Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

12 Nisan 1965 CUMHURfFET SAHtFE ÜÇ 2 ncı kuruluşunun 10 uncu yıldönümunu kutlıyacak LUFTHANSA ılk defa 1926 da tesis edilmış ve 1945 nısanına kadar çalısmıştır. Daha sonra Lufthansa, Almanya şehırleri arasında yenıden uçabılmek ıçın tam 10 sene muttefik otoriteler den ve ulaştırma Federal BakanlıMoskova, (a.a. • Radyolar) Pakistan Devlet Başkanı Eyup ğından ızın almaya çalışmıştır. 1955 Han'ın Moskovaya yaptığı 8 gunıuk resmi zıyaret sonunda yayınlamayısında dığer Avrupa şehirleriyle nan bıldırıde Sovyet Bırlığı Komunıst Partısi Genel Sekreterı Brejulaşım ılgısi kurulmu? ve 1955 hazi nef Başbakan Kosıgın ve Cumhurbaşkanı Mıkoyan'ın yakın bır ge ranında da ilk sefer uçuşu New lecekte Pakıstanı zıyaret edeceklen açıklanmıştır. Batı Berlln, (a.a.Radvolar) York'a yapılmıştır. Son 11 gundenberi Berhnde huZiyaret tarihi açıklanmamıştır ^fc Lufthansa'nın hızla gelışmesı gaküm suren gergın hava, nıhayet Sovyet Pakistan ortak bıldıri^^ Ceza>ir (a.a.) Yıllarca Başkan yet büyuktür. tona ermı? ve komunıstler Batı smde, her ıkı memleketin «dünya Bın Bella ile aynı hucrede yatmış öylesine kl. Doğu Afrıka ve Orta Berline gıden butun yolları nor nın çeşıtii bolgelerinde atom sılâholan Hosın Ayt Ahmet ile Muhara Doğuya bır sene sonra varılnuş ve mal olarak trafığe açmıslardr met Hıdır, ıhtilâl aleyhtarı hare nıhayet istanbul llk Lutfthansa F14 I larından temızlenmış bolgeler meySovyetlerın yolları kapatmaları dana getırılmesine ve nukleer siketlerde bulunmaktan suçlu görü nın, Federal Almanya Parlâmen ' lâhlann yayılmasına engel olunmalerek Cezayır Mahkemesi tarafm masını 12 eylül 1956 da 11 sene lçln ' tosunun (Bundestag) Batı Ber sma ve Vıetnam savaşına son verıldan ıdama mahkum edılmışlerdır. de gormüştür. Ondan sonrakl sene İse, Alman lın'de toplanmasmı protesto a mesıne» buyuk önem verdıkleri beMıllî Kurtuluş cephesı eskı üyele | iç hatları ve dış seferlerde, yeni yetnacı He olduğu anlaşılmaktadır. rinden Ayt Ahmet, bır yer altı nı uçuş yonleriyle dolu bır yıl ollırtilmektedır. öte yandan 700 000 e yakın Bateşkılâtı olan sos\alıst ku\vetler Yedi sahıfe tutan bıldınde, Keştı Berlinli, paskalya munasebeTokyo, (Özel) Japon doktorcephesini bırbuçuk yıl ıdare ettık | muştu. 1959 da uzak doğu seferleri tivl« komünist kesiminde bulu mir meselesi yuzunden ortaya çık lanndan M. E. Takahaşi, yaptığı in ten sonra, geçen >ıl ekım aymda başlamış bır yıl sonra Lufthansa'nan akrabalannı zıvaret ıçın bu kabile bolgesmde hukumet kuv run ilk 707 Boeing Jet uçağı New mış bulunan Pakistan Hındıstan celemeler sonucu kahvenin prostat York'a inmiş ve Locheed Super gunden itıbaren Doğu Berline anlaşmazlığına temas edılmemıştır. vetleri tarafından yakaianrmştı. kanserine sebep olduğu kanısına Canstellationların yerıni alnuştır. geçeeektlr. Cezayır'dekı jegâne sıyasi partı olan Pakistan resml şahsıyetleri, Eyüp varmıştır. Doktor, 20 ülkenin istaO zamandan bu yana da Tokyo, Millî Kurtuluş Cephesmın eskı , Han'ın Sovyetler Bırlığıne yaptığı tistiklerini inceledıkten sonra pros Genel Sekreteri Muhammet Hıdır San Francisco ve çeşıtll Afrika şezıyaret ın Pakistan Sovyet munaise hâlen sürgünde bulunmaktadır hirleri seferleri de ilâve edilmiş ve sebetlerınde «bır donum noktasu tat kanseri vakalannra içılen kahve gıyaben muhakebe edılmıştır. 1964 de Lufthansa A\xupa ve Orta olduğunu ileri surmektedırler. Pa ve İle oranh olduğunu görmüştür. Doğu uçuşlannda en suratli orta kistan, Hindıstanı desteklemesinden menzıl Boeing 727 leri uçuran llk Örneğin dünyada en fazla kahve Avrupa havayollan olmuştur. Tenl Delhi, (a a.) Pakistan ile dolayı Sovyetler Bırliğme karşı nis •Içilen Isveç (yılda fert başına 8 Aynı seneye Frankfurt Tokyo araHint bırlikleri arasuıda çarpışmala • peten soguk davranmakta Idl kılo) bu hastahğa dığer ulkelere Eyup han dün geç vaklt Pakıstana nazaran daha fazla tesadüf edılmek sı ılk kutup aşın uçuşu da yıne ra sahne olan Kuç sınır bolgesine Hindistanın takvıye kuvvetleri sevk donmuştur. tedir. Yılda her ferdi 6 kılo kahve New York, (aj.) Şıddetn su Lufthansa ışaretlemiştır ettiği oğrenılmıştır. Resmî bır açık ıçen Norveç, Danimarka, Finlândi baskmlarından sonra şımdı de ka Yolcu rakamlan da büyük bır şelamays gore, Hınt ordusuna bağlı ya ve Belçıkada prostat kanseri, yıl sırga, Amerıkada onemhraaddıza kılde artmıştır. Ojle kı 1955 Luftda yarım kılo ile bir kilo kahve içi rarlara, dort kışınm olumune ve hansa yalnızca 74.075 yolcu taşunı?bırlikler, jtmdıye kadar kontrolu ken bu rakam 1960 da 1.237.629'a len Turkiye, Yunanıstan gibi ülke polise aıt olan sınır bolgesinde, bun NIŞAJTLANDIK yuzlerce kişinin yaralanmasma se çıkınış ve geçen sene 2.565.000 yoleu lere nazaran daha yaygındır. dan böyle guvenliğın sağlanmasınbeo olmuştur. tSCl ÖRS Lufthansa ile uçmuştur. dan »orumlu olacaklardır. Doktorlar, kahvenin kanser yapKansas ve Mıssouri eyaletlennde 1 Pek munıkundur kl Lufthansa 5EKIP ÖZTİRK HindUtan Savunma Bakanlığınm masrom sebebini kesın olarak bilbir «özcüsü, dunkü olayda 34 Pakıs memekle beraber kavrulmuş kah 12 kısi yaralanmış, birçok çıfthk ha ' pek yakında ılk «tamamı jet tepki10.4 1965 GÖLCÜK lı» uçaklara sahıp hava yollan Şirtanlının ölduruldüğünu, dordunun vede tesaduf edılen hıdrokarbür rap olmustur. 1 Mınnesota eyaletinın Mınneapo keti olaeaktır. Şımdıki tamamı Bode esir edıldiğıni bıldirmıştır. Sozler ve hormonlardan (veya buna cüye gore, Hınt tarafı ise ikı ölu ve yakrn kımyevı maddeler) ileri gel ! lıs şehn yakınında 6 kişı yaralan eing Jet Filolan olan 707.720 ve Cumhurıjet 4128 dığıni zannetmektedır. 727 tıplerıne ılâveten, Lufthansa üç yarah vermiştır. .mıstır I 707 330 B. tıpuıden yedi adet 707 330 C lerden 2 adet, 727 30 lardan dort adet ve 19 adet de en suratli orta menzilli 737 tipi Boeing jetleIzmir Şttbesi Ankara Merfcss I ri de fılolarına katacaktır IIL Çttrt H M YeoH| Çarştn 8S5 ık. İlâncıhk: 6246/4105 No.5 No. 25 ı 1*6296 TeL 38261 KOLONYA MÜESSESESİ Sayın dost ve müşterilerinin KURBAN Bayramını tebrik eder. BERLW YOLU TRAFİĞE AÇILDI SOVYET LİDERLERİ PAKİSTANI ZİYARET EDECEK !B E M B LA EL BU AY LUFTHANSA ALMAN HAYAYOLLARI KOCTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESİ ARKADAŞLARINI İDAM CEZASINA OARPTIRDI M/S F E T H İ Y E 22/4/1965 8,5/1965 tarıhleri arasınds ROTERDAM, HAMBURG, BREMEN, LONDRA, AKVERS limanlarından Turkiyeye yuk alacaktır. Kurban BANKALAR CADDESİ, TEIEFON 44 76 63 • 49 56 70 Kahve Prosfat kanseri yapıyormuş üzel bir »ey jörünce: . Hay yaradamn» kurbam oldnğnm! deriz, ean feda olsun demektir; çünkü korban canlı kesmeye denir, am» » SÜRAT Hİına bakarsanıı bu «Knrban» wxünün nereden geldiğini dil âlimleri de kestiremiyorlar. Knr'snda ttç verde geçmistir. îkisi bildigirai» inânada kullanılmış, üçöncüstt Tann mânasına gelmıstir. BOZKURTHAN KAT 5 GALATA Ne denirse densin hemen hemen TEIGHAF: KOÇTUĞİSTANBUt herkes bn kelimenin Arapç» krb kökünden. yaklaşms mânasm» gelReklâmcıhk: 1421,4058 diğini anlamakta beraberdirler; can feda ve kan heba ederek .. Pokistan Hind hodudunda çorpışma Amerikada kasırgadan dört kişi öldü I K. N. KONTİ UMUMI NAKLİYAT ANBARI B«h{ck.Pı Y.h Köıkü CKI. No. 42 " C 221061 ISTANBUL Ebutıuut Dcpooı ^ 225242 RekJâmcılık 1437/4073 Dost ve mâşftet>nermin Kıırbau BayramYm tebrik eder OSMAN KASAP Osman CANBAY varisleri ve Rifat CANEB SAYIN MÜŞTERİ ve DOSTLARIN KURBAN BAYRAMINI KLTLAR S'rkeci Nafız Bev Han 2 3 Reklâmcıhk 1348 4071 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 16 NISAN CUIMA SAAT 19 da ŞAN SİNEMASINDA • ~ Gunumüziın olağanustü genç şöhretlerinden Amerikalı pij'ano vırtüozu P taksoıı <, O M L K K L K K I H BeyoğluTöncl Reklâmcılık 1518 4125 hAYI.N DOST U MÜŞTERtLERİMN ^ KCRBAN BAYRAMIM CAN'DAN Kl TL \K Adres : Saltanhamam Sakaçesme 38 Tel.: 22 83 12 (îlanul.k. 5850/4093) İSÎTEK EESITAL1 sar MOZART BEETHOVEN BRAHMS I\'ES CHOPIN Bıletler Şan Sınemasında ve Amerikan Haberler Merkezmde TÜNEL DERSANESI'nde llk Belediye Caddesi Nur Han No. 17/7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r (Cumhurıyet 4120) Reklâmcılık 1441 4060 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ttm llâncıhk: 5810/4102 Tepebaşı Tiyatrosunda ld M&ANDAN İTIBAREN PAZAR PAZARTESI ÇARSAMBA CfMA SAAT 21 DE Buzlar Çözülmeden lBa«ın 5724 4112) 18 19 21 \e 23 N'ısan tarihlerine aıt bıletler BIGÜNDEN İTtBAREN satısa arzedilmıştır. (Gıseler saat 12 den itıbaren açıktır ) «Knrban Bayramı» Islâm için en büyük bayramdır. Araplar buna ıvdi ekber derler. Bıivük bayram demektir. Biı Korban Bayramı deriz. Kurban Bajramının din kltaphknndan zivade dillerde dolaşan bir efsanesi vardır. Bilindigi gibi «tek Allah» mefhnmn bizim nakliyatımıza gore Haıreti îbrahim'den gelir. O lamana kadar insanlar putlara tapar, onlann öfkelerini savnp, sevgilerini kazanmak için hediyeler, neıirler ve Yıldız: 716 4117 knrbanlar verirlerdi. Bn knrbanlar, çotu genç insanlardan seçilirdi. Tarihle raasalın kanstıgı devirlerde gerçekleri ayıklamak zordar; ama daba bir kaç yüı »enelik Amerik» yerlilerinde bile insan kurban edildiği suphesiz olarak bilinmekte ol dnğuna gore bundan 810 bin yıl ön, ce bu usulun haydl haydi tatbik SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN edildiği mnhakkak sayılabilir. KURBAN BATRAMINI CANDAN KUTîste bn efsaneyi hepimiı biliris... LAR, SAADETLER DİLER. Hazreti Ibrabim, oğlu tsmaill knr' ban etmeye götürdü.. bıçak tocnğn Şişli Çağhyan Yavuz Sokak No. 1 Tel: 47 78 00 kesmedi. Hazreti îbrahim 8fkelendi. Bıçağı tasa vnrdu. Tas yanldı. Reklâmcılık 1425 4068 Onnn üzerine Ibrabim ne yapacağını düsünürken gökten bir koyon indi. Ibrahim de onn knrban etti. Knrban Bayramı işte bunnn îslâmda devamıdır, denir. Bizee, tbrahim devrinde artık insan kesmek barbarhgına son vermek için ya böyle bir efsane uydurmuşlar, yahut böyle bir (Vision = Basiret gozüyle görmek), hâdisesi vuku bulranj v re insan yerine eti yenen bayvan kesmek âdet olmustnr. Denecek odnr ki knrban IslâmGuç bir ameliyatl buyuk başarı dan evvel de vardı. Uznn nzadıya İle japan değerli Operator bunnn dinî mesnedlerini yazmaya Dr. SELÇUK KANATLI \ mabal yok. Hür, iktidan yerinde ve SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN Kt'RBAN yolda olmıyan kadın, erkek her le Arestezıst Müslümana knrban vaciptir. Bnnnn BAYRAMINI KUTLAR. SAADETLER DILER. terki de günahtır. Elinden gelen ORHAN KOCAOĞLU ve ORTAKLARI Dr. Dikran Tahtabıırun : knrbanını kendi keser, gelmiyors» vekâlet verir, başka bir M&slümave Amerikan Hastanesı personeliIlâncılık: 6272/4106 na kestirir. ne candan teşekkur ederim. NEVHİZ TARMAN Knrban eti bem yenir, hem dağıtıhr. Tamamen ahkoymak da caizdir; ama bnnu artık yapan kalmaCumhurıyet 4122 mıstır. Knrbamn hiç bir seyi satılmaz, bir istihlâk maddesi ile de değistirilemez. Hangi hayvan kesiliı?. Merhuın Ihsan Argon zevcesi me.hum Recaı Eınre ablası, Ferıha Knrbamn bo>nnzlu olması şartAlıçh, Rahmı Argon, Guzın tır diye bir yanlış inanç \ardır. DiAsal ın sevgılı anneleri, Dr. Sırrı şi, erkek, boynuzln, boynnıraz, hatAlıçlı Ikbal Argon, Isfendıyar tâ bir boynazn kırık da olsa knrban Asal m kaymvahdesı, L*yla Arolnr. gon'un babaannesi salıhatı nis\andsp Knlaksız, bir gözü veya iki gSzfl kör, dissiz, yürnyemiyecek kadar SA]\IİYE ARGON topal ve basta olanların kurbam Saym Dost ve Müşterilerinin Mübarek Hanımefendi eaiz değildir. Hakkın rahmetıne kavuşmuştur KURBAN BAYRAMINI Tebrik Eder, Hangi hayvanlar kesilir? Cenazesl 12 4 1965 pazartesi gunu Koynn nevi: Yani kojnn ve keŞışlı Camıınden kaldırılarak Hayırh İşler Diler. ebcdî istırahatgâhına tevdi edıleçiler . cek tr Sıgır nevi: îani, inek, ökül, Çelenk gonderılnemesl rica manda olımur Deve cinsi: Bütün develer . Reklâmcıhk: 1324/4061 Ne var ki bir koynn ne kadar beCumhuriyet 4123 gili ve gösterişli olnrsa olsnn bir kisiye knrban olur. Ama deve ve sığır, yedi kisiye kadar ortaklaşa knrban edilebilir. Iktidan olan Müslüman sdzünden İş kar;ılı{ı Rtdyo Pikap raaksat o zamana çöre zenginlik öl•4 Dikif, Çjmijir makinaları •4 çüsü sayılan borçtan, ve gnnlfik ih•uz dalabı parasız v«rillr tiyaçlarından fazla olarak 200 dirlıtanbul . Poıta Kutuıu II3S bem çiimüse sabip olmaktır. Bugükü hesapla 640 gram kadar eder ki Reklamcıhıi;. 1465 »40T7 gramını bir liradan besaplasak 640 Yandan fazlası saülan, deniz görür, kaloriferli, 5 Iira tntar.. Küçük bir seydir. Bn da Dr. KEMALÇAĞLARİ samanla zenginlik mefhumunun ne parkeli, 1000 m2 bahçe içinde 6 7 odalı. ^ kadar değistiğini göstermektedir. Idrar Kullan »e fenaıfij 1 Hastalıklan Mütehasnsı Yeşilköy, İstasyon Caddesi No. 174 \ tstanbnlda garip bir kanaat varOalatasaray iurnacıbaşı So Her Knrban >ağŞaban Giindeş. Mesai saatlerinde Telefon 44 06 12 « dır: yafar. BunnnBayramındaolduNo 1 (Jğuı Apt Saat 1012 2 mnr bir tesadüf ve U18 Tel M M » gnna süphe yoktnr. Suphesiz yağmadıgı da olmnstnr; ama ekseri llâncıhk 5898 4101 Reklâmcıhk 1487/4075 yafmnr yaSdığı mnhakkaktır: cKur ban kanlarını yıkamak içm» derler. Kurban Bavramı bir ibadet ba>ramıdır. Haccin arifesinde günahla. nn tasfiye edilmiş olraasının sevineidir. Cenabı Hak böyle vesilelerle knllarının günahlarını affetmekteSAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KURBIN dir. Sadece affetmediği knl haklandır.. yani insanların birbirine yapBAYRAMINI TEBRİK EDER, SAADETLER DİLER. tıkları haksızlıklann, kötülüklerin, znlümlerüı cezasını affetmez, ciınTEPEBAŞI MEŞRUTİYET CAD. 145 ku o knlnn hakkıdır. TEL: 44 87 95 TELGRAF: MOKOSİ İSTANBUL Bn Knrban Bayramı da butun Islâmlara, dostlara, okuyuculara \e Türk milletine kntln" ve mullu olsnn.. Allah cümleyi nice nice hayırh ve sevinçli bayramlara sağükla eriştirsin. SAYIN D O S T VE M Ü Ş T E R İ L E R İ N İ N B. FELEK Şeker Sigorta A.Ş. Sayın Dost ve Müşterilerinin Bayramını kutlar Aytaç Çocuk Arabaları NİZAMETTİN AYGÜN TEŞEKKÜR SUCUKLARI MÜESSESESİ VEFAT " ârpidis Höessesesi „ OTONOBİL MALZEMESİ TİCARETİ T.A.Ş. CokKârlıiş SON FIRSAT İ 50 AY TAKSİTLE DAİRELER \ Mantar Sanayii Türk Ltd. Şti. BAYRAMINI KUTLAR SARAY Sinemasında 22 nısan perşembe 21 15 te MVNIR NURETTIN SELÇUK Mevsımın soı konserını veriyor tlâncılık: 6198/4091 Zuccacıye Gıda ve ihtiyaç maddeleri Mağazası TAKSİM MEYDANI Tel: 44 44 74 Reklâmcıhk 1412/4069 £11111IIIIIIIIIIHIIIIH s Basın: 5476/4109 Sayın Dost ve Müşterilerimizin Bayramını Kutlular, Sıhhaî ve Saadetler Dileriz. YAZ MEVSİMİNİZİ KENDİ DAİRENİZDE VE KENDİ PLAJINIZDA GEÇIRRıENIZ İÇİN SUADİYE SAHİL SİTESİNİ DENIZI SEVENLERE ıımıııııııııııııınıiBj Yenı KARAMÜRIEL Mağazalan z 21/4X24 İISTANBVL (Sultanhamam) OSM \\Br "i KADIKO\ ANKARA BrRS<\ ESKIŞFH'i: ^DAPAZARI LÜLEBLRGAZ GORUNUZ I aııııııııuıııııuıııııııcmıııiMiııı l uınıııııııııııı l ıııı t ı M ııııııııı,, uu ,,,,,,. l m, lll . lil . İM .. 1 . |||||||t||t1|||[||[|||n||| Beklamoüık: 1455/4062
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog