Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Millî Savaş Hikâyeleri Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kurtuluştan sonra kurtarılrruş ıllerimizi gezerek yerinde edındıği izlenimlere dayanarak yazdığı bu hıkâyeler zamanında ne kadar büyük bir hayıanlık uyandırmışsa Anadoludaki Yunan zulüm ve işkencelerinin korkunç tasvirleri olarak bugün de aynı ilgi ve heyecanla okunacaK bir sanat gücü ile doluduılar. Çoktan beri aranmakta olan bu değerli eserin yeni baskısı Varlık Yayınları arasında 4 hra fıyatla çıkmıştır. İlâncılık: 5942 3610 41. yıl sayı I46C9 umhuriyel KURUCUSÜ: rUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhurıyet ittanbul Posta Kutusu: İstanbu] Kc 246 Teletonlaı. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KARADA t'SEL G E C E S İ Dern<r£mın tertn^^fc ÂŞİK vfcfSEL gecesinde: Ü^j^^Hklar, Devlet, ^tadyo, Tiyatro, Opera saflHEan, Folklor eklplerı, 3 Xisan cumaıtesi gflhü Buyuk SıneraadaYv BILETı TEMIN^YERLFJII: 1 Dernek Genel IWer • ye Ankala Sıneması >anı 2 Akadcraı Matbaası MSJ Tuna çaışısmda. ema kar Cuma 2 Nisan 1965 3 Caracı Dursun Uner ıkimev: Bah. Uzgorenler S. Xo: 9 B 4 Mahmut Demır Bufesı Ben Bufesi Toto BayiL E' 3596 BAKANLAR KURULU RADYO MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ BÖLÜKBAŞI MESELENİN LİDERLER SEVİYESİNDE E. ALİCAN İSE B. KURULUNCA HALLINI İSTEDİ 1 Zam •••• •••• kararı Meclis I Başkanhğmı kanştırdı TRT Tasarısı için Komisyon kuruldu Bakanlar Kurulu toplantı halind* III Sirmen ile Divan üyeleri arasında ihtilaf cıktı >••• Bakanlar Kurulu dun TRT tasarısını gbnişmek üzere toplanmıştır. ken seçımden bahsedıyor, ne derzüm yolları bulmamız olanaklarıKoalisyonun MP kanadı tarafuıdan hanrlanan TRT Kanununu tâdil eden , sınız?» sorusu üzerine Gürsel şu Di bize sağlamak istiyordu. Ne zaman Fakültenin onünden teklifin koalis>onun diğer kanatları tarafuıdan olumlu karşılanmadığı | cevabı vermıştır: geçsera, göğsüm gururla kabarır, anlaşılmıştır. Önceki gece geç saatlerr kadar devam eden \e Başbakan i « Ismet Inönüye o sözleri obir güven duvgusu ile yüreğim Ürgüplü'nıin başkanlığında yapılan toplantıda bu konunnn gorüşüldüğü j laylar söyletmiştir. Fakat kanaatitatlı tatlı çarpardı. Devrim ilkele ve bir sonuca vanlamadığı, meseienin Bakanlar Kurulunda ele aluıması I me göre erken seçime gitmek iyi olur. Seçime gitme kararını Mecri unutulmak tehlikesi bir güngerektiğine kaıar vermiştir. lis verebilir. Meclisin de böyle bir ynrdumuzda korkunç bir hal alakarar verip vermeyeceğini kendisi Liderlerin tasvibini istiyor bilir mi idi? Atatürk'ün açtığı bilir. Fakat tekrar ediyorum, benmntlu uyanıs çağı kapanıp bir ıün A\KARA, Liderler toplantısında yapılan gönişmeler hakkında bu ce erken seçim olsa iyi olur.» kendimizi yeniden zifirî bir karantoplantıya katılan bütun liderler her hangi bir açıklamada lık ortasında bulabilir mi idik? Cumhuriyet Bürosu bulunmamakta "ve bu konuda ketum davranmakta ıseler de Yolurauzu aydınlatan ısıklardau sızan haberlere gdıe mesele uzun boylu tartışmalara seb«p hoslanmıyan yarasa ruhlu kişiler •lınuçtur. Lıderleıe yakın çevrelerde bebrtildiğine göre. MP Galo Plazanm raporu ile gerçi aramızda vardı. Baniar özGenel Başkam Osman Bölükbaşı, TRT tâdıl tasansmda lider ı ilgili olarak dün Millet Meclemini çektikleri bulanık ortama leıın mutabakatını istemış fakat dığerleri MP nın hazırladığı bir an önce kavusmak nğruna ellisinde Dışişleri Bakanı Hatasarının bu şekli ile kabuie sayan olmadığmı ve mahzurlu | lerinden geleni yanlarına koymusan Işık, hükümet görüşübulunduğvınu ıleri surmüşlerdır. Bılhassa YTP Genel Başkayorlardı. Kimbilir, belki bir gün nı Ekrem Alıcan usul ve protokol nü açıklamış, aynı konuda saldıma geçer, bir takım devrim meseleleri uzerınde durarak dığerCHP adma Nihat Erim ve kalelerini zaptedebilirlerdi. Araa lerın tasanya mutabakatlannı büne de olsa, Atatürk'ün kendi eliyAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) yine hükümet adma Başbadırmelermın bir şey ifade edemiye le kurduğu şu bilim yuvasına ayak Başbakan Suat Haj rı ürguplu, ceğini, bir kanun konusunun lıder kan Suat Hayri Ürgüplü bibasamazdı gericiler. Orada yüzde ler toplantısında karara bağlana dun sabah Basbakanlıkta çalısmıp. rer konuşma yapmışlardır. >uz Atatürkçü, yüzde yüz devrimmıyacağım bu işin doğrudan doğ bir ara Lıbya Buyukelçısmi kabul Dışişleri Bakanı Hasan Işık, ci. bilim haysiyetini her kaygınm ru j'a kabıne me«elesı olduğunu etmıstır. Saat 13 te Başbakanlıktan Arabulucunun kendi yetkileri dışıüstiinde tutan bir öğretim kadrodolajnsiyle tasarının her seyden on avrılırken Ürguplu, gazeteeilerin Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) na çıktığmı ve bu sebepten kendisu görev basında idi. Profesorleriyce Bakanlar Kurulunda göriışulme erken secımler konu^undaki bır Sosyahst Cumhurıyetlsr liğinden arabuluculuk görevinin so Sovyet le, doçentleri ile, asistanlariyle sı gerektığıni belırtmıştır. sorusunu «Meclisin bileceçi bir sey, Dışışlerı Bakanı Andrei na erdiğini söyiemiş ve «Bu görü Bırlığı bu kadroyu dolduran öğretim üMP Genel Baskanı Osman Boluk Meclis isterse seçime gideriz» dıye şümüz New York'taki temsilcimiz Gromiko Turk Dışişleri Bakanının yeleri her yıl binlerce Türk genbaşı ise meselenın hıç olmazsa ko cevaplandırmıstır Başbakan. «Muvasıtasiyle Birleşmiş Milletler Ge Moskovaj'a yaptığı zıyareti iade cine ısık tutuyor, onları çağımız alısyon protokolunda bıldırilen halefet lideri sert mahalefet yapanel Sekreterine resmen bildirilmlş amacıyla Türkıyeje gelecektır. koşullanna uygun olarak topluma Andrei Gromıko'nun eşıyle bera«dörtlü komitede» hallıni ve kara ca^ız. diyor, ne dersiniz?» sekhntir.» demiştir. en yararlı bir biçimde yetiştirmeber yapacağı bu zıyaret 1722 raabaglanmasının gerektığıni ileri dekı bır soruyu ıse bovle cevapye gayret ediyordu. Işık ozetle şunları soylemıştir: landırmıstır. surmuştur. «Esasa ait yetkiler dısındaki tel yıs tarıhlerı arasında olacaktır. Ne yazık ki bu inancımda yanılkinleri Galo Plaza'nın ancak şahsı Sovjet Dısısleri Bakamna aynca • Istifa ederiz. Her türlü tenkit bi Yine liderlere yakın parti çevTedığımı görüyorum. Çok partili denı bağlar. Bunlar, bu konudaki ça bır Soijet heyeti \e gazeteci grulerinde belirtildiğine göre bu usul zım için faydalıdır. Ciddi. fajdah mokrasi hayatı ile beraber bir cok lışmalara esas teşkil edemez. Bu pu refakât edecektır. Zıyaret dun tartışmalarının dışında CKMP ve tenkıdler ne kadar çok olursa o ka müesseselerimize musallat olan goruşlere asla katılmadığımızı sa Dışişleri Bakanlığı tarafuıdan resAP de tâdil tasarısının MP nin ha dar istifade ederız.» cekismeler uzun bîr süredir Dıl ve men açıklanmışür. rahatle ifade ediyorum. zırladığı şekilde kanunlaşnıasma Tarih • Cografya Fakültesini de lüzum olmadığı fikrini ileri sürKıbrıs konusuna Türk Yuiçin için kemirmeğe baslamıstır. müşler. eğer varsa öncelikle kanunan münasebetleri noktasmdan Sözü edilen cekismeler bir cok nun tatbikatındaki aksaklıklann ti hareket etmiyen çareler daima yerlerde oldnğu gibi eğer sadece derilnjesi gerektiğini belirtmîşlerbaşansızlığa uğrıyacaktır. V bir sen ben kavgasından ibaret | dir. mit ediyoruz ki, Rumlar yenikalsa idî, durumu belki de fazla den emrivaki tesebbüslerine Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) yadırcamaz, bu kadarcık rahatsızLiderler toplantısında tasarının başlıyacaklardır. Bu tarz hare YTP., istanbul, Adana, Mersm, lıği eözümüzde büvütraeve yer aynen kabulü konusunda bir anlaşketlere karşı asla müsamaha et Malat3a illerınde yeniden teşkilât yok diye düsünebilirdik. Ama, biz; mava varılamadan mesrlenin Bamiyeceğunizi bir kere daha ilân kurmağa hazırlanmaktadır. zat öğretim üyelerinden duvduğukanlar Kuruluna getirilmesi karar\nkara, (Cumhuriyet Bürosu) ediyoruz.» , Bu konuda bu illerden gelen tck muza göre Fakültedeki çekismelelaştırılmıştır. | CHP Genel Başkanı Ismet İnonu, . lifler, Genel Merkezde incelenrin temeli doğrudan doğruva Atadun saat 10 da İş Bankası YenışeErimin konuşması Alicanın sözleri jmckte ve Kurucu Heyetler teskill turk ve devrim düsmanlığına dahır Şubesine gıderek hesabından C.H.P. Grupu adına soz alan Ni konusunda bir karara varılmağa yanmaktadır. Profesörler. baslıca Öte vandan dun görüştüğümüz bır miktar para çekmiştır. Inönü (Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) çalışılmaktadır. iki erupa ayrılmışlardır. Türkiyeyi YTP Genel Başkanı Ekrera Ali ışlem boyunca banka mudürü Mazçağdaş uygarlık düzeyine ulaştıcan •Hiıkumet. TRT konusunda har Gokışık'ın odasmda oturmuş racak bütün bilim verilerini redbir kanuna ihtiyaç gösterirse veve bu ara mudurle bır sure gorusdeden takım, bteki grupa ve o eruboyle bir tasan getirirse fikirleri müştıir. Inonüye istedıği meblâğ pun varlığında Atatürk'e karsı mizi soyleriz. Bunu daha önce de müdünin odasmda venlmiştir. cephe almıştır. Bunlar dil devribirkaç kere belirrtim. VTP nin Genel Başkan İnönü, bankaya mi ile alav etmekte, batılı düsünsnrüşü budur. Hükümet. ihtiyaç gelış ve gıdışinde banka onunde ceyi yurdumuz hesabına zararlı «osterir bir tasarı getirirse dcstek toplanan Başkentlıler tarafuıdan T.R.T. Kanununda yapılması istenilen değişiklik, daha doğrubulmakta, Turk tarihini en dar leriz» demiştir. alkışlanmıştır. su M.P. kanadının getirdiği tasarı üzerinde bir ihtilâfın 31 yaşındaki detektif Nepomuceno P. Millân'ın cesedi, bücra bir açıdan ele alarak bunu bir din ve Aîican, bir soru üzerine Turizm patlak verdiği bildiriliyor. İhtilaf, değişiklik konusunda trk nıeselesi halinde soysuzlastırdağlık bolgeden at sırtmda başkent Bogota'ya getirilirken gbrüK(Arkası Sa. ?, Sü. 4 te) kanadlarm bir anlaşmaya varamaraış olmaları ve özellikle ma eğilimi göstermektedirler. mektedir. Millan. Güney Amerikadaki Kolombiyayı kasıp kavuraa Boylece, Atatürk'ün kurduğu Dil Başbakanın kamn oyunda tepkiler yapan böyle bir davrave Tarih Cografya Fakültesi bir nısa gitmek istememesinden ileri gelmektedir. tedhişçiler tarafından kaçırılan sanayici Harold D. Eder'i aramakgün medreseleşmek tehlikesi ile Yerilen haberlere göre, Osman Bölükbası'nın israrı üzerine tayken oldürülmüştür. Millan'ın. Eder'i at sırtında çiftliğine kaçıran karsı karsıya gelmistir. Gericiler, hazırlanan tasan koalisyon kanadları tarafından beğenilAtatürkçülere âdeta açıkça dis biaynı tedhişcilerin katlctmiş olduklarına muhakkak nazarıyla bakılmemiş ve bir değişiklik gerekse bile, bunun tam bir incelcmekte, kürsü baskanlıklarına Ankara, (a.a.) Eskı Fransız maktadır. BİSMİL Kaymakam Aydın Erlemeye tâbi tutulduktan sonra yapılması ve özerklik ankendi arkadaslarını seçtirmek uçBaşbakanlarından Pıerre Mendes doğan aleyhinde ıiç gün önce yapılayışına aykırı, ayrıca yanlışlarla dolu bir tasarının Mecruna tertiplere basvurmaktadırlar. İstanbul polis teşkilâtı için Mec lan yiırüyüş ve gbsterılerle ilgili ola France. dun akşam uçakla İstanlise verilmemesi hususunda asağı yukarı, Bölükbaşı hariç, Koridorlarda, profesör odalarında lis Araştırma Komısyonu kurulma ^ ifçV'sa'vcıhğlnca bul'a ve oradan da saat 20.25 de dlî tah adlî t h görüşbirliğine varılmıstır. Gerçi A.P.'nin müfrit kanadın«Sanki Atatürk de ne yapmıs ki!..» sı uzerıne Emnıyet Muduru HayAnkara'ya gelmiştir. da her ne şekilde olurga olsun T.R.T. Kanununa hemen diye baslıyarak büyük devrim dar Ozkın, gazeteeilerin bu konuda { Mendes France, Hukuk ve Sıyakatılanlasatır atılması fikri hâkimdir, ve bu fikir M.P. lideri ile hamlemizin temel dayanağını çü sordukları soruları cevaplandırırt sal Bilgıler Fakultelerı ile Fransız ı soıgularına da başlanmıştır. aynı paraleldedir. Şu var ki, çoğunluk bütçe müzakereleri rütmeğe yeltenenlere rastlanmak ken ağlamaklı bır hale gelmiştir.t Kültür Merkezinde «modern devKaymakam Aydın Erdoğan, aley sırasında kamn oyunda akis yapacak olayların çıksrılmatadır. Ozkın önce: «Söyliyecek bir şey I hıne yapılan bu gösterilerin dinî let ve iktisadî sorumlulukları» ve masını, mnhalefete imkân verilmemesini özellikle iste«ortak pazar ve gelişmekte olan Görünüs doğrusu hazındır. Ye yok» demiş, daha sonra gazetecile bır kisveye sokulduğunu ileri j ülkeler» konularında konferans vemekte, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü de aynı tezi destekrın «Konu ortadadır. Bir teşkilât , süıinüş, bir tertiple karsı karşıya aslına bakarsanız, biz bunu cok lemektedir. HattS Ankaradan sızan haberler, Başbakan recektir. Mendes France daha sonsuçlandırılıyor. Siz bu teşkilâtın ba bulunduğunda israr etmıştir. daha önceleri 1949 da girisilen «teÜrgüplü ile Osman Bölükbaşı arasında bu konuda küçük ra İstanbul ve İzmır'e giderek kon sında bulunuyorsunuz. Her camiamizlık» hareketi sıralarında anlaferanslarım tekrarlayacaktır. YAZISI 7 İNCİ SAYFAMIZDADIR. çapta bir tartısmamn geçtiğini de göstermektedir. da münferit olaylar cereyan eder. Mp ona göre davranmalı idik. O Fakat bu durum polisle halk müöte yandan Suat Hayri Ürgüplü ve diğer liderler, M.P. israr yıl Dil ve Tarih Coğrafva Fakülettiği takdirde çıkacak büyük ihtilâfın, koalisyondaki ettesinden uzaklastırılan N'iya/i Ber nasebetlerini ne hale getirir?» sorusuna «Bir vatandaş ve teşkilâtın , kisini hesaplamakta, ve bnnun 31 kisilik oy farkından sakes'in geçen yıl Yön dergisinde ı başında bir insan olarak bütün , dece 13 ünü mnhalefete götüreceğini düsünmektedirler. yayınlanan «Iki yüz yıldanberi niçin boealıyoruz?» baslıklı yazı se , bunları saygı ile karşılamak ve so ; Senatör Vasfi Gerger, ParlâmenZira M.P.'nin sandalye sayısı 13 tür ve partinin koalisyonrisini hatırhyorum da simdi içim snucunu beklemektir. istanbul poli to uyelerinin yolluk ve ödenekledan çekilmesi muhalefetle iktidar arasındaki farkı 18 e düL vve şahıslarımız çok acı olarak e Bövlesine Atatürkçü. l ^^ısliTimız çok acı oıarajç rine yapılan zammm alın:ş şekli sürecektir. Ithara J t.l." böylesine batılı ve uluscu bir ka m e r u ^amıştır. Bu Abarlar. ? . t " hakkında yaptığı konusma ile ilkai'"""" ""•"•*?'"•«••• " T . gayr, Bu arada koalisyondaki üç kanadın tahmini, .Osman Bölük'; favı sinesinde bar.nd.ram.van bir ' ? ranlaatlerıne set çektıgunn gili olarak şu açıklamayı yapmışbasınm T.R.T. meselesini bir yandan higsî, fakat öte yanbilim yuvasının bugün bu hale ınsanların eserıdır. Adımlarını at tır: dan ortaklıktan aynlmak için daima bjr açık kapı halinmışlardır. İddialannı ispat bunların gelmesine şasmamalıdır, diyorum. «Pazartesi giinkü Senatodaki gün de tutmak istediğidir. Liderlerin genel kanaatine rtuzaran, şeref borcudur. Sebeplerini, yapı dem dışı konnşmam, Yüksek MecFğer orada çörevli Atatürkçüler Bölükbaşı en geç seçime üç ay kal* koalisyondân zaten vaktinde toparlanıp kendilerine lislerin karanna karşı tehzil, tezçekilmeğe kararhdır ve hareketleri, bu karann merhale bir çeki düzeıı veremezlerse bu çi min bulamıyan sabıkalılarla işbir yif, tahkir suretiyle vaki beyanmerhale nygnlaması olarak görülmektedir. disle Dil ve Tarih Coğrafva Fa liğini Tahkikat Komisyonu elbette larla, kendilerinde Meclisler üsDaha koalisyonun kumlduğu sırada T.İS.T. nleselesıvle atılan kültesini bir gün Ortaçağ medre meydana çıkaracaktır. tünde egemenlik hakkı tanıyan, huznrsuzluk tohumnnnn her gün biraz daha büyümesi için sesi olmaktan kim kurtaracaktır? irayri mes'nl politikacılara ait olDaha şiddetli sarfedilen gayretler dnrmazsa her halde .önümüzd<?ki hafön cephevi süsleyen Atatürk'ün dnğv zabıtla tesbit olunmnştur. talar, hatti günler, siyasi çekişmeleri ve belki de yeni bir Vecizesi? lâf olsun diye mi sovltİstanbul polisi. İstanbullular Bnna yeltenenler, isftr beyaı, kaTEK PARTİ hükümet bnhranınniahi.^etirebilecektir. ftişti Atatttrk o vecizevi?. tarafından bilinir' Bu kabil ter ra, yeşil eöbbeli olsnnlar, ister (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) frıklı silindir «spkalı ı'ııııuııınuııiHHiıımnııııınııuınınınnnuuııuııuiHiiHiııııiHHiııııııııııuıiHiııı i NADİR NADİ TRT Kanununu değiştiren MP teklifini gözden geçiren Bakanlar Kurulu çabsmaları dün gece saat 21 e nkara'daki Dil ve Tarih kadar devam etmiş, teklif üzerinde bir karara vanlamaCografya Fakültesnıi ku mış, neticede teklifin alt bir komisyonda görüşülmesi ve ran Atatürk'tür. Yapının ondan sonra Bakanlar Kunıluna getirilmesi kabul edilön cephesini boydan bova miştir. kaplayan «Hayatta en hakikî mur99 Bu alt komisyon şu Bakanlardan kurulmuşsıt ilimdir» vecizesi onundur. Bu Fakülteyi kurmakla Büyük Önder. tur: İçisleri Baİcanı İsmail Hakkı Akdoğan, Dev Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türk bilim dünyasına yaratıcı bir let Bakanı Mehmet Altınsoy, Millî Eğitim Ba Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dun hız vermek, ulusal varlığımızı kanı Cihat Bilgehan, Devlet Bakanı Şekip İnal. ku mutad gezisinde bir soru iizengerçek niteliği içinde aydınlıga kavusturmak, kendi kendımızi her Çalışmalara Turizm ve Tanıtma Bakanı Zekâi ne «Erken seçime gitmek iyi olur» aemıştır. gun daha i\i anlamak ve boylece Dorman da katılacaktır. Basın mensuplarının «Inonü ertoplum sorunlarımıza daha ıvi çö Biçimsel Bilim Olur mu? Komisyonda, Akdoğan, Bilgehan, Gürsel, Inal, Altınsoy ve Dorman var "Erken Ankara Cıunhuriyet Biirosu ' W" seçime gitmek iyi olur dedi J Plaza, Örek ve Denktaşla görüşüyor Mecliste Kıbrıs görtişüldii Plaza Raporunu Türkiye reddetii Ürgiplü seçim için «Meclis bilir» dedi Ankara, (Cumhuriyet Biirosu) Millet Meclısmde Mechs Başkanı Puat Sirmen ile Başkanlık Divanının bir kısım uyeleri arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Başkanlık Divanı üyeleri anlaşmazlığın milletveküi odeneklerınl arttırma kararı konusunda Başkan Sirmen'in tutumu ile ilgili olup olmadığı şeklındeki sorulara cevap vermemekte, ancak bır «anlaşmazlık olduğunu» kabul etmektedırler. Dun saat 11 de yapılması gereken Başkanlık Divanı toplantısına üyelerden 9 u katümamışlar ve çoğunluk saglanamadığı için Başkan Sirmen toplantıyı başka güne bırakmıştır. Başkan Fuat Sirmen dün, Ba? kanlık Divanı odasına saat 11 de gitıniş fakat ilk önce kimseyi bulamamıştır. Daha sonra kâ tiplerden Süreyya Oner (CJI.P.) gelmiştir. Saat 11.15 e doğru Başkan Vekillerinden Nurcttin Ok (C.K.M.P.) ile Mckki Keskin (Y.T.P.) çelmişlerdir. Bu sırada Başkan, Di\an üyelerini çağırmak için Genel Sekretcri yollamış. Fakat Başkan Vekili Ferruh Bozbeyli \e diğer Divan üyelerinden bir kısnıı ikinci kattaki kâtip odasmda oturduklan halde Başkanın çağrısına uynıa mışlar ve toplantıya gclmcnıişlerdir. Bunun üzerine Fuat Sirmen toplantıyı başka bir güne bırakmıştır. Başkanlık Dıvanmm dunkü toplantısına katılmıyan üyeler şunlardır Ferruh Bozbeyh fAP.>, Ismet Ka pısız (MP.), Nurettin Akyurt (C.H. P \ Nevzat Sener (A.P ), Sabri Kes kın (AP.), Velı Uyar (CH.P.t, Mus lim Gorentaş (Y.T.P.), Suleyman Bılgen (CHP.), Husnü PehhvanU (AP.). Gromiko 17 mayısta Türkiye'ye geliyor i İnönü, bankadaki hesabından para çekti YTP yeni teşkilât kuruyor OZKIN, «MECLİS KARARINA İTIMADIMIZ VAR» DEDİ T.R.T. ihtilaft '•#*. Bismil oloyı tohkikatı devam ediyor Mendes France Ankaraya geldi BİR AVUKAT ADLİYEDE 5 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ Gerger yeni bir açıklamada bulundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog