Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makale



Katalog


«
»

WILLIA3I FAULKNER OLURKEN Çeviren: Murat Belge Amerıkan edebiyatının günümuzdekı tek karşı çıkılmaz ve tartışılmaz dâhisi olarak anılan ve 1949 da Nobel, 1955 de PuJitzer Armağanlarını kazanmış olan William Faulkner'in eşsiz güzellikte bir romanı. 7.5 lira. DE YAYINEVI, VILAYET HAN, Cağaloğlu Cumhuriyet 2563 41. yıl sayı 14581 umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 İçerdekiler İstanbulda $ehir Tiyatrosu, Ankarada Devlet Tiyatrosu tarafından başan ile oynanan Melih Cevdet Anday'ın bu güçlü eseri Varlık Yayınlan arasında 2 lira fiyatla çıktı. İlâncüık: 5371/2551 Cuma 5 Mart 1965 HüKüMET GüVEN OYU ALDI 231KABIIL 200 RED VE 1ÇEKİMSER ••»• •••r CHP Meclis yrupu oylnmadan önce lıirıııı/j oy kullanmaya karar verdi (Ankara Cumhuriyet Bürosu) Kayseri Bağımsız Milletvekili Suat Hayri Urgüplü'nün başkanlığında 4. Koalisyon Kabinesi, dün Millet Meclisinde «güven oyu» almıştır. Kabine'ye 231 müspet (beyaz) oy verilmiştir. «Red» oylarının sayısı ise' 200 dür 1 kişi de çekimser kalmıştır Millet Meclisiiıe dün dâvetliler ve dinleyiciler crken saatlerden itibaren gelmeye başlamışlar ve loca lardaki yerlerini aimışlardır. Oturumun açılacağı saat 15 e doğru dâvetli ve dinle^ icilerin giriş kapriarmda büyük bir kalabalık toplanmış ve oylama sonuçlanujeaya kadar bu kalabalık merakla bekleşmiş tir. Salonda yan balkonlara dört tane projektör konulmuş, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı oylama işlemini filme çekmiştir. Oturumdan önce toplanan CHP Meclis Grupu 5 eekimsere kars ittifakla kırmızı oy kullanmaya karar vermi<tır. CHP Gnıpu nkınnızi oy» kararını alıyor Oylamadan önce AP Grupu toplantr halinde Bejaz (Kabul) oylar: AP I7U, YTP 21, CKMP 19, MP 13, Bağımsız 8. Toplam : 231 • •«• •?•• Kırmızı (Red) oylar: CHP 190, Bağımsız 10. Toplam: 200. Meclis Başkanı Sirmen tüzüğe göre 1 oy kullanamanııştır. Çekimser : Bağımsız 1 oy (Y. Kadri Karaosmanoğlu). ::: Gürsel: «halk bana güvenir, herkes duşundugunu söyler» ANKARA, Cumhuriyet Bürosu H• • • • •• Oylamaya katılmayan: 5 kişi (AP den Mehdi Mıhçıoğlu ve Burhan Bozdoğan, YTP den Seyfl Güneştan ve bağımsızlardan Avni Doğan ile Meclis Başkanı Fuat Sirmen (Tüzüğe göre). Boş M. Vekili sayısı: 13 G e n e l t o p l a m : 450 :İ:: ÜRGÜPLÜ Beyaz (Kabul) oyu veren bağımsızlar: Abdullah Çilli, Fikret Filiz, Fuat Umıt, Fethı Doğançay, İhsan Köknel, Nazmi Okten, Sait Mutlu, Sami Öztürk. ' Kırmızı (Red) oyu veren bağımsızlar: Kemal Badılli, Nıhat Berkkan, Orhan Apayduı, Burhan Apaydın, Adnan Aral, Malık Yolaç, Kasıra Gülek, Mehmet Yüceler, Mahmut Vural, Haluk Nurbaki .. •••••••••••*••> ••••••••••••••• • « • • • • • • •• • • • • « •• • • > • • • « • • • • • a••••••••••••••*•••••«••••• Kızamık İstanbul ve Bursa'ya da yayıldı KELES İLCESİNDE YEDİ COCUK ÖLDÜ Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Mjn gunlerde, kabine buruluşu ll^ ı'.aiü »ÎBrak yapıltm k«mtfşnıala*a ' cevaben «Halk bana guvenir, boyle . menfi bir tesir altma girmez» de , f jnıştir. Cumhurbaşkanı, kabinenın kuru ı • luşunu tenkid edenlerin bir fıkır ve soz hurriyeti içinde olduklannı ve demokrasi rejiminin de esasen • I bunu icap ettirdiğini belirttikten ! sonra ezcümle şöyle demiştir: ' «Halk bana gfivenir ve asla böyle menfi tesirler altına girmez. Benim, hiç bir tarafı iltizam etmiyeceğimi ]e devam etmıştir: Kızamık salgını şehrimizde de Oturum açılmadan önce Meclis ve tarafsızlığıma balel getir « Çatalcanın 2 köyünde kıbaşgostermistır. Çatalcanın Temiyeceğimi bilir. Bu sözler zamık vak'alarının son günlerde koridorları milletvekilleri ve sena pecik ve Mimar Sinan köyleriıısadece polemiğe yol acar. ilerlediğine dair haber ahr al torlerle dolmuştur. CHP Genel Baş de kızamık sayısı 125 i bulmuş. Bo sebeple bence buıılar kanı îsmet Inönü, yanmda Kemal raaz, ekiplerimizi derhal olay sağlık ekipleri vak'a yerine gönüzerinde durulmamalıdır. yerine gönderdik. Son olarak Satır olduğu balde gelmiş ve ön sı derilmiştir. Memleketin huzura ve süradaki yerini almıştır. Oturum açıl burada tesbit edilen hasta sayıBu konuda dün kendileri ile kuna ihtiyacı vardır. Her parsı 125 dir. Halbuki Subat ayın dıktan sonra Suat Hayri Ürgüplü, Iâmenter düşündüğünü söygoruştüğümüz İl Sağlık Müdürü yanında Bakanlar olduğu halde sa da bu sayı 55 di, hastalık birYUNUS NEREDE DOĞDU Eskişehir Yunus lemekte serbesttir. ArkadaşDr. Zekı BıJgirr «Hastalığın Şulona girmiş ve kendisini koalisyon denbire önemli bir artış göster| larımızın takdiri öyle*olmuş Emre Derneği Başkanı Profesör Orhan Oğuz dünbat ayından beri şiddetli bir arpartisi grupları alkışlamışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) tış gösterdiğini» soylemiş ve şöy öyle mütalâa etmişler. Bu kü basm toplantısında, Yunus Emre'nin Eskişehir | tamamen onların düşünme Sanköyde yaşayıp orada öldüğünü iddia etmiş, buDeprem bölgesi Salihlide sarsıntılar gundermediklerinden dersler durmustur. haklarının bir sonucudur. nu doğruluyan bir çok vesikalar göstermiştir. «San dün de devam etmis, bu yüzden ilçe halBöyle konnşmaları reddet koyde Yunus Emir Beyin bir çiftliği vakfiyesi varResmî makamlar hoparlörler vasıtsSaat 15 de Başkan Fuat Sirmen. kı geceyi sokakta geçirmisiir. Bu arada mek, kabul etmemek bn re mış» diye başîıyan yukarıdaki vesika da bir delil «iyle halkın heyecanını teskine çalısoturumu açmış ve gündemin ilk Kızılay tarafından dağıtılan tadırlar jimin esasını aıılamamak olarak gösterilmiştir. maddesi olarak «Suat Hayri Ürgüp ma!:tadır. Re<imde, gecevi sokak'a geçiyetmediği için bazı kimseler sığmmak demektir. Fikirler serbestlü hükümeünin güven oylamasına ren ve soğuktan korunmak için yaktıkiçin küçük barakalar kurmuşlardır. Betir fikirler muhteremdir. geçileceğini» bildirmiştir. Başkan, lediye, fakir kazazedelere yiypcek dağıtları atesin etraiında toplanan Salibli ka 1 Esasen bu rejimin fazileti oylamanın zarfla yapılmasını istemaktadır. Veliler çocuklarını okullara tazedelerinden bir grup görülmektedir. de buradadır.» miş, buna AP liler itiraz etmişlerNiha>et bu is de bitti. Güven o>u alan hükümet simdi daha zorlu Cumhurbaşkanı müteakiben, ba ' dir. Başkan «şimdiye kadarki RÜçeçeceği anlasılan Bütçe müzakerelerine hazırlanmaktadır. zı yuksek dereceli memur ve idaven oylamaları zarfla yapılmıştır. İreuplü bükümeti Meclisten güven oyu almıştır ama, daha ilk sa. I recilerin koalisyon protokolunda , Aııınıa isim okunarak yapılmasmda \asta hajli yıprandığını kabul elmemege imkân yoktur. ki komite sebebiyle huzursuzluğa tüzüğe aykırı bir husus yoktur» deBirkac gündür radyo yoliyle halk oyunnn önünde yapılan tartışkapıldıkları şeklindeki bir soruya miş. bu arada isim okunarak yapıl maların bilânçosunu çıkarmak istersek, su neticelere varırız : nıası yolunda gelen önergeleri oku cevaben de sunları söylemistır: 1 Dörtlü komitenin hazırladığı anlasılan muhalefete hucum taktarak oya ko>mustur. Oylamada ' «Hiçbir memur endise etkoalisyon partileri grupları isim oku ı memelidir. Bir partinin detiçi tutmamıstır. Sayın Suat Hayri Ürgüplü, bu yuzden son narak oylama yapılması lehinde oy | ğil bir devletin ve hükümekonusmasında, «Yüksek Komite» üyelerinin ugradığı bozgunu vermişler. buna karşıhk Başkan Sir | lin, milletin memuru olarak hükümete bulastırmamağa ve hükümeti âdeta, iktidar savnnnmen «kabul etmiyenler» diye sorun ;e Tekel hareket etmelidirler. Bugünculariyle muhalefet arasına sokmağa çalısmıştır. ca CHP liler tüm olarak çekimser , Bakanı Ahmet Topaloğlu Egeli tukü hükümetin içinde, mem2 Anayasa dısı bir aca>ip >aratık olan 41ü komite, ya da başka kalmışlar ve el kaldırmamışlardır. [ tün ekicilerine mart ayı içinde 120 leketin huzurunu bozncu de adiyle 41ü juııtanın bütün savunmalara ve tevillererağmen, milyon lira dağıtılacağım, bildirtil, ba huzuru lemin edici ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Bdylece isim okunarak oylama ya sorumsuz kisilerden kurulu, fakat aynı zamanda büynk yetkımiştir. Bakan, tütün kalitesinin düş meseleleri halledici kimselepılması kararlaştırılmıştır. Bu aralerle donatılan bir Direktuvar Meclisi gibi çalışacağı ortaya mesine ilııacatın azalmasına engel rin bulunduğuna kaniim. Bu da CHP den hasta olan Celâl Sunçıkmıstır. Lübnan'a kaçak olarak rada ikamet ettığı kaolmak için önümüzdeki yıl ekim sa sebeple memurlar çalısmalı gur ve Mehmet Bozbay'ın, arkadaş , 3 Bizzat Sayın Basbakaımı konuşmasjndan da anlasıldıgı uzre, hasınm daraltılraasmın düşünüldüzanç sağladığı belgelerle ve huznr içinde olmalıdır giden Turkler ve bunlarının kolunda geldikleri görülmüş yeni hükümetin politikası henüz belirli hale gelmis değıldır. | ların yurda dönmelerını sabit olmuş Türkler Tür ğünü, piyasanuı politikacılar taıalar.» tür. Uzun süıedir hastanede yatan Gerçi hükümet programmda, yani politikaların anahatlannda fındap karıştınldığını söylemiştir. girebilmelenni | temin edici pasaportla kiye'ye YTP li Yusuf Aztzoğhı da gelerek I LEFKOŞE (a.a. A.P. Radyolar) 'BU KONU İLE İLGİLİ HAanlasma sağlanmıstır. Ne var ki, çok elâstikî cümleler içine sırın ne sekilde verıldığı ve ıthal müsaadesı alabil oylamaya katılmıştır. BEPİERİ 7. SAYFADA, SOSEmniyet Genel Müdur melerını sağlıyan pasakıştırılan tarifler'in ujgulama sırasında hangi yöne dogru çeYAL VE EKONOMİK OLAYlüğünce tetkık edilmeye sort vermeye başlamışkileceğini zaman gösterecektir. akanos dun Kıbrısın 12 Ada için bulunan hal LAR BÖLÜMÜMÜZDE BUtır. Ancak Başkonsolos başlanmıştır. 4 Progranı tartısraaları, sokak politikası ile seviyeli politika çaresıne benzer bir şekılde silâhsızlandırılLACAKSINIZ.) 1963 yıhnda Dışısierı Seîâhattın Ülkümen imza arasındaki smırı biraz daha derinlestirmiş, hele konuşmalann ması fıkrini savunmuştur. Makarios, boyle bir Başbakan Suat Hayri Urgıiplü, Bakanlığı Beyrut Büyük sını taşıdığı ilgili makam radyo ile duvurulması, sınırın iki tarafında kalanları gösterkabınenin guven oyu alması üzeri tedbirın Turkiyenin ısıne geleceğini ve Arabulucu , elçiliğinden aldığı bir ya larca bildirilen bu pasamesi bakımından pek faydalı olnıustur. Aynı zamanda, program ne saat 17.15 te Çankaya Kosküne Plaza'nın da bunu duşunmuş olabileceğini ileri zıyla Içisleri Bakanlığı portlara, Emniyet Genel tartısmalarının ortaya çıkardığı netice, Türkiye'nin sonmlarıistediği çıkmış ve Cumhurbaşkanı Cemal j sürmüştur. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) na müracaat etmiş ve Müdürlüğünün nın artık gecekondu kafalarla eözülemiyecegi ve asıl bu konu Giirsel tarafından kabul edilmistir. , Türkiye'deıı gibi bir meşruhat verilGümrüklerden çekilmiyen mallar Beyrut'a, Yunanistan 12 Adada sadece iç guvenhği sağla ' üzerinde durulması şerektigidir. kaçak olarak meraesı ve sadece emrın Başbakan Millet Meclisinde ya ması amaciyle jand^rma bulundurabilmektedir. | Brüksel, (a.a.) Avrupa İktisa ile ilgili olarak önümüzdeki gün Lübnana 5 Son görüsmelerin dikkati çeken bir yönü de Adalet Partisinin pılan oylamayı anlatmıs ve yeni Herhangi bir saldırı birliği ve sılâhının 12 Adaya dî Birhğı (C.E.E.) Bakanlar Kuru lerde yeni bir kararname yayınla gelen yüzlerce kişinin tarih numarasının yatutumudur. Protokoldaki «Esit mesuliyet, eşit müessiriyet» pasaport lu Bruksel'de yaptığı toplantılarda, nacaktır. tekrar Türkiyeye dönmek zılmış olması Bakanlar Kurulunun 231 bevaz. 200 sokulması yasaklanmıştır. prensipine rajmen ortaklıçın vükünü omuzunda taşıyan A.P., Turk ve Yunan tutünlerinin «AltıCeşitli zamanlarda \c ceşitli yol üzere nızamî pasaport sahibinin Merkez Bankakırmızı ve 1 çekimser oy aldığını tartısmaların dısında kalmak ve seyirci olmak gibi bir taktiği ı ithal müsaade ihracatmı kolay larla gümrüğe gelen fakat çekilmi ıstedıklerıni bildirmiş sından Kıbrısta yeni parlâmento seçimleri hakkında ne lar» Avrupasma belgesını almalarıtu kosonuna kadar de\am ettirmis. hattâ Grup adına yapılan konus ; bildirmiştir. laştırma aroacıyla bazı kararlar a] yen mallann gümriikten çıkarılma tir. düşünüldiiiu 50rulsn Makarios, fikrini söylemeden laylaştırmıştır mada bile mubalefeti karMMiıa almamağa büyük ölçüde itina ; Cumhurbapkanı Ürgupluyu tebmıştır. Bu kararlara göre, tütünPasaport müsaadesi önce, mart ayı orta=ında tamamlanacak olan Pla den ahnan gümruk vergisinde yüz sını öngören bu kararname, eski hü Giris kapılarınm durumu göstermistir. Bu taktik. A.P.'nin, hükümetin kurulusundan önce ; ıik ederek başarılar temennisinde kümet tarafından hazırlanarak BaEmniyet Genel Müza'nın raporundaki teklıfleri beklemeyi tercih etti de 10 oranında bir indırim yapılatesbit edilmis bir politikanın devanıı niteligini taşımaktadır. = bulunmustur. kanlıklararası iktisadi işleri süratlen dürlüğü bu talep üzerine Beyrut Başkonsolosğıni bildırmi=tır caktır. dirme kuruluna sunulmuştur. Nitekim Adalet Partisi. dörtlü anlasmadan hemen sonra teski ; thırumu incelemîs, ancak (uğundan aiınan pasaport C.H.P. MECLİS GRUPU lâtına çönderdıği bir çenelee ile •veni hükümetin A.P. hükü : sürekli olarak bu giris larla Suriye'den TürkiHÜKÜMETE NEDEN KIKmeti olmadıgını bildirmisti \e ortaklıçın kurulusundaki gerek : Kapılarında alıkonulmak, ve'ye girenlerden bazılaMIZI OY VERtLDtGtNt BtR sahibinin de kaçak yurt ı adliyeye venlmış, ançevi uzun uzun anlatmıstı. Siradiki halde basarıyla yürütülen ; BlLDlRt İLE AÇIKLAMIŞdısına çıkısı sebebivle :ak Savcıhklar ve mahpolitikanın soııuna kadar sürdürülüp sürdürülemiyeceeini tah ; TIR. BtLDÎRlNlN METNt idliveye verilmesi sar temelerce kendilerı >ermin etmek güotür. Su \ar ki. A.P. nin, âdeta zorla hükümete 7. SAYFAMIZDADIR. tivle pasaport tanzimine oest bırakılmıs ve pasasirmis gibı çörünen politikasında gelecegin tedbirlerinin a | ı r oortları da lade edilm:ş•niisaade etmistir. basması, aynı yolda israrlı davranılaeajı ihtimalini kuvvetlen(«fiıri ^JİKÜirlüsüi) hu tır dirivor. Bakan da ilgileniyor kariirı hem Uısislerı Ba < Niha>et C.H.P. iktidarda olmanın verdiği gevsekliçi, dağınıki Yeni tçislen Bakanı IsKanlığı kanaliyle Bevrut lığı terketmis, hattâ Gruptaki kanadlar aras;nda birleşme mev Büvükelçiliğine hem demail Hakkı AkdogaD da dana gelmistir. Gerçi parti henüz belirli bir noktaya oturmus Suriye ve Irak girıs ka <onu ile ilgilenmiş ve değildir. Ve simdilik sadece muhalelette kalmanın hissî bera : 1ün geç vakit Emniyet pılanna bildirilmistir. Natchıtoches. (Louisiana). A.B. berliği liderleri derlevip toparlamıstır. Ancak öyle samyoruz z Gene] Müdürlüğünden O (\p) Dun sabah erken saatte Beyruttan verilen ki, zaman çeotikçe. özellikle meseleler Mecliste ele almdıkça î m konuda bilgi almıçtır. pasaportlar buranın yakınlannda bir havagazı hissî anlasma, çörüs anlaşmasına doğru çideeek. sitmek zorun ; borusu ınfılâk etmıs. Beledıye BeEmnivet Genel MüdürBeyrut Büyükelçilığıne lügii «tnsan karakçılıği» '•tâıında kalacaktır. z isı W Greay Scott en az 17 kisının bağlı Merkez Konsolos Tin nnlenmesi için simDIŞ POLİTİKA3IIZ DEĞİS>IİYOR Gazeteler Ecvet GÜKFSİN = oldüğunü soylenııstır Büdmldiğme !uk Daıresi bu emir üze lilik açıklanmıvan bazı IIIMIIIIIMIIIIIIIIMIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllIIIIIMI ıııııılllıııımııııııınılııınnııııııı'"">llııınıııılllın'ıııııııımıııııııııııı. gore, olenlerin dokuzu çocuktur. rine, kaçak gelm;; ve o tedbirler almıştır. ünün TARTISMANIN BİLANOOSÜ Oturum açılıyor Salihlide hallc yine geceyi soRaklcırclcı geçirdi Makarios Kıbrısın silâhlan tecridini îsledi M Tütün ekicisine bu ay 120 milyon Yurt dışına kacak gidenlere pasaport verilecek Başbakan Çankaya'da «Altılar» ın tütlinle ilgili kararı Gümrüklerde bekliyen mallar için yeni bir kararname hazırlandı Gaz infilâkında 17 kişi can verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog