Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

BUYUK OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK Mustafa Nihat ÖZÖN Bu sözlük her hangi arap harfli bir lugatin aktarması olmayıp metinlerle kontrol edilerek meydana getirilmiştir. Tanıklar ile 30.000 den fazla Arapça ve Farsça kelime ile 10000 den fazla deyim ve kılişenin anlamları açıklanmıştr. Fiatı ciltli 40 liradır. İNTULÂP ve AKA KİTABEVLEBİ 41. yıl soyı 14580 umhuriyet KURUCUSI7: TÜNUS NADİ Telgraf re mektırp adresi: Chınıhuriyei İstanbul Pusta Kutusu: Istanbul No. 248 B«ı«*U« A II....* I A / E KTDURUMU H İ E RAPOR Yurdun ç s ş i t l ^ u ^ ^ ^ k yerinde ya^^ pılmış müşa M^^^P^Hbıarak yazılmış ve her M|^Be«Rundes bir yurt köşesinin dertleflBİ*"dile göiven bu eser. Varlık Yavjnlan arasaıâs^ 2 lira fiatla çıktı. Her aydın Türkü yî&mdan ilgilendiren bu kitap büyüfe ,iıir ilgiye adaydır. İlâncüık: 5374/24Îİ6 ılff â Telefonlar: 22 42 90 22 42 W 22 42 91 22 43 98 22 42 99 r6rŞeni0e 4 Mflrt 1965 ÜKÜ HÜKÜMET PR0CMMI SENflTODfl KONUŞULDU ; BÛLGESİNDI E YENİDEN FAHRİ ÖZDİLEK Cankaya,, tenkid edildi ANKARA, ÖZDİLEK VE ULAY, HÜKÜMET KURULUŞUNDA İZLENEN YOLU BEGENMEDİKLERİNİ BILDİRDILER Cumhuriyet Bürosu ördüncü karma hükümet programının dün müzakere edildiği Cumhuriyet Senatosunda üç M.B.K. üyesi, bugünün Cumhurbaşkanı kontenjanından sena tör Osman Köksal. tabiî senatör Fahri Özdilek ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Sıtkı Ulay, biribirlerinden ayrılan iigi çekici konuşmalar yapmışlardır. D SITKI ULAY IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII Toth Sürpriz flllllllllllllllllllll Hükümetin giiven oyu alması bekleniyor Saliblide balk depremden sonra sokaklarda ükümet programı üzerinde'ki konuşmalar bizim için bir bakıma tatlı bir sürpriz'le sonuçlandı. Iktidar kanadlarını teskil eden partilerin savın sözcülerini dinlerken, zaman zaman âdeta knlaklarımıza inanamıyorduk. Bunların her biri plân fikrini destekliyor, Toprak Refornnnn savnnuyor, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi lüzumundan söz ediyordn. Dahs diine kadar Plâncılarla alay eden, Toprak Reformunn torpillemek nfınna elinden geleni komayan, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine dndak büken zihniyet ortadan silinmiş, onun yerini devrimci ve yapıcı bambaşka bir zihniyet almıştı. O halde şimdiye değin adı geçen yetıilikleri yurdumuzda başarmaya çalısan C.H.P. iktidarını al aşafı etmek gereğini dünkü mubalifler neden dnymnslardı? Dörtlfi ortaklığın gerçek sebepleri hangi siyasal fikir temeline dayanıyordn? Hükümet programı fizerindeki konusmaları dinlerken karsılastığımız tatlı sürpriz bizce ynkarıki sorulann cevabını araştırmak zahraetinden bizi knrtaracak kadar öneroli bir nitelik tasımaktadır. tster Ismet Pasasız da memleketin idare edilebileceğini ispatlamak amaciyle olsun, ister önümüzdeki seçimlere daha iyi hazırlanmak düsüncesi ile olsun. hükümeti çekilmeye zorlayan dört ortak, muratlarına erip de yeni bir ekip knrduktan sonra halkoynnnn önünde «arzı endam» eylerken dün dndak biiktükleri reform hareketlerini benimsemekle o reformlann yurt ölçüsünde özlenir hale geldigine artık inanmış olmalıdırlar. Bn düsüncemizde aldanmıyorsak sayın dörtlü koalisyon ortaklarının memleket dâvalarını gerçekçi bir açıdan doŞrn olarak çörmeye basladıklarını kabnl etmek çerekir. Bn da, Türkivemizin yarını hesabına tmot verici, havırlı bir çelisme sayılabilir. Gürsel kontenjanından senatör Osman Köksal'ın «tsmet tnönü'nün çabalarmı» övmesine karşıhk, tabiî senatör Fahri Özdilek «Hükümet kurulmasında izlenen yoNdan dolayı Cumhurbaîkanını tenkit etmiş, Sos yal Demokrat Parti Başkanı Sıtkı Ulay ise yine hükümet kurulusu sırasında «Çankava'nın meşhur bir simasının oynadığı rolden» bahsetmis tir. Özdilek. ayrıca AP yi •davraııışları mâlum parti» olarak tanımlamış. buna karşılık AP senatorü Nusret Tuna ise CHP nin kendi isteği ile görevinden ayrılmasmı «bu hareket HP nin 4 yılda yaptığı hizmetle ' rin en büyüğüdür» sözleriyle öv ' müsrür. ANKARA, Cumhuriyet Bürosu C.H.P. adına Devesini kaybeden arap Yeni Hükümet için bugün Millet Meclisinde güveo oylaması yapılacaktır. M»WK Ankarada dün siyasl çevreler daha çok güven oylaması sonucunun ne olacağt üzerinde jrorumlar ve tahminler yapmışlardır. DEPREM BÖLGEStN'J Henüz bir grup karan olmamaklr. beraber C.H.P. GÖSTEREN HARİTA lilerin tum olarak Hükümete kırmızı oy vereceği ileri sürulmekte, geçen butçe oylamasmda C.H P. lehine MEMLEKET HABERLER SERVİSİ detli olan 19, dun de oğleve kadar 13 çıkan 197 ovun bır mıktar artacağı bildırilmektedir. Evvelki gece saat 1404 aralarında Ege deprem olmuştur. Halk sokaklarda tahta Böylece Hükümete 200 oy cıvarında kırmızı oy vebolgesinde buyük telâş uyandıran dep baraka kurmaya başlamı^tır.. Kızılay taı rıleceğıne muhakkak gözuyle bakılmaktadır. rem olmuştur. Salihli, Manisa, Akhisar, rafından da 150 çadır kurulmus olup daTurgutlu, Mnğla, tzmir, Menemen, Ala ha 650 çadır kurulacaktır. C.H.P. nin Mecliste 191 oyu bulunmaktaşehir, Kula, Nazilli, Ödemiş ve Demireidır. Bunlardan hasta ve ameliyatü olan MehÖDEMİŞ Lise ile tstıklâl. Bırgı, Bumet Bozbay oylamaya gelemiyecektir. Hasta•! de şiddetle hissedılen bu deprem bazı yuk Avlu ilkokullan ve PTT bınasının lığını atlatmış bulunan Celâl Sungur'un oyevlerin yıkılmasına ve binaların çatla duvarlan çatlamış, ilkokullar tatil edıllamada bulunacağı bildiribmektedir. Bütçe i;j masmı sebep olmuştur. Can kaybı yok miştir. ÇALIŞMAYA BAŞLADI Ikinci Beş Yıllak Plân hazırlıklan oylamasmda bağımsızlardan 7 oy C.H.P. le" tur. MANÎSA Horuz'un Çeteller koyunüzerinde görüşmelerde bulunmak üzere evvelki gece Ankaraya gelen hine de, yanl beyaz olarak belirmiş idi. Bu SALİHLÎ Geceyarısı saat 24 te vu de 3 ev, 3 bağ damı, Alakaya koyunde Devlet Plânlama Teşkilâtı Başmüşaviri Holândah Profesör Timbergen, oyların şimdi kırmızı olarak hükümet progkua gelen çok şiddetli sarsıntı ile ya 2 ev tamamen. Sart bucağında da bir ev CHP Grupu adına ilk sözü a dün saat 9,30 dan itibaren Devlet Plânlama Teşkilâtmda çalışmalanna ramı aleyhinde tezahür etmesi beklenmektetaklarından fırlayan Salihlililer «bn şe çokmüştür. lan Mehmet Hazer, partisiz baslamıştır. Resımde Timbergen Memduh Aytür ile göruluyor. dir. Bunlara Kasım Gülek'ın ve geçen oylabir Başbakanın kurduğu hükü mada çekimser oy kullanan Yakup Kadri Ka {: hirde artık yaşanmaı» feryatları ile so TURGUTLU Saat 24 ve 04 teki depmete başan dileyerek konuşkaklara dokülmüşlerdir. 30 bine yakın remler halkı telâşa düşürmüş, halk soraosmanoğlunun eklenmesi umulmaktadır. masına başiami" «İnönü Mechalkın geceyi sokaklarda geçirdiği Sa kaklara fırlamıçtır. Bu arada Salıhliden Bu arada yeni kurulan hükümetten hoşnutsuz liste gerekU tenkitleri yaptılıhli şehrinin gecesi, âdeta gündüz olmuş kaçanları getiren 20 kadar vasıta h*lkl olan bağımsızlardan 67 oyun CHP. Ulerle ğı İçin sadece a görüşleri teZKZ tur. Gece 10 dakıfc'â'jçînde i>ek' çoğu şidbirlikte kırmızı çıkması ihtimalınden ısrarla büsbütun endışelendirmiştır. yid eden bir görüşme» yapabahsedilmektedır. Bu durumda yeni hükümet cağını bildirmiştir. Hazer, daaleyhinde 200 kadar oy çıkabilecektir. ha sonra Cumhuriyet Halk Koalisyon partüerinin gruplan Partisinin seçimlerden önce, disiplinli davrandıkları takdirde memlekette her sahada istik1020 oy farkıyla hükümete güven rar yarattığı için kuvvetlenoyu kazandırabileceklerdir. Bu aramekte olduğvmu, bundan da da Adalet Partisi grupu içindeki karşı partilerin telâşa düştük hoşnutsuzları gözönünde bulundurlerini bu sebeple «bize oy düş mak gerekmektedir. Bunlar arasın mez. birleselim, İnönü hükü da Bilgiç, Evliyaoflu ve Demiray metini düşürelim« diyerek birasaportsuz ı gruplarından söz açılmaktadır. Bun leştiklerini ileri sürmüştür. • lara bağlı milletvekilleri 30 kisiyı Hazer yeni hükümetin teşekilrklsrm ' bulmaktadır. Ancak bunların hukükül tarzma temas ederek bu tekrar i mete kırmızı oy vermesi duşunuihükümetin birbirlerine zıt I memekte, sadece bır kısmının oylafikirlerdeki partilerden kurulı maya katılmaması ihtimalınden bah duğunu, «aynı mirastan pay almayı düşündüklerini, «kuv i sedilmektedir. Koalisyon partilerin vetli bir kuruluş olmadığını, den gelmiyecek olanlar ve hasta obunun için de Adalet Partisi lanlar da gözönünde bulundurulME3WLEKET HABERLERt SERVİSİ nin yayınladığı bir bildiri ile i mak suretiyle hükümet lehinde bebu hükümetin AP hükümeti , lirecek oyların sayısı için bir heolmadığını duyurmak zorunda İskenderun Ankaradan gelen bir müteveccihen Umammızdan hare saba göre 220 ye ulaşılmaktadır. kaldığuıı söylemiştir. Hazer, habere gore, Kıbns değiştirme bir ket edecektir. Bu hususta, MakaY.TJ*. güven oyu verecek aynca Osman Bdlukbaşınm ko lığımiz, 25 Mart günü Magosaya rios'un Rum hükümeti ile gerekli Y.T.P. Grupu dün yaptığı toplananlaşma yapılmıştır. nuşmalanna temas ederek «Bu tıda yeni hükümete güven oyu verPlaza'nın demeci birleşimin küçük suların bümeyi kararlaştırmıştır. Londra, ( u . • A.P. • Radyolar) yük sulara karışmasmı önleye Karar, görüşmesiz ve oybirliğiyle ADA3I KAÇIRILMASINI İLK ÖNCE CUMHURlYETTE, YILMAZ ÇETİNER HABER VERMİŞTİ Birleşmiş Milletler Arabulucusu miyeceğini» söylemiş ve şunPlaza, evvelki gece New York'a mü alınmıştır. ları ilâve etmiştir: teveccihen Londradan aynlmadan once, «Makarios 1965 yılında Kıbns ta genel seçim yapmaktan vazgeçmiştir» demiştir. Plaza aynca şu açıklamalarda bulunmuştur: DEPREMDEN BAZİ EVLER YIKILDI Birliğimiz martta Kıbrısa ifiıliyor Plaza, Makarios'un 1965 te genel seçim yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı O İngiliz hukümran üsleri «Kıb Ru gelisme bize ayrıca sunu da ns Cumhuriyeti» ne dahil değildir. jrösteriyor : Halkçılıgın ve devrim«Bölükbaşı bu durum karsısında cilifin bayrağını tasıyan C.H^., tI devesini kaybetmis bir Arap şey0 Bütün ilgıli taraflar, Kıbrıs 1961 den bu yana gerekli reform ' hi gibi vaha vaha dolaşıp desti des ' meselesine bir çözum yolu bulunsa dahi, Barış Gücünun 26 Martta hareketlerini yürütmek hususunda | ti su içecektir.» sona erecek olan Adada kalma sütereddütlü ve ta\izci bir yol tut CHP grupu sözcüsü, ayrıca BöBEYRUT, A.A. ÖZEL MUHABİRİ BİLDİRİYOR resuıın uzatılmasmda mutabıktırlar. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) masa idi, hem kendi bünyesini çüe lükbasının Mecliste yaptığı konuş «Mavi Miğferliler» in belirsiz bir Sovyet Büyükelçisı Rijov, «Biz her lendirmek. hem de yurdu kalkın jmalardan hükümet programındasüre daha Kıbnsta kalmalan ge şeye hazırız. Törkiyeye çok yardım dırmak bakımından çok daba ba ki prensıplerle anlasma halinde bu Bejrut (a.a.) Lübnan Emnireklidir. kasabasmda bu vatandaşlarımıza yapmak istiyoruz» demiştir. şanlı sonuçlar elde edebilirdi. Ge lunmadıklarının anlasıldığını, hüyet Genel Müdürlüğü, binlerce sahte Lübnan hüviyeti tanzîm ericiliğe göz yummanın partilere oy kümet programında tasarruf bono Büyükelçi, dün Dışişleri BakanTurk vatandaşını pasaportsuz ola denlerin de Lübnanda yakalandık kazandırdıçı, bir baska deyisle çe suna ve servet beyannamesi ve lığında kendi arzusu ile Genel Sekrak Türkiyeden Lübnana kaçıran ları açıklanmıştır. ricilife karsı Atatürk deirimlerini vergi bahsine ait husu^lara yer reter Bayülken ile iki saat 10 dageniş bir şebekenin elebaşlarmı Ilgililer bu şebeke kanah ile açıkça savunmanın partilere oy verılmediğini, Kıbrıs dâvasına bakika görüştükten sonra gazetecileyakalamıştır. Şebekenin Diyarba Türkiyeden Lübnana geçenlerin kaybettirdifi düsüncesi yazık ki rısçı, çözüm tarzı aranacağı yolun re şunları söylemiştir : kır ve Mardinde de kolları oldusayısrnın 40.000 e yükseldiğini, C.H.P.'yi kayçılara düsürmüs, ta daki sözden CHP politikasımn tas ğu belirtilmektedir. Verilen bil« Ticarî, iktisadi, teknik işleri bunlardan 15.000 inin Lübnan uy sarladıgı hamleleri cesaretle vürüt vıp edildiğini anladıklarını, Sovgiye göre, Diyarbakır ve Mardingörüstüm. Arpaçay Barajı için heruğuna girmek için müracaatta mesinde ona baslıca ençellerden yet Rusya ile olan politik geliş deki elemanları vâsıtasiyle yüzeı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu} yet geldi. Sizin de bir teknik hebiri olmustor. Bn, süphesiz C.H.P.' meleri yeni hükümetin benimseme bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Devlete aıt bazı ınşaatlarda yolkişilik kafileler tertip eden bu şe , Türkiye ile Yugoslavya arasında I yetiniz Rusyada. Bunların çalısmayi köstekliyen baslıca ençel dejil sini iyi karsıladıklarını bildirmiş i Oğrendiğimize göre, bu vatandaş suzluk yapıldığına dair hakkında beke, adam başrna bin Türk lira ve bu konuda ozetle sunları söy ! ticareti gelistırme amacı ile iki ' larını ve alınan sonueları görüsdi. Koalisyon ortaklan ile beraber sı almakta ve kaçırılanlar önce larmıız Lübnana çahşmak ve pa soruşturma açılan TERMA firması lemistir: ticaret anlaşma , tük. Sümerbankın isteği üzerine ü l k e a r a s l n d a k i Suriye hududunu aşmakta, daha çalısmak, iyi geçinmek zorunluğu ra kazanmak amaciyle gelmekte sahıbi Mığırdıç Acemyanın evine mensucat fabrikası yapılacak ve sonra da Suriyenin Amuda kasada bu konuda a\rıca hir knstek ro «Sovyetlerle münasebetlerimizin Egeden dönen CHP ekipi hükü smda bir değisiklik yapılmıstır. ve bir süre sonra aynı şebeke ka dün Malî Polis baskın yapmıştır. gelismesini < bir rejim deipşikliği metm yanhş tutumu yuzunden Mevcut anlasmaya göre, ticare • ' yeni makineler verilecektir. Biz basmda kendilerine verilen sahte lii oynuyordu. nahyle veya Türk Konsolosluğun Evde yapılan aramalarda; yolsuzolacası seklinde çöstermek istiyen ekicmin büvuk zarar gordüğünü *'" yüzde 50 si serbest döviz sis • her şeye hazırız. Çok yardım yapLübnan hüviyetleri ile Lübnana dan aldıkları muvakkat belgeler lukla ilgili bazı evrakın ele geçi««'•» vap.lmaktayd.. Ba mak istivoruz.» ileri sürdu. Ekici adma bas.n top ^ Ama tuhaflığa bakınız ki, C.H.P. ler hiyanet içindedirler.» girmektedirler. Suriyenin Amuda le yurda dönmektedirler. , nldiğini belirten Malî Polis yetkiHazer daha sonra yeni hukumeile beraber oldukları zaman onu 111 •"" ••••ımııııııımj Hleri, aynca 1000 dolârhk bir dö). CHP mılletvekılı statükoculu ja dosru ceken parti te basarılar diliverek kürsüden ni kabul eden taraflar, ba hükmü vizin de gizlice tsviçre'deki Amerü Koç Meclise bu konuda bir kaldırmışlardır. Bn karar 1965 yller, C.H.P. karsısında birlesince inmistir rikan Ekspres Bankasmdaki hesasimdi nerede ise ondan daha resozlü soru verdi. lından itibaren uygulanacaktır. bma gönderdiği tesbit edüdiğinforıncu. daha Atatürkrii. daha halk(Tafsilât 7 nci sahifede) Bugüne kadar yılda ortalama den, Mığırdıç hakkında ayrıca döçı kesilmislerdir. 8.5 milyon dolarlık bir ticaret hac viz kaçakçıhğı suçundan da soruşmi öngörüldüğü halde bu madde Hükümet konusmaları sırasında turma açılmıştır. Kontenjan grupu adına Osman dolayısiyle bir tavana ulaşmak ii?erimİ7de tatlı bir sürpriz etkisi ve ı İsmaıl CEM'ın a\nı konudaki mümkün olamamıştır. yapan sa\ın dörtlerin hn da\ranısı Koksal, bır konuşma yapmış buııdan növle de siirüp çider mi? konusmasımn basında 27 Mayıs ı bir incelemesi Bu. daha zivade halkovunun mem ctevrımınden bu yana demokratik ' 2 nci sahifede leket ölçüsünde varatacağı havava duzenın yerleştırümesi konusunda vapılan çabalara değınerek şunlabaglıdır. Fakat dörtler arasındaki iliskiler varın nasıl gelisirse eelis rı söylemıstır: « Demokrasimizin yer Ankara, (Cnmhuriyet Bfirosn) sin, busünkü durumdan C.H.P. nin iesmesinde katedilen bu bü I Konya Aksarayın İl yapılması alacağı bir ders vardır : Bu emekvük mesafede seref payı [ hakkmdaki bir kanun teklifi, Içişt^r parti. artık bünvesinde eücü Türk milleti adına T.B.M.M. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) leri Komisyonunda kabul edilmişazaldığı aniasılan fikir hormonlarınin ve onun itimadına mazErzurumdan dbnen Sağlık Bakatir. nı veni bir enieksivonla tazelemeli har olan ve bünyesinden çını Faruk Sükan dun Millet MecliM. P. li Oğuz Demirtüzün tara • ve ta\iz kabul etmez som bir Atakan üç koalisyon hükümeti fmdan veril^n kanun teklifi görüsinde, Erzummda 2184 kızamıklıtürkçü \e reformcu olarak halkın nindir. sülürken îçısleri Bakanı tsmail mn tesbit edildiğini ve şimdiye kaöniiııde vüksek se<;le konusmaktan Mecliste en fazla sandal • Hakkı Akdoğan, hükümetin teklidar 283 çocuğun ölduğunü arıklaçekinmemelidir. yeye sahip olan ve bn sebep Bugün 2 nci fe karşı olduğunu, bunun genel mıştır. Sükan konuşmasmda, yarle her üc hükümete, en büreorganizasyon çah=maları içinde dımlarından dolayı Hava KuvvetBövlesine kesin ve cesaretli bir sayfamızda yük parti olarak istirak eden düşünülmesi gerektiğini i'eri sürieri Komutanı Orgeneral îrfan silkinis, C.H.P.'ye cok sev kazantnönO muhalefete vumuşak baçladı Gazeteler CHP nin ve Basbakan olarak roüştür Tansel'e ve 3. Ordu Komutanı dıracaktır. sayın Inönünün sarfetti|i j Tekhf, oybjriıgıyle kabul edıl • BtZİ3I DE31İRELE KARŞILIK İNÖXÜ KADİFE ELDİVEN KULT.AMYOR. Korgeneral Memduh Tasmaç'a te(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) I miçtir. NADİR NADİ • •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII••••ııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııınıııııııııuııüı şekkur etmiştir. • Rijov, "çok yardım yapmak istiyoruz,. dedi Ü ÜÜ LUBNAN'A 40.000 TURKÜ KJLÇIRAN ŞEBEKE ELE GEÇTİ Malî Polis bir kaçakçmın evine baskın yaptı Türkiye Yugoslavya ticaret anlaşması 'Tütün ekicisi icin Vlll Köksahn konuşması "TUTÜN SÂVAŞI,, TARTISMA BÖLÜMÜ Konya Aksarayı il haline geliyor Sükan Mecliste, 283 çocuğun kızamıktan öldüğünii a^ıkladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog