, Türkiyede mükemmel bir şekilde vetiştiri kaç Akdeniz memleketine nasip ettiği 7C>tinciBurada hemen belirtmek gerektım değildir. Demokratık nizamın okuryazarlar nispetinin artışında îebilmekte ve bunn islemek için Ordu ilinde 32 liğimiz bundan büyük zararlar görecektir. tır kı, okuryazar nispeti ilkokula iyi işlemesini temin için eğitim yabelirli bir ya>aşlama müşahade emilyon lürk lirası sarfedilerek bir de so>a fabdevam eden öğrenci nispeti ile çok Bir süredenberi zararımıza isljyen soya vanında, bütün fertlerin ekonomik ba dilir. Nispet 1350 de "o 34,1 iken yakından ilgilidir. 1961 yılında ilk rikası kurulmus bulunmaktadır. ğı aıılaşmasının feshedilmis olmasını biz sevinçğımsızhğa kavuşturulması da gere 1960 da ancak •• 4»,2 olmuştur. okula devam edenlerin nispeti °'o Böyle olmasına rağmen, bundan üç. yıl ön le karsılıyoruz. kır. Demek ki. plânda kütlelerin ge 70 civarında olup bu nispet gittikçe ee, bir o>una gelmiş ve zeytinyağını ihraç için Filhakika soya yağından marsarin imal edelirini artırmak hedefini güden top artmaktadır. Hâlen okumayazma hazırlanmıs olan aldatıcı tekliflere kanmıs bu rek milyonlar kazanan hidrojenleme firmaları, rak reformu, vergi reformu, sosyal bilmeyenlerin mühim bir kısmını lunuyorduk. bu işe fizülecekler, hayvancılığı bir kenara itemevzuatın tahakkuku gibi dâvalar ilkokul eğitimi görmemiş olan esAramızdan ebediven ayrılan kıymetli varlığımız Marsarin imalinden başk» hiç bir işe yararek y a | komisyonculugundan her yıl 50 milyon demokrasinin iyi i?lemesini teminki nesil teşkil ettiğine göre, bir nemıyan ve lezzetsiz olduğu için, likid olarak tu lira kazanan Et ve Balık Kurumunun vıllık hede en azından iik eğitim kadar ösillik bir süre sonunda okuryazar toimıyan soya yağını, Türkiyeye sokmak ıçın saplannd» bundan sonra önemli açıklar ortaya nemlidir. Bu sonuncu grup tedbir emieketimizde okuma yaznispetinin (bugünkü ilkokul nıspe leytinyagını kısa bir süre yüksek fiyatla »atın çıkacaktır. Halk belki daha az margarin kullaler kâfi derecede tahakkuk ettırilma bilenlerin, bilhassa ilk yıl tinin aynen devamı halinde) ','• 70 un vefatınm 40. gününe tesadüf eden 4 nisan 1965 günü ikindı alanlar, Tiirkiyeyi bir pazar haline getirdiklenacak ve farkında olmadan sağlığını kazana mediği takdirde yalnız başına ilk larda aldığı hızla jukarıda civarına yükselmesi beklenebilir. rine kani olduktan sonra bu alımlardan vazgeçcaktır. namazını mütaakıp Şişli Camiinde Mevlit okutulacağmdan eğitim hedefinin tahakkuku demok sozü geçen zaman zarfmda gerek mişler. Tütiin ve fındıktan sonra, zeytinyajlarıratik nizamın iyi işleyebilmesini mut'.ak rakam, gerek toplam nümuhterem akraba ve dostlanmız ile kendisini sevenlerin ve mız da pazar bulamazken »oya yagı llnıanları..jt^UyjpaM. 9a^ramdm bu gibi polibürün din arka*rştafimızın teşriflerini rica ederiz. «iik ve soiyal konulaf Tıir kenara »er bfr hızTa artrriiî olduğuncTa süp mıza akmıstır. . . . . u »urelle Türkiye, zeytinyağlannı, Istediği KUNT AILESI ""bırakılarak ilk eğitim hedefinin he yoktur. Ne var ki, işe çok geç >•«»> X PLÂNDAKİ HEDEFİN Marearinler ve her çeşit hıdrojenlenmıs memlekete, istediği fiyatla ihraç edip kendi münhasıran ekonomik külfeti ve ve hemen hemen 0 dan başlanılmı» yaja asılsız reklâmlar ile alıştınlmış olan Türk MALtYETt işi için kendi karar verme yeteneğine kavuşekonomik faydası üzerinde durula olması, mali güçler, nüfusun siirhalkı, bugün dünyanın en nefîs ve «a|lığımııı hinalık: 5998/3622 muş bulunuyor. caktır. lleride de izah edileceği gi atle artışı ve bun« bağh olarak nükoruma bakımındân en elverişli yagı olmasın» Türkiyede soya tarımın» başlamak ve sübi, V o 100 ilk eğitimin 1972 yılı soragmen; zeytinyatı yerine, margarin yeme ha ratle ıreliştirnıek için de bir verile teşkil edecek nunda tahakkuku kanaatimce ekotasından kendini bir türlü kurtaramıyor. olan ba son olay, muhtaç olmadıgımıı besin nomik külfeti ekonomik faydasın^ t Bu imzalarla ^ ^ ^ •• •••••• Oysaki, bir çok büyük sehirlerimiıde kalb ınaddelerinin ithall için sarfettiğimiz paranın dan daha ağır basan bir hedeftir. re damar hastalıklarının artısı, enfarktüıten BtLGE ERGÜLER da tasarrufunu mümkiin bir hale fetirecektir. Bu cihetle, hedefin 1972 yılı gibi ÇETİN filfim nisbetinin yükselmesl, halkın; bol margaYük Mtmar Birinci safhada istihsal fazlalan geri kalmış kısa bir zaman içinde fiilen tahakrln ve az bllkisel y a | yemesine bağlı bulunuÜRÜN O C R A T memlekete maballî para karşılıfı. hatti parasu tLHAN SELÇUK kuk ettirilebileceğini, buna mali •vor. olarak cömertçe verilmekte ve o memleketin İI* nlsanlarınm hükümsuzve ekonomik imkân bulunabileceYASAR KEMAL luğünü hısım ve dostların» merika, yılda 18 milyon ton »oy« fasulyesı kaynakları islemeı hale getirildikten sonra nâğini, süpheli görmekteyim. Mali ve duyurur üretmektedir. Vatanı, Çin olan «oy» fasulçâr duruma sokularak daha sonra ondan dolar ORHAN KEMAL ekonomik külfetler yanmda, lâik yesi, » . 3 5 4 0 kadar protein, • • 18 20 yag istenmektedir. 2 Evlul 1963 ilkokul eğitimine ve kadınların eği lhtiva eder. Fazla olarak soya, havadaki nitBilhassa bu hususun öğrenilmiş olmasını biz timine karşıt bir zihniyet ve bünye rogen maddesini tesbit etmekte ve »oya ekilen zeytinyağlanmızı kurtarmış olmaktan da dalıa Cumhuriyet 3618 c gibi sosyal sebepler dolayısiyle de topraklar zenginlesmektedirler. Bu üç taraflı değerli bir kazanç telâkki ediyoruz. j hedefin tahakkukunun başka yöneıkar; Amerikan toplumunu çok ilgllendirmis; Çünkü; on yıl öncesine kadar buğday ihraç ! lerden kösteklenmesi çok muhte! l t | 1 | 1 ! Bon 50 yıl içinde Birleşik Amerlka, dünyanın eden Türkije. bugün dünyanın insan başına en i meldir. Üniversite öğrçtim üyeleri ile Âmerikada bir Üniversite | en çok soya eken memleketl haline gelmiştir. çok buğday ithal eden ve en çok tahıl tüketen Soyanın, proteinden zengin kısımlannı 1nun yi bir toplumu haline gelmiş bulunuyor. Bu hususnin Graduate bolümüne kabul edilmiş öğrencilere 196566 ders | yeeegi ve hayvan yemi olarak degerlendiren ta da lüzumlu tedbirleri almak ve kendi gücüyılı için seyahat bursu verilecektir. | knvvetli dostumuı; ilk lamanlar, «oy» yagını, müz ile kendi kaynaklanmızdan baska hiç bir Şartlar : | Gençlik Zindelik Kudret msrgarine çevirerek Amerikad» kullanmayı de seye güvenmemek durumunda olduğumnzu ara Öğretim üyeleri için: | nemiş ve fakat her yıl 150,000 Amerikalmın 61ütık anlamalıyız. Aksu Lâboraruan Çemberlitas İst. Tel: 27 18 29 mBne sebep olan kalb Te damar hasUlıkUnnın i 1) Doktora veya muadili bir derecenin sahıbı, de | Soy» ithalâtını durduran kararı bix, bu yemar?arinler İle ilişkisl anlasıldıktan »onra, soya nl görüş ve anlayısm bir başlangıç noktası ola| g 100 ilk eği \ ğılse en azından doçent ünvanının haizi bulunmak, Reklâmcılık 123836Î3 ysfcını bn gerçeği bilmiyen toplnmlar» aatarak rak kabul ediyor ve sevinçle karşılıyoruz. tim sağlanması hedefi i 2) Üniversite veya muadili yüksek okul öğrenim = elde edeceği para ile Kytlnyafı jibl, kan kollefnin ekonomik fayda : üyesi bulunmak, ,. = . •«•••••••••••••••••!::„:;::::;;;:;;;•••;••••;;••••"•••••••••••••••;•••••::: ve külfeti meselesini daha iyi kav " 3) Geçim rnasrafları Âmerikada bir Üniversite veya | ramak üzere, ilk olarak memleketi ; mızde okuma yazma bilen ve bilme ] bir ilim merkezince karşılanmak kaydıyla araştırma yapmak | | yenlerin yıllar boyunca «eyrüıi kı | veya ders vermek üzere dâvet edilmiş bulunmak; sa bir şekilde ele alalım. I 4) İyi İngilizce bilmek, | b Öğrenciler için: | 1927 yılında toplam nüfus 13,648 \ milyondu. Toplam nüfustan 05 ya = 1) Üniversite mezunu olmak, değilse Âmerikada bır | Sindaki nüfusu çıkartırsak, okum; = üniversitenin Graduate bolümüne kabul edilmiş bulunmak, | yazma bilmesi bahis konusu olan 2) Bu üniversiteden her türlü masrafını karşılaya | nüfusa varırız: 10,516 milyon. Bu I = cak bir yıllık burs temin etmiş olmak. | nüfustan 9.390 milyonu okuma ya I 3) İyi İngilizce bilmek, | ma bilmiyordu; okuryazarlar 1.11 İstekliler fazla bilgi ve müracaat formu için asağıdaki «d | milyondan ibaretti. Demek ki, o | kuryazarlar okuma yazma çağın İ reslere başvurmah ve istenen bütün evrakı engeç 12 mayıs, | İzmit'te bulunan büyük bir sınaî tesiste çahşmak üzere daki nüfusun ancak "'• 10,6 sını. | 1965 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize postalamalıdırlar. { asağıdaki vasıfları haiz elemanlar aranmaktadır. toplam nüfusun ise '/• 8,1 ini teş İ Genel Sekreterlik; 6 Konur sokak. Yenişehir Ankara [ 1 2 3 3 0 yaslan arasında bulunmak, kil ediyordu. İ Sekreterlik: İstiklâl Caddesi 132, Beyoğlu Istanbul. j 2 Askerlik hizmetini yapmış olmak. 1960 yıhnda toplam nüfus 27.810 P NOT 12 mayıs 1965 tarihinden sonraki müracaatlar ancak = milyon olmuştur; okumayazma bil : 3 Lise Fen Kolu mezunu veya muadili tahsil görmüs takdirde kabul ; mesi bahis konusu olan nüfus ise : Amerikadan bursun geç geldiği tevsik edildiği bulunmak, Cumhuriyet 3597 i 22.233 milyondur. Bu nüfusun 13.283 ii;;;iı.i!i|ı;iıı,!Mi Her hangi bir teknik branşta tecrübe sahibi olmak milyonu okuma yazma bilmiyordu; tercih sebebi teşkil etmeyip, talipler sanayide kariyer okuryazarlar sayısı ise 8,950 milGALATASARAY SPOR KULÜBÜ yapmak üzere yetiştirilecek ve kendilerine ilerleme imkânyondu. Demek ki, 1960 yılında okuryazarlar okuma yazma bilmesi ları sağlanacaktır. Ücret dolgundur. YÜZME OKULUNA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR bahis konusu nüfusun •'• 40,2 sini, Müracaatfarın, P.K. 676 Personel Bürosu KARAKÖY 1965 yılı yaz dönemi için 7 yaşından 14 yaşına kadar Kıztoplam nüfusun ise °'o 32,1 ini teş İstanbul adresine yazı ile yapılması. kil ediyordu. Erkek öğrenci kaydına başlanmıştır. Fazla bilgi için Beyoğlu, Daha yakından tetkik edildiğinKuloğlu Sok. No. 36 ya (Yeni Melek yanı) saat: 15.00 den de. okuryazar nispetinin 37 yıl i18.00 e kadar müracaat edilmesi rica olunur. Tel: 44 18 24 çindeki seyrinden şu sonuçlar çıReklâmcılık 1191,3611 karılabilir: Okuryazar nispetinin azaltılmasında en önemli adım r Şehitlikleri İmar Cemiyeti İdare Kurulu Başkanhğmdaıı: 19271935 devresinde atılmıştır. Bu * Cemiyetimizin 1964 yılı kongresi Edirnekapıdaki Şehitlikleri devre harf devrimini tâkip eden İmar Cemiyeti Lokalinde 11 nisan 1965 pazar günü saat 14.00 de devredir. Bu devre içinde okurya ANKARA VE BATMAN İŞYERLERİMİ2DE ÇAL1ŞABILEYollarımızda bir yılda 12.CXX> trafık kazası vuku yapılacaktır: zarlar 1,126 milyondan 2318 milyoCEK askerlik görevlerini yapmış şöför ehliyetine sahip aşabulmakta ve resmi istatistikler bu kazaların kaygan Ekseriyet olmadığı takdirde 18 nisan 1965 pazar günu aynı ğıdakl kalifiye elemanlan aramaktadır. ve yağışlı şartlarda şiddetle arttığını göstermekteverde ve aynı saatte yapılacağından muhterem âzalanmızın 1 Batman arama kampının emniyet âmirligini yapabilecek teşriflerini rica ederiz. İDARE HEYETI dir. Kaygan yollardaaşınmış lastik kullanmak, tehidarî ve adlî tecrübeye sahip, iyi İngilizce bilir emniyet Olağanüstü Toplantı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı âmiri; like üzennde yolculuk demektir. İşinizi. hayatınızı Istanbul İl Temsilciliği ve Istan2 Batman işyerimiz için treyler ve paletli ekipman ile kulc koruyunuz bul Radyosu Mensupları Yardımnaklinde tecrübeli. İngilizce bilir. ağır nakliye formenı; laşma Derneğinin olağanustü kon3 Petrol sondajlannda asgarl 10 sene tecrübeli Sanat Okugresınin son toplantısı bugün »a»t 12 de Istanbul Radyosu Kantlninlu veya Lise tahsilli üç sondör; de yapılacaktır. Gübrc Fabrikalan T. A. Ş. Vmum 4 Batman ve Ankara işyerlerimiz için iş hukuku ve siİlgililere duyurulur. gorta m /zuatına aşina, personel işlerinde tecrübeli asİDARE HEYETt Süratli teslimat • Taze Goodyear kauçuğu İle her ebatta Müdürlüğünden garf lis« tahailli çok iyi İngilizce bilir personel memuru garantili kaplama • Bütün bayilerde tek fiat • Baylden Cumhuriyet 351» ve gefi; Sarı«kl İskend*run süperfosfat fabrikası »ahMind«M beton«rme itibaren Ucretsiz nakliyat ıskelenin lkincl kısım tasaatı birim fiatı » X . Uzerinden k«p«ll z*rl 5 Ankara isyerimiz için mekanik resimde tecrübeli ressam, PMIIIIIKilt:!'1 usulü İle eksiltmeye konmustur. Tahmini kesif bedeli TL. 2.26.088.35. Genış Goodyear Bayi Teşkılatı ve Goodyear Lastik Tamir İngilizce bilenler terrih edilir. teminat TL. 96250. dir. Eksiltrae dosyası 100 lır» mukı| DOKTOR § muvakkat Müracaa*ların, Ankara Yenişehir. Tuna caddesi Tuna Han ve Kaplama Fabrikası bütün ihtiyaçlarınız için hizmetinizdedir bıllnde Bankalar Caddesı Zafer Han Kat 4 deki Umurn Müdürlüiumuzden «lınablllr. Teklif zarflan »ksıl'me sartnamesine göre tanzım edümls kat 5 de Personel Münasebetleri Müdürlüğune yapılması rica FABRİKA: Mecidi»ek6y, İrtanbul T e l : 47 21 75 olar.k 30.4.965 gunu saat 15 00 e kadar teminatları İle bülikte Umıım olunur. Mudurlugümüze teslira edUecektir. Şlrketimiz 2490 sayılı knnuna tâbı AEANILAN VASIFLARA SAHİP OLMIYANLARIN MU| Uen, Saç »e £ünreTİ j olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta vey» dlledlglne vermekte Mrbe«Hlr. f Hastslıklan HöteUsaası | RACAATLARI KIYMETLENDIRİLMIYECEKTİR Reklâmcılık: 1234 »11 = tıtıSISl Caa f»rm»Hapı = HAS: 901/3593 İ No et l ü «4 10 » 3 SOYA YAGI HIKÂYESİ Dur demek gerek II! Yılda halMilebilir nıi? Doç. Dr. MÜKERREM HİÇ Doç. Dr. Osman N. KOÇTÜRK  B Türkiyenin şartları T T <&u?j^> Diğer ülkelerde OkurYazar oranı MEVLİDİ ŞERİF M BURHAN KUNT Olumlu netice B A , : FULBRIGHT SEYAHAT B U R S U I I I ; OkurYazar nispetinin seyri GELEE ROYALE AKSU ssa Eleifiaıı Atampot rruı ıir MOBİL EXPLORATION MEDITERRA^EAo* INC AŞINMIŞ LASTİKLERİNİZİ KAPLATINIZ Betonarme İskele Yaptırılacak 1 Tarık Z. Kırbakan ( GOOD/YEAR KııiDinınııııımııtinıtıııııınunıtlıımMiımımiAilllliüıimmüi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog