Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet B A S I N A H L A K Y A S A S I N A O Y J I A Y I T A A H H Ü T EDEB * NAZtMS NADİ * Gcncl Yaym Müdürft: GİRESİN ifc Sorumlu Müdür: EKOL DALLI • ve yayan CUMHURİYET Matbaacılık n Gazetecilik T.A.Ş. Cagalojlu Halkrvl «okak No. »41 Sahibl rcvrr Baıan GÜNET tLLERt: Küçuksaat Edirna Hani Meydanı Adana Telefon: 4550 • ANKAI'JI : Atatürk Bulvarı Tener Ap. Venişehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 • 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Gazi Bulvarı N'o. 18 Tel: 31230 w IÜROLAR • ABON E v e İ L Â N Scnelik 6 ayhk 3 ayhk Türklr* 75.00 40 00 22.00 Haricl 150.00 80.00 44.00 Bajllk (Maktu) a 3 4 5 tncl sahifelerde (santimJ) < 7ncl tahifeleı Nişan. Nikâh. Evlenme, Dogum (Maktu) Ölüm. Mevlit. Teşekkür ve Kayp arama Kayıp (Kelimesi) 175 40 35 75 90 1 Lira > > » • > SAFIS1 25 KURÜŞ 12 Nisan 965 KUBRAN BAYRAMI'ndan itibaren her akş M AKSIM Takdim etmekle şeref duyar Kıbrıs'ta bir Türk ile bir Rum Lefkoçe. (AP) Bir Kıbnsh , Türkle bir Kıbrıslı Rumun cesetleri dün bir arabanm içinde bulunmuştur. Kıbrıslı Türk'ün cesedi otomobilin ön kanapesinde. başı Kıbrıslı Rumun kucağında olduğu halde bulunmuştur. Bir polis sözcüsü, Kıbrıslı Türkle ı Kıbnsh Rumun herhalde bir tuzağa düşürüldüklerini söylemiştir. îkisinin içinde bulunduğu araba. buranın 24 kilometre güneyindeki : Akmcılar adlı Kıbrıs Türk köyü I yakınlarında durdurulmuş ve i k i ; arkadaş makineli tüfek ateşiyle 51 ' dürü'müstür. VEFAT Esbak Harbiye Nezareti Müdürlerinden merhum Ali HayTi beyin ve merhume Sıdıka hanımın oğlu, Mustafa Remzi Paşanın damadı, Fevziye Kuman'm sevgili eşi, Ayhan Akalın, Masume Tarlan' uı babaları, Suat Tarlan, Mahir Akalm'ın kayın pederleri, Ayşegül Akalın'ın sevgili dedeciği, Sağhk Bakanhğı Teftiş Heyeti sabık Reisi. Dr. SÜLEYMAN ENVERİ KUMAN Mübarek Arife günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun naaşı bayramın ikinci gününe müsadif 13 Nisan 1965 Salı günü Kadıköy Iskele camünden. öğle namazını müteakip Karacaahmet'teki aile kabristanına defnedilecektir. AİLESt KOSrÜlVlLEB: DHani Ayrılmayacaktık? BSırdaş Geceler HAvcumdaki Dua HŞampanyanın Rüyası B Mimozaların Tebessümü DCennet Bahçeleri DÇapkın Kızılcıklar TABLOLAR : DVeda BAşk Sarhoşu HGidenin Ardından • Annem HSamanyolu DSihirli Ayna DBatiar Müjdesi Çelenk gönderilmemesi rica olunur. (Cumhuriyet : 4128) VEFAT Saint Benoit Fransız Lisesi Müdürlüğünden: Değerli öğretraenlerimizden PanAm grevi sona PanAm'm bütün dünyadaki yolcu ve yük seferleri normal düzenine getirilmektedir. PanAm'da yer ayırttınızsa yahut yer ayırtmak, eşya göndermek, seferler ile alâkalı malumat almak istiyorsanız ADNAN İRDEL'in vefatını Lis«miz mensuplarına acı iie bildiririz. Defin yer ve tarihi Bayram gazetesi ile ayrıca ilân edilecektir. (Cumhuriyet : .4129) VEFAT Merhum Hacı Arif Bey ile mer hume Münevver Hanımın kızı, merhum çay tüccarı Mustafa Nezih Albayrak'ın refikası, merhume Nezihe Ünalır. İzzet Nezih Albayrak. Sevket Nezih Albayrak. Nezahat Günal ve Nermin Ekinci'iJÎıi ahheleri, TSaT Ûnâtit,T"a^" kize Albayrak ve Ziraat Yüksek Muhendisi Ali Satı Ekinci'nin kaymvalideleri. Hakim Sevkl Ünalır. Hale Mocan, Sevinç Batuk, Erdem Albayrak. Nezih Günal. Mustafa, Fatma ve Ahmet Ekinci'nin anneanneleri, merhum Yüksek Elektrik Mühendisi İhsan Mocan, Maliye MUfettisl Hakkı Batuk, Gülhan Ünalır ve Volkan Gunal'ın büvük kaymvalideleri erdi! Rezervasyon 44 31 34 44 58 69 ve PAZAH Saar 12 de AILE NOT: " M A f , ılaki ÇAY ve SEMPATİ Piyesi çarşamlıapazar haric her üiiıı saat 18 ıle devanı edeceklir. KEMAL FIL>I TL'RKÂN ŞORAY'IN £N BÜYL'K TEMStLt Rejısör ZAFER DAVUTOĞLfNUN BÜYÜK ZAFERİ Bütün ünlü san'atçıların başarıları sayesinde yaratılan 51 REXENtN EN BÜYİ'K VE EN tDDÎALI ESKRİ HATtCE PAKÎZE ALBAYRAK Hammefendi 10 Nisan 1965 fünü Hakkın rahmetine kavuçmuştur. Cenazesi 12 Nisan pazartesl günü (Bugün) Ikindi namazını müteakıp Sişli Camünden ahnarak Zincirlikuyu Asrl Mezarlıktaki aile makberesine tevdi edilecek. tir. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet 4128 A. •••• ve H. APİKOCLU KARDESLER KURBAN BAYRAMINI Kutlar saadetler diler JrOT\\/ OTO EMİN ^ kl>U"r' " " * '"' KOLLEKTİF ŞİRKETİ ve müşterilerinin Kurban EKMEKÇİ KADIN SUCUK SALAM SOSİS Fabrikası Sayın dost ve müşterilerinin DFK ^ DEK PARÇALAR1 ^ S S T ' ^ PARÇ C TEDEK PARP Sirkeci, Nöbethane Caddesi Darüssaade sokak No. 5/B tstanbul V (Cumhuriyet 4121) Filmini Kurban fiayramı şerefine sunmakla çurur vc iftihar duyar. PAZARTESl'nden itıbaren îstanbuTun en büyük sınemalannda PANKURT SANAYİ Ltd. Şti, YEDEK PARÇA FABRİKASI Sayın Dost ve Kıymetli Müşterilerinin KURBAN BAYRAMJNI KUTLAR Rami Topçular Cicoz Yolu No. 16 T Ü N E L DERSANESj nde FizikKimya Matematikİngilizce llk Beledi/e Caddesi Nur Han No. 17/7 l TTTTT •••••••••••a •••••••••••••••••••a*••••••••••••••*••>••••••••>*••••••••••»•••••••••*••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••>•«••> 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • l ••••••••••••••••••••••••«•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İlâncılık: 6235/4090 Kayseri Belediye Başkanhğmdan 1 1.670.513,09 lira keîif bedelli Belediye Otobüs Garajı tamirhane ve yıkama yağlama inşaatı yaptınlacaktır. 2 Ihalesi 28'4/1965 çarşarnba günü saat 15,30 da Belediye Encümeninde kapalı zarf usulü ile yapılacak olup muvakkat teminatı 64015,39 liradır. 3 Şartnameleri her gün mesaî saatleri dahilinde Fen tşlerinde görülebileceği gibi 50,00 lira bedelle d« satm alınabilir. 4 Taliplerin ihaleye işüralt edebilmeleri için en az keşif bedeli kadar (C) grupu müteahhitlik karneleri kanunl evraklan ve ihalelere iştirak yönetmeliğinde istenilen diğer belgeleri ile 24/4/1965 cnmartesi günü taat 13,00 e kadar dilekç* il« müracaatlan ve yeterlik belgesi almalan. 5 Postadaki gecikmelerin naza • «lınmıyacağı ilân olunur. Seyahat Acentenize veya Bürolarımıza müracaat ediniz. İSTANBUL ANKARA İZMİR ADANA : Hılton Methalı, Tel: 47 45 30 : Atatürk Bulvarı 53, Tel: 1211 20 : Izmir Palas Oteii, Tel: 32100 : Agba Otell, Tel: 32 38 HURBAŞ MUESSESESI Sayın dost ve kıymetli müşterilerinin Kurban Bayramını tebrik eder. ••1 İlâncılık: 6227/4097 PRATİK ALMANCA PÎTMANTİNGTLÎZCE OKULU Eğitim Bakanlığınca tasdikli. Her «viyedekUer için Umumi Dil dersi verilmektedlr. Ticarl m\ıh*berat için tamaınlayıeı desrler de verillr. Cambridge Ehliyet Sertifikası ve İkinci Derecede Sertifika almak istiyenler için özel dersler. Ötrencileri yanlarına almak istiyen ailelerin ve pansiyonların kayıtlan bizde buhınmaktadır; ayrıca Pitman Kulüb'e üye oimak herkese açık birçok sosyal ve eğlence faaliyetleri için kolaylıklar arzeder. Ücretsiz Br»;iir için aşaiıdakl adrese jrazıau. I. Saunder. rrincipal THE PİTMAN SCHOOL OF ENGLISH, 4« Goodge Strret, London, W. I (Basın: 3072) 4108 Beyoğlu Tünel Reklâmcılık: 1441 4059 DENIZ KUVVETLERI KOMUTÂNLIĞI Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA +0 SAYILI BtLDİRt 26 i!â 30 nisan 1965 tarihlerinde 09.00 ile 12.00 ve 13.30 ile 1Î.00 saatleri aıasında aşağıda sınırları bildirilen saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 1500 metreye kadar olan yüksekliği, can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ EREGLt 1 inci nokta: E.5S26 No. lu ÖLÜCE FENERİ. 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 26 dakika Kuzey, Boylamı 31 derece, 41 dakika Doğu, 3 üncii nokta: Enlemi 41 derece 32 dakika Kuzey, Boylamı 31 derece, 19 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey, Boylamı 31 derece, 13 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. HER EVDE BULUNDURULACAK en MÜHİM İLÂÇ • (Basın: 5057/4115) YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN \ Miktan C 1N S 1 Ekmek Zeytinyağ, labunlar ve zeytin tanesi Nebat! Margarin yağlan Çeşitli kuru erzak 40000 Ad. 5150 Kg. Mubammen bedeli Lira Krş. 28000 25010 Muvakkat teminat Lira Krş. Eksiltme ve laatl 29.4.1965 29.4.1965 j ü n Eksiltme şekli 00 2100 00 00 1880 00 10.30 10.45 Kapalı zarf Kapah rarf TtTtTTTTTTTTTTTyTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT»»Tt»tT»»»»TTTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT» ?** TEŞEKKÜR Muhterem ejim, babamız, kardejimlz, »mcaınız ve eniştemiz, Maliye Bakanlığı Baj Hukuk Miijavir Muavlnlerinden Diinyanın en tecrübeli havayolu HAMDİ ALİ İNAÇ'ın » nisan 18«3 jünü aramızdan ebe. diyen ayrılması sebebiyle cenaze türenine iştirak etmek, çelenk göndermek suretiyle ve telgrafla acılarımızı paylaşan, bütün akraba, yakmlarımızla, merhumun mesai arkadaşlarına ayrı ayn teşekküre büyiik acımız mâni oldujjundan, iblağına sayın gazetenizin tavassutunu rica ederiz. İNANÇ, ALTUĞ ve ALBAN aileleri Cumhuriyat 41M 202/4127. . NEVROL CEMALV Teessürle bayılanlar Sinir buhranı geçirenler Yürek çarpıntısı çekenler 20 damla ile derhaı ferahlar. 3700 Kg. 29.4.1965 11.30 19150 00 1437 00 Kapalı zarf 23000 Ad. Kapalı zarf 63855 00 4790 00 29.4.1965 14.45 25630 Kg. 24450 Kg. Yaj sebze 27000 Ad. 29.4.1965 16.00 Kapalı zarf 37009 00 2776 00 6630 l>emet 1 Okulumuzun 1965 malt vılı lonuna kadar yukarıda cins ve miktan yazılı ihtiyacı, hizalarında göstenlen gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Bu işe ait eksiltme şartnameleri her gün mesai »aatlerinde. okul ljlemler Şefliğinde görülebilir. 3 lsteklılerin 1965 yıh Ticaret Odası belgesi. geçici teminat makbuzu ve teklif mçktuplarını ıhale saatinden bir saat evvehne kadar komısyona vermeleri gerekir 4 thale, okul binasınria Satınalma Knmi^vnnıınria vapılacak'.r Postada vaki secıkrneler na • zarı itibare alınmaı. (Basın 4564/4114)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog