Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

YAŞAR KEMAL'in en son, en güzel eseri DEMİR GÖKBAKIR MMAMUU» umhuriyet KURÜCT7SU: TUNUS NADÎ BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN ÇIKTI YILIN GAZETECİSİ YILIN KİTABI Fikret OTYAM'IN olaylar yaratan röportajı Bol fotoğraf Parlâmento ve basındafci yankılanyla İMECE Dergisi yayını Fiyatı 4 TLÖdemeli gönderilir. P.K. 373 Ankara Cumhuriyet 3510 41. yıl sayı 14607 Telgraf r e mektup «dresı; Cumhuriyei İstanbul Posta Kutusu: Istenbul No 249 Telefonlar: 22 42 90 22 43 M 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşambo 31 Mart 1965 ESKİ TURİZM BAKANI ARDIÇOĞLU DÜN KONUŞTU Zam kararı Çankaya'da tartışıldı GÜRSEL ZAM KARARININ İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURACAK BARAN KARARIM ALEYHİNDE BULUNANLAR HAKKINDA TAKİBATA GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI "TRT DE İSTENEN DEGİŞİKLİK SİYflSİ BİR IRTİCADIR,, ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Yürürliikte olan TRT Kanun tasansını hazırlıyarak Meclise sevkeden ve kanunlaşmasuu temin edenlerden eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından Nurettin Ardıçoğlu dün, koalisyonun MP kanadı tarafından hazırlanan değişiklik tasansma değinerek bu hareketi «Bir siyasî irtica» şeklinde vasıflandırmıştır. Rırjnrııonlo Uperıne qrırcîıın MİLLETVEKİLLERİ SiRMENİ Plaza Raporunu dün verdi AAZ PARLÂMENTO «Istenen değişikliklerin yapılANKARA CUMHURİYET BÜROSU masına kimsenin gücü yetece ğini zannetmiyorum» dn en Ardıçoğlu, şunlan söylemiştir: Parlâmento üyelerinin ödeneklerine yapılan zammm « TRT Kanunu, kusurları çok az olan bir kanundur. Hütepkileri dün Başkentte beklenmedik şekilde ve çeşitÜ New York AP A.A. kümetçe hazırlanarak Meclise yönlerden gelişmiştir. Bu arada Cumhurbaşkanı Gürsel* Radyolar ' sevkedilen tasarı, komisyonlarin, karan iptal için Anayasa mahkemesine müracaat da ve Mediste bilbassa muha • edecegi açıklanmış. Millet Meclisinin öğledcn sonraki lefetin görüşü, gözönünde tutularak değiştirilmiştir. Hattâ ditoplantısında gündem dışı konuşan Fahir Giritlioğlu (C. irleşmiş Milletler Kıbns yebilirim ki, kanunnn • 40 ı • H.P.), Meclis Başkanı Fuat Sirmene ağır hücumlarda Arabulucusu Galo Plaza, Mecli.slerde degisiklife uğramış bulunarak kendisini istifaya dâvet etmis. ayrıca Millet çalışmalan hakkında Genel ve genis ölçüde tekemmül etti I Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) rilmistir. Anayasanın çerektir Meclisinin feshi talebinde bulunmuştur. Konuşmalar sıSekreter UThant'a verdiği Koalisyonun M.P. kanadının hazırdifci muhtariyet hiç bir sivaiî ladıgı T.R.T. kanun tasansı kanun rasında milletvekiJleri Fuat Sirmen'i şiddetle protesto etraporda, Arabuluculuk faatcsire kapılmadan bu kanunla laşırsa T.R.T. içinde büyuk bir demişler ve yuhalamışJardır. liyeünin devam etmesi lüzuivi şekilde çalısınaktadır. Getiğışiklık olacaktır. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) muna işaret etmekte ve ilgirılen deçisiklik muhtarneti zeYine Millet Meclisinde konuşan Adalet BaTasarı hükümlenne gore. deliyecek ve kurumu siyasî ' Parlâmento üyelerinin maaşlauna li taraflann da bu faaliyetin kan: İrfan Baran, Meclisin zam kararı aleyhinOGenpl Müdür Adnan Öztrak, yaptıkları zamnıın halk arasında tesirlerin altına büyük olvüde , eski İçişleri Bakanı Orlıan Ozde konuşan kişiler, yayında bulunan gazeteler, da tepkileri devam etmekte, Par devamını temenni ettiklerini atacaktır..» trak'ın kardeşi olduğu için. lâmento uyelerine yardım kam belirterek «Arabuluculuk fagösteri yapan öğrenci teşekkulleri aleyhine adMP GRUPU TOPLANTISI aliyeti simdi, do^rudan doç©Yönetim Kurulu üyelerinÖte yandan MP Grupundan bil panvası genişlemektedir. lî mercilerce takibata geçildiğini bildirmiştir. NiNıtekim dün sabah Kızılay oto ruya müzakerelere girişilmeden Ulvi Çulpan ve Refık Ah dırüdiğine gore, Bolükbaşı baskantekim bu takibata dün Ankara'da başlanmıştır. met Sevengil yüksek tahsil mec lığındaki toplantıda grup: «Dör büs durağına gelenler Ankara Ü si için bir temel sağlama A Liderler toplantısı buriyetinden, düncü koalisyon hükümetinin ku niversitesı öğrenci Derneğinın harulusuna esas teskil eden proto zırladıgı «Milletvekilleri ve Sena maksadına yönelmelidir» deCumhurbaşkanı Gürsel"in dâveH Q Genel Müdür Yardımcıları kolun, hükümet programının, Basüzerine dün sabalı saat 10 da Çan. Hogan Elden, Kemalettin Akça bakanla koalisyon Iiderleri arasın törlere Yardım kampanyası» kum mektedir. kaya'da yapılan lidcrler toplantısv koca, Cevat Memduh Altar, Oe da devletçe varılan mutabakatın bara.ına boj mıktarda beşer kuruş Tavsiye ettiçi müzakerelena, CHP Genel Başkanı İsmet İnnnel Müdür Yardımcılannın 10 ısıeı altında MP li Bakanların TRT atmışlardır. nü, Genel Sekreter Kemal Satır, yil süreyle radyo ve televizyon konusunda girisiikleri tesebbiisleBuyuk bir kalabalığın katıldığı rin, Kıbrısh Türk ve Rum AP lidesri ve Başbakan Yardımcm branşında çalışma şartlan yüYardım kampanyaiına bazı kım cemaatlerin temsilcileri arari gözdrn geçirmiş ve Bakanların seler engel olmuşlar kumbarah ta sında bir toplantı ile başlaİzahatı dinlemistir.» Ahmet Oıruz, YTP lideri Ekjem Aygea.de 10 yu içinde belâ kafdırıîmiftır. nrnsma taraftar olduğunu be Alican ve MP lideri Osman BölüJtsiyasî bir partiyle ilişkili olduHalk Ozanlanmn Protestosn lirten G. Plaza. bu usulün başı katılmışlardır. ğundan, T.R.T. den ayrılacaklar KOİD öte yandan «Bağımsız Halk en verimli şekli olacağına, dır. Gürsel'in kararı Ozanları» dün sabah «azları elAyrıca, radyo müdurlerinin yük |(f|2l lerinde T. B. M. M. ne gitmis miizakerelerin ister BirleşSaat 11.30 a kadar suıen topsek tahsilli olmaları mecburiyeti ler hazırladıkları protesla siir miş Milletler Arabulucusulantıyı müteakip Çankaya'dan Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) hukmü yıizünden, İstanbul Radyoleriyle, zamma karşı duran (Arkası Sa. 7, Sü. S de) aynlan parti Iiderleri, zam kasu Müdürü hariç, 10 radyonun bü İmar ve Iskân Bakanı Recai IskenMillet Meclisi Baskanı Sirmeni rarını iptal için Anayasa Malıgeçirdiğınden tün mudürleri görevlerini bıraka deroğlu kalb krizi öven siirlerini Baskan Sirmene kemesıne müracaat konusunda dun Ankara Hastanesine kaldırılnuş caklardır. Ankar» (a.a.) CHP Parti Mcvermek istemislerdir. Sirmene Cumhurbaşkanımn lıderlerle istır. Hekımler, rahatsızhğın sebebiANAYASAYA AYKIRI lisi dort gun süren çalışmalan sobir buket çiçek de sunmak is ; tışarede bulunduğunu, açıklanı fazla yorgunluga bağlamışlar ve GÖRÜLEN HUSÜSLAR nunda bugun bir bildiri yayınlateyeıı Halk ozanları Başkanla mıslardır. Çankaya'daki liderlrr Yeni tasanyı inceliyen bazı hu hastanm istirahate ihtıyacı olduğumıştır: görüsemeyince siirleri ve çiçetoplantısı sırasında. parti lider(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) nu bildırmişlerdır. Bildiride, «Cnmhnriyet Halk Par gi Baskanın otomobilinin üzelerinin bazen birbirilerini olayı Burgiba ugurlanıyor Atına (a.a.) Atinadaki göıti»i, bn mohalefet dönemini, Türk rine bırakmışlardır. istismar etraeklc suçladıklan lemcilere RÖre, Galo Plaza Lasso'ulDsnnnn göveniyle iktidara geldi«Derdın derroan bekledzği bu nun Kıbns ve toplantının tartışmalı geçtiği konusundaki raponı gindf, yapacagı yeni hizmetler ara Besbin besyüzelli çok para • gerek Türkler . gerekse Rumlar öğrenilmiştir. için bir hazırlık fırsatı olarak deLiderler toplantısmı mutaakıp Türk Ozanı olaraktan karşıyız için hem roemnun edici, hem de ğerlendirecektir» denilmektedır. hususlar Kendi cebi için çalısanlara» ve hoşnutsuzluk uyandıncı CHP Parti Meclisinin bıldirisi oğleden sonıa Millet Meclisinde Adalet Bakanı irfan Baran'ın yap«Menfaatıvle mesgul jnıiletvekille taşımaktadır. Galo Plaza Lasso, şudur: tığı konuşma. zam olayının başka ri Altmış kuruş zam için süngü Ada'daki iki topluluk arasında göBildiri bir yonden de geliştığınî ortaya rüşmeler yapılmasmı tavsiye etBir tasarnun objektif hukuk kurallarına uygun oluşunu ve onun ; ledık canları» gıbi mısraların buQ Sıyasal, sosyal ve eko • koymujtur. vasaraa organında kanunlaşmasını her zaman devletin bukuka ; lunduğu kâğıtlar da derhal bıra mekle, taraflara fedakârlıkta bunomık alanlarda Turkiyeyi iler Adlî takibat bağlılığı olarak kabul etmek imkânsızdır. Oligarşik sistemlerde, I kıldıkian yerden kaldırılmıştır. lunmaksızın yeniden temas kurma leten hamlelerle dolu bır bizkitle otoritelerinin, şei otoritelerinin eğemen bulundufu sistem ; Parlâmento üyelerinin bir kısmı imkânını sağlamış olmaktadır. trfan Baran bu konu>met doneminden sonra, CHP Kıbns arabulucusu, Ruralerde iktidarların Anayasaya aykırı tasarıları bazırladıkları ve ; Halk Ozanlarını pencerelerden sey masında, ödeneklerin artıiçten bağlı bulunduğu demoklar bakımından onların KıbbunJan .Meclislerinden kolaylıkla geçirdikleri çok görülmüştür. : retmislerdır. rılması dolayısiyle basında ratik rejimin tabiî sonucu olarıs antlaşmalarınm ve anaHattâ hazırlanan tasarılar bazan Anavasalann gevşek ya da katı : çıkan yazıların savcılarc» rak iktidardan aynlmış bulunyasasının uygulanamaz oldumaddelerine de aykırı olmazlar, ve iktidarlar jine bunları yasanıa ; ltı günlük resmi ziyareti sona eren dost Tunus Cumincelendiğini. gerekli takibamaktadır. Iktidar görevi kadar ğu tezlerini kabul etmiş ve Meclislerinden geçirebilirler. !>u var ki eğer kanunlar Anayasa ; tın yapılacağını, Meclis kahurbaşkanı Ekselâns Habib Burgiba, dün sabah Yeşerefli saydığı muhalefet gobunların feshedilmesi veya nın ruhuna. hukukun üstünlüğü anlayışma ve demokratik reji : ran aleyhindeki diğer davrevinde de, CHP, 27 Mayıs Ahıç olmazsa değıştırilmesi şilköy Hava Alanından Belgrada müteveccihen hareket nıin yazılı olmıyan kurallarına. maslahata aykırı iseler orada ik r ranıslann da aynı şekilde nayasası ile kurulan demokra gerektığıni one surmüştiir. etmeden önce, «Kardeş Türkiyeden büyük bir teessürle tidarın devleti hukukî olmıyan bir yola doğru götürdüğünden ; takibata uğrayacağını açıktık düzene. plânh kalkınmaya, Yıne Atına'daki gözlemcilere bahsedilir. ; lamıştır. sosyal adalet ve güvenlik ülkugore. Galo Plaza, federal bir ayrılmaktayım» demiştir. Son zamanlarda Türkiyede böyle bir tehlike kendiııi gösternıektedir. : Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) süne, •ekonomik, sosyal ve kuldevlet kurulması yolundaki Bakan, ayrıca, hu konu ile ilgili Mareşal Tito'nun «DC8» Milletvekilleri ödeneklerine zam hikâyesivle belirli hale gelen bu ; Alı Rıza Akbıyıkoğlu ile Şeref Aytürel ilerleyisin vazgeçilmez te olarak TJlus Anıtına be\anname Turk tasansını reddetmış, Sidişe şimdi T.R.T. kanunundaki değişiklikleri getiren tasarı ek ; han (CHP) birinci derecedeki metipi özel uçağı ile saat 9.30 meli olan reformlara inançla yapı.ştıranların, sehrin çesitli yerbunun bir «toprak temeline» lcnnıiştir. Gerçi ödenekler yürütme organının insiyatifi dışında : mur maaslarının, milletvekili maaş bağlı kalacaktır. CHP, bütun da hareket eden Burgiba'yı, da>'anması gerektiğini, oysa karara bağlandı, gerçi T.R.T. tasansı henüz Bakanlar Kurulun : larının miktannı geçemiyeceği yo gucü ile, Turkiyeyi özgür, âdıl lerine «ianc kumbaraları» koyanlabunun mevcut olmadığını iDışişleri Bakanı Hasan Işık lunda bir kanun teklifi hazırlamış dan geçip Parlâmentoya verilmedi. Ne lar ki bir menılekette re ; ve dengeli bir toplum düzeni i rın ve Siyasal Bilgiler Fakültesiyleri sürmüştur. yüz kadar uğurlamıştu*. jime, Anayasanın ruhuna aykırı da\Tanışlar mutlaka yürütme or jj lardır. Daha şimdiden çinde refah ve mutluluğa ka Ie Hukuk Fakültelerine pankart Parlâmento üyesinin imzalamak isganından gelmiyebilir. Özellikle hükümetlerin zayıf. partilerin ve : Galo Plaza bıma karşılık bütün Öte yandan Burgibanm memlekevuşturacak olan bu dâvaları sa asanlarm arandığını söylemiştir. derecedeki . obür halklar için olduğu kadar çruplann hâkinı olduğu memleketlerde, Meclislerdeki çoğunluğun ; tedıfı teklıfte bırıncı timizden ayrılmasından hemen sonKendısınden önce konuşan ve vunacaktır. memur maaslarının muayyen bir or ' Kıbrıs'lılann da hakkı olan kendi aslında hükümeti yönettiği, bu arada onu aykın davramşlara it ; tamda ra yayınlanan TürkTunus ortak bil tafsilâtını dordüncu sahifemizde dondurulması: Ek ödenek, Parti Meclisi toplantısmda, bulacağınız Fahır Girıtlioğlu'nun dirisinde, •Taraflar, memleketlerini 0 tiji bir \akıâdır. ; ek görev almamalan ileri sürülmek geleceğini seçme hakkının uygulanasırlar boyunca birleştiren bağlarm T. B. M. M. üyelerinin ödenekleri (CHP> gundem dışı konufmasına Bir özerk kuruluş oian T.R.T. nin kanununda getirilen değişikliklerî : tedir. Teklifte ayrıca Parlâmentoya masını, «ENOSIS'in ne şimdi, ne Lefko.şe, (ajı. AP) Değiştir bugün daha ziyade kuvvetlendiğinl ile ilgili son karan incelenerek, da değinen İrfan Baran soyle deincelediğimiz zaman ilk bakışta görüyoruz ki tasan daha özerk ; seçilenlerin emekli maaşı da alma de yakın bir geleeek için akla getiaçıkça söylemiştir. me Birliğimizi Kıbnsa götüren «O büyük memııunlukla kaydetmişler CHP adma, ilk hukukî imkândan miştir. müessese kurmak >erine bir takım kaprisleri tatmin etmek an ; maları için bir hükmün bulunacağı rilmeme.sini hükümeti naran» gemisi yurda dbnecek as dir» denılmekte ve Kıbns meselesi faydalanılmak suretiyle Anayasa layışı içinde hazırlanmıştır. Aslında bu tasarının ismi T.R.T. ka ; teklif sahıpleri tarafından açıklan Böylelikle Papandreu mahkemesinde bu konuda dâva a Rejimi yıkmak istiyenler nununu değiştiren tasan değil. Adnan Oztrak'ı değiştireeek ta : mıştır. Teklif sahıpleri ayrıca, Cum varmak istediği amaçlardan biri kerlerimizi hânıilen dün akşam sa hakkındft şunlar bellrttlmektedlr. çılmasına oy birlıji ile karar vesan olmalıydı. Zira maddeler öylesinedir ki. onların içinde is : hurbaşkanhğı tahsisatmın da birin nin kendinden uzaklaştığını gör at 19 da Magosa limanmdan İsken«Giritlio|lu arkadaşımız T^..H. Kıbns meselesi rilmistir deruna hareket etmiştir. «Onaran» I tenmiyen bir Genel Müdürün atılmasını sağhyacak bütün un r ci derecedeki memur maaşını geçmi mektedir.» M. nin hakarete uğradığını ve hügemisi bu sabah Türkiyeye dönQ Demokratik düzeııin kümetin nerede olduğunu sordu«Taraflar, Kıbrıs Türk cemaatî surlar vartlır. ; yecek şekilde tanzim edilmesini tek müş olacaktır. temel müesseselerinden olan lar. Bir müddettenberi nin her türlü baskıdan korunmus Hele tarafsızlığın sağlanması <K/U\ konulan nıadde eğer gazetelere : liflerine almışlardır. Teklifte ayrıdemokraradyo tarafsızlığına, iktidar çev tik rejimi yıkmak isteyen ve muhBirliğimizin değıştirilmesi Kıbolarak kanuni haklarına riayet geçen nıetirı doğru ise'bir yandan bazı politikacılarımızın ta : ca Başbakan ve birkaç Dev]et Barelerinde, ilk gündenberi beli telif müesseselere yerleşmiş kimserıslı Türkler arasında büytık bir çerçevesinde ve tıpkı Kıbns Rum rafsızlık anlayışını göstermesi bakımıııdan ilgi çekicidir, anıa öte kanı haricindeki Bakanlann makam ren tabammülsüzlük, ciddi kay lerin yeni bir kampanyaya girişşenlik vesilesi olmuştur. Dün sacenıaatine tanındığı gibi kendisiyandan demokratik rejimin nere>e doçru yöneldiğini göstermesi : arabalarının da kaldırılması yer gılara yol açmıstır. Tarafsızlığı miş oldukları malumunuzdur. İsbah Girne Kapısı mevkiinde yapı lj ne tam ve kâmil bir şekilde sağbakımıııdan da esef vericidir. ; almaktadır. Anayasa teminatı altında bulu tanbul ve Ankara saralan Meclilan Atatürk: anıtına çelenk konma | lanması gereken normal hayat Tasarıda Genel Müdürün Anayasa Mahkemesi tarafuıdan tâyin edi ; nan radyonun bağımsız bir kn sin manevî şahsiyetine hakaret etörenini binlerce Türk beyecanla iz | şartlarına hakkı olduğu düsünce Ieceğinden bahsediliyor. Anayasa Mahkemesi bir yargı orsanı ve Ş rulns niteliğini ihlâl edebilecek den gazeteler için tahkikata girislemiştir. Kıbns Türk Alaytnın yesindedirler. İlgili taraflann Adagörevlerı Anayasa ile sınırlandırılmış. Danıştay Başkannıı seçi ; her tesebbüse karsı mücadeleye, mişlerdir. Hükümetimiz Meclisin ni Komutanı Hüsamettin Sevengül da gerginliği artırabilecek her tür >or, partileri kapatabiliyor. itirazları ineeliyor ve yine Anayasada ı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ı CHP. kararlıdır ve azimlidir. gösterilen denetim göreılerini verine getiriyor. Şimdi tutuyoruz ; şahsiyetine hakaret edcnlerin karDevlet Baskanı. Meclis Başkademokratik rejimde kanunların \e tasarrufların Anayasaya uygun ; şısındadır.» m, Muhalefet Lideri. Başbakan Ankara (Cumhuriyet Bürosu) olması için kurulan bövle bir fren nıiiessesesini idarî tasarrufa : Tahkikdt ve Maliye Bakanı. bütün basm karıstırmak istiyoruz. Kısacası yüksek yargı ve denetim organını ; Dısi«leri Bakanı Hasan Işık dün ve hukıikçular, cümle âlem «olAnayasanın açık madde^ine ve ruhuna aykırı duruma getirmek ; oğleden sonra Fransız Parlâmento Adalet Bakanmın Meclıste yaptımaz» diyor. istiyoruz. Demokratik düzeni. müesseseleri dejenere etmek sure ; he\etıni kabul ederek kendıleriyğı açıklamadan sonra Ankara SavTabiî bu «olmaz» ların, miltiyle biler"k. >a da bilnıiyerek çökertınenin bir örneğidir bu. : îe bir süre görüşmüştür. cılığı ve Ankara polısı tarafından letvekili aylıklarma yapüacak derhal tahkikata ve soraşturmalaDahası var. Anayasanın 121 inci maddesine göre T.R.T. bir özerk ; 1300 liralık zamma olduğunu anla ra başlanılmıştır. kuruluştur. Yeni değişiklikle ise Kurum, özerklik niteliğini kay : mışsınızdır. Birinci Şube memurlan şehir 1bediyor. Bırakınız idare kurulu üyelerinin seçim şeklindeki de z Evet, onlar «olmaz» diye durçinde muhtelif yerlere sabaiıtan ğisikliği. sadece vorum konusunda çetirilen madde, ve sadece ; sun, bir sayın senatör «pekâlâ ıtıbaren konulan ve «Ankara ÜniHükümet Başkanına tanman canlı yayın istemek hakkı ve ni Ş olur» demekten de ileri gidiyor, versitesi Talebe Birliği» imzasmı bayet yayınların yapıldıktan sonra kontrolu, özerkliğin nasıl kay : Diyarbakır, (a.a.) Bitlis CK. ve diyor ki: «Senato ve MiUet taşıyan pankard ve kumbaraları bettirildiğini göstermek için yeter de artar bile. Lutfen söyliye ; Meclisinde altnan kararJann tentoplamışlar. bunları Savcılığa tesbilirler mi, canlı vayının tarafsızlıkla ilgisi nedir? Ve lutfen izah ; MP. II Başkanı iki kişi tarafından kid edilmesi Meclislerin mânevi lim etmişler ve ayrıca Üniversite edebiiirler mi sözlü yayın metinlerinin Meclis grupların» veril : başma rakı şişesi atılmak .uretiyIe oldurülmüştur şahsına tecavüzdür.» içinde de bunları kimlerin yazdımesinin hikmeti nedir? : Bitlis CKMP. İl Başkanı ve TeTü, tü, tü. tövbe, estağfunıUah. gınm tesbifıne baslamışlardır. Tarafsızlık. vaymların gruplar »ardfu.öan inceleıunesijle mi sağla : kel bayii Sukru Mert ker "Isinden Kimsenin böyle bir niyeti yok. Öte yandan Adalet Bakaniığuım nacak? ; rakı satın almak isteyen Şükrü Sayın senatör. bunun verine, emri üzerine Ankara Basın SavcıYa ki.şi haklarını kısıtlayan tâyin nitelikleri? î Yücel ve Rıza Sayın adında iki keşke «siz, üç dört kara cüblıçınca da çerek bu pankardların beli mi daha iyi bilirsiniz, yokmuhteviyatı ve gerekse basında 1961 Anayasası yapılırken bir kısım «sıhri» lıısımlar siyasî hakları ; müsterisi Ue rakı alıp satma yüsa biz mi?» deseydi. konu Ue ilgili olarak yayınlanan sınırlamak için girLşilen çabaları elinin tersiyle iten örgiirlük ve ; zünden meydana gelen münakaşa Çin Basbikan Yardımcısının demeci Ankaraaa şişesi atılhaber ve tnakalelerin încelenmesiHiç değilse, hem bir küçük tatemel hak anlayışı 1965 yılmria bu noktaya getirebilmişür. Bafca = sonunda, başma rakı olumlu kar;ılandı Gazcteler ne başlaııılmı? bulunulmaktadır. rih hatırlamış. hem de hatırlatüm daha neler göreceğiz? ; mak suretıyle oldürulmuştUr. Cınayeti mutoflVıp sanıklar j'akamıs olurduf Millet Meclisindeki dünktt mftTÜRKİYE ŞET.... tNGİLİZCE KOMJŞSAK OLMAZ MI?.. Ecvct GÜRESfN \ lanarak Adalete teslım edilmışlerzaker*lfrin tafsilâtı D. N. ••(••••ılıllıllııtlllllılllllıılııllllıllııılııııuıııııııııııııuııııııılllllıılllılllllillllllllllllllllııııııııııııııııııııllııııııu ıln dördünctt UTfasındada IIMMIIMIIIIIIIIIIIİIIIIIIIHIIIIİIIUIII IIIIIMIIIIHIIIİIIIIIIIIII>IIIMIII>III>* dir. Hukukçular görüşleriiîi açıkladı Arabulucu anloşmalonn fadilini lavsiye etli Giriflioğlu Sirmenin istifosını ve Neclisin îeshini isfedi riNUUDI ÜYELERİNE YARDIM KAMPANYASI AÇILDI B Parti Meclisi bildirisi : MAHKEMESİNDE DÂVA ACIYOR Jltina ne diyor? Dogru ? En yüksek memur maaşı konusunda yeni bir teklif Burgibo Belgrada gilmek üzere lürkiyeden ayrıldı A «Onaran» İskenderuna hareket etti Işık Fronsız parlâmento Heyeti ile görüştü BİRDAKIKA Anakronik bir zat Biflis CKMP İl Başkanı öldüriildii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog