Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

NIL YAYINEVİnin T şah«er ııımam: 1 ÇÖPLÜK Carolina Maria de Jesus 12. Baskl) Ciltii. 10 lira 2 PAPRİKA Eric Von Stroheim CütJi. 12,3 lira 2 DÖRT BEYAZ TÜY A. E. W. Mason Ciltii. 10 lira 4 ARZUNUN ESİRİ Christiane Rochefort Ciltii. 10 lira 5 ŞAHANE AZAP (Michelangelonun ha.vatıt Marrel Brion Ciltii. 12.5 lira 6 MADDALEN'A Pamela Hill Ciltii. 125 l:ra 7 MEZARLARINIZA TÜKÜRECEĞİM Boris Vian Cillli. 10 lira N*İL l'AYINEVİ, Nuruosmanive fad. 3S İST.VNBl'I. 41. yıl sayı 14618 • umhuriye KURUCTJSU: YUNÜS NADİ Telgraf *e mektup adresi: Cumhurıyet îstanbul Posta Kutusu: tstanbul Nf 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ÇALAPALAnın zevkle okuyacağınız SfÇtffi HIKÂYESI BUtÛN KİTAPCÜftRDA ARAYINIZ A T L A S •.•Ji ISTANBUL Pczor 11 Nisan 1965 Ingiliz ve Türk Dışişleri Bakanları konuştu M. STEWART HASAN IŞIK ((ARABULICUNUIS BÜTÜN ÇAL1ŞMALARIKI BÎR YANA İTMEK MANTIKSIZ OLLR» M. STEYVART VE II. IIK ! ( A K T \ \ INOIKTIV >ONR<Y. «TARAFLARDAN BtRÎNİN ALACAĞI KARAR, RAPORUN INGILTERE MUI4KERE İSTİYOR BEYRUT MiTiNGi ANKARA CUMHURIYET BÜROSU masında faydalı bir unsur olarak bakılabilir» demiştir. Dışişleri Bakanı Michael Stewart, İııgiltereiçin «Kıbrıs meselesine çözüm yolu Plaza raporu aranCENTO Bakanîar Konseyi toplantısından H. I?ık ile beraber dönerken Esenboğa Hava Aianında kaldığı bir ?aat zarfında basın mensuplariyle konuşan Ste\vart, İngiltere'nin, Kıbns konu^undaki Türk tezine karşı tutumiyle ilgili bir soruya da şu cevabı vermiştir : Savcılar JTİP'le ilgili delil toplamaya başladı | • • • » I BAKANLAR, HAVA ALANINDA GAZETECİLERLE KO.NTŞCYOR. MALÎ POLİS, 22 MILYONLUK SAHTE FATURA TANZINI EDEN YİRMIDÖRT KISİYI YAKALADI Veryi kaçıran 300 firma iriıı tahkikatapldı Cemaatlerarası müzakere «tngilterenin Kıbrıs'l» ilgili bütün meselelerdeki özel durn i munu takdir edeceğinizden eminim. Biz Kıbrıs anlaşmaları imza . lamış devletlerden biriyiz. Ve aynı zamanda Kıbrıs ile birlikte lngiliz MiIIetler Camiasının üyesiyiz. Kanaatimizce, bundan sonra atılacak faydalı adım, Türk ve Yunan Hükümetleri arasında ve diğer taraftan Kıbrıs'taki Türk ve Rum cemaatleri arasında müzakrrelerin başlaraasıdır. Bundan önce bizi katı duruma düşürecek bir tutum takınamayız.» Bakana sorulan diğer sualler ve cevapları şunlardır : SORU: CENTO bildirisinde, Kıbrıs meselesinin mevcut »ntlaşma , lar çerçevesinde süratle barışçı yollardan çözümlenme?i fikriyle Galo i Plaza'nın raporundaki görüşler bağdaşıyor mu? Galo Plaza'nın tavsiye I ve düşüncelerinin bütün taraflarca kabul edilse bile hal çaresi bulmaya yardımcı olacağı kanısında mısınız? Hazırlanan pankartlarda Kıbrıs da istismar ediliyor Beyrut ga/elelerinde Türk aleyhtarı yazılar devam ediyor Cahit GÜÇBİLMEZ BEYRUT'DAN BtLDÎRlYOR Mali Poiis şubesi iki aylık bir çalışma sonunda piyasaya yaklaşık olarak 22 milyon lira değerinde sahte ve naylon fatura kesen 24 kişi ile bu faturaları ahp vergi kaçakçılığı yapan 300 iş yeri hakkında kovuşturma açmıştır. HAZtNENİN ZARARI Vergi kaçakçıhğı için yapılan bu sahtekârhğın hazineyi milyonlarca lira zarara soktuğu ilgililer tarafından ifade olunmuştur. Ahnan sahte faturalarla iş yerlennin masraflarinı kabarık göstenp bu şeki'ıde zarar ettikieı\ ortaya konmakta. vergi verme mekte oldukları anlaşılmaktadır. Devlet hazinesini bu yollarla içten içe kemiren, piyasayı sahte kârlığa yönelten bu gibi davranışlarda bulunanların cezalandırılmalan ve kanuni müeyyidelerin şiddetlendirilmesini isteyen yetkilidir: «22 milyona yaklaşık olan sahte fatura olayı ele ge B Ele geçirilen evrak | Anlaşmalar yürürlükte çenlerdir. Ancak tek ııüsha tanzinı edilen faturalaria, koçanları inıha edilen sahte faturalarla bu yekunun 100 milyon liranuı üzerine çıkacağı muhakkaktır. Bu yolda da soruşturma yapılmaktadır» demişlerdir. Haklannda soruşturma açıian sahte fatura tanzimcileri arasında şunlar bulunmaktadır. Yakup Onay, Emin Kökler, Nevzat Bulut, Mihal SORU: Türkiye, arabulucuya kati o!arak güvensizlik duyduğunu ' Vaylayan, Osman Sivrikaya, Jirayir, Numan Menzil, Sait Ayey, Turgut bildirmiştir. Kıbrıs ve Yunanistan ise kendisinden memnunluk duyduk j Bilgin, Hacı Ahmet, Cemil Dalkıhç, larını söylediler. Bu çıkmaz karşısında üç garantör devletten birisi ola > Ali Bitmez, Sabahattin Baş. Abdıü rak Ingütere bir hakem rolü oynamayı düşünmekte midir? lah Yeşilçay. ' CEVAP: Tebliğdeki bn cümle, gereği sekilde, mevcut antlaş . maları kaale almaktadır. Bn, sadece milletlerarası hnkukun bir { prensipi değil. aynı zamanda en basit adaletin de bir prensipidir. ; Tarafların kendi rızalarivle girmis oldukları antlaşmalar ancak genc taraflarm kendi rızalariyle değiştirilebilir. Ancak arabnlu : cunun raporundaki tavsiyeleri gözönünde bulundurmakla bu görüş arasında bir tenaknz voktur. Benim kanaatime göre, arabnlucunnn rapornna. Kıbrıs problemine âdil ve taraflann üzerinde ı anlaşabileceği bir hal çaresi bulunmasında faydalı bir nnsnr olarak bakılabilir. eyrııttaki Ermeni yürüşünü önlemek ve aynı zamanda miiessif olayların önüne geçmek için Liibnan Hükümeti tedbirler almağa devam ctmektedir. Bu arada Türk Büyükelçiliği binası önünde tertibat almmıştır. MANİDAR KONSER Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ürklş'ten verilen bilgiye göre, halen İzmirde bulunan Genel Sekreter Halil Tunç, busiiıı Ankaraya dönüp, Tİ.P. nin «ihtilâlci metodlarla çalıştığı> "» dair ortaya attığı iddialannı bcl geleriyle tekrarlıyacaktır. GENEL BAŞKAN ANTALYADA Türkİş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, Genel Sekreterin bu önemli ifşaatı sırasında Antalya>a gittiğinden bu konuda ne düşünılüğünü öğrenmek mümküıı olmamıştır. Halil Tunç'un İzmir Savcılığına verdiği ifade sırasında bu iddialarına tanık göstermemesi. olaydan bir ay sonra bu meseleyi ortaya atnıası T.Î.P. li çevrelerde çeşitli tefsırlere yol açmaktadır. KONTJ İLE İLGİLİ TEMASLAR Önceki gün basın tnensuplarına «Savcılar, bunu ihbar telâkki cclerek harekete geçmelidir. Ben de bu konuyu inceliyeceğim» diyen Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, sırasiyle Cumhurbaşkanı Ceınal Gürsel, ve Türkİş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy ile önceki gün görüşmüştür. Bu görüşmelerin Tunç'un :hbarı ile ilgili olduğu sanılmaktadır. TAHKİKAT Savcılıkça T.İ.P. hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak tahkikata devam edilmektedir. Dün de Ankara Savcıüğı Ba>ın Bürosu tarafından gazetelerde bu husustaki yayın incelenmiş ve haberlerin hukukî vorumu yapılmıştır. İSTANBLLDA tstanbul Cumhuriyet Savcıhğı, Halil Tunç'un ileri sürdüğü idrtia üzerine delil toplamaya başlamıştır. Istanbul Savcıhğı, olay yeriııin Zonguldak, olduğunu, beyanatın da İzmirde verildiğini dikkate alarak, iki savcılıktan gelecek talimatı bels lemektedir. Î SON DAKİKA r Ancak, Ermeni katliâraırun 50 nci yıldönümü dolayısiyle Gülbenk• yan salonunda hazırlanan konserin tertibi çok mânidardır. Konser • 3. sayfamızda bir arkadaşuım • vinde çıkan yangın sırasında yaLübnan Başbakanı Hüseyin Üveyni ile Lübnan Sovyet Dostluk Cenıp hayatının tehlikede olduğunu miyeti Başkanı George Hanna'nm himayesirıdedir. George Hanna'nın aslen Rum ve Sovyet Rusya sempatizanı olduğu bilinmektedir. Ay , bildirdiğimiz, beyaz perdenin tanca. yine Gülebnkyan salonunda Atranik gençlik teşkilâtı tarafından nınmış yıldızlarından Linda Darbir temsil verilecektir. Bu temsilin tamamen Türkiye aleyhinde ve Er nell, gazetemiz baskıya verildiği sımenileri tahrik edici mahiyette olduğu söylenmektedir. rada aldığımız habere göre yanıkların tesirinden kurtarılamıyarak öl« Öte yandan kısmen politika ile ilgili olarak birbirine muhalit Ermüştür. menilerin bir birleşmeye doğru gittikleri görülüyor. •••••••••••••••• •••••••••••••••a Le Soir< gazetesinin sahibi Dikran Tosbat, evvelki günkü başyazısında birdenbire hücuma geçmiş ve yürüyüşün yapüması fikrini savunmaya başlamıştır. Lindo Darnell öldü Hakem değiliz •THE TIM VVEEKLY Dost|u 9ün N E w S M A C A ? ı >. £ t ı ı l ü «Tinıe» dergisinin niteliklerinden birisi nedense Türkiye aleybinde daitni bir tntam söstermesidir. Tıllardanberi Time, en ufak olayı, gazetecilik ölçülerinin dışına çıkarak bizim aleyhimize istismar etmis ve özellikle Kıbrıs konusunda aşırı bir Ynnan serapalizanı olmuştur. Time'in Türklere ve Türkiyeye karşı antipatisi neredeıı gelir, bilinmez. Belki dergivi yönetenlerin. başlangıç noktası eski zamanlara kadar dayanan birtakım hesapları vardır. Belki de dergi için bu, bir ananedir. Bn ünlü Araerikan dergisi son sayısında Biiyük Atatürk'e de dil uzatmış, hem de küstahlığı ve hayasızlıgı ileriye götürerek dil uzatmı.ştır. Lord Kinross"un yazdığı «Atatürk» adındaki 615 sayfalık biiyük eseri eleştiren yazısında Titne, Mustafa Kemal'in «vahşi» oldngn gibi aptalca, aynı zamanda küstahca bir iddiayı ileri sürdükten soııra. Lord Kinross'un kitabında bulnnmıyan Atatürk'ü küçültücü çeşitli vasıfları bu yazı CEVAP: Kesin olarak bir hakem rolü oynama durumunda değiliz. Arabulucunun raporuna gelince. Türkiyenin bu raponın bazı kısımlarını kabul etmernesinin sebebini gayet iyi anlamaktayım. Bunun üzerinde söyliyeceğim şey şudur: Arabulucumın bütün rapor ve çalışmalannı bir kenara itmek mantıki olmıyacaktır. Bu, bence. üzerinde yeniden ve daha fazla düşünülmesi gerekli bir meseledir: Vrgüplü «Karakol» sözünü beğenmiyor AFİŞLER VE KIBRIS H. Işıkın demeci Esenboğa Hava Aianında Ingiltere Dışişleri Bakanı Ste\vard'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarıyla konuşan Dışişleri Bakanı H. Işık, •lıısiltere Dışişleri Bakanı mevcut andlaşmaların yürürlükte olduğunu beyan ediyor. Ancak, Galo Plaza'nın raporunun da faydalı olduğunu ileri sürüyor. Sizce bu bir tenakuz değil midir.. şekündeki bir suale şu cevabı vermiştir: Cevap: «Galo Plaza'nın raporu hakkında daha evvelce hnkümetimizin görüşönü geniş surette açıklamıştık. Hâlen aynı görüşümüzıi muhafaza ediyoruz. Gö'rüşümüzü bu seyahatimizde ilgili devletlerin Bakanlarına da izah ettinı. Gerek Pakistan gerekse İran görüşumüzii daha evvel de olduğu gibi destekliyorlar. İngiltere ve Amerika da mevcut andlaşmalara sadakatin ve ancak bunlarla bir hal çaresi bulunmasının zarnTÎ olduğnnda inançlannı muhafaza ediyorlar. Galo Plaza'nın raporu karşısındaki tutumları ise Türkiye'nin davranışına uymaktadır. Galo Plaza bu raporunu Arabulucu olarak ortaya koymuştur. Taraflardan birisinin alacağı karar raporun mukaddcratını tayin eder.» ı Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) [ Türk Polis Teşkilâtının 120 nci kuruluş yıldönümü dolayısiyle Polis . Kolejinde bir konuşma yapan Başbakan Ürgüplü. «Karakol benim ' beğenmediğim bir isim. Niçin israi : nin başında (kara) sözcügii bnlunsun. Orası vatandaşın derdine deva bulacak bir yerdir. Vatandas oraya seve seve gitmelidir» demiştir. ÜRGÜPLÜ ŞEHRİMİZDE Başbakan Suat Hayri Ürgüplü eşiyle birlikte, bayram tatilini ge Ermeni nıitingini hazırlamak için kurulan komiteye Taşnak, Hın<,ak ve Raragavar partileri üyelerinden başka aşırı sağdan, aşırı sola kadar diğer Ermeni teşekküllerinin üyeleri de katılmaya başlamışlardır. Sızan haberlere göre bu komite miting günü için hazırlanan pankartlarda özellikle Kıbrıs meselesini ön plâna almakta ve Türkiye yleyhinde bir havar.ın yaratılmasına çalışümaktarlır. Şimdiki balde Ermenilerle ilgili afişler Beyruttaki mağazaların vitrinîerinde göriilmeye başlarruştır. Bu arada gösteri komitesi, yıldönümü bahanesiyle bir milyon pul bastırmıştır. Bazı gazeteler de hayalî Ennenistan haritalan yayınlamaktadırlar. Resimleri Lübnan dergilerinde ve Mitingin hazırhkları bitmiş gibidir. Bildirildiğine göre stadyomda yapılacak dini törene Makarios'un arkadaşı Hohen başkanlık edecektir. vitrinlerde teşhir edilen hayalî ErHayali Ermenistanın hayali 4. Cumhurbaşkanı Simon Fretisyan'ın menistanın hayalî 4. Cumhurbaşkaresimleri de vitrinlerde teşhir edilmektedir. nı Simon Fretisvan.. ! çirraek üzere dün karayolu ile An' kara'dan şehrimize gelmiştir. ; Yeşilyurttaki evinde istirahate j Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümüçekilen Ürgüplü, İstanbul'da iki i nün, 15. yıldönümü dolayısiyle dün gün kalacagını söyliyerek, «Bay ı şehrimizde anma toplantıları yaramda bürüklerimin ellerini öpme pılmıştır. M.P. İl binasında yapılan toplantıda, Çakmak'ın silâh arkada. ye geldim» demiştir. [Polis Teskilâtiyle ilgili şı Fahri Belen hâtıralarını anlatbir yazımız 5. sahifededir] ı mıstır. Fevzi Çakmak dün anıldı OGRETMENLER ALTINSOYU PROTESTO ETTİ Bakan öğretmenlere «Imansızlar» demiş Ankara, (Cnmhnriyet Bürosu) Konya Ereğlisinde (Öğretmen Abdurrahman Ilkokulu) salonunda halkla konuşurken öğretmenleri «imansızlık» la itham eder koruşmalar yapan Devlet Bakanı A f ch. met Altınsoy'un konuşması, öğretmenler arasında sert tepkiler yaratmıştır. ya dayaııak yapıyor. Time'in tahrifiııi ortaya koymak bakımından sadece dip nntu olarak verilen İzmir'in kurtuluşu hakkındaki bilgiyi alalım.. Bakınız dergiye göre ne olmuş : «100 bin Rum ve Ermeninin yok edilmesine sebep olan ve muzaffer Türklerin çıkardıfı yangın sonncunda gerçekleşen utanç verici Izmir katliâmından Kinross önemsizce bahsediyor ve Amerikan Dışişleri Bakanlıgının vardığı sonucu kabul ediyor, yangın yanlışlıkla çıkmış ve sadece 2000 insan ölmüş..» Amerikanın ünlü dergisi bunları yazabilir, Arnerikanın ünlü gazeteleri her gün Kıbrıs konusunda Makarios'u destekler, ama bazı Türk gazetelerinde eleştirme ölçüleri ve terbiye ölçüleri içinde bir yazı çıkınca Amerikalılar ve onların yardakçıları kıyameti koparır, Türk Amerikan dostluğunun tahrip rdilmek istendiğinden bahsedilir. Devletler ve milletlerarası münasebetleri sadece birtakım kompleksler ve birtakım çıkar]ar açısından görenlcre tavsiyc pfleriz, okusunlar bu ünlü derjiyi, okngunlar da belki biraz yüzleri kızarır. *• ~ • * * Sovyet füzeleri salın aldığını doğruladı Lefkoşe, (a.a.) Başpiskopos Makarios, «Essafa» adındaki bir Lübnan gazetesinin muhabirine verdiği mülâkatta, Kıbns'lı Runıların Sovyetler Birliğinden füzeler satın aldığını doğrulamış. ancak bu füzelerin halen Kıbns'ta bulunup bulunmadjğını. «bu lıir askori «ırdır» diyerek belirtmekten kaçm ' Hava Alatiı genişliyor ANKARA. (Cnmburiyet Bürosu) Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, «Uluslararası Teşilköy hava limanı» tevsi projesinin yabancı bir firmaya Bakanhkça hazırlatıldığını açıklamıştır. Bugünkü ihtiyaca yeterli olmıyan Yeşiîköy Hava Alanının mutlaka genişletilmesinin önemine değinen Bakan bu konuda şu bilgiyi vermiştir : «Bu tevsi projesine göre yaptırılacak olan yeııi pist Londra Asfaltmdan Yesilköy Hava Limanıııa gidcn irtibat yolnna paralel istikamette olup. sahilden baslı>ar:ik Londra Asfaltını kesecck olan 300 metre (enişliğinde bir köprü ile devlet yolunuıı üzerinden Safra köyüne kadar uzanmaktadır. Hava limanı tevsi projesinin gerçekleşmesi halinde 60 metre genisliğinde ve 3.000 metre uzunluğunda (ileride ihtiyaç halinde Sirkeci Edime dcmiryolunn da bir köprü ile fist geçit olarak geçmek şartivle pist azunlnğnnun 3.800 metreye çıkarılması mümkündür) bir yeni pist inşa edilmiş olacaktır. Bu snretle î e ş i l k ö y Hava Limanı milIf tlerarası modern hava trafiğinin isteklerini tam mânasiyle karşılıyacak bir duruma gelmiş olacaktır. Bu tevsi projesinin tahakkuku için 156 milyon T.L. na ihtiyaç vardır.» i ; Köy Işleri Bakanı Seyfi Öztürk, Adalet Bakaqı Irfan Baran ve Devlet Bakanı Mehratt Altınsoy, Ereğlide halkla konnşmalar yapmışlar ve bn arada Devlet Bakanının öğretmenleri «imansız» lıkla itham eder şeklindeki sözleri, öğretmenler arasında hoş karşılanmamış ve sözlerin yayılması fizerine öğ • retmen dernekleri faaliyete geç mislerdir. mıştır. Olayla ilgili olarak Türkiye öğretmen Dernekleri Millî Federas • yonuna tüm öğretim derneklerin • Radyomuzda gelmiş ! fien telgraîlar gelmekte ve Devlet geçmiş en uzun dalga.. • i Bakanının üzücü davranışı şiddctp•••••••••••••••••••••••••••••••{ le pıotesto edilmektedir. V , ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog