Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

Aşk AYRILIK YILLARI Yazan: DENİSE BOBİNS Iki erkek arasında kalaa evli bir kadın. Kalbleri aynı kaduıın sevgisiyle dolu iki erkek, Bu romanda kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi bulacaksınız. Bütün kitapçılarda arayınız. Fiyatı 10 Lira ATLAS KİTABEVÎ ve Kadın Romanları serisinden: 41. yıl sayı 14583 umhuriyel Telgraf ve mektup 22 çok okunan romanı! asını ne diyor: SALDA ı dunyanın üzerine tınhıo en korkvrrç tom sılâhlart tehiıktstnin rom*mdır. ı kabîfryelSolan hıçbır kımşe bu ronut^ i okuduktan senra^riMjeti bırakamaı. ökuyac*k*»ntı bu yJ hty*ctn KTTIÎTTrTTSTT VTfVTTS N A n t adresı: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 KURUCUSU: YUNTJS NADİ ^ Telefonlar: 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 Pozar 7 Mart 1965 ^ Ikincl Bask«. ^ c Mı a "Hükümetin politikasım DÂHÂ PEKİNDE RUSYA siz tâyin edeceksiniz,, ALEYHİNDE TVIOSKOVA'DAKI AMERIKAN KOVSOLOSLLĞIJMN OMNDE. Demirel A P Genel Idare Kurulunda konuştu MOSKOVfiDAKİ ANTİ AMERİKAN NÜMAYIŞİN DAGITILMASI ÜZERİNE GÖSTERİLER YAPILDI DIŞ HABERLER SERVİSİ EKİN Komünist Çin tarihinde ilk Sovyet aleyhtarı gösteri dün Pekin'de yapılmıştır. 300 kadar Çinu ve yabancı öğrenoi Pekin'deki Sovyet Büyükelçiliği önünde toplanarak, Amerikan emperyalizmi ve bilhassa Moskova resmî makamlarının Amerikan aleyh tarı gösterileri polis gücü ile önlemeye çalışmalarını protesto etmişler ve Kuzey Vietnam lehinde bağırmışlardır. ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Genel İdare Kurulunun dünkü toplantısında bir konuşma yapan Süleyman Demirel «Genel İdare Kurulumuzun bundan sonraki çalışmaları ve tutumu muhaletettekinin aksine bir yönde olacaktır. Çalışmalarımızda Devlet mesuliyetini yüklenmiş insanların sorumluluğunu hissederek görev yapacağız» demiştir. Sağük ve Sosyal Tar* dun Bakanlığı ise, «salgının bütün bölgelerde durduğu» nu açıkladı MEMLEKET SERVİSİ P îlk «Iktidar» toplantısını yapan ve Demirel'ın başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu, ayrıca «A.P. Kadın Kolları» nın kurulmasını kararlastırmi'îtır. Toplantıya Nümayişçıler elçılık binasının du A P.'li Bakanlar da katılmıslardır. Demirel kısa açış konuşmasında varlarından içeriye kâğıtlar atmıslardır. Bunların protesto yazıları şunları soylemistir : olduğu anlaMİmaktadır. Öğrencıler < Bugünden itibaren »rtık başka hâdise çıkarmadan dağılmışbir muhalefet genel idare kulardır. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIK rulu defil de bir iktidar genel idare kurulu olarak ealısacağız. İdeolojik uyuşmazlık Bakanlarımızın icraatında sizin çalısmalarınızdan istifade edeGozlemcilere gore Sovyet Başceğiz, siz bize ısık tutacaksınız. bakanı Kosıgin'in geçen şubat ayın Bakan arkadaslarımız sizlerle da Pekın'den geçisindenberi SovIIIIIIIIIIIIIMMIII daimî surette temas halinde buyetler ile Komünist Çin arasındaki lunacaktır. Partinin, hükümetin ideolojik uyuşmazlıkta gorulen politikasım elbette ki bundsn fazlalasma, böylece, soyut karaksonra sizler tâyin edeeeksiniz.» terini kayfiederek rıalKa intikal etmış ve kosigin'in Pekin temaslarıIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMI Daha sonra, Genel Merkezin maürk Yunan ilişkilerine de1 nın iki «buyuk komünist» arasında li meseleleri üzerinde müzakere abir yaklaşma yerine uzaklasma çılmış ve gündemdeki diğer hususS'nen geçen günkü yazım, bir okurumu fazlaca coş1 meydana getireceği yolunda tah ların müzakeresine geçilmiştir. turmuş. Adresime postala ,minler yuruten gozlemcılerı haklı Genel Idare Kurulu, seçim faaliDün, Erzurumun Çat ve Tekmaa dığı mektupta, komşularımıza ateş çıkarmış olmaktadır. bölgelerine yeniden helikopterleryetleri meyanında «Kadın Kolları» püskürfiyor. O arada Kurtuluş Sa | le ilâç ve yiyecek gönderilmiştir. nın kurulmasını ve bu kuruluşla vaşından bu yana bizim tntumumuİlk defa Cenevredeki Uluslararası Kızılhaç ilgili tüzüğün Temsılciler Meclısinzu da yermeyi ihmal etmiyor. ZaTeşkilâtı da 100 bin kişinin kızaPekindekı olay. Kızıl Çindeki ce hazırlanmasını kararlastırmışferden sonra ber şeyi olup bitti mığa karşı aşüanmasına yetecek tır. Temsilciler Meclisi 2 nisanda sanmısız. Yunanlılara dostluk eli 1949 Komünist Ihtilâlinden beriye miktarda ilâç temin etmek üzere, toplanacaktır. nzatmakta acele etmişiz. Atatürk ı bu memlekette yer alan ilk Sovyet uyesi bulunan bütün memleketAyasofyayı müze yapmakla bata aleyhtarı numayiştir. Boylece Kılerden yardım istemişür. islemis. Vakit geçirmeden bu yol ' zıl Çindeki Sovyet aleyhtarlığı, ilk Öte yandan, Balıkesirde de son dan dönmeli, biz de Yunanlılara defa olarak dunya kamu oyunun iki ay içinde 163 kızamık vakası» karsı, dayanağını tarihten alan ^ gozleri önune serilmektedır. na rastlandığı bildirilmektedir. haklı iddialarımızı benimsemeli, bu Bildiri iddiaları yüksek sesle haykırmah, J okullarda, çocuklanmıza bu zihnivfti aşılamalı itnisiz. | Kızıl Çin Hukumeti dun yayınladığı bir bildiride, «Rusya, masum Şehrimizde kızamık salgınının Duygulannın etkisi altında coş numayişleri kaba kuvvetle bastıryanı sıra sarılık ve kızıl vakalantuçu anlaşılan okuruma hak vere maya yeltenmesınden dolayı ozur nın da artmakta olduğu göıülmek Ankara (Cumhuriyet Bürosu) miyeceiim. Zaferden sonra o yenik dılemelıdir» denilmektedır. tedir. Çatalcanın Tepecik köyünYuksek Oğretmen Okulunun dude kızamıkh çocuk sayısı, son iki komşularımıza dostluk eli uzatmak ' Moskovadaki Amerıkan aleyhtarı zenledıği bir açık oturumda konugün içinde 70 ten 86 ya yükselmisla pek iyi ettiğimize şüphe yoktur. tir. Beykozun Polonez ve Bozhane Bu davranıs hem ulusal karakteri numayısı 600 mıhsın bastıramaması san Turhan Feyzıoğlu «Toprak reköylerinde yapılan taramalarda imize uygundur, hem de Kurttılus , uzerıne, 500 kadar Kızılordu men formu Anayasamızııı ve plânın emse 23 kızamıkh çocuk tesbit edilridir. Bu bakımdan mutlaka gerSavasına taâkim olan felsefenin ta .«ubu vardıma davet edilmistir. miştir. Ayrıca, Gaziosmanpaşa ilceklestirilmelidir, gerçeklesecektir. bii bir sonucudur. Toplumlar bal çesinde 23 sarılık hastası çocuk Geciktirme için yapılan tesebbiisğımsız olmalılar, birbirlerinin toptedavi altına alınmış şehrin çeşitler bu isin hallini daha sancılı durağına göz dikmek sevdasından li semtlerinde 27 kızıl ihbirı ?&• ruraa sokacaktır» demiştir. vazgeçmeliler. Aralarında dostluk ( pılmıştır. iliskileri kurarak kardeşçe yasamaAçık oturumda konuşanlardan lıdırlar. Avasofyayı müze yapmakDoşan Avcıoğlu, Feyzioğlu'ndan îa, Atatürk, Ortodoks Kilisesinin FİKRET OTYAM Mecliste bir takrıri müzakere açaTunanlılar üzerine bıkıp usanmarak, tasarmın yeniden geçıci kodan üfledifi intikam propagandamisyona verılmesinin teklıf edılme sının yersizlifini belirtmek, avnı ILKOKLL ÖĞKEN'CILERİ SAĞLIK BAKANINI BEKLİYOR «inı istemiş, ve «Toprak reformuı.amanda iki milleti birbirine düsnun siyasî hedefi afalar demokra«Bey» dedi, «Şu yanı daha etlu gözlerle : jnan kılan sebeplerden baslıcasını sisine son vermektir.» demıstır. li..» «Otyam..» dedi. «Tabağını alan ortadan kaldırmak istemisti. Bu, Baktım, et değil, \ılısık bir adamı gördün mü?» Başımı salinsanlık tarihinde benzerine az rasYTP li mılletvekili Zeyyat Ko ' jağ parçası! Kemiği evirip çeladım.. lanır güzel, pek güzel bir jestti. Ne camemi, Turkiyede dev arazi sa virdim. Hiçbir şey yok dişe do«Lokmalar bogazıma çakıldı* yazık ki, komşularımız bu asîl jeshiplerinin bulunmadığını, arazi sakunur! diye devam etti. «Lokmalar boLefkoşe, (aj.) (Özel) Öncekl tin anlamını kavnyamadılar. Arahibi olanîa olmıyan arasında pek O, «Şu yana bak» dive de\am ğazıma takıldı.. Senin et bnlgece anî olarak harekete geçen Kıb dan çeyrek yüzyıl geçer geçmez, fark olmadığmı ıleri sürmus, «Asıetti.. «Şu yana bakale..» Kemiği mak için uğraştığın kemiği aldı rıs Rum kuvvetleri Lefkoşe hava bir zamanlar sifa bulmuş göründük rı toprakları ne kadar alırsanız a çevirdim, gösterdiği yana baktabaktan, sonra şöyle bir etrafıalaru bölgesindeki tngilizlere ait leri ihtiras atesine tekrar yakalanlın, fukaralık devam edecektir» tım. Et met yok! O, bir çatal alna bakındı ve arkasım dönerken bütün mevzileri işgal etmişlerdir. maya başladılar. Biz sustukca da. demistır. bir Rum birliği yine İndı, ben Onun ısrarla gösterdiği kemiği istahla yalamağa başlabunu zaafımıza yorarak, azdıkca ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Bu aradaait olan bir kampı eline gilizlere dı.. N'asıl yalıyordu görmeliyardılar. Muammer Aksoy ıse «Partileri ve et diye direndiği yere çatalıördüncü karma hükümetin nin topiamı 15 milyar lira ola geçirerek buraya yerleşmiştir. Rum mı bastırdım, karsılıklı çekistir din!..» miz fikir partileri değildir. Ben caktır. bütçesi mart ayı sonunda 15 kuvvetleri ellerine geçirdikleri mev Bu şartlar altında serinkanlılığımeye başladık. Et >oktu ki kop Görmüştüm ben de.. Anlamıştoprak reformu tasarısının âkıbetimilyar olarak T.B.M.M. ne su3 Harcamalarda yapılacak zileri ağır silâhlarla takviye etmişmızı bırakıp hiddete kapılmak bisun!. tım. ni aydınlık görmüyorum. Zaten Tanulacaktır. bu 306 milyon liralık tasarruf ler ve hava alanı bölgesini kontrol ze yakısmaz. Çocuklanmıza Yunan Tabağı uzattım. «Götür babo» Dört aydan beri kardan yollapulama Kanunu onun bir bacağını 1965 mali yılı butçesi ile ilgili la, şişirildiği ileri sürülen gelir altına almışlardır. düsmanlığı asılamakla elimize ne dedim.. «Sağolasın.» Tabağı aldı. rı kapalı, kızamıktan çocukların olarak Malıye Bakanhğında yapı tahminleri gerçeğe daha yaklaşaldı götürdü» seklinde konuşmuşBilindiği gibi, Lefkoşedeki İngiliz jeçecek? Komsu milletin soven papıtır pıtır öldüğü Tekman'da lan çalışmalara gore, şimdiden ulaSağ yanımda, Haber Ajansı tırılacaktır. hava üssü ile uluslararası Lefkoşe pazlarını taklide kalkarsak kendi PTT binasında, Ankara'yı bek sılan sonuçlar şu noktalarda topmuhabiri Ali Itku da yemek yi4 1965 programımn öngör , hava alanı birbirine bitişik olun , ilkelerimize sırt cevirmis, kendi lerken, PTT müvezziine kaç gıin lanmaktadır : yordu. dugu yatınmları gercekleştır , u ç a k l a n r ı kuUandıklan pistler şimInançlarıtnızı yadsımış olmaz mı(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Ali Itku, yarım saat sonra do1 Yeni bütçe tasarısının mek amacyle yen, bu^ede es^teT ingiliz üslermin kontro yız? topiamı reddedilen bütçeye na kısuıe nazaran herhang, b.r de d l y e^tmöa idi. Rumlar, giriştikleri l u ğişiklik yapılmıyacaktır. Bana kahrsa bize düşen, Türk zaran daha düşük bir rakamı bu harekâtla, bir yandan İngiliz tis y g us Tunan dostluğunun lüzumunu kapsıyacak. Eski tasarıya T.B. Macit Zeren'in demeci sünün etrafını çevirirken, öte yankomşularımıza mutlaka kabul etM.M. Karma Bütçe ve Plân KoIzmir Yeni Tıcaret Bakanı MaVe ÇUŞ PİSt misyonunda yapılan 153 milyon tirmektir. Bunu şimdilik su yolliralık zammın iptaliyle birlikte, cıt Zeren, «Dıs ticarette devletçilarla basarabiliriz: Bir defa Kıbş câri harcaamlarda da 150 mil lik sınırlarının kesin bir şekilde rıs konusunda hiçbir tavize yanast n g i l t e r e hükümeti ve BAŞBAKAN IRGUPLÜ ADANA Yakapınar bucağının yon liralık bir kısıntı yapılacak o.zılmes.ne taraftar.m. özel sektör , î n gl i z mıyacağız. En ufak bir tereddüde i . komutanlığı, „„„„„Aptüoğlu köyü imamı Kâzım Ko • yatırımlarının emnıyetı bakımın i s hükümeti nezdinde şiddetli bir tır. yer vermeksizin bütün dünyaya bu O yuncu, öğretmenlerle birlikte ay Sitesi Yaptırma Derneğımn genel kongresi munasebetı \\i r>2 Şubat 1965 2 Genel le katma bütçe dan buna lüzum vardır» demiştir.. protestoda bulunmuştur kararımızı anlatmalıyız. Buna panı sofrada oturup rakı içtikten tarihli gazetenızde neşredilen DEVRtM KELİMESİ ÇIKTI başlıklı ha••IIIMIII ralel olarak Oniki Adalar üstündesonra, sarhoş olup eline geçjrdiği ber tamamen hılâfı hakikattır. ki haklarımızı savunmayı ihmal sopa ile öğretmenlerin üzerine hüKongrede böyle bir karar alınmamıştır. Bu hususta biç bir müzaetmemeliyiz. Topraklarımıza biticum etmiştir. Rakının içine biraz kere açılmamıştır. Tek kehme dahi konusulmamıştır. Devrim kelimesi sik gibi duran bu adalar, Anadolutuz atmca haram sayılmıyacalını nın tüzükten çıkması, tüzük tadıli mahiyetinde bır keyfiyettir. Tüzük Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) nnn Akdeniz kıyılarına serpistiril Bakanlar Kurulu yarın yapacağı söyliyerek içmeye başlıyan imamın tadili için ise, kongrenin fevkalâde nisapla, yani üçte iki ekseriyetle mis parçalarıdır. Coğrafyası ile, toplantıda ilk defa olarak bütun sopa ile yaraladığı öğretmen Mus toplanması lâzımdır. Halbuki mezkur kongre salt çoğunlukla toplanekonomisi ile, jeopolitiği ile bunhükümet meselelerini toptan ele a tafa tedavi altına almmıştır. mıştır. İddiamzın doğru olmasına bu yönden de imkân yoktur. Ahcılar tütün fiyatlarmı lar bize bağlıdır. Oralarda yasıyan lacaktır. Ayrıca kongrede geçen çok mühim konuşmalardan ve yapılan buduşürttyorlar Gazeteler insanların baska milletten olması yük işlerden hıç bahsedümeden, FATİHA konusunu mübalâğalı bir şeHer Bakan kendi Bakanlığını ilbizim bu adalar üzerindeki hakla silendiren konularda, hazır olan ya kılde nakletmeniz, her Müslümanın geçmiş ruhlar için en büyük he«TÜTÜN YOLU» rımızı ortadan kaldıramaz. Zaıen da hazırlanmakta olan tasarüar ve ıdıye saydığı dua olması hasebi ile doğru değildir. bugün de Adalar halkı geçimini bü kendi Bakanlığını ilgilendiren meOn satırlık bır haberin yansmm. hilâfı hakikat, yarısının da tahrif >ük ölçüde Anadoludan ve Ansdo selelerde görüş ve tutumunu topedılmış olması, her halde gazetecilik icabı olmasa gerektir. lu kıyılarından sağlamaktadır. En lantıya getirecek ve bı. toplantıda , Devrim Diyanet Sitesi Yaptırma Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) »ormal çözüm yrlu, o bölgede iki bunlar tartışılarak hangilerinin ön Tunus Cumhurbaskanı Habip Bur I Derneği kongre dıvanı Başkanı celikle ele alınacağı tesbit edilecek giba, 24 Martta beraberınde eşı ve A\ukat NADİR \ADİ \e a>nı konularda farklı gorüşlcr 60 kışilik bir beyet ile Aokaıaya ı Mehmet Voyvoda geleGfiktır. DeveUıojjıı (Arkası S. 7, Su. 4 de) , \axsa telU joluna gidilecektir. conlonır ? Yeniden nosıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan hğı dün Ankarada «kızamık salgınının bütün bölgelerde durduğunu» açıkhyan bir bildiri yayınlar ken, Sivasın merkez köylerinde 20, Bursanın Kelas ilçesinde de 18 çocuk kızamıktan ölmüştür. Diyarbakırın Ergani kazasında da iki ölü olduğu öğrenilmiştir. Boylece kızamıktan ölen çocukların sayısı 400 ü aşmış bulunmaktadır. Bursa ll Sağlık Mudurluğü tarafından, hastalığın en çok tahribatta bulunduğu Keles'in Yazıbaşı, Bıyıkalan ve Üzümöz köylerine ekipler ve Uâç gönderilmiştir. Ancak yollar kar yüzünden kapalt bulunduğundan, hekimler köylere ancak at sırtında gidebilmişlerdir. Sivasta da 59. Tümen Garnizonuna mensup hekimler, duruma müdahale etmişlerdir. Kar yüzünden ulaşılamıyan bazı köylerde de kızamık hastalığının salgın halde bulunduğu, ancak buralarla irti bat kurmak mümkün olmadığı için hasta çocuk sayısı hakkında kesin bir bilgi eıfinil»mediği bildirilmektedir. Balıkesirde Toprak reformu açık oturumda tarfışıldı ERZURUM DAGLARI KAR, RORA VE KIZAMIK İstanbulda Yeni bîitçe nıilyar lira D Rumlar ingiliz mevzilerini işgal etti Sarhoş imam öğretmenlere saldırdı Bakanlar Kurulu yarın toplanacak Devrim kelimesi çıkmadı Devrim Diyanet S ^ f'f ^ T " ' Burgiba 24 martta Ankaraya geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog