Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

12 Nkan 1965 CUMHURİYET SAHİFE BEŞ DUVAR BOYALARI Plâstikten güzel badanadan pratik ve ucuzdur Reklâmcüık 1506/4081 " • SABİTLUX •••••••••••••••••• 12 Nisan 1926 tarihli Cumhuriyet'ten fLK DEMIR FABRIKASI Söğütözü'de kurulacak Tıearet Vekaletl, demlr madenla» rimızi işletmek ve fabnkalar Tttcm. da getlrmek, demir işlerımizle mef> gul olmak uzere Demır im»Htiı«nrleri Umnm Müdurlüfü knrmna. tur. Bu müdttrluk bayramerteat faalıyete seçecektir. İlk demır fabnkası SoğütozU'nd* kunılacak ve oradakl demir au> denlenrun ı$letılmesıne ba$lanaeak> tır Bn işlftme tçin Millet Mecll. sıncc İS mılyon Ura tahsısat ke. nulmastnr m MUİLU AKUMULÂTÖR FABRIKASI S A * I \ DOST. ACENTA \ E MLŞTERILERIMN KURBAN BAYRAMIM KUTLAR. BAŞARILAR DILER Reklâmcılık 1426'4067" Ilâncılık: 6123/4095 Iayyare Piyangosu'na rağbet artıyor «•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' Gina'nın mücevherlerine mâlî polis el koydu HOLLVHOOD. (a a ) Altı yıidan berı 13 000 dolârdan (130 000 T L 1 fa'la tutan vergı borcunu ödemedıgı ıçın, Caiıforrua malî pohsı, Gına Lollobrıgıda'nın Hol 1 vvv oood'da kd'makta olduğu oteldekı bütün mucevherlerıne el koymustur. Gina Loilobrigida, gaıetecllere dert janarken, kendisLnin daha on ceden haberdar edilmedığınden şi kâyet etmi; ve «mucevherlerhn ol mavınca kendimi çırıl çıplak hissednorum. Muce\herlerırtıi bana soAİemedpn otelin kavısından aimışlar Halbukı Calofornia Huku metıne \ergı borcum oldugundan bıle haberim >oktu. Mafıa çetesi bıle insanı onceden haberdar «der« demıştjr. Ebonft v« AkUmUlâtör Sanayîî A. Ş. baska bır tarafa kaçma hastalıgına ugramıs bulunanf anlamma ıkı sdz 2 Her hangı bır 1 1 japma lıyakatı5 ne sahıp bulunan lıkı soz). 3 Ozetler (çogul) 4 Tersi genel gelır gıderi gosteren cetveldır. 5 En yuce :::: tepesl Fransada olan Avrupa sıra daglarından, yurdumuzdan çıkıp Hazer denızme karıtan bir neh. rımiz. I Italyada bir kent, bır sonı takısının tersi. 7 Çalışanm havatını kazanmak harcadıgı, OunkO DuımacmBiD ıçın Asvanın uzun ne nalledilmi» <ekl> hırlerınden bırı 8 Bu durumda bulunan kışi her se>l çabuk sezer {ıkı soz) 9 Bır zaman parçası, Fransanın «n elddl ve buyuk gazetelerinden birı. İlk kadın adliyecimiz Hnkak Fakultetl mezunlann. dan Ayşe Nıgâr hanım ervrlkl gunden ıtibaren Yedlncl Asllye Mahkemesi zabtt kitlpliğln* tarin edllmlı ve razifesıne b»v lamıştır Nlgar banım dbn de mahke. Bıenın deTamı mOddettnce zm. bıt kitipUgl TariffJİni ifa eU mi; re merkilni terketmemiıtır Halkımızın Taryare pı^angosnna karşı rafbeti günden gune art. maktadır Idare tarafmdan satııa Cikanlan 500 bın biletten 400 btn. drn faziası sıtılmı; ve parası alın. mıstır Plyango. nisanın 19 ncm tunii sabahı Ankara'da meraslmle cekilecekUr Kazanç ve lkramıyelenn boliutm bu rağbeti tfmin etmıştlr. Saytn müşlert, acenie ve öosUartmn bayramım en iyi Silek ve lemennUerlc canSan kutlar. Beyneimilel Jeoloji kongresi Madritte toplanacak Beynelmllel (TJluslararası) Jeoloji kongreelna memlekettmlzl temsllen Fen Pa. kultesi profesorlennden Malık. beyln lstlraki karariaştırılmıştır. Ma> İlk bey yakmd» tspnayaya glde. cektlr. D İ K K A T ! Tayyan Pıvanfiosunun (bufunkü milli pıyango) devamı müddftinc» «Cumhnrtret karilerinden (okayucnlanndan) 2 btn klfl zensin oUcaktır. Kuponlarımızı kesip saklamaTi ihmal etmeylnlz. SAYIN DOST, MÜŞTERİ VE KİTAPSEVERLERİN KURBAN BAYRAMINI CANDAN KUTLULARIZ . ÇAĞLAYAN KİTAPEVİ TUNÇAY ÇAĞLAYAN Türkiyenin en biiyük Beyoğlu • Tokatlıyan SOLDAN S4ĞA: Reklftmcıhk ( ) 4070 ı Zskl ı r , n şa,,., Firde\sinm de<^ tan tarzında yazılmıı tanınmıı esen 3 Guzel gozlu bir çeşıt ceylan, gemı ^f^f^f^f^f^f^f^fjf^f^fj ıstasyon ve garajı 3 Yuk vapurları (çogul) 4 Tersi dıkenll bitkılerdendir. Istiklâl marsımızın talri. S Şehir veya kasaba çevresindekl sebze baheesı, bır maluı satıs, degermin yaruı C «Çok iyi idrar yolları uzmann manasına ikl soz 7 Çevrılınce >uvarlak tabaklar gibi olan suratlan taıf eden soz belırır, bır goz rengı 8 Her dışıde o>le olmak hevesı vardır Amerikan ve İngiliz teknik kitapevi • takdım eder» kar=ıhğı bır çekım t Nota kunıar o\ natma \erı lşletenlerın üst pasaj 7 2 1 / İstanbul oyunculardan aldıklârı pav 11K4RID4N AŞ\ĞIYA 1 «Bır gozu bır >one otekı de Reklâmcüık 1480 4074 HOOVER ÇAMAŞIR MAKİNALARI FABRİKASI SUDKOSTIKveKIREÇKAYMAGI kullanıyorsanız EĞfR BÜTÜN KABAHAT SADECE SİZİN . DEMEKTIR BAYRAMINIZI KUTLAR Halaskârgazi Cad. 133 PangaltıMst. Tel: 4 7 4 4 3 0 TüneUkarysı« HOOVER v Mağazası Karaköyl İstanbul 7} E6EH Bunlan ithâl için 6 ay evvelden tutarından fazla teminat yatırıp paranızı bağlıyorsanız, İthâl müsaadesi bekleyip akreditıf açabilmek için uğraşıyorsanız, Sevklyat geclkti yetişmedı dıye üzülüyorsanız, m I tlHIKItM 114 7. > •U) BOZKIRDAKI ÇEKIRDEK Bozkırdaki Çekirdek 355 356 Boıkırdald Çekirdek Karçüık nuf Eh! Şefik Ertem EmineTİ dost batasUrla mizdfl: Iji gördüm Yaranu» k»mp yaş»yı?ı Bira» yanmışsınıı . Bılmem ki E^et. ijiyim. Hepünıı çok iyiyiz. Çocuklar da. bizi korkutacak kadar hastalanmadılar. Bir elinde küçuk ba\ul, otekinde taşınır >azı makinesiyle yaklaşıp soruşturucu bakışlarla yuzune bakan Bekire dondü: Nedir?.. Beyefendinin eşyalan mı? Gdtur Mudur Beyın çadınna bırak. Dikkat et, duşünne Şcfik Ertem'e sordn: Gunti birliğlne çelmediniı ya inşallah öyle de ols», eelmek elîhizde ı m s , gitmek de|H VaUa bılmem! Ilgaıda bir kaç iş var. Yorulmuşum da Biraı kır havası alayun, dedim. Türkcesi, özledim sizleri ÇcvTesine baktı: Iyfrmiş burası Evet, yarm giderim. Eminenin par mağindaki >uzuğu bakışlanyla gostererek gulumsedr Beni ciple goturur değil mi, damadimız?. Emine blraz sıkıldı. Sonra bajım guvenle kaldırdı Nereden duydunuz? Ne Mman? Soylemedi mi? Yıızuk yapfarma>a geldiğinde karşılaştık Tosyada Çok »evindiğımi, mutlulukiaı riıledığımi, soylemedi demek! Bir dakika Araba>ı sa\ayım Olur mu? lernek yesln adam Atlar biraı dinlensin'. Ben de sojledım ama lstemedı. Geçtiğimiı ko>de karısınuı hısımları \armı; . Bız erkekler, bil mem bılır mısinız. kadın jonu hısımlara sajgı gostermemezlık edemevız! Şefik Bev kalkıp gidince, Emine Ögretmen, elleri gobeğinde merakla bakan Beklri çağudr Ko3 Hanıma so>Ie, kah\e r>i?lr»in. Bir dald|ca Şefik Ertem» seslendi: Nasıl «lsun kahr«ıix BeyefendiT Kahv. mi? 1S43 yılı . D a | baftnda? . Hay ** çok yafaym!. Gördiin mtt, Süleynuın ağa, ben demedim ml, «Emine Hocanım, yaratır kahveyi» Bekir ka?l» goz arası merakla fordv: Kira ogretmenim? Memur mu? Ne memuru? Bizim Bakanlığm en yaman müfetti^i Bekir . Bihjorsun değil mi? Mıifettij . Denetçi Bilinmes ml?.. Müfettij . Abovw Bekirin çektift Abov» ürküntüden değil, ?«kadan dı. Hanıma kahT* Mylemek, bir de, kampa mufettif geldifini yaymak Içln farlaymea Emine arkasından MSİendı: Dnnaııa, Bekir: Kahvenm nanl olacağını öğrenmeden nercye? Bekir fınldak fibl dondu: Oyls ya oğTetmenim Nanl lç«r Mufettif kısmı kahreyi? Bn fornym yaklaaan Ş«flk Ertetem de doymuftn. Güldu: Mufettif kımu, kayuk adam oldnğundan, arkada;, kahveyi, istesin istemefin fekerll içer. Otur madan Bekiri yoknfta kaybolana kadar teyretti: Adı ne bunun? Bekir Ozaa . Atef gibi .. Hepıi de atef gibl ya.. Hepsi de, evet . Ara nra hatırladmı tezinlzin konusunu Naaptuıu? llerledi rai epcyce' Zorluk çıkardı mı zaman laraan? Bilmem Emine, Şefik Ertemin teziyle ilgilenmesine hem levinmlf, hem urulmdftü Hl<r çalifamadım Şefik B«y Tocyadakl konu^nalardan Itaha doğrusu. clpte ba$lı>an konujmalardan sonra, aklun kanftı ljiee . Ankaradan çıkarken her «ey hazır sanıyordum. Aradığım her feyi, Anadolu insanında hl« ayrmb»m, eksiksiz bulacaiima emindim!. Bulamadıra dejil, arayacağım K.ve guvenim kalmadL Ne demlfttnl»? «Bnlmak Içln ne aradıfinı Yazan: KEMAL TAHİR BoKkvdald Çekirdek 357 taceden afağı yukarı kesbrmek gerektir», demiftlniz. Tesfanin dayandığı temel fikir, f«na saptı, dona dolaşa: Koylü dort ay çalıjıp sekiz ay oturuyor. Ona pratik bilğiler verllirse. çıkarlı yollar gosterilirta, boj geçen zamanını değerlendirmek mıımkündur. Ama, aydmla ilintisi yuz yıllardır kesilmif, aralanna güvensizlik girmi? . Yapılacak fey> n a ™ « " herine varmak, onun gerçeğini kavrayıp bir anlafma dili bulmak Peki? Peki'sl Bunlar arkadaş toplantılarmdakl gelijl guzel konufmalarda, insana yusde y u ı doğnt geliyor, daha kotusu, geterli gibi gorıinüyor. Ama, elinlze kalemi alduıız mı? Turkfesi, biraı kurealadınıı mı, kendinlzi aldatıp kolaya vnrmazsanu gereeklerin zorlnklan diklli>or karfinıza . Ankaradaa çıkarken yureğim rahattı Anadoln bısanını if ustunde gorup ham cevherıni inceltyecektim. Ilgaadan Tosyaja gelirken cipte ioylediğinlı bir aöz duraklattı beni Hangisi?. • Çekirdeğt olsa, Bozkır hlç yeferraea ml?. dediniz! Burda, Bozkırın karfisında bu sos büsbühUi korkunçlastı. Sajırttı beni Sefik Ertem, cigara yakarak bekledl. Eminenl» daldığını gorune* içinl çekerek konuştu: O gnn bn sozu, geliji gıuel •oylemiftim, Iftf arası Daha onee ustunde durmuf değildim hiç Çekirdeğin yejerme zorunluğuvla Bozkırın eoraklıgı ara •ındaki çelişkiden çıkıvermif bir Paradokı.. Ama sonra, ben de du?unmlje başladım bunnn tirtunde zaman zaman Ernin* öğretm«a blrden bire dalgmlıktan kurt»lup ilgiyle tordn Neye rardrant?. B«lc"unnı mu (îkannı?. Derince'dekl KORUMAKLOR ALKALİ tesisleri, ithâl • malından ı daha ucuz, Rayon Grade^ GÜffKO evsatmda.SUD KOSTİKveSODYUM HİPOKLORİrı senenin 365 günü devamlı istihsal etmektedir. 5* PARANIZAve MEMLEKET DÖVİZİNE YAZIK KORUMATARIMİLÂÇLARIA.Ş. Salıpazarı, Dursun Han Kat: 5 6 Fındıklı İstanbul. Tel: Satış 49 57 82 Santral 49 53 20 ., 'Rayon Grade sinaî Sud Kostfğinen saf kalıtesi oiup içlndekl demir miktar» 7*003 dür lArkuı var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog