Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TEK MCSTAFA KEMAL Yazan: Şevket Süreyya Aydemir Uçüncü ve son cildi de yayınlanan bu kitapta, şartlar. olaylar ve bu olayların içinde geçtiği hava canlandınlnuştır. Mustafa Kemal hâdisesinin gerçek hikâye ve tahlillerini bu eserde bulabılirEİniz. I. Cılt 10, n. CUt 15, m . Cilt 15 Liradır. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 5944 4270 41. yrl sayı 14623 umhuriyet KIHUCUSU: TUVUS Posta Kuhısu: İstar.^ul >*n 246 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet Isıtnbul \ADİ Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 SEVINIZ BİBLEŞLVİZ BİROVJ.VUZ Bilgîleri veren n p V X i Bçdensız varlık ı x Açıklıyan Dr. Refet Kayserilioğlu Onun sanriaH iç&de kendi bilgilerinizi, kendi ti)$tt>iir.uj bir kelime ile kendinizı bulsâv^tfiısî. 5 Pazcrfesi 19 Nisan '965 ^ V Içişletinde tâpinlet ducduruldu Kütüklerin yazımına çarsamba gunu baslamyor Ankara 18 (a.a.) Yuk«ek Seçım Kurulu, seçmen kutuklerınin yazılması ve »sılması ile ilgili olarak dun bir bildıri jayımlamıştır. Bıldiri şudurj O 10 Ekim 1965 tarihinde ^tapılacak milletvekili seçimlerine temel olacak seçmen kütüklerinin yazımına 21 Nisan 1S65 günü bütün yurtta başlanacaktır. 0 Bir >urttaşın, seçımlerde oy kullanabilme.i, seçmen kutuğune ve bu kütuğe gore duzenlenecek sandık seçmen lıstesine adının yazılmış bulunmasına bağlıdır. Dış basına göre Türk Ynnan göıüşmeleri başîadı Papandreu, Ürgüplü Hükümetini müzokereler için tam yetkili görmüyor Lefkoşede ablukaya alınan soydaşlarımızın aç bırakılmasına razı olmıyacağız Içişleri Bakanı Ismail Hakkı Akdoğan "Partizanca tâyinler olmayacak,, dedi ANKARA Cumhuriyet Bürosu Içişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan, Bakanlığa bağlı dairelerdeki biıtun tâyinlerin durdunılduğunu açıklamış ve tâyinlerin mayıs ayı içinde jurürlüğe girecek yeni yönetmeliğe gore yapılaeağını »oylemi;tir. KADROSUZLUK Geüşigüzel ve anormal tâyinlerin önleneceğini de belirten Bakan, özetle şunları sdylemiştir: •Binlerce içişleri mensubu, yıllardır kadrosuzluk yüzünden terfi edememi$lerdir. Bunlann terfi \e intibaklannı sağlayacak olan kanun tasarısı kısa zamanda cıkarılacaktır. Tapu, özel idare ve nııfus memurlannuı terfii de sağlanacaktır. TÜRKİYE DISINA CIKARILABİLİR,, ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Başbakan Yardımcısı Süleyman Derairel, «Patrikhanenin icap ederse Türkiyo dışma çıkarılacağını» söylemiştir. Demirel, saat 13.30 da Başbakanlıktan ayrılırken, «Patrikhanenin Türkiye dışma çıkarılması raevzuubahis midir?» sorusuna şu cevabı vermiştir: « lcabederse e\ct. Türkijenin menfaatleri neyi icabettiriyorsa o yapılacaktır. En ufak bir tereddüt olmıyacaktır. Biz \e bütün Türk milleti bunda kararIıyız. Gücümüzü Türk milletinden alıyoruz. Baska hiçbir şeyden değil. Bngüne kadar geçmi$ olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 30 milyonnn menfaatlerini koruyacak durumda olmustur. Bundan sonra da olacaktır. Bundan hiç şüphe edilmesin.» PAYLAR KALDIRILIYOR Anavasamız mahalli idarelerin gelirlerinl artırıeı tedbirlerin alınmasını emretmiştir. Buna ait çalısmalarımız ilerlemektedir. Bu arada ilk tedbir olarak özel idareler ve belediyelerin bütçelerinden kesilen paylann kaldırılmasina ait bir kanun cıkarılacaktır. Bu paylardan sadece fakir cocuklar, ile İller Bankasına ait paylar kalacaktır. 15 VALİ Akdoğan daha sonra, yeniden 1âyin olunacak Valilerin raeslekten olmasına dıkkat edileceğini, eskiden ışlerine son verilen, fakat Danıştay tarafmdan vazifelerine iade edılmelerine karar alınmış olan 15 Vali için de yeni kadrolar ihdas edı leceğini sdzlenne eklemıstir. Bakan ın verdiği bilgıye goıe. toplum polisi de bu yıl içinde faalıyete geçirilecektir. Içişleıi Bakanı sözlerini: «İçişleri Bakanlığında partizanca tâyinlec olmayacaktır. Her mensuburauzu bulunduğu kadronun hlzmetinde çalıştırmak kararındayız» diyerek bitırmiştir. } £ Ticaret Bakaniığında değişiklik Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakaıılığı Teftiş Kurulu Bas kaııı Târık Sesyılmaz, görevinden alınarak İstanbul Bölge Ticaret Mudürlüğüne tâyin edilmiştir. Iddiaya gore tâyin. eski Ticaret Bakanlarından Mehmet Baydur dâvasına adı karışan Bakan lık uzmanlarından Turan Çakım hakkında tahkıkat yapılması te şebbüsleri sonunda çıkmıştır. Öte yandan, Ticaret Bakanı Mâcıt Zeren'in Bakanhk bü.\oık memur ları arasında yeni değifikltkler yapacağı, bu arada Dış Ticaret Dairesi Başkanı Nida Türkmen'i de başka bir göreve tâyin edeceği israrla so'y lenmektedir. RECAt SEÇKIN £ YnrUaşların kapılarına I gelecek olan kütük yazım görevlilerine, ellerinden gelen kolaylıfı göstermeleri, nülus kâğıtlarını hazır bnlnndurraa • ları çok yerinde olur. £) Yurtta.slar, kütüklerin yazımı işinde, koy veya ma halle muhtarlarına başvurarak cnlardan bilgi edınebılirler. £ Seçmen kütnklerinin yazımı bitince, bn kntüklere göre duzenlenecek olan sandık Keçmen listfleri, 18 mayıs 1965 salı günü askıya çıkanlacak ve bir hafta askıda kaldıktan sonra 25 mayıs 1965 salı eünü saat 17 de askıdan indirilecektir. Kararname hazırlanıyor Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) 15 Valinın yer değiştırmesı \e yeniden atanmalaıiyle ilgili kararnamenin hazırlıkiarına Içişleri Bakan iığmca başlaııürnıştır. Yer değiştirecek Valiler arasmda Bitlis, Van, Adana, Samsun, Antalya, Isparta, Kırklareli. Eskişehir, Mardiu, Çorum, Tokat, Çanakkale, Muğla Valileri bulunmaktadır. Ayrıca Balıkesir ile Zonguldak Valiliklerine de yeniden tâyiıı yapılacaktır. İnönü, Karabükiö gençlerle görüştü Ankara, (Cumhurivet Bürosu) CHP Genel Başkanı tsmet tnönü, dün CHP Genel Merkeziııde Karabük CHP gençlik kolu heyeti ile CHP >e girnıek isteyen iiniversiteli öğren cileri ayrı ayrı kabul etnıiş. kendile ri>le sohbet etmiş. Devrim. adıyla Erzurumda çıkacak bir gazeteye ba şarı dileyen bir \azı yazdırmış. gazetecilerin Patrikhanenin kontrolu konusunda bir sorusunu cevaplandırmıştır. «İSCİLEKİN ENT ÇALIMLISIInönü. saat 10 da Genel Merkeze gelerek ilk önce Karabüklü gençlerı kabul etmıs, bu arada •Ereğli Demir Çcliğe, Karabük paralel olmalı ve bir an önce ihracat yapacak hâle gelmeliyiz, ihrac edebileceğimiz çok >er var. Sizin çalışmalaruıız bütün işci ça lıjmalarının en verimlisi ve en calrmlısıdır. Diinya. demir, çelik işcilerinin omuzlannda duruyor» deraiştir. Gençler. İnönünün Karabük için bir mesaj vermesini istemiş ve Inönü şunları söylemiştir: «Karabük genclik kolu. iclerinde kıymetli işçilcr olduğu halde burada bulunuyorlar. Karabük. memleket için büyiik bir kudret kaynağıdır.» unün Yaıılı* T u I ıı ııı 500 bin dönttm arazi sular altında kaldı DEMIRKÖPRÜ BARAJININ TAHLİYE KAPAKLARI AGILDI. MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILIYOR MEMLEKET HABERLERİ SERVİSİ Ege \e Marmara bolgeleri sürekli ve şiddetli yağmurlar sebebiyle yer yer sular altında bulunmaktadır. Bu arada bütün Manisa ovasını sular kaplamış, Demirköprü barajı tamamen dolarak taşmaya başlamıs, Gediz ve Sakarya nehirleri de kabararak etrafa yayılmıştır. 500 bin döniim arazi sular altındadır. MANİSA Manisa ovası tamamen sular altındadır. Cîvarlar altındadır. Bu arada Karakda 100'den fazla bağevi yıkıllıorman köyünde 25 ev oturulamış ve bazı yerlerde mahsur ka mıyacak hale gelmiştir. lanları kurtarmak içm faalıyete ESKİŞEHİR Sürekli olarak ya geçılmiştır. ğan yağmurlann Eskişehir ve doÖte yandan. tamamen dolan laylarmda yarattığı tehlike devam Demirköprü barajının tahliye ka etmektedir. Çevredeki dağlardan ge pakları açılmış ve bu yüzden len yağmur suları Porsuk ile Sakar Gediz nehri bir kat daha yük ya nemrlerini yükseltmekte ve zaselmiştir. Civarda bulunan köy rara yol açmaktadır. leri su baskını tehdit etnıektc oldağundan. buralarda oturan köylüler yüksek yerlere göç etmeğe başlamıslardır. SALIHLt Gediz nehrinin kabar Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) •nasıyla Alaşehir. Salihli ve Ahmet Ankara polisi şimdi de cezaevi fili ovalarındaki 500 bin dönüm ara ranlerinın, hırsızlann yanısıra, akzi tamamen sular altında kalmıştır. ı ra basını bıçaklıyarak varalıyan ve Suyun bazı yerlerde yüksekliği kaçan bir polis memurunu aramakmetreyi bulmaktadır. Alaşehir çayı tadır. üzerindeki bir adacıkta 1*6 koyunu 27 Mayıs polis merkezı memurlaile mahsur kalan bir çoban gece rından olan Ergun Eken dün gece yarısı Amerikalılara ait bir helikop Yenidoğan semtınde Sakim Büyüktuter tarafmdan kurtarılmıştır. 16 ran isimli akrabasuıı bıçakia yaralaköy de sular altında bulunmaktadır. Kurtarma ekipleri mahsur kalanla mıştır. rı kurtarmaya çalıçmaktadırlar. SAKARYA Son yağmurlarla Sarıyar Baraj gölu tamamen dolup taşmış ve bunun da eklenmesiyle büsbütün yükselen Sakarya nehri yatağından çıkarak onbmlerce dönüm araziye yajılmıştır. Salihlıye, Kavaklıorman, Pınardere, Taşkışla, Hacılar ve Budaklar kövieri de su Gürsel «Gereken yapılır» dedi Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) 4 Cumhurbaskanı Cemal Guı^oL dün öğleden sonra günlük gezkı sırasında basm mensuplarınm, 1:9 Buıan karayollan hadefa yolunu kesmelenne rağmen ritasına göre birinci sıkonusmami1;. fakat kö^ke donu^unnıf asfalttır. Taşan Sude otomobılini durdıırarak soruları surluk çayı. Balıkesir'i cevaplandırm';; «Patrikhanenin ca Bursaya bağlayan bu as lısmaları memleket hayrına mı faltı bir anda kaplıyadır?» sorusıına da «Bunun cevabı* rak geçit vennez hâle nı bilmiyen ^ar mı acaba» karsıhgetirmiştir. 1 metre kağını vermıstir. dar yükselen sulardan Gursel ezcüml? şunları söylemişgeçmek isteyen arabala tir: rın bazılan seller orta* Patrikhanenin ynrd dışı sında kalmıs; bazılan edilmesi meselesi, Hükümetin da köylülerin yardımı ve Meclisin kararlastıracağı bir ile kendilcrini kurtaraistir. ts, fiilİMit saatine yaklav bilmişlerdir. Resimde, tıfı zaman ben de fikrimi süyasfaltı tamamen kaplılerim. Ama simdilik tikir be • yan sular ve yolda kavan etmem doğru olmaz. Bn Kolan araçlar görülmektenoyu Hükümet bilir. Kanun dir. lar. eçer Hükümete bu volda bir selâhiyet veriyorsa, gereken •»apılır.» Dığer taraftan D ı ^ l e r i Bakanı Hasan I=ık da Patrikhane konusunda; «Bn memlekette kannnlar ^ar. dır. tcabı neyse yapılır. Kanoııla< ra karsı direnilmesini havsalam almıyor» demistir. TÜRK YUNAN" IKİLÎ GÖRÜRMELERÎ İLE İLGİLÎ Simav Kurşun Sanayıı AnoHABERLER 7 nci sahifede. nim Şirketinin Sımav ilçesi Karakoca Kurşun madenı ocaklannda dinamit patlaması neticesinde bir ocak çökmüş ve 5 işçi olmüştür. Önceki gece saat 03 de 7 No. iu galeride 610 ncu rnetrede vuku buLefkoşe, (a.a.) Dun 5 000 kalan olayda Halil Özsoy, Mehmet dar Kıh/ıslı Turk, kendi mahaüeSezgin, Ali Akın, Sami Ozdemir ve rinın Kıbnslı Rumlar tarafmdan Nuri Akgül adlarındaki işçiler ölabluka altma alınmasını protesto müşlerdir. ıçın bir nümayiş yapmıştır. 08 vardiyasında çalışan 24 işKıbrıslı Rumlar, cuma günunden çiden 19 u kurtulmuştur. Olen beri, Lefkoşe'dekı Türk kesimına işçilerin cesetleri toprak altın girıs ve çıkışı yasak etmiş bulundan çıkarılmıs ve yapılan otop ı maktadır si sonunda gömülmelerine ruhLefkoşe'dekı Atatürk meydamnsat verilmiştir. da toplanan numayısçıler arasında, Lefkoşe'ye gelıp abluka dolayısı ile köylerine ddnemiyen 800 kadar Türk de bulunmakta idi. Göl degil, yol Fikir akımları gelistikçe. halk kendi meselelerinin hal çarelerini, kendi defişen değer ölçülerine «öre biçimlendirdikçe ve idare edenler bu deŞismeyi izliyemedikçe, daba doçrnsu, halk, idare edenlerin önüne geçtiği zaman toplumdaki muvazene elbette boznlacaktır. Busün Türkiye böyle bir muvazenesizliğin çalkantıları içinde. Çesitli krizlerin birbiri arkasından basvermesi hastahfın bilinen belirtisi. O\sa çoğnmuz ya kafa yapımızdaki eksiklikten, ya cıkarlarınımn gerektirmesinden hastalığa baska teşhis kovu\or ve tedavisini de bu yanhş teşhis üstüne oturtnyornz. Çalkantıları sadece asırı soldan gelen tahriklere ba|layıp, bu tahrikleri durdnrunca meselelerin halledilece^ine inanmak baska tiirlü izah edilemez. Radyo Kanuııu değisince idarenin tanrı adaletine kavnsacağı safsatası da bnndan çeliyor. Milletvekilleri ödenekleri konusunda basın \e gençlik, parlâmentonun itibarını sarsıyor diye çammazlayıp tedbir istemek yine aynı sebebe baflanabilir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ve çoçalttıkca, ve hele 1960 dan hattâ 1946 dan bu >ana örneklerin artısına baktıkca >anlıs teşhis ve tedavi ile hançi noktaya çeldiğimizi daha açık ve seçik olarak görürüz. Mesele şunda düğümleniyor : Politika halk için, balkla beraber >apılmadıkça ve halkın genel çıkarını yansıtmadıkça, o politika ve o politikanın dayandıgı düzen mutlaka bozulacaktır \e Jıcle politika «halka ra|tnen> hale getirilirse sadece boznlmakla kalmıvacak aynı zamanda yıkılacaktır. Bu kehanet de&ıl. taribin vardırdıçı yareı. Simdi biı bu >argıyı çürütmek ?ibi bir aca>ip tutum içindeyiz ve sanıyornz ki, snları tersine akıtmak elimizdedir. 5j: ~% % Simavda cöken maden ocagında 5 işci öldü Halka rağmen politika sadece halkın isteklerinin ve çenel çıkarın aksine davranıslara girmek de degildir. Bırakınız, ait >apıyı tamamen değistirmek, deçistirmemek konusnnda nazari plândaki tartısmaları, bir memleketin parlâmentosu, roaksatsız da olsa, halkın isteklerini yerine eetiremezse. \e parlâmento istekleri askıya alıp tamamen gereksiz birtakım sokak atışmalariylc zaman öldürürse. o da halka raçraen politikadır. Bnçiiıı meselâ bir toprak reformunda, bir verçi reformunda parlâmento. yapısı ilibarivle maksatlı bir davranıs içindedir ve bunu tabiî görmek gerektir. Ama Meclis komisyonlarında rafa kalkmıs öyle ftısarıIar da vardır ki, bunlar sadece meseleleri önemsememekten, yararsız tartışmalardan, çekismelerden knrtnlup zaman avıramamaktan kanunlasamıyor. Alınız belediye gclirleri konusunu.. Meselâ dün çıkan bir haberde Hakkâri Belediyesi. tstanbul Belediyesinden yardım istemis. Geçenlerde Çorum Beledive Baskanı dilenciliği Baskan Johnson'a kadar eötürmüstü. Ta fstanbulun hali?.. Vali bir kalemde bütceyi altüst etti. Bn yıl. dfjil hizmet vapmak. memnrların maaslarını bile veremi^ecek fctanbul Belediyesi. Bakanların aezında turizm edebivatı. jazrtelerde turizm edebivatı. Ama turistik bölçelerdeki belediye hı/mctleri sıfır. Fara yok ki nasıl japsınlar? Bir baska konu : 2* Mayıs. ordunun yukarı kademelerindeki siskinliçi önlemek, tersine dönen mahrnfu yeniden düzeltmek için 42 sayılı Kanunla genis bir operas^on yaptı. Aradan 5 yıl geçti mahrnt yine tersine dönmektedir ve bn beş yıl içinde subayların terfi kanunn bir türlii çıkanlamamıstır. 42 savılı Kanun da vüriirlükten kalkınca ne olacak. bilinmez.. Öğretmenlerin intibak kannnları, emekli avhklarındaki farklılıklann t;iderilmesi. daha saymakla bitmi>ecek çesitli tasanlar, teklifler askıda duruvor. Ve seçimden sonra bemen hepsi kadiik hale gelecek. Iste halka rafmen politikanın neticesidir bunlar. Bu tutnm de\am ettikçe parlâmentora karsı güvensizliğin diğer sebeplerle birlikte artmasını tabiî görmek gerektir. Meclis kürsüsüne çıkıp ona buna çamur atmağa \e itıbarı elden kaçırmamak için birtakım saçmalıklar teklif etmeğe kalkanlar önce hastalıgı kendi bnnyelerinde arasınlar. Dısarda değil Akşehirde Belediye seçimjni C.H.P aldı Aksehir. (Sofu TUGRUL bildiriyor) Gerek AP ve gerekse CHP . için önemli bir govde gösterisi sayı j lan Akşehir Belediye Başkanhğı se ' TÜRIZM VE TAMTMA BAKANI çimlerı. dün yapılmıştur. Zekaî Dorman 10 375 seçmeni olan Akşehir'de 7 822 seçmen reye katılmış, katılma oranı yüzde 75 i bulmuştur. Ke sin sonuç olarak CHP adayı Avukat Sadrettin Çakıroğlu 5.717, AP adayı Hasan Sayın 2 841, Bağımsız aday Abdülkadır Ozbey ise 264 oy almışlardır. Umumî oy sayısma göre CHP oyların yüzde 61 ini, AP yüzde 39 unu almıştır. Lefkosede'50C0 Türk nümayış yaptı Polisler bir polisi arıyor T.R.T. tasarısını görüşen komisyon bugün toplanıyor Halil Tunç bugün yeni açıklamalar yapacak Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İşçi Partisini «ihtilâlci sosyalizm>le ıtham eden Türk İş Genel Sekreteri Halil Tunç bugün saat 10.00 da Türk tş Genel Merkezinde bir basın toplantısı yapacaktır. îzmirdeki ithamından sonra meselenin genişlemesi üzerine sözlerinın «bir ihbar ounadığı»nı da bilâhare ortaja atan Tunç, buna rağmen bu günkü basın toplantısmda TİP hakkmdaki bazı yeni belgeler ortaya koyacağını da açıklamıştır. TRT kanununu değiştıren tasan hakkındakl mütalaalar bugün 4 baLâpseki İlçemizde dun yapı kandan kurulu koraıtede görüşulelan Belediye Başkanı seçiminı 354 oyia bağımsız aday Rıza Akyar ka cektir. Bu konu ile ilgili haberimizi 7 ncı sayfamızda bulacaksınız. zanmıştır. Lâpsekide EfiPICILAR İsmet KÜR j Tarafmdan hazırlanan ruı ilkini bugün 4. sayffım y Anadoludan Istanbula neden akın ediliyor? Köyümüzde od yok, ocak yok... Mezar büyüklüğündeki odalarda yaşıyanlar Apartmanlarm ait katı rBIRDAKIKA Aman haaaa... Bayındırlık Bakanı sayın Orhan Alp, Boğaza yapılacak meshur köprü isini ele aldığını, bunun yollariyle falan 950 milyon liraya çıkacağıru söylüyor. Orhan Alp, belki unutmuşsunuzdur, en az bn köprü kadar meşhur «Devrim Otomobili» ni Eskişehirde imâl ettiren zattır. Onnn için, bn sefer, kabilse, daha ihtiyath davranmasını rica edeceğiz. Zira, o bir türlü yürüyemiyen otomobil, 600 bin liraya mal olmnştu. Hadi neyse dendi, sineye çekildi. ALEVILERIN İZMİRDEKİ İZMIR Cumhuriyetin kurulduğundan beri bütüıı faaliyetlerinin gizli cereyan ettiği söylenen Ale\i ve Bektaşiler, önceki gece Fuardaki bir pavyonda verilen baloda birkaç bin kişiye yakın bir topluluk halinde ortaya çıkmışlardır. Eskişehirden Antalyaya kadar S ilin plâkalarını taşıyan otobüsierle dolan Fuarda, köylülerin sayısının bir hayli fazla olusu da dikkati çe?:mistir. Alevî ve Bektaşiler Anayasanın teminat altına aldığı K yıklık prensipine göre, devletin, mensubu bulunduklan «Caferi» mezhcbini tanunası icabettiğini belirtmişlerdir. Toplantıda Alevî VÎ Bektaşilerin felsefesinl İ7.ah eden Doç. Dr. Bedri Noyan, Türkiyede 1213 mibon Alevî v» Bektafi bulundağunn ileri «ür BALOSU Ecvet GÜRESİN •••••••••••••• ııııııı ••!••• ••••unııınnnHİ miiş, sozlerine şoyle devam etmiştir: « Bugün insanlığı kurtaracak Nuh Gemisi lâzımdır. O gemi de Hacı Bektaş Veli felsefesidir. Allah korkusu yoktur, sevgisi vardır. Biziın namazımız, niyaznnız, duamız öz türkçedir.» Kadm erkek münasebetleri konusunda da Noyan şunları söylemiştir: « Biz kadmlanmıza ancak dun denecek ka dar kısa bir süre önce eşit haklar tanıdık. Halbuki pirimiz Hacı Bektaş Veli, kadına bundan 700 yıl once erkekle eşit haklar vermişti.» Bu arada toplantıya katılan dnvetlilerden bir çoea, halk arasında yanlıs taııındıklannı bildirerek <mum sondü> â>inlerinin tamamen uydurma oiduğunu soylemijlerdiı. ^ f ^ i K o n y a ' d a İşçi Partisinin '** kongresi hâdiseli geçti Konya TİP'in dün yapılan tl kongresi hâdiseli geçmiştir. Kongre başlar başlamaz, salona giren İslâm Enstitüsıi öğrencilerinden 3040 kişilik bir grup, Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın mesajı okunurken «yuh» çekmeye başlamışlardır. Bunun üzerine, parti 1 mensuplan, gençlerın üzerine yüAma, 950 milyonun, hem de rümüşlerdir. Polis, İslâm Enstitübir kısmı döviz, hazmı biraz sü öğrencilerini salondan dışarıya güç olor, dojrosn' ' çıkarrmş, olay buyümedea önlen 1 D. N. I mistir. |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog