Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

S T E I N B E C K GAZAP ÜZÜ ÜZÜMLERİ Çeviren: Rasih GÜRAN 1962 N'obel Armağanın] alan Steinbıck'ın aynı zamanda. «Pulitzer» Armağanını da kazanmış olan bu ölmez eserı 26 yıldanberi bütün dunyada durmadan basılmakta ve mılyonlarca ınsan tarafından okunmaktadır. Resimli ÜÇÜNCÜ BASK1 Fiyatı 13 Lira REMZİ KİTABEVİ İlâncılık: 5407 2470 41. yıl sayı 14579 umhuriyet KURUCUSU: Istanbul Posta Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet YUNUS NADt Kutusu: İstanbuî No. 245 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 \ ŞİİRİMİZ Sabahâitin Batur'un duzenledıği bu ar antoloji Y hk Yayınları araşında kısa zamanda ftikenmişti. Genç Türjc şürinin bir bilânço^unu çıkaran, şairle^nin r e simleriyle hpyatlarını da kısaca* veren bu antoloji âaha genç şairierin dje ektenmesi ile jteniden Varlık serisinde çıktı. Fiab 4 İiradır. \ İlâncılık: 5373)12472 Çarşamba 3 Mart 1965 IV Görüşmeler bitti, güven oylaması yarın Feyzioğlu (CHP) ''Türkiyenin şu veya bu Büyükelçi ile idaresi devri, çoktan kapanmıştır,, dedi Urgiiplü, tenkidleri cevaplandırdı HiiliiMiiiM kendisine radyo ile "fckııik suikast,, \ii|iılıliüiııı söyledi ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Mıllet Meclisinde dün yeni hukumetin programı üzerindekı goruşmelere devam edılmış, CHP adına bir konuşma yapan Turhan Feyzioğlu, Başbakan Ürguplu'den koalisyon protokoluyla kurulan «Liderler Komitesinin. yetkılerinın ve protokolun gızli tutulan «memur tâyinleriyle ilgili Bakanlar arası komite» kısmının açıkianmasını istemistir. Fe>zioğlu: «Dun burada Bölukbaşı bir protokol parcası okudu. Yavmlaııaıı protokolda bu parça voktu. Bundan onceki koalisvonlarda olduğu gibi protokolun tam metni >a>ıııldiımalıdır» demıştir. OSMAN BÖLtKBAŞI Kadyo vasıtasivle teknik suikaste nğradığını söyledi söylcıli iiriilııılııcıılııyıı lıınılıiiiıiyıııı Eski Ekvator Cumhurbaşkanî Kıbrıs meselesi çıkmazda olduğu için «Görevden mümkün olduğu kadar uzaklaşıyor» Londra, A.P. Radyolar Bırleşmış Mılletlerın Kıbrıs arabulucusu bugun ellerını havaya kal dırarak, Kıbrısh Turklerın ve Rumların oyle değışmez durumlar takınmış olduklarmı soylemıştır ki, bu vazıyette bu Akdenız adasının doğurduğu meseleye tamamen yeni bır hal çaresi bulmak gerekmektedır Ekvator'un sabık Cumhurbaşkanı Galo Plaza, adada Kıbrıslılarla Atınada Yunanlılarla, Ankarada Türklerle goruşmelerıni tamamlamış ve nıhayet Londrada Ingılızlerle göruş meğe gelmıştır. Galo Plaza bu akşam gazetecılerle konuştuktan sonra Bırleşmış Mılletlere gotureceğı tekhflerını toplamış ve gece New York'a harekete hazırlanmıştır. Arabulucu, aylardır suren gayret lerden sonra «Kıbrısta durumların değişmediğini ve değişmez olduğunu» soylemış ve «Birleşmiş Milletlcr ölü noktadaıı avrılabilmek için meseleve baknıak için vcni bir yol bulmalıdır» demıştir. Arabulucu, raporunu ve tavsıyelerım Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı U Thant'a verdıkten sonra «Kıbrıs meselesinden mümkün olduğu kadar uzaklaşacağını» belirt mıştır Bu arada, Galo Plaza, Kıbrıs'ta Birleşmiş Mılletler askerlerının mevcudıyetının devammın, adaya hâkim olan 400 bın Rum ile ezılmekten korkan 100 buı Turk arasındaki huzursuz bartşı koruraak içın elzem olduğunu belırtmıştır. Galo Plaza gazetecılere «Yeni hal çareleri yok, fakat belki mesele (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Galo Plaza Başbakan, "Komite karar organı değil,, dedi ANKARA, Cumhuriyet Bürosu EKREM ALİCAN yıllık plânda tadilât vapılmasuun şart olduğunu ileri surdu ALİCAN KÜRSÜDE İNÖNÜ ve SATIR Goruşmeleri biiyük bir dikkatle tâkip ettiler unun PROGRAM Dün sabah saat 10 00 da çahşmalarına başlayan Millet Meclisinde ilk sözu, YTP Grupu adına Ekrem Alıcan almış ve bir gün onceki CHP Genel Başkanı Ismet înönü tarafından yapılan konuşraaya cevap vermiştir. Alican, 1965 bütçe goruşmeleri sırasında ılerı sürdüğü, plânın ye. nıden gozden geçirılmesi fikrinde israr etaıiş ve «Beş yıllık plânm sonuçlaruun tatmin edici olduğunu sovleyen Sbrü^leruı. bilimsel değeri olmadığını, 1%4 jılıııda carî fiatlarla jiizde 6 kalkınma hızı sağlandığını, bunuu 1961 liailari.vle yuzde 3 kalkınma hızı demek olduğunu, şu halde bunun sadece niıfus artışını karşıladığını. hayat sevijesiııde 64 >ılında bir artış olmadığını ilcri surdükten sonra sövle devam etmiştir: .195060 >ılları arasında 1961 fiatları esas alınarak jıllık ortalama kalkınma hızı, yiızde 6 dır. CHP nin mantığiyle hareket edersek bu sonuç fevkalâde bir başarıdır. Çunku CHP li arkadaşlarımız yıllık neticeler onemli değil, beş >ıllık. on yıllık sonuclar önemlidir, derler. O zaman, tenkit ettiğimiz devri daha ileri olarak kabul etınek gerekir. Plân üzermde islâhat yapmak zaruridır. Bız, program hazırlanırken bu goruşlerimızin itibar bulmasına onera verdık. Bir defa 1965 programı uygulanacaktır. Bu program, 1964 de kabul edıl• • • • • • • • • • • • mıstır. O aksatılmadan yurutule• • • • • • • • • •ı ı ; cektır. tkinci bes yıllık plân içın Z bu devrede çalışmalar yapılacakZ tır. Bızım plânın ayrı bır Bakan lık olarak yurutulmesı fıkrımız = vardır. Merkezi Hukumet Teşkilâ= t l n ı n reorganızasyonu hususu içın ; tetkık koh k h e r h a ı d e Prof. NACİ ŞENSOY VEFAT ETTİ Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Koalı^von pıotokolunda yer alan ve program goru«melerınde orta> a atılan «Liderler Komitesi» meselesi ve koalisyon protokolunun tâyınlerle ılgili açıklanmıyan bir kısmı. sıyasî tartışmaların başlıca konusu nu teşkil etmış, dun ve onceki gun Mecliste CHP sözculerinin ısrarı uzerine bu konu bir dereceye kadar açıkhğa kavuşmuştur. Onceki gün yapılan goruşmeler Onceki gun başüvan program goruşmeleri ilgi çekici davranışlar I nusu edilecektir. ortaya koydu. M.P. Iâderinin hırçın, Inönü'yü karşısına almak, ; Sayın İnönfi, 1964 yüı gayhattâ yakın bir gelecek için hiikümeti de karşısına almak istiyen E ri sâfi millî hâsılanın 1961 konuşmasına mukabil C.H.P. Genel Başkanının tutumu, t'rgüplü Z fiatlariyle 60 milyar kadar olkabinesinin üstüne şimdilik fazla gitmemek şeklinde görünüyor. : duğunu söyledi. Bu rakamın sıhhatinden şüphem vardır. Gerçekten Inönü. bazı cümlelerden istihza kokusunun gelmesine ve : 1963 de gayri sâfi millî hâsıbazı bölümleri şiddetle yermesine rağmen, gerek sesini iyi kon I la 55 milyar liradır. 64 de 60 trol ettiği ve gerekse kelimeleri iyi seçtiği için ölçülii bir konuş ; milyar olabilmesi için yüzde ma yapmış, amma bu ölçü içinde söylenmesi gerekenlerin hep E 7 üzerinde bir kalkınma hızı sini söyledikten başka belirli noktalarda «mülâhazat hanelerini» I sağlanması gerekirdi, tavsiye açık bırakmıştır. ş ederim zabıtlardan düzeltBakanhkların yürütiicülük ödevleriyle ilgüi vaadler ve taahhütlerde : sinler. Doğrusu 58 milyardır.» C.H.P. Genel Başkanının ölçüsü hayli insaflıdır. Daha doğrusu, : YTP lıderi bundan sonra toprak Inönü muhalefet sözcüsü olarak Irgüplü hükümetine kredi aç î mıştır. Amma gerek üçüncu Inonu kabinesinin duşürulmesine, gerekse diğer gösterilen partizanlık ve seçim emniyeti gibi koııularda C.H.P. Genel Başkanuıda baştaki jumuşaklığın kajbolduğu hissedili>or. Anlaşılıyor ki muhalefet. bundan boyle izle>eceği politikayı iktidarın tutumuna gore düzenli>ecek l e jıpratıcı muhalefeı >eriııe 1965 iıı şartlarına uygun bir politikaya kararh olmakla beraber. gerekirse, kıran kırana bir savasa da girecektir. Z ; ; = : ; ; : re 1 de CHP Grupu adına bır konuşma İstanbul Üniversitesi Ceza Hu >apan Genel Sekreter Kemal Sa kuku Kürsüsii Profesörlerindeıt' ; tır, CHP nın görüşunü şu, şekilde Naci Şensoy, dün saat 4 de açıklamıştır: evinde bir beyin kanaması ge ı « Biz, bu komite meselesinin çirnıiş daha sonra kaldırıldığı bakikaten karsısındayız. KomiteCerrahpaşa Hastanesinde vefat lerin, Liderler Komitesinin karsıetmiştir. aında bulnnmaktayız. Bir devlet 1916 yıluıda Fatıh Çarşaif ıjdaresinde, demokratik rejimde me bada doğan Şensoy, 1936 da Ö » % Jnl bulunmıyan arkadasların devlatasaray Lisesini, 1940 yıl^l^ let idaresine hâkim olduğu seklinda ise Hukuk Fakültesini K * tirmiştir. Aynı Fakültede kar . de bir tavır takınmaları simdiye yere giren Naci Şensoy, 1950 kadarki demokratik rejimlerde ne de Doçent. 1957 de ise Profe eörülmüs ne de isitilmiştir. Binaenaleyh bizim itirazımız bu noktasor olmuştur. Öte yandan 19581964 vıllan da toplanıvor. Eğer buna bizim anharicinde arasında Hukuk Fakültesi De layısımız çerçevesinin kanlığı da yapan Şensoy, bu bir formül bulur ve tatmin edilearada Basın Şeref Divanı Baş cek olursak o zaman meseleyi yeni kanlığını da yapmıştır. , çözüm sekline göre, mütalea etmek Profesbrün cenazesi, bugün imkânını elimizde bulundururuz.» saat 11 de Üniversitede yapıIki komite var lacak aııma toplantısından sonDün öğleden sonra Ekrem Alira. Fatih Camiine gotürülerek, can'ın Meclısteki konusması sıraöğle namazını mütaakıp Edirsında yaptığı açıklamaya gore, iki nekapı Sehitliğindeki ebedi isBunlardan tirahatgâhına te\di edilecek komite kurulmuştur. birisi Liderler Komitesi olup, yettir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kami'deki Örnek Çocuk Sağlık Merkezinde tedavi edilen çocuklar "Rr/uıııılı Doğu illerinde salguı halde bulunan ve çocuklar arasmda büyük olçüde olüme sebep olan kızamık hastahğmı önlemek ve yurdun diğer bolgelerine sirayet etmesine engel olmak için sağlık teşekkülleri tarafından tedbirler almmaktadır. Bu arada, hâlen Ingilterede uygulanmakta olan <Meales Vaccino ad H aşının memleketimize en kısa za manda nhali tavsiye edilmektedir. B B C. Radyosunun, evvelki gece yaptığı yayında, Ingilterede mecbu li hale getirilmesi için çahşıldığmı bıldırdıği bu aşı, henüz memleketimizde tam olarak büinmemektedır. Nitekim, îl Sağlık Müdürlüğündeki yetkililer, bu konuda hiç bir şey soyleyemiyeceklerini ifade etmişlerdir. Aşı hakkuıda ancak Tıp Fakültesindeki Çocuk Hastalık ları Uzmanları bilgi vermişlerdir. Bu arada Ramideki ilk Pilot Bölge Çocuk Sağlığı Merkezinde çalış makta olan Üniversite Çocuk Klini ği Doçentlerinden Dr. Olcay Neyzi ve Dr. Gündüz Gedikoğlu, kızamık aşısı hakkında sunları söylemişlerdİr: < Ingilterede kızamık aşısını bul mak icin 15 yıldan beri çalışılmak taydı. iki yıldır bu memlekette uy gulanmakta olan aşının mahiyeti zayıflatılmış viriistür. Virüs, aşı vâ sıtasiyle vücuda sokulduğu zaman tam bir muafiyet sağlamaktadır. Bu, daha bnce bulunnıuş Amerikan aşısından daha etkilidir. Bu aşınm Türkiyeye getirilmesi çok faydalı olacaktır.» Hekimler. şehrimizde kızamığın salgın halde bulunmadığını bildirmişler ve bu hastahğın Doğuda bü yuk çapta yayılmasma sebep olaıak da •besin yetersizliği ve bilgi••izliği» göstermişlerdir. Kızılhaçın yardımı Cenevre (A.P. • Radyolar) Erzurumun Tekman kesımındeki köylerde başgösteren bır kıza mık salgını ile mucadele içın, Kızıl Haç Cemıyetleri Birlıği, uluslararası yardım sağlanması imacıyla harekete geçmiş ve bır ı ağrıda bulunmustur. Kızılhaç teşkılâtımn çağınsına ılk cevap veren ulkeler Kanîda ile İsvıçre olmuştur. Dün sabah Kanadadan 5 000 ve İsviçreden de ?, 000 mılihtre «Gammaglobuliıı» Turkıveye gonderılmek üze re yola çıkanlmıştır. Ayrıca ts \eç ve Holânda da gerekirse gon dermek uzere ,<,edek '•Gammaglobulin» hazırladıklarını büdırmış' lerdır. Çocuk Hekimleri ikaz ediyor Rumlar bir kuryemizin çantasını açmak istedi I Kıbrıs Rum polisi ikinci defa bir | Türk kuryesinin çantasını açmak | istemistir. , Pazartesı gunu Ankaradan Lefko'1 şeye gıden Dışışlerı Bakanlığı kuryesı Kemal Doyram'ın kurye çantaı ları Rum polısı tarafından açılarak I aranmak istenmiştir. Ancak, Doyı ram, bu çantaların mılletlerarası . hukuk ve teamül bakımından aranamıyacağmı soylemışse de Rum polısıni ıkna edememıştır. Kurye Doyram, bunun üzerine Adadaki Büyükelçiliğimiz ile temas kurmuş ve çantalan açtırmaktansa Ankaraya dönmeyi terdh etmiştir. Hatırlanacağı uzere bundan bir kaç ay once de Rum polısı diğer bir kuryemizin çantalarım şıddet kuüanarak açmış ve bır aramaya tâbi tutmuştu. salifiııı aşı ile öıılrııolıilir.. formu konusuna değınmıs elde ' ^i tasarıyla, kendılerınin CHP ile koalısyona ortak oldukları zaman hazırlanan tasarı arasında pek bıldirmiş, Inonu'{ a r k oımadığını dağıldığı. n u n i k i n c i k o a ! i s > o n u n bir ç ı r a d a C H p G r u p u n d a yaptığı konusmaya değınerek, CHP Ge Sınıf birincisini lembeller dövdü Emirgân'da bır kolejın 3 oğrencısi, dün Yalçm Erkan admdakı sınıf bırmcısının yolunu keserek, dovmüşlerdır. Fızık dersımn sözlü sınavında, oğretmenın sorduğu so1 rulara doğru cevaplar verdıği içın Yalçın Erkan'a kızan, Mehmet Hacıkadiroğlu, Sükru Hacıkadıroğlu ve Ahmet Dıvitoğlu adlı oğrencıler dersten sonra yolunu keserek, «Sen 1 bizim bilmediklerimize niçin doğru cevap verdin?» dıjerek dovmuşlerdır. Yakalanan kolej oğrencıleri hakkında gerekli tahkıkata başlan mıstır. Aslına bakılırsa yeni hükümet programma, Inönüsüz iktidar yerine ; n e l Ba*kanmın «tlk iki koalisyon ııeden partizanlık ve seçim emniyeti konularının alındığmı anla : 2 a m a n ı n d a toprak reformu gibi mak güç deçildir. Onceki gün partileri adına konuşanların hü : e s a g U m e s e l e l e r e s i r m e k mümkün kümetin duşürulmesine gerekçe olarak üzerinde birleştiklerı tek ; o l m a d ı v e o U m a z d l , d e d i f i n i s ö > . nokta Inönüsüz bir intikal kabinesinin kurulması idı. Zaten hu ; , i s t j r A U T B a k a m kümet kurulduğundan bu yana verilen demeçlerde de genellikle I l l tasarınm o aynı tema işlenmiştir. Su var ki partiler ciddî olması gereken ı „!„•„ „! I n a n ç o k a n h u k u m e t e g e l m s o 1 hükümet programm, elbette böylesine gayri ciddî bir temele o = ' . . , ' ' turtmak istemezlerdi. Bu yüzden ortaya dekoratif mahiyette ve : d u ^ " ? . . d * " z i " , 1 ° " e k ! , e t m l 1957 zihnivetinin kokusunu taşıyan eski model nedenler sürül : «SIZIN EMKIM4LE MI müş ve program bunlarla renklendirilmek istenmiştir. E HAREKET EDECEĞİZ? A.P. ve diğer partilerin pek önemsemez göründükleri bu nedenleri, E AP h Cavıt Oral otur B u s ı r a d a onceki günkü konusmalar göstermiştir ki, daha çok Sayın Bö : d u g u önce de had e n « O ndan lükbaşı pek benimsemiştir ve iddialann savunuculuğunu yapmak : z l r l a n m ı s b i r t a s a n V 3 r , d l v e s e s . tadır. Kendisine dörtlü ortaklığın lokomotıfı denılen Bölukbaşı ; n m l s t ı r bö>le iddialann savunuculuğu ve atraksiyonunun ajnı zamanda : AI rıne ozetle şoyle deradyodan javınlanmasiyle A.P. çevrelerinde hayli prim toplamış E Alıcan vam etmıstır: tır. Bu arada «Radvo kahraman ordumuz için yapılan tezahüratı E bile vermiyor» şekîindeki ithammın ise sevimli M.P. Liderinin = zinde kuvvetler nezdindeki kredisini arttırıcı bir çaba olduğunu = söylivebiliriz. : Bolukbaşının çıkışUrına paralel olarak dun •\lican da kürsüde gözükmüş, böylece lokomotif ikUeşmiştir. Bir program müzakeresiııden çok muhalefet icin açılmış bir geıısoru müzakeresine benziven könuşmalarda M.P. Lideri ile Y.T.P. Lideri pek zevkli bir hücum yarısmasına girmislerdir. 4nlasılıvor ki, koalisvon liderlerinden kurulu «hükümetler hiıkünıeti». Anavasaja göre. kurulu hükümetin vuküııü Ü7erine almîstır. Su satırları jazarken asıl hükümet henuz sessiz sadasız otuıuvor ve hükümetler hükümetinin iki üyesijle muhalefet arasındaki düelloyu rahathk, fakat biraz da şaskınlık içinde se.vredhordu. Oysa Fe.v^ioğlunun müzakereleri hem bir belirli sovi>eve çelirmek. hem de programı vuzulıa kavuşturmak için sordu^u sorular çerçekten önemlivdi. Ve hükümetler hukumetiııin değil, Basbakanın soruları cevaplandırması müzakereleri özlenilen seviveyp setirebilirdi. Nihayet Lrçüplü konuştu. Su var ki, kendine özgü nezaket çerçevesi içiııde soruları açıkça cev aplandırmaktan çok. hükümetler hükünietinin iiveleriyle muhalefet arasında hakem rolu ovnamak ister gibivdi. \sıl önemlisi. meselâ iktisadî politika üzerinde tam bır anlaşmava henüz varılamad.çm. sövlüyordu. Savnn Irçiipli. bu konııda haksız değıldir. Bir hafta içinde bovlesıne buvuk meselelerın derıniııc iııilcmc7. Hele b<ışta soruııısuz bir komite olunca, dcğil inmek, uzerindc durmava bile imkân joktur. : : ; j : : ; : : ; ; : : ; = : ; : : : ; ş : «13 aylık devre içinde Hükümetin toprak reformu ideali çok yavas tempoyla yürümüş ve seçime çok vakın kala gelmiştir. Simdi Inönü, siz buna angajesiniz diyor. aynen «Bu kanunu bir an önce çıkaracaksmız» diyor. Sizin emri âlilerini?]e mi hareket etlcceğiz? YTP Grupu olarak bövle bir angajnıan'a girmiyoruz. Süratli çıkarmak için ne isterse Bir kadın, çocuğunu muavene ettirmek için bekliyor. Nıagara ve Kapri Âşıkları fılmlermın unlu aktoru Amerıkalı Joseph Cotton berabermde eşi olduğu halde dun sehrımize gelmiştir. 60 yaşındakı aktor şehrimizde bir sure kalarak tarıhi jerlerı geI zecektır. Joseph Cotton şehrimize geldi niz yapalım, ama kanunu alelusul çıkarmak isteveıı davranısa karsıvız. Tetkik edilmeli ve incelenmelidir. 13 ay kucaemızda tutacağınız yerde Meclise sevketmeniz şerekirdi. Simdi gruplar arasında jjtirleri birlestirip tedbirleri ala, l m Komisvonlardaki çalısmalan Prof. Tinberger toprak reformunu şart koştu Prof. Tıııberger Yesilkovde Fotoğraf: Selçuk AYBATAR Muhabirimizle. çörüsürken Ecvct GURESIN ; m < ıınu' Ikıncı beş >ılhk planm hazırlanmasındd bulunmak uzere dun Turkıye\e gelen Prof. Tinberger, kendısıyle konuşan muhabırımıze. plânın basarıya ulasması içın kamu sektorunun desteklenmeM ile toprak ve vergı reformlarının yapılması şarttır, demıstır. Cumaıtesi gunune kadar Ankaradakı çalışmalara ıştırak edecek ulan Prof. Tinberger. plânın ılk yılki tatbıkatmın basarılı olduğunu .oyledıkten sonrd. 1963 te bu basannın azaldığını ve 1964 un ı«e plân ıcın «tam bir basarısızlık jılı» olduğunu ılâve etmıstıı hızlandıralım. Holândalı plancıhk uzmanı. bu başarısızlığı uc ^ebebe bdâlamak Toprak reformu üzeriııdc ılk ve , ikinci karma hükumetlerde çalısıl gerektığını belırtmıstıı Bunlprdan bırıncı^ı zıra' uıetımın dusuk olma^ıdir kı hava «rfrt mıs ve tekemmül ettirilmistir. Simdi baska partiler toprak refor Uıının kotu gıtmesı buna yol açmıstır. Prof. Tınbeıgeı jatıı m •c\ r fıııın ciusuk olu«.uyU Kıhıı« buhmuna karsı imis çihi kcndilcri KP bunu ideal olara1. brnımsemis n ıanınm mevdan^ getırdığı sınaı îbtıkrarsızlığı, plânın hnşarıızhçına (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) l (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) KIZAMIKTAN HÎNIS TA DA 20 ÇOCUK ÖLDÜ Erzurum, (a.ı ) Teknum ıl çesinde kızamık salgınında olen çocukların sayısı dun 175 e yuk selmiştır Tekman Kaymakamlı ğından alman bılgiye gore, şim diye kadar 70 köyun 34 ü ile ır f ıbat sağlanmıstır Tekman ve Çat ılçeleri ıle Ilıca bucağmdan sonra salgınm Hını^ılçesıne de jjeçtığı ve 20 çocuğun olumune sebep olduğu bıldırılmektedir. Gayri resmî rakamlara gore, Erzurum çevresınde kızamık salşımndan olenlerın sayısı, bu suretle 400 e yaklaşmaktadır. Ote yandan, Hınıs ilçesme bağ lı bır köyden, evvelki gun ilçeye setırılen bır çocuğa Hükümet Doktorluğunca dıfteri teşhisi ko nulmuş ve çocuk kısa bır süre sonra da olmuştur. Muhtemei bır difteri salgmına karşı da tedbır1 T almmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog