Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

H A Y R U L L A H Ö R S KONFÜÇYUS FEYLESOF VE DİN KURUCU Iki bin beş yüz yıldır yüz milyonlarca insanın mânevl kılavuzu olan büyük Çin feylezofu KONFÜÇYÜS'ün Hayat ve fikirlerini tanıtan bu kitap bu konuda türkçede yayınlanmış ilk ciddî denemedir. Fiatı 750 kuruş. REMZt KtTABEVİ Reklâmcılık: 5407 2706 41. yıl sayı 14585 umhuri KURUCTJSU: YUNUS NADİ Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: fetanfcul No. 248 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar: 2 2 4 2 M 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 7 ı çok okunan romanı'. SALDA duym» kMüyti) el*s htçbk Umamim Salı 9 Mart 1965 GUVEN V A r i N E V İ 33 lokomotif getirildi ANKARA, Cumhuriyet Bürosu •••• •••• Adalet Bakanı «Sosyalizmin asa OİdVI VGnİCİGn I Y •••• :::: Aylarca önce, çetin tartışmalara ve Meclis tah ! . : : kıkatı açılmasına, hattâ mesul oldukları iddia e jjjj dılen bazı Devlet Demiryollan Genel Müdurlüğü : : : : memurlarımn mahkemeye verilmesine sebep olan jjjj (33 lokomotif) meselesi A.P. mılletvekillerinden : : : : Ertuğrul Akça tarafından bir sozlü soru halmde : : : : yeniden Meclıse getirilmiştir. :::s Erzurum A.P. milletvekili Ertuğrul Akça, Mıl Hîi let Meclisi Başkanlığına verdıği onergesinde 7 • • •• madde halinde sıraladığl sorulann Ulaştırma Ba •• ;• kanı tarafından cevaplandırılmasını istemektedir. • • •• Kendisiyle konuştuğumuz Ertuğrul Akça: «Soru ••!; larıma verilecek cevaplar beni tatmin etmediği îjîj takdirde Meclis tahkikatı talebinde bulunacağım» ;]|j demıştır. Akça ayrıca, «Itaale şartlarının lokomotiflerin tesellümü sırasında değiştirildiğini, nakliye sırasında da Devlet Demiryollarının 1.800.000 lira zarara sokulduğunu» iddia etmiştir. Akça'nuı 33 lokomotifin mübayaasiyle ilgili soruları özetle şöyledir: I... Yolsuzluklarla mücadele daha da hızlanıyor ANKARA, Cumhuriyet Bürosu 141 VE 142. MADDELER DEGİSTİRİLMİYECEK ^ edilmesi mümkün değildir» dedi Kalkınma hızı oranı tartışma konusu oldu Aliccın ve Demire! görüşünü reddetti ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Başbakan Urguplu'yu zıyarete gel dıği sırada gazetecilerin bir sorusunu cevaplandıran Y.T.P. lideri Ekrem Alican, Plânlama Uzmanı Prof. Tınbergen'ın yüzde 6.2 oranındakl kalkınma hızı beyanına katümadığı nı, gerçek kalkınma hızının yüzda 3 civarında olduğunu söylemistir. Başbakan Yardımcısı Süleymaa Demirel de aynı şekilde konuşmuş, Tinbergen ile aynı fikirde olmadığı nı, gerçek kalkınma hızının yüzde 3.9 olarak tesbit edildiğini belirtmiş tir. Urgüplü ıse gazetecilerin sorusunu şu şekilde cevaplandırmıştır: «Rakamları aldım. İlgililere snaacağım. Bakalim yüzde 6.2 mi, yoksa 3J mu doğru öğreneceğiz.» (BU KONCYA AİT HABERIMİZ GAZETEMtZİN 7 NCİ SAYFAS1NDADIR.) Kıbrıslı Türklere yardım artıyor O General Electrick: firraasiyle mukavele yapılırken, ihaleye mesnet teşkil eden mukavele metni \e şartlarıııda bu firma lehine değişiklikler yapılmıs mıdır? Yapılmışsa nelerdir? 0 General Electric) lokomotiflenmn imalâtı esnasında kontrol edılmelerı mukavele mucıbince gereklı ıken, ımalât kontrol heyetiraız Amerıkaya varmadan lokomotifler hazırlanmış ve hattâ Turkıyeye sevkedilmiş midir? © Kontrol heyetinin Amerikada masrafları hangi teşekkül tarafından ödenmiştir? O General Electric firmasının ilk teklıfinde taahhüt ettiği yük çekme kablliyeti halen tecrübe edılmekte olan lokomotiflerde mevcut mudur? Bu taahhüt belgesi sonradan değiştirilmiş midir? Q General Electric firması, teklifinde beş senelik yedek parça ihtiyacı için 360 bin dolarbk malzemenin yeteceğini belirtmiş olmasına rağmen, mukavele tahkikatında bir mityon dolardan fazla yedck parça, sarfiyat garantisi olmadan siparişe baçlanmış mıdır? © A İ.D. ihaleden evvel meselenın yeniden tetkıkı ıçin imkân veren bir mektup yaznuş mıdır? Yazdı ise iddialara göre bu imkân kullanılarak yenı bir tetkık yapılmış mıdır? O Lokomotif şartlarını kabul ederek beher lokomotifin Amerikadan Türkiyeye nakli için mukavele esaslarına uygun olarak bir firma tarafından sekiz bin dolarlık bir teklif var mıdır? Var ıse buna rağmen neden General Electric fırmasıyle beher lokomotifi nakliyenın on ıkı bin beş yuz dolar uzerınden akde bağlamak suretiyle yüz seksen bin dolar fazla navlun odenmiştir? (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) •«•• >«•• ıdalet Bakanı İrfan Baran, dünkü 1 '»basın toplantısında «Sosyalizmin yasak edilmesi mümkün değildir. Anayasaya göre de imkânsızdır. Sosyalizm, bugün Türkiyede muzaffer ve başarıh olmuş sayılabilir. Ancak komünizm ve faşizm yasaklanabilir» demiş, «Türkiyede komünizmin, sosjalizmden ayrılmasının gerektiği» konusu üzerinde durmuştur. Baran, CHP hükümetinin, Anayasayı ve devlet düzenini korumak için hazırladığı tasarı hakkında da şöyle demiştir: « Tasarıyı okudum. 22 maddelik bu tasaruta 141 ve 142. maddeleı1 ile Türk Ceza Kanununun 63. maddesindeki hustts^ lar ve 6187 sayıh kanunda gösterilen suçlar aynen muhafaza edilmekte, yeni suçlar kabul edilmekte ve mevcut cezalar artırılmaktadır.» demiştir. Baran «Bugün için bu tasarıyı hükümete götürmek niyetinde olmadığını» belirtmiştir. «Basın ve siyasi suçların affı ile Tedbirler Kanununun kaldırılması düsünülüyor mu?» sorusuna Baran şu cevabı vermıstır : Kızıl Çin bir Kızılay Heyelimizi Pekine davel eiii ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Zehirlenen kn oğrenciler tedavl edilirlerken Mithatpaşa Kız Enstitüsünde Af konusu « Basın snçlulan, 31 Mayıs ve diğer siyasi suçların affı, Tedbirler Kanununun kaldırılması, huknkî ve sosyal bir mesele değil, si • yasî bir meseledir. Bn sebeple Bakanlığımı değil, siyasî durum sebebiyle 4 ortaklı hükümeti ilgilen dirmektedir. Hükümet, böyle bir meseleyi gündemine Koyup müzakere etmemiştir.» 141 • 142. maddeler: Irfan Baran, Türk Ceza KanuVeni hükümet, bütçeyi deği.ştirmeden mi getirsin, yoksa değişiklik nunun 141 ve 142. maddeleri hakyapmak gerekir mi? konusu, iktidar partileri içinde tartışılıyor. kındaki görüşlerini de açıklamıs, Eski bütçe tasarısı üzerinde değişiklik yapmak fikrini savnnanÜsküdar Mithatpaşa Kız Sanat bu konuda şöyle demiştir: lar, verilen kırmızı oy'un delâlet ettiği bütçe esprisinin reddini «T.C.K. nun 141 ve 142.Enstitüsünde dün de 100 öğrenci zehalkoyunda haklı göstermek isteğinin pesindedirler. Karşı tamaddeleri hakkında Hükü hirlenmiştir. Zehirlenmeye sebep, raf ise, hükümet bütçeyi değiştirmeden getirirse, mııhalefetin met herhangi bir müzakere geçen cuma günü kızamık salgını beyaz oy vermek zorunluğunda kalacağı, hattâ tenkide bile gide bulunmadı. Basında açı • «Deseptol» denilen demiyeceği tahminindedir. Oysa aslında ne birinci, ne de ikinci lan kampanyayı izliyorum, için sınıfların iddia ya da tahminin gerçekte fazla değer tasıdığını ileri sür141 ve 142 nin kaldırılması ilâçla dezenfekte edildikten sonra nı istiyenler, genellikle bu tam mânasiyle havalandırılmamasınıeğe imkân yoktur. Zira bütçenin gerek yatırımlar, gerekse nu hukukî statüsü icinde dır. câri harcamalar bölümü eldeki gelir tahminlerine, ayrıea yatıtartışıyorlar. Çoğu da bu rımlar hükümetten geçmis olan 1965 programına göre hesapOkul yeniden 3 gün tatil edilmismaddelerde bulunmıvan hu iaıımıstır. Bu bakımdan yeni hükümetin bütçe üzerinde dise susları öne sürerek fikir bür tir. dokıınaeak bir değişiklik yapabileceğini düşünmek fazla hayalriyetlerinin kısıtlandığını ve perestlik olur. Nitekim sızan haberler, eğer dofruysa, Maliye sosyalizmin engellendiğini i Sinir bozukluğu Dr. FARUK AYANÜĞLL Bakanlığı câri harcamalarda sadece 150 milyon liralık, ve tahfade ediyorlar. 141 ve 142 yi «Korkulacak bir durum >ok» minlerdeki değisikliklerle birlikte 300 milyon Iiralık bir kınntı Ders yapmak üzere sınıflara giren bilmeden aleyhte ve lehte belirtileri \apabilmektedir. fikir yürütenler de var. Bu öğrencilerde zehirlenme Bütçede değişiklik yapılmamasının muhalefeti köşeye »ıkıstırabimaddeler demokratik sosya görülür görülmez derhal Haydarpalizmi yasaklıyamazlar. De şa Nümune Hastanesine kaldırıhnış leceği tahminine gelince; mokratik sosyalizmi mfida lardır. Bütçeyi sadece bir gider gelir hesabı olarak düşünenler için tahTedavi altıııa alınan öğrencilerden faa ve yayanları, savcıların minin haklı tarafı var gibi görünür. .Ve var ki, bfitçelerin gesuçlu kılması, dâva açması sadece 6 sında zehirlenme tesbit elir ve gider hesabı olmak nitelikleri yanında iktidar politikasıdüsünülemez. Hâkimler de dilmiş. diğer öğrencilerde ise olanın göstergesi olmak nitelikleri artık ağır basmaktadır. mahkumiyet hükmünü ver >m sebebiyle meydana gelen bir sit rgüplü hükümeti 1965 bütçesini, daha önce Komisyondan geçmis, mezler kanaatindeyim. Me nir bozukluğu görülmüştür. Olayla Senatoda bağlanmış sekliyle getirebilir, hattâ câri giderlerde seleyi komünizm, fasizm, ilgili olarak tedavisi yapılan öğrenbir miktar tasarruf da yapılmış olabilir. v «'nır. mesele rakamşeriate göre devlet kurma, cilerin polis tarafından ifadeleri alarda değil. uygulamanın nasıl yapılacaı;ıuuadır. Ayrıca bir millî birliği, ırk, din, mez Immıştır. bnemli nokta da sudur ki, hükümet, program görüşmelerinde hep ve dil farklannı öne sürerek parçalama gayretleri Dr. Ayanoğlu ne diyor karanlık kalmıs bölümleri aydınlıfa kavusturmak zorunlufunnin serbest olnp olmayacağı dadır. Bu konu ile ilgili olarak kendiM j' meselesi teşkil etmelidir. Sayın Ürgüplü. Millet Meclisinde soruları cevaplandırırken, hükü141 143 üzerinde tartısanlar ile goruştuğümüz hastane Başheki > metin yeni isbasına geçtiğinı, dört partinin ancak ana politika ve ilgi duyanlar, ba yönde mi Dr. Faruk Ayanoğlu şunlan sö\ üzerinde anlasma>a varabildiklerini, bölüm bölüm uygulama ki kanaatlerini açıklığa n lemiştir : seklinin bütçe görüsmeleri sırasında açıklanabileceğini sörlelastırmalıdırlar.» «Ortada korkulacak bir durum misti. Savın Basbakanın sözleri bir taahhüdü ifade etmektedir. «DESEPTOL» Bakan, bu konuda CHP ık yoktur. Meselenın bu kadar büyüBu bakımdan açıklama. her halde programdaki elâstikiyetten Zehirlenmeye sebep oldu. tidarının hazırladığı yeni tülmesi biraz da öğrencilerin derskurtulacak, izlenecek politikanın ne olacağı meydana çıkacaktır. kanunda 141 ve 142 nin ay ten kaçma ve işi îzam etmelerinden Olay, smıflarm ieni bütçenin hazırlanısında hükümetin karşılasacağı asıl zorluknen bırakıldığını, eskiye na ileri gelmektedir. zaran cezaların arttırıldığını, iyi havalandınlmamasından meylar bir yandan uygulama üzerinde ortaklar arasında anlaşmaya ağırlastırıldığını belirtmiş, dana gelmişd'r. Bunuo için de tedvarabilmek, öte yandan da, Inönü kabinesinin düseceğini hesapyeni tasarıdan bazı madde bir olarak okul 3 gün kapatılmıştır. lamadan yapılan bütçe konusmalariyle yeni bütçe arasındaki çeleri okuyarak cezaların şid Halen hastanede 6 öğrenci yatmaklismelerin önüne geçebilmektir. Anlasma zorluğu 4'Iü junta için : detlendırıldığine dair ör tadır. Fakat durumlan ağır değilde kavga gürültü sonunda giderilebilir. Ne var ki. bu anlasma, : nekler v»rmıs ve «buna el dir.» celisikliği büsbütün artıracaktır. Meselâ Maliye Bakanı Sayın ; sürmek niyetinde değilim» Ayrıca Dr Ayanoğlu şımdıye ka [ thsan Gürsan Meclisteki koııusmasında. hükümetin bugünkü ; demistir dar dezenfekte edilen bütün okullaprogramına bile karsı sayılacak sözler söylemistir. Senatoda ve ; j nn aynı ilâçla dezenfekte edıldikKomisyondaki müzakerelerde parti sözcülerinin o zamanki ifade ; [ Ierini fakat hiçbirinde böyle bir leriyle hükümet programı arasındaki farklar ise kimsenin gö ; durumun ileri gelmediğini söylemiş ziinden kaçmamıstır. ; Bır soru üzerıne Bakan, basın ve Bir de ameliyatlarda aynı ilâçKüçükler bir vana ama özellikle Adalet Partisi için bu çelisme : suçları, Tedbirler Kanunu ve 20 la ellerimizi sileriz. Fakat hiçbir leri kamu oyuna anlatabilmek oldukça güçtür. Çünkii, partinin : 21 Mayıs suçlularının affmın ay zaman zehirienmedik» demistir. programı, hele ekonomik görüsleri son kongrede açık ve seçik : n l kategorıye gırdığını,, bu konu • Okulda inceleme yapmak üzere hale getirilmistir ve gözier, iktidarda iddialı olan partinin üze z larda hükümette bır müzakere geç hastaneden bir heyet ile Adli Tarine çevrilmistir. A.P., hükümetin koalisyon hükümeti olduğunu. : mediğini, basın suçlarının affını, bib ve Belediye Tabibi olay yerine gitmişlerdir. Ayrıca istanbul «eşit mesuliyet ve müessiriyet» pensipinin kabul edilmis bulun ; basında konu edilmesi üzerine ınMilli Eğitim Müdürü Hâlis Kurtduğunu ileri sürüp kendini savunmağa ne kadar çalışırsa çalıs ; jelediğini söylemiş, bu suçlara aıt \ ıllara göre, ju bilçiyi vermis ca da Enstitüye gıderek bilgi alsın, Adalet Partisini tutan kitleyi bu savunmanın doeruluğuna ;ır: mıştır. kolav kolav inandıramaz \e isin zorluSu, inandıramadığı oranda « Vıcdan ve Toplanma Hürri • Öğrencılerm morailerının düda çelisiklikler sırıtacaktır. teti Kannnnna aykırı olarak bareime«ı için konferanslar 'erileEcvet GÜRESİN sın yolnyla 1963 te 14, 1964 te 6 ka ceği de ilgıhler tarafından belir j PERHİZ. (Arkası S. 7. Sa. 4 de) tilmijtir. ' u n u n Yenibütçeye dogru hastaneye kaldırıldı İOO öğreııci Kızıl Çin Hükümeti uç kışilik bir Kızılay heyetini Pekine davet etmiş tir. Davet, Kızılayca olumlu karşılanmış olup, yann yapılacak olan İdaAnkara (Cumhuriyet Bürosu) re Heyeti toplantısmda görüşüldükBakanlık Kurulu dün 6.5 saatlık bir ten sonra Kızıl Çine gidecek heyet toplantı yaparak hükümet işleri tesbit edilecektir. hakkında <tam bir bilgi sahibi» olKızılay Genel Sekreteri Babur muştur. Ardahan, haberi doğrulamıç, gideToplantıda gündem 5 madcek lerin adlarının birkaç gün içinde olarak tespit edilmistir: de belli olacağını açıklamıştır. O Oncelikle ele alınmasi K1BRIS öte yandan, bir süre önce Kıbrıs konular. Türklerine yardım konusunda KıK9 Hukumet programında zılayın bütün dünya Kızılhaçtarma ver alan hususlar, yapüğı çağrıya uyan Kızıl Çin Kı€ ) Meclisteki hükümetle zühaçı, Kıbns Türklerine 2,888 sterilgili sözlü sorular, lin nakdj yardımda bulunmuştur. O Meclisteki kanun tasaBu para Kıbnstaki milletlerarası Kızılhaç temsilclsine «Kıbrıs Türkrıları, lerin* verilmek üzero gönderilmiş® Yeni getirilecek katir. nun tasanları. Kızıl Çin Kızılhaç Başkanı LiMüzakereler bu 5 madde uzerınTehChuan imzası ile gönderilen MALCHOLM X İÇİN MEVLİD de toplanmış ve Bakanlar teker tenakdi yardım yaklasık olarak 72 bin 21 şubatta New York'ta Amerikada ker kendi Bakanlıklarını 5 madde TL. karçılığıdır. Bu yardım, şimdi 1 ki zenci müslüman gruplar arasın içindeki çaiışmalannı anlatrmşlarye kadar Kızılayın çağırısına uyan daki rekabetin kurbanı olan Malc dır. yardımlann en büyüğünü teşkil et holm X için, şehrimizde Fatih CaBu arada aslcıda kalmış meselemektedir. miinde mevlid okunacaktır. 38 yaşm ler goruşulmüş, tutun tekelı kanun da iken suıkast sonucunda ölen tasarısı. 196 sayılı kanuna ek kanun Işık'm demeci Bu arada Dışışleri Bakanı Hasan Malcholm X, militan «Afrika Ame tasarısı, yeni çay kanun tasarısı, Işık. dün Başbakan Suat Hayri Ür I rika Birliği Hareketi»nin lideriydi. öğretmenlerin sosyal haklarını kogüplü ile yaptığı görüşmelerden , Başkan Kennedy'nin katlini tasvip ruyan kanun tasarısı çıbı onemll Elijah tasarılar gozden geçınlmiş, esaslasonra, «Kıbns'ta Türk camiasının ettiğini açıklaması üzerine, durumunu güçleştirici bir hâdise Muhammedin liderhğindeki «Zenci rı tartışılmıştır. meydana gelmemesine dikkat edi Müslüman Hareketi«nden 1963 te ih Toplantı sonunda bugün bütün yoruz» demiş, şoyle devarn etmiş raç edilmişti. Sözü geçen kuruluş Bakanlıkların oncelikle ele alınmalar, her ikisi de zenci müslüman sını istedikleri Bakanlıkları ile ilgitir: «Değiştirme birliğimizin gidişi ları içine almakla beraber, biribir li tasarılan hükümet sözcüsü İhsan Sabri Çağlayangil'e büdirmeleri ka mnameleleri normal olarak devam lerine kıyasıya düşmandüar. rarlaştıfılmıştır. Sözcü, çarşamba etmektedir. Birliğimiz mart ayı son günü Fuat Sirmen'in başkanhğında lannda normal olarak gidecektir. grup başkanları ile Meclıste yapüaSimdiye kadar bu durumu tehir et cak olan gündem tespiti komitesi tirecek bir vaziyet olmadı.» toplantısında hükümetin oncelikle Endonezyanın yardımı ele alınmasını istedıği kanun tasarıCakarta (ajı.) Endonezya Kılan listesini Sirmen'p verecektır. zılhaç Teşkilâtı, Kıbrıs Turkleri için 100 litre karma aşı ve 100,000 kinin tableti bağışta bulunmuştur. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bağış, Türkiyenin Cakarta Biimemleketlerıne, yükelçiliği Müsteşarı Nihat Erma Guney Amerika [ beraberinde AP li milletvekili Ahna teslim edilmistir. met îhsan Kırunlı olduğu halde bir I iyi niyet gezisi yapan bağımsız milletvekili Kasım Gülek, dün bir baTURHAL Silâhlı 8 şahıs, Kasın toplantısı yaparak gezi izlenım Ierini anlatmış ve: Paraguay'm Tür vas Havza arasındaki bir ıstasyonkiyeden göçmen beklediğini» bildir da treni basıp kjz kaçırmıslardır. Samsun yolcu trcni ile Kavas'tan miştir. I Gülek, bu konuda şunları söyle Ha\za'ya annesiyle birlikte gitmckte olan ?0 vaşında Nebahat Sirin I miştir: «Paraguay, bilhassa Türk göçmen admdaki kız. «Gecdiğin» istasyonunAnkara (aJ.) 1964 yılı çahsma istiyor. Gorüştüğümuz Cumhurbaş da silâhlı şahıslar tarafından kacısonuçlarını değerlendirmek ve 1965 kanı ve Meclis Başkanı bunu belirt nlmıştır Tren, Geçdiğin istas>onuyatınmlan hakkında görüsleri tes tiler. Paraguayda bir erkeğe 10 ka na çelince .î.i AH 917 plâkalı bir bit etmek amaciyle düzenlenen, dm düşüyor ve geniş boş arazileri jeep. VP plâkası tesbit edilcmiyen Devlet Üretme Çiftlikleri Müdür var. Paraguaylılar kahramanhğa hay bir de miııibüsle scleıı silâhlı 8 meç leri toplantısı, dun saat 10 da bas ran ve Türklerin ne kadar cesur ol hul şahıs. treni sarıp. tren pcrsonelini ve yolcuları silâhla tchdit ededuklannı biliyorlar.» lamıstır Gülek, iyi niyet gezisinin çok ba rek kızı anııesiııiıı yanından alıp Toplantıda bir konusma yapan jeepe hindirerck kaçırmıslardır. Tarım Bakanı Turan Kapanlı, dev şarıh olduğunu belirtmiş ve şunlan Duruma iandarma e! koymuştur. söylemistir: «Bizden evvel Yunan ve iet uretme çiftliklerinin köylüye Kıbrıs heyetleri bu memleketlere Kaçınlan kız ve suçlular aranmakısık tutan çalışmalarmdan ve gegitmiş, Kıbrıs konusunu anlatmış tadır. çen yıl sağlanan 53 milyon liralık lar, Türkiyeyi kötülemişlerdi. Binet kârdan duyulan memnuniyeti zinı son gidişimiz çok iyi oldu. Bun belirtmiş, çahşmaların daha verim ları cevaplandırdık, fakat onları kolı bir şekilde gelismesini dılemiş tülemedik. Kıbrıs görüşümüz çok tir. mâkul karşılandı.» Bakanlar Kurulu güven oyundan sonra ilk toplantısını yaptı Giilek "Paraguay bizden göcmen bekliyor,, dedi Devlet çiftlikleri geçen yıl 53 milyon lira kâr etti Silâhlı 8 kişi bir istasyonda treni basıp kız kacırdı DAKIKA Tenhalığın sebebi Herkes sövlüyor ya memleketimize sclen sinema aktörü Foseph Cotton söylemiş: Türkiye, turizm bakımından bir cennettir. Öyledir. Sahiden cennet. Havası ıklimi cennet, denizi • plâjı cennet, bağı bahçesi cennet, her şeyi cennet. O halde, anlaşılıyor ki, bu cennete istenildiği kadar turist gelmiyorsa, kabahat bizde değil. Galiba, öbür taraflarda günahkârlar çoğunlukta da ondan olacak. Zaten. dedelerimiz oralara diyarı küffar (kâfirler diyan) demişler. Gelmc^e vüzleri mi \ok, nedir? D. N. suçlar VE LÂHANA TURŞÜSU..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog