Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SOZCUKLER JPST Paul Sart«. (L«s Moıs Nobel 1964) 7 s hra BAUDELAIRE Jean Paul Sartre. 7 5 lıra SARTRZ. YAZARLIĞI VE FBLSEFESI. Murdoch. 5 hra. EPIK TIYATRO ÜZERINE. Bertolt Brecht. 5 lıra DÖSEGIMDE ÖLURKEN. Wılham Faulkner ı Roman ı. 7 5 lıra. TTJRK EDEBIYATI 1965. Memet Fualln Seçtıkleri lAntolojıı 7 5 lııa DE YAYINEVT, VILÂYET HAX, Cağalofclu Cumhurıyet 4256 41. yı! sayı 14622 umhuriye Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet Istanbul NADt KURUCUSU: YTJNTJS Posta Kutusu: İstanbul ?*o. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ^ P Pazar 18 Nisan 1965 ORDU ÜST KADEMESİNDE ŞİŞKİNÜK GİDERİÜYOR B. M. birieştirici olmağa mecburdur ÜRGtPLÜ aynun gazetesine verdiği kı' sa bir demeçte Dışişleri BaCumhuriyet Bürosu ) kanımız Sayın Hasan Işık, Kıbrıs olayUrının her geçen gun aleybimize geliştiğinden yakıilâhh Kuvvetlerin subay Kinıfmın üst kademelerinde nıyordu. yeniden husule gelen şişkinliğin rütbelere tahsis ediSayın Işık'ın kavgularını aramızTörürliiğa girdiği tarih: § da muhalif • muvafık, paylaşmıyau ANKARA, Cumhuriyet Bürosu 25/7/196» 1 len hizmetler arasmda büyük çelişmelere sebep olduğu bir vatandaş bulunmasa gerektir. % ileri sürülmekte, yeniden bir tasfiyeye gidilmesi tavsiye K\et, olaylar giinden güne, hem de t Subay, Askeri Memur re J hızla ale^himize gelişmektedir. Buedilnıektedir. Astsubaylardan 25 Fiilî Hiz "Â asbakan Suat Hayri Ürgüplü, önümüzdeki haftanm yuk müttefiklerimizin \e onları yümet Yılmı dolduranlar emek 1 Daha once de subay sınıfının üst kademesindeki çışkinlığin önlenrekten destekler görünen B. M. liliklerini Isteyebilecekleri gi ; l Bakanlar Kurulu için «Kesif bir çalışma içinde geçemesi için Milli Bırlik Komitesi tarafından çıkanlan 29 Temmuz 1960 Genel Sekreterinin elele vererek bi, kurumlarca da re'sen e ? cei» ni bildirmiş ve Patrikhane konusunda da «Patriktarıhli ve 42 sayıh kanunun geçicı ikinci maddesinden istıfade yoluna «barışı konıyalım» bahanesi ile sözmekliye sevkedilebileceklergidılmiş ve 1960 yılında M. B. K. zamamnda 5 bin kadar subay emekhane Türk kanunlarına tâbidir. Gerektiği zaman kontroi de bir takım uzlaştıncı formüller dir. * liye ayrılmıştı. Bunlardan ayrı olarak, önceden dilekçe ile müracaat arkasından bep komşumuz YunaEmekli aylığı; keseneğe e . ve teftiş edilebilir» demiştir. edıp emekliliklerini isteyen Yarbay ve Albaylardan bugune kadar da nistam tuttuklarını görüp duruyosas son aylık üzerinden, Fiilî J Başbakanın yukarıdaki demeci, bir çoğu emekliye sevkedilmişlerdır. Bunların miktan hakkında ilgiliruz. Ba koşullar altında hakkımm ve itibarî hizmet yekunu 30 î ler kesın bir rakam verraemişlerdır. «müzakere» yoluyla tamtamıyacağıyıl olanlar için N 70 nispe % Fener Rum Patrikhanesinin hesaprnız meydanda. Zürich ve Londra tine göre uygulanır. 30 yıldan % larmı kontrole gelen uç kişilık MaBİTEN SÜRE VE YENİ AYRILMALAR Andlaşmalarının bize verdiği müdaaz olanlara her yıl % 1 eksiği % lıye Heyetinin Sen Sınod Meclisi hale hakkını zamanında kullanamaüzerinden; fazla olanlara •'• 1 M kararıyle içeri sokulmaması uzerine dıktan sonra şimdi o andlaşmalara 42 sayıh kanunun geçici ikinci maddesinin >iirurlük suresi 29 fazlası üzerinden emekli ay ; verılmı«tir. dayanarak masa başına oturabileceTemmuz günü sona erecektir. Bu muddet içinde daha bir kısım lığı bağlanır. , J ğimizi söylemek, her halde büsbüPlaıa meselesi Albay ve Yarbay arzulariyle peyderpey emekliye sevkolunacak© 20 AĞUSTOS 1960 TA ,» tün anlamsız bir davramş olur. tır. Bu arada en son olarak 8 Nısan gunü 40 kadar Albay arzuFrzurum Bayındırlık Bakanı RtHİNE KADAR EMEKLİYE Hangi Zurich, hangi Londra? Bunlarijle eraekli olmuşlardır. AYRILMA TALEBİNDE BU * Saat 11.45 de Turizm ve Tamtma Orhan, Alp. Karayolları GenM Muları inkâr edenler yalnız Makarios Dığer taraftan yine Nisan ayının başlannda. Generalliğe terBkanlıiından »rılırken Başbakan, durlugunun el.nde bulunan «ma LUNAN binbaşı ve daha yuve Papandreu değil ki! lngiltere de, fı'ennı bekliyen 18 Albay Genel Kurmay Ba^kanlığınca emekli.LThant. Galo Plazanm Arabulu I kınelerın vuzde .0 ın.n ekonom.k karı rütbeli subaylar \e muBirleşik Amerika da, Birleşmiş Milye se\kedılraişlerdir. Sıcilleri Generalliğe terfılerini sağhyacak culuğunda ısrar edijor. Biz de ak ;ömrunu» doldurriuftunu aç.Kİamıçadili askerî memurlardan Kuletler Genel Sekreteri li Thant durumda bulunan bu 18 Albay, zamanında Generallığe terfi edetlT . rumlarıııca bu talepleri kabul sını ileri süruyoruz. Durum ne o • da andlaşmalann tarihe karıştığını medıkleri için Danıştaya müracaat etmışler ve muspet karar aledilenler ile yukanda sa>ıKarajolları ıllerınde mcelemelacaktır?» sorusuna şu cevabı ver bırlıkte, Doğu Genel Muduru ile her halleriyle göstermiyorlar mı? mışlardır. Bunlar terfi ettırilmeden once Genel Kurmay Baskanlanlardan Kunımlarınca re'miştir: Bu sartlar altında Arabulucu Plalığınca emekli edilmışler, bir hafta sonra da Danıştayın muspet lerde bulunan Bakan, Amenkan sen emekliye sevki uygun gö ;;" Ea'nın da onları hoşnut kılacak bir kararı kendilerine tebliğ edılmişür. Ancak, bunlar Danıştey ka« Arabuluculuk, ilgili taraf AİD teskılâtından sağlanan 18 mıl rulenler hakkında ba kanu 4 rapor hazırlıyacağını önceden tahranna gore. emekli maaşlarından gayri G«nerallık taznunatlarılar arasındaki ihtilâfı halle ya yon dolarhk kredı ile yenı makinun 1 inci maddesindeki 75 min etmek hiç de güç bir şey denı alabileceklerdir. rayacak faallyeti sarfetmeyi ge nelerin satın alınacağır.ı behrtmış Yılhk Fiilî Hizmet Şartı A , ğildi. Malum ya, dünyamız hak ve rektirir. Yeni bir Arabulucunun ve şunları soylemıstır: ranmaksızın emeklilik işlemi / SUBAY TERFI KANUNU hukuktan ziyade karşüıklı çıkarlatesbitinde birinci ve ikincilerde « Karayolları Genel Müdüryapılır. t ra önem vermektedir v* Ekvator olduğu gibi, ihtilâflı olan Uraf I lüğünde, hâlen 11 bin »00 adct Cumhurbaşkanlığına tekrar adaylıların anlaşmalan şarttır. Plaza' < ^ol makinesi ve müteferrik ma Öte yandan MılH Sa%unma Bakanlığı bütçesinin Kaıma Butçe Ko^J Bu kanun hukümleruıe ğını koyacağı söylenen Plaza'nın da da böyle olmuştur. Plaza'nın misyonundakı muzakeresi sırasında Mılli Savunma Butçesı Raportorü kine mevcuttur. Bu makinelegore emekliye ayrılanlara. eGüney Âmerikada söz sahibi Wasraporu taraf ların ihtilâflannı hal Tabii Senator Sami Kuçük tarafından hazırlanan raponın «Temenniler« rin 1960 yılı dolar satın alnıa mekliye esas aylıklarmm 2 <e ; (Fotoğıaf: İbrahim KÖSEOĞLU) kısmında mahrutun şışmesıne mânı olunmak uzere subaylar arasında hington hükümetini bir Kıbns meledecek ve tarafları birleştirecek gücüne göre tcnileme deeTİ nelik tutarı ikramiye olarak ~ selesi için sinirlendirmesi, kendi a KÖY ENSTİTÜLER1NİN ?5. KlTlL^rS YILDÖNÜMÜ Koy Enstitiile tasfıye yapılması konusuna genış olçüde yer verılmiş ve ilerde daha da hususlardan tamamen mahrum 68,5 milyon dolardır. 1959 \ılmverilir. . M çısından, pek de akıllıc» bir dav rkıuı kurulu» yıldouurau dolayısiyle Marmara Öğrenci Lokalinde dutı ya genişlemesi ihtıraah olan bu şişkinliğin önîenmesi ipn yeni ^Subay Terolduğu için ve kesin olarak bir , dan bu yana Karayolları Geranış olmazdı. tarafın, >ani Türkiyenin aleyhf I w 24 Ağustos 196* Tarihine I pılan arık otunu» «gerirller tarafından durdnrulmak istenmiştir. Daha I f> Kanıuuı» nun bir an önce çıkarılması tavsiye edilmiştir. Kuçük, raponel Müdürlüğü parkına >rıd ne olduğundan kabul edilmemiş < makine eirmemistir.» Kadar Emekliye Ayrılma Ta *| sonra oturumu izli>enlerin müdahelesiyle ortalık sakinleşmiş \e hatipler,' runda subay sınıfında mahrutun değışmesıne ve yukarı kademelerde şiçEvet, politika ve diplomasi ala Köy Enstituler! hakkındaki dujüncelerini açıklamışlardır. (Enstitulerle I kinliğe sebep olan durumu şoyle ızah etmekte ve tavsıyelerde buluntir. Reddedilen Arabuluculuk mü lebinde Bulundukları Halde 4 nında uzun bir süre hareket serdiğer haberlerimiz 7. sa>fadadır.) essesesi değil, rapor ve raporu | Kurumlarmca bu istekleri kamaktadır: bestliğini elimizden çıkarmamız, tanzim eden bul edilmeyenler, bu kanun körii körüne Birleşik Amerikaya TAVSİYELER miş Milletler ynrürlüğe girdiği tarihten itibel bağlamamız, hakkımız nasıl baren 5 yıl zarfında Kurumtilâflı ülkeler arasmda ayırıct olsa tanınır hayaline kapılmamız larında Re'sen Emekliye Sevrol değil birleştirici rol oynama•1S60 vıluıda ordunun snbay sınıfuım üst kademelerindeki şişyüzünden, işte görüyoruı, olaylar kedildikleri takdirde, yuka>a mecburdnr. UThant'ın ve kinlik had safhaya gelraiş ve rütbelerle o rütbelere tahsis edilen her gün artan bir hızla bizim aleynda soz edilen ikramiyeye Türklş Bırıncı Bulge TemsiUısl diğerlerinin bu haklı dunımumuhizmetler arasında büyiık çelişme ve uygunsuzluklar bulurunakta himize gelişir olmuştur. Sovyet hak kazanırlar. zu ergeç anlayacaklarından emi Ismail Topkar, dun bir basın t jpidi. Bu zaruretin bertaraf edilmesi icin 42 sayıh kanunla ordu Rusyamn tutumu da, milletlerarası lantısı duzenlıyerek; «Salı günâ nim.» saflannda bir tensik hareketine teşebbüs edilmiş ve hizmetlerle (5 jıllık sure 29 Temmuz bir haksızlığı düzeltmeye çalısmakKazlıçesmedeki 54 deri fabrikasınrütbelerin u\arlıfı sağlanmaya gayret edilmişti. Fakat, husule ge1965 te sona ermektedir. Bintan ziyade NATO'yu Doğu Kanadında 1,200 isçinin greve baslnacnkPatrikhane len bu şi^kinliğin ileri yıllarda tekerrürüne mâni olmak uzere de başıdan yukarı rütbeli snbaydan parçalama gayretlerine benze^ larını» açıklamıştır bir Terfi Kanununun hazırlanmasına tevessül edilmişti. Terfi Kaların önemli bölümü 30 Amektedir. Ama bugün zaten NATO'1 « Isçilerin haklarını vermivcn ve nunu bugüne kadar oıkarılamadığı icin, İkinci Diinya Savaşuia ğustos 1960 tarihLnden önce e* nun Doğu Kanadı diye ortada bir Urgüplü müteakiben Patrikhane ' sağlık durumlannı istismar eden takaddiim edeıi yıllarda ve harb içinde uygulanan (Fazla muvazmekliye ayrılma talebinde ba şev var mıdır? Bu da cevabı kolay nin teftiş ve kontrolü ile ilgili so isverenler, lokavt kararı alırlarsa, zaf subay yetiştirme polltikasi) neticesi bugün ordunun iist kadelunmuş ve bu talepleri kabul BEYRUT Cahit GÜÇBİLMEZ bildiriyor bulunur bir soru olmasa gerektir. melerinde jine büyük bir yığıntı hasıl olmuş bulunmaktadır. Buedilmemiş olduğundan: ba rular üzerine de şunlan soylemis en siddetli tepkiyi göstereceğiz \e Ingilterenin zikzaklan. Birleşik na karşılık miktar itibariyle daha fazla olması gereken kücük rutkimselerin 29 Temmuz 1965 e **r: derhal bir mitiııg >apacajız» dıAmerikanın umursamazlığı, Rum beli subay miktan daha azdır. Hizmet Rütbe münasebetlerini kadar emekliye sevkedilip •Patrikhane Turk kanunlanna ) i>eerni T°pkar, Rıza Kuas hakkında rtodoks, katolık ve protestan one sürdükleri katliâmdan defil, s u r ü l e n Ortsdoks Kilisesinin kışkırtmaları zedeleyen bu şişkinliğin giderilmesi ve gelecekte de bu gibl haledilmemeleri çok bnemlidir. tâbi bir müessesedir. Kanun ne l ıddıaları su şekı'.de Ermenı cemaatlerı ruhani lıder muhtelif Ermeni topluluklarınile nükseden Yunan emperyalizmi lerın meydana gelmesini önlemek üzere (Subav Terfi KanunuZira, 5 yıl dolmadan önce egerektiriyorsa o, ciddî bir şekil cevaplandırmıstırlen dun geç vakıt jayınladıkladan babsedilmektedır. durumu işte nihayet bu hale getirnun l bir an önce cıkarılmasını zaruri telâkki etmekteyiz. mekliye sevkedilseler kanu« Eçer Rıza Kuas, ordu ile de tatbik edilir ve hiçbir itirazı rı ortak bir bıldıri ile, Ermenı tehmiştir. Pariste nun hükümlerinden ve ikraisçiyi birbirine dusüren bir kogerektirmez. Her müessese gibi A^rıca Harb Okullarının da gelecek yıllar ordusunun takım eırini hatırlatmak amacıyle paskalOnceki gün Dışişleri Bakanlığı I miyeden yararlanacak: aksi nusma yapmıssa. mutlaka cezaPatrikhane de kontroi ve teftij knmutanı değil, fakat, en azından tabur komutanlık kadrolarını Gelen haberlere gore. Pan«'teki ! sözcüsü Sayın Ismail Soysal'ın da ya bayramında yapılması kararlaştakdirde yararlanamıyacakedilebilir. Durumu mceliyorum^ . sını görecektir. Türklş, hiç hir dolduracak esasa gore duzenlenmesinin faydalı olacağını. bu subelirttiği gibi bugün artık bir Kıb tırılmış torenlerıni iptal etmısler Ermeniler tarafından da 23 25 ni ' lardır.) siyasî partiye âlet olamaz. Biretle ilerde onlar icin de bir tensik hareketine tevessüle lüzum rıs dâvasından ziyade bir Türk dır. san tarıhlerı arasmda anma torenze karsı olan her siyasî partiniu kalmıyacağını mulâhaza etmekteyiz.» Yunan dâvası karşısmdayız. Gerçek Ancak. dun aksam anma torenleri len tertıplenecektır. O tarıhte şar ı >•• karsısındayız.» durum böyle olduğuna göre de dâ komitesinin aktif bir uyesi olan Er kıcı Charles Aznavour Paris'te ol j Deriîs Sendıkası Baskanı Musvavı bütünü ile ele almak, tutumu meni mılletvekili Haçık Babık>an' mıyaeağı ıçın *orene katılamıvacak | tafa Şahin de grev suresmce, ı=çimuzu da onun önemine uygun bir ın > azıhanesinde toplanan dığer uç lere yardım yapılacağmı açıklamif biçimde. çizerek harekete geçmek ve demiştir ki: zorundayız. Türkiyedeki Yunan uy Ermeni mılletvekıli, emniyet mulâ« Sendikamızda, isçiye, birkae hazaları ile gbsteri yüruyusune muAnkara. (Cumhuriyet Bürosu) rukluları meselesi, Heybeli papaz ay yetecek miktarda malzeme var. Ihtiyat subaylar ve ıhtijat askeri saade etmijen hükumetın tutumuüretim okulu meselesi, Fener Patdır. Beynelmilel Federasyondan da memurların banş ve savaş hızmerikhanesi meselesi. Oniki Adalar nu gözden geçirmısler ve resmî ma50 bin lira yardım aldık. Daha da tinden ertelenmesindeki gdrev almeselesi. Türk • Yunan dâvasınm kamlar nezdinde yeniden musaade alacaçız.» malarını değiştiren kanun dünku sadece bir kaç yarunı ilgilendiren ( almak için tesebbüse geçmi?lerdır. ••> Resmi Gazetede yayınlanarak yupüruzlü noktalardır. Bunları Kıbrıs îçı=Ierı Bakanı, Ermenilerin gosrurluge gırmıvtır. üzerindeki haklarımızı tanıtmak teri ile ilgili taleplerini önümuzdeYeni hükme göre, yedek suiçin birer baskı ve pazarlık konusu kı çarsamba gunü toplanacak olan bay ve memurların hiç biri baolarak değil, fakat mutlaka çözül Bakanlar Kuruluna göturmeyi son rış \e savaş hizmetinden istismesi gerekli birer problem olarak olarak vaadetmi=tir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) | lerimız katılacaklardır. Ayrıca, Orna edilememektedir. Ancak T.B. ele aunalı ve başından sonuna deAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) . M.M. üyeleri görevlerinin deva Kıbns konnsnnn görüsmek üzere j tak Pazar, Birleşmiş Milletler' ve H. Babikyanın demeci ğin azimle yürütmeliyiz. Fener Pat20/21 Mayıs olaylarına kanşıp omı müddetince ertelenmiş sayıl Avmpada ve NATO devletlerinde NATO'daki baştemsilcilerimiz de rikhanesi ve Oniki Adalardan söz kuldan çıkanlan Harb Okulu bğmaktadırlar. Olağanüstfl durum bulunan 16 Büyükelçimiz, Dışişleri • toplantıda hazır bulunacaklardır. açıldı mı. karşımızdakiler hep LauÖte%andan, komıte uyesı ve mılrencılerinden «tazminat alınmamaBakanı Hasan Isık tarafından 67 larda erteleme iki ay devam etsanne Andlaşmasmı öne sörüyor let\ekılı Haçık Babikyan, dun Beysına» dair kanun dünkü ResnıJ GaTARİHTE İKÎNCÎ mayısta Paris'e davet edilmişlerdir. mektedir. Herhangi bir subay «o andlaşmada başka devletlerin de rutta çıkan «L'Orıent» gazetesi mu?etede yayınlanarak yurürluğe gır» PAPA VI. PAIL veya memurun ertelenmeye tiToplantıya Washington, Londra, Toplantıda istısarî mahiyette dış iıması var, onlara damşmadan bu habırine verdiği bir demeçte sunmiştir. fakat ıhtıyar baba^ı, <oğlunun yok | bi tutulabilmesi için üç yıldan Paris, Bonn, Roma, Bruksel, Atina, meseleler, son gelişmeler ve Kıbrıs konuları nasıl ortaya atarsınız?» di ları soylemi'itır : luğunu unutturmak içm» Ermenıce ' beri kilit mevkiinde calısmasi Bern, Viyana, Lizbon. Oslo, Stock meselesi gözden geçirilerek incele ' yorlar. Nasıl mı atarız? Lausanne « Hükiimet bizim yürÜMİsü şarkılar sovliyecektir. sarttır. Andlaşması, Oniki Adaları Italyaya ve Helsinkı'deki Buvukelçı • necek ve müzakereler yapılacaktır. müz için istediğimiz müsaade bırakmıştı. İkinci Cihan SavaşmToplantı, Turkiye tarıhınde ikinci talebinde kesin bir karara vardan sonra bu Adalar Yunanistana defa olmaktadır. Birinci toplantı mamıstır. Oysaki biz hükümete verilirken bize damşıldı, bizim rı1954 yıhnda Ankarada Ortadoğudajeteri kadar düşünme zamanı zamız alındı mı? Türkiyeden haberki elçilerimiz il e yapılmıştı. \erdik. Scrasını kesin olarak siz bir işlem yapılıp Lausanne'ın belirtmek isterim ki, gayemiz Ege denizinde kurduğu denge altAVRUPA KONSEYİ üst edilirken andlaşma hükümleri 1915 mezaliminde yüzbinlerle Öte yandan Hasan Işık, mayısın bnzulmuyor da yalnız biz hakkunıkayıp veren Ermenilerin rnhnzı aramaya kalkınca mı Lausanne ılk gunlerınde Avnıpa Konseyi Banu sâdetmek üzere ya raeohnl hemen kutsal dokunulmaz bir yasa kanlar Komitesi toplantılarına kaasker, ya da şehitler anıtına kaniteliği kazanıyor? Emperyalistlerin tılmak ve başkanlık etmek jçin dar sessiz bir yürüyüş yapmakoiununa gelen Yunan ordusu 1922 Strasbourg'a gidecektir. tır. Bir gösteri babis konusn deE\lulünde denize dokülürken Oniki Büyük sehirlerdeki apartmanğildir. Hükümetin cösterilerı Işık, 11 12 13 mayıs tarihlerınAdalarda bir başka emperyalist ların ısık görmiyen zcmin katların>asak kararı bnna uvgnlanade Londrada toplanacak olan NAde\let daha önce yerleşmiş bulunda yeni bir sosyal sınıf gibi ortamaz.» TO Bakanlar Konseyıne de katılamasa idi. Atatürk Anadolunun böya çıkan kapıcıların hayatını anlunmez bir parçası olan o takımcaktır. Bu toplantıya Yunanistan Ermeniler müteessir Iatnor. adalarıru Yunanistana bağışlar mı Dışişleri Bakanı Kostopulos da geidi? Geopolitik yönden Oniki Adaleceğmden, Türkiye ile Yunanistan ı ^ Anadoludan İstanbula Diğer taraftan, Lübnanda konusların iki niteliği vardır: Bize ait oarasında ilk ikili gayriresmî görüştuğum Ermenilerin çoğu. son hâdilurlarsa yalnız Aııayurdun savunneden akm ediüyor? menin Londrada yapılması beklemasına, yabancı bir devletin elinde seler karsısında üzüntülerini belırt nilmektedir. nıekte, Türkleri çok sevdiklerini bulunurlarsa yalnız bir gün Anayur ı ^ Köyümüzde ot yok, dumuzun istilâsına yararlar; baska söylemektedırler. Umumiyetle hâAMERİKAN ELÇİSİ kım olan kanaat, tahrik edilen birhic bir işe yaramazlar. ocak yok...i kaç komitacı Ermeninin rahsî çıÖte yandan diın Buyükelçi Mr. \nlamak istemiyenlere, ya da an karları için, böyle bir politik oyu0 Mezar tfö$îklüğündeki Raymond Hare saat 12 de davet ülamak islerine gelmiyenlere bu ger na gıristikleri seklindedir zerine Dışişleri Bakanlığına gelodalarda yâşıyanlar çeği anlatacak gücümüz vardır. Samiş, Işık ve Bayülken ile Kıbrıs Papa'nın mesajı dece devletler hukukunun karasukonusu üzerinde geniş ve teferruatlarımızda bize tanıdığı hakları gelı bir görüşme yapmıştır. Phıladelphıa'h bir sırkın mav • Papa 6. Paul tarafından bu \ereği gibi kullansak sayın komşulaGörüşmede, Türkiyenin Plaza'yı • m u n u «Çıta», 9 ayhk bir çocuğa sile ile gönderilen ve «tarih borımıza ve sayın dostlarımıza Hanve raporunu reddediş sebepleri Bu d a d l l l k yapmak hevesine kapılın vunca» gadre nğrayan ErmeniyaM. Konyayı kolayca gdsterebilir'•ik. ler için dua edeceğini bildiren ,ukelçiye gayet genış ?ek.lde ve ^ ı n r ^ a n ^ ^ ^ Vcaba daha ne karlar bekliyecemesaj da istibmar edilmektedir. dehllenyle tekrarlanmı, ve Türki « g i z l i e m e l , i s o n r a d a n Oysa bu mesajda, Türkiye'deki T A ZISIZ : yenın red talebinde bulunuşunun y a n Çıta, brbeğin sutuniı içiverNADİR NADİ , Ermenilerin mirnz kaldıklannı 'in«ııiMiıı»iıııııııııımııııııı ••••••• ••••••••• •••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••l haklı olduju bildirilmiştir. Imiştir. Vakit Geçiyor 40 Albay istekleriyle emeldi oldu ACIK OTURUMU BASTILAR KADEMELER ARASINDA DENGE KURULACAK ANKARA 42 SAYILI KAHUN S Urgüplü: "Patrikhane kontroi edilebilir,, B O Karayolları makinelerinin yüzde 70 i bozuk Ermeniler gösterı ıçın ısrar edivor 54 deri iş yerinde grev O Ihtiyat subaylarla ilgili karar kesinleşti 16 BÜYÜKELCİMİZ PARİSTE TOPLANIYOR Harp Okulu Öğrencileri tazminat ödemiyecek EfiPICILfiR Aparlmanların * alt katt Ismet KÜR Dadılık yaptı CUMHURİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog