Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncıhk: 5406 3364 Munir Hajri Egell Seyahat kılavuzu Isçi olarak gideceklere rehber Oğrenci olarak gidilecek okullar ve başvurma yolları PRATIK ALMANCA KONUŞMA ÖĞRETEN K1TAP Yurt dışında çalışan işçilere konut ve ktıçük sanat kredisi açılması hakkında kanun Bedelsiz ithal rejirai hakkında malumat. 2 nci Baskı. Fiatı 10 Lira. Muellıfin diğer bir eseri: ALMANYADA ÇALIŞIYORUM da mevcuttur. 10 lira Almanya'ya Gidiyorum HARİTALI umhuriyet KURUCUSU: FUNUS NADİ 22 42 K TEK ADAM İTAFA KEMAL •ket Süreyy» Aydemir kita] içinde geçti Mustaia Kem kâye ve tahli lirsiniz. UçvüHpe son bu olaylann ıdmlnujtır. «ffi?k hlt bulabi ı. ciit ıo, n. cut 15, nı. REMZİ KİTAB îlâncıhK: Jjrachr. 173387 41. yıl sayı 14603 Telgraf ve mektup adıe&ı: Cuzohuriyet İstanbul Posta Kutusu: fstanbul Ne 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar: 22 4 2 9 0 Cumortesi 27 Mart 1965 , I Milletvekili ve Senatörler 5550 lira alacak MÜFTÜOĞLU (AP): Bugünkü mesele zam meselesi değildir. Yanlış tahakkuk ettirilmiş bir durumun tashihi meselesidir. SEÇKIN (CHP): Hâkim ve dâvacı birleşti. Bu konuda Dilekçe Karma Komisyonunun işlem yapnıasma kanunen imkân yoktur. Maliye Bakanı Gürsan ı:u:ıu\ı: TBMM ZAM KES1NLEŞTI Maliye Bakanı Gürsan Btttçe 15 milyar 69 milyon olarak Meclise verîldi Yeni bütçede yahrımlara 96,5 milyon zam yapılması öngörülüyor. 350 milyon açık, iç istikrazla karşılanacak ANKARA, CUMHURİYET BÜROSU Maliye Bakanı İhsan Gürsan dün, Bakaniık toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, yeni hazırlanan 1965 mali yılı buU çesirun 15 milyar 69 milyon lira olarak T.B.M.M. ne sevkedildifint açıklamıştır. Verilen bilgiye göre, genel ve katma bütçenin câri giderleri, yatınm giderleri ve sermaye teşkili, transfer harcamaları bu rakama baliğ olurken gelir tahminleri is« 13 milyar 971 mılyonu genel bütçe, 748 milyon lirası da katma bütçelerin gelirleri olmak üzere 14 mılyar 719 milyona çıkmış olup, aradaki farkı teşkıl eden açık 350 mıl yon lira ıç istikrazlarla karşüanacaktır. yeni bütçeyi açıkladı Dostluğa Hizmet llllllllllllllllllllllllllllllllllll OYLAMA GİZLİ YAPILDI, 190 KABUL, 73 RED... ANKARA, Cıımhuriyet Bürosu Eski senatörlerden Cemalettin Bulak'ın verdiği dilekçe üzerine, bazı ıürk • Yunan ilişkilcrine dair birinci derecedeki memurlara verilmekte olan 800 liralık tazminatın parIşu köşcde çıkan masura ya lâmento üyelerine de verilmesi gerektiği yolunda dilekçe Karma Komiszüara Atina gazeteleri ne yonunun raporu dün, Millet Meclisinde görüşülmüş ve 73 üyenin kırmızı dense fazla sinirleniyorlar. oyuna karşı 190 beyaz oyla kabul edilerek T.B.M.M. üyelerinin aylıkla«Bir zamanlar Yunan dostu olarak rına zam yapılması kesinleşmiştir. Senato'da geçenlerde kabul edılen rapor, yollukla biriıkte parlâmentanınan Nadir Nacli» diye söze başlıyan Elefteria, komşularımızın bir to üyelerinin aylık gelırlerinde 1200 liralık bir artışı öngörmektedır. E5KI BÜTÇE İLE jjün İmroz ve Bozcaadayı da istiGÖRÜŞMELER MUKAYESESI yrcekleri hakkındaki düşüncemizi Konuşmaların lehte. aleyhte ve üzerinde yapılması karar«esassız bir iddia» saymakta ve Yu , laştınldıktan sonra, lehte olarak Sadık Tekın Müftüoğlu ıAP> 1964 mali yılı butçesır» nanistanı bir barış meleği gibi jös ı söz almış, geçmişte yapılan çahşmalara değindikten sonra nazaran 1 milyar 49 milyon terirken Türkiyeye saldırganlık e; Anayasanın 82 nci maddesinde kullanılan •aylık. deyiminı tutarında ve yüzde 7,48 oramelleri yüklemeye çaüşmaktadır. ] yorumlamış, «Maaş kelimesini aylık karşılığı almanın hnnında artışla bağlanan yeni ANKARA, İnönü, evvelki gece Burgiba He Operada Ktnikos Kiriks adında bir başka ' kânı yoktur. A>lık bir memuruıt bir aylık mesaisi ile eline butçe tasansmda reddedilea pazete de yeni Atina Biiyükelçimiz geeen meblâğdır. Bugünkü mesele zam meselesi değildir. Cıımhuriyet Bürosu C.H.P. hukümetınm tasansıTürk Yunan dostluğunu canlan { • . Yanlıs tahakkuk ettirilmiş bir durumun tashihi meselesidir.» na nazaran, câri harcama* dırmaktan söz ederken «Nadir Na ! demiştir. larda 141,1 milyon tazlalık, ANKARA, (Cumbnriyet Büresu) dinin Kıbrıs dâvasında artık hiç ' Emın Paksut (CHP) aleyhte uzun bir konujma yapmış yatırımlarda 95.6 milyon lira uksek Seçim Kurulu, partilerin bir tâvizde bulunamayız» demesi«8M lira tazminat bir kmm memurlara verilmektedir. Ba fazlabk ve sermaye teşkili seçimlere katılabilme şartlanni Türklerin samimiyetsizliğine yormantıi» göre yarın denizaltı »nbaylarının dalış tazminatlave transfer harcamalarında, nı belli etmek için, son çıkan maktadır. rını, jet pilotlarının uçu* tazminatlarını almak miimkun ola «Milli Bakiye» Kanununa konul517,9 milyon liralık noksanbilir» demiştir. lık ve Renel toplam olarak Doğrusu komşularımızın psikolomuş olan altı aylık türenin, seçhn Ml^ milyon liralık noksanjik durumunu tahlil etmekte güçRaporun üzerin* konuşao Itnn Kılıçoglu (AP) i«*,. *u teklifi başlangıç tarihi olan 3 »Justosİ^n hk bulomnaktadıt. luğe uğradıpmızı saklıyamıyacağB. yapmıstır: ~. . . Seriye doğru hesaplanacağım k«Bir zamanlar Yunan dostu olarak Ancak. rakam olarak nokrarlaştırmıstır. PARLÂMENTO ÜÇE BÖLÜNMÜŞTÜR tanınıyor idi isek, şimdi Atina hüsanlık görulmekte ise de haYuksek Seçim Kurulu alkümetini uyarmaya çalışınea birkikatte fazlalık vardır. «Bugün mazereti ne olursa elsun bu oylamada oyunu kullanmı«Bu derece büyük bir { dığı bir kararla kanundaki denbire Yunan düşmanı mı sayıl yaıılar parayı almamahdır. Kırmızı oy kullananlar parayı almamalıARTIŞININ «Seeimlerden en az altı ay mamız gerekir. Dış politika yazıla dır. Bugün Parlâmento üçe bölünmüstür. Bir kısım ben Mecliste buinsanı ziyaret etmek ' MASRAF evvel en az 15 ilde teşkilfitırımızı izliyenler bilirler ki biz bü lunmayayım, Meclis karar alırsa, alıp parayı eebime koyarım. Bir NEDENLERİ ? nı kurmus olmak» çartını, benim için tarifi raüratün milletleri severiz, hepsi ile kısmı nasıl olsa çofunluk beyaz oy verecek, öyle iw ben kırmızı veYeni butçe hazırlanırken, eski 3 ağustostan altı ay geride, dostluk bağları içinde ve haklarıkün olmıyan bir zevk tasannın revizyondan geçinldigini yani «3 şabat tarihinden önmıza karşrlıklı saygı göstererek ya ririm, sonra parayı alırım, diyor. Bendenize gelince: Teklifime uvgun olarak oyumu ne sekilde ve yeni tasarının kanaat ve ihtiyaçce 15 ilde teskilât kurmus olsamak* emelimizdir. Balkanlarda ve ve şeref olmuştur» ların tam cevabı olduğunu ifade eAdalar denizindeki kader birliğimiz kullanırsam, parayı ya alaea£ım, va da almıyacağım.» mak» şeklinde yorumlamış den Gürsan, yalnız Diyanet İşlerinllyas Seçkin (CHP): «Hâkim ile dâvacı birleşti» demiş ve sovle yüzünden Türk Yunan dostluğubulunmaktadır. Bu yoruma Ankara (Cumhuriyet Bürosu) de hayrat hademeleri faslına yapınun gözümüzde ayrıca bir önemi devam etmiştir: «Bu konuda Dilekçe Karma Komisyonunun islera ve alınan karara göre AP. Tunus Cumhurbaşkanı Ekselâns lan 22 mılyonluk artırma hariç vardır. İki millet arasmdaki sami yapmasına komisyonla ilgili 140 sayılı kanun uyarınca imkân yokCHP. CKMP. YTP, MP ve Habıb Burgiba, dun sabah îsmet Bütçe ve Plân Karma Komisyomi işbirliği ne kadar güçlenirse tur. Cemalettin Bulak'ın Damstava gitmesi gerekır.> Türkiye Isçi Partisi seçimletnonüyü evinde ziyaretle bir süre nunda yapılan artışlan dıkkate alTürk ve Yunan halkının bundan o re katılabilecektir. T.I.P., gdrüşmüş ve kendilerini Tunusa ' madıklarını söylemiştir. AYLIK 50.000 LİRA OLABİLİR derece yararlanacağına inanınz. dâvet etmiştir. Burgiba, daha son22 ilde tam teşkilâtını bu taBakan Gürsan'ın açıklamalarına Söz aian Kemal Sanibrahimoğlu (CHP>. Anayasanın 82 nci maddesiKıbrıs dâvası ortaya çıktığı zaman ra Hariciye köşkünde de Gen»1 rihten önce kurmus bulunuzun bir süre sustuksa bunu sırf ni yorumlamış, bu maddenin ikinci fıkrasında «Aylık ve ödenekler» tâkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet göre, reddedilen bütçeye nazaran maktadır. Ancak Sosyal Deşu kısımlarda artış yapılmıştır: bir gün komşularımıza sağduyunun biri kullanıldığını, parlâmento üyeleri odenek aldığına gore, öyle ise bir Sunayla konuşmuştur. mokrat Parti seçimlere katıT.B.M.M. nde: Ekim ayında yahâkim olabileceği düşüncesi ile de aylık alınabileceğini ve bu aylığın tavanı da olmadığını soylemiş «Bu Misafir Devlet Başkanının Tah lamıyacaktır. Açıklandığına yaptık. Dünyanın bugünkü halinde, aylık elli bin liraya kadar çıkarılabilir.» demiştir. randa başhyan hastalığı, Ankara pılacak seçimden sonra seçüecek göre, henüz 10 ilde teskilât (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) büyük devletler bile emperyalist eda devam etmektedir. Bir boğaz milletvekilleri ve senatörlerin yolkurulmuş bulunmaktadır. meller gütmekten ister istemez vazağrısı geçirmekte olan Burgiba, luğu için 8 milyon 600 bin lira. Mecliste grupu olan partiler geçerken Yunanistanın toprak büDanıştay'da: Değişen teskilât kadun sabahki Kırıkkale gçzisini ipÖte yandan 15 ilde teşkilâtı buyütme heveslerine kapılmasmı çağ tal etmiş, fakat istirahat e:miye nunu dola^siyle tazminatlann farlunmıyan, fakat TBMM nde seçimdışı (anakronik) bir davramş sayırek İnönü ve Sunay ile görüşme kı olarak 6 milyon lira. lerin başlangıç tarihi olan 3 agusyor. komşumuz halkının ergeç duEmniyefte: Yeni arabalar alınler yapmıstır. rumu kavrıyacağını umuyorduk. tos tarihinde grupu olan partiler. mak için 1 milyon 600 bin lira. ÎNÖNtNCN EVİNDE Kıbns. her bakımdan Türk güvengene kanuna göre ilk genel konAdalet'te: Seçim masraflan, bir4 günden beri grev yapmakta olan Balat mensucat fabrikası i§çi . Burgiba, saat 10 da CHP Genel leşik oy pusulası masraflan ve hâliği için önemli bir ada idi, hiç bir grelerini yapmıs olmak kaydiyle Başkam Îsmet Inönüyü randevu alzaman Yunanistana ait olmamıştı, seçimlere katılabilecektir. Mecliste lerinden bir grup dün kamyonla işverenin Beyazıttaki evine giderek mak suretiyle ziyaret etmiştir. tnö kimlere verilen en yeni kadrolar üstelik elimizden çıkalı hayli yıl10 milletvekili olan bir parti bir haklarının verilmesini istemişlerdir. Resimde, işverenin evine girmek misaiirini Çankaj'adakı evinin dolayısiyle 35 milyon lira. lar geçtiçi halde ızımsanamıyacak Fikret OTYAM srup teskil etmis olmaktadır. Bu isteyen işçilerin Teksif İstanbul şubesi sekreteri Yunus Kara tarafın nü,kapısında karsılamış v« kendi Diyanet'te: Eski hükümetin büt> ıç 1 bir Türk kitlesi orada yaşamakta Millet Meclismin dünkü oturumunda en çok kullanılan kelımeler: durumda az milletvekili olan par dan önlenişi görülmektedir. lerine fransızca olarak «beni evim çesine Bütçe ve Plân Karma Koidi. Dışarıdaıı gelen kışkırtmalar «Vicdan Cüzdan . Tereddüt Mütereddit Müspet . Anayasa . Aykı tiler, meselâ 13 milletvekili olan BU OLAYLA İLGİLİ HABERİ 7 İNCİ SAYFAMIZDAKİ SOSYAL. de ziyaret etmek nezaketini gös misyonunda eklenen 22 milyon H haslayıncaya kadar Türkler ve Rum rı .. Hiç bir . haberimi Meclis . Muhterem Arkadaşlarım » dı. hatırlamı MP'nin. bu milletvekili sayısını Değin Kurucu kendimi boylesıne frenleynp yazdığımı VE EKONOMİK OLAYLAR KÖgESİNDE BULACAKSIN1Z. termekle bana büyük şeref verdi ra. lar bir arada. kavgasız, çürültüsüz, Millî Savunma: Bazı masraflan niz» d°miştir. Burgiba ise «sizi kardeşçe yaşamışlardı. İlkin biz o 3 ağustos tarihine kadar İS un al . ziyaret edebildiğimden dolayı mem karşılamak üzere 23 milyon lira. yorum. kışkırtmaların kısa zamanda dumu(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) tına düsürmemesi gerekmektedir. nuniyet içindeyim» diyerek Inönüra uğratılmasım bekledik. Türk Ancak, bunun altına düsse bile nün elini sıkmıştır. Yunan dostluğunu iki millet heMP 15 ilde 3 şubattan önce teskilât Burgiba ve înönü, Ortadoğu ve sabına da, dün>a barışı hesabına kurmus ise seçimlere katılabiledunya meseleleri üzerinde fikir teda en yararh bir biçimde gelistircektir. atisinde bulunmuşlar ve iki dev mek bakımmdan, Kıbns meselesi. | leti ilgilendiren çesitli konularda II ve ilçe seçim kurullan iyi niyetle ele alındığı takdirde, ilbir görüşme yapmışlar, Kıbns neSeçim Kanununa göre il ve ilçe Milletlerarası Tıyatro EnstitüsU gililerce bulunmaz bir fırsat sayıselesinde is^ înönü, bugüne kadar tarafından 4 yıldan beri düzenlenseçim kurullarımn teskiline 30 labilir, bu mesele olumlu bir çöve yapılan te • mekte olan «Dünya Tiyatrolar gümart tarihinde başlanmaktadır. Ve t geçirilen safhaları züme kavuşturulabilirdi. Bizce bu sebbüsleri anlatmış, Burgiba da nü» bu enstituye üye bütün mempartiler «ilk genel kongrelerini yap çözüm, Türkiyenin güvenliğini sağÖldürülen Osman Polat, Türkiyenin davranışlarını anlayış (j leketlerde bugün kutlanacaktır. mış olmak. en az 15 ilde en az 6 ay lıyacak ve Adada yaşıyan iki topla karşıladığını belirtmiştir. Görüş önce teskilâtlarını kurmuş olmak lıiluğun menfaatlerini koruyacak aBelediye Şehır Tıyatrolan Il« gazetemize bir mektup me, tam bir saat sürmüştür. ya da TBMM nde grupları olmak» daletli ve eşit haklı bir yönetim sisÖzel tiyatrolar bu münasebetle pa> Bu arada şartiyle bu kurullara birer üye temi üzerinde anlaşmakla gerçekyazarak hayatından en halı hediye Burgiba, Inönüye bir rasız temsiller vereceklerdir. ve kendisini ısrarla leşebilir, böyle bir sistem Avrupa göstermek zorundadırlar. Dünya Tiyatrolar gününün amadişe ettiğini bildirmişti Tunusa dâvet çtmi'tir. Birliği çerçevesi içinde. hattâ bas«BU DERECE BÜYÜK İNSAN» ' cı, halka tiyatro zevkini ve sahns Ankara. (Cumlıuriyet Bürosu) kalarının da imreııeceği bir model Habib Burgıba saat 11.10 da tnö sanatını aşılamaktadır. C H.P. Meclisi dun «Genel af kaÇermikte ağaların adamları tarayerine geçebilirdi. rarı» almış ve eski Genel Sekreter fından ölduruleceğinı, araiık 1964 nünün evinden ayrıhrken Türk Kasım Gülek'ı de affetmıştir. Toptarihinde mektupla gazetemize bil basın mensuplarına sunları soyleNe yazık ki kışkırtıcıların niyeti lantıdan çıkan Genel Başkan İsdıren Haraba kdyünden Osman Po miştir: apayrı idi. Bir yandan Rum Orto met İnonü «Parti içinde tesanüt alat, bir kaç gün önce köye yapılan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) doks kilisesi, bir yandan emperya rıyoruz. Parti Meclisi güzel kararbaskın sırasında pusuya düşürülAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) list yardakçıları ortalığı gürültüye lar verdi. Iyi neticeler alacağız» müş, diğer akrabaları gibi mavzerTürkİş dün yayınladığı bir bildıboğarak sağduyu sahiplerini bir ya demiştir. Le oldürülmü^tür. riyle, Tiırkİş'e karşı kurulan yena ittiler. Yunan hasınına tamamiyC.H.P. Genel Sekretsrı Dr. Ke(Bu konııdaki haberimiz, 4 ncü ni işçi teşkilâtını «Kişisel çıkarlar le hâkim oldular. Bir zamanlar mal Satır ise toplantıda görüşülen sayfamızdadır.) peşinde koşmakla» suçlamıştır. , Türk dostluğuna büyük değer ver ler hakkında şunları soylemiştir: diklcrini söyliyen Hambrakis"ler, «Parti Meclisinde Merkez İdanKostariças'lar. Bayan Vlahu'lar birAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) denbire yüzde yüz enosisçi kesildi Kurulunun disiplin suçu işliyen arMeşhur fıkradır: Türkiye ile Tunus arasmdaki ilişkadaşlann affı teklifi kabul ediller. Yunanlı meslekdaşlarımız araAdam palayı çekip kahveden kileri sıklaşhrmak ve gelistirmek di. Bu karara göre Parti Meclisine MendesFrance sında bizim de haklanmızı kabul etrnaksadiyle dün de Dışişleri Ba fırlar, ve rastgeldiği Yahudilere müracaat eden eski Erzurum Homek insafını gösteren bir tek yakanlığında Türk ve Tunuslu diplo saldırır: Sizi gidi nainler, sizi zara rastlıyamadık. Kıralcısından rasan İlçesi Başkanı Behçet Yılmatlar arasında müzakerelere de gidi kâfirler! Siz bizim Peygamdız ile eski Genel Sekreter Kasım komünistine kadar her biri kiliseberi öldürmüşsünüz. vam olunmuştur. Gülek arkadaşlarımız affedildiler. nin ve megalo idea'yı destekliyen Yahudiler, korku içinde: EToplantüarda, Türkiye ile Tunus dışarıdaki Yunan kapitalinin ya Gene Merkez İdare Kurulunun tekarasındaki iktisadî, ticarî ve kül vet ama. derler, bu iki bin senında yer almış, onun emrine gir lifi ile bugüne kadar disiplin suçu türel konıüar üzerinde durulmuş ne evveline ait bir mesele. mişti. Elele veren bu kuvvetler, isledikleri mülâbazasiyle haklarınBeriki lâf dinlemez: Ben ove iki devletin ticaretinin geliştida teşkilâtımız tarafından tahkiTürk • Yunan dostluğunu hiçe saAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) rilmesi için alınacak tedbirlerin nu bunu anlamam, diye devam kat yapılan, disiplin kurullarına iıı yıyor \e 1920 maeerasını tekrar ya1 Fransanın eski Başbakanlanndan, tesbiti, öğrenci mübadelesinin ço eder, benim şimdi haberim © şamak pahasına zavallı Yunan hal tikal ettirilen veya henüz intikal tamnmış devlet adamı Mendes , ğaltılması ve kültürel temaslann du .. ettirilmiyen kovuşturmaların gekını aldatıyordu. geliştirümesi kararlaştmlmıştır. *#* nel af içine alınması kabul edildi. France 1 Nisan tarihinde Ankaraya Parti içinde tesanüdü sağlamak, gelecektır. Müşterek tebliğin prensipleri haBu koşullar altında biz iki milLübnanlı Ennenilerin, bundan zırlanmıştır. Tunus ve Türk ortak 50 sene evvel gelmiş geçmiş hâlet arasındaki yakınlık ve dostluk | muhalefette bütün gücumüzle çaMendesFrance, Turkiyede 10 gün bıldirisi Burgiba tstanbuldan ay diseleri tel'în (!) için, Türkiye hağlarını tekrar kurmaya çalışmak lışma amacını güden bu kararın kadar kalarak Ankara, İzmir ve İsnldığı zaman yayınlanacaktır. aleyhrne, şimdi büyük bir protan başka ne yapıyoruz? Bu dost ı partımize kuvvet getireceği ümidi tanbulda konferanslar verecektir. Büyükelçi Haluk Bayülken dün testo mitingine kalkışmalan luğu baltalıyan fesat yuvalarının m taşımaktayız.» MendesFrance'ın konferans koTunus heyetinı Ortadoğu Üniversi karşısında, bu bJkâyeciği hattrtemizlenmesini istemek Yunan düşOte yandan Parti Meclisi, C.H.P. 1 nulan arasında «Ortak Pazar ve ge tesıne götürmüş ve heyet Üniversi lamaz nusuuz? manı olmak mı demektir? Heybe den ıhraç edılen dıger uyeler için lişme halindeki ülkeler». «Modern . te tesislerinı ve ogretim srogıamı D. N. NADİR NADİ 1 Hazirana kadar «müracaat sü [ devlet ve iktisadi sorumlulukları» BAGIMSIZ RADY.O.. m incelemijtiı. ı yer almaktadır (Arkası Sa. 7, Sü. 2 te) resi» tanımıştır. lllll llllllllllllllllll seçımlere olh siyası katılıyor Y Burgiba Inönü'yü evinde ziyaret etti "Vicdan.... Cüzdan.... Muhterem arkadaşiar!...,, Grevciler İşverenin evine yürüdüler Gülek tekrar CHPde Musikan köyü ağası bir hasmını öldürttü Diinya tiyairolar giinü bugün kutlanıyor Türkİş idarecileri yeni kuruluşun başındakileri suçladı Tunus Heyeti ile yapılan görüşmeler DAKIKA Şimdi mi? Mendes France 1 nisanda geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog