Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Dunya edtbıyatının olmtı eıerlerınden bırını daha sunar' «VILIOE COLLINS bo rt»namr«l< tvyKjr, . 1 ,nr ıfolu bır <>k mtfer.sınır. r am sıra tnun Itadır d.r,r hjı dolu bır mtr»k 14 n6t tab rıul.kla okunın b r eıer y»nrmı(hr Duny. edeb ,.ı „ n en unlu .j«rl«r nd«n olitı bu H<nk f ami8 kıiaptıg mı« uıturt b»' 1**9 nlılc k»ı»ndıfic«ktır BEYAZLI KADIN < V A Y I N I V I 41. yıl sayı 14620 umhuriyet KURUCITSU: T1INUS NADÎ Telgîaf ve mektup adresı: Cumhurıvet Istanbul Posta Kutusu: îstanbu] Nc 246 Teleiomar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Ansiklopedisi Cux Mıllî Egıtım Islâm Ans mıştır. ( (Selım) mad olarak durulan? evlerıyle butun Ifıvatla satılmaktadı: ğjınca yayımlanan 105 cuz u çık(Selebes Odasj), tafsüâtll Cuma 16 Nisan 1965 ORDUNUN İHTİYACI TESBİT EDİLECEK Fred J. Zusy VVashingtondan bildiriyor MC NAMARA Bir Amerikan askerı heyeti geliyor Halil Tunç'un yeni açıklaması: KIM ÖLDÜRDÜ? Bakanın Temsilciler Meelw Dı«ı<:len Komısyonunda 11 martta yapTürktş Genel Sekreteri Haül Tunç, dün verdiğt tığı bu gızh konusma dun ba^ına «ansur edılerek açıklanmıştır McNademeçte T.İ.P. hakkmdaki iddialarını tekrarlamış ve mara konusmasında «YnnanısUn B»tı Avrnp» ölkelerinden aldığı Tar«T İ P. li uyeler zamaıı zaman demokratik rejıme aykın dımın azlığından sıkâvet edı\ordu. Tananıstan Savnnma Bakanı birkaç av once Amtnkjv» gelerek askerı vardım konnrann bizimle gorüştu \t telkin ve tekliflerde bulunmuşlardır» demiştir. Tnnç bunnetıcede Yunanıstanın askerî dornmnna ıncelemek uzere hilhassa Gelara ait öruekleri pazartesi günü >apacağı basın toplanntl Knrmav Baskanlığindan bır hevetın Atınaya gıtmesi kararlastırıltısında acıkü>acağını söylemiştir. dı. Halıhazırda hevet Yunanistanın askerî giicfinü ve Bnltar teklikesını Izmırde TIP hakkında bazı ıddıa) ıncelemektedır. Birkaç hafta ifinde elde edeeefımiz inceleme sonncnnlarda bulunan Genel Sekreter «Bu da, Tnnan ordnsonnn tetadıt karntında nasıl medernleRtırilmesi jfreCHP, AP ve YTP lıderlen, Baybir ihbar değildir. Bunu. TurkIş ve ilerde yapacatımız Tardımın esaslan bellı olaeaktır» demıştı». ram gazetesınde yayınlanan yazılaıle TIP arasmdaki fıkir ihtılâfı korında Turkıyenın sosyal ve polıtık Eski ve yeni durum nusunda benden israrla muşahhas durumunu kendı açılarmdan ıncelebir delil isteven basın mensuplarımışlerdır na bir ornek olarak acıkladım» de ' Sa\unma Bakanı McNamara, bundan sonra Turkıvenın de CHP Genel Başkanı înonu, yazımış % •Konuju neden bir ay sone a\nı maksatlarla bır askerı hevetın gonderılmesını ıstedığını ve lında ra ortaja attınız'» sorusuna şu karbirkaç ava kadar hevetın Turkı\e\e gıdeceğını so\lemıştır Sa«Sıya.ti tartışmalarunız eksik ol ~ıl gı vermıştır \unma Bakanlıgı Ortadoğu Muduru General Strıckland komı«muyor ve bunlar. bazan hırçın \e jcnun baska bır toplantısında Turkneve vımdıve kadar \apilan Üç arkadaştık sert oluyor. Ama nıhayet Turk a>.kerı jardım \e Turk Ordu^unun durumu hakkında bılgı vermıs mılletının tabıatında olan sağdu\e şunları «ovlenmtır : «14 mart 1965 pazar gunu oğleden >u tesırıni gosterı\or. Hepimiz ak < Bırlesık Amerika 1950 den 1965 e kadar Turkıye\e 2.4 mılsonra Rıza Kuas. Lastıktş Izmır Sulımızı başımıza toplıvarak mille>»r dolârhk askerî vardımda bnlnnmastur. 1947 vılında Tnrk Orbesi Başkanı Atalav L>sal ile Turktımızi ileri goturmenin yolunu dusu tOO.aet kisi u « tumenden ibaretii ve hıçbir vardım gormeIş'e geldi Bız uç arkadaştık.» • buluyoruz» demıştır. AP Genel Başkam Demirel ise; « Isımlerını açıklar mısmız'» digi gibi lojistık n»leri de vaktu. •İftıra, valan gibi Bizans metodları« Hayır, şımdılik açıklayamıyaNaklıyatı tamamen bayvanlarla yanı bırakmalıvız» dedıkten sonra pılıyorda ve silâhları da çok eski rağim > «rLç bır zumrenm veya hıç kımseidi. Amerikan askerî >ardımı basTun, daha sonra Rıza Kuas'ın ıçe nın vesayetı altında değıldır ulkerı gırer gırmez «TurkIş hâla ne du ladığındanberi Tfirk Ordasunnn emız« cumlesıyle fıkrinı belırtmıştır ruyor'» dı>e bağırdığını, bılâhare tıtiminde. klâsık t e modern silâhDemnel, vazısının sonunda «Turkılarında u lojıstığinde devrım yara * Pazar gunu Lefkoşeden Larnaka>a gitmekte.vken bir Turk kovu yakınında vunılan Derviş Kavas î. Zonguldak a yuruvu«e geçılmesını ye kalkmacaktır» demışur <an değisıklikler olmasiur.» oğlu ve Kosla Mısaulis isimli ikı sendıkacının kalıllerivle ılgıli tepkiler devam etmektedır. Kıbrıs i teklıf ettığını belırttıkten sonra, IzA YTP Genel Başkanı Ekrera Alimırde ortaja attığı ıddıalan tekrar Turk Liderliğinın yaymladığı bir bıldiride «Kıbrıs Turk topluluğunun joneticilerinin, geçen pazar can ıse, Bayram gazetelerınde >aKıbrıs ve Nato lamıstır gunu iki sendikacının oldurubnesivle hiçbir ilgıleri yokrunj deaılirken Hu» tanftan polırikan Dr. yınlanan jazısında «Yeni Anaja•Acaba bu, >uruyuş tek'ıfı olalhsan Ali, cinayettea eturu Turk liderleri suçlamıştır. Besimde, maktâller gornlüyor. sa duzeni içınde hukumet etmenuı maz mı7 Bır janhş anlama olmaConretıcut ejaletı mıllet\ekıli zor olduğunu» ılerı surmuş ve >e sm« sorusuna Tunç, «Katiyen yanlış nı bır Anayasa buhranından kaçıJohn Monagan, toplantı sırasında anlama >oktur. Orduyla carpışmayı , nılması gerektıgını behrtmıştır. Savunma Bakanından Kıbrıs olavbağıra bağıra soyledi. Zira kendisi ; Gursel, Amerikanın Vıetnam lannın NATO uzerınde nasıl bır ı ain kulağı ağır işittiği için yuksek I 1 politıkasım tasvip etmiyor tesır yarattığmı sormus ve Bakan sesle konuşur. Kendısine (Siz de i; ' öte iandan Cumhurbaşkanı Cel cevaben, bunun, halledılmesi gere«ileri temsil ediyorsunuz. Siz ya ı mal Gursel, Bav ram gunlerınde ken asap bozucu ve tehlıkeh bırçok pın) dedim. Bana (Bız >apacağız) ce MEMLEKETÎ VE AÎLESÎ B l » \erdığı bır demeçte Araerıkanın vabuiı verdı > meseleden bırı olduğunu so\lemış, TURLÜ BULUNAMIYAN Guneidoğu As\a ve Vıetnam po'ı«Gav retlerimıı sayesinde Türk 10 YASINDAKI YASİN tıkasını tasvıp etmedığını sovlemısAynı iddialar Ynnan problemi tehlıkelı noktasıntır dan ozaklasmıs balnnuvor. KanaaNew York, Kıbns Rum hnBırleşmış Milletler Barıs Gucu m Cjmhjrbaskanı Cemal Gursel Halıl Tunç, 20 mart cumartesi gu tımce, halihazırda taraflar da bır kumeti. Turkıvenın Bırleşmış na mensup Irlanda bırlığı so % nu saat 15 00 de Tuıklş de, TurkBa\ ram gunlerı ıçınde gazetecılere hal çaresı bulma lolnna gıtmekteMilletler Arabulucusu olarak tarumlulanna Bağlıkoye karşı sal "| Iş'e bağlı Mıllî Sendıkalar Başkan verdıgı demeçlerde, Kıbns konuı dırlfr» dernıstır nımayı reddettıği Galo Plaza'nın dınya geçecckleri tehdidinde bu '4 ları, TurkIş yonetım kurulu ile icîuna da değınmi', Makarıos un edegıştınlmesını kabul etmiyecelunmuşlardır * ra kunılunun ortak toplantısma te Pentagon Denızasın Askerî Yarlınde bulunan uçaksavar ıuzelerığmı Genel Sekreter lThant a dım Baskanı General Robert Wood nın «hıçbir kıymet» taşımadığını Rum ordusuna mensup asker \ı mas ederek şunlan soylemıştır: bıldirmıştır. Kıbrıs Rumlannın »ovlemıstır ıle Sa\ unma Bakanlıgı A\ rupa Bol«O gun, Kuas'm bu sozleri Gelerın bır aydanberı abluka altınBırleşmış Milletlerdeki delegesi nel Başkan Seyfi Demirsoy tara ! 1 ge«ii Muduru General Folda'va da da tuttuklan Bağlıkoyde durum Zenon Rosides, UThant'a Cumfından ortaya atılmıştır. Bu muza Kıbrıs konusunda sorular ^orulmus her geçen gun kotuye gıtmekte, hurbaşkanı Makarios'un bu mekereler, saat 23.90 e kadar devam ' ve Wood bu konuda şu bılgıyı verçetecı Rumlar tahrıklerını arttı $ yandaki mesajını iletmiştir. etmiş ve aynen teype almmıştır. mıstır «Muhterem ağabeylerım. Okvlv» rarak cıvar tepelerdekı mevzıleDemırsoy, Rıza Kuas'm da bulun , mı devam ederek uç nüfnsa bala* nnden koye sık sık ateş açmak f "Plaza görevine « Turkı\e \e Yonanıstan \'Aduğu bu buyiık toplantıda Tıirk yorum. Benden bir âyet alırsanıtl tadırlar ,^ * TO'nun da, Amerikanın da en sadık tş'ın neden partiler ustu kalması bana yardım etmis olursunuz. Kar» devam edecek,, i dostlarıdır. Iki kejfıvet bonların gerektığıni. dolavısı\le TIP ile ne tın iadesi rıca olunnr.» Işık, «Zaman Rumlara ' Ote jandan Bırleşmış Milletler den fikir ihtilafına duştuklerini Kıbrıs yüzıinden harb etmesini önGenel Sekreterı U Thant dun Bır açık olarak ortaya atmış ve TİFin ' 10 yaşında bır çocuk dort gun> Gıresun Dun 17 30 sıralarında lemistir. (Generaln behrttığı ıkı yarıyor» i leşmış Mılletlerdekı basın muzaman zaman vaptığı telkin ve j denberı polısı uğraştırmakta, veı» Tırebolu ılçesmm Harşıt Barajı ın ke%fnet emnıvet mulahazası\ le 1 habırlerınm vemegınde yaptıgı Ankara, (Cumhurivet Burosu) /., tckliflcrın demokratik rejim ile j dığı ve doğru olmıyan adrester se« şaatında dınarru* patlaması sonu ba=ına açıklanmamı<;tır ) Fakat bn bır konusmada, Bırleşmış Mıllet Dışıslerı Bakanı Işık, Bayram i bağdaşamadığını butun delilleriy ı bebıvle aılesı bır turlu bulunama« cunda 2 kışı olmuş, 2 ışçı de yara tehlıkeler giderildikten baska talerın Kıbrıs meselesınde arabu gunlerınde verdigı demeçlerde t le ortava koymuş ve sonunda { maktadır. Kalabalık yerlerd» jıu lanmıstır raflar mıllî menfaatlerıni dnsunluculuk gayretlerının ve Galo Pla Kıbns konusunda, dâvanın hallı f (TIP bize bunları telkin ediyor. kandakı kuçuk kartlan dağıtaraM Baraj ınşaatında çalıstnakta olan mektedır. Iki taraf yıllarca once bn yardım istıyen 10 yaşındaki Yasnı zanın arabulucu gorevmın de Bunu mu yapalım?) demiştir. ıçın acele hareket edılmesı ge 4 Jsçılerden 6 sı tunel açmak ıçın dı çok guç mesele>e karısmıslardır. Cankal ıçın polıs, «Simdiye kada* vam edeceğını so\lemıştır. namıt patlatırlarken mevdana ge dahı olsa sıyası ve askerı tedbır rektığını bıldırmış, «Zamanın ^ Tabıativle diplomatlar bir hal çareDev/et/ejt/rme isteği Eraniyet Müdurlüçiine gelen en ze< Rumların lehine işlediğin» soy | len olay sırasında olen ve \arala Lefkose Dığer taraftan Nı lerın uygulanmasından çekınılmı si bulmak için çalısmaktadırlar, ve ki ve kurnaz çocuk. Belki 28 ya lemıştır \ nan ışçılenn ısımlerı ogreruleme san sonunda Aünaya gıdecek o yecektır. Bu tedbırlerın bır «Ba meseleve Birlesmis Milletler tarayakın îl'e telsizle dnrumn bildır. mı«tır Bu arada olayı doğrulavan lan Makarıos'la Papandreu ara nş taarnızu» şeklmde olacağına Bunlan pazartesi gunu yapacağım dim. Fakat verdiği adreslerde an« (Prof. Dr. Fahır ARMA t fından bir çözum voln bnlnnaeafım Gıre^un Valısı \araü ışçılenn has sında yapılacak muzakerelerde ınanılmaktadır top'antıda teypten dinleteceğim. OGLU'nnn «Galo Plaza ra Ş, TtP'ın tuzuğu her ne kadar demok nesi Cemile ve babası Alt adında Ba>ram denınce, ınsanın ılk an umıt edıvornm » tahanede tedavı altında bulundukla Plaza'nın raporunun uj'gulanmaKıbrısta durum poru» konulu bir inceleme m ratik sosyalızm taraftan ıse de tu kimse bulnnamamıstır.» demiştır. da aklına «nese ve sevinç dolu rmı soylemıştır sı amacı ıle alınması duşunulen Çekilme tehditleri BİR ŞEBEKE Mİ? ganler» gelmektedır.. Çocnklar rutedbırler muzakere edüecektır. vazısuu ikinci sahıfemizde M rum ve davranısları maalesef böyle Lefkoşe Rum çetecılerı Kıb10 yaşındaki Yasın'ın matbu \alarına çıren bajramlıklannı E'Ilâve edıldıgme gore tek taraflı rısın kuzöy batısında gorevli olmuyor. Bunları butun delıllerıyle bulacaksınız.) M vecek, lunaparklara, dost ve akkartlarla dılendırılen bır çocuk ortaja ko>duğumuz zaman konu aySon olarak Canfornıa Mı1let\ekırabalarına akın edecek.. Sokaklar, lı R Cameron «Geçtigimiz vıilarda olması ıhtımalı uzermda duran dınlanacak ve TurkIs'ın neden TÎPcaddeler, gulen, eğlenen insanlar Türkive ve Yunanistan mütaaddıt polıs sımdı bu sebekeyi tesbita m goruş ve hareketlerıne katıhnadı• •••••••••••••••••••••••••••••••;••<••>••••••••••••••• la Tenklenecek!. Oysa, bu ba>ram defa NATO'dan çekilme tehdidinde çalısmaktadır. Fakat kuçuk Yağı ortaya çıkacaktır > Sofva (a.a.) 'Cpı» Ajamının dıısunceltrin tamamen aksine, dı buluomnslardır. Acaba bnndan sonsın polıs» daıma asılsız adresler «Toplantıda bulunan Rıza Kuas, Eskışehu. (a.a.) Konyadan Esbırakranan l\ı haber alan bır kavnaktan oğ sarı çıkmaya fırsat vererek zaman kazanmakta Genel Başkan Seyfı Demırsoy'un or ra iki taraf Teskilâta karsı olan ve ' kışehırs gelmekte olan yolcu otobus bır turlu kendısının kımler tataya attığı iddıalara karşı ne cevap rendıgıne gore, Bulgarı=tamn MON sureklı vağmnr ile eksi 3 dcrece eıbelerıni yenne getirecekler mi?» verdi, bunları açıklar mısınız'» rafından bu yola ıtıldığını soyko\a\a sadık \oneticilen Pekın \t kadar dusen ısı vuzunden, dı\ e General Folda > a bır soru sor leruıden bırınde, Salıha Gunuz adm«Kuas, bircok kere soz almıstır. lemekten çekınmektedır. taraflısı bır grupun darbe tesebbu «nesesız ve sonuk» gecmislır. Bav mu=, General de cevaben «Yerine ' da bır kadın, uçuz doğum yapmıştır. Ben o gun Çeltek olayı dolayısiyle sunu akamete uğratma\a mu\afıak ram verlerı, normal çunlerden da getırmiveeeklerine dair hiçbir be Yavrulardan bırısı olmuş. dığer ıkıÜ Ç C N C Ü SIMFTA ha az rağbet gormus, sadece sınesıne de «Bayram» ve «Kurban» adları bulunamadım, ama bandda bu konuş olmuMardır Emnnet Mudurluğunde riort gun malar Istanbullularla dolup tas lırtı gormuTornm* dıve cevap ver verılmıstır Annenın, «Bayram> ıle malar ve cevaplar mevcuttur.» Verılen bılgıve gore darbe hare mıstır.. dur pohsler tarafmdan yedırılıp mıstır •Kurbanm sıhhi durumları ıyıdır. Halıl Tunç, bu toplantıda Turkîş ıçırılen Yasın, «Ben Ankarada otuketı 7 nısanda, Bulgarıstan Komum ekonomık görüşunun de ele alınnıst Partısı Merkez Komıtesı u\edığırıı behrtmış, yanında bulunan ve ruyonım. Kızıltepe camii yanınlerınden Gnan Todorof Gorunj ao gunku toplantıda hazır olan Ülku da, Oknla gıdivorum ve üçiincü nın apartmamnda olu balunmasnle Arman, konu hakkında şoyle demiş sınıftavım» demi'tır a\dınlığa çıkmıstır llgılı çevrelertir: ce bır mtıhar kabul edılen bu ola\ •Turkîş'in dış ticaret, komür, çelik. petrol ve benzeri agır sadan sonra a\ra gun, Sofya askerı Maslakta da bir soförun kendı arabası içınde Bayramın ikinci günü Bakırköy nayii devletleştinne goruşu, topbolgeı Komutanı General Tsvetko kafasına sıkılan kursunlarla olddrulmesi ile son Beş>ol J'abrika volu 53 numarada lantıda tasvip gormıış, ama fırm Anef e^rarlı bır sekııde kavbolmus bulan korkunç cinayetın faili olarak gizlice aragibi jerlerin devletleştinneye gioluran ve bakırcılık yapan Aram Bal\e aradan bır «ure geçtıkten sonra nan Turgvt'un, Asropla musterek üçdncü cınaremheceği bclirtilmiştir. Bu <ok saklandığı >erde bulunarak te\kıf cuıın. kavınbiraderi Agop Musailoğlu vetini de islemis olması, polıs vetkililerını şaonemli toplantıda TurkIş goruşedılmi'tır ve kiralık kaatil Tıırgut Isık tarafınsırtmıstır. lerıni bir bıldirivle kamu oyuna JANDARMA BÖLGESİ. dan delik desik edılerek öldıirülmesi acıklamıstı > Kumarbazların sehır ıçındekı faalı\etlenne Tunç, TIP m bu konuda kendıleVL KfLERİN gerek polis ve ve gerekse semt bakıııne yazılı olarak verdıklen bır tek^on verılmesı uzerıne Jandarma bolgelerıne \ummdan iandarmayı telâşa düşurmüşıLK Başbakan Sayın Suat Havri lıfın avnı gun demırperde gensi rad \ alanan sabıkalılarm kır gazmolarında saklantur. Lrguplu, Ankarada, tam 49 gun yoda da okunduğunu soylemış «Bun dıkları ve gecelen sovgunlara çıktıkları da son aradıktan sonra, nıhayet kendıları tek tek, vahat topluca değcrlen SEBEP. olayla bır kere daha tesbit edılmıîtır. Ancak sine bır ev bulabılmış. dirdiğimiz zaman TÎP'Ie davTanış Jandarmanm yeterlı derecede takviyeli olmaDevamlı kumar ovnıan, bu sebeple de çeve metod bakunından avnlığrmız Tebrık edenz. üğurlu olsun. jısı, sabıkalılar üzermdekı ıcraatlannda tesırsıtlı tanhlerde soygun japan Agop. para bulaortaya cıkmaktadır» demışttr Gule gule, saadetle otursun. «ız kaldıkları gorulmustur. Bu bolgedeki kumarmadığı zaman enıştesını sıkıştınnakta ve para Belki kendisi için uzüntülu olNeden İzmir'de hanelenn ve sabıkalıların kontrolden uzak busızdırmakta olduğu tesbit olunmustur. Nıhayet muştur ama, bu 49 gunluk «ev lunmalan aık sık asayıse tesır eden olayların olav gecesı yıne kumarbaz ve katılden aranmakarama» hikâvesinın, Hükümet Israet Kur, bn roportaj dızita olan Turgut Isıkla bırhkte enıstesınm evını doğmasına da «ebep olmustur. «Bu kadar onemli bir konu, neden Başkanı olarak. onun başmdan sınde sızlere Apartıman kabasan Agop, korkunç cınavetı ıslemıştır. Saat Izmırde ve aradan uzun zaman geçgeçmesi, sevınılecek bir netice VUR EMRt i> pıcılarının dertlerıni ve jasa22 sıralarında Aram'ın jatak odasına gıren ıkı tıkten sonra açıklandı > sorusuna verebilir Simdi sehirde silâhlı ve her an suç islıyebiyışlarını anlatıyor. Tunç ve Ulkü Arman şu cevabı ver gangster para ıstemısler, ısteklerıne ulasamaIhtimal, kabıne arkadaşlarını lecek durumda olan iki sabıkalının dolasması, mışlerdırMnca da tabancalarını çekerek 12 el ateş ederek ikna eder de, memurlann, dama serek jandarmayı ve gerekse polisi seferber et«Turkİş Dergisinde butun buntaşı misalı, cradan oraya nakilbakırcıvı oldurmuslerdır. mistir. Tehlikeli olan iki sanık için karşı kovlan bir ifşaat olarak yaymlamayı «ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU» KÂFİ DEĞİL, lerinde, tâyinlerind: daha bir inmaları halinde «Vur!> emri verilmistir. tki gangs 36/3/1964 vılında Beyogla Çnkar Sokakta viduşunduk ve hazırlıklara giriştik. saflı, hesaplı, du^nceli davnn• BİR DE «ATATÜRK'Ü AMERİKALILARDAN KORÜterin blu « \ j diri olarak vakalanması için ne knmar vuzünden Ramaıan Tüksel'i bldüren Konu basın mensuplannın israrı mayı temin edw! ferekli tertibat plınmıs, saklanabiıecekleri her j MA KANUNU» ÇIKARMALI.. ve 20 ye vakın sabıkssı bulunan Tnrjut Isık • uzerıne, bır omek olarak açıklan D. N. yer aranmaia batlanmıştır. taribten ba yana bn tiırlS ele EeçirUemeıııistir. İaaaaaaıaııııoıııııııııııııııııııiHaafmaaaaaHBfiaauuu t Liderler görüşlerini acıkladılar Amerika Savunına Bakanı McNamara, Temsilciler Meclisinde, Turkiyenin ordusunu modernleştirme programı için gerekli ihtiyaclarını tesbit etmek üsere bir askeri heyetin Ankaraya ^ideceğini acıklamıştır. McNamara buna benzer bir heyetin daha evvel Yunanisiana gittiğini söylemiştir. « TURK IŞ İLE TİP ARASINDA İHTİLAF VARDIR» ANKARA Cumhuriyet Bürosu Makarios Plaza nın değişmesini reddettiğini U Thant'a bildirdi Dinamit patlaması neticesinde 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı 20 ilin polisini dört gündür uğraştırıyor Bayram neşesiz geçti Bulgaristanda darbe teşebbüsü önlendi Otobuste uçuz doğurdu Şehirde iki cani dolaşıyor ATATÜRK DAKIKA Başa gelince... KAPICILAR Apartmanların alt katı Yakında CUMHURİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog