Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makale



Katalog


«
»

HÂDİSE YARATAN KİTAP CÖPIİİR İ •••i 2. BASKİ ÇflCTI Bu eser, Carolina Maria de Jesus'ü sefalet uçurumundan şöhretin zirvesine çıkardı. Lüks ciltli, Fiatı: 10 Lira ML l'AYINEVI Nuruosmaniye Cad. No. 38, Kat 2 ISTANBUL Genel dağıtım: KEMAL KARATEKIN Ankara Cad. 44 41. yı! sayı 14584 umhuriyet KURUCüSÜ: YUNUS NADÎ Teîgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Portbebe v^HTset kullamlan yegâne Bayflîk verilir1 ŞışliÇağlayanV Taç Çocuk AratJ Nızamettin A ÇOCMRAB Pazartesi 8 Mart 1965 ReklâmcıMc 595/2660 MALİYE Klk 1UM\ U IkHUVM "SADECE SERVET BEYANNAMESİ VEYA VERCİLERİN ACIKLANMASI ÜZERİNDEKİ ÇAL1ŞMALAR ESAS MESELEYİ HALLETMEZ,, I VERGİ REFORMU YAPILACAK Plânlama Heyetimiz Amerikaya gitti Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs teşarı Memduh Aytür başkanhğında dort kisılık teknik bir heyet, dun Amerıkaya gıtmıştir. Su işierinden Selâhattan Kılıç, Elektrik Etüd Idaresinden Turgut özal ve Maliye Bakanlığından Tayyar Sadıktan kurulu heyet, martın 18 ınde Pariste, Dunya ve Avrupa Ban kalannın yapacağı toplantıdan önce, Amerikada temaslar kurarak Keban projesinin öneminı belırtecek ve bu projenin gerektirdiği 80 milyon dolarlık krediyi almağa çalışacaklardır. Heyet, Keban barajı ile ilgili diğer konularda da incelemeler yapacak, Dünya Avrupa Bankaları ve bu arada Amerika, Almanya, Fransa ile temaslar kuracaktır. 18 martta Pariste yapılacak toplantıda ise, bu devletler, Keban projesi için Türkiyeye yapacakları yardımı açıklıyacaklardır. Akhisor oloylorı karşısında hükümelin •• • •• • goruşu «TECAVÜZLER KARŞILARINDA KANUNLARI BULACAKLARDIR.» Ankara, (Cumlıuriyet Bürosu) Içışleri Bakanı Ismaıl Hakkı Akdoğan, Akhısar'da TİP tarafından düzenlenen bir açık hava toplantısına karşı yapılan tecavüz olayları hakkında verdiği demeçte «Tecavüz, kime karşı yapılırsa yapılsııı ve kimden gelirse gelsin karşısında kanunlarımızı ve devlet kuvvetlerini bulacaktır» demiştir. İsmail Hakkı Akdoğan'ın bu konudaki demeci şoyledir: «Akhisarda tertiplenen açık hava toplantısı vesilesiyle kanuna ay kın bazı hâdiseler cereyan etmiştir İdari makamlar aldıkları müessir tedbirler ile olayların geni.şlemesini ve vahamet kesbetme sini önlemişlerdir. Suçlu görülenler hakkında gerekli takibaU zamanında girişilmiştir. Bu vesile ile ifade edelim id hükümet, kanunların himaycsi altında bulunan bütün hakları ve şahıslan eşit ve müessir bir şekilde korumak hususunda kararlı ve âzimlidir . Tecavüz kime karşı yapılırsa yapılsın ve kimden gelirse gelsin karşısında kanunlarımızı ve devlet kuvvetlerini bulacaktır. Vatandaşlanmız bu memlekette yalnız kanunun hâkim olacağı kanaatinin huzuru içinde yaşıyacaktır.» j ANKARA, Cumhuriyet Biirosu { aliye Bakam İhsan Gürsan gazetemize verdiği demeçte mevcııt vergi sisteminin çeşitli yönlerinin tenkid edildiğine değindikten sonra «Vergi sistemi üzerinde geniş bir reforma gideceğiz. Bu konuda gerekli komisyonlar kurulacaktır» demiştir. İhsan Gürsan bu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: •Bugün vergi sistemimiz hakkında basmda, üniversitede ve Parlâmentoda çeşitli tenkidler yapılmaktadır. Bu tenkidler sadece servet beyannamesi ya da vergilerin afişe edilmesi gibi noktalarda toplanmış değildir. Bazı çevreler vergilerin sosyal adalete uygun olmadığını, bazıları verim düşüklüğünü ileri siırmektedirler. Bu bakıradan, vergi sisteminin sadece cüzü olan ser\et beyannamesi ya da vergilerin açıklanması üzerinde çalışnıalar yapmak meseleyi halletmez. l l k Vergi sisteminde gerçek bir reform yapılması lâzımdır. Bu reformun yönü su noktalarda toplanmalıdır : O tlme uygun olmalıdır, © Memleket gerçeklerini gözönünde bulundurmalıdır. © Kalkınmaya yönelmelidir. Bu amaçla, vergi reform komisyonlarının kurulması için gerekli teşebbüslere geçmis bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tesebbüsler daha da gelişecektir. Amacımız, öğrefim üyelerinden, OBirliğinden, isçi kurnlusların dan, meslekî tesekküllerden ve uzmanlardan knrulu komlsyonlarla bu konuyn balletmektir. M TÜRKİYEDE BİR YILDA 95fl00 KIŞI OLUYOR ÖLENLERİN ÜÇTE BİRİNI BİR TAŞINDAN flŞAĞI ÇOCÜKLflR TEŞKİL EDİYOR ORHAN ERİNÇ j «Yargıtay Teşkilât Kanun tasarısı ürkiyede muhtelif bastalıklardan yıld» ortalama 95 bin kisi ölmek| nın» hâkimler arasında ayırım yap te ve bu rakamın üçte birini de 1 yaşın» kadar olan çocuklar teş. masından dolayı, yurt çapında uyakil etmektedir. nan tepki, «senatör ve milletvekilSon S yıl içinde ölüm olaylarında önemll bir artma görülmemekte Ierüıe» göndeıilen «açık mektuplar ve nııfus da devamlı şekilde yükseldiğinden, artış oram değişmemekla dile getirilmektedır. İlk defa ola ı tedir. Memduh Aytür, bu konuda rak Meriç ilçesi hâkimlerinin bu ko ' Bu komisyonlara Maliye Bakan nuda yayınladıkları bildiriden son«Keban barajının 1970 te açılabil HASTALIKLARA mesi için ne lâzımsa yapacağız. Ke lığınca herhangi bir görüş telkin ra, dün de Adana'nın Kozan ilçesi ban projesi 5 yıllık kalkınraa plâ edilmiyecektir. Komisyon, belirtti , hâkimleri bir bildiri yayınlıyarak, GÖRE ÖLÜMLER nındaki tek anahtar projedir, ve ğim noktalarda vergi sistemi üze «Kanun tasarısmda belirtilen ayrı devletin diğer kurumlarını da et rinde çalısacaktır. Bu çalışmalar mın ortadan kaldırılması ve bütün Türkiyede en fazla ölume sekilemektedir» demiştir. bep olan hastahğın zaturrie olşümnllü ve verçi sistemini tekâ adalet mensuplarına aynı haklarm tamnmasını» istemişlerdir. duğu tesbit edilmiştir. Devlet IsHeyet. Amerikadaki temaslaıın mül ettirici yönde olacaktır. YokKozanda görevli 9 hâkimin imzatatıstik Enstitüsü taralmdan açık dan sonra muhtemelen Pakistana sa sadece servet beyannamesi ya lanan rakamlara gore, 1962 yılıngeçecek ve ilgiülerle görüşecekler da verçilerin a/ise edilmesi gibi sını tasıyan bildiride, «Hâkimler, bu mahdut hususlarda olmıvacaktır.» gün icin yürütme organının finaııs da ölen 93,632 kişinin 15,067 si zadir. yönünden tamamen denetimi altıııtürrieden ölmüstür. Diğer ölüm da olduğundan, tam bir istiklâle ka sebepleri de çoyle ııralanmaktavuştuklarından bahsedilemez» denil dır : mektedir. Kızamık: 303, Tüberküloz: 4421, Kanser çeşitleri: 5353, çeşitli kalb hastalıklan: 18,671, Gastrit, düodonit, anterit ve kolit: 8,967, Difteri: İ69, Boğmaca: 122, HiporDünya o!a\ larındaki gelişmeler, özellikle, Avrupanın kıyısında butansiyon: 711 lunan fakat kendini tamamen içerdeki çıkar savaslarına verBu arada 421 kisinın cınayet, miş olan Türkiyenin insanlannı şaşırtacak kadar hızlı. Doğu 197 kişinin intıhar ve 3279 kişinin ile Batı arasındaki soğuk savaş yanında Kızıl Çin Rusya ilisde çeşitli kazalar sonucu öldüğü kilerinin âdeta haftada bir değisiklik göstermesi, gelismis ülanlaşılmaktadır. kelerle az gelişmiş ülkelerin çekismeleri, Avrupanın AmerikaÇankın, 7 Çankırı Valisi Fah ı ri Cıvkın'ın iktisaden geri kalmış ya, Amerikanın Avrupaja karsı tutumundaki farklılıklar hızlı YAŞLARA GÖRE bolgelerden biri olan Çankırmın gelismenin içindedir. ekonomik kalkınmasmm nedenÖLÜMLER Ancak bızlılık içinde belirü bir olus gözden kaçmıyor. Bu olus, leri konusunda tertiplediği aBatı dünyasındaki dengenin Amerika aleyhine bozulması ve Aynı süre içinde ölenlerden cık oturuma katılmak üzere Mecfazla üretimin tüketilmesi >olunda Batı ülkeleri arasında bir 30,372 si 11 aylığa kadar olan belis Başkan Vekili Nurettin Ok. ekonomik savasın şiddetlenmekte bulunmasıdır. Aslında denibekler, 8.410'u da 14 yaşındaki çoDevlet Bakanı Mehmet Altmsoy. lebilir ki, ekonomik etkenler, gelismişler arasında gizli ya da cuklardır. 65 yasından büyuklerKöy İşleri Bakanı Sevfi Öztıirk, açık, fakat Doğu • Batı ideolojik savasından çok daha yıpratıcı Çankırıya gelmişlerdir. deki ölüm sayısı ise 23.423 tür. Muzejyen Ozmut bir yöne doğru gitmektedir. Vilâyeti. Belediyeyi ziyaretten Cinsiyete gore ölüm sayısmda sonra Milliyetçiler Derneği ve bazı ise kadınların 43,262 sayısına karGelismislerin savasında Üçüncü Dünya ülkelerinin durumu pek derneklere de uğrayan Bakanlar, sılık ölen erkekler 50.370 kişıdir. ilgi çekicidir. Bir zamanlar kendi güclerinin dısında, daba çok bu arada CHP yi de ziyaret etmek Batı yardımını sağlamak için çırpınan az gelismis ülkeler, simİLLERE GÖRE istemişlerse de partinin kapısmı ka di dış politikalarını kalkınmıs Batı ile kalkınmıs Doğu'nun, pah bulduklarmdan ziyaret mümhattâ Amerika ile Avrupanın rekabetine gore degiştiriyorlar. ÖLÜMLER kun olmamıştır. Mısır'ın Batı \e Doğu Almanya arasındaki oynnu, Batı AlmanNülus itibariyle Türkiyenin en yanın yardımının kesilmesi, ya da kesilmemesi konusundaki kalabalık sehri olan lstanbulda tereddütleri ve Amerikanın Başbakan Erhard'a yaptığı tavsiölenlerin sayısı 18,818 dir. Buna jeler, Üçüncü Dünya ülkelerinin milletlerarası dunımuno, ayŞehrimız «Yankesiciler piyasakarsılık Hakkâride 55 kisi ölmüsnı zamanda Batı'nın hırslılıkla karısık şaskınlığını gösteren örsında» yarım milyon lira değeri ı tür. Ankaraya ait rakamlar 6851, neklerden sadece bir tanesi. olduğu ilen sürülen 8 yaşında proIzmirde ölenler de 6,262 kisidir. fesyonel yankesici Müzeyyen OzN'üfusana göre ölüm sayısı fazla Kefah sevi>eleri tavanı geçmekte olan kalkınmıs memleketlerin buOğuzeli (Gaziantep) 24 kasım mut, dun Harbiyede bir şahsın ce ' olan illerin başında da 3824 kişi gün en sasırmısı da süphesiz Amerika'dır. Bir yandaıı General 1 da kalb krizi sonunda ölen Oğuz binden 350 lira çalıp kaçarken, suç ile Bursa gelmektedir. de Gaulle'ün açtığı isvan bayrağının etkilerini önlemeğe uğraeli Belediye Başkanmdan boşalan üstü yakalanmıştır. san Amerika öte yandan âdeta gününü gün etmeğe çalışan rayer için yapılan seçimi CHP. adaYaşmın küçüklüğunden dolayı, ı hat insanUrın oyunlarını dıs politikasma temel yapmıs gibidir. yı Mehmet Yıldırım kazanmıştır. Türk Ceza Kanunun 53 üncü mad ı Kennedy derrinin ileriye uzanan dıs politikasından sonra 2388 seçmenden 2197 sinin iştirak | desındeki hükümlere dayanılarak Johnson'un günlük \e kararsız politikası olayların peşinden ettiği seçimde CHP. 1176, AP. 927, hakkında en ufak bir takıbat yapı ' gitmekten baska bir sev >apamı\or. Yietnam'daki fiyasko, Bağımsız 72 ve TIP. 22 oy almışlar lamıyan Müzeyyen, dün, Savcılık dır. M.L.F. meselesi. daha oesitli örnekler, Amerikan politikasındatarafından Adli Tabıblığe sevkedilki kesmekesin hançi ölcü.ve \ardığını gösteren tipik olaylardır. | miştir. Adli Tabib, kuçük yankesiBu politika a'lında temeli belirli bir ekonomik düzene dayaI cınin, işlediği suçun onemı anlıyanan, mevcudu kaibetmemek, aynı zamanda daha da artırmak cak nitelikte olduğunu ve yaşının SALlHLt İlçerrüzın Şehitler fikri ve bedeni durumuna gore 12 mevkiinde 10 bin kişinm tekbir duçabasına daianan bir anla\ı«*m izlenimidir. Amerika bir yanolabileceğıni verdiği raporda be alarıyla yapılan törende bir deve dan patlama noktasına doğru yükselen ekonomik çelismesini Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) lirtmıştir. Savcılık bu rapor üze kurban edilmiştir. devam ettirirken öte yandan sadece bu refahın daha da artmaBakanlar Kurulunun bugün yapa rine, Müzeyyen hakkında «yaş tassı çarelerini arıyor. Ikinci Dünya Harbini takip eden yılların Czun zamandan beri ilçede decağı toplantı hakkında hükümet hihi» dâvası açmaya karar vermiş vam etmekte olan sarsıntının durmilletlerarası dengesinde, A.B.D., çareleri kolavhkla bulabilisozcüsü İ. Sabri Çağlayangil bir tir. Bılindıği gıbı, ilgili kanun, «11 ması için her gece dua eden 52 ya yordu. Su var ki. bugün sartlar değismis, çareleri arayan, buaçıklama yapmıs ve ozetle, her Ba yaşını bitirmemiş olanlar hakkında şındaki Refika Uslu adında bir kalan çoğalmıstır. Yalnız Batıda değil. Doğn'da da çoğalmıstır. kanlığın acil meselelerinın tesbit takibat yapılamaz ve ceza verile dının gördüğü rüya üzerine llim Buna karsılık refahtaki hızlılığı sağlnacak çarelerde dolayıedıldiğini söyleyerek programdaki mez» demektedir. A. B. Yayma ve Hayırlar Yaptırma Cemi si>le azalma vardır. Gerek Senatör Fullbright'ın Amerika • konularla ilgili mevzuatın çıkarılayetinin satın aldığı beş yaşında bü Rusva arasındaki isbirliçini artırmak. hattâ az gelismis ülkelecağını açıklamıştır. yük bir deve süslenerek ilçe sokak re yardım proeramlarını birlikte gözden seçirmek teklifine, larında dolaştırılmış ve kadının rü çerekse Dean Rusk'ın Batı 4%rupayla isbirliği ve Amerika yada kendisine tarif edilen yere geRusya ticaretinin gelistirilmesi isteğine bu açıdan bakınca, tirilerek burada kurban edilmiştir. olaylar daha açık \e seçik hale geliyor. Anlasılıyor ki, Amerika 10 bin kişinin tekbir sesleri arayeni bir çaba içindedir. Gelismişler arasında bayat sabalarını smda deve 5 kasap tarafından keayırabilmek. özellikle Üçüncü Dünvava sıznıağa çali'an Kızıl silmiştir. Devenin kanına parmakÇin'i saf dısı bırakabilmek.. Hattâ ser' irse bövle bir isbirliği larını üç defa batırıp valayan halk ile Çin meselesini halletmek.. dualı deve etini de âdeta kapışmış Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Kennedy de belki bu hedefe doğru gitmek isthordu. Su var ki, tır. Maliye Bakanlığı butçe müşavirle onun çidisiyle bugünkü gidis arasındaki fark büyüktür. Üsterınden Alazhar Levendoğlu, gdreSalihlıler sarsıntının artık duralik o günden bueüne köprülerin altından cok su geçmis, sartvınden istifa ettiğmı, Malive Ba Afrika"daki Portekiz cağına manmaktadırlar lar değismistir. Bu bakımdan politikanın tutacağma, Avrupa, kanı İhsan Gursana gönderdiîjı bir Deprem devam edivor sömürgesinin hikâyesi hattâ Rus\a ile Amerika arasında ditnvaM ferahlatacak bir ismektupla bildırmıstır LevendoğluSalıhhde deprem devam etmekbirliğinin kurulabileceğine inanmak güçtür. Politika tutmayınnun istifasının, rcddedilen 965 büt tedir. Dun cece de ilçede on depçesi ve bunan üzerine hazırlanaıı ca artacak olan saskınlık ve hırslılığın ise dünvamızın geleceği rem kavdedılmıstır Halkm bir kısgeçici bütçe ile ilgili olduğu pazar için tehlikeli olacağını düsünmek >anlıs saMİmaz. mı, gecevı sokaklsrda geçırnn^tir. günkü gazetemizin tartısma bölii • Ecvet GÜRESİN Son depremlerde can ve mal kaymünde yayınlanan bir vazıdan da I bı olmamıştır. ıııııiıııııııı•• ııı • •• •• ıınımııııifiııııınııııııı ıııııııııııt anlaşılmaktadır YARGITAY TESKİLÂT KANUN TASARISI TENKİD EDİLİYOR T CHP'nin MUHALEFETTE İLK KONGRESİ «Biz propaganda işini beceremiyoruz» ünün Gelişen Olaylar CKMP li Bakanlar Milliyetçiler ' Derneğini ziyaret ettiler KIZAMIK MELEKLERi Tekman kızamık salgını bölgesine giden arkadaşımız Fikret OTYAM'm röportajım bugün dördüncü sayfamızda bulacaksmız. Bugünkü yazıda, Sağlık Bakanı Faruk Siikan, Erzurum Sağlık Müdürü, Kaymakam, Hükümet Doktoru arasında geçen ve arkadaşımız OTYAM tarafından teype alınan konuşmaları okuyacaksuıız. Sağlık Bakanı Sükan Ankara Tabîbler Odasında konuştu ^&% C.H.P., Oğuzeli Belediye Başkanlığı seçimini kazandı "500 binlik,, yankesici kız gene yakalandı "Sağlık hizmelinde sosyalleşme şarllır,, Ankara, (Cumhuriyet Biirosu) Ankara Tabib Odasının Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Faruk Sükan, köylü vatandaşlara sağlık hizmetlerinin götürülmesinin şart olduğunu bildirmiş ve:<Bunun aııcak sosyalizasyonla sağlanabileceğine inanıyorum demiş ve ozetle şunlan soylemıştır : «Sağlık Bakanı olarak vazife ve ~ mesuliyetlerhni biliyorum. Masa başmda devlet idaresinin karşısın dayım.Bürokrasiye ve merkeziyetçiliğe şiddetle muarızım. Tüıkijede vatandaşların yüzde 70 i köylerde. her türlü sağlık hizme Eskı Çalışma Bakanı Bülent tinden mahrum yaşamaktadır. On lara biraz insan gibi yaşayabilme Ecevit, dun Lozan kulubünde verhaklannı vermek biz hekimlere diği «Türkiyede işçi meseleleri» kodüşmektedir. Yüzde 70 kitlenin nulu konferansta, işçi ışveren mütoplandığı yerlere sağlık hizmet nasebetlerinın halledılmesı için öIerinin götürülmesi icabeder. Ben, zel sektörle Devlet sektorü arasınbunun ancak sosyalizasyonla sağ da bir tampon sektor kurulması lanabileceğine inanıyorum. Bir lâzım olduğunu soylemıştır. Bulıafta sonra, ilinı adamları ile sos nun, halkm sermayesi ile kurulayalizasyon bölgesine bizzat gide cak «Halk Sektörü» olduğunu beceğim. Bu meseleyi yakından in lırten Ecevit, «Bu hak sendikalara celiyeceğim. Bu gibi konularda tanınmıştır. Bu sahada atılacak aana prensipler tesbit edilmeli ve dımlar faydalı olacaktır.» demiştir. siyasi mevkilere gelenler, bu pren sipleri değiştirmemelidirler. Ben bunu temine çalısacağım. Hastanelerde devamlı olarak kontrol yapmak kararındayız. Ebe sinden hemşiresine kadar, asistaStockholm, la.a.) Perşembe sa ııından profesörüne kadar herkcbahı kalbe meysin fikirlerini alacağız.» dana gelen tıkiinma d'i v i i i j l e «İLÂÇ ] rahatsızlanan ve aynı gün ameliyat edilen îsveç Kıraliçesi Louise FABRİKALARINDAN dun ölmüstür. HARAÇ ALALIM» Kongıede konuşanlardan Suat Di 76 yaşında ölen Kıraliçe. Isveç Kı Güstav Adolf ile 1923 yılmda ker, reçetesiz ilâç satılmasını tenkit , ç ç etmiş, ılâç fabrikalarmm doktorların veliaht olduğu sıralarda evlenmişsırtından para kazandığını ıleci süre ti. rek »İlâç fahrikalaı ından haraç alaBırinci • Dunya Savaşı sırasında ül lun» demiştir Ancak bu &oz protes kesine hastabakıcı olarak hizmet etolara sebep olunca Dr. Dıker sozünü den Kıraliçe, tsveç saray töresini harag'tan «Uarç»a sevırmjsur, i demokraUajUrmasıyİe tarunjnıstır. Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor Depremi durdurmak için deve kurban edildi Ecevit, tampon sektör kurulmalıdır, dedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. muhalefetteki ilk kongresini dün yapmış, söz alan üyeler Senatörleıi. Milletvekillerini ve Belediye Başkanım tenkid etmişlerdır. Başkentin en büyük salonlarından birinde yapılan Merkez ilçe kongresinde konuşan bir üye, seçimlerden sonra parlâmento üyelerini bir daha göremediklerini söyliyerek «Biz Milletvekillerimizle Senatörlerimizi seçimden sonra bir jeto bindiriyoruz. Yükscliyorlar, aşağıdakileri küçük görüyorlar. Ama bir gün benzinleri bitccek..» demiştir. C.H.P. nin iktidarda başardığı işleri kamu oyuna iyi duyuramadığını belırten bir üye de şunlan söylemiştir: «Biz propaganda işini beceremiyoruz. Karşı partilerin fısıltı gazetesi alabildiğine işlbor, bizde ise birşey yok. Partinin koltuktan idare edilemiyeceğini artık anlamak lâzımdır.» Üsküdarda düzenlenen C.H.P. toplantısı C.H.P. nin dün Üsküdarda düzenlediği toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Suphi Baykam, tütün piyasası ile ilgili konulara da değinerek: Ege'de 40* bin ekici 50 tüccara esir edilmiştir. Bu yıl ekicinin sırtından 50 tüccar 300 milyon lira kazanacaktır. Piya sanm arılışından bir gün öııce tuccara koktcyl veren zihniyet esasen ekicivi düşünemezdi» demiştir. Fahrettin Kerim Gökay da C.H.P. İstanbul Milletvekili olarak şehrimizdeki ilk konuşmasını yapmıştır. Bulent Ecevit işçi konusunda bilgi vermiş, tarım işçilerinin istisma nm önleyecek kanun tasarısmın hazır olduğunu ifade etmiştir. DAKIKA FAYTONCULARA TESEKKÜR Diyarbakırda 500 fayton sürücüsü belediyenin bir kararına kızmıslar, ve kimi Î.T.P. den, kimi C.H.P. den (çünkü reis ve âzalar oralı) istifa ederek, topn birden, A.P. ye girmişler. Hah, iste böyle olmalı. Bunca senedir, Vekili, Bakanı dahil, durma dinlenme, parti değistiren bir sürü vatandastan, hiç olmazsa 500 tanesinin bu isi neden yapmıs olduklarını öğrenmis olduk. Hepsi açıklamıs olsaydılar, buna benzer, kim bilir daha ne ilgi çekici sebepler çıkardı ortava! D. N. Maliye Bakanlığı Müşaviri Levendoğlu istifa etti ANSOLA İsveç Kıraliçesi Louise ö!dü L Bugün 2 nci sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog