Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Dünyamızı Keşfedenler Akdeniz bolgesiyle Yakındoğu uygarlığa açılırken dunyamızın geri kalan \erleri hemen hemen bilinmiyordu. Zamanla insanlar yeni yeni keşiflerle dünyamızı genişlettiler. Bu uğurda uğraşmış ve canlarmı vermiş nice seyyahlar rar. Bunların hayatları ve yolculuklan ou kıtapta bir araya getirildi. Zevk ve •nerakla okunacak değerli bir kitap bu. Varlık Yayınları, 5 Lira. İlâncılık: 5371,2612 41. yıl sayı 14582 umhuriyet KÜRÜCUSÜ: YTTNUS XADt Telgraf ve mektup adresi: Cıımhuriyet İstanbul Posta Kırhısu: fstanfcul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 9 8 22 42 99 \ ÂRİThETİK T. CROZES Cumartesi 6 Mart 1965 Ç«viren: SUleyman ÖLÇEN Modern matematik alanuıda orta dereceli okullar için yayımlanan ilk eserlerdendir. Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen kitapları serisinde çıkmıştır.a Lise son sınıf öğrencileri ile oğretınenlerın okuması gerekli bir kitaptır. 1860 kuru*. fiyatla satılmaktadır. (Basın 1821/2581) 1 1631 «ı.4i | Kızamık istanbulu da tehdit ediyor Bir anne çocuğuna aşı yaptınyor. llllllıııııııııııııııııııııııııııııı okullarda hastalığa karşı tedbir alındı Tinbergen: Plân tam hedefine Ankara Cumhuriyet Bürosu Devlet Plânlatna Teşkilâtı Baş muşavıri Tınbergen dün düzenledıği bir basın toplantısmda: «Plânın hedeflerine tam ulaşamad]ğını> açıklamıştır. «Birinci beş yıllık plânda büyük değişiklik yapılmasına lüzum yoktur» dıyen Tinbergen sozlerine şöyle devam etmışrır: sahasında nygulamayı hızlandır» mak zorunludur. Şüphe yok ki, yıllık programlarda alman yeni bilgilerin ışığı altında gerekll düzeltmeler yapılacaktır.» Başmuşavır Tinbergen lç flnansman meselesinin tam olaralc çozümlenemediğınl, Konsorsiyum ülkelerının yardım vermelı te güçluk çıkardığıru ve bunun « Hedefler ile UTgıüama a kalkmmayı önledığini, Turkiyarasındaki sapma, yeni bir tr nın Amerika ve tngiltereye na» vizyonu gerektirecek kadar ö zaran daha hızlı kalkmdığını U nemli değildir. Yalnız, sanayi fade etmiştir. (BU KONU İLE İLGILİ HABERLERİN ANA HATLARINI 7 SAYFADA SOSYAL VE EKONOMİK OLAYLAR BOLUMUNDB BULACAKSINIZ.) Açılsm Kapı •lllltllllllllllllllllll IHIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIİİIUIIİIIIIIIIIIIIII FATMA KARAALİ oğu illerimizde yüzIerce çocuğun ölümüne sebep olan kızamık salgını, şimdi de İstanbul ve civannı tehdit etmeğe başlamıştır. D illet Meclisinde yeni hüf kümetin programını açıklarken Sayın Ürgüplü öI nemli bir noktaya dokunÇatalca'nm iki köyünde du. asın sol ve asırı sag akımlarla gaias konusunda gerekli tedbirle 125 çocuğun kızamığa yakarin esirgenmiyeceğini, ancak bu lanmasından sonra, dün de akımlara basarı ile karsı komanın Kartalda 34, Çengelköy'de en etkili yolu, memlekette sefale ise 4 vak'a tesbit edilmiştir. ti. issizliği yenmek, vatandasa refah imkânlan sağlamak olduğunu Bu suretle şehrimiz civarmda kızamıkü çocuk sayısı iinledi. Sayın Basbakan, «gerekli tedbir 163 e yükselmiştir. BöylelikIerin» neler olabileceği, sefaletin le şehir, dört yanından salnasıl yenilebileceği bususlarında gfin tehdidi ile karşı karşıya bizi »ydınlatmış olmamakla bera kalmış bulunmaktadır. ber, yurdumnzun en büyük derdine iyi bir tesbis koymus, yaraya ENDtŞETE SEBEP YOK parmak basmıstır. Bn nokta iizeAncak, ll Sağhk Mudurluğu ilgırinde ne kadar ısrarla durnrsak lıleri, havaların gittıkçe duzelmederdimize deva bulmak imkânlan sınin salgının durmasında olumlu da o nispette artacaktır. Gerçi Ür rol oynıyacağını belirterek, halkın güplü hiikümetinin önündeki çalış ' endişeye kapılmasına sebep olmama siiresi çok sınırlıdır. 10 ekim dığını bıldırmislerdır. Yetkıliler, «eçimlerinden sonra Meclisin bün kızamık virusunun açık havada ı yj>*> yrnilenecek ve ürcüplü bükii j meti yüklendiji görevi bir başka da eksıkhği ve bılgısızlıkten doğekipe devredecektir. Bn siire için duğunu sriylemisler ve ailelere, çode Sa\ın Basbakan, pek beğendi cuklarını açık havaya çıkarmalarığimiz kendi deyimi ile «hizmette nı tavsiye etmislerdir. devamlılık» kavramını poliiika OKITLLARDA DURUM çevrelerimize asılar ve bunn bir gelenek balinde zihinlere yerlestirOkullarda benüz salgın halinde meye çalısırsa, yarın için nmut ve kızamık ola^larına raslanmadığını rici çelismelere yol açmıs, vurdu ifade eden fl Millî Eğitim Müdürü mnza unutulmaz bir hizmette bu Halis Knrtça da, konu ile yakırilunmus olur. dan ilgilenildiğini bildirerek, «SaçBunun ilk şartı bizce 27 Mavıs lık müfettislerimiz tarafından büAnavasasının sınırları içinde dii tün tedbirler alınmıstır. Okullarda şünce özgürlüğüne yurdumuzda sıkı bir sekilde taramalara devam tam bir sayçı göstermek, devlet gü edilmektedir» deraistir. cü ile bn özeürlü&ü yasatmaktır. BİR ASI 30 LİRA Soynt ve biçimse] demokrasi bir an önce gerçek demokrasiye yönelHastahğın geniş topluluklara simeli, gerçek demokrasivi köstekli rayetini önlemek maksadıyle Sağyen bütün engeller temizlenmeli lık Bakanhğmın kızamık asısı itdir. Sayın Ürgüplü'nün de belirtti halini uygun gormesi üzerine, ilgigi gibi, ekonomik sıkıntıları yansı liler ilâç firmalarından teklıf istetan söz ve yazıları polis gücü ile raişlerdir. Ancak verilen tekliflerö'nlemekten hiçbir olnmln sonuç de bir doz ası için 20 lira talep edil beklenemez. Bu, olsa olsa ıstırap diğmden, bu fiyat çok yüksek buların \icdanlara tıkılıp kalmasına lunmuştur. Bu arada Pfızer ilâç >ol açar ki, bir çün o nispette sid fırması, Doğu bölgesindeki salgını detli patlamalarla toplum düzeni hafıfletmek için kullanılmak üzere ııin temelinden bozulmasına sebep , 40 000 doz ası hibe etmistır. Asılar bugun uçakla şehrimize gelmiş oolabilir. Bugfin en büyük dâvamız, artan lacaktır nüfusumuza oranla gücümüzün düsuk olusudur. Bundan otuz yıl ön«On yılda onbeş milyon Genc jarattık her yaştan » dherek göğsümüzü gere gere öğünen bizler bu gun otuz milyonluk bir kütle olduşumuz halde artık sarkı sinlemek, öğünmek sövie dursuıı, mırıldanmıvoruz bile. Niçin? Çünkii ekonomik gelismemizi \atandas saMsının artısına göre avarlı\amamısızdır. Bunun bir sistem bozukluğundan ileri geldiğini, sistem değismedikce durumun gitgide daha kntüve doçru gelismesi önlenemiveceçini söylivenlere sinirlenmemek gerekir. Demokrasinin temel öçelerinden biri, belki de baslıcası, toplum sorunları üzerinde dusündüğünü özgürce söylemek, dusüncelerini ya>mak, savunmak ıp onları çerceklestirmek ujruna Ana>asanın tanıdıçı haklardan yararlanmak değil midir? O>sa >irmi jıldır bu davranısı bir türlü hazmedemi\en bir azınlık \ar aramızda. Durııma bir çözüm jolu bulamadığımız takdirde ekonomik çıkmazlarımızın bizi rıerelere sürükliyeeeğini düşünmeyen bu azınlık, her çareye bas vurarak sorunlarımızın halk dnünde tartısılmasını önleme\e ga> ret ediyor. 27 Ma.Msa kadar bir türlü vakamızı kurtaramadıjımız hukuk düzensizlıji belki de bu çünkü durumun baslıca nedenlerinden biri olmuştur. 27 Ma>ıstan önce biz hep ideal bir hukuk düzeni özlemi ile a\unduk. 27 Mayıstan sonra ise o düzenin artık nasıl olsa kurulacağına inanarak gerçek yurt sorunlarını ele alanlarımız çıktı. Statükocuları kızdıran iste bunlardır. Ve bunlara tahammül edemiyenler simdi 27 Mayıs öncesi >asaklar düzenini su ya da bu yoldan geri getirmek se\dasındalar. 27 Mayıs zihJii\etine de. 27 Ma\ıs Anayasasına da a^kırı olan 141 \e 142 nci maddcleri kaldırmaia elleri varmıyorm bu >üzdendir. Kosigin, Papanreu'yu Moskova'ya davet etti DlŞ HABERLER SERVİSİ Kızamıktan 283 çocuk bldü Gaîeteler •••• ÇOCUKTAN AL HABERİ.. Gümrükteki mallar tasfiye edilecek Bakanlıklararası Iktı sadi Kurul dun saat 10.30 da Basbakan Yardımcısı Suleyman Demirelin baş kanlığında toplanırıs ve gumruklerdbekliyen mallar konusunda çeşit15 kararTir" »irtJiştı'r. Ahnan kararlar şöyledır: O Gümrüklerde bek • lhen ve 31121964 tarihin de kanunî anbar bekle tne süresini doldurniııs olan ticarî mabiyetteki eşyanın: a) 114 fincü kotalardan herbangi birine dabil buIunan, b) Sanayi Bakanlığınca tesbit edilen memleket sa sayiine zarar verebilecek maddeler listesine dahil Dlmıyan maddelerin be Q y } dellerl transfer edilmiş olmak kaydıyla (AİD dahil) sahipleri tarafınan 6 ar içinde itbaline izin ve rilmiştir. Sabiplerince ithal Atina, (a.s.) Atina'dakl Sovyet Buyukelçisı Koryukın, dun Yunan Başbakanı Papandreu İle bir saat kadar suren bir göruşme yapmış ve bu göruşmede Papandreu' yu, Sovyet Başbaksm Kosıgın adlna Moskova'ya zryarete dâvet etmiştir. Bir hükümet sdzcüsıinün bildirdigme gore, Papandreu dâveti kabul etmiştir. Fakat ziyaretin tarihi henüz kesın olarak tesbit edilraemiştir. kanununun 12S ncı maıidesi gereğince tasfiye e dilmeleri, bedeli transfer edilmemis ise «îbtilâfları fetkik Koraitesiniıı» bun ları kabule yetkili kılıuması suretiyle itballerine ımkân verilmesi, bu islemlere rağmen gümrüklerde mallann kalması halinde ihraç suretivle tasfiycsi cihetine gidil mesi nygan görülmüştür. © Karar taslaSı. Bakanlar Kuruluna sunul mustur. A.P. Genel İdare Kurulu buçün loplanıyor Ankara. fCumhurivpf Bürosu>) Adalet Partisi Genel îdare Kuruln bugün A.P. iktidannın ilk toplantısını yapacaktır. Genel İdare Kurulu toplantısmda seçimlerde tâkip edilecek tu tum uzerınde durulacağı, A.P. yetkılileri tarafından bildirilmistir. Genel İdare Kurulu aynca bu topiantıda 72 kısiden tesekkul eden temsılcıler meclisinin de toplantıva çaârılmasmı kararlaştıracaktır. AP Genel fdare Kurulunun Temsılcıler Meclısi ile birhkte yapacağı topiantıda genel seçimlerde tatbık olunacak îslemler tesbit olunacaktır. Çoğunluk sağlanamadığından Mecüs toplanamadı ANK\R\. (Camhuriyet Bıırosu) Mıllet Meclısı dun çoğunluk sağlanamadığı icm toplanamamıştır Toplantı 9 mart salı gunune bııakılmıştır * * sküdar Mıthatpaşa Kız Sanat Enstıtusunde dun 95 oğrenci bulaşıcı hastalıklara karşı kullanılan dezenfekte maddesıyle zehırlenmıştır. Dozajı arttırıldığı takdirde «öldürücü* olabıleceği doktor larca ıfade edilen «Diseptol» adlı ilâçtan zehırlenen kız öğrenciler, ambulans ve özel araçlarla Numune hastahanesıne yatırılarak, tedavi altına alınmışlardır. Enstitü, bu olay üzerine tatıl edilmiştir. OLAY NASIL BAŞL.ADI? Grip ve buna benzer bulaşıcı hastalıklar ıçın, dun sabah UsKu dar Beledıyesı ekıplerınce, Enst:tude dezenfekte yapılırken, öğrencılerin havalandırılmamış sınıflara gırmelerı ve ılâcm sıçradığı yemek lerden yemelen sebebıyle olay başlamıştır. Saat 11 sıralarında sınıfa giren oğrencılerden Aynur Can, Yıldız Eralp ve Elmas Güven adlı oğ renciler, gozleri yaşararak, mıde bulantıları arasmda, baygınlık geçirmişlerdır. Bu öğrencılerın, derhal hastahaneye gonderilmelerınden hemen sonra, okulda zehirlen me bırıbıri ardı sıra görulmeje başlamıştır. Hastahaneye goturulen ve teda\ı altına alman 67 oğrencıye gerekh müdahaie yapılmış, 4 kişı harıç dı ğerlerı geç saatlerde evlerine gor. derilmistir Dezenfekte edilmiş K I Z A M I K sınıflara giren 95 kız MELEKLERİ öğrenci zehirlendi U PAZAR GÜNÜ CUMHURİYETTE Makarios hukumeti dun, B. M. Barış Gucünun 26 martta sona ere Türkiye îşçi Partisınin Ege tü pahasına çarçur ediliyor» demiş vt cek gorev suresinin üç ay daha uzatılmasını kabul* karar verraif tün pıyasasında tütünün düşük tl ozel sektör ile resml sektörün muatla satılmasını protesto sebebiyle kayesesini yapmıştır. Bu arada bır tir. New York'tan gelen bir habere tertiplediğl miting hâdisell geçmiş, şahıs elinde Türk bayrağı olduğu yaklaşınca, Aybar göre, Plaza, Makarıos'un, Birleşmi? bu arada TİP Genel Başkanı Meh halde kürsüye Mılletler temsılcısi Rossidese, ara met An Aybar da tartaklannuştir. «Polis bunn tevkif edin, götürün» Sabahın erken saaüerınden itiba diye bağırmış, ortalık daha da ksbuluculuk çabalannda «ölü merkez» e geldiğini ve raporunu ren «TİP» ile «Komünizimle Müca I nşmıştır. UThant'a Guvenlik Konseyinin dele Derneği» tarafından karşılıklı ' Bu arada «Biz topraklarımızı atoplantısmdan sonra vereceğini \ beyannameler dağıtmışlar ve saat bn teriyle kazandık, kimseye bir 14.30 da başlayan miting baştan kans toprak rermeyiz, komünistsoylemıştır. Makarios hükümeti ayrıca bır sona kadar hâdisell geçmiştir. 300 ler» sesleri yükselmeye başlamışek lıste ile, şu maddelerin de Kıb 400 kadar TİP'liye mukabil sayısı tır. Son olarak bır sendıkacı konuş • rısın Türk kesımlerine sokulması 3 bini geçen miting aleyhtarlan zaman zaman İstiklâl marşı söyleye , mak istemışse de hoparldr kesildlnı yasak etmıstır: Lâstik ayakkabı tabanı, derl a rek veya hatipleri portakal vağmu ı ğinden konuşmasını tamamlayama yakkabı bagı, askeri maksatlar i • runa tutarak mitinge mani olmaya | mıştır. Miting aleyhtarlarının yapmak is çin kullanıimağa elverişli yünlü çalışmışlardır. Bir ekici konuşurken kürsüye tedikleri yurüyüşe polis güçlukle maddeler, deri ceketler, termos, eldiven, erkek çorabı, yangın sön , portakallar atılmaya başlamış, bu mani olmuştur. Bu arada polis kor Erzurumdan başlayan kızamık salgınmın acıklı dürme cihazı bulasık teli, yağmur nun üzerine Mehmet Ali Aybar kür donunu yaran bazı gençler M. Ali süye gelerek «Portakal atmakla Aybar'ı tartaklamışlar, kürsü taş bikâyesidir. Arkadaşımız FİKBET OTYAM bu olay luk, kömür, plâstik su boruları. Makarıosçu «Agon» gazetesme memleket dâvası çözülmez» demiş ve toprak yağmuruna tutulmuştur. la ilgilılerin konuşmalarım banda aldı ve yepyeni gore, Amerıkan casusluk sebeke | tir. Bundan sonra protesto daha Aybar ve TİP idarecıleri polis kor bır tarzda jazdı. ?ı, baspapaz devnldıkten sonra ye şiddetlenmiş ve yuha sesleri art donu altında Belediye binasına arıne Cumhurbaşkanlığına getıre ı mıştır. Aybar sözüne devamla: «Yn Unmışlar ve miting saat 16 da son ceklerı sahsı seçmıstır. Bu, EOKA ' ha sesleri ve saldın ile Türkiyemi buhnuştur. nın açtığı mücadele sırasında Gri • zi medenî hale getircmeyiz. Ba böy vasın yardımcısı olan Antonis I le devam ederse emekçtlerin yarıI Yorgıyadıstır. I nı karanlıktır. Tütütününüz yok Barış gücünün üç af jMNÜrılmastnr Rumlar kabul etli .™Jart(ikl(indı. MANtSA ÖZEL T.i.P. în Tütün mitinginde Aybar FİKRET OTYAM'IN RÖPORTAjl Türkiye Avrupadan 20 derece daha sıcak Sıcak ddlgası geldi da ılkbahara taş çıkartacak havalar hüküm surmektedir. Dün Zurich'te sühunet 12 ye kadar duşmusken, termotreler İstanbulda 19 dereceyi gostermıştır. 28 senedenberi hiç bır Mart ayında, İstanbulda böylesine sıcakhk şorulmemıştır. Buna mukabil Amsterdam gene 28 yıldır gormediği dereçede soğuk bir Mart yaşamaktadır. Eekoru elinde bulunduran 1937 Mart aymda, İstanbulda sıcaklık 25 6 derece olarak kaydedilmiştir. SICAK DALGASI Yeşılkoy Meteoroloji İstasyonundan bildırildığıne gore, bütün Türkiye, güneybatıdan gelen bir sıcak dalgasının etkisi altında bulunmaktadır. Avrupada hüküm süren fcarakışın yurdumuza derhal sirayetinin soz konusu olmadığı, güzel havaların bir süre daha devam edeceği, hattâ sıcaklığın tstanbul ve çevresinde 20 22 dereceye çıkacağı tahmın edılmektedir. Zira Balkanlar üzerındekı soğuk dalgası, Batı istikametine yon degıştırmiştır dün an yUluek; lutaklık 16, m îngilterenin bazı kesımlerinde üç metreyi bulan kar, memleketin her tarafını kaplamıştır. Londrada sühunet 1 derecedır. îsviçre Juralarmda meteoroloji adamlan 33 derece kaydetmişlerdir. İsviçre, en soğuk Mart aylarından birini geçirmektedir. Isı Cenevrede 3, Basel'da 13.5, St. Moritz'de 22 dır. Varşovadan gelen haberlere göre, tipi Polonyanm Baltık limanlannı lelce uğratmıştır. İtalyada kar fırtınasmm çok şiddetli olduğu, İtalyan Riviyerasmda fırtınanın sahü boyunca zarara yol açtığı bildirilmektur. istanbul son 25 senenin en sıcak, Amsterdam ise en soğuk mart giinlerini yaşıyor 37 bin gecekondunun Yurdumuzda son 72 saat içinde havalar, duşük sıcaklık ise 9 derece olarak tesbit eAvrupa ülkeleri ortalamasından 20 derece dilmıştir. yıkılması için karar daha sıcak olarak geçmiştir. Avrupada bır AVRUPADA çok yerlerde karın yüksekliği Uç metreyı Buna mukabü tipi ve şiddetli soğuk, açıklandı bulmuşken, memleketimizin büyuk kısmmAvrupanın bır çok yerinı kasıp kavunnuş almdığı MANİSA Alaşehır ılcesind» deprem kısa fasılalarla devam etmektedir. llçeye baflı Yeniköy, Knrudere, Göbekli, Samyaz, Alakaya, Keserler ve Belli köylerinde yıkılan evlerin sayısı 34'e çıkmıştır. Ayrıca 60 ev ağır hasara uğramış, 90 ev de kısmen tahrip olmuştur. SALtHLl Devamlı sarsmtılar yuzunden ılçe halkı evine dönememektedır. Çadırlar ve barakalarla kaplı sokaklar bir anababa günü manzarası arzetmektedir. İdarecilerin devamlı ikazlarma rağmen, veliler çocuklarını okullara gonder memektedir. Eğede deprem fasılalarla devam ediyor GHP muhalefet gezilerine başlıyor ANKAR\. (Cumhuriyet Bürosu) Ürguplu Hukumetımn 231 oyla guven alması uzerıne persembc akşamından ıtibaren resmen muhalefete geçen CHP yoneticıleri finumüzdcki haftadan ıtibaren muhalefet gezilerine baslıva caklardır Dığer taraftan. dun akşam saat 17 dı Genel Başkan Ismet Inonunun başkan llğında \apılan Merkez idare Kuırıl' 1 topîantısmda *Seçım once^ı faah\etlcı ^^«bıt edilmiştir Toplantı^ a Senato \' Mıllet Meclısi Grup Easlsanvekilierı de. NADİR \ADİ (Arkası Sa. 7, Sii. 5 de) y« plter silter ytlınlilılar. Belediye Başkan Yardımcılarından Saffet Gurtav dun şehrm muhtelıf yerlerinde 1953 yılmdan sonra yapjlmış 37 bin gecekondunun yıkılması için karar alındığını ve kararların da kesmleştığmi açıklamış, fakat yıkımdan kaçınıldığını söylemiştır. Belediye Meclisi toplantısmda söz alan Gurtav şöyle devam etmiştir: «Yürürlükte olan kanunlar, 1953 yılmdan sonra başkalarınııı arazileri üzerinde yapılmış olan gecekon duların yıktınlmalarım amirdir. Her ne kadar bu konuda bir kanun tasansı hazırlanmışsa da kesinleşYugoslavyanın Kosovska Mitrovlca böl mediğinden üst makamlar yürürlük zesinde yağmur ve eriyen kar sulan seller • te olan kanunlann tatbik edileceçimeydana getirmiştir. r< bildirmislerdir. Belediye BaşMünich'te termometreler 8 dereceyl kanlıği olarak yapabüeceğimiz tek göstermektedir. şey çecekonduların vıkımım kış Dün sabah şafaktan ıtıbaren karm düş mevsiminin sonuna bırakmaktır. Bu meye başladığı Farıste, sühunet 0 derece ı «üre içinde kanun dcğNmediçi takdir, Idirde jJuma gitmek zorundayuj»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog