Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

YAŞAR KEMAL'în so/ı, güzel eseri GA U I MEE N ı V V V YER DEMİR « GÖKBAKIR WH ESER ROHANIAR serısı 41. yıl sayı I46C6 umhuriyel KURUCUSU: TüKDS NADİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyst Lstanbul Posta Kutusu: İstanbul Nc 348 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 tİTALI [unir BJ|; Seyahat kUavuzgjrWşçı olarak gıdeceklere rehber Ö«§&ei olarak g i ' okullar ve başvurma .«Jlaı ı ALMANCA KONUŞMA ÖÖRETEN. Yurt dıgında çalışan işçilcre ko sanat kredisi açılması hakkınt Bedelsiz ithal rejimi hakkında 2 nci Baskı. Fıatı 10 Lira. Müellifin diğer bir eseri: ALMANYAD ÇAUŞIYORUM da mevcuttur. 10 Iıra Gidiyorum Solı 30 Mort 1965 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLER İlâncılık: 5406'3495 BAŞBflKAN ÜRGÜPLÜ DE ZAMMA KARŞI SİRMEM: «MECLİS BAŞKANI YÜCE MECLİSÇE ALINAN KARARLAR KARŞISINDA KANUNLARÎN KENDİSİNE TANIDIĞI YETKİı\ERİ KENDİ GÖRÜŞ VE VİCDANİ KANAATİ DAHİLİNDE KüLLANABİLİR.» BAŞBAKAN SüAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ DE DÜN GAZETECİLERİN BİR SORUSUNA CEVABEN ŞÖYLE DEDİ: «BÜTÇEYE BÖYLE BİR TAHSİSAT KOYMADIK, KOYACAK HALİMİZ DE YOKTUR.» SİRMEN ZAMMA HAYIfi Vasfi Gerger Senatoda dediki: Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dun gun dem dı?ı bir konuşma yapan bağımsız senator Vasfı Gerger.«Milletvekilleriyle senatörlerin maa«larının yükseltilmesivle ilçili ıtıiitalâa serdetmenin, bir siyasî rezalet olduğunu» soylemistır. Vasfi Gerçer konusraasına, seııato ve Millet Meclisince alınan kararların tenkid edilemiyeceğini söylemekle başlamıs, bn nevi hareketlerin «Meclislerin manevî şabsına tecavüz» oldu£unu iddia etmiştir. Gerger ba arada şunlan s5ylemiştir « Bn meclislerin kararını fauknkî rezalet olarak tavsif etmek en aşağısından bir siyasî rezalettir. Meclislerin, manevî şahsına teeavüze hiç kimsenin hakkı yoktnr.» Milletvekilleri sinirli Öte yandan milletvekilleri Te senatorler zarala ilgili yayınlardan aşırı derecede tedirgin olmuş görunmektedirler. Meclis koridorlarında gruplar halınde oturan milletvekilleri gazetelerin yayım üzerinde durmakta ve yayının «Memleketi bir sol ihtilâle hazırladığını» iddia etmektedırler. Dun oğleden sonra gazetecilerle tartışmava gırişen senator Emin Açar (CHP) gazetecılere hitaben bu ne?riyatı son derece tehlikeli bulduğunu söylemiş ve «Gazetelerin ba neşriyatı ile memleketi bir sol ihtilâle hazırlamakla» itham etmıstır. "Im kororını tenkid siyosi bir rezalet ve Parlamenfoya M iıakarettir,, DEDİ ANKARA CUMHURİYET BÜROSU «Millet Meclisi Başkanlığından tebliğ edilmiştir.» şeklinde başlıyan bildiride de hiçbir gazeteye Başkan Sirmen'in istifa edeceğine dair demeç vermediği belirtildikten sonra şu açıklama yapılmıştır: MECLİS BAŞKANININ AÇIKLAMASI «Meclis Başkanı Yüce Meclisçe alınan kararlar karşısında o kararların mahiyetine göre kanunlann kendisine tanıdığı yetkileri kendi görüş ve vicdani kanaati dahilinde kullanır. Nitekim bundan evvel de buna benzer bir olayda olduğu gibi kanunî yetkilerine dayanarak üçüncü yüz lirayı vermemiştir. Meclis Başkanı Fuat Sirmen TR T Kanununu değiştiren tasarı Başbakanlıkta Bakanlar Kurulu MP'nin getirdiği ANKARA Cumhuriyet Bürosu 359 sayıb TRT kanununda önemli değişiklikleri kapsayan ve MP kanadının ısrarlı çalışmalan sonunda hazırlak a n u n tan a n y e n j JJ^J sarısı Turizm ve Tarutma Bakanı Zekâi Dorı man tarafından Başba1 kanlığa sevkedilmlştir. , Yeni tasan TRT üzerinde, hükümetin tesir ve muraı kabesini artırmaktadır. Yeni tasarının en önemli j özelliği Genel Müdürün seçimi ve yönetim kurulunun teşekkül tarzıyla ilgili hü ! kümlerdir. Bunlara göre ı Genel Müdür: Turizm Eakanhğt tehlifini haxtrladt llııryiliii. Imsııı ııi|il.iıııı\ı yaptı meselesinde belirli bir futumu yok Tunusun KlbriS tasarıyı görüştü illet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen dün bir bildiri yayınlıyarak, Meclisin Parlâmento üyelerinin ödeneklerini 1200 lira artırmak üzere aldığı karan uygulamıyacağını açıklamış, Başbakan Ürgüplü de, bütçeye tahsisat konacak hal olmadığını söylemiştir. Gürsel dün Urgüplö ile görüştü Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Ürgüplü, dün Gürsel ile görüşmüştür. Saat 14.30 da Çankaya köşküne gelen Başbakan, burada Cumhurbaşkanı ile 15.15 e kadar suren bir görüşme yapmıştır. Son karar karşısında ds »ynı sekilde hareket edilerek, yetkili kaza nıerciinden aksine bir karar çıkmadığı müddetçe, dilekçe karma komisyonu kararına istinaden Meclisçe kabul edUen 800 lira ödenek Te 400 lira yolluk farlan yine kanunî yet! kilere dayanılarak verilmesi ci! betine gidilmiyecektir. Keyfiyet ' umumî efkâra duyurulur.» DANIŞTAY KARARI BEKLENECEK Sirmen'in yaptığı bu açıklamadan anlaşıldığına göre Meclis Başkanı Daniştaydan bu yolda bir karar Başbakanın Gürsel'e Kıbrıs ko çıkmadıkça yapılan arttırmaları , nusundaki gelişmeler ve değiştirme milletvekilleri ve senatörlere ödetBurgiba dünkü basın toplantısında konuşuyor birhğinm gıdişi ile ilgili bılgi ver miyecektir. Bilindiği gibi Başkan dıği tahmm edilmektedır. Sirmen, bundan bnce birinci derece memurlara verilen üçüncü yüz lıralarm Parlâmento üyelerüıe verılmesi yolundaki karan Anayasadaki «Bir dönem içinde yapılan arttırmalardan T.BJVI.M. üyeleri < yararlanamaz» hükmüne dayana I rak odetmemişti. Birinci sınıf me Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) murların aldığı üçüncü 100 liralık Hazırlıklar tamamlanmadığı içüı arttırma 1961 yılından sonra yapılMillet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen'in milletvekilleri ve senator Bütçe ve Plân Karma Komisyonun mıştı. aylıkları konusundaki demeci, hayalhanelerde kurulan şatoları da, 1965 mall yılı bütçe kanun tabir vurusta yıkacak kadar açık ve seçiktir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) sarısı üzerindeki görüşmelere an17 A ÂMIRÜĞİ Gerek Meclis ve gerekse Senato Başkanlan parlimentonun itâ Bingol Senatoru Sabri Topçuoğlu cak 2 Nisan 1965 cuma gününden âmiridirler. Bu bakımdan onlar Dilekçe Komisyonunun aldıfı Başkan bıldırısınde kanunî (YTP) ile Tunceli Senatörü Meh iitbaren başlanabilecektir. karan uygulamayınca zam kararı yürümiyecektir. yetküerıne dayandığını bildır met Ali Demir (YTP) lise ve muaÖnceki gün yaptığı basın topmektedir. Burada bahis konusu dili okullardan mezun olanlann Şimdi denilebilir ki, ve nitekim denilmektedir ki, millî iradeyi lantısında Maliye Bakanı İhsan olan yetki «ita âmirliği» yetkisi (ilkokul öğretmenleri hariç) askertemsil eden parlâmentonun iki Meclisi, Dilekçe Komisyonunun Gürsan, bütçenin Meclise sevke d.r. , lik hizmetlerini assubay olarak dildiğini açıklamış, fakat bütçe kararını onaylar da Başkanlar Büyiik Meclisin emirlerini nasıl yapmaları hususunda bir kanun nin gerekçesi tamamlanamadığm Sirmen'in ev\'eiden berı bu ka ] yeriııe getirmezler? dan görüşmelere başlanamamış rara muhalefet ettiği bilinmet teklifi hazırhyarak Senato Başkan Yasama orçanlarının kararlarını Anajasanın bile üzerinde görenteydi. Böylece Sirmen tutumu lığına vermislerdir. tır. İsmet Sezgin: «Maliye Baler ve 14 üncü Lui kafasiyle «biz devletiz» vehmine kapılanlar Teklif, başlıca şu hususları ihtinu açıkça ortaya koymakta, aykanlığınca bütçe gerekçesi heiçin yukardaki yargı ve soru doğrudur. Ancak bizim sistemirıca dolaylı şekilde «istifa et va etmektedir : nuz veriimemiştir. mizde yasama organı bütün müesseselerin üzerinde değildir miyeceğini» de bıldirmektedir. Gerekçe ve diğer noksanlarm per O Lise ve muadili oknlla•»e hele yasama organı, Dilekçe Komisyonunun bir kararım şembe günü tamamlanacağmı sanırın birinden mezun olanlar vâki itiraz üzerine dolayısiyle onayladı diye Anayasaya aykın ÜRGÜPLÜNÜN yorum. Bu bakımdan bütçenin koer eğitim tugaylarında üç ay misyonumuzda yapılacak görüşmebir karan itâ âmirleri uygulamakla yükümlü defiUerdir, Kalmüddetle temel eğitimine leri 2 Nisan 1965 cuma günü başlıdı ki, faraza Meclislerin Başkanlan karara uysalar bile, AnaSÖZLERI tâbi tutulurlar, burada mn yacaktır» demiştir. yasanın 125 inci maddesi gereğince verilen emrin kanunsuz olDiğer taraftan Başbakan Suat vaffak olanlar meslekleri de duğu Meclis muhasebesinde bu emri yerine getirecek ve parayı Hayri Ürgüplü, arttınlan milletveçözönünde tutularak kur'a ödiyecek olanlar tarafından dahi ileri sürülebilir. 1961 Anayaküi ve senator ödeneklerüıi karşıla ile birliklere tâyin olunursası, kanunsuz, hele Anayasaya avkırı karar ve emirlerin «ymak için hiikümetçe yeni bütçeye lar. Geri kalan hizmetleri gulanmasını önlemek için özellikle bu hükmü getirmistir. bir tahsisat konmadığını söylemiş yedek subay olarak birlikBir memlekette Meclis ve Senato Başkanlan, karar Anayasaya ayve «Tahsisat koymadık. Koyacak lerde yaparlar. kındır derler, Başbakan yapılan zammı karşılamak için bütçehalimiz de yok» demiştir. © Emekliye tâbi merauriye ödenek konulmasına da imkân bulunmadığmı söyler, buna Suat Hayri Ürgüplü saat 13 de \ etten askere alınan yedek rağraen parlâmento üyeleri diretirler, görülmüş, isitilmis şey Başbakanlıktan ayrılırken gazeteci assubayların kıt'ada geçen değildir bu. Ve yine Türkiye gibi toplumun içinden kaynadığı, lenn «MiUetvekülerinin ödeneklerihizmetleri kıdem ve terfilepolitikacının bir türlü itibara kavusamadığı, demokratik rejine yapılan zam için yeni bütçeye KUMARBAZIN rine sayılır. min oturtulması için çaba gösterildip bir memlekette parlâ35 milyon liralık tahsisat konması mento üyelerinin rejimin imkânlarını, Anayasayı çiğniyerek, O Kıt'alara tâyinleri tarigerekiyor, siz ne dersiniz?» sorusuHİLESI kendi çıkarlarına kullanmalan aklın almıyacagı bir davranıstır. na: «Bütçeye böyle bir tahsisat koy hinden itibaren muvazzaf | BUGÜN 6 NCI madık. Koyacak halimiz de yokassubaylara verilen her tür ] tur» cevabım yermiştir. SAYFAMIZDA lü ödenek ve haklar bunlara Ankaradan verilen haberlere göre, bazı üyeler, Meclis Baskanının i tanınır. zammın verilmemesindeki ısrarına karşı, istifa etmesini istiyorIarmıs. Etse ne olacak? Yerine gelen imzalıyabilecek mi? Hattâ Dilekçe Komisyonunun karan lehinde oy kullananlardan biri dahi Meclis Başkanı olsa, ödeme emrini verebilecek mi? Veremijecektir. Bırakınız Anayasaya aykın bir kanunsuz emrin verilmis olmasını, daha kötiisü, kamu oyunun lânetinden korkacaktır. Nitekim zamcılar, bu lânetlenmeden korktuklan içindir ki, îç Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Tüzüğün yıllardanberi islemiyen gizli oy usulünü uygulattılar Parlâmento üyelerinin kendılenne ve güya tek tek sorumluluktan kurtuldular. Ama ya toplu soyaptıkları zammm tepkileri devam rumluluk? Ve asıl önemlisi, ya vicdan sornmluluğu? Ondan kuretmektedir. tuluş yoktur. Öğrenci teşekkülleri bu konuda Lefkose (a.a.A.P.Rad>olar) karşılama kafılesi komutanı Binbaşı Remıd GuTahii sornmluluk duygusu varsa... dun de sert protesto bildirileri ya j Kıbrıs Degı«tırme Birliğimiz dün sabah saat ven il« Magosa kaza âmiri Ahmet Sami gemiye yır'amışlardır. ' 07,15 te «Onaran» gemisi ile Magosa lıma çıkarak, gemi komutanı, kafile komutanı ve yeAnkara Üniversitesi Hukuk Fanına aborda olmuş ve Rum hükümetinin 3 saatni alay komutanı Kurmay Albay Hüsamettin Biz bu yaziM yazarken, Senatoda konusan bir zat, (Dilekçe Kokultesi öğrenci Derneği'nin bildilik bekletme<;ind°n 3Onra Birliğimiz saat 13 U0 Sevengüle «hoş geldiniz» demişlerdir. misyonu Başkanı Vasfi Gerger) tenkidlere cevap vermiş. Sayın risinde. «kişisel çıkarları» nı düsüde Lefkoşe yakmmdaki karargâhına varmıstır. 297 er 21 subay ve 19 assubaydan mütesekkil Gerger'e göre, Meclislerin zam kararına karsı vatandaslann, nen üyeler yerildikten sonra şöyle Rumlar, gemıdeki bazı malzeme için Birliğımi7i deçistirme birliğimizin Magosaya gelişi münasetesekküllerin \e hasının çdsterdiği tepki parlâmentoya hakabekietmışlerdir. denilmektedir : betiyle iimanda Banş Gücü tsrafından sıkı emniret ve bir siyasi rezaletmis. Donanmamıza bağlı «Onaran» a Kıbrısın 1 2 \et tedbirleri ahnmış, Magosa Lefkoşe yolnnda Sadece bu mantık, alınan kararın asıl davanagı olan «devlet be«Altmış kurnşluk zam istek millık kara sularına kadar savaş gemilerimiz ve da muhtelif noktalarda Barış Gücüne ait zırhlı nim» anlayısını çöstermeğe yeter de artar bile . Ierine kurşunla cevap verilen jetlt'rimiz ıcfskat etmiştir. araçlar, devriye dolaşmaya baslamışlardır. DeğişIşçilerin, topraksız köylünün «Onaran» gemisi yanaştıktan sonra Türkıve tirme Hirliğimiz gemiden ayrıldıktan sonra LefEcvet GÜRESÎN (ArkMi S». T, SU. 3 te) Buyukelçılıgi maslahatguzarı Ftruk Şahinbaş v» (Arkam Sa, 1. 8ü. i ie) 6ıitlllılj«ıııılllllıınmıınnınııııımııııııiMiıııııttnııııtinııınıııınıınıı Açıklama Üzerine Lise mezunlarının assubay olmaları için bir kanun teklifi yapıldı Yeni fiütçe 2 nisanda goruşulecek jAMES BOND'un YENİ MACERASI Tunus'un Kıbrıs meselesinde belirli bir tutumu yoktur. Bu husus dün, Tunus Cumhurbaş kanı Ekselans Habip Burgiba tarafından Şâle köşkünde yaptığı basın toplantısında açıklanmıştır. Basın toplantısına 45 dakika geç gelen Burgıba'ya gazetemiz tarafından sorulan sual şuydu: «Tunus, Londra ve Zürich Andlaşmalannın geçerliliğini ve Adada iki cemaatin varlığını kabul etmekte midir? Federasyon ten karsısındaki tutumunuz nedir?» Sesi kısık olduğu için gazetecileri masasınnı yakınma d&vet eden Burgiba demiştir ki: « Türkiye ile Yunanistanın ortak düşmanUn, menfaatleri vardır. Buna rağmen bugünkü müeasif durum doğmuştur. Londra ve Zürich Andlasmalan A.P. Genel Başkanı imzalandığı ramuı biz bir Kıbrıa milleti yaratdabileceginl xan netmiştik. İki cemaatin bir potada bir millet biçiminde kayna Hükümetin göstereceği, şacağını ummuştuk. Fakat tatKurum Yönetim Kurulunun j bikat Kıbrısta bir milletin de gostereceği, fü, Türklerin Te Rumlann bu * .. lunduğunu gösterdi. Alkışladığı j " Unıversitelenn Hukuk, tktisat Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) • Bilimler Fakülteleri mız Londra ve Zürich Andlas i Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara;* malan mnulan sonuco sağlama retim üyelerinin kendi aralarmdan tırma Kurumu, ilk Danışma Kurııl»! seçecekleri beşer kişinin Ankara dı. Bir Devlet Başkanı olarak su Üniversitesl Kektörlüğünün çağns* j toplantısı, dün yapılmış ve burada alleriniıe (Evet) veya (Hayır) üzerine Ankara'da toplanacak olan ' konuşan Başbakan Yardımcısı Suleyman Demirel «Kurumun, kısa vt diyecek bir durumda değilim. | uzun vâdede memleketimizin iküUzlaşma yoUannı tıkamamak a , Gizli oyla tesbit edecekleri birer sadî ve kültürel kalkmmasmda mijmacıyla kesin ve sarih bir tu aday (yani üç aday) arasmdan A him hizmetler Ua edeceği süphesia rum benimsemekten kaçuuyo nayasa Mahkemesi tarafından seçi dir» demişitr. lecektir. Yürürlükteki kanuna görum.» Demirel, konuşmasmda İngıliı Burgiba, diğer bir suale cevaben re Genel Müdür, Yönetim Kurulufılozofu Bertrand Russell'den de: «Arap ülkelerinde Türkiyenin nun inhası ve Bakanın teklifi üzeFransız filozofu Descartes'den Ö * tarafından bir sevgi ve saygı hazinesi mevcut rine Bakanlar Kurulu nekler vererek bilimsel çalışma» tur. Arap ülkeleriyle eski sıkı dost tayin edilmektedır. ların son yüzyıllarda aldığı duGenel Müdür, yine Anayasa Mah luk münasebetlerini canlandırmak rum> üzerinde fikirler ileri sür« kemesi kararıyla bu görevinden uistiyorsanız, onlann sömürgelik '• müş ve Sayın Kurulunuzun, Ku. safhasından geçtikten sonra karşı j zaklaştınlabUecektir. Anayasa Mah ruma tahsis edilmiş imkânlardaıt lastıklan meseleleri anlamanıs kâ ,kemesmin karan kesindir. en iyi şekilde faydalanmayı tenıüj Yönetim Kurulu fidir» demiştir. edecek bir yol çizeceğinden emia Yönetim Kurulu üyelerinde yeni Türkiyeye beş günlük resml ziya nim» demiştir. reti sona eren dost Devlet Başkanı j tasarıyla yapılan değişiklik kurula ve 80 kişilik maiyeti, bugün Yeşil ı yeni üyeler katılması şeklüıde önProf. İnönüniin koy hava alanından Belgrada ha pörülmüştür. Buna göre: O Gazeteciler Sendikalan Federeket edecektir. konuşması rasyonundan 15 yıl basında hizmet ?örmü« bir gazeteci, Bundan sonra Kurum Başkan Ve< 0 Maliye Bakamnın teklifi üzerine bu Bakanlığın dört veya daha kili Prof. Erdal İnönü, bir konu§m4 üst dereceli memurları arasuıdan yapmış ve özetle şunlan söylemiş» Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tir: atanacak bir hükümet temsücisi, «Bir ulusun iktisadi gelişmesinj O Yönetim Kurulunca hazırlanrp hızlandırmada, sağlığı korumada v^ Beyrnt, (1J.) Lübnan Parlâ Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca savunma gücünü artırmada yeni mentosunun dort Ermeni milletve onaylanacak yönetmeliğe göre ku buluşlar kısa vâde içinde de bu ka kili, Lübnan Başbakanı Hüseyin | rumun devamlı kadrolannda çalı dar tesirli olmaya başlayınca bilin, Uveyni'den, 25 nisanda Beyrut şan personelin kendi aralarm ve tekniği geliştirmeye ealışmak, Spor Sitesinde büyük bir gosteri dan, birisi yönetici ve diğeri yiik devletin görevleri arasma girmij» duzenlenmesi için izin istemiştir. (Arkası Sa. 6, Sü. 6 da} tir.» Bu gosteri ve gösteriden sonra 150 bin Ermeninin yapacağı geçit «Ermenilerin Türkiye'den çıkarılışlan nın 50 nci yıldönümü dolayısiyle» duzenlenecektir. «Hınçak», «Taşnak» ve «Ramravar» adlanndaki üç Ermeni partisine bağlı çeşitli Lübnan Ermeni teşekkülleri, Arap, Amerika ve Avrnpa ülkelerindeki Ermenilerle, «Ermeni Hakları» konusunda dünya çapında bir kampanyaya girişmek için temasa geçmişlerdir. Öte yandan, Lübnan gazetelerinin bildirdiğine göre, «Türkiye'nin Ermeniler hakkında aldığı kararlar yüzünden Ermenilerin uğradık Iarı ean ve mal kaybının tazmin edilmesi için» Birleşmiş Milletlere basvurulacaktır. Demirel, Araştırma Kurulunda konuştu Ermenilerin gösterisine 150.000 kişi katılacakmış GENÇÜGİN TEPKİSİ DEYAM EDİYOR DEGİŞTİRME BİRLİÖİMİZ MAGOSADA ÜÇ SAAT BEKLETİLDİ BİRLİĞİMİZ MAGOSA'DA 'Magosa îstanbul) RadyoFoto <A.P. Cumhuriyet) Değiştirme Birliğimizi taşıyan Onaran gemisi Hlagosa'da uc saat bekledikten sonra, Mehmetçiklerimiz resimde gorüldüğü gibi karaya çıktılar. Diğer taraftan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ccnıal Tursl dün aksam üzeri Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'ju ziyaret ederck Birliğimizin Kıbnsa «salimen v« bagan ile varıp \erlesmekte olduğuno» bildirmi&tte.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog