Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

TEK ADAM MUSTAFA KEıMAL Yazan: Şevket Süreyya Aydemir Uçuncu ve son cildi de yayınlanan bu kıtapta, şartlar, olaylar ve bu olayların ıçınde geçtığı hava canîandınlmıştır. Mustafa Kemal hâdısesınin gerçek hikâye ve tahlillerini bu eserde bulabinrsıniz. I. Cılt 10, H. Cilt 15, m . Cilt 15 Liradır. REMZİ KİTABEVİ Üâncüık: 5407,3433 umhuriyeC KURUCÜSU: IÜNUS NADÎ Muniı Hajn Egeli Seyahat kılavuzu I«çı olarak gıdeceklere rehber Öğrenci olarak gıdılecek okullar ve başvuıma yolları PRATIK ALMANCA KONUŞMA OĞRETEN KITAP Yurt dısmda çalışan işçılere konut ve kuçük > sanat kredısî açılması hakkında kanun tBedelsız ithal rejırai hakkında malumat. V 2 ncı Baskı. Fıatı 10 Lira. \ Mueüifın dığer bir esen: ALMANYADA ÇÜVLIŞIYORUM da mevcuttur. 10 lıra Almanya'ya Gidiyorum HARİTALI 41. yıl soyı 14605 Telgra* * e meirtup «dresk Cumhariyet İstanbul Posta Kutusu: İstarfjrf N o 248 Tekfonlar: 22 42 90 22 42 9S 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Pozortesi 29 Mart 1965 ÎNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI Üâncılık: 5406/3432 CHP ZAM KARARI İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT HAZIRLIĞI YAPIYOR KıbrısBirligimîz uolacıktı KARARIN İPTALİ İSTENECEK ANKARA CUMHURİYET BÜROSU P U D G e n c l B a ? k a m İsmet İnönü, dün Parti Meclisi liHPtoplantısma girerken Parlâmento üyelerinin maaşlanna yapılan son zamların kaldırüması için CHP'nin harekete geçeceğini ve «Şartlar yerine geldiği zaman ve hukukî zemin hazırlandığı anda» gerekli müracaatın yapılacağını açıklaımştır. CHP Parti Meclisi dünkü toplantısında meselenin hukukî yönü üzerinde durmuş ve müracaat yollannı araştırmıştır. CHP. Parti Meclisi tarafından senatör ve mılletvekillerinin maaşlan ile ilgili olarak şu tebliğ yaymlanmıştır: «Milletvekilleri ve Senatörlerin ayhkları ile ılgılı Senato ve Millet Meclisinin son kararlan üzerinde CHP. adına ilk hukukî imkândan faydalanmak suretiyle Anayasa Mahkemesine dâva açılmasına CHP. Meclisi ittifakla karar vermiştir.» Ote >andan. Anayasanın 149. maddesinde zikredılen .Yasama >leçlıslcrinden birinin m e t«tm sa\ısımn en az altıda biri (75 mi!let\ekili> tutarındaki uvelerinin Anavasa Mahkemesinde iptal davası açabileceklerine dair hukmu gereğinee bir kısım CHP. nıilletvekiHerinin dava acmak uzere harekete geçtikleri de acıklanmıştır. İnönü: "şartlar yerine getiritince mahkemeye başvurutacakttr,, lliiıı hareket eden Birliğimiz bu sabah Magosa'ya ınrı>or GÜNEY İLLERİ BÜROSU MİLLETVEKİLÎ KENDİMİZE 800 LİRA ZAM YAPTIK AMA, ASİL MİLLETİMİZE VEKÂLETEN YAPTIK. Telefoto: Cumhurıyet (tskenderun Ankara lstanbui> Sanseki'de «Onaran» ge misini uğurlayan halk jSKENDERUN Bir ayı geçen gecikmele rden sonra 14 suay, 21 astsubay ve 291 erI den müteşekkil «Kıbns Değiştirme Birliği» miz, dün sabah İskenderun'da Atatürk anjtı onunde ve Sarısekideki NATO iskelesin de yaıplan törenle Kıbns'a uğurlanmıştır. ş a a t 9'(ja bandonun çaldığı marşlar ve 48'incı Piyade Alayv nın ihtiram kıtası ile NATO iskelesinde toplanan subay ve astsuba\larımmn yakınları ve binlerce Iskenderunlu tarafından tezahüratla ufurlanan «Degıştırme Bırhgı»mızi goturcn «Onaran» an» tamir Remisine «Tekırdağ» \e Trabzon» mayın aıama tarama gemileri de refakat etmekteydi. Bu arada Dıjarbakır ussunden kalkıp Incirlikte ikmâl yapan bir jet fılomuz da «Onaran» üzerinde destek uçuşlan yapmıştır. Diğer taraftan Akdenizde tatbikat vapmakta olan doııanmamızın arasından Seçerken de «Tıırk Harp Fılosu» Urafından «top atışlan» ile selâmlanacak olan birliğimiz, Kıbrıs, karasularına ka»dar iki muhriple birlikte gidecektir. Ticaret Bakanının özel demeci: NASIL OLACAK ? Parlâmento iiyelerinin maaslarına yapılan zam bir Komisjon kararının kabul edilmesiyle olmuştur. Dolayısiyle tasarruf kanun anlamında değildir. Bn sebeple dogrodan doğruva bu karar için Anayasa Mahkemesine basvurmanın yolu kapalıdır. Ancak, bu zammın bir sonucu olarak bütçeve bir para konnldngu zaman, bütçe bir kanun olduguna göre, böyle bir kanunnn mnayyen bir faslııun ya da kısmının iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat mümkün olabilecektir. Hukukî vol bu sekılde belirdikten sonra, CHP, parti olarak. tfriM millet»ekillerinden 75 kişilık bir <mp 4a 149 uncu maddeye dayanarak Anaras» MahkemeBîfle ba*\ «aca*lardır. öte yandan Parlâmento üvelerinin kendi ödeneklerine yaptıkları lam karârının tepkileri «ittikçe artmakta ve protestolar devam etmektedır. Bü arada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öfrenci Dernejı bir b.ldiri vavınlıyarak protestoda bulunmustur. Avrıca Meclıs Baskanlıklarına binlerce telgraf gelmektedir. llim adamları, kararın Anava•aya aykın olduğunu bildirmektedirler. Amerika, soya karşılıgı zeytinyagımızı almak için leklifte bulundu ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Ticaret Bakanı Macit Zeren gazetemıze verdiği özel demeçte «Bu yılki zeytinvağı rekoltemiz fazla oldıığundan ihraç imkânlan arıvonız. Dıracın realize edilmesi için çalışmalanmız bitmek uzeredir» demıştir. A Atatürk alanında KARAR TEŞMİL EDİLEBİLIR Ml? Zeytinvağı ve pamuk konusunda Bakanlık çabşmalarının kesın Zam kararı tek kisinin dilekçesi üzerinde alındıgı için, diier millet\ekilleri ve senatdrlerin de avrı avn Komisyona müracaatları gı şekh belh olmadan sozlerının yanlış tefsırlere ve memleket içinde rektiği hakkında ileri sürülen mutalâaları «zamcı» ları kızdırmakta, ve depolama ve fıat artışlarına sebep olmasmın tehhkesıne işaret eden kararın butun üvelerin haklarını kapsaması için Meclis Baskanlıtına Zeren sozlerıne şovle devam etmıstır: muracaata hazırlanmaktadırlar. . < Ihracatınm, memleket icin Gokakın'ın konuşması Bu arada Dılekçe Karma Komıs\onu Ba?kanı Senator \ a«fı Gerdeki istihlâke tesir etmiyecektir. gpı parlâmento u>elerının bu maas farklarını alabılraek için Dılekçe Çiinkü elimizde fazla mal vardır. Mutaakıben 2 ncı Ordu KumanÇalısmamız da bu fazla raalın deKarma Komısjonuna tek tek müracaat etmelerıne luzum olmadığını Ankara, (Cumhurıvet Burosu) danı Korgeneral Kemâlettın Gokağerlendirilmesi ydnündedir. Atına basınında çıkan «Türkıje kın konuşmuş ve ozetle şoyle detekrarlamıs ve sunları soylemıstır : Amerıkaya zeytınyağı ıhracı hak Yunanistan görüsmesi basladı» mıştır «Bir u\e, eksık odeme yapıldıgım, bu sebeple aradaki farkın kenkında Zeren şunları soylemıstır: yolundakı yayınlar, Turk harıcıje « Sizleri tam bir güvenle uğur(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) «Bilindigi gibi, Amerika ile 1" si tarafından dogrulanmamıstır. luyoruz. Mübarek ve mukaddes bir bin tonluk bir zeytinyafı ihracı Atına basını, Kıbrıs meielesmin göreve çidiyorsunuz. Turk ordusuanlasmamız var. Bunon karsılığı halli ıçın Turkıye ile Yunanıstan nun hak, adâlet ve hurriyet mefmemleketimize döviz olarak girearasındaki goruşmelerın Buyukel humlarını butun dünyaya tanıtmak cektir. Fakat bizim bn yılki ihraç çı Turan Tuluy'un, Papandreuvu la goreviisiniz. Hepinizin gözlcrinis edebileceğimiz rekolte 49 bin tozıyaretıyle basladığını ıddia etmek den operim sevçıli çocuklanm.» ııı vukselmektedir. Bunun içinde tedır. Bu munasebetle malumatma Amerikalı dostlarımız 17 bin tonmüracaat eettığımız Dısıslerı BaYurdumuzu resmen zi.varet etmekte olan Tunus Cumhurbaşl'aılamcııto uvelerinüı mâritetı. kamu ojuııda buyuk tepkı yarattı. Çı : dan fazlası için bize para yerine ; kanlığmdan bır yetkılı: «Müzakekan karar. ister, itile kakıla Anavasanm 82 nci maddesine uydu ; kanı Habib Buıçiba. dun rahatsızlığı dolayısijle Şale Koşkunden sova jafı teklif etmektedirler. Ayre sözü çok erken» demış ve sunıulsuıı. ister uvelet borç icıııde kimsenin yıızune bakamıyoruz dı çıkmamış ve Bursava vapacağı geziyi iptâl etmiştir. nı zamanda da baska memleketleları ılavç etmıstır • K havkıısınlar. milletçe kabul edilmemiştir. ; re ze>tinvağı ihraç etmememizi Oğleden sonra şehirde bir gezinti japan Burgiba ve eşi şerefüıe « Ojle bır sey \ok. Bu\ukelkaldı ki kararın Anayasaya uvgun olduğu da Meclisin çogunlu : sart kosmaktadır. «Sale koşkuııde Turk musikisi konseri verilmiştir. Burgiba bugun Kıbrıs Değıştırme Bırlığımızin çımızın Papandreuju zıyaretı norğuııun verdiği ovlarla anlaşılaraaz. Once parti liderlerınden ççgu Iktisaden gelismemis memleket saat 12.30 da Gazetecıler Cemijetinde bir basın konferansı tertipleKumandanı Kurmay Albay Hümaldır. Bu znaret, bır muzakere karara karşıdırlar. Meclislerin başkanlan zammın aleyhındedırler, . olarak bizim mal saklamamız ve jecektir. Resimde Bn. Burgiba beraberindekilerle Dolmabahce Sara. samettın Severgül ıse buyülc tebaslangıcı değıldır » ve sonra asıl onemlisi Anayasa hocalan. hukukçular boyle bır ka : stok vapmamrz imkân dahilinde >ında gorulu>or. zahurat arasında kursuye gelı rarın uvgulanamıvacağını soylemektedirler. , • E deîildir. Ekonomimizi rahatlat mıs, kumandanları ve IskendeParlâmento uvelığini dalıa havsiyetli bir gorev haline getırmekmış, mak için mallarımızı elimizden çı runlulan selâmladıktan sonra milletvekillerini borctan kurtarmakmış. >a da Parlamentoya sade ; karmamız Iâzımdır. şoyle demıştır: ce ağanın. burjuvansı girmesini onlemekmiş, butun bunlar 1*1 ve Bu bakımdan biz, mallarımızı « Vazifemiz, vazifelerin en butun bunlar çalınan minarenin kılıflan. . : kolavlıkla beklemeden satılmasıbuyuğudıir. Yolumuz Ataturk'ün \s,I mesele avm kaynaktan gelen ve aynı grupların temsılcıler, r nın zemınini aramak durumu ile feviz verdiiji ısıklı yoldur. Anolanların zaman zaman aralarındaki kucuk surtuşmelerı bır kenara ; karsı karsıvayız.» dımız büvuk mılletimiz ve oitebilmeleri. çıkarlarını bır noktada birleştirebilmelerı ve sonuca nun dzu Silâhlı Kuvvetlerimi\dana Dun gece Tarsus AdaDemirperde ile millî iradenin tecellisi adının verilmesidir. = zin andıdır. Buyük milletimize na aıasında Beydeğırmenı kavşa , 955 vılmda arazi vergisi tasarısmm Meclisteki gürultulerıni hatırlı ^ 1 ve kahraman Silâhlı Kuvvetleriğında benzın tankerı • mmıbus çar mal mübadelesi ] vorum. . , . mize veda ederken, bütün inI pışmasında 6 yem denız er'ı olmuş, Hukumet bir vandan artaıı masraflau kar^ılamak. ote yandan nıs . sanlık âlemi için faydalı bir şe• O halde, Amerika dısında me | j 8 kjşı de yaralanmıştır. Kaza, çok pî de olsa adaletsizliği önlemek için Meclise bir tasarı getırmıştı. ; kilde halledilmesini tcmenni etselâ, demirperde gerısi memleket hırslı giden mınıbus şoforünun O une kadar devrin Başbakanının onunde iki buklum duranlar . Fotoğraf: Selçuk AYBATAR ı e r e m a l karşılığmda zeytınyağı tiîimiz bu dâvada bizc de gökavşağı hızlı donmesı yuzunden muhalefetin cıkarcılariyle birleşip aslan kesiliverdiljr. Yassıada : revier dıismektodir. Kıbnsa ser veya diğer mallarımızı ihraç e t meydana gelmıştır duruşmalarında gunlerce tekrar edilen .siz istersenır hılafetı de ; si do!u kalplerimizle hareket emede bır sakınca var mıaır'» suaSoforle birlikte 14 yolcusu bulu•retircbilirsiniz sozıı gercekte cıkarları için aslanlaşan o gunun : diyoruz.» lımızı Ticaret Bakanı şu sekılde milli irâde temsilcilcrine karşı soylenmişti. Çıkar birleşmesını 9a7 : İZMIK t g e Tutun Ekicileri lekette apaıtıman sahibi bir tek tü nan mımbuste 12 gencın Karadecevaplandırmıstır' Ayrüış den sonra milletvekilleri ödeneklerine zam meselesinde, dışardan : Federas>onuııun Genel Kurul top tun ekıcısi gosterebıhrsenız ıntıhar nızlı olduklan ve Sıvas'ta trem ka« .Neden olsnn? Millî ekonomiçırdıklan ıçın bır mınıbus kıralıotomobil getirecek Parlâmento uvelerine permi verilmesı mesele ; lantısı dun elektrikli bir hava içinde ederım> demiştir. d e *«vdalı ve lüzumlu mallar ge vapümış, 1964 ekici tutun pivasasınIskenderun Er sinde de gormuşuzdur. : istanbul dun vaçmurlu ve soğuk . „ Toplantıda tutun tuccarlan da a yarak, zamanında Torenı mutaakıp bırlıklerimızın Bugunku davranış. o günkunden sadece şeUl bakımmdan farkll. ; bir gün yaşadı. soyliyen ğır tenkıdlere uğramışlardır. Bu Eğıtım Alayında bulunmak uzere subay ve astsubayları, yanlarında Fakat, Eminönü lirse bizim için dövizden farkı ne da perişaa. olduklarmı lr Baska bir memlekete mal sa ekiciler, Federasvon joneticilerini arada Velı Bir eski senatorun dilekce komisvonundaki talebıni kıtabma uy ; Yeni CamL önundeki güvercinler ™ Serdaroğlu adlı uye, yola çıktıkları anlaşılmıştır. yakınları olduğu halde otobuslerle, dur. arkasından şimdıve kadar Mecliste u>gulanma>an gizli oy ! ve yem satıcüarı yağmura aldırış ^ emin ettiğimiz dövizle diğer şiddetle teııkid etmişler ve kurulu tutuncü aılelerm gelecek gunlenn erlerımız de GMC'lerle Sarıseki'dememleketten mal alacağımız şun politikava âlet edildiğini ileri usulujle al paraları. Daha sonra alınan karann veto edilemıvece ; etmediler. Resimde. şemsiyesi alendışesı ıçınde bulunduklarını soykı NATO ıskelesıne getırılmışlerdır. yarıvan ve ihtiyagıni. Anavasa mahkemesine gotuıulemiveceğini Parlâmento >oru^; soylemişlerdir. lemış, Federasyon Başkanı Korkut Burada bırlığımızı 48'ıncı Piyade tında ^ t l " 1 f n a t t d ; . V a m Y ! ^ u l b u İ f c,m7z oTan malla^takas etmede fav muııun butun muesseselerin ustunde olduğunu goğsümi gere gere alajanın ıhtıram kıtası selâmlamışCHP. Genel Merkezi adına toplan Efe'nın durumu toz pembe göstercocuk gorulmektedır /agrnurua ıvmmm so>le. Yalnız millî irâdevlc değil, insaıı iz'aniyle alay etmektir meye çahştığım ılerı surmüştur. tır buguıı de akşama kadar devam mal«ve Jesyayı sağlıyacak ikili an tı>ı milletvekillerinden Muammer " • bu. Işin acı tarafı, alav, yıllardır devam edegelmektedir. edeceği Meteoroloji Istasvonu taMeteoroloji Istasvonu Erten ve Mustafa L'yar takip etmiş Bır uyenın «tütüncüler dar gelitleBurada yapılan torenden sonra lasmaları desteklivecegiz. Mılletin o>unu ve parasını «\uksek sosveleve» girebilmek için bır riyle ıstırap içinde çırpınırlarken, rafından bildirilmiştir. once erlerımız bılâhare Astsubay Bu yolda çalışmalar yapan ve tir. Bir uye, bu vıl verilen fiatlardan milletvekilleri maaşlarına zam peburjuva dıploması gibi kullanmak. vılların hasretini kumar masafaaliyette bulunan özel trsebbüse uzun uzun dert yandıktan sonra, tü şinde koşuyorlar» sozlerı buyuk te Kasımpaşa'da dun akşam uzerı ve subaylanmız «Onaran» gemısıne lanııda. >a da şece kuluplerinde gideımek, Ankarada bir apartman konfor değil, ekmek fc» IUJ1VU1CII11 mütesekkiriz. Ve kendilerini tes tunculerin IVUIİAU1 U t T g l l , ^JV111CIW pe şt»»l**^. n u ^ u j «*»»*" uvı.. ılkokulun 4 uncu sınıfına giden bınmışlerdır katı ediıimek. ve butun bunlaun >aııında gelecek secimin masrafBu sabah Kıbns'a varacak olan şinde koştuklarını so>lemiş. «Mem zahurata yol açmıştır. v ik edeceğiz.» bır kız çocuğu ıntıhar etmiştir. Inlarmı fakir ulkenin sırtından cıkarmak icin girişilen bu caba, Tıır«Onaran». Maçosa'dan ajnı sayıda tıhar olayı şuphelı gorulmuştur. ktveve jılda 9 kusur, 4 jılda ıse n.6..î milvon lirava mal oluyor. KuKulaksız Hamam sokak 11 nusubay, astsubav ve eılerimizi alacuk bir hesap: . maralı gecekonduda oturan ve Ku rak yurda eetirecektir. Bir koy okulunun oıtalama malıveti 50 bin lira olduguna goıe, salaksız İlkokulunun 4 uncü sınıfındece bir jıllık farkla yaptırılacak okul sayısı 180, dort yılda ıse UKFA llımızın Sıhçoban koda okuyan 12 yaşındakı Ayli Varyunde oncekı gun Bınacıl asıretıBı'rakınız kov okulunu. Erzurumdaki kızamık salgınında arkadaı darlı evlerindekı odada kendıni nın binlerce mensubu arasında şımızm tevple tesbit ettiği gıbi pnömonl olan javrular, elde ye| Kapı arkasındakı bır çıviye naylon kanlı bır kavga olmus, 15'i ağır olteri kadar penisilin bulunmadığı için kurtarılamamışlardır. Bır M ğ J f I f f J eşarbıyla asarak ıntıhar etmiştir. mak uzere 100 kısı yaralanmıştır. kutu penisilin ortalama 3 lira. Su halde tek Parlâmento uyesmın v,1lık odenek ve volluk fark. uıvda 1200 lira) olan M » ta ile Tas, sopa ve silâhlarla birlik«00 kutu penisilin almabilıı. Dokuz milvon lira ise Turkıyeyı te birbirlerine saldıran asiret ncnisiline boğar. Çm Halk Cumhurıvetını Turkıye' Halk Cumhuriyetijle «ıyi munasemensuplarının bu kavgasını jan Ankara, Cumhuriyet Burosu Bılıvoruz, hcsabı çıkaılarnıa avkııı bulanlar, hemen deınagojı >abetler kurmayı arzu ettığımızı» bedarmalar bastırmakta çüçlük Çın Halk Cumhurıyetının Başba nın Pekın Hükumetını tanıması yop.Hjor damgasını jap.ştıracaklar. hatta içlcrindc .şervet duşmanMılli Savunma Bakanı Ha«an KUMARBAZIh{ çekmis, kav gacılardan birçoğa kan Yardımcısı ve Dışişlerı Baka ' lundakı Pakıstanın aracıhğı ile lirtmişti. Fakat iyi münasebetlerin lığı tahrık edilıvor. «ParUmentonun itiban zedelcnıjor. djye ucuz Dinçer, dun saat 1150 de Yeşılkurulması için demecin Halk Cumnu nezaret altına almıstır. ' HILESI cdcbivat vapmak istejenlcr cıkacak. Ama butun bunlar, marıfetnı Mareşal Şen Yı'run Ravalpindı yaptıgı tekhfının resmen Turkıye' koy hava alanından uçakla Romahuriyetinin Sovyet Kusya tarafınlerin"orU>a ko>duğu gerçcklcri ortmivecck ve vatandaş. javrusu(Pakıstan) de Turk gazetecılenne ye gelmedıgını bıldırmışlerdır ',a gıtmıştır. Geııelkurmay Başi aMer'a vüzünden çıkan kavgtYARIN 6 NCI dan bıle olumlu karılanmıyan baııun ilacıvlc, kojunun okulunu, ov bedelı olarak verdıgur er geç verdıgı demeç Turk harıcıyesı ta nı Cevdet Sunay da saat 12 10 da Diğer Uraftan bir hafta kadar : nın elebasılarından asiret reist ıı hareketlerınin duzenlenmesi »art ı ucakla Londraya hareket «tmif SAYFAM1ZDA rafından olumlu kar^ılanmıştır anla>acaktır once bu konuda bır dcmcç \cren Mustafa Acar ile Ibrabim De" Ecvct GÜRESİN ; : Dı?ışlen Bakanlıgı yetiulılen, . Dı?işlerı Bakanı Ha*an Işık, Çifl kosulraaktadır. mirkan tevkif edılmijlerdir. în ıııı ı > '" '" "' Sabah saat 6'dan ıtıbaren onbinl aşkın Iskenderun'lu ugurlama trtAnkara, (Combnriyet Bnros») ı renınm yapılacaeı Atatürk alanııiKıbrıs konusunun hallı ıçın ara • da toplanmışlardır. Bandonun çalIskenderunbuluculuk yapan Galo Plazza, ra dığı ve onbını aşkın porunu yarın taraflara verecektır. lunun hep bır agızdan soyledığı IsTürk Dısişleri çevrelerinin belirt tıklâl Marşından sonra ılk olaralc tiğine gdre, bazı yabancı basının bırlığımızın bağlı bulunduğu 39 unKumaudam ıddia ettiği gibi Plazza, raporunu cu Pantomik Tumcn Makariosa vermis drçildir. Dısis General Ozkan, Turk Sılâhlı Kuvleri Bakanlığından bir vetkili. bu vetlerının Kıbrıs davasında her zahususta yaptıçı açıklamada Plaz man uyanık ve gorev başında olzanın raporunu salı günü ilgili dev duklarını belırtmış \e «Mukaddes letlere vereceğini bildirmislır. bir göreve gidivorsunuz. Turk Milleti 7 den 70'e kadar tek kitle halinde arkanızdadır. Çeük kanatlı Cengiz Topel'in ruhu her an başıni7 üzerindedir> denmtır. PLAZA RAPORUNU YARIN VERİYGR yapılan tören Dışişleri, ikili müzakereler için "erken,, diyor m*fflRnı Bedelı Burgiba hastalandı Ve Albay Severgül kürsüde KUŞLAR VE ÇOCUKLAR Ttitün ekicileri U Politikaya alet edildik,, dediler Askere giden 6 yeni deniz eri Irafik kazasında can verdi Kasımpaşa'da 12 yaşında bir kız çocuğu intihar etti w İki aşiret arasında kanlı bir kavga Sen Y/'n/n verdiği demeç Ankarada olumlu karşılandı Dinçer Romaya, Sunay Londraya gitti jAMES BOND'un MAGERASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog