Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Toneten Memet Fuat N'ısan «ayısında: Brecht'in sorguya çekihşi Ayrıca: Olga W. Vıckery: Döşeğimde Ölurlcen Czenne İnceleme: Tahlr Alangu: Umran Nazif \ıg'teı, G. Grass Uwe Johnson: Simonov'la Konusma, Rıchard Rcud: Jacquea Demy'nin Dunyası; Gultekm Elıbal: Op Art ve Pop Art, Değınmeler Bolumunde Çetm Altan, Âsım Benrd, Konur Ertop, Demır Özlu'nun tartışma azılaıı Doğan Hızian Açıl Kılıdım Acıl Ulku Tamer'in, Brecht'in ve Oktay Rifat'ın siırlert Sayısı 2 5, abonesl yıllık 24 llra. DE YAYINEVI, VILÂYET HAN, CAĞALOĞLU umhuriyet KITRUCUSU: YÜNUS NADİ m \ÂHM I0Mİ TARİHİ 41. yıl sayı 14608 Telgral *e mektup sdresı: Cumhnriyet İstanbul Posta Kurusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 94 22 42 96 2 2 4 2 9 7 22 42 98 2 2 4 2 99 Perşembe 1 Nisan 1965 gini ^jGerhard Kohnen'in .arzda^azchğı bu kısa fakat ofgtfn esc rdj^^hamızm ilk çağlardan bu juâ HP^HEni açısından tarîhini okuyaM Kı^^Herkejjm kolayca anlıyabıleceğı ^^^^ıl'e ^•R|ızın uygarlık ve ekono^J ypj^^Hk"ŞJ§Başırtıcı ılcrlemelerini anlatajjgj^lblİF Varlık Yayınları arasmda 5 ııra^IVSla şıKtı. İlâncüık: 5942/355* INJfNJLÇ, H. P. GRUPUNDA KONÜŞTÜ Hazır olun, TRT konusunda ciddî bir mücadele vereceğiz Bütçede biz ne renkte oy aldıksa o renkte oy vereceğiz Bana göre Anayasa buhranı değil, fikir aykırıhkları vardır öy/e bir hal olur k\f seçimler öne alınabilir hazır olmak gerekir T. R. T, konusunda .P. •I II •• •• UDERLER T.R.T.T1SMISINI GORUŞTU Rejimin • •II llllllllllllllllllllllllllll .ANKARA, Cumhuriyet Bürosu itibarı 111111111111111111111111111 C ir rejimin itibarı, o rejimin dayandığı temel müessesele) rin güciine bağlıdır. Eğer reI I illet Partısı TBMM Grupu Ge» jim diktatörlük isc lemel •^ nel Başkan Osman Bölukbaşımüesseselerin gücü ddner dolaşır, nin baskanhğında toplanmış v» gelir diktatörün sopasında «tecelli> eder. O sopa haddini bilmezlerin «Partili Bakanların TRT mevznnn* Genel Baskan İnönü, ödenekler konusunda grup <beyni bâlâ) larına gerekli bir şidda yaptıkîarı teşebbüs ve savnnkararı almmadan Meclıse gıdılmesi yolunda yapılan detle inebildiği sürece diktatdrlüğe duklan fikirlerin tasvibine ve ay» tenkıdlerı cevaplandırnuş ve özetle şunlan soylehayat veren müesseseler görevlerini görüşlerin ısrarla müdafaa ediV mıştır: ni kimseden çekinmeksizin rahat mesine» karar vermiştir. rahat başarırlar. Böilelikle rejimin «Bence bugün grup ve parti olarak en müM.P. Grup Baskanlığmın toplanitibarı da korunmuş olur. Demek | him meselemiz parti içinde çekişmeyi durdurtıdan sonra yayınladığı bildiri şöjfc ki pck ilkel bir yönetim biçimi sa | mak, tesanüdü temindir. Arkadasların birbirleledir • Tabileceğimiz diktatörlüklerin gerrini kırmaları genel olarak sakınüacak bir iştir. çrk dayanağı, son tahlilde diktalo ı Hiç kimsenin diğerini eksik görmek ve kırmak O v e n i hukümetın kurulmasıriın sopasından ibarettir. O sopa j maksadiyle hareket etmesine ihtimal vermiyona esas olan ve Basbakan'la koAnkara Cumhuriyet Bürosu bir kere kırılmaya görsün, ortada ı rum. Grup toplantısı ihmal edilmis bir mülâalısvon partileri liderleri arane müessese kalır. ne rejim, ne de haza değildir. Bunun üzerinde kuruUar görüşsmda imzalanan dörtlü protoitibar! Butun sistem bir anda çomüslerdir. Grup toplantısı yapmaksızın arkadasısişleri Bakanlığınca dun gece »aat 22 de Galo Plaza'nın lapoıunun kol. hükümet programı, Basbaker gider. larııı yapıcı olarak birbirlerine yardım edeceği kabule şayan oîmadığı ve kendısinın arabuluculuk gorevıne aıtık kan'la Iidcrler arasında aynca zannolunmuştur. Bu mülâhazalan dinledikten Mussolini'vi hatırlayııuz. Ordusu de\am ermesinin mumkun olamıyacagı hakkında resmi bir açıklavarılan bazı mutabakatlar, Ana»onra ben. grupuu toplanmamasına karar verllc. adliyesi ile. ekonomik \e sosyal ma yapılmıştır. yasa prensipleri ve memleketin dim. aramızda esash bir aynlık yoktur. çesitli kadroları ile koca bir deryüksek menfaatlerinin ışığı alAÇIKLAMA leti ayakta tutan onun tanrısal otında partili Bakanların TRT ÖDENEKLER MESELESİ toritesinden başka bir şey rni idi? Açıklama şoyledır: t< mevzuunda yaptıkîarı teşebbüs Faşist Fariisi, Büyiık Faşist Kon• Mister Galo Plaza'nm Kıbrıs Odenekler meselesi Parti Meclisinde de usul bave savundukları fikirlerin ta». sevi, nazırlar, yargıçlar, milis tesmeselesi hakkında vermiş olduğu ra kımından ırıceleme konusu oldu. Neticede Parti Mecvibine ve a\nı görüşlerin ısrarkilâtı ileri gelenleri. hep Duçe'nin por inoelennıiştir. Galo Plaza'nm \a lısı kanunlar içinde kalmayı tercih etmış ve Anayasa la müdafaa edilmesine, ağnndan çıkacak iki çift lâkırdıya zifesi 4 mart 1964 tarihli Güvenlik Mahkemesıne muracaat yolunu kararlaşUrmıştır. Dıkbakıyorlar, onun direktiflerini tarKonseyi kararında taraflarca mutakat buvurursanız Parti Meclisi ödenekler meselesin© M i l l e t Partısını koalisyoa tışmasız yürütüyorlardı. Basın, tek Plaza bakata tarılacak bir anlaşma bulun de hiç bir vazıvet almış gozukmeksızin Anayasa Mahhukumetıne baghyan prensiplesesli bir koro halinde Duçe'ye almasına gayret sarfedilmesi diye taskemesıne muracaat etmeye karar verdiğını tebliğ etıın «uratle tstbık saha'i bulmakış tutuyordu. L niversiteler, Duçe'rih edilmiş olm.ısına raimen hütuıı mıstır. Simdi Anayasa Mahkemesi »ardır. Bu merci sı için gcrekli teşebbuslerin yanin fikirlerini bilimsei açıdan detaraflann nautabakatmı istibsal elihtilâfı halleder. Bana göre memlekette bir Anayasa pılma=ına ve bu mevzuda taviz ğerlendirmeyi görev biliyordu. Musmeden raporunda göriiş, fikir veya buhranı \oktur. Fikir aykınlıkları vardır. Bunu da verılmemesine ve idarei masla» solini ne sö>lerse ve ne yaparsa telkinler namı altuıda meselenin eAnajasa Mahkemesi halledecektir.» hat zıhni\etinden uzak kalınISKENDERUN Pazar günu gerçeğe tıpatıp uygun olanı söyler sası hakkında kanaat izharında bumasına ittifakla karar vermiş» \e yapardı. Ona karşı gelmek. onu lunmuş olduğu müşahede edümiş Değiştirme Birliğimızi Yeşüadaya PARTİ POLİTİKASI tenkid etmek dünyanın en büyük tir.. tir. Bu şeki'dc hareket etnıenin yet götüren «Onaran» gemisi, Kıbrıs kustahlığı idi. Buna cür'et edenler, kileriyle kabili telif olnuyacağı ta Alayımızın nöbeti devıeden yansıİnonü bundan sonra parti poli'tikasının nabir daha doğrulamamasıya sopayı rafımızdan vaktiyle müteaddit defa ru alarak limanımıza dbnmüştür. sıl olması gerektığme değinmiş ve: «Tenakoza yerlerdi. kendisine bildirilmiş \e devamı biz d a 290 er. 38 astsubay ve 12 subaydüşmemekliğimiz için beraberlik halinde parti ce de şayanı arzu olan arabulucu n muteşekkil birlığımızle NATO , Vakta ki o sopa kırıldı, jalnız politikasını zayıf dUşürrnemek lâıımdır. Iktivazifesini bundan sonra ıskelesine yaklaşan «Onaran», ıkı Duçe değil, onunla beraber biitün dan bıraktığımrz gündenberi. bizim zamanımıAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) luk C.K.M.P. ye giren 14 lerden AlparsUn Türkeş'i, sistem de bir anda gümbür gümbür zm yapmadığı hatalar kısa bir zamanda mey CHP kadın ve gençlık kolları ge da yurutmesi için bundan içtinap mayın aramatarama gemisıyle iki C.K.M.P. Genel Başkanı Ahmet O?uz tebrik ederken» yıkıldı. Artık ne parti, ne parti iledana çıkmış ve size kısa bir zamanda itibar ka nel baskanları dun yaptıkîarı or etmesi onemle rica edilmişti. Mis muhrıp ve bır jet filomuzun himaÂnkarada yesınde bulunmaktaydı. Bu konu ile ilgili haberimiz 7 sayfamızdadır. Ankara (a.a.) Tasarıuf sağlamak ri gelenleri. ne Büyük Faşist Konzandırmıştır» demıstır. tak basın toplantısmda «CHP E ter Galo Plaza son defa Gemi saat 8^0 da NATO is ıçm onumüzdeki gunlerde Meclise kendisiyle seyi, ne milis teşkilâtı, ne nazırlar. dirne milletvekili Fahir Giritlioğ 2325 şubat giınlerinde Ciddi bir mücadele kelesine yanaşmıstır. Ikinci Or geünlecek olan bır kanun teklifi yapılan gonişmelerde raporunda ene nazır yardımcıları, ne sosyal ve ln ile ödeneklerin arttırılraası raGURSEL ZAM du, 39 uncu Tümen, Donanma, ile htçbir resmî şahıs, parlâmento ekonomik kadrolar, ortada hiç bir poru için gizli oy önerçesine im sasa müteallik telkinlere yer vermeAkdeniz Bölge ve İskenderun uyelennden fazla maaş alamıyacak vereceğiz sev kalmamıştı. Halk, bir Milâno za atan CHP lilerin partiden isti • yip sadece arabuluculuk usulu ile Vs Kumandanları ile Hatay Va tır. Bundan sonra CHP. Genel Baş falarını istemislerdir.» ilgili olarak ikili yollarla arabulusokağında tepetaklak asılan Musso KONUSUNDA KONUŞTU lisi ve yüksek rütbeli subaylar kanı, TRT. kanununda yapılmak culuğa de\amda artık bir fayda kalTunceli Senatörü Mehmet Ali Dolini'nin şahsında rejimin suratına gemiye girerek Birlik Kumanda mir ve 10 arkadaşının hazırlamakta Ortak basın toplantısmda raadığını belirterek taraflara arabuıstenen değişikhkler konusuna dotıikürdü ve devleti yeni baştan kurm Kurmay Albay Hasan Sağ olduklaıı bu yeni maas statüsü kakunmuş ve özetle şunlan soylemışCHP eençlık kolları genel bas luculuk vazifesine bundan böyle çok mak gerekti. lam'a «Hoş ge'.dıniz» demişler nunlaştığı takdirde. devlet sektöi"ün tırkanı Doğan Araslı, özetle sun taraflı şekilde \e toplu halde deDemokrasüerde durum bu kadar dir. «T.R.T. meselesini ortaya atmışları soylemıstır: \amda fayda gördüğünü beyanla yede çalışan idareci memıırlarla devbasit değildir. Rejimin dayandığı Teftişi müteakıp Sağlam, bır ko let sermayesı bulunan teşekkül ve lardır. Iktidardan düşmeyi hazmetemel müesseseler güçlerini sopa« Maaslar hakkında ahnan tinmeyi kabul etmişti. nuşma yapmıştır. demiyen çevrelerden bahsediyorlar. sirket mensupları, yıl içmde aldıkNitekim bizzat Mister Galo Plakarar; Anayasa\a yüzde yüz dan değil, anayasadan ve anayasaBİR AVUÇ TOPRAK Oünkü gazetelerde Meclis mü Bu biziz. Bilirsiniz. radyo memle!arı ikramıye ve temctıuler de daza raporunun 121 sayılı bendinde avkırıdır. Şiddetle protesto e • ya aygun kanunlardan alırlar. Bu, 5 Ataturk Anıtı önünde yapılan tö hıl olmak şartıyle, bir Parlâmento zakerelerinin tafsilâtını okumuş kette utnumi bir ithama uğramışesasa müteaUik telkinlerin raderiz. Bunun, gizli sandıklardaha ziyade mânevi bir güçtür, her Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) porda yer almasının yetkileriyle ren esnasmda Sağlam, Kıbnstan ge uyesınden fazla para alamıyacak ve „ sunuzdur. Aslında, sevinilecek tır. (Radyolar iktidarın gözü kapadan geçirilmesi, haksızlığın azaman gbzle görülmez. Hattâ, dü Cumhurbajkanı Cemal Gursel dun bir hâdise. doğrusu. Meclis işte lı bir unsurudur. itibar edilmez) bağdaşamıyacağmın kendisine ta tırdıği bir a\nıç toprağı Ikinci Or herhangi bır ıkinci görevleri sebeçık delilidir.» zeyde kalan gözler için kimi zaman öğleden sonra şehir içinde bir geyolundaki propagandalar yüzünden boyle olmalı rafımızdan bildirilmiş oldugunu du Komutanına vererek, bu topra biyle bu miktar artış kaydediyorsa, güçsüzlük sayıldığı bile olur. Reji nnti yaparken konu^tuğu gazetecıAras.li, Gırıtlioğlunun (CHP) ko Siyasî partiler, kendi tezlerlni, bu müessesenin itibarı zedelenmişkaydetmektedir. Ayrıca raporun ğın Ataturk Anıtı önune konulma bu ikinci görevi ücretsiz yapmak zo min itibarım korumak bahanesi ile lere, odeneklerle ılgılı olarak, ' runda kalacaklardır. böylesine canla başla sarunmalı. tir. Anayasa gereğince hükümetin nusmasma da değinerek şojle de178 sayılı bendinde bundan son sım istemistir. onu sopalaştırmaya heveslenenler «Meclis küçültülemez» demiştir. Bu uğurda «istifa etme» lere, radyo üzerinde tesiri olmasın diye mıstır: ra meseleye müzakere yoluyla çıkabilir. Her tecrübede iflâs etmrs, Gursel, bazı mılletvekıllerınm Meclisi «feshetme» lere kadar kayıt üstüne kayıt koyan bir kanun hal çaresi bulunması teşebbüsle« Haysiv Ptinın rencide oldnğntehlikeli bir hevestir bu. Demokra Mecliste yaptıkîarı konusmalar u gidilmeli. Yuhalar çekilmeli, sıra rıktı. Ve iktidarda bizdik. Bugfin nn ifâde eden Giritlioğluna, gerriniıı kendi gıyabmda da devam tik müesseseler, anavasa çerçevesi zerıne sunları soylemıstır : istedikleri şey. istedikleri nesneyi kapakları %urulmalı. edebileceğini beyan etmektedir. içinde düşünce özgürlüğüne saygı çek yerinin CHP olmadıfını hatır«Mecliste herkes her sevi soyMister Galo Plaza'nın raporunPartiler inandıkları fikirler yo şu \eya bu şekilde ilân ettirebilsinRostermekle mükelleftirler. Bu te(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) latınz.» da 4 mart 1964 tarihli Güvenlik lunda sonuna kadar yürümeli. ler. Söz sövliyenlerin söyledikmel kuralı bir defa toptan kabul Konse>i karariyle tesbit edileıı Böyle olroalı Meclis. lerine hürmet göstermelidir. edip benimsemek zorundayız. Kenyetkilerinin dısına çıkmış kısımHer halde bu sözler bir fikir Gerçi, bizimkinde. bu dedikledini her türlü tenkidin üstüne çılar vardır. Bunlarm kaale aluımahsulüdür. Fikirler ise muhrimiz, yalnız maaşlara zam kokarıp başına buyruk bir müessese mıyacağı, bir arabuluculuk meteremdir. Buna alısmalıyız. llonusunda oldu. Ama. oldu ya .. olamaz demokrasilerde. Düşünceyi saisi sayılamıyacağı, bu itibarla sa gitmiyecek sbzler de olabilir. Imit bu. Belki, ileride, başka düşünce ile. hesabı hesapla karsıilerdeki çalışmalara herhangi bir Mesele onlara tahammül göster memleket dâvalarında da, aynı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ' CHP. liler, ovlamanın 39 a 39 oldulamaya alısmalıyız. Baskalannın şekilde mesnet teşkil ederaiyeceheyecam, aynı hassasiyeti görmektir. Memleketteki siyasi terGıresun Milletvekili Ethem Kılıç ğunu ileri stırmuşler \e itirazda bu düsuncesi bizimkini yenebüir, başği aşikârdır. Inönunün seçimlerin one alınması ihtimalinden söz etmesi, < : mek nasıp olur! biye \e olgunluk böyle tekemoğlunun (APı Istanbul Emniyet Te=kalarının hesabı bizimkini yalanlıBu durum mu\aeehesüıde Mister kılâtında «Kacakcılık, hırsızlık. uyuş lunmuşlarsa da Başkan Vckili Mek eğer Grup tesanüdünü saglamak amacını gütmüyor da, '/ D. N. mül edecektir. Karsılıklı söz yabilir. Gerçeğe varmanııı biricik birtakım belirtilere ya da kararlara dayanıyorsa, gerçek ^ Galo Plaza'nın arabuluculuk sıfatı turucu nıadde, beyaz kadın ticarc ki Kcskin. itiıazlaıı dınlcnıeıniş ve duellosu memleketin huzurunu yolu olduğu için bunu sineye çeten ilgi çekicidir. / ' nın bu raporun neşri ile hitam bul ti ve bunlarla ilgili konularda» m 5 kişilik Arastırma Koınisyonu kubozar. Bütün gazetelere tarsive ' kecegiz. Bu yüzden çıkarımız zedeSon çıkan kanun, 1965 seçimlerinin Ekimde yapılmasını âmir ,y, hıguna hükmetmek içap^ etaektedir. c e ı e m e yapmak üzere MeclisT"Ara§ rulmasını ve bir ay içinde rapor ha ederim. bu meseleyi artık kalenebilir. hattâ kişisel itibarımız sardir ve hazırlıklar da ona göre yapılmaktadır. Bu bakım (.; ; Esasen bütun ilgili tarafların muta tırma Komisyonu kurulması hak zırlanmasuıı, CHP. iilerin itirazları patsınlar. Kötü maksatlılar busılabilir. Ama ne yapabiliriz? Rejibakatmı istihsal etmeden meselenin kındaki önergesi dün Millet Mecli arasmda oylatmıştır. Bu hususlarda dan yenileme kararının Millet Meclisi tarafından verilme ;':' nu fırsat bilerek mütemadiven min itibarım baska türlü koruyabiesası hakkındaki kanaatini açıkla smde çoğunlugun bulunmadığı bir AP lilerin \c koalisvona mcnsup disi ve en erken haziranda genel seçime gidilmesi gerekiyor. kurcalıyorlar. Ba meseleyi ollir miyiz? mış olan bir kimsenin arabuluculu oturumda 0 a karşı 46 oyîa kabul ğer nıillct\ckilleriııin oylariylc kaKonuya çesitli yönlerden baktığımız zaman erken seçim duğu yerde bırakmalıyız. ÇünNADİR NADİ ğa devamında olumlu neticeler hek edılmiştir. Oylamaya iştirak eden bul edilmistir. imkânının pek kuv\etli olmadığı görülür. trakânı azaltan ' kü bu nihavet Meelisin otoriteleııemez.» sebepleri su noktalarda toplıvabiliriz : '/ si meselesidir. Meclis kücültüYUNANISTANI N lemez. Bö>Ie bir müessese el1 Millet Meclisi bu kararı kolaylıkla \eremez. Zira. millet / Ankara. (Cumhurıjet Burosui bette yüksek tutulmalıdır.» \ekillerinin çoğunluğu bü\ük partilerde, gelecek dtvre . Türkiye Petrolleri Anonim OrtakGÖRÜŞÜ Cumhurba^kanı, Galo Pla/a'mn lığı Genel Kurulu toplantısı yapulistelere gireceklrrinden ümitli değillerdir; küçük parti '/ Atiııa (a.a.) Dun akjam >ayınKıbrıs konusundaki raporu uzeri mıs. verilen bilgiye göre T.P.A.O. lerde ise bakiye o>ların sadece parti ileri gelenleri için / lanan yan resmi bır bildiride, Kıbne de. «Haddini asmıs. Ders alıııa 1964 yılında 77 milyon lira kâr etkullanılacağı bilinmektedir. Bu bakımdan Mecliste, seçim . rıs Arabulucusu Galo Plaza'nın racak şevier bunlar» demekle yetin mistir. lerın 4 ay erkene alıııması teklifine oy \ereceklerin sayısı .. porunun Yunanıstan için 3 olumlu, fazla olmıyacaktır. Kaldı ki, zam için fırtına yaratan ço ' Beledı\e Meclı^ı CHP Gıupu. je mı ve TRT ola.ına değinerek. yeni" yatırımlar bır olumsuz nokta ihtiva ettiği beîunlok, her halde 1415 bin liralık bir geliri kaybetmek l\ı Şehır Tıjatıoları Yonetmehğımn «Meelisin bileceği istir. ben karısistemiyecektir. j,%g, hrtılmekte ve şovle denılmektedır: l l D ıptali ıçm Vılâyet kanalıyle Danıs m a m , Ben ciddî olarak bu isle mes Geçen yıla nazaran 100 biu va«Olumlu üç nokta, Arabulucu ' taya başvurmustur. »ul olmus değilim. Bövle bir se> ril fazla petrol elde eden Ortaklık 1 1965 bütçesi henüz Meclise gelmistir. C.H.P. Genel Baş j İ f ııun. tatbiki imkânsız olarak adDün sabah Vılâyete yapılan mu ] v a r m l v o k m n bilmiiorum. Mrc bo\leliklc döviz tasarrufunu 20 kanının isaretinden anlaşılmaktadır ki, gerek Komisyonda .; dettiği Zürih \e Londra Aıılasracaatta Yonetmelığın çıkarılma ^ liste bu kadar zevat \ır, oıılar da milyon dolara cıkarmıştır. \e rerekse Meclislerde çetin bir mücadele çeçecektir. Ha < malarını \e Türkiye tarafından r sekhnin ve ban maddelerının me\ ha iyi bilirler» demntır \aya söre bütçenin en erken mavıs ortasında çıkacağı dü Ba man Iskenderun arasınteklif edilen taksim ve federaszuata aykırı olduçu behıtılmektesanulebilir. Her balde bütçevi çıkarmıyan bir Meelisin seda tesıs edılecek 500 kılometre\on tekliflerini reddetmesidir. (.im kararı \ermesi pek garip olacaktır. \ dır lık pıpe Lıne (ham petrol boru Arabulucu. buna mukabil, kenhattı) mşaatına bir kaç ay ıçınl'sul bakımından yapılan itı Üçüncü İnönü Hükümetiniıı iktidarı sırasında seçimlerin • . ' di kaderini tâ\ iıı etme prensipide baslanacaktır 300 milyon H razda Yönetmeliğin müzakere haziranda yapılmasını A.P. istemistir. \ncak hükümete İ nin tatbikını da reddetmektedir. raya mal edılecek bu pıpeLine, sekli ele alınmakta \e Kavanin SİrdiktPiı sonra Adalet Partisinin görüsiınde değisiklik ol ';' Halbuki bu sadece Tunan Hüyılda 3 milyon 500 bın ton hara Encümeni mazbatasının, Mecli | Ankara, (Cumhuriyet Burosu) duğu bi vâkıadır. Istek A.P. kanadnıdaıı selemeMiıce, « kümetinin bir talebi dejil, s\nı uetrol taşıyabilecek ve böylece se sunulduğu gün müzakeresi Elazığ mllletvekılı Nurettin Ardıçoğlu zamanda Birlesmis Milletlrr yaA.P. o>ları ile C.H.P. oyları birlesmevince erken seçim ka, .. „ .. •„,„ p . ı . . I ile 10 arkadaşı Elâzığda «Fırat Teknık her sene 60 mılyon dolar dovb nin, «Beledıye Meclısıntn Çalıs t . n i v e r s i t e s l . a d l y ! a b l r ü n l v e r s i t e k u . 1 sasının bir prensipidir. ranna gitmek mümkün olamaz. asarrufu sağlanacaktır. ma Usulüne Dair Talımatname ^ r u l m a s l hakkında b.r kanun teklıfı Seçimlerin erkene alınması ihtimalini zayıtlatan baslıca seArabulucu, bundan baska, nin» 35 inci maddesine aykırı ( hazırlamışlardır bepleri kısaca inceledikten sonra, bu ihtimali. zayıf ds ol550 milyon lira kendi kaderini tâvin hakkından Trklifm gerekçesınde Elâzığda olduğu ifade olunmaktadır. sa, canlı tntacak sebeplere değinelim: boyle bir universitenin kurulmabizzat Kıbrıs halkının vazgeçEsas bakımından yapılan itıraz 550 milyon lira sarfiyle kurulamesi gerektiğini söylemistir. Bu 1 Bugünkü koalisron cözüldügtt takdirde ortaja çıkacak ise, Şehir Tiyatroları Haysıyet Di i sı için yerli Te yabancı ilinı heyet cak Petrol Kimya Tesisleri tamarn lerinin miısbet raporlar verdiii. asla olmıyacaktır. Binaenaleyh bir huküraet buhranı Meclisi erken secımc zorlıyabilir. vanının Belediye Meclisi üyelerın I bu maksatla 304 hin metre karelik laıııp faaliyete geçtiğinde isc, 35 bu esash nokta yeniden gözden î Butce miızakerelerinin çecikmcsı, onun lanında parlâden seçılmesını âmır huküm \ uGuncy Victnanıda bır taratta hur dünvayı temsılen Gunc; Viarsa islimlâk edildiği, bina ve İr. mihon dolarlık bir döviz tasarrufu ceçirilnıclidir.» etnam vo Amerikan kuvvetleri'.ob'ur tarafta Komunistleri tcmsıtea mento çalısmalarının hugün olduju çibı hır (ikmaza doğzunden yapılmıştır. Bu suretle Besısler içuı gereklı kçşfm yapıldığı imkân dahiline girecektir. Böylece Vıctkonsr pcniiaları ıe Kuzey Vietnam gonull'ilcri bırbırı>Ic kiTasıra Dı^ıtlpıı Bakanı Stavros Kostobeiirtiunektedir. rıı süruklenmehi yıııe erken »eçimı çerektırebılccek scbrplediye Mechsı bir icra organı du ! T P. nın sadece bu iki hüvük yatıMücadelf etmcktedırlcr. ReMmde yakalanan Vıetkons'lu bir cctecı kopulos ıse bu ak'am Kral Konstanlerdendir. rumuna girmekte, bu ise 1580 sayı Tekllfte, Fakultelerın 1970 yılına rımı sayesinde elde edilecek doviı nıısinrıılu|> a.ır.d..n sır alınması ırın Gunpy Vırinamlılar tarafıntin ile rapor hakkında konuşmuşlı Beleriiveler Kanununa aykırı bu ı kddar tamamlanması istenmekte tasarrufu, yılda 100 miljon dolar» *•• dan işktncf edillrken {oruluyor: (Vietnam'la ilgili dığer uaberımızı yaklaşmış olacaktur. tur. ' lunmaktadır, I dır. Uçünci sataifemizde bnlacaksınız.) HP Ortak Grupunda dün Genel Başkan İsmet İnönü son durumlar hakkmda bir konuşma yapmış ve «Öyle bir hal olur ki seçimler öne alınabilir. Hazır olmak gerekir» demiştir. İnönü konuşmasında ayrıca bütçe konusunda izahat vermiş ve «ne renkte oy aldıksa o renkte oy vereceğiz» demiştir. TESANÜDÜ TEMİN gorıışunu ısrarla savunacak ANKARA Cumhuriyet Bürosu ANKARANIN AÇIKLAMASI "ARABULUCU ARTIK GÖREVİNE DEVAM EDEMEZ,, D Onaran,, döndü Türkeş, Özdağ, Baykal, Er' ve Taşer CKMP ye girdiler GİRİTLİOGIUNUN İSTİFASI İSTEHDİ ATATURK ANITINA BİR AVUÇ KIBRIS TOPRAGI KONDU Memur maaşları sınırlandırılıyor "GAZETELER Bü MESELEYİ ARTIE KAPATSINLAR , Mmmmmmmm* Hayırdır, inşallah! DAKİKA ERKEN SEÇİM İSTANBUL EMNİYETİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILIYOR Şöfıir Tiyatroları yeni yönetmeliğî için Damştaya başvuruluyor TPAO 964 de 20 milyon dolar tasarruf sağladı Fırat Üniversitesi kanun teklifi hazırlandı Gerillacıyı konuşturmak için I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog